Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Strandveien 20 Telefax: Lysaker Privat: E-post: Internet: Rapport for fjerde kvartal 2006 Den maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen (WW) oppnådde i 2006 et historisk godt resultat. Driftsresultatet for 2006 endte på USD 367,6 millioner, hvilket er en økning på 58% sammenlignet med fjorårsresultatet på USD 232,2 millioner. Salget av tungtransportselskapet Dockwise bidrar til det gode kvartals- og årsresultatet med en salgsgevinst på USD 83,1 millioner. Unitors resultater var sammenlignet med 2005 bare inne i siste halvdel av Underliggende verdier i Global Automotive Logistics (GAL), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null fra andre kvartal Fra og med tredje kvartal 2006 ble ikke CAT lenger konsolidert inn i WWs regnskap. De samlede driftsinntektene for fjerde kvartalet 2006 økte med i overkant av 12% og endte på USD 683,0 millioner (USD 607,6 millioner) (Tall for samme periode i fjor heretter i parentes). Driftsresultatet for WW gruppen endte på USD 165,1 millioner (USD 67,0 millioner) for Mgm. rapport Q Q () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt kvartalet. Resultatet før skatt var på USD 129,6 millioner (USD 20,6 millioner), mens resultatet etter skatt endte på USD 121,1 millioner (USD 17,7 millioner). Når 2006 sees under ett, hadde WW samlede driftsinntekter på USD 2,5 milliarder (USD 2,2 milliarder), tilsvarende en økning på i underkant av 14% fra Driftsresultatet justert for engangsposter var på USD 301,7 millioner, hvilket tilsvarer er en økning på 10,5% sammenlignet med resultatet i Mgm. rapport () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Resultatet før skatt var på USD 268,1 millioner (USD 209,1 millioner), og resultatet etter skatt endte på USD 230,1 millioner (USD 190,8 millioner). Hovedårsaken til den store endringen på netto finansresultat skyldes markedsverdijustering av gruppens bunkerssikringskontrakter som gir store utslag på finansresultatet, mens de bidrar til å sikre et mer stabilt driftsresultat. Realiserte bunkerssikringer reduserte driftskostnadene med USD 45,4 millioner i 2006 (USD 39,6 millioner). Den regnskapsmessige effekten av markedsverdijusteringen påvirket finansresultatet negativt i 2006 med USD 53,0 millioner mot et positivt bidrag i 2005 på USD 26,4 millioner. Netto finansresultat for WW gruppen var negativt med minus USD 99,5 millioner for 2006 (minus USD 23,1 millioner). 1

2 Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene følger IFRS og er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet. Managementrapporten baseres imidlertid på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter, og reflekterer andelen av WW gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur (proporsjonalkonsolidering). Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Foreløpig årsrapport er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 (International Accounting Standard) og i tråd med de regnskapsprinsippene som er beskrevet i årsrapporten for Shipping Shipping hadde i 2006 et driftsresultat på USD 241,2 millioner (USD 237,5 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 1,4 milliarder (USD 1,3 milliarder). Resultat før skatt var på USD 153,7 millioner (USD 217,9 millioner). Nedgangen skyldes regnskapsmessige effekter som følger av markedsverdijusteringene på gruppens bunkerssikringskontrakter. Forskjellen fra 2005 til 2006 utgjorde rundt minus USD 80 millioner. Driftsresultatet for shipping i fjerde kvartal 2006 endte på USD 60,8 millioner (USD 54,5 millioner). Driftsinntektene var på USD 377,2 millioner (USD 339,6 millioner). Resultatet før skatt fjerde kvartal 2006 utgjorde USD 40,7 millioner (USD 18,2 millioner) har vært et godt shippingår for WW. Alle de tre operative selskapene WWL, EUKOR og ARC har levert gode resultater. Høy flåteutnyttelse og god lastetilgang har preget Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%) bidro i 2006 med et resultat for partnerne som var noe lavere enn i 2005, som følge av at WWL må chartre inn dyr tilleggstonnasje for å løfte sine volumer. Markedet til WWL er sterkt. Lastetilgangen for WWL har vært god på de viktigste transportstrekningene. Markedet for skipninger av anleggsutstyr til Australia har vært spesielt sterkt gjennom året. Året har vært preget av meget store volumer fra Asia til Europa og fra Asia til Nord- Amerika. Flåteutnyttelsen i WWL er meget høy. Bunkerspriser og charterkostnader holder seg samtidig på et høyt nivå. For WWL, som delvis er avhengig av å leie inn ekstratonnasje, betyr det at inntektsøkninger gjennom året i betydelig grad ble fortrengt av kostnadsøkninger. EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) fortsetter å levere gode resultater og har historisk høye driftsinntekter. EUKOR fikk i 2006 et godt driftsresultat. Dette til tross for at sommermånedene var preget av streik i Korea hos de to viktigste kundene til EUKOR, Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KIA). Streiken påvirket både produksjonen og eksporten fra Korea negativt for Hyundai og Kia. Totalt skipet EUKOR 3,2 millioner biler i Dette er en økning fra Med unntak av streikemånedene har året gitt svært god kapasitetsutnyttelse for EUKOR, og samtlige skip har hatt minimalt med dødtid. Tidsforskyvninger i eksportvolumene fra Korea har medført svingninger i kapasitetsbehovet og betydelige kostnader for leie av kapasitet etter streiken. EUKOR har ferdigforhandlet videreføringen av fraktkontrakten og innføring av bunkersklausuler med HMC og KIA, men avventer formell godkjennelse. American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50 %) har i 2006 oppnådd gode resultater. Året har vært preget av høye volumer for selskapet, som opererer åtte skip under amerikansk flagg. Skipene 2

3 sysselsettes i to ruter - en fra Nord-Amerika til Europa og tilbake, og en fra Nord-Amerika til Midt- Østen og tilbake. Fra 1. januar 2007 vil American Shipping & Logistics Group (ASL) samle administrasjonen i de amerikanske selskapene ARC, American Auto Logistics og American Logistics Network i en enhet. Tonnasjesituasjonen For å sikre ny og moderne tonnasje for de selskapene WW er deleier i, har WW og gruppens samarbeidspartnere et omfattende nybyggingsprogram. I fjerde kvartal har WW tatt levering av to skip, samt inngått kontrakt på levering av ytterligere ett skip fra Ray Shipping. Wallenius Lines har også tatt levering av ett skip. WW og gruppens partnere vil også fremover være aktive i nybyggingsmarkedet for å opprettholde sine markedsandeler og for å fornye flåten. I perioden fra februar 2007 og til 2011 vil det bli levert 44 nye bilskip, hvorav WW står for åtte av dem. To skip vil bli levert fra Ray Shipping, to fra Daewoo og fire fra Mitsubishi. Logistikk Logistikksegmentet hadde i 2006 et negativt driftsresultat på minus USD 5,6 millioner (positivt USD 14,5 millioner). Dette følger av at underliggende verdier i Compagnie d Affrètement et de Transports (CAT) eierselskap, Global Automotive Logistics (GAL, WWL eier 40%), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null i andre kvartal Driftsresultatet for logistikksegmentet er forbedret med USD 5,3 millioner i annet halvår, som følge av at CAT fra og med 1. juli 2006 ikke lenger konsolideres inn i WWs regnskap. Justert for engangsposter er driftsresultatet for logistikksegmentet ned med USD 7,5 millioner i 2006 sammenlignet med Driftsinntektene i 2006 utgjorde til sammen USD 386,2 millioner (USD 531,0 millioner). Nedgangen skyldes at inntektene fra CAT ikke ble inkludert i annet halvår Resultatet før skatt for året sett under ett var negativt, og endte på minus USD 7,3 millioner (positivt USD 9,8 millioner). I fjerde kvartal bidro logistikksegmentet med et driftsresultat på USD 5,7 millioner (USD 8,8 millioner). Driftsinntektene i samme periode utgjorde USD 63,4 millioner (USD 128,9 millioner). Resultatet før skatt for perioden endte på USD 5,9 millioner (USD 7,8 millioner). Logistikktjenester i WW - terminaler, tekniske tjenester, innlandstransport samt supply chain management (styring av integrerte transportkjeder) skal støtte WWs sjøgående transport, samtidig som de skal gi tilfredsstillende lønnsomhet som selvstendige forretningsområder. WWs terminaldrift og tekniske tjenester gir gode resultater som følge av god kapasitetsutnyttelse. WWL har i 2006 fått flere nye logistikkontrakter hvor innlandsdistribusjon er integrert med WWLs sjøtransport. Det er økende etterspørsel etter komplette logistikktjenester i våre markeder. Det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20%) leverte et resultat i fjerde kvartal som var vesentlig lavere enn i Styrking av KRW har bidratt til å svekke resultatet i Glovis, i likhet med de tidligere nevnte streikene ved HMC og KIA. Sist nevnte skyldes at Glovis tallene rapporteres ett kvartal på etterskudd, som tidligere varslet. Glovis forventes å ekspandere betydelig globalt, i tråd med at HMC og KIA etablerer fabrikker utenfor Korea. 3

4 Glovis er ikke i vesentlig grad påvirket i daglig drift av etterforskningen om påståtte finansielle uregelmessigheter innenfor HMC. I januar 2007 ble president Lee Ju-eun i Glovis dømt til 1,5 år betinget fengsel. Styreleder Chung Mong-koo i HMC gruppen ble dømt til 3 års ubetinget fengsel. Sistnevnte dom er anket. Endelig rettslig avklaring er ventet i løpet av første halvår De to amerikanske logistikkselskapene, American Auto Logistics og American Logistics Network (WW 50%), leverer fortsatt gode resultater om lag på nivå med resultatet i Maritime tjenester Wilhelmsen Maritime Services (WMS) hadde i 2006 et driftresultat på USD 49,0 millioner (minus USD 9,6 millioner). Oppkjøpet av Unitor ASA, restrukturering og salg av virksomhet som ikke defineres som kjernevirksomhet i 2005, gjør sammenligningsgrunnlaget vanskelig. Korrigert for disse effektene, er driftsresultatet forbedret med USD 18,5 millioner (64%). Operativ margin endte på 8,3%. Driftsinntektene var på til sammen USD 587,8 millioner (USD 339,2 millioner), mens resultat før skatt var på USD 42,0 millioner (minus USD 9,8 millioner). Driftsresultatet i fjerde kvartal 2006 endte på USD 15,4 millioner (USD 4,5 millioner). Driftsresultatet er positivt påvirket av valuta omregningsdifferanser på balanseposter, primært på grunn av en styrket kronekurs. Driftsinntektene var på USD 153,5 millioner (USD 139,3 millioner). Resultat før skatt fjerde kvartal 2006 utgjorde USD 10,8 millioner (USD 1,9 millioner). WMS har hatt en meget god utvikling siden oppkjøpet av Unitor ASA sommeren Året 2006 har vært preget av den pågående integrasjonen kombinert med en betydelig salgsvekst. Hovedtyngden av integrasjonsarbeidet ble fullført i løpet av året. WMS har styrket sin posisjon i markedet. Markedsandelene har økt innenfor flere forretningsområder. Som et resultat av organisasjonstilpasninger, hovedsakelig i Barwil Unitor Ships Service gjennomført i fjerde kvartal 2006, vil posisjoneringen i markedet bli ytterligere styrket i Underliggende drift i WMS er god og resultatene som forventet. Barwil Unitor Ships Service (BUSS) har hatt en god salgsutvikling også i fjerde kvartal og resultatet er som forventet. BUSS har åtte regioner og seks produktområder. Salgsutviklingen har vært positiv i både Europa og Asia. I region Nord-øst Asia (Kina, Korea, Japan) har salgsveksten vært særdeles høy. Produktområdene viser god organisk vekst i alle segmenter, spesielt innenfor kjøling, kjemikalier og sikkerhetsprodukter. Barber Ship Management (BSM) kan vise til fortsatt god drift i fjerde kvartal. BSM har i løpet av året økt antall driftskontrakter med 12%, og har i tillegg styrket rekrutteringsbasen gjennom etablering av kontorer på Filippinene og i Ukraina i fjerde kvartal. Investeringer er også gjennomført i nye og moderne simuleringsverktøy ved International Maritime Training Centre i Mumbai, India. Utsiktene for ytterligere tilvekst i 2007 er gode. Omsetning og resultat er noe lavere enn forventet. Unitor Ships Equipment, som består av TI Marine Contracting og Unitor Marine Systems, har i fjerde kvartal ytterligere styrket ordrereserven og kan vise til meget god resultatutvikling. Utvikling og innovasjon innenfor området Ships Equipment er strategisk viktig, og WMS har avsatt egne dedikerte ressurser for dette arbeidet med spesiell fokus på miljøområdet. Wilhelmsen Bunkers, som er en del av forretningsområdet Maritime Solutions and Financial Services, ble i fjerde kvartal slått sammen med Premier Marine Fuels Ltd. WMS eier 60% av det nye selskapet, som har fått navnet Wilhelmsen Premier Marine Fuels og er operativt fra og med 1. 4

5 januar Med et volum på mellom 7-8 millioner tonn bunkers og annet drivstoff, vil selskapet bli en av de største meglerne i markedet. Andre aktiviteter WW solgte sin 24% andel av tungtransportselskapet Dockwise til private equity selskapet 3i i fjerde kvartal. Avtalen har en verdi på i overkant av USD 700 millioner, avhengig av om og hvor raskt Dockwise skipet Mighty Servant 3, som sank utenfor Angola i desember 2006, kommer tilbake i operativ drift. Som følge av det sterke offshoremarkedet har Dockwise bidratt med et resultat før skatt for 2006 (tom 22. desember) på USD 12,9 millioner (USD 9,6 millioner) og med et resultat før skatt i fjerde kvartal på USD 2,4 millioner (USD 3,4 millioner). Salget av Dockwise bidrar med en gevinst tilsvarende USD 83,1 millioner i WW gruppens resultat for I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår Sea Launch og Express Offshore Transport (EOT). Disse virksomhetene leverte resultater som forventet også i fjerde kvartal. EOT (WW eier 50%) ble opprettet i 2005 og startet sin virksomhet i februar WW gruppens driftsresultat er positivt påvirket av en regnskapsmessig gevinst på rundt USD 9,5 millioner som følge av etableringen av selskapet. Dette er en økning på USD 2,5 millioner sammenlignet med den estimerte gevinsten rapportert i første kvartal EOT tilbyr transport av mannskap og forsyninger til oljeinstallasjoner i Asia og Den arabiske gulf. Finans Netto finansposter i 2006 utgjorde minus USD 99,5 millioner (minus USD 23,1 millioner). I fjerde kvartal endte netto finansposter på minus USD 35,5 millioner (minus USD 46,4 millioner). Netto finansielle instrumenter bidro positivt med USD 17,6 millioner for hele året mot et negativt bidrag på USD 15,5 millioner i I 2006 bidro bunkerssikringskontrakten negativt med USD 53 millioner mot et positivt bidrag på USD 26,4 millioner i Forvaltningen har igjen bidratt positivt og totale finansinntekter i 2006 utgjorde USD 32,6 millioner mot USD 35,3 millioner i Rentekostnader stiger med USD 15 millioner som et resultat av økt gjeld samt renteoppgang i USA. Sikringsstrategier i rente- og valutamarkedet har bidratt positivt med USD 19,6 millioner i Ved utgangen av året var 60% av gjelden sikret til en rente på 4,7%. Utbytte WW har utbetalt et utbytte på totalt NOK 8,50 per aksje i Selskapet har en intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året, og har gjennomført dette i I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et utbytte på NOK 5,50 per aksje i mai

6 Fremtidsutsikter WW vil fortsatt konsentrere seg om å videreutvikle industriell shipping, logistikk og maritime tjenester, og befeste og videreutvikle sin posisjon som en av de tre største aktørene innen disse segmentene. Innen shipping forventes vekst i alle lastekategorier. Tonnasjesituasjonen vil fortsatt være stram, og WW vil derfor fortsatt ha et aktivt nybyggingsprogram. Logistikksegmentet vil bli videreutviklet og styrket til støtte for WWs kjernevirksomhet, sjøtransport. Høy aktivitet i verdens handelsflåte og nybyggingsmarkedet forventes å gi gode resultater innen segmentet maritime tjenester. WWs styre understreker betydningen av at den norske regjeringen etter mange års uvisshet gir norske rederier konkurransevilkår på lik linje med konkurrenter i EU. Det vil være avgjørende for om det vil være mulig å drive skipsfart av betydning fra Norge i fremtiden. Styret i WW ASA forventer et resultat etter ordinære finansposter og justert for engangsposter for 2007 som blir på linje med Lysaker, 14. februar 2007 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen er en ledende global maritim industrigruppe. Konsernet har ansatte i heleide selskaper og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer fordelt på 71 land. Med deleide selskaper inkludert, har WW gruppen 516 kontorer i 79 land. For mer informasjon, se 6

7 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter Pro forma sammenligningstall inklusive Unitor > Resultatregnskap - Pro forma > Balanse - Pro forma > Resultatregnskap per forretningsområde - Pro forma

8 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

9 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport ¹ USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (180) (162) Reiseavhengige kostnader (695) (617) (26) (14) Driftskostnader skip (89) (56) (38) (42) Charter kostnader (145) (157) (64) (55) Material kostnader (247) (104) (95) (90) Lønn og andre personalkostnader (356) (305) (79) (138) Andre driftskostnader (441) (571) (37) (40) Avskrivninger og amortisering (145) (151) Nedskrivninger (26) (14) (518) (541) Sum driftskostnader (2 143) (1 974) Driftsresultat (36) (46) Netto finansposter (99) (23) Resultat før skattekostnad (8) (3) Skattekostnad (38) (18) Periodens resultat Herav minoriteter 3 3 2,51 0,35 Resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91 2,51 0,35 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

10 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 683,0 607, ,7 377,2 339, ,8 63,4 128,9 531,0 153,5 139,3 339,2 88,8 (0,2) 6,7 Primært driftsresultat** 202,4 106,8 396,8 90,5 85,1 357,5 6,9 13,5 43,4 20,8 8,1 1,7 84,2 0,1 (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (37,3) (39,8) (164,6) (29,7) (30,6) (120,0) (1,1) (4,7) (28,9) (5,5) (3,6) (11,3) (1,0) (0,9) (4,4) Driftsresultat 165,1 67,0 232,2 60,8 54,5 237,5 5,7 8,8 14,5 15,4 4,5 (9,6) 83,3 (0,8) (10,3) Netto finansposter (35,5) (46,4) (23,1) (20,0) (36,3) (19,6) 0,2 (1,0) (4,7) (4,6) (2,6) (0,2) (11,1) (6,5) 1,5 Resultat før skattekostnad 129,6 20,6 209,1 40,7 18,2 217,9 5,9 7,8 9,8 10,8 1,9 (9,8) 72,2 (7,3) (8,8) Skattekostnad (8,5) (2,9) (18,3) 4,4 (2,4) (12,9) (1,3) (1,2) (6,8) (7,6) 2,0 4,2 (3,9) (1,3) (2,7) Periodens resultat 121,1 17,7 190,8 45,1 15,8 205,0 4,5 6,6 3,0 3,2 3,9 (5,7) 68,3 (8,7) (11,5) Herav minoriteter 1,1 0,7 2,9 1,1 0,7 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 2 510, , , , , ,8 386,2 531,0 531,0 587,8 339,2 339,2 100,8 6,7 6,7 Primært driftsresultat** 538,5 396,8 396,8 357,0 357,5 357,5 28,2 43,4 43,4 66,6 1,7 1,7 86,7 (5,8) (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (170,9) (164,6) (164,6) (115,9) (120,0) (120,0) (33,8) (28,9) (28,9) (17,6) (11,3) (11,3) (3,6) (4,4) (4,4) Driftsresultat 367,6 232,2 232,2 241,2 237,5 237,5 (5,6) 14,5 14,5 49,0 (9,6) (9,6) 83,0 (10,3) (10,3) Netto finansposter (99,5) (23,1) (23,1) (87,4) (19,6) (19,6) (1,7) (4,7) (4,7) (7,0) (0,2) (0,2) (3,4) 1,5 1,5 Resultat før skattekostnad 268,1 209,1 209,1 153,7 217,9 217,9 (7,3) 9,8 9,8 42,0 (9,8) (9,8) 79,6 (8,8) (8,8) Skattekostnad (38,0) (18,3) (18,3) 18,4 (12,9) (12,9) (5,7) (6,8) (6,8) (16,9) 4,2 4,2 (33,8) (2,7) (2,7) Periodens resultat 230,1 190,8 190,8 172,2 205,0 205,0 (13,0) 3,0 3,0 25,2 (5,7) (5,7) 45,8 (11,5) (11,5) Herav minoriteter 3,5 2,9 2,9 3,5 2,9 2,9 1) 2) 3) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller inkludert med MUSD 9.5 for Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

11 Netto finansposter Finans Avkastning finansforvaltning 3,1 3,7 12,9 22,3 Renteinntekter 5,9 4,6 19,7 13,0 Rentekostnader (22,5) (20,4) (84,6) (69,8) Andre finansposter (0,6) (0,7) 0,6 (0,9) Netto valuaposter (30,5) 11,6 (65,8) 27,8 Netto finansposter ekskl. Fin instr. (44,5) (1,2) (117,2) (7,6) Finansielle instrumenter Wilh. Wilhelmsen group Noter - Management rapport Markedsjust. bunkerssikringskontrakter (14,0) (24,6) (53,0) 26,4 Rentesikringsinstrumenter 1,3 2,4 11,4 11,0 Valuta derivater (0,9) (5,1) 8,2 (10,9) Valuta og rentesikringsinstrumenter 22,5 (17,9) 51,0 (42,0) Netto finansielle instrumenter 9,0 (45,2) 17,6 (15,5) Netto finansposter (35,5) (46,4) (99,5) (23,1) FINANSIELLE INSTRUMENTER (Består av både markedsverdijusterte og realiserte valuta, rente og valuta-rente sikringer, i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 6,3 3,7 13,0 35,3 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,6 32,1 (60,4) (4,0) (17,6) SUM 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,8 2,1 0,5 (1,9) 4,5 MARKEDSVERDIJUSTERT 21,0 (10,9) 13,3 (43,3) (19,9) SUM 24,8 (8,8) 13,8-45,2 (15,5) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 11,8 8,9 45,4 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 4,8 9,5 12,3 13,1 39,6

12 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter : Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

13 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Reiseavhengige kostnader (3) (12) (7) Driftskostnader skip (39) (35) (2) (2) Charter kostnader (4) (5) (64) (55) Material kostnader (247) (104) (59) (56) Lønn og andre personalkostnader (229) (188) (28) (29) Andre driftskostnader (107) (95) (15) (15) Avskrivninger og amortisering (54) (56) Nedskrivninger (180) (164) Sum driftskostnader (681) (485) Driftsresultat (14) (11) Netto finansposter (21) (5) Resultat før skattekostnad (6) (3) Skattekostnad (43) (10) Periodens resultat Herav minoriteter 3 3 2,51 0,35 Resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91 2,51 0,35 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91

14 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler 5 5 Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 8 6 Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 3 3 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 6,0 millioner.

15 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (336) (342) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment (64) (58) Kildeskatt (1) Implementering IAS 39 - Finansielle instrumenter 1 Finansielle instrumenter, sikrings bokføring 10 2 Kjøp av egne aksjer (14) Opsjoner 2 3 Omregnings-/andre differanser 40 (41) Egenkapital i slutten av perioden

16 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 321,1 195,1 690,4 71,3 44,9 322,1 4,5 6,6 3,0 153,5 139,3 339,2 91,7 4,2 26,1 Primært driftsresultat 156,4 45,8 261,2 47,2 30,9 262,1 4,5 6,6 3,0 20,8 8,1 1,7 83,8 0,2 (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (15,0) (14,6) (55,6) (8,9) (9,9) (39,7) (5,5) (3,6) (11,3) (0,7) (1,0) (4,6) Driftsresultat 141,3 31,2 205,6 38,3 21,0 222,4 4,5 6,6 3,0 15,4 4,5 (9,6) 83,1 (0,8) (10,3) Netto finansposter (14,1) (11,1) (4,8) 1,5 (2,0) (6,1) (4,6) (2,6) (0,2) (11,0) (6,5) 1,5 Resultat før skattekostnad 127,2 20,2 200,8 39,7 19,0 216,4 4,5 6,6 3,0 10,8 1,9 (9,8) 72,1 (7,3) (8,8) Skattekostnad (6,1) (2,5) (9,9) 5,3 (3,2) (11,3) (7,6) 2,0 4,2 (3,9) (1,3) (2,7) Periodens resultat 121,1 17,7 190,8 45,1 15,8 205,0 4,5 6,6 3,0 3,2 3,9 (5,7) 68,3 (8,7) (11,5) Herav minoriteter 1,1 0,7 2,9 1,1 0,7 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 975,4 690,4 690,4 285,2 322,1 322,1 (13,0) 3,0 3,0 587,8 339,2 339,2 115,4 26,1 26,1 Primært driftsresultat 348,2 261,2 261,2 209,0 262,1 262,1 (13,0) 3,0 3,0 66,6 1,7 1,7 85,6 (5,6) (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (53,9) (55,6) (55,6) (33,7) (39,7) (39,7) (17,6) (11,3) (11,3) (2,7) (4,6) (4,6) Driftsresultat 294,3 205,6 205,6 175,3 222,4 222,4 (13,0) 3,0 3,0 49,0 (9,6) (9,6) 82,9 (10,3) (10,3) Netto finansposter (21,1) (4,8) (4,8) (10,6) (6,1) (6,1) (7,0) (0,2) (0,2) (3,5) 1,5 1,5 Resultat før skattekostnad 273,2 200,8 200,8 164,7 216,4 216,4 (13,0) 3,0 3,0 42,0 (9,8) (9,8) 79,4 (8,8) (8,8) Skattekostnad (43,1) (9,9) (9,9) 7,4 (11,3) (11,3) (16,9) 4,2 4,2 (33,6) (2,7) (2,7) Periodens resultat 230,1 190,8 190,8 172,2 205,0 205,0 (13,0) 3,0 3,0 25,2 (5,7) (5,7) 45,8 (11,5) (11,5) Herav minoriteter 3,5 2,9 2,9 3,5 2,9 2,9 1) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal ) Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller inkludert med MUSD 9.5 for Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal 2005.

17 Wilh. Wilhelmsen group Notes (Unaudited figures) Netto finansposter Finans Avkastning finansforvaltning 3,1 3,7 12,9 22,3 Renteinntekter 4,9 4,0 17,1 12,7 Rentekostnader (13,8) (11,3) (48,4) (33,9) Andre finansposter (0,3) (0,1) 1,2 (0,4) Netto valuaposter (27,8) 17,5 (51,5) 35,8 Netto finansposter ekskl. Fin instr. (33,8) 13,9 (68,7) 36,5 Finansielle instrumenter Rentesikringsinstrumenter 0,7 1,4 10,4 5,9 Valuta derivater (1,7) (4,7) 3,6 (7,1) Valuta og rentesikringsinstrumenter 20,6 (21,7) 33,7 (40,1) Netto finansielle instrumenter 19,7 (25,0) 47,7 (41,3) Netto finansposter (14,1) (11,1) (21,0) (4,8)

18 PRO FORMA FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Proforma sammenligningstall som følge av Unitor oppkjøpet: Unitor ASA er konsolidert fra tidspunktet WW-gruppen oppnådde bestemmende innflytelse (15 Juli 2005). Etter regnskapsloven ( 7-4) og IFRS er det krav om å utarbeide proforma sammenligningtall mot tidligere perioder. Det er gjort følgende forutsetninger ved utarbeidelsen av proforma sammenligningtall: % av Unitors resultat og balanse er konsolidert; - Unitors resultat og balanse er regnet om fra NOK til USD med henholdsvis gjennomsnittlig og balansedagens valutakurs; - Allokering av merverdier og finansiering av oppkjøpet er omregnet til kurs på overtagelsestidspunktet; - Proforma finansiering for de sammenlignbare periodene er beregnet med 58 % lån og 42 % trukket av likvider.

19 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Reiseavhengige kostnader (0) (3) (12) (7) Driftskostnader skip (39) (35) (2) (2) Charter kostnader (4) (5) (64) (55) Material kostnader (247) (225) (59) (56) Lønn og andre personalkostnader (229) (233) (28) (29) Andre driftskostnader (107) (126) (15) (15) Avskrivninger og amortisering (54) (61) (180) (164) Sum driftskostnader (681) (687) Driftsresultat (14) (11) Netto finansposter (21) (8) Resultat før skattekostnad (6) (3) Skattekostnad (43) (13) Periodens resultat Herav minoriteter 3 3 2,51 0,35 Resultat pr. aksje (USD) 4,73 4,05 2,51 0,35 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 4,73 4,05

20 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler 5 5 Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 8 6 Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 3 3 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 6,0 millioner.

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet.

Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Fortsatt god resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i andre kvartal på MNOK 38,7 mot MNOK 6,7 i andre kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer