Rapport for tredje kvartal 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for tredje kvartal 2005"

Transkript

1 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: Kommunikasjonsdirektør Mobil: Vice President Telefax: Strandveien 20 Privat: Lysaker E-post: Internet: Rapport for tredje kvartal 2005 WW ASA leverer det samme solide resultatet i tredje kvartal 2005 som selskapet leverte for tilsvarende periode i fjor, justert for engangsposter og oppkjøpet av Unitor. Driftsresultatet for tredje kvartal endte på USD 39 millioner, mot USD 64 millioner i tredje kvartal Driftsinntektene for tredje kvartal 2005 var på USD 603 millioner, mot USD 460 millioner samme periode i fjor (tall fra samme periode i fjor heretter i parentes). WW oppnådde et resultat før skatt for tredje kvartal 2005 på USD 51 millioner (USD 59 millioner). Resultat etter skatt for tredje kvartal var på USD 45 millioner (USD 50 millioner). Hittil i år har konsernet WW ASA et driftsresultat på USD 165 millioner (USD 155 millioner). Samlede driftsinntekter til og med 30. september var på USD millioner (USD millioner). Resultat før skatt var på USD 189 millioner (USD 140 millioner). Resultat etter skatt endte på USD 173 millioner (USD 121 millioner). Mgm. rapport Q Q (USD mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Mgm. rapport (USD mill.) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Det børsnoterte selskapet Unitor er fra og med 15. juli 2005 konsolidert i resultatrapporten til WW ASA. Oppkjøpet bidrar til å styrke selskapets satsing på maritime servicetjenester. Som følge av overtakelsen er det avsatt USD 28 millioner i tredje kvartal 2005 til restruktureringskostnader. Samtidig viser et revidert anslag på synergigevinster innenfor samme segment mer enn USD 30 millioner per år med full effekt fra Utviklingen i logistikk er god, med unntak av det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT). Som følge av CATs svake resultater, har styret i WW ASA besluttet å nedskrive verdien knyttet til underliggende eiendeler i Global Automotive Logistics SAS (GAL = eierselskapet til CAT) med USD 14 millioner. Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WW konsernets underliggende drift bedre enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet, men managementrapporten baseres på en annen konsolideringsmetode for selskapets vesentlige felleskontrollerte virksomheter. Oppstillingen i managementrapporten reflekterer forholdsmessig WWs partnerskapsbaserte eierstruktur. Den gir mer utfyllende informasjon om konsernets totale økonomiske resultater oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene.

2 Det er særlig transport av biler, tung, rullende last (high and heavy = H&H) og statisk last (noncontainerised cargo = NCC) som bidrar til det positive resultatet. Strategien med å få til økt samspill mellom selskapene i WW gruppen innen shipping, logistikk og maritime servicetjenester gir effekter. Shipping Driftsresultatet for shipping i tredje kvartal 2005 endte på USD 68,2 millioner (USD 58 millioner). Driftsinntektene var på USD 341,4 millioner (USD 285,8 millioner). Resultat før skatt tredje kvartal 2005 utgjorde USD 76,3 millioner (USD 54,2 millioner). For årets ni første måneder oppnådde shipping et driftsresultat på USD 183 millioner (USD 138,5 millioner). Driftsinntektene til og med utgangen av tredje kvartal 2005 var på USD 990,2 millioner (USD 828 millioner). Resultat før skatt var på USD 199,6 millioner (USD 124,7 millioner). Markedet er sterkt og lastetilgangen god i de viktigste fartsområdene. I Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) (WW eier 50%) av, er flåteutnyttelsen høy, men bunkerspriser og charterkostnader holder seg samtidig på et høyt nivå. For WWL betyr det at marginale inntektsøkninger for tiden i betydelig grad fortrenges av marginale kostnadsøkninger. EUKOR Car Carriers Inc. (WW eier 40%) fortsetter å levere sterke resultater og har historisk høye driftsinntekter. Streik i Korea i september førte imidlertid til at omsetningen og resultatet for måneden ble negativt påvirket. Streiken var av begrenset varighet, men forstyrret seilingsmønsteret. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) (WW eier 50%) har i løpet av tredje kvartal økt flåten fra 5 til 8 skip og utvidet sin service til Midt-Østen. Et av skipene er overført fra WW, de øvrige to kommer fra WWs svenske partner Walleniusrederierna (OW). Flåteutvidelsen er i tråd med WW konsernets strategi om å øke selskapets amerikanske virksomhet. I tredje kvartal har WW realisert salgsgevinster på USD 8 millioner for overføring av to skip til ARC. Ett skip er nylig overført og det andre har operert under US-flagg-operasjonen i flere år. WW fikk i juli overlevert et bilskip fra Mitsubishi Heavy Industries i Japan som er satt inn i WWLs globale rutenett. Det er det tredje bilskipet (pure car truck carrier = PCTC) i en serie på seks søsterskip. For å sikre ny og moderne tonnasje for de felleseide selskapene WWL og EUKOR er det inngått kontrakter for bygging av 25 skip som skal leveres i perioden 2006 til utgangen av av disse skipene skal leveres EUKOR og 11 skal leveres WWL. Logistikk Driftsresultatet for logistikk i tredje kvartal 2005 ble minus USD 7,5 millioner (USD 5,5 millioner). Driftsinntektene var på USD 136,8 millioner (USD 134 millioner). Resultatet før skatt tredje kvartal 2005 utgjorde minus USD 8,5 millioner (USD 3 millioner). For årets tre første kvartal hadde logistikk et driftsresultat på USD 5,7 millioner (USD 16,4 millioner). Driftsinntektene var på til sammen USD 402,1 millioner (USD 396,2 millioner). Resultat før skatt var på USD 2,1 millioner (USD 8,1 millioner). Selskapet er fornøyd med utviklingen på logistikksegmentet, med unntak av det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT). CAT (WWL eier 40%) leverte også i tredje kvartal svake resultater. Reduserte transportvolumer for Renault og høyere kostnader enn forventet påvirker resultatet negativt, som tidligere i året. Ytterligere tiltak er iverksatt for å bedre resultatene i CAT. I lys av de svake resultatene hittil i år har styret i WW ASA funnet det riktig å nedskrive verdien knyttet til underliggende eiendeler i Global Automotive Logistics SAS (GAL = eierselskapet til CAT) med USD 14 millioner. 2

3 Øvrige logistikkaktiviteter i WWL går som forventet eller bedre. Dette gjelder blant annet Richard Lawson Auto Logistik GmbH (WWL eier 100%), Distribution and Auto Service, Inc. (DAS) (WWL eier 50%) samt terminaler og klargjøringssentre for biler. Det koreanske logistikkselskapet Glovis Co Ltd. (WW eier 25%) fortsetter å levere resultater som er bedre enn forventet. Selskapet har besluttet at det mot slutten av fjerde kvartal i år vil gjennomføre en kapitalutvidelse (initial public offering = IPO) og børsnotering på den koreanske børsen Korean Stock Exchange (KSE). Hensikten er å finansiere fremtidig vekst, i hovedsak som et resultat av sterk ekspansjon hos Glovis viktigste kunder Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KIA). Intensjonen er at nye aksjer vil utgjøre 20% av aksjekapitalen etter emisjonen. WW ser positivt på børsnotering av Glovis siden dette vil øke likviditeten i aksjene og støtte fremtidig økonomisk vekst. WWs eierinteresse vil bli utvannet fra 25 til 20% som et resultat av emisjonen. Glovis har nå fem datterselskap utenfor Korea, hvorav to i USA, to i Kina og et i Slovakia. Det planlegges etablering i ytterligere tre land; Tyskland, Storbritannia og Australia. I Asan i Korea planlegger selskapet et pakkeanlegg som skal betjene HMC og KIAs bilfabrikker i utlandet. WWs to amerikanske logistikkselskaper American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN) (WW eier 50%) hadde også i tredje kvartal gode resultater. Maritim service For første gang er nylig oppkjøpte Unitor konsolidert inn i segmentet maritime services, som dermed er styrket. På grunn av avsetninger for kostnader til omstrukturering endte driftsresultatet for maritime servicetjenester tredje kvartal 2005 på minus USD 18,5 millioner (USD 4,9 millioner). Driftsinntektene var på USD 124,1 millioner (USD 34,1 millioner). Resultat før skatt var på minus USD 16,8 millioner (USD 4,5 millioner). For årets ni første måneder hadde maritime servicetjenester et driftsresultat på minus USD 14,0 millioner (USD 13,1 millioner). Driftsinntektene var på USD 199,9 millioner (USD 99,0 millioner). Resultat før skatt var på minus USD 11,7 millioner (USD 13,4 millioner). Underliggende drift i Wilhelmsen Maritime Services (WMS) er god, men det påløper betydelige restruktureringskostnader knyttet til oppbyggingen av det nye maritime varehuset. I regnskapet for tredje kvartal er det avsatt USD 28 millioner til dette. Samtidig gir en mer detaljert gjennomgang etter oppkjøpet av Unitor korrigerte anslag på synergigevinster i WMS beregnet til mer enn USD 30 millioner per år med full effekt fra Tidligere har synergigevinster vært anslått til USD millioner, i forbindelse med oppkjøpet av Unitor. WMS driftsresultat justert for restruktureringskostnader er bedre enn for tilsvarende periode i fjor. Det skyldes i hovedsak at Unitor for første gang er konsolidert inn i WMS og leverer gode resultater, men også en positiv utvikling innenfor segmentet til skipsagenturselskapet Barwil. Oppkjøpet av Unitor, som ble gjennomført i juni i år, samsvarer med WWs strategi om å videreutvikle WMS til å bli den ledende globale aktøren innen maritim serviceindustri. Unitor kompletterer tjenestetilbudet til WMS og utvider WMS potensielle kundegrunnlag betraktelig. Den globale organisasjonen til WMS omfatter nå 382 kontorer i rundt 72 land. WMS og Unitor samordnes nå gjennom en integrasjonsprosess som er planlagt å pågå frem til våren Ledelsen og den overbyggende organisasjonen er kommet på plass i løpet av tredje kvartal. Det utarbeides planer for regional organisering og realisering av synergier. Videre fokuseres det på hvordan effektiviseringsgevinster kan realiseres gjennom mer salg av produkter og gjennom bedre utnyttelse av den globale organisasjonen. 3

4 WWs andel av Unitors driftsresultat for tredje kvartal fra og med 15. juli var på USD 6,6 millioner. Markedet til forretningsområdet ships service, hvor Barwil inngår sammen med Unitors ships service segment, preges av svært høy aktivitet. Innenfor visse produktområder er veksten på 20% og resultatet er fordoblet sammenlignet med tilsvarende periode i Antall håndterte havneanløp var ved utgangen av tredje kvartal cirka , som er opp med vel 10% sammenlignet med samme periode i Forretningsområdet ship management øker antall driftskontrakter, men rammes samtidig av negativ prisutvikling. Det gir et resultat som foreløpig er lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Andre forretningsområder gir stabile resultater sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Andre aktiviteter I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår Sea Launch Logistics og tidligere Abeer Marine Services (AMS). Sistnevnte, heleide AMS, har inngått et samarbeid med Maersk-eide SvitzerWijsmuller (SW) gjennom opprettelse av et felleseid selskap. Det nye selskapet heter Express Offshore Transport Pte. Ltd. (EOT), hvorav WW og SW har en eierandel på 50% hver. Selskapet har hovedkontor i Singapore. Det er 80 landansatte i selskapet. Så fremt alle relevante godkjennelser oppnås, blant annet fra EUs konkurransemyndigheter, vil det være operativt fra 1. november EOT vil etter sammenslåingen bestå av 55 lette supplybåter, i størrelsesorden 68 til 135 fot, hvorav 6 er under bygging. Båtene tilbyr tjenester til oljeindustrien i Den Arabiske Gulf og Syd-Øst Asia i form av transport av personell og utstyr til oljeinstallasjoner offshore. EOT ledes av administrerende direktør Diedrik de Boer, som kommer fra SvitzerWijsmuller. Arild B. Iversen fra WW er oppnevnt som styreformann. Tungtransportselskapet Dockwise (WW eier 21%) går fortsatt godt. Selskapet har bidratt med et resultat på USD 1,6 millioner (USD 1,5 millioner). Hittil i år har selskapet bidratt med et resultat på USD 6,2 millioner (USD 5,1 millioner). Finans Netto finansposter utgjør USD 12 millioner i tredje kvartal 2005 (minus USD 5 millioner). Hittil i år er nettoeffekten av finanspostene USD 23 millioner (minus USD 15 millioner). Det er blant annet den positive utviklingen på Oslo Børs samt gode resultater fra rente- og valutahandel som bidrar til å øke finansinntektene. Delvis gjeldsfinansiering av oppkjøpet av Unitor samt levering av to nybygg hittil i år øker rentekostnadene noe. Høyere amerikanske renter bidrar også til å trekke finanskostnadene opp, men effekten blir avdempet av at deler av gjelden er rentesikret på gunstige nivåer. I sum er netto finansposter, eksklusive finansielle instrumenter, marginalt negativt for kvartalet, og vesentlig bedre denne perioden sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. En økt gevinst knyttet til bunkerssikringskontrakten i EUKOR, som følge av stigende bunkerspriser, gir positivt resultat på finansielle instrumenter. Selskapet er godt sikret mot høye bunkerspriser i I 2007 er sikringsgraden foreløpig betydelig lavere. 4

5 Organisasjon WW har nå et globalt nettverk som dekker de fleste maritime transportårer. Etter oppkjøpet av Unitor har WW nå rundt ansatte i konsernets heleide selskaper, inkludert seilende. Nettverket omfatter vel ansatte når felleseide og tilknyttede selskaper inkluderes. Agenter er ikke medregnet i disse tallene. WW har 382 kontorer i 72 land, gjennom heleide selskaper. På mange av lokasjonene er flere av selskapene i WW konsernet representert med egne kontorer. Dette gir mulighet for å ta ut effektiviseringsgevinster. Annet WW har i samarbeid med Torvald Klaveness Gruppen og Flyktninghjelpen gjenoppbygget to tsunami-rammede skoler i Aceh-provinsen i Indonesia. Skoleprosjektet er det første byggeprosjektet indonesiske myndigheter ga grønt lys for etter tsunamiens enorme ødeleggelser i regionen og det første som er ferdigstilt. Skolene ble offisielt åpnet torsdag 13. oktober 2005 av representanter fra Torvald Klaveness Gruppen, WW og Flyktninghjelpen. Representanter fra Norges ambassade i Indonesia og lokale myndigheter var også til stede under åpningen. Skolene gir plass til 216 elever og 18 lærere. Offisiell delårsrapportering WW oppnådde et driftsresultat for tredje kvartal 2005 på USD 44 millioner (USD 55 millioner), ifølge det offisielle regnskapet. Driftsinntektene i tredje kvartal var på USD 220 millioner (USD 124 millioner). Resultat før skatt tredje kvartal 2005 endte på USD 48 millioner (USD 54 millioner). Det offisielle regnskapet gir et driftsresultat hittil i år på USD 174 millioner (USD 125 millioner). Fra januar til og med september er driftsinntektene på USD 495 millioner (USD 331 millioner). Resultat før skatt til og med utgangen av tredje kvartal var på USD 181 millioner (USD 130 millioner). Den nye internasjonale regnskapsrapporteringsstandarden (International Financial Reporting Standards = IFRS) gir særlig utslag for WW i forhold til regnskapsføringen av finansielle instrumenter, som nevnt i første og andre kvartalsrapport Urealiserte verdiendringer i bunkerssikringskontrakter blir nå løpende reflektert i perioderegnskapene, i motsetning til tidligere. Det samme gjelder for valuta og renter, men disse har mindre resultatmessig betydning. I WW rapporten IFRS Transition Report gis det ytterligere informasjon og sammenligningstall i forbindelse med overgangen til IFRS. Rapporten ble offentliggjort på Oslo Børs 6. april 2005 parallelt med at implementeringseffektene ble presentert på selskapets kapitalmarkedsdag. Det er ulike fortolkninger av IFRS og IASBs retningslinjer (International Accountings Standard Board). Selskapet vil derfor understreke at IFRS åpningsbalansen og alle justeringer/endringer foretatt med bakgrunn i IFRS er basert på selskapets nåværende forståelse og fortolkning av IFRS. Eventuelle vesentlige endringer i konsernets fortolkning av IFRS prinsipper vil bli behørig kommunisert. Utbytte Styret foreslår å utbetale det andre utbytte på NOK 4 per aksje. Det vil bli tatt stilling til styrets forslag på ekstraordinær generalforsamling 18. november. Dersom dette blir vedtatt vil WW ASA ha utbetalt NOK 8 i utbytte i

6 Fremtidsutsikter WW forventer at resultatet for 2005 blir klart bedre enn resultatet for 2004, med forbehold om verdiendringer av finansielle instrumenter. Det er i tråd med forventningene i halvårsrapporten Samtidig med historisk høy inntjening i shipping, satser selskapet på sterk vekst i øvrige virksomheter, som logistikk og maritime tjenester. Dette vil gi WW ASA en bredere og mer robust forretningsbasis, som vil bidra til å øke inntjeningen i selskapet. Lysaker, 26. oktober 2005 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Den maritime gruppen Wilh. Wilhelmsen er en ledende internasjonal leverandør av maritime servicetjenester. Konsernet har rundt ansatte og sysselsetter cirka medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WW har 382 kontorer i 72 land. Se: 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer