Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20"

Transkript

1 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Strandveien 20 Telefax: Lysaker Privat: E-post: Internet: Rapport for fjerde kvartal 2006 Den maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen (WW) oppnådde i 2006 et historisk godt resultat. Driftsresultatet for 2006 endte på USD 367,6 millioner, hvilket er en økning på 58% sammenlignet med fjorårsresultatet på USD 232,2 millioner. Salget av tungtransportselskapet Dockwise bidrar til det gode kvartals- og årsresultatet med en salgsgevinst på USD 83,1 millioner. Unitors resultater var sammenlignet med 2005 bare inne i siste halvdel av Underliggende verdier i Global Automotive Logistics (GAL), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null fra andre kvartal Fra og med tredje kvartal 2006 ble ikke CAT lenger konsolidert inn i WWs regnskap. De samlede driftsinntektene for fjerde kvartalet 2006 økte med i overkant av 12% og endte på USD 683,0 millioner (USD 607,6 millioner) (Tall for samme periode i fjor heretter i parentes). Driftsresultatet for WW gruppen endte på USD 165,1 millioner (USD 67,0 millioner) for Mgm. rapport Q Q () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt kvartalet. Resultatet før skatt var på USD 129,6 millioner (USD 20,6 millioner), mens resultatet etter skatt endte på USD 121,1 millioner (USD 17,7 millioner). Når 2006 sees under ett, hadde WW samlede driftsinntekter på USD 2,5 milliarder (USD 2,2 milliarder), tilsvarende en økning på i underkant av 14% fra Driftsresultatet justert for engangsposter var på USD 301,7 millioner, hvilket tilsvarer er en økning på 10,5% sammenlignet med resultatet i Mgm. rapport () Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Resultatet før skatt var på USD 268,1 millioner (USD 209,1 millioner), og resultatet etter skatt endte på USD 230,1 millioner (USD 190,8 millioner). Hovedårsaken til den store endringen på netto finansresultat skyldes markedsverdijustering av gruppens bunkerssikringskontrakter som gir store utslag på finansresultatet, mens de bidrar til å sikre et mer stabilt driftsresultat. Realiserte bunkerssikringer reduserte driftskostnadene med USD 45,4 millioner i 2006 (USD 39,6 millioner). Den regnskapsmessige effekten av markedsverdijusteringen påvirket finansresultatet negativt i 2006 med USD 53,0 millioner mot et positivt bidrag i 2005 på USD 26,4 millioner. Netto finansresultat for WW gruppen var negativt med minus USD 99,5 millioner for 2006 (minus USD 23,1 millioner). 1

2 Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene følger IFRS og er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet. Managementrapporten baseres imidlertid på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter, og reflekterer andelen av WW gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur (proporsjonalkonsolidering). Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Foreløpig årsrapport er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 (International Accounting Standard) og i tråd med de regnskapsprinsippene som er beskrevet i årsrapporten for Shipping Shipping hadde i 2006 et driftsresultat på USD 241,2 millioner (USD 237,5 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 1,4 milliarder (USD 1,3 milliarder). Resultat før skatt var på USD 153,7 millioner (USD 217,9 millioner). Nedgangen skyldes regnskapsmessige effekter som følger av markedsverdijusteringene på gruppens bunkerssikringskontrakter. Forskjellen fra 2005 til 2006 utgjorde rundt minus USD 80 millioner. Driftsresultatet for shipping i fjerde kvartal 2006 endte på USD 60,8 millioner (USD 54,5 millioner). Driftsinntektene var på USD 377,2 millioner (USD 339,6 millioner). Resultatet før skatt fjerde kvartal 2006 utgjorde USD 40,7 millioner (USD 18,2 millioner) har vært et godt shippingår for WW. Alle de tre operative selskapene WWL, EUKOR og ARC har levert gode resultater. Høy flåteutnyttelse og god lastetilgang har preget Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%) bidro i 2006 med et resultat for partnerne som var noe lavere enn i 2005, som følge av at WWL må chartre inn dyr tilleggstonnasje for å løfte sine volumer. Markedet til WWL er sterkt. Lastetilgangen for WWL har vært god på de viktigste transportstrekningene. Markedet for skipninger av anleggsutstyr til Australia har vært spesielt sterkt gjennom året. Året har vært preget av meget store volumer fra Asia til Europa og fra Asia til Nord- Amerika. Flåteutnyttelsen i WWL er meget høy. Bunkerspriser og charterkostnader holder seg samtidig på et høyt nivå. For WWL, som delvis er avhengig av å leie inn ekstratonnasje, betyr det at inntektsøkninger gjennom året i betydelig grad ble fortrengt av kostnadsøkninger. EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) fortsetter å levere gode resultater og har historisk høye driftsinntekter. EUKOR fikk i 2006 et godt driftsresultat. Dette til tross for at sommermånedene var preget av streik i Korea hos de to viktigste kundene til EUKOR, Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KIA). Streiken påvirket både produksjonen og eksporten fra Korea negativt for Hyundai og Kia. Totalt skipet EUKOR 3,2 millioner biler i Dette er en økning fra Med unntak av streikemånedene har året gitt svært god kapasitetsutnyttelse for EUKOR, og samtlige skip har hatt minimalt med dødtid. Tidsforskyvninger i eksportvolumene fra Korea har medført svingninger i kapasitetsbehovet og betydelige kostnader for leie av kapasitet etter streiken. EUKOR har ferdigforhandlet videreføringen av fraktkontrakten og innføring av bunkersklausuler med HMC og KIA, men avventer formell godkjennelse. American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50 %) har i 2006 oppnådd gode resultater. Året har vært preget av høye volumer for selskapet, som opererer åtte skip under amerikansk flagg. Skipene 2

3 sysselsettes i to ruter - en fra Nord-Amerika til Europa og tilbake, og en fra Nord-Amerika til Midt- Østen og tilbake. Fra 1. januar 2007 vil American Shipping & Logistics Group (ASL) samle administrasjonen i de amerikanske selskapene ARC, American Auto Logistics og American Logistics Network i en enhet. Tonnasjesituasjonen For å sikre ny og moderne tonnasje for de selskapene WW er deleier i, har WW og gruppens samarbeidspartnere et omfattende nybyggingsprogram. I fjerde kvartal har WW tatt levering av to skip, samt inngått kontrakt på levering av ytterligere ett skip fra Ray Shipping. Wallenius Lines har også tatt levering av ett skip. WW og gruppens partnere vil også fremover være aktive i nybyggingsmarkedet for å opprettholde sine markedsandeler og for å fornye flåten. I perioden fra februar 2007 og til 2011 vil det bli levert 44 nye bilskip, hvorav WW står for åtte av dem. To skip vil bli levert fra Ray Shipping, to fra Daewoo og fire fra Mitsubishi. Logistikk Logistikksegmentet hadde i 2006 et negativt driftsresultat på minus USD 5,6 millioner (positivt USD 14,5 millioner). Dette følger av at underliggende verdier i Compagnie d Affrètement et de Transports (CAT) eierselskap, Global Automotive Logistics (GAL, WWL eier 40%), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null i andre kvartal Driftsresultatet for logistikksegmentet er forbedret med USD 5,3 millioner i annet halvår, som følge av at CAT fra og med 1. juli 2006 ikke lenger konsolideres inn i WWs regnskap. Justert for engangsposter er driftsresultatet for logistikksegmentet ned med USD 7,5 millioner i 2006 sammenlignet med Driftsinntektene i 2006 utgjorde til sammen USD 386,2 millioner (USD 531,0 millioner). Nedgangen skyldes at inntektene fra CAT ikke ble inkludert i annet halvår Resultatet før skatt for året sett under ett var negativt, og endte på minus USD 7,3 millioner (positivt USD 9,8 millioner). I fjerde kvartal bidro logistikksegmentet med et driftsresultat på USD 5,7 millioner (USD 8,8 millioner). Driftsinntektene i samme periode utgjorde USD 63,4 millioner (USD 128,9 millioner). Resultatet før skatt for perioden endte på USD 5,9 millioner (USD 7,8 millioner). Logistikktjenester i WW - terminaler, tekniske tjenester, innlandstransport samt supply chain management (styring av integrerte transportkjeder) skal støtte WWs sjøgående transport, samtidig som de skal gi tilfredsstillende lønnsomhet som selvstendige forretningsområder. WWs terminaldrift og tekniske tjenester gir gode resultater som følge av god kapasitetsutnyttelse. WWL har i 2006 fått flere nye logistikkontrakter hvor innlandsdistribusjon er integrert med WWLs sjøtransport. Det er økende etterspørsel etter komplette logistikktjenester i våre markeder. Det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20%) leverte et resultat i fjerde kvartal som var vesentlig lavere enn i Styrking av KRW har bidratt til å svekke resultatet i Glovis, i likhet med de tidligere nevnte streikene ved HMC og KIA. Sist nevnte skyldes at Glovis tallene rapporteres ett kvartal på etterskudd, som tidligere varslet. Glovis forventes å ekspandere betydelig globalt, i tråd med at HMC og KIA etablerer fabrikker utenfor Korea. 3

4 Glovis er ikke i vesentlig grad påvirket i daglig drift av etterforskningen om påståtte finansielle uregelmessigheter innenfor HMC. I januar 2007 ble president Lee Ju-eun i Glovis dømt til 1,5 år betinget fengsel. Styreleder Chung Mong-koo i HMC gruppen ble dømt til 3 års ubetinget fengsel. Sistnevnte dom er anket. Endelig rettslig avklaring er ventet i løpet av første halvår De to amerikanske logistikkselskapene, American Auto Logistics og American Logistics Network (WW 50%), leverer fortsatt gode resultater om lag på nivå med resultatet i Maritime tjenester Wilhelmsen Maritime Services (WMS) hadde i 2006 et driftresultat på USD 49,0 millioner (minus USD 9,6 millioner). Oppkjøpet av Unitor ASA, restrukturering og salg av virksomhet som ikke defineres som kjernevirksomhet i 2005, gjør sammenligningsgrunnlaget vanskelig. Korrigert for disse effektene, er driftsresultatet forbedret med USD 18,5 millioner (64%). Operativ margin endte på 8,3%. Driftsinntektene var på til sammen USD 587,8 millioner (USD 339,2 millioner), mens resultat før skatt var på USD 42,0 millioner (minus USD 9,8 millioner). Driftsresultatet i fjerde kvartal 2006 endte på USD 15,4 millioner (USD 4,5 millioner). Driftsresultatet er positivt påvirket av valuta omregningsdifferanser på balanseposter, primært på grunn av en styrket kronekurs. Driftsinntektene var på USD 153,5 millioner (USD 139,3 millioner). Resultat før skatt fjerde kvartal 2006 utgjorde USD 10,8 millioner (USD 1,9 millioner). WMS har hatt en meget god utvikling siden oppkjøpet av Unitor ASA sommeren Året 2006 har vært preget av den pågående integrasjonen kombinert med en betydelig salgsvekst. Hovedtyngden av integrasjonsarbeidet ble fullført i løpet av året. WMS har styrket sin posisjon i markedet. Markedsandelene har økt innenfor flere forretningsområder. Som et resultat av organisasjonstilpasninger, hovedsakelig i Barwil Unitor Ships Service gjennomført i fjerde kvartal 2006, vil posisjoneringen i markedet bli ytterligere styrket i Underliggende drift i WMS er god og resultatene som forventet. Barwil Unitor Ships Service (BUSS) har hatt en god salgsutvikling også i fjerde kvartal og resultatet er som forventet. BUSS har åtte regioner og seks produktområder. Salgsutviklingen har vært positiv i både Europa og Asia. I region Nord-øst Asia (Kina, Korea, Japan) har salgsveksten vært særdeles høy. Produktområdene viser god organisk vekst i alle segmenter, spesielt innenfor kjøling, kjemikalier og sikkerhetsprodukter. Barber Ship Management (BSM) kan vise til fortsatt god drift i fjerde kvartal. BSM har i løpet av året økt antall driftskontrakter med 12%, og har i tillegg styrket rekrutteringsbasen gjennom etablering av kontorer på Filippinene og i Ukraina i fjerde kvartal. Investeringer er også gjennomført i nye og moderne simuleringsverktøy ved International Maritime Training Centre i Mumbai, India. Utsiktene for ytterligere tilvekst i 2007 er gode. Omsetning og resultat er noe lavere enn forventet. Unitor Ships Equipment, som består av TI Marine Contracting og Unitor Marine Systems, har i fjerde kvartal ytterligere styrket ordrereserven og kan vise til meget god resultatutvikling. Utvikling og innovasjon innenfor området Ships Equipment er strategisk viktig, og WMS har avsatt egne dedikerte ressurser for dette arbeidet med spesiell fokus på miljøområdet. Wilhelmsen Bunkers, som er en del av forretningsområdet Maritime Solutions and Financial Services, ble i fjerde kvartal slått sammen med Premier Marine Fuels Ltd. WMS eier 60% av det nye selskapet, som har fått navnet Wilhelmsen Premier Marine Fuels og er operativt fra og med 1. 4

5 januar Med et volum på mellom 7-8 millioner tonn bunkers og annet drivstoff, vil selskapet bli en av de største meglerne i markedet. Andre aktiviteter WW solgte sin 24% andel av tungtransportselskapet Dockwise til private equity selskapet 3i i fjerde kvartal. Avtalen har en verdi på i overkant av USD 700 millioner, avhengig av om og hvor raskt Dockwise skipet Mighty Servant 3, som sank utenfor Angola i desember 2006, kommer tilbake i operativ drift. Som følge av det sterke offshoremarkedet har Dockwise bidratt med et resultat før skatt for 2006 (tom 22. desember) på USD 12,9 millioner (USD 9,6 millioner) og med et resultat før skatt i fjerde kvartal på USD 2,4 millioner (USD 3,4 millioner). Salget av Dockwise bidrar med en gevinst tilsvarende USD 83,1 millioner i WW gruppens resultat for I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår Sea Launch og Express Offshore Transport (EOT). Disse virksomhetene leverte resultater som forventet også i fjerde kvartal. EOT (WW eier 50%) ble opprettet i 2005 og startet sin virksomhet i februar WW gruppens driftsresultat er positivt påvirket av en regnskapsmessig gevinst på rundt USD 9,5 millioner som følge av etableringen av selskapet. Dette er en økning på USD 2,5 millioner sammenlignet med den estimerte gevinsten rapportert i første kvartal EOT tilbyr transport av mannskap og forsyninger til oljeinstallasjoner i Asia og Den arabiske gulf. Finans Netto finansposter i 2006 utgjorde minus USD 99,5 millioner (minus USD 23,1 millioner). I fjerde kvartal endte netto finansposter på minus USD 35,5 millioner (minus USD 46,4 millioner). Netto finansielle instrumenter bidro positivt med USD 17,6 millioner for hele året mot et negativt bidrag på USD 15,5 millioner i I 2006 bidro bunkerssikringskontrakten negativt med USD 53 millioner mot et positivt bidrag på USD 26,4 millioner i Forvaltningen har igjen bidratt positivt og totale finansinntekter i 2006 utgjorde USD 32,6 millioner mot USD 35,3 millioner i Rentekostnader stiger med USD 15 millioner som et resultat av økt gjeld samt renteoppgang i USA. Sikringsstrategier i rente- og valutamarkedet har bidratt positivt med USD 19,6 millioner i Ved utgangen av året var 60% av gjelden sikret til en rente på 4,7%. Utbytte WW har utbetalt et utbytte på totalt NOK 8,50 per aksje i Selskapet har en intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året, og har gjennomført dette i I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et utbytte på NOK 5,50 per aksje i mai

6 Fremtidsutsikter WW vil fortsatt konsentrere seg om å videreutvikle industriell shipping, logistikk og maritime tjenester, og befeste og videreutvikle sin posisjon som en av de tre største aktørene innen disse segmentene. Innen shipping forventes vekst i alle lastekategorier. Tonnasjesituasjonen vil fortsatt være stram, og WW vil derfor fortsatt ha et aktivt nybyggingsprogram. Logistikksegmentet vil bli videreutviklet og styrket til støtte for WWs kjernevirksomhet, sjøtransport. Høy aktivitet i verdens handelsflåte og nybyggingsmarkedet forventes å gi gode resultater innen segmentet maritime tjenester. WWs styre understreker betydningen av at den norske regjeringen etter mange års uvisshet gir norske rederier konkurransevilkår på lik linje med konkurrenter i EU. Det vil være avgjørende for om det vil være mulig å drive skipsfart av betydning fra Norge i fremtiden. Styret i WW ASA forventer et resultat etter ordinære finansposter og justert for engangsposter for 2007 som blir på linje med Lysaker, 14. februar 2007 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilh. Wilhelmsen er en ledende global maritim industrigruppe. Konsernet har ansatte i heleide selskaper og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer fordelt på 71 land. Med deleide selskaper inkludert, har WW gruppen 516 kontorer i 79 land. For mer informasjon, se 6

7 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Management rapportering > Management rapport > Management rapport per forretningsområde > Noter Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per forretningsområde > Noter Pro forma sammenligningstall inklusive Unitor > Resultatregnskap - Pro forma > Balanse - Pro forma > Resultatregnskap per forretningsområde - Pro forma

8 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

9 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport ¹ USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (180) (162) Reiseavhengige kostnader (695) (617) (26) (14) Driftskostnader skip (89) (56) (38) (42) Charter kostnader (145) (157) (64) (55) Material kostnader (247) (104) (95) (90) Lønn og andre personalkostnader (356) (305) (79) (138) Andre driftskostnader (441) (571) (37) (40) Avskrivninger og amortisering (145) (151) Nedskrivninger (26) (14) (518) (541) Sum driftskostnader (2 143) (1 974) Driftsresultat (36) (46) Netto finansposter (99) (23) Resultat før skattekostnad (8) (3) Skattekostnad (38) (18) Periodens resultat Herav minoriteter 3 3 2,51 0,35 Resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91 2,51 0,35 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91 ¹ Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

10 Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport per forretningsområde* TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 683,0 607, ,7 377,2 339, ,8 63,4 128,9 531,0 153,5 139,3 339,2 88,8 (0,2) 6,7 Primært driftsresultat** 202,4 106,8 396,8 90,5 85,1 357,5 6,9 13,5 43,4 20,8 8,1 1,7 84,2 0,1 (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (37,3) (39,8) (164,6) (29,7) (30,6) (120,0) (1,1) (4,7) (28,9) (5,5) (3,6) (11,3) (1,0) (0,9) (4,4) Driftsresultat 165,1 67,0 232,2 60,8 54,5 237,5 5,7 8,8 14,5 15,4 4,5 (9,6) 83,3 (0,8) (10,3) Netto finansposter (35,5) (46,4) (23,1) (20,0) (36,3) (19,6) 0,2 (1,0) (4,7) (4,6) (2,6) (0,2) (11,1) (6,5) 1,5 Resultat før skattekostnad 129,6 20,6 209,1 40,7 18,2 217,9 5,9 7,8 9,8 10,8 1,9 (9,8) 72,2 (7,3) (8,8) Skattekostnad (8,5) (2,9) (18,3) 4,4 (2,4) (12,9) (1,3) (1,2) (6,8) (7,6) 2,0 4,2 (3,9) (1,3) (2,7) Periodens resultat 121,1 17,7 190,8 45,1 15,8 205,0 4,5 6,6 3,0 3,2 3,9 (5,7) 68,3 (8,7) (11,5) Herav minoriteter 1,1 0,7 2,9 1,1 0,7 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 2 510, , , , , ,8 386,2 531,0 531,0 587,8 339,2 339,2 100,8 6,7 6,7 Primært driftsresultat** 538,5 396,8 396,8 357,0 357,5 357,5 28,2 43,4 43,4 66,6 1,7 1,7 86,7 (5,8) (5,8) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (170,9) (164,6) (164,6) (115,9) (120,0) (120,0) (33,8) (28,9) (28,9) (17,6) (11,3) (11,3) (3,6) (4,4) (4,4) Driftsresultat 367,6 232,2 232,2 241,2 237,5 237,5 (5,6) 14,5 14,5 49,0 (9,6) (9,6) 83,0 (10,3) (10,3) Netto finansposter (99,5) (23,1) (23,1) (87,4) (19,6) (19,6) (1,7) (4,7) (4,7) (7,0) (0,2) (0,2) (3,4) 1,5 1,5 Resultat før skattekostnad 268,1 209,1 209,1 153,7 217,9 217,9 (7,3) 9,8 9,8 42,0 (9,8) (9,8) 79,6 (8,8) (8,8) Skattekostnad (38,0) (18,3) (18,3) 18,4 (12,9) (12,9) (5,7) (6,8) (6,8) (16,9) 4,2 4,2 (33,8) (2,7) (2,7) Periodens resultat 230,1 190,8 190,8 172,2 205,0 205,0 (13,0) 3,0 3,0 25,2 (5,7) (5,7) 45,8 (11,5) (11,5) Herav minoriteter 3,5 2,9 2,9 3,5 2,9 2,9 1) 2) 3) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller inkludert med MUSD 9.5 for Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal * Proporsjonal konsolidering av felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsresultat

11 Netto finansposter Finans Avkastning finansforvaltning 3,1 3,7 12,9 22,3 Renteinntekter 5,9 4,6 19,7 13,0 Rentekostnader (22,5) (20,4) (84,6) (69,8) Andre finansposter (0,6) (0,7) 0,6 (0,9) Netto valuaposter (30,5) 11,6 (65,8) 27,8 Netto finansposter ekskl. Fin instr. (44,5) (1,2) (117,2) (7,6) Finansielle instrumenter Wilh. Wilhelmsen group Noter - Management rapport Markedsjust. bunkerssikringskontrakter (14,0) (24,6) (53,0) 26,4 Rentesikringsinstrumenter 1,3 2,4 11,4 11,0 Valuta derivater (0,9) (5,1) 8,2 (10,9) Valuta og rentesikringsinstrumenter 22,5 (17,9) 51,0 (42,0) Netto finansielle instrumenter 9,0 (45,2) 17,6 (15,5) Netto finansposter (35,5) (46,4) (99,5) (23,1) FINANSIELLE INSTRUMENTER (Består av både markedsverdijusterte og realiserte valuta, rente og valuta-rente sikringer, i tillegg til markedsverdijusterte bunkers sikringer*) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 12,3 6,3 3,7 13,0 35,3 MARKEDSVERDIJUSTERT 14,6 32,1 (60,4) (4,0) (17,6) SUM 27,0 38,3 (56,7) 9,0 17,6 Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERT 3,8 2,1 0,5 (1,9) 4,5 MARKEDSVERDIJUSTERT 21,0 (10,9) 13,3 (43,3) (19,9) SUM 24,8 (8,8) 13,8-45,2 (15,5) * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 12,3 12,5 11,8 8,9 45,4 * Realiserte bunker sikringer (Inkludert under driftskostnader) Management rapport MUSD Q Q Q Q YTD REALISERTE BUNKER SIKRINGER 4,8 9,5 12,3 13,1 39,6

12 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat : I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter : Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

13 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Reiseavhengige kostnader (3) (12) (7) Driftskostnader skip (39) (35) (2) (2) Charter kostnader (4) (5) (64) (55) Material kostnader (247) (104) (59) (56) Lønn og andre personalkostnader (229) (188) (28) (29) Andre driftskostnader (107) (95) (15) (15) Avskrivninger og amortisering (54) (56) Nedskrivninger (180) (164) Sum driftskostnader (681) (485) Driftsresultat (14) (11) Netto finansposter (21) (5) Resultat før skattekostnad (6) (3) Skattekostnad (43) (10) Periodens resultat Herav minoriteter 3 3 2,51 0,35 Resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91 2,51 0,35 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 4,73 3,91

14 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler 5 5 Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 8 6 Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 3 3 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 6,0 millioner.

15 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (336) (342) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Dividend payment (64) (58) Kildeskatt (1) Implementering IAS 39 - Finansielle instrumenter 1 Finansielle instrumenter, sikrings bokføring 10 2 Kjøp av egne aksjer (14) Opsjoner 2 3 Omregnings-/andre differanser 40 (41) Egenkapital i slutten av perioden

16 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per forretningsområde TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 321,1 195,1 690,4 71,3 44,9 322,1 4,5 6,6 3,0 153,5 139,3 339,2 91,7 4,2 26,1 Primært driftsresultat 156,4 45,8 261,2 47,2 30,9 262,1 4,5 6,6 3,0 20,8 8,1 1,7 83,8 0,2 (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (15,0) (14,6) (55,6) (8,9) (9,9) (39,7) (5,5) (3,6) (11,3) (0,7) (1,0) (4,6) Driftsresultat 141,3 31,2 205,6 38,3 21,0 222,4 4,5 6,6 3,0 15,4 4,5 (9,6) 83,1 (0,8) (10,3) Netto finansposter (14,1) (11,1) (4,8) 1,5 (2,0) (6,1) (4,6) (2,6) (0,2) (11,0) (6,5) 1,5 Resultat før skattekostnad 127,2 20,2 200,8 39,7 19,0 216,4 4,5 6,6 3,0 10,8 1,9 (9,8) 72,1 (7,3) (8,8) Skattekostnad (6,1) (2,5) (9,9) 5,3 (3,2) (11,3) (7,6) 2,0 4,2 (3,9) (1,3) (2,7) Periodens resultat 121,1 17,7 190,8 45,1 15,8 205,0 4,5 6,6 3,0 3,2 3,9 (5,7) 68,3 (8,7) (11,5) Herav minoriteter 1,1 0,7 2,9 1,1 0,7 2,9 TOTAL SHIPPING (1) LOGISTICS MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD YTD 2006 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 975,4 690,4 690,4 285,2 322,1 322,1 (13,0) 3,0 3,0 587,8 339,2 339,2 115,4 26,1 26,1 Primært driftsresultat 348,2 261,2 261,2 209,0 262,1 262,1 (13,0) 3,0 3,0 66,6 1,7 1,7 85,6 (5,6) (5,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (53,9) (55,6) (55,6) (33,7) (39,7) (39,7) (17,6) (11,3) (11,3) (2,7) (4,6) (4,6) Driftsresultat 294,3 205,6 205,6 175,3 222,4 222,4 (13,0) 3,0 3,0 49,0 (9,6) (9,6) 82,9 (10,3) (10,3) Netto finansposter (21,1) (4,8) (4,8) (10,6) (6,1) (6,1) (7,0) (0,2) (0,2) (3,5) 1,5 1,5 Resultat før skattekostnad 273,2 200,8 200,8 164,7 216,4 216,4 (13,0) 3,0 3,0 42,0 (9,8) (9,8) 79,4 (8,8) (8,8) Skattekostnad (43,1) (9,9) (9,9) 7,4 (11,3) (11,3) (16,9) 4,2 4,2 (33,6) (2,7) (2,7) Periodens resultat 230,1 190,8 190,8 172,2 205,0 205,0 (13,0) 3,0 3,0 25,2 (5,7) (5,7) 45,8 (11,5) (11,5) Herav minoriteter 3,5 2,9 2,9 3,5 2,9 2,9 1) Salgsgevinst på MUSD 8,2 knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Honor (tidligere Takasago) fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). 2) Salgsgevinst MUSD 1,2 relatert til salg av kontorbygning i 1. kvartal ) Salgsgevinst fra salg av Dockwise på MUSD 83.1 i Q Gevinst relatert til etableringen av Joint Venture (Express Offshore Transport) med Switzer Wijsmuller inkludert med MUSD 9.5 for Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med MUSD 0,7 pr. 4. kvartal 2005.

17 Wilh. Wilhelmsen group Notes (Unaudited figures) Netto finansposter Finans Avkastning finansforvaltning 3,1 3,7 12,9 22,3 Renteinntekter 4,9 4,0 17,1 12,7 Rentekostnader (13,8) (11,3) (48,4) (33,9) Andre finansposter (0,3) (0,1) 1,2 (0,4) Netto valuaposter (27,8) 17,5 (51,5) 35,8 Netto finansposter ekskl. Fin instr. (33,8) 13,9 (68,7) 36,5 Finansielle instrumenter Rentesikringsinstrumenter 0,7 1,4 10,4 5,9 Valuta derivater (1,7) (4,7) 3,6 (7,1) Valuta og rentesikringsinstrumenter 20,6 (21,7) 33,7 (40,1) Netto finansielle instrumenter 19,7 (25,0) 47,7 (41,3) Netto finansposter (14,1) (11,1) (21,0) (4,8)

18 PRO FORMA FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2006 Proforma sammenligningstall som følge av Unitor oppkjøpet: Unitor ASA er konsolidert fra tidspunktet WW-gruppen oppnådde bestemmende innflytelse (15 Juli 2005). Etter regnskapsloven ( 7-4) og IFRS er det krav om å utarbeide proforma sammenligningtall mot tidligere perioder. Det er gjort følgende forutsetninger ved utarbeidelsen av proforma sammenligningtall: % av Unitors resultat og balanse er konsolidert; - Unitors resultat og balanse er regnet om fra NOK til USD med henholdsvis gjennomsnittlig og balansedagens valutakurs; - Allokering av merverdier og finansiering av oppkjøpet er omregnet til kurs på overtagelsestidspunktet; - Proforma finansiering for de sammenlignbare periodene er beregnet med 58 % lån og 42 % trukket av likvider.

19 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR USD mill Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Reiseavhengige kostnader (0) (3) (12) (7) Driftskostnader skip (39) (35) (2) (2) Charter kostnader (4) (5) (64) (55) Material kostnader (247) (225) (59) (56) Lønn og andre personalkostnader (229) (233) (28) (29) Andre driftskostnader (107) (126) (15) (15) Avskrivninger og amortisering (54) (61) (180) (164) Sum driftskostnader (681) (687) Driftsresultat (14) (11) Netto finansposter (21) (8) Resultat før skattekostnad (6) (3) Skattekostnad (43) (13) Periodens resultat Herav minoriteter 3 3 2,51 0,35 Resultat pr. aksje (USD) 4,73 4,05 2,51 0,35 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 4,73 4,05

20 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler 5 5 Investeringer i tilknyttede selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 8 6 Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 3 3 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 6,0 millioner.

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2003 Wilh. Wilhelmsen 001. 002. 003. 004. 005. 006. 007. 008. 009. 010. 011. 012. 013. 014. 015. 016. 017. 018. 019. 020. 021. 022. 023. 024. 025. 026. 027. 028. 029. 030. 031. 032. 033. 034.

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Generalforsamling 24.04.2002

Generalforsamling 24.04.2002 årsrapport 2001 Innhold Finansielle hovedtall Høydepunkter 2 Dette er Leif Höegh & Co 4 Styrets årsberetning 6 Konsernregnskap 10 Resultatregnskap 10 Balanse 1 1 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Regnskap

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer