TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, RAPPORT PR. 4. KVARTAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL"

Transkript

1 LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: Telefon: Telefax: Organisasjonsnr: MVA. TIL VÅRE AKSJONÆRER RAPPORT PR. 4. KVARTAL Gode resultater for Ro/Ro og LNG Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger ble USD 160 millioner Resultat før skatt ble USD 65 millioner Pantegjeld ble redusert med 21% til USD 616 millioner Resultat pr. aksje ble USD 2,10 Betydelig satsning på Ro/Ro og LNG gjennom flåtefornyelse og inngåtte lange fraktavtaler Oslo, LHC Konsernet oppnådde for 2002 et driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på USD 160 millioner (USD 164 millioner i 2001), og et driftsresultat på USD 88 millioner (USD 102 millioner i 2001). Nedgangen i driftsresultatet skyldes at resultatet for 2001 inkluderte en salgsgevinst på USD 15 millioner. Resultatene ble noe bedre enn i fjor for Ro/Ro og LNG, og noe svakere for open hatch og kjøleskipene. Netto finansielle poster ble minus USD 24 millioner. Rentekostnadene ble kraftig redusert som en følge av mindre gjeld og rentenedgangen i USA. Rentesikringsavtaler inngått i 2001 for deler av pantegjelden innebærer imidlertid at selskapet ikke får full glede av rentenedgangen. Resultat før skattekostnad ble USD 65 millioner (USD 99 millioner i 2001, inklusiv en gevinst på USD 36 millioner for salg av aksjer i Teekay i tillegg til ovennevnte salgsgevinst på USD 13 millioner). Årsresultat for konsernet ble USD 62 millioner (USD 83 millioner i 2001). Resultat pr. aksje ble USD 2,10 (USD 2,62 i 2001), og kontantstrøm pr. aksje ble USD 4,61 (USD 4,71 i 2001). Tallene er basert på gjennomsnittlig antall aksjer for året, korrigert for egne aksjer. Likvider i form av bankinnskudd og verdipapirer steg i løpet av året fra USD 178 millioner til USD 186 millioner. Konsernet tok ikke opp ny gjeld av betydning, men eksisterende gjeld ble nedbetalt med USD 164 millioner, hvorav USD 72 millioner ekstraordinært. LHCs likviditet og finansielle stilling er tilfredsstillende. For 4. kvartal ble driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger USD 45 millioner (USD 39 millioner i 2001), og driftsresultatet ble USD 27 millioner (USD 20 millioner i 2001). Netto finansielle poster utgjorde minus USD 4 millioner (USD 3 millioner i 2001).

2 LEIF HÖEGH & CO Når det gjelder sesongsvingninger er det primært kjøleskipsaktiviteten som påvirkes med lavsesong i 2. halvår. Dette påvirker imidlertid konsernets resultater bare i liten grad. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper som årsregnskapet og i henhold til NRS standard for delårsrapportering. VIRKSOMHETER Konsernets satsningsområder, Ro/Ro og LNG går godt, mens open hatch og kjøleskipene oppnådde skuffende resultater. Ro/Ro HUAL fortsatte fremgangen og bedret sitt resultat i forhold til Det var gjennom året god tilgang på last innen HUALs viktigste områder. I 4. kvartal var markedet spesielt sterkt utgående fra Europa og Fjerne Østen, mens utgående fra USA var mer variabelt. Bruktbileksporten fra Japan til Australia/New Zealand, hvor Kiwi Car Carriers er en ledende operatør, fortsatte å øke. 4. kvartal ble ellers preget av Hual Europes havari. Liten tilgang på ledig tonnasje medførte store utfordringer på logistikksiden. HUAL legger stor vekt på fleksibilitet, hvilket kom til nytte i arbeidet for at kundene skulle bli minst mulig påvirket av uhellet. Forsikringsoppgjøret for Hual Europe ga en gevinst på USD 4 millioner (fraktinteresse) som bokføringsmessig ble behandlet som en fraktinntekt og som tilsvarte tapte fraktinntekter og påløpte kostnader knyttet til havariet i 4. kvartal. Det forventes ikke ytterligere konsekvenser eller forpliktelser Det ble i 4. kvartal bestilt tre PCTC (Pure Car Truck Carrier) nybygg (6100 bilenheter) ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. i Sør Korea for levering i Disse nybyggene kommer i tillegg til tre tilsvarende skip, som er leiet inn for perioder opp til 10 år og som alle vil bli overtatt i løpet av Driftsresultatet for HUAL i 2002 ble USD 73 millioner (USD 61 millioner i 2001). LNG Satsningen på LNG førte til endelige avtaler om bygging av to LNG-skip basert på langsiktige avtaler med førsteklasses befraktere. Norman Lady ble i november skadet etter sammenstøt med en amerikansk ubåt utenfor Gibraltar. Skipet måtte dokkes og repareres, noe som resulterte i et kortere driftsavbrudd. Uhellet forventes ikke å medføre økonomiske konsekvenser for LHC. De øvrige gasskipene opererte under sine langsiktige kontrakter uten tekniske avbrudd. Driftsresultatet for LNG i 2002 ble USD 13 millioner (USD 11 millioner i 2001). Tørrbulk De to Capesize bulkskipene seilte som normalt under sine langsiktige certepartier. Driftsresultatet for tørrbulk i 2002 ble USD 7 millioner (USD 6 millioner i 2001). 2

3 LEIF HÖEGH & CO Open Hatch Resultatet ble svakt også i 4. kvartal med ventetider i havner og svakere tilgang på last i Syd- Amerika. Samarbeidsavtalen med Norsul i Brasil ble avviklet, hvilket innebar at ytterligere to skip inngår i samseilingsavtalen med Saga Forest Carriers. To skip, som fortsatt seiler på tidscertepartier, vil bli overført i løpet av første halvår Driftsresultatet for open hatch i 2002 ble USD 8 millioner (USD 14 millioner i 2001). Kjøleskip Spotmarkedet i 4. kvartal var på linje med fjoråret. Til tross for få nybygg ser det følgelig ut til at bedring i dette markedet lar vente på seg. Tre skip ble solgt i løpet av året, hvorav ett ble levert til ny eier i februar Driftsresultatet for kjøleskip i 2002 ble USD 2 millioner (USD 21 millioner i 2001, inklusive en gevinst på USD 13 millioner fra salget av Cool Carriers AB). AKSJONÆRFORHOLD Aksjekursen steg i løpet av året fra NOK 79 (USD 8,77) til NOK 99,50 (USD 14,30). Styret fikk på ordinær generalforsamling i april fullmakt til kjøp av (10%) egne aksjer. Dette var betinget av at beholdningen av egne aksjer på ble slettet, hvilket ble gjennomført i begynnelsen av august. Pr var aksjer kjøpt til en snittkurs på NOK 80 pr. aksje. Ytterligere aksjer er kjøpt i 2003 til en snittkurs på NOK 85,50 pr. aksje. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på NOK 3,50 pr. aksje. RISK-beløpet pr er estimert til minus NOK 0,50 pr.aksje. UTSIKTENE FOR 2003 Det er ikke forventet markedsmessige endringer av betydning innen selskapets primære forretningsområder, som preges av stabilitet og lange kontrakter. Bunkerskostnadene kan imidlertid komme til å forbli høye i tilknytning til krigsfaren. Det er også stor usikkerhet knyttet til den generelle økonomiske utviklingen. For HUAL ventes et noe svakere 1. kvartal enn i fjor på grunn av høye bunkerskostnader. Oslo, 14. februar Leif Höegh & Co. ASA Styret 3

4 Resultatregnskap (USD 1 000) Fraktinntekter Reiseavhengige kostnader (77 524) (74 029) ( ) ( ) Leie innbefraktede skip (30 353) (28 382) ( ) ( ) Driftskostnader (22 093) (28 240) ( ) ( ) Generelle administrasjonskostnader (2 751) (2 342) (8 778) (8 341) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger Gevinst (tap) ved salg av anleggsmidler ( 253) Ordinære avskrivninger anleggsmidler (18 029) (18 666) (73 702) (74 340) Nedskrivning anleggsmidler/endring i estimat - (2 363) (2 363) Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper Renteinntekter Rentekostnader (7 909) (9 816) (35 030) (51 430) Andre finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad (13 735) (2 936) (15 594) RESULTAT Resultat pr. aksje 0,71 0,34 2,10 2,62 Utvannet resultat pr. aksje 0,69 0,34 2,08 2,62 Kontantstrøm pr. aksje 1,89 1,32 4,61 4,71

5 Balanse (USD 1 000) Utsatt skattefordel Goodwill/andre immaterielle eiendeler Totale immaterielle eiendeler Skip Nybygg Andre varige driftsmidler Totale varige driftsmidler Investeringer i aksjer Langsiktige fordringer Totale finansielle anleggsmidler Totale anleggsmidler Bunkers og andre beholdninger Fordringer Omsettelige verdipapirer Bankinnskudd Totale omløpsmidler TOTALE EIENDELER Total innskutt egenkapital Total opptjent egenkapital Total egenkapital Totale avsetninger for forpliktelser Pantegjeld/leaseforpliktelser Annen langsiktig gjeld Total langsiktig gjeld Total kortsiktig gjeld TOTAL EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapitaloppstilling (USD 1 000) Egenkapital begynnelsen av perioden Resultat Utbytte (14 744) (14 744) (7 240) Kjøp av egne aksjer (903) (3 183) (28 002) Egenkapital i slutten av perioden

6 Kontantstrømoppstilling (USD 1 000) Brutto kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter Endring i kortsiktige fordringer/gjeld og verdipapirer ( ) ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter ( 9 702) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

7 Rapport pr segment (USD 1 000) Ro/Ro LNG 4. kvartal Hele året 4. kvartal Hele året Fraktinntekter Reiseavhengige kostnader (77 512) (65 216) ( ) ( ) (1) Fraktinntekter på T/C basis Leie innbefraktede skip (30 353) (25 942) ( ) (96 056) Personellkostnader og andre driftskostnader (13 154) (10 642) (47 897) (46 886) (2 082) (1 927) (9 952) (7 965) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler 0 46 (13) (198) Ordinære avskrivninger (12 365) (12 984) (50 913) (51 512) (1 308) (1 260) (5 168) (4 732) Nedskrivning anleggsmidler/endring estimat 0 (1 808) 0 (1 808) Driftsresultat Bulk Open Hatch 4. kvartal Hele året 4. kvartal Hele året Fraktinntekter Reiseavhengige kostnader (85) (959) (1 312) (5 535) (440) (7 867) (9 631) (46 237) Fraktinntekter på T/C basis Leie innbefraktede skip 0 (1 412) (1 628) (5 934) 0 (1 027) (885) (7 479) Personellkostnader og andre driftskostnader (818) (881) (3 333) (3 790) (4 115) (5 788) (18 312) (21 316) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger (1 176) (1 176) (4 704) (4 704) (1 208) (907) (4 442) (4 141) Nedskrivning anleggsmidler/endring estimat Driftsresultat Kjøleskip Annet 4. kvartal Hele året 4. kvartal Hele året Fraktinntekter (2 160) Reiseavhengige kostnader (53) (573) (6) Fraktinntekter på T/C basis (2 160) Leie innbefraktede skip Personellkostnader og andre driftskostnader (4 538) (6 310) (21 988) (23 442) (141) (5 914) (15 494) (14 445) Driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger (2 301) (260) (15 275) (9 580) Gevinst/(tap) ved salg av anleggsmidler (273) Ordinære avskrivninger (2 052) (2 251) (8 472) (9 001) 80 (1 264) (3) (250) Nedskrivning anleggsmidler/endring estimat 0 (555) 0 (555) 0 (0) 0 0 Driftsresultat (2.200) (1 524) (15 244) (9 830)

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Leif Höegh & Co. ASA

Leif Höegh & Co. ASA Prospekt Leif Höegh & Co. ASA Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av 6.250.000 aksjer til Tegningskurs NOK 72,- pr. aksje, hver pålydende NOK 2,- med fortrinnsrett for Selskapets aksjonærer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA Styrets foreløpige melding om årsresultatet og 4. kvartal 1997 SKA UENDRET INNTJENINGSNIVÅ I sitt foreløpige årsregnskap for 1997 presenterer I.M. Skaugen ASA konsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer