Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien Lysaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker"

Transkript

1 Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien Lysaker Tlf: Mob.: Fax: Priv.: Rapport for 1. kvartal 2004 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) for 1. kvartal 2004 er betydelig bedre enn resultatene for tilsvarende periode i Alle selskapets virksomheter leverer positive resultater, og for hovedaktiviteten, linje- og bilskipsvirksomhet, er resultatet nær en fordobling av resultatene for 1. kvartal Når det gjelder denne sammenlikningen er det verdt å legge til at åpningen på året 2003 var svak samtidig som bilmarkedet i 2004 har vært sterkt. Serviceselskapene Barber International og Barwil viser klar fremgang, samtidig som resultatene fra finansforvaltningen er gode. Finansresultatene reflekterer de gode finansmarkedene i perioden samt det faktum at WW har hatt en overvekt i det norske aksjemarkedet. Resultatet inneholder også en positiv valutaeffekt på USD 1,9 millioner. WW oppnådde et driftsresultat etter tilknyttede selskap for årets tre første måneder på USD 19 millioner, mot USD 12 millioner for 1. kvartal Konsernets resultater før skatter utgjorde USD 21 millioner. Resultatet for samme periode i fjor var USD 6,5 millioner. Samlet omsetning for konsernet var USD 249 millioner i 1. kvartal, mot USD 220 millioner for tilsvarende periode i Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme prinsippene som årsregnskapet og i henhold til NRS standard for delårsrapportering. Konsernets ulike aktiviteter kan ved utløpet av 1. kvartal kort oppsummeres slik: Linje- og bilskipsverksomheten Linje- og bilskipsvirksomheten i WW omfatter operasjon av en kombinert flåte av bil- og Ro/Ro-skip i linjefart og kontraktsfart. Hovedtyngden av denne flåten opereres av samarbeidsselskapene Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) og EUKOR Car Carriers (EUKOR) der WW har en eierandel på henholdsvis 50% og 40%. De to selskapene er i dag blant verdens største transportører av rullende last. WWL har en flåte på 60 skip, mens EUKOR`s flåte nå teller mer enn 80 enheter. Begge selskaper har i 1. kvartal opplevd sterk lasttilgang i stort sett alle trafikkområder, og den største utfordringen har vært å tilpasse tonnasjeinnsatsen til en økende etterspørsel. Samarbeidet mellom de to selskapene utvikler seg også positivt og skaper klare synergier. Det er gjort en rekke disposisjoner for på sikt å kunne tilføre selskapene ny og bedre tonnasje. WW erklærte i mars opsjon på bygging av bilskip nummer fem og seks ved Mitsubishi Heavy Industries i Japan. Skipene har hver en kapasitet på biler og en pris på i underkant av USD 50 millioner. Levering av de seks skipene vil finne sted i perioden oktober 2004 til desember WW tegnet i 1. kvartal også kontrakt med Hyundai Heavy Industries i Korea om bygging av to bilskip, hver med en kapasitet på biler og en pris pr. skip på i overkant av USD 50 millioner. Skipene vil bli levert medio 2006 og primo Den siste av de to kontraktene er senere overført til vår samarbeidspartner Wallenius Lines (OW), som i tillegg har inngått kontrakt for bygging av 2+2 bilskip ved Daewoo Shipbuilding i Korea.

2 EUKOR har i 1. kvartal opplevd et svært stramt marked for tilleggstonnasje og har arbeidet aktivt for å sikre tilstrekkelig kapasitet til sine kontraktsforpliktelser overfor Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation. Selskapet har nå sikret seg tilgang til i alt 15 nye bilskip som alle vil bli innbefraktet på langsiktige certepartier. EUKOR bidrar i 1. kvartal med et resultat på USD 0,6 millioner. Dette resultatet fremkommer etter goodwill avskrivninger på WWs andel (40%) på USD 12,8 millioner. I januar startet et omfattende ombyggingsprogram for de fem eldste Ro/Ro-skipene eiet av Mark 1 KS, der WW og OW har en eierandel på 50% hver. Ombyggingen, som finner sted ved et kinesisk verksted, vil være avsluttet medio juni og består i at en garasje med en bilkapasitet på ca enheter blir bygget på skipenes containerdekk. I forbindelse med disse ombyggingsarbeidene ble skipene tatt ut av trafikk i til sammen 160 dager i 1. kvartal. Ytterligere offhire i 2. kvartal vil bli ca. 100 dager. Ved disse tiltakene blir først og fremst EUKOR tilført betydelig bilkapasitet etter hvert som skipene settes inn i service. I og med denne ombyggingen av de siste fem Ro/Ro-skipene går WW helt ut av containertrafikken. WW eier sammen med OW de to USA- baserte selskapene American Roll-on/Roll-off Carriers (ARC) og American Auto Logistics, som begge er engasjert i transport av biler og annet materiell tilhørende militært personell som stasjoneres utenlands, samt i transportoppdrag for amerikanske myndigheter. Selskapene leverer gode resultater for 1. kvartal ARC opererer for tiden fem bilskip. Barwil WW`s internasjonale skipsagenturkjede oppnådde i 1. kvartal betydelig bedre resultater enn for tilsvarende periode i fjor. Fremgangen skyldes i hovedsak en bedring i de internasjonale shippingaktiviteter, noe som reflekteres i resultatene for Barwil`s hovedaktivitet Port & Marine Services. Terminalaktivitetene trekker fortsatt resultatene ned for selskapet. Barwil har i dag 228 kontorer i 58 land og fortløpende vurderes etablering av nye kontorer og det tjenestespekter de enkelte kontorer tilbyr sine kunder. Gjennom sitt søsterselskap Abeer Marine Services opererer Barwil nå 33 servicefartøyer for offshoreindustrien i Midt-Østen og Sydøst-Asia. Selskapet har i tillegg to fartøyer i kontrakt. Resultatene fra denne virkomheten er fortsatt gode. Barber International som forestår ship management og tilknyttede tjenester, har i 1. kvartal oppnådd klart bedre resultater enn for samme periode i Markedet er imidlertid preget av meget sterk konkurranse og arbeidet med kostnadseffektivisering pågår fortsatt for fullt. Barber har i dag driftsansvar eller bemanningsansvar for 253 skip og har mer enn seilende knyttet til sin virksomhet. Maritim sikkerhet er et av aktivitetsområdene som nå vies størst oppmerksomhet. Barber er på vegne av sine klienter i full gang med arbeidet med å oppfylle kravene i ISPS-koden (International Ship and Port Security Code). Videre er det for tiden stor aktivitet innenfor Barber Marine Consultants and Barber Software Solutions, som leverer henholdsvis teknisk-maritime konsulenttjenester og IT- løsninger til den maritime industrien. Som tidligere meddelt har Barber i samarbeide med det kanadiske selskapet Seabulk Services inngått en 10 års kontrakt med to store indiske gruveselskap om operasjon av en omskipningsenhet for jernmalm utenfor kysten av India. Denne avtalen er nå endret slik at Barber og selskapets samarbeidspartner vil bygge om det innkjøpte bulkskipet til en omlastningsterminal for deretter å selge den ombygde enhet til de to indiske gruveselskapene. Den avtalte kjøpesum i 2

3 ombygget tilstand er USD 28 millioner. Skipet går for tiden på et måneders tidscerteparti og ombyggingen vil finne sted ved kinesisk verksted sommeren Resultatsmessig forventes dette å gi et tilfredsstillende overskudd for WW både i inneværende år og neste år. Annet WW har i dag en eierandel på 21% i Dockwise Transport B.V. Selskapet disponerer en flåte på 14 spesialskip for tungtransport. Resultatet for 1. kvartal var USD 0,4 millioner, som er svakere enn for tilsvarende periode i fjor. Dockwise forventes å bedre sine resultater utover året. Utsiktene fremover Vi forventer fortsatt gode resultater i de nærmeste månedene. Linje- og bilskipsvirksomheten utvikler seg meget positivt, og vi ser fortsatt klare synergier i samarbeidet mellom WWL og EUKOR. Serviceselskapene forventer fortsatt jevnt gode resultater utover i året. I sum forventer konsernet et resultat for hele 2004 som er bedre enn resultatet for Styret følger nøye med i Stortingets behandling av den foreliggende skipsfartsmelding og skattemelding. En konkurransedyktig og troverdig skipsfartspolitikk og skattepolitikk vil stå sentralt for hvordan konsernet vil bli drevet i fremtiden. Lysaker, 5. mai 2004 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA 3

4 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap (Ureviderte tall) Driftsinntekter Fraktinntekter skip Reiseavhengige kostnader skip (87) (76) (335) Fraktinntekter på T/C-basis Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader (36) (31) (138) Avskrivninger (18) (19) (73) Nedskrivninger (2) Andre driftskostnader (93) (85) (346) Sum driftskostnader (147) (135) (559) Driftsresultat Netto resultat fra tilknyttede selskap Resultat etter tilknyttede selskap Finansinntekter Finanskostnader (6) (6) (24) Netto finansposter 2 (6) (3) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (3) 0 (7) Periodens resultat Herav minoriteter Resultat pr. aksje (USD) 0,74 0,24 2,76 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 0,74 0,24 2,76

5 USD mill. Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse (Ureviderte tall) Anleggsmidler Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 5 3 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 5 millioner.

6 Wilh. Wilhelmsen konsern Hovedtall for segmentene (Ureviderte tall) USD mill. Total Linje-og bilskips aktiviteter (1) Barwil Barber International Holding/ justering (2) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Total Total Total Total Total Resultatregnskap Omsetning 249,1 219,7 965,9 214,7 190,3 839,7 21,1 18,0 76,8 10,0 7,6 37,6 3,3 3,8 11,8 Primært driftsresultat 34,3 27,9 147,3 35,6 29,2 152,6 1,7 1,1 5,5 2,0 1,0 5,9 (5,0) (3,4) (16,7) Avskrivninger/nedskrivninger (18,2) (18,6) (75,1) (15,6) (16,0) (63,0) (1,7) (1,7) (7,3) (0,5) (0,3) (2,8) (0,4) (0,6) (2,0) Driftsresultat 16,1 9,3 72,2 20,0 13,2 89,6 0,0 (0,6) (1,8) 1,5 0,7 3,1 (5,4) (4,0) (18,7) Netto resultat fra TS 3,2 3,2 4,2 0,9 0,7 (5,5) 2,0 1,6 7,2 (0,0) 0,1 0,2 0,4 0,8 2,3 Resultat etter TS 19,3 12,5 76,4 20,9 13,9 84,1 2,0 1,0 5,4 1,5 0,8 3,3 (5,1) (3,2) (16,4) Netto finansposter 1,6 (6,0) (3,0) (1,6) (2,8) (15,6) 0,0 0,1 0,9 0,1 0,3 0,3 3,1 (3,6) 11,4 Resultat før skattekostnad 20,9 6,5 73,4 19,3 11,1 68,5 2,0 1,1 6,3 1,6 1,1 3,6 (2,0) (6,8) (5,0) Skattekostnad (3,2) (0,7) (7,4) (2,5) (1,1) (7,8) (0,6) (0,3) (1,2) (0,0) - 0,6 (0,0) 0,7 1,0 Periodens resultat 17,7 5,8 66,0 16,8 10,0 60,7 1,4 0,8 5,1 1,6 1,1 4,2 (2,0) (6,1) (4,0) Herav minoritetsinteresser (0,1) (0,1) ) Resultatelementet fra CAT/GAL og EUKOR Car Carriers er tatt med etter egenkapitalmetoden i Linje- og bilskipsaktiviteter. 2) Resultatelementet fra tungtransportengasjementet i Dockwise er tatt med etter egenkapitalmetoden i Holding/justering.

7 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling USD mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (40) (18) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (29) (75) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (57) (54) Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital USD mill Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat 18 6 Omregnings-/valutadifferanser (6) (1) Egenkapital i slutten av perioden

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen 001. 002. 003. 004. 005. 006. 007. 008. 009. 010. 011. 012. 013. 014. 015. 016. 017. 018. 019. 020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027. 028. 029. 030. 031. 032. 033. 034.

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER

WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER 160 SKIP I OPERATIVE SELSKAP EN PRODUKT- LEVERANSE HVERT TREDJE MINUTT TIL ET SKIP OVER HELE VERDEN 1: Shipping: Den største operatøren

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 Hovedtrekk i fjerde kvartal Underskudd på 560 millioner kroner, preget av nedskrivninger

Detaljer

Generalforsamling 24.04.2002

Generalforsamling 24.04.2002 årsrapport 2001 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994

Belships ASA 23,5% 60% Tank. Handysize produkt og OBO. 2 skip 5-8 skip 9 skip Driftsansvar 17 skip NOK 1 000 1996 1995 1994 Dette er Belships Belships er et rederi notert på Oslo Børs med virksomhet innenfor produkttank, tørrlast og gass. Handysize produkttank Det heleide datterselskapet Belships Tankers disponerer seks eide

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 2 Leder 2013 var et begivenhetsrikt år for Solvangansatte med ti

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Satser videre i tøffe tider

Satser videre i tøffe tider Aker ASA Rapport for tredje kvartal 2008 Satser videre i tøffe tider Industrikonsernet Aker er ikke upåvirket av uroen i verdens kreditt- og aksjemarkeder, men selskapet holder stø kurs med fokus på sine

Detaljer

Årsrapport 2001 EDINBURGH

Årsrapport 2001 EDINBURGH Årsrapport 2001 OSLO SINGAPORE SHANGHAI EDINBURGH NEW DEHLI Innhold 1 Dette er Belships 1 Hovedtall Konsern 2 Årsberetning Regnskap Konsern 6 Resultatregnskap 1. januar - 31. desember 7 Balanse pr. 31.

Detaljer

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER 2005 2006 Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer