Foreløpig årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig årsrapport 2005"

Transkript

1 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Telefon: Mobil: Telefax: Privat: E-post: Internet: Foreløpig årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et godt resultat for 2005, justert for engangsposter og oppkjøpet av Unitor. Konsernet fikk et driftsresultat på USD 232 millioner i Tilsvarende driftsresultat for 2004 endte på USD 207 millioner. (Tall fra samme periode i fjor heretter i parentes). Samlede driftsinntekter for 2005 var på USD 2,2 milliarder (USD 1,8 milliarder). Resultat før skatt var på USD 209 millioner (USD 185 millioner). Resultat etter skatt endte på USD 191 millioner (USD 171 millioner). Driftsresultatet for fjerde kvartal endte på USD 67 millioner (USD 52 millioner). Driftsinntektene for fjerde kvartal 2005 var på USD 608 millioner (USD 487 millioner). WW oppnådde et resultat før skatt for fjerde kvartal 2005 på USD 21 millioner (USD 45 millioner), og resultatet etter skatt var på USD 18 millioner (USD 50 millioner). Mgm. rapport (.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Mgm. rapport Q Q (.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Finansielle instrumenter hadde i fjerde kvartal en negativ resultateffekt på USD 45 millioner, som i hovedsak forklares av negativ verdiutvikling på sikringskontrakter for bunkers, renter og valuta. Tilsvarende effekt i fjerde kvartal 2004 var positiv med USD 30 millioner. Det børsnoterte selskapet Unitor er fra og med 15. juli 2005 konsolidert i regnskapet til WW. Unitor-oppkjøpet bidrar til å styrke konsernets satsing på maritime servicetjenester. Som følge av overtakelsen ble det i tredje kvartal 2005 avsatt USD 28 millioner til restruktureringskostnader. Samtidig viser et revidert anslag på synergigevinster innenfor samme segment mer enn USD 30 millioner i årlig estimert besparelse. Synergigevinstene forventes å få full effekt fra 2007, mens om lag halvparten antas å bli faset inn i Utviklingen innenfor logistikk er god, med unntak for det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT). Som følge av CATs svake resultater, skrev WW ned verdien knyttet til underliggende eiendeler i Global Automotive Logistics (GAL = eierselskapet til CAT) med USD 14 millioner i tredje kvartal Ved årsskiftet har styret i WW igjen vurdert de underliggende verdiene i GAL, og ikke funnet grunnlag for ytterligere nedskrivninger. Styret i WW understreker imidlertid at styret i GAL ennå ikke har tatt endelig stilling til dette. Det er særlig transport av biler, tung, rullende last (high and heavy = H&H) og statisk/prosjekt last (non-containerised cargo = NCC) på de viktigste transportstrekningene som bidrar til det positive resultatet. Strategien med å få til økt samspill mellom selskapene i WW gruppen innen shipping, logistikk og maritime servicetjenester gir også effekter. Konsernet rapporterer en skattekostnad i fjerde kvartal 2005 som gjenspeiler effekten av at det er innført et nytt regelverk for beskatning av urealiserte valutagevinster for tonnasjebeskattede

2 selskaper. I tillegg er det lagt opp til at et av gruppens selskaper vil tre ut av rederiordningen. Skattekostnaden knyttet til uttreden er inntatt i fjerde kvartal. Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WW konsernets underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer proporsjonen av WWs partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Shipping Shipping hadde i 2005 et driftsresultat på USD 237,5 millioner (USD 182,7 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 1 329,8 millioner (USD millioner). Resultat før skatt var på USD 217,9 millioner (USD 156,1 millioner). Driftsresultatet for shipping i fjerde kvartal 2005 endte på USD 54,5 millioner (USD 44,2 millioner). Driftsinntektene var på USD 339,6 millioner (USD 309 millioner). Resultatet før skatt fjerde kvartal 2005 utgjorde USD 18,2 millioner (USD 31,4 millioner). Fra 1. januar 2006 skiftet Wallenius Wilhelmsen Lines navn til Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (WW eier 50%). Navnendringen reflekterer selskapets satsing på logistikktjenester gjennom hele kundens verdikjede, fra dør-til-dør og fra fabrikk til forhandler. WWL bidro i 2005 med et resultat for partnerne som var på linje med resultatet i Markedet er sterkt og lastetilgangen god i de viktigste fartsområdene. Flåteutnyttelsen i WWL er meget høy. Bunkerspriser og charterkostnader holder seg samtidig på et høyt nivå. For WWL, som delvis er avhengig av å leie inn ekstratonnasje, betyr det at inntektsøkninger gjennom året i betydelig grad fortrenges av kostnadsøkninger. EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) fortsetter å levere sterke resultater og har historisk høye driftsinntekter. EUKOR fikk i 2005 et meget godt driftsresultat. Hovedårsaken er at EUKORs viktigste kunder, Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation, i 2005 hadde en sterk vekst i eksporterte volumer. Totalt skipet EUKOR 3,1 millioner bilekvivalenter i Dette er en økning på i størrelsesorden 7% fra Veksten har gitt svært god kapasitetsutnyttelse for EUKOR, og samtlige skip har operert med full kapasitetsutnyttelse og minimalt med dødtid. På den annen side har den stramme tonnasjesituasjonen medført en høy pris på innchartret tonnasje og høyere operasjonskostnader. Hyundai har åpnet en bilfabrikk i Alabama i USA, som har resultert i noe redusert eksport av biler fra Korea til USA. Dette ble imidlertid mer enn oppveiet av økning i transport fra Hyundai og Kia i Korea til andre regioner samt en økning i transport av rullende last fra andre produsenter. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) (WW eier 50 %) har i løpet av 2005 økt flåten fra 5 til 8 skip og utvidet sin service til Midt-Østen. Et av skipene er overført fra WW, de øvrige to kommer fra WWs svenske partner, Wallenius Lines. Flåteutvidelsen er i tråd med WW konsernets strategi om å øke gruppens amerikanske virksomhet. Etter tildeling av fire nye lisenser i det amerikanske maritime sikkerhetsprogrammet (Maritime Security Programme=MSP programmet), omfattes nå 7 av ARCs 8 skip av programmet. For å sikre ny og moderne tonnasje for de selskapene WW er deleier i, har WW og gruppens samarbeidspartnere et omfattende nybyggingsprogram. I perioden vil det bli levert 43 nye bilskip, hvor av WW står for 11 av skipene. Fire av de 11 kontraktene ble inngått i to ved Mitsubishi Heavy Industries i Japan og to ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Korea, som WW har blitt enig med selskapets svenske partner Wallenius Lines om å overta.

3 Logistikk Logistikk hadde i 2005 et driftsresultat på USD 14,5 millioner (USD 22 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 531 millioner (USD 526,3 millioner). Resultat før skatt var på USD 9,8 millioner (USD 14 millioner). Driftsresultatet for logistikk i fjerde kvartal 2005 endte på USD 8,8 millioner (USD 5,6 millioner). Driftsinntektene var på USD 128,9 millioner (USD 130,1 millioner). Resultatet før skatt fjerde kvartal 2005 utgjorde USD 7,8 millioner (USD 5,9 millioner). WW er fornøyd med utviklingen innen logistikksegmentet, med unntak for det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT) som nevnt innledningsvis i rapporten. De svake resultatene skyldes reduserte transportvolumer for Renault og høyere kostnader enn forventet. WWs eierinteresser ble derfor nedskrevet i 3. kvartal, som omtalt innledningsvis. Øvrige logistikkaktiviteter i WWL går som forventet eller bedre. Dette gjelder blant annet WWL Germany, tidligere Richard Lawson Auto Logistik (WWL eier 100%), WWL Vehicle Services Americas, tidligere Distribution and Auto Service (DAS) (WWL eier 50%) samt terminaler og klargjøringssentre for biler. Det koreanske logistikkselskapet Glovis fortsetter å levere resultater som er bedre enn forventet. Selskapet gjennomførte i desember 2005 en vellykket kapitalutvidelse og børsnotering på den koreanske børsen (Korean Stock Exchange). Hensikten er å finansiere fremtidig vekst, i hovedsak som et resultat av sterk ekspansjon hos Glovis viktigste kunder Hyundai og Kia. Glovis aksjekurs har steget kraftig i forbindelse med børsnoteringen. Etter emisjonen er WWs eierandel i Glovis redusert fra 25% til 20%. En følge av børsnoteringen i Korea er at WW må begrense seg til å omtale informasjon som Glovis selv har bekjentgjort og meddelt Korean Stock Exchange. I praksis betyr dette at WW vil inkludere resultat fra Glovis et kvartal på etterskudd, slik at WW i første kvartal 2006 vil innta Glovis sitt rapporterte resultat for fjerde kvartal Glovis har nå fem datterselskap utenfor Korea, hvorav to i USA, to i Kina og ett i Slovakia. Det planlegges etablering i ytterligere tre land - Tyskland, Storbritannia og Australia. I Asan i Korea planlegger selskapet et pakkeanlegg som skal betjene Hyundais og Kias bilfabrikker i utlandet med komponenter for bilproduksjon. WWs to amerikanske logistikkselskaper American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN) (WW eier 50%) hadde også i fjerde kvartal gode resultater. Maritim service Wilhelmsen Maritime Services (WMS) hadde i 2005 et negativt driftsresultat på USD 9,6 millioner (USD 19,8 millioner), som følge av avsetning til restruktureringskostnader i tredje kvartal på USD 28 millioner. Driftsinntektene var på til sammen USD 339,2 millioner (USD 137,8 millioner). Resultat før skatt var negativt med USD 9,8 millioner (USD 20,8 millioner). Driftsresultatet i fjerde kvartal 2005 endte på USD 4,5 millioner (USD 6,7 millioner). Driftsinntektene var på USD 139,3 millioner (USD 38,8 millioner). Resultat før skatt fjerde kvartal 2005 utgjorde USD 1,9 millioner (USD 7,3 millioner). Unitor ble sommeren 2005 kjøpt opp av WW. Aktivitetene i Unitor er operasjonelt lagt inn i WMS. Oppkjøpet av Unitor samsvarer med WWs strategi om å videreutvikle WMS til å bli den ledende globale aktøren innen den maritime serviceindustrien. Unitor kompletterer tjenestetilbudet til WMS

4 og utvider WMS potensielle kundegrunnlag betraktelig. Den 2. januar 2006 besluttet WWs styre å tvangsinnløse resterende minoritetsaksjonærer. Unitors siste noteringsdag på Oslo Børs var 20. januar. Underliggende drift i WMS er god og resultatene som forventet. Som omtalt innledningsvis pågår det et omfattende integrasjonsprogram i selskapet, som har til hensikt å realisere betydelige synergier. Samordningen av WMS og Unitor i en ny overbyggende organisasjon med ny regional organisering medførte i 2005 en reduksjon i bemanningen. Det legges også opp til at effektiviseringsgevinster skal realiseres gjennom høyere salg av produkter, bedre utnyttelse av den globale organisasjonen og samordning av IT-systemer. Markedet til forretningsområdet Ships Service, som består av Barwil og Unitor, har i 2005 vært preget av svært høy aktivitet med økning i volum og salg med opptil 20% innen visse produktområder og regioner. Til sammen har dette bidratt til et resultat som er bedre sammenlignet med I 2005 gjennomførte Unitor leveranser til skip. Barwil, som er verdens største havneagent, håndterte til sammen skipsanløp gjennom et nettverk hvor mer enn havner inngår. Forretningsområdet Ship Management, som totalt har 300 skip på management, har økt antall driftskontrakter i Området var under omstrukturering i Markedet er preget av sterk konkurranse og press på marginer. I sum har dette gitt et resultat som er lavere enn i foregående år. WMS solgte sin eierandel på 82,5% av programvareleverandøren BASS til ledelsen i BASS i fjerde kvartal Unitor ASA inngikk mot slutten av 2005 en eksklusiv avtale om et eventuelt salg av aksjene i TeamTec AS til et konsortium bestående av ansatte i TeamTec AS, TeamTec Holding AS med administrerende direktør Erling Holm og Four Seasons Venture gruppen. Endelig avtale ble signert 30. januar Salgene av BASS og TeamTec har beskjedne resultateffekter. Andre aktiviteter I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår Sea Launch, der WW besørger transport av raketter og drivstoff fra Ukraina til California, og Express Offshore Transport. (WW eier 50%). Sistnevnte selskap ble opprettet i 2005 og er et samarbeid med Maersk-eide SvitzerWijsmuller. Selskapet startet opp i februar Tungtransportselskapet Dockwise (WW eier 21%) går fortsatt meget godt som følge av det sterke offshore markedet. Selskapet har bidratt med et resultat før skatt for 2005 på USD 9,6 millioner (USD 7,8 millioner). I fjerde kvartal bidro selskapet med et resultat før skatt på USD 3,4 millioner (USD 2,7 millioner). Finans Netto finansposter i 2005 utgjorde minus USD 23 millioner (minus USD 22 millioner). I fjerde kvartal endte netto finansposter på minus USD 46 millioner (minus USD 7 millioner). Finansielle instrumenter bidro negativt med USD 15 millioner for hele året mot et positivt bidrag på USD 48 millioner i Justert for finansielle instrumenter hadde WW svært lave finanskostnader i 2005 sammenlignet med Finansinntektene øker som følge av positiv utvikling på Oslo Børs samt gode resultater fra renteog valutahandel. Rentekostnadene øker noe på grunn av delvis gjeldsfinansiering av oppkjøpet av

5 Unitor samt levering av to nybygg i Høyere amerikansk rente bidrar også til å trekke finanskostnadene opp, men effekten blir avdempet av at deler av gjelden er rentesikret på gunstige nivåer. Stigende bunkerspriser gir gevinst knyttet til den urealiserte delen av bunkerssikringskontrakten i EUKOR. Selskapet er godt sikret mot høye bunkerspriser i Per fjerde kvartal 2005 er det ikke gjennomført sikringsforretninger for bunkers i Utbytte WW har utbetalt et utbytte på totalt NOK 8 per aksje i Selskapet har en intensjon om å utbetale utbytte to ganger i året, og har gjennomført dette i I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et utbytte på NOK 5 per aksje i mai Fremtidsutsikter WW forventer at driftsresultatet for 2006, med ordinære finansposter, blir på linje med foregående år. Verdien av bunkerssikringer ved utgangen av 2005 utgjorde USD 50 millioner. Sikringene løper ut i 2006 og det vil ha en tilsvarende negativ effekt på regnskapet. Det arbeides aktivt med alternative strategier for sikring av bunkers fremover. Kombinert med høy inntjening i shipping, satser WW på sterk vekst i øvrige virksomheter, som logistikk og maritime tjenester. Dette vil gi WW en bredere og mer robust forretningsbasis. WWs styre ser for øvrig med spenning frem til innstillingen fra det norske Ekspertutvalget, som gjennomgår den norske rederiskatteordningen. WWs styre forventer at rederiene i Norge får konkurransevilkår på lik linje med konkurrenter i EU. Det vil være avgjørende for om det vil være mulig for norske selskaper å eie skip og drive skipfart. Lysaker, 7. februar 2006 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen er en ledende internasjonal leverandør av maritime tjenester. Konsernet har ansatte og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WW har 389 kontorer i 72 land. For mer informasjon, se

6 FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2005 Managament rapportering > Management rapport > Management rapport per foretningsområde Offisiell delårsrapportering > Resultatregnskap > Balanse > Kontantstrømoppstilling og Egenkapital avstemming > Resultatregnskap per foretningsområde > Omarbeidelse Pro forma sammenligningstall inklusive Unitor > Resultatregnskap - Pro forma > Balanse - Pro forma > Resultatregnskap per foretningsområde - Pro forma

7 Management report FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2005 Management rapportering I Wilh. Wilhelmsen konsernets offisielle delårsrapport er egenkapitalmetoden brukt ved konsolidering av felleskontrollerte selskap. Denne metoden gir et riktig bilde av konsernets finansielle posisjon. Gjennom den daglige driften baserer ledelsen seg imidlertid på proporsjonal metoden som grunnlag for sine finansielle beslutninger. Management rapporteringen av resultatregnskapet er basert på proporsjonal konsolidering av alle vesentlig felleskontrollerte selskap i segmentene Shipping og Logistikk. For ytterligere informasjon se IFRS overgangsrapporten utgitt på Kapitalmarkedsdagen den 6. april 2005 ( Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I Management rapporten er realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i driftsresultat ved reduksjon av reiseavhengige kostnader, i motsetning til i den offisielle delårsrapporteringen hvor bunkersikringsinstrumentene er presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter.

8 Management rapport* Wilh. Wilhelmsen konsern (Ureviderte tall) Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (162) (138) Reiseavhengige kostnader (617) (507) (14) (12) Driftskostnader skip (56) (47) (42) (41) Charter kostnader (157) (139) (55) Material kostnader (104) (90) (61) Lønn og andre personalkostnader (305) (215) (137) (144) Andre driftskostnader (571) (561) (40) (39) Avskrivninger og amortisering (151) (155) Nedskrivninger (14) (541) (435) Sum driftskostnader (1 974) (1 624) Driftsresultat Finansposter 21 8 Finansinntekter (23) (45) Finanskostnader (72) (92) (45) 30 Finansielle instrumenter (15) 48 (46) (7) Netto finansposter (23) (22) Resultat før skattekostnad (3) 4 Skattekostnad (18) (14) Periodens resultat (1) (1) Herav minoriteter (3) (3) 0,35 1,02 Resultat pr. aksje (USD) 3,91 3,51 0,35 1,02 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 3,91 3,51 Omarbeidede 2004 tall som følge av endret konsolideringsmetode for 29 enheter i Maritime Service segmentet (Barwil) - se eget ark for detaljer * Proporsjonal konsolidering av Felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene

9 1) 2) 3). TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD Resultatregnskap Driftsinntekter 2 206, , , , , ,0 531,0 526,3 526,3 339,2 137,8 137,8 6,7 30,0 30,0 Primært driftsresultat** 396,8 362,4 362,4 357,5 311,8 311,8 43,4 37,1 37,1 1,7 26,0 26,0 (5,8) (12,6) (12,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (164,6) (155,1) (155,1) (120,0) (129,1) (129,1) (28,9) (15,2) (15,2) (11,3) (6,2) (6,2) (4,4) (4,6) (4,6) Driftsresultat 232,2 207,3 207,3 237,5 182,7 182,7 14,5 22,0 22,0 (9,6) 19,8 19,8 (10,3) (17,2) (17,2) Netto finansposter*** (7,6) (69,5) (69,5) (44,4) (74,2) (74,2) (4,7) (8,0) (8,0) 0,2 1,0 1,0 41,2 11,7 11,7 Finansielle instrumenter**** (15,5) 47,6 47,6 24,7 47,6 47,6 - (0,5) - (39,8) - Resultat før skattekostnad 209,1 185,4 185,4 217,9 156,1 156,1 9,8 14,0 14,0 (9,8) 20,8 20,8 (8,8) (5,5) (5,5) Skattekostnad (18,3) (14,3) (14,3) (12,9) (16,3) (16,3) (6,8) (8,2) (8,2) 4,2 (3,1) (3,1) (2,7) 13,3 13,3 Periodens resultat 190,8 171,1 171,1 205,0 139,9 139,9 3,0 5,8 5,8 (5,7) 17,7 17,7 (11,5) 7,8 7,8 Herav minoriteter (2,9) (2,7) (2,7) (2,9) (2,7) (2,7) (Urevidert). TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Driftsinntekter 607,6 487, ,1 339,6 309, ,0 128,9 130,1 526,3 139,3 38,8 137,8 (0,2) 9,3 30,0 Primært driftsresultat** 106,8 90,8 362,4 85,1 76,5 311,8 13,5 8,9 37,1 8,1 8,5 26,0 0,1 (3,1) (12,6) Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger (39,8) (38,5) (155,1) (30,6) (32,3) (129,1) (4,7) (3,3) (15,2) (3,6) (1,8) (6,2) (0,9) (1,0) (4,6) Driftsresultat 67,0 52,3 207,3 54,5 44,2 182,7 8,8 5,6 22,0 4,5 6,7 19,8 (0,8) (4,2) (17,2) Netto finansposter*** (1,2) (36,3) (69,5) (10,4) (42,2) (74,2) (1,0) 0,3 (8,0) (2,1) 0,7 1,0 12,4 5,0 11,7 Finansielle instrumenter**** (45,2) 29,5 47,6 (25,9) 29,5 47,6 - (0,5) - (18,8) - Resultat før skattekostnad 20,6 45,5 185,4 18,2 31,4 156,1 7,8 5,9 14,0 1,9 7,3 20,8 (7,3) 0,8 (5,5) Skattekostnad (2,9) 4,2 (14,3) (2,4) (8,1) (16,3) (1,2) (1,7) (8,2) 2,0 (1,0) (3,1) (1,3) 14,9 13,3 Periodens resultat 17,7 49,7 171,1 15,8 23,4 139,9 6,6 4,2 5,8 3,9 6,3 17,7 (8,7) 15,7 7,8 Herav minoriteter (0,8) (0,6) (2,7) (0,8) (0,6) (2,7) * Proporsjonal konsolidering av Felleskontrollert virksomhet i Shipping og Logistikk segmentene ** Realisert gevinst av bunkersikringsinstrumenter inkludert i primært driftsreultat *** Netto finansposter inkluderer ikke markedsjustert verdiendring av finansielle instrumenter **** Finansielle instrumenter - endringer i markedsvurdering av bunkersikring, valuta og rentesikringsinstrumenter Wilh. Wilhelmsen konsern Management rapport per foretningsområde* (Urevidert) Management rapport per foretningsområde* Salgsgevinst på 8,2 MUSD knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Takasago fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). Salgsgevinst relatert til terminalvirksomhet er inkludert med MUSD 1,4 pr. 4. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med henholdsvis MUSD 0,9 pr. 4. kvartal 2004 og MUSD 0,7 pr. 4 kvartal Omarbeidede 2004 tall som følge av endret konsolideringsmetode for 29 enheter i Maritime Service segmentet (Barwil) - se eget ark for detaljer

10 OFFISIELLT FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2005 Kommentarer til rapporteringen Driftsresultat: I den offisielle delårsrapporteringen er bunkersikringsinstrumentene (1) presentert som finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter: Tilsvarer endringer i markedsvurdering (urealisert gevinst og tap) av bunkersikring, samt realisert og urealisert gevinst og tap av valuta og rentesikringsinstrumenter. (1) Bunker hedgene er per i dag i sin helhet knyttet til operasjonene i Felleskontrollerte selskaper som i følge offisiell delårsrapportering konsolideres etter Egenkapitalmetoden - altså inkludert i Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap

11 Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap (Ureviderte tall) Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskap Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader (1) Reiseavhengige kostnader (3) (3) (7) (7) Driftskostnader skip (35) (31) (2) (3) Charter kostnader (5) (9) (55) Material kostnader (104) (56) (32) Lønn og andre personalkostnader (188) (118) (29) (19) Andre driftskostnader (94) (64) (15) (15) Avskrivninger og amortisering (56) (57) Nedskrivninger (164) (76) Sum driftskostnader (485) (282) Driftsresultat Finansposter 27 1 Finansinntekter (13) (5) Finanskostnader (36) (18) (25) Finansielle instrumenter (41) (11) (3) Netto finansposter (5) Resultat før skattekostnad (3) 16 Skattekostnad (10) Periodens resultat (1) (1) Herav minoriteter (3) (3) 0,35 1,02 Resultat pr. aksje (USD) 3,91 3,51 0,35 1,02 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 3,91 3,51 Omarbeidede 2004 tall som følge av endret konsolideringsmetode for 29 enheter i Maritime Service segmentet (Barwil) - se eget ark for

12 Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse (Ureviderte tall) Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler 5 5 Investeringer i tilknyttete selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager 73 Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 6 4 Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 3 1 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 5 millioner.

13 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling (Ureviderte tall) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (342) (207) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 42 (8) Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital (Ureviderte tall) Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Utbytte (58) (36) Implementering IAS 39 - Finansielle instrumenter 1 Finansielle instrumenter, sikrings bokføring 2 Kjøp egne aksjer (3) Opsjoner 3 1 Omregnings-/andre differanser (41) (3) Egenkapital i slutten av perioden

14 1) 2) 3) Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per foretningsområde (Urevidert) TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD Resultatregnskap Omsetning 690,4 444,5 444,5 322,1 254,6 254,6 3,0 5,8 5,8 339,2 137,8 137,8 26,1 46,3 46,3 Primært driftsresultat 261,2 219,5 219,5 262,1 200,3 200,3 3,0 5,8 5,8 1,7 26,0 26,0 (5,6) (12,6) (12,6) Avskrivninger/amortisering (55,6) (56,7) (56,7) (39,7) (45,9) (45,9) - (11,3) (6,2) (6,2) (4,6) (4,6) (4,6) Driftsresultat 205,6 162,7 162,7 222,4 154,3 154,3 3,0 5,8 5,8 (9,6) 19,8 19,8 (10,3) (17,2) (17,2) Netto finansposter (4,8) 1,2 1,2 (6,1) (11,5) (11,5) - (0,2) 1,0 1,0 1,5 11,7 11,7 Resultat før skattekostnad 200,8 164,0 164,0 216,4 142,9 142,9 3,0 5,8 5,8 (9,8) 20,8 20,8 (8,8) (5,5) (5,5) Skattekostnad (9,9) 7,2 7,2 (11,3) (3,0) (3,0) - 4,2 (3,1) (3,1) (2,7) 13,3 13,3 Periodens resultat 190,8 171,1 171,1 205,0 139,9 139,9 3,0 5,8 5,8 (5,7) 17,7 17,7 (11,5) 7,8 7,8 Herav minoritetsinteresser (2,9) (2,7) (2,7) (2,9) (2,7) (2,7) Resultatregnskap per foretningsområde (Urevidert) TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Omsetning 195,1 113,1 444,5 44,9 56,6 254,6 6,6 4,2 5,8 139,3 38,8 137,8 4,2 13,4 46,3 Primært driftsresultat 45,8 52,1 219,5 30,9 42,5 200,3 6,6 4,2 5,8 8,1 8,5 26,0 0,2 (3,1) (12,6) Avskrivninger/amortisering (14,6) (14,6) (56,7) (9,9) (11,7) (45,9) - (3,6) (1,8) (6,2) (1,0) (1,0) (4,6) Driftsresultat 31,2 37,5 162,7 21,0 30,8 154,3 6,6 4,2 5,8 4,5 6,7 19,8 (0,8) (4,2) (17,2) Netto finansposter (11,1) (3,5) 1,2 (2,0) (9,2) (11,5) - (2,6) 0,7 1,0 (6,5) 5,0 11,7 Resultat før skattekostnad 20,2 34,0 164,0 19,0 21,7 142,9 6,6 4,2 5,8 1,9 7,3 20,8 (7,3) 0,8 (5,5) Skattekostnad (2,5) 15,6 7,2 (3,2) 1,7 (3,0) - 2,0 (1,0) (3,1) (1,3) 14,9 13,3 Periodens resultat 17,7 49,7 171,1 15,8 23,4 139,9 6,6 4,2 5,8 3,9 6,3 17,7 (8,7) 15,7 7,8 Herav minoritetsinteresser (0,8) (0,6) (2,7) (0,8) (0,6) (2,7) Salgsgevinst på 8,2 MUSD knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Takasago fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). Salgsgevinst relatert til terminalvirksomhet er inkludert med MUSD 1,4 pr. 4. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med henholdsvis MUSD 0,9 pr. 4. kvartal 2004 og MUSD 0,7 pr. 4 kvartal Omarbeidede 2004 tall som følge av endret konsolideringsmetode for 29 enheter i Maritime Service segmentet (Barwil) - se eget ark for detaljer

15 WILH.WILHELMSEN KONSERN OMARBEIDEDE 2004 TALL Endret konsolideringsmetode av 29 rapporterende enheter i Maritime Service segmentet (Barwil) fra Egenkapital metode til metode benyttet ved konsolidering av datterselskaper. Denne endringen er et resultat av en revisjon av alle Felles kontrollerte virksomheter i Barwil gruppen der det ble identifisert endringer i gruppens faktiske kontroll av 29 enheter i gruppen. Som resultat av endret konsolideringsmetode for disse 29 Barwil enhetene i Q3 2005, er rapporterte tall for 2004 omarbeidet for å reflektere endringen i sammenligningstallene. Endringen fra rapporterte 2004 tall til omarbeidede tall er presentert under for fullt år 2004 og Q4 2004; Balance 31.des MUSD 2004 Fixed assets -3 Current assets 21 Total assets 18 Equity - minority interests 3 Other current liabilities 15 Total equity and liablities 18 Profit & Loss Q4 Total MUSD Total operating income 4,9 19,6 Wages and remunerations -2,8-11,2 Other expenses -1,4-5,6 Depreciation & amortisation -0,2-0,8 Net operating profit 0,5 2,0 Net Financials 0,1 0,4 Profit / (loss) before tax 0,6 2,4 Minorities -0,6-2,4

16 PRO FORMA FINANSREGNSKAP WILH.WILHELMSEN KONSERN 4. kvartal 2005 Proforma sammenligningstall og som følge av Unitor oppkjøpet: Unitor ASA er konsolidert fra tidspunktet WW-gruppen oppnådde bestemmende innflytelse (15 Juli 2005). Etter regnskapsloven ( 7-4) og IFRS er det krav om å utarbeide proforma sammenligningtall mot tidligere perioder. Det er gjort følgende forutsetninger ved utarbeidelsen av proforma sammenligningtall: % av Unitors resultat og balanse er konsolidert; - Unitors resultat og balanse er regnet om fra NOK til USD med henholdsvis gjennomsnittlig og balansedagens valutakurs; - Allokering av merverdier og finansiering av oppkjøpet er omregnet til kurs på overtagelsestidspunktet; - Proforma finansiering for de sammenlignbare periodene er beregnet med 58 % lån og 42 % trukket av likvider.

17 Wilh. Wilhelmsen group Resultatregnskap Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR (Ureviderte tall) Driftsinntekter Fraktinntekter skip Andre driftsinntekter Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte sels Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 (1) Reiseavhengige kostnader (3) (3) (7) (7) Driftskostnader skip (35) (31) (2) (3) Charter kostnader (5) (9) (55) (45) Material kostnader (225) (210) (56) (52) Lønn og andre personalkostnader (233) (204) (29) (32) Andre driftskostnader (125) (126) (15) (17) Avskrivninger og amortisering (61) (67) Nedskrivninger (164) (156) Sum driftskostnader (687) (649) Driftsresultat Finansposter 27 1 Finansinntekter (13) (3) Finanskostnader (39) (20) (25) Finansielle instrumenter (41) (11) (2) Netto finansposter (8) (1) Resultat før skattekostnad (3) 15 Skattekostnad (13) Periodens resultat (1) (1) Herav minoriteter (3) (3) 0,35 1,13 Resultat pr. aksje (USD) 3,91 3,51 0,35 1,13 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 3,91 3,51 Omarbeidede 2004 tall som følge av endret konsolideringsmetode for 29 enheter i Maritime Service segmentet (Barwil) - se eget ark for detaljer.

18 Wilh. Wilhelmsen group Balanse Pro forma sammenligningstall - inklusive UNITOR (Ureviderte tall) Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler 5 8 Investeringer i tilknyttete selskap Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 6 7 Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 3 2 Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 1) 2) 3) Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap per foretningsområde Pro forma sammenligningstall - inkludert UNITOR (Ureviderte tall) TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD YTD 2005 YTD Resultatregnskap Omsetning 905,5 830,9 830,9 322,1 254,6 254,6 3,0 5,8 5,8 554,2 524,1 524,1 26,1 46,3 46,3 Primært driftsresultat 279,5 248,5 248,5 262,1 200,3 200,3 3,0 5,8 5,8 20,1 55,0 55,0 (5,6) (12,6) (12,6) Avskrivninger/amortisering (60,9) (66,6) (66,6) (39,7) (45,9) (45,9) - (16,6) (16,1) (16,1) (4,6) (4,6) (4,6) Driftsresultat 218,6 181,9 181,9 222,4 154,3 154,3 3,0 5,8 5,8 3,4 38,9 38,9 (10,3) (17,2) (17,2) Netto finansposter (8,2) (0,8) (0,8) (6,1) (11,5) (11,5) - (3,6) (1,0) (1,0) 1,5 11,7 11,7 Resultat før skattekostnad 210,4 181,1 181,1 216,4 142,9 142,9 3,0 5,8 5,8 (0,2) 37,9 37,9 (8,8) (5,5) (5,5) Skattekostnad (13,1) 2,0 2,0 (11,3) (3,0) (3,0) - 1,0 (8,3) (8,3) (2,7) 13,3 13,3 Periodens resultat 197,3 183,1 183,1 205,0 139,9 139,9 3,0 5,8 5,8 0,9 29,6 29,6 (11,5) 7,8 7,8 Herav minoritetsinteresser (2,9) (2,7) (2,7) (2,9) (2,7) (2,7) Resultatregnskap per foretningsområde Pro forma sammenligningstall - inkludert UNITOR (Unaudited) TOTAL SHIPPING (1) LOGISTIKK MARITIME SERVICES (2) HOLDING (3) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Resultatregnskap Omsetning 195,1 197,3 830,9 44,9 56,6 254,6 6,6 4,2 5,8 139,3 123,1 524,1 4,2 13,4 46,3 Primært driftsresultat 45,8 58,3 248,5 30,9 42,5 200,3 6,6 4,2 5,8 8,1 14,7 55,0 0,2 (3,1) (12,6) Avskrivninger/amortisering (14,6) (16,5) (66,6) (9,9) (11,7) (45,9) - (3,6) (3,8) (16,1) (1,0) (1,0) (4,6) Driftsresultat 31,2 41,7 181,9 21,0 30,8 154,3 6,6 4,2 5,8 4,5 10,9 38,9 (0,8) (4,2) (17,2) Netto finansposter (11,1) (1,6) (0,8) (2,0) (9,2) (11,5) - (2,6) 2,5 (1,0) (6,5) 5,0 11,7 Resultat før skattekostnad 20,2 40,1 181,1 19,0 21,7 142,9 6,6 4,2 5,8 1,9 13,4 37,9 (7,3) 0,8 (5,5) Skattekostnad (2,5) 14,6 2,0 (3,2) 1,7 (3,0) - 2,0 (2,1) (8,3) (1,3) 14,9 13,3 Periodens resultat 17,7 54,7 183,1 15,8 23,4 139,9 6,6 4,2 5,8 3,9 11,4 29,6 (8,7) 15,7 7,8 Herav minoritetsinteresser (0,8) (0,6) (2,7) (0,8) (0,6) (2,7) Salgsgevinst på 8,2 MUSD knyttet til salg av skip i 3 kvartal salg av Resolve (tidligere Tanabata) fra Wilhelmsen Lines AS (100%) og Takasago fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS (100%) til Fidelio Ltd. Partnership (50% eierskap). Salgsgevinst relatert til terminalvirksomhet er inkludert med MUSD 1,4 pr. 4. kvartal Salgsgevinst ved salg av crewbåt er inkludert med henholdsvis MUSD 0,9 pr. 4. kvartal 2004 og MUSD 0,7 pr. 4 kvartal Omarbeidede 2004 tall som følge av endret konsolideringsmetode for 29 enheter i Maritime Service segmentet (Barwil) - se eget ark for detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer