Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien Lysaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker"

Transkript

1 Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien Lysaker Tlf: Mob.: Fax: Priv.: RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) pr er bedre enn resultatene for tilsvarende periode i Kvartalet juli september separat viser imidlertid et svakere resultat sammenliknet med 2. kvartal, som var et av de beste WW noensinne har oppnådd. Sammenlikner vi resultatet for 3. kvartal 2003 med resultatet for 3. kvartal 2002 registerer vi en viss bedring. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) har hatt nok et positivt kvartal, mens tilsvarende virksomhet innenfor EUKOR har vært negativt påvirket av streik hos bilprodusentene Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation i 3. kvartal. Serviceselskapene Barber International og Barwil leverer stabile resultater, og finansinntektene har bidratt positivt i perioden som et resultat av kortsiktig rentebinding og gjennvinning av finansinntekter. WW oppnådde et resultat etter tilknyttede selskap (driftsresultat + netto resultat fra tilknyttede selskap) for årets ni første måneder på USD 57 millioner. Det er noe ned i forhold til tilsvarende periode i fjor. For perioden juli september var resultatet etter tilknyttede selskap USD 17 millioner, mens 2. kvartal ga et resultat på USD 28 millioner. Konsernets resultat etter skatter utgjorde pr USD 44 millioner. Resultatet for samme periode i 2002 var USD 33 millioner. Samlet omsetning for konsernet pr var USD 706 millioner, som er opp fra tilsvarende periode i 2002 da omsetningen var USD 615 millioner. Med virkning fra 1. januar har konsernet, som omtalt ovenfor, innført en egen regnskapslinje, Netto resultat fra tilknyttede selskap, for de virksomheter som vurderes etter egenkapitalmetoden. Begrunnelsen er at de tilknyttede selskapenes stadig økende resultatbidrag har større nærhet til drift enn til finansposter. Som et ledd i denne omlegging er regnskapspresentasjonen av WWLs investering i Compagnie d Àffretement et de Transport S.A. (CAT) endret fra bruttometoden til egenkapitalmetoden med virkning fra samme tidspunkt. Konsekvensen av endret regnskapsoppstilling er nærmere spesifisert i balanse og resultatregnskap. Kvartalsregnskapet er ellers utarbeidet etter de samme prinsippene som årsregnskapet og i henhold til NRS standard for delårsrapportering. Konsernets ulike aktiviteter kan ved utløpet av 3. kvartal kort oppsummeres slik: Linje- og bilskipsvirksomheten Linje- og bilskipsvirksomheten i WW omfatter operasjon av en kombinert flåte av bil- og Ro/Ro-skip i linjefart og kontraktsfart. Hovedtyngden av denne flåten opereres av samarbeidsselskapene WWL og EUKOR der WW har en eierandel på henholdsvis 50% og 40%. De to selskapene er i dag blant verdens største transportører av rullende last. WWL har en flåte på 60 skip mens EUKORs flåte teller 75 enheter. Selskapene har tilstedeværelse i alle store og viktige fartsområder. H:\3Q 2003\3. kvartal-2003_ww ASA.doc

2 Resultatene for WWL i 3. kvartal er meget gode. Denne positive resultatutvikling har sammenheng med sterk lasttilgang i trafikken ut fra Asia og i trafikkområdet Europa/Nord-Amerika Oceania. I tillegg har endringer i seilingsmønstret i Atlanteren hatt en positiv effekt. I negativ retning trekker fortsatt høye bunkerskostnader. Resultatene fra innenlandsvirksomhet og logistikkvirksomhet er positive, og særlig har aktiviteten i USA gitt gode resultater. Selskapet ARC (American Roll-On Roll Off), som eies med 50% hver av Wallenius Lines og Wilhelmsen Lines, åpnet i oktober en ny linje mellom USA og Middelhavsområdet med to skip med månedlige seilinger. I forbindelse med dette nye seilingsopplegget ble WWs bilskip TAKAMINE overført til USA-flagg 29. oktober. Overføringen vil gi et regnskapsmessig tap på ca. USD 1 million i 4. kvartal. Resultatet for EUKOR i 3. kvartal er sterkt negativt preget av en langvarig streik i juli og august hos bilprodusentene Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation. Effekten av streikene for EUKOR anslås til USD 20 millioner. Høyere bunkerspriser enn budsjettert forventes på årsbasis å gi en negativ effekt på ca. USD 25 millioner netto etter sikringsforretninger. Større volumer enn forventet kompenserer dette et stykke på vei, slik at EUKOR på årsbasis forventer et underskudd på ca. USD 20 millioner. Vi har tatt denne effekten inn i regnskapet pr. 3. kvartal for WW`s 40% andel med USD 11 millioner. Underskuddet i EUKOR fremkommer etter goodwillavskrivninger på USD 134 millioner. EBITDA (brutto kontantstrøm fra drift) er estimert til ca. USD 180 millioner på årsbasis Etterspørselen etter biler fra de to koreanske bilprodusentene på eksportmarkedene er fortsatt meget høy, både i Europa og i USA, og EUKOR opplever nå et press på tonnasje for å kunne ta igjen det store eksportbehovet i etterkant av streiken. Som tidligere meddelt er selskapet i gang med et betydelig fornyelses- og ekspansjonsprogram for å kunne øke sitt engasjement. Samarbeidet med WWL er godt og skaper klare synergier for begge selskaper. WW undertegnet i september avtale med det japanske verkstedet Mitsubishi Heavy Industries om bygging av et tredje bilskip og inngikk samtidig avtale om opsjon på bygging av ytterligere tre bilskip. Skipene har en bilkapasitet på biler og en prislapp på i underkant av USD 50 millioner. Levering vil finne sted i henholdsvis oktober 2004, januar 2005 og juli Det første skipet vil være en erstatning for det havarerte skipet TRICOLOR, mens de to neste vil bli disponert av WWL og EUKOR. WW har videre inngått en kontrakt med det kinesiske verkstedet Chengxi Shipyard om ombygging av fem eldre Ro/Ro-skip; TAPIOLA, TOBA, TOURCOING, TALABOT og TAMPERE. Skipene er eiet av et samarbeidsselskap der WW og Wallenius Lines eier 50% hver. Ombyggingsarbeidene består av montering av garasjeanlegg på skipenes hoveddekk med en kapasitet på ca bilenheter. Ombyggingen, som vil finne sted i perioden januar mai 2004, er beregnet til å koste ca. USD 4,6 millioner pr. skip og vil ta mellom 45 og 50 dager. Etter ombygging vil skipene trafikkere fartsområde Fjerne-Østen - Midt-Østen. I juli startet arbeidet med fjerning og destruksjon av vraket av TRICOLOR og skipets last. Arbeidet utføres av et hollandsk-belgisk konsortium ledet av SMIT Salvage B.V. Selskapet forventer å avslutte dette arbeidet medio desember i år. Barwil WWs internasjonale skipsagenturkjede viser klar fremgang pr sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.. Resultatene for perioden juli september er også bedre enn de som ble oppnådd i 2. kvartal. Resultatforbedringen skyldes først og fremst større aktivitet innenfor hovedvirksomheten Port & Marine Services. Resultatene fra terminalvirksomheten er fortsatt ikke tilfredsstillende.

3 I 3. kvartal ble det etablert tre nye kontorer. Med disse etableringene er antall kontorer tilknyttet agenturkjeden nå kommet opp i hele 224 fordelt på 58 land. Barwil vurderer fortløpende etablering av nye kontorer i områder der kjeden har en relativt svak dekning. Barwil har nå gjennomført endringene i sin regionalstruktur og selskapets virksomhet vil være inndelt i fire regioner; Europa, Midt-Østen/Svartehavet/Afrika, Americas og Asia/Oceania. Gjennom sitt søsterselskap Abeer Marine Services opererer Barwil nå 33 servicefartøyer for offshoreindustrien i Midt-Østen og Sydøst-Asia. Resultatene fra denne virksomheten er fortsatt gode. Selskapet Aagaard Euro-Oil, som administrativt er underlagt Barwil, skiftet pr navn til Wilhelmsen Bunkers AS. Selskapet har hatt en tilfredsstillende utvikling. Barber International Barber International, som forestår ship management og tilknyttede tjenester, har pr oppnådd resultater noe svakere enn resultatene fra samme periode i 2002, men på linje med resultatene fra 2. kvartal i år. Barber International har i dag driftsansvar eller bemanningsansvar for 268 skip og selskapet har ca seilende knyttet til sin virksomhet. Barber fortsetter sin satsing på management av stadig mer teknisk avansert tonnasje og selskapet er for tiden i samtale med flere rederier/operatører om overtakelse av drift og/eller bemanning av en rekke enheter. De to Barber-selskapene, Barber Software Solutions, som leverer IT løsninger til den maritime industrien, og Barber Marine Consultants, som leverer teknisk-maritime konsulenttjenester, har hatt en fortsatt positiv utvikling. Barber International inngikk i tidligere i år, i samarbeide med det kanadiske selskapet Seabulk Services, en 10 års kontrakt med to store indiske gruveselskaper om operasjon av en omskipningenhet for jernmalm utenfor kysten av India.. De to selskapene har nå kjøpt en OBO carrier som skal bygges om til en omskipningenhet og utstyres med selvlosserutstyr. Prisen for skipet er ca. USD 6 millioner og ombyggingskostnader og utstyr for øvrig vil beløpe seg til ca. USD 15 millioner. Prosjektet er nå sikret langsiktig finansiering og utvikler seg i tråd med våre forutsetninger. Barber har besluttet å flytte ledelsen av selskapet fra Kuala Lumpur til Oslo i løpet av første halvår Samtidig er det besluttet å flytte ut deler av regnskaps- og innkjøpsfunksjonen til henholdsvis Kuala Lumpur og Mumbai. Barber har videre inngått en avtale med det hollandske selskapet Humares Beheer B.V. om overdragelse av driften av selskapet Norsk Bemanning og derved administrasjonen av norsk seilende personell i Barber. Annet WW har i dag en eierandel på 21% i Dockwise Transport B.V. Selskapet disponerer en flåte på 14 spesialskip for tungtransport. Resultatene for 3. kvartal er noe ned i forhold til foregående kvartal. Dockwise bidrar med et resultat på USD 2,4 millioner pr Ekstraordinær generalforsamling Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling mandag 17. november for å behandle et forslag om utbetaling av et ekstraordinært utbytte på NOK 6,00 pr. aksje.

4 Utsiktene fremover WWs helt dominerende aktivitet, linje- og bilskipsvirksomheten, opplever fortsatt meget sterke markeder med god lasttilgang i nær sagt alle fartsområder. Utsiktene fremover er derfor gode både for WWL og EUKOR og deler av innenlands- og logistikkvirksomheten. En fortsatt høy bunkerspris virker negativt, selv om dette i noen grad motvirkes av inngåtte sikringsforretninger (hedging) til lavere priser enn dagens nivå. Når det gjelder serviceselskapene er særlig Barwil inne i en positiv utvikling der resultatene har bedret seg utover året. Dockwise vil fortsatt bidra positivt, men ikke med like sterke resultater som i fjor. Vi fastholder våre forventninger, som uttrykt i halvårsrapporten, om et resultat for 2003 som er bedre enn det vi oppnådde i Lysaker, Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA

5 USD mill. Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap (Ureviderte tall) Driftsinntekter Fraktinntekter skip (84) (77) Reiseavhengige kostnader skip (244) (218) (302) Fraktinntekter på T/C-basis Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader (34) (35) Lønn og andre personalkostnader (97) (100) (147) (19) (19) Avskrivninger (55) (55) (77) Nedskrivninger (8) (83) (74) Andre driftskostnader (251) (190) (270) (136) (128) Sum driftskostnader (403) (345) (502) Driftsresultat (8) 3 Netto resultat fra tilknyttede selskap (1) Resultat etter tilknyttede selskap (7) Finansinntekter 10 (7) 3 (6) (6) Finanskostnader (17) (20) (30) (2) (13) Netto finansposter (7) (27) (27) 16 9 Resultat før skattekostnad (4) 1 Skattekostnad (7) (1) (3) Periodens resultat Herav minoriteter 0,52 0,45 Resultat pr. aksje (USD) 1,86 1,40 2,26 0,52 0,45 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 1,85 1,40 2,26

6 USD mill. Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse (Ureviderte tall) Anleggsmidler Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 5 millioner.

7 Wilh. Wilhelmsen konsern Hovedtall for segmentene (Ureviderte tall) USD mill Total Linje-og bilskips aktiviteter (1) Barwil Barber International Holding/ justering (2) 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Total Total Total Total Total Resultatregnskap Omsetning 245,3 223,8 875,6 214,7 200,0 758,3 18,5 14,0 70,0 9,7 8,8 33,8 2,4 1,0 13,5 Primært driftsresultat 44,7 37,5 156,4 43,7 38,0 150,8 2,2 0,8 4,4 2,3 2,0 6,3 (3,5) (3,3) (5,1) Avskrivninger/nedskrivninger (18,4) (18,6) (85,2) (16,0) (16,0) (72,6) (1,7) (1,8) (7,8) (0,4) (0,4) (1,3) (0,3) (0,4) (3,5) Driftsresultat 26,3 18,9 71,2 27,7 22,0 78,2 0,5 (1,0) (3,4) 1,9 1,6 5,0 (3,8) (3,7) (8,6) Netto resultat fra TS (8,5) 3,2 12,6 (11,0) 0,4 1,6 1,8 2,0 6,6 0,1-0,6 0,8 4,4 Resultat etter TS 17,8 22,1 83,8 16,7 22,4 79,8 2,3 1,0 3,2 2,0 1,6 5,0 (3,2) (2,9) (4,2) Netto finansposter (2,1) (12,9) (26,5) (5,4) (4,3) (22,9) 0,5 0,3 0,4 (0,1) 0,2 0,6 2,9 (9,1) (4,6) Resultat før skattekostnad 15,7 9,2 57,3 11,3 18,1 56,9 2,8 1,3 3,6 1,9 1,8 5,6 (0,3) (12,0) (8,8) Skattekostnad (3,4) 1,6 (3,4) (1,6) (3,2) (5,1) (0,6) - (0,7) - 0,1 0,2 (1,2) 4,7 2,2 Periodens resultat 12,3 10,8 53,9 9,7 14,9 51,8 2,2 1,3 2,9 1,9 1,9 5,8 (1,5) (7,3) (6,6) Herav minoritetsinteresser - (0,1) 0, (0,1) 0, ) 2) Resultatelementet fra CAT/GAL og EUKOR Car Carriers er tatt med etter egenkapitalmetoden i Linje- og bilskipsaktiviteter. Resultatelementet fra tungtransportengasjementet i Dockwise er tatt med etter egenkapitalmetoden i Holding/justering.

8 Wilh. Wilhelmsen konsern Hovedtall for segmentene (Ureviderte tall) USD mill Total Linje-og bilskips aktiviteter (1) Barwil (2) Barber International Holding/ justering (3) Pr. 3. kvartal 2002 Pr. 3. kvartal 2002 Pr. 3. kvartal 2002 Pr. 3. kvartal 2002 Pr. 3. kvartal Total Total Total Total Total Resultatregnskap Omsetning 706,0 614,9 875,6 616,9 532,3 758,3 55,0 46,6 70,0 27,2 24,5 33,8 6,9 11,5 13,5 Primært driftsresultat 114,0 106,7 156,4 116,4 101,0 150,8 5,1 2,2 4,4 5,6 5,3 6,3 (13,1) (1,8) (5,1) Avskrivninger/nedskrivninger (54,8) (54,7) (85,2) (47,0) (46,9) (72,6) (5,0) (4,2) (7,8) (1,2) (1,0) (1,3) (1,6) (2,6) (3,5) Driftsresultat 59,2 52,0 71,2 69,4 54,1 78,2 0,1 (2,0) (3,4) 4,4 4,3 5,0 (14,7) (4,4) (8,6) Netto resultat fra TS (1,3) 9,3 12,6 (9,1) 1,3 1,6 5,2 5,7 6,6 0, ,4 2,3 4,4 Resultat etter TS 57,9 61,3 83,8 60,3 55,4 79,8 5,3 3,7 3,2 4,6 4,3 5,0 (12,3) (2,1) (4,2) Netto finansposter (6,8) (27,2) (26,5) (11,9) (15,8) (22,9) 0,7 0,4 0,4-0,5 0,6 4,4 (12,3) (4,6) Resultat før skattekostnad 51,1 34,1 57,3 48,4 39,6 56,9 6,0 4,1 3,6 4,6 4,8 5,6 (7,9) (14,4) (8,8) Skattekostnad (6,8) (0,6) (3,4) (6,4) (4,5) (5,1) (1,2) (0,1) (0,7) - 0,1 0,2 0,8 3,9 2,2 Periodens resultat 44,3 33,5 53,9 42,0 35,1 51,8 4,8 4,0 2,9 4,6 4,9 5,8 (7,1) (10,5) (6,6) Herav minoritetsinteresser - - 0, , ) Resultatelementet fra CAT/GAL og EUKOR Car Carriers er tatt med etter egenkapitalmetoden i Linje- og bilskipsaktiviteter. Salgsgevinster er inkludert med henholdsvis MUSD 0.0 pr. 3. kvartal 2002 og MUSD 27.1 for 2002 totalt. Goodwill er nedskrevet med henholdsvis MUSD 0.0 pr. 3. kvartal 2002 og MUSD 6.0 for 2002 totalt. 2) Nedskrivninger relatert til terminalvirksomhet er inkludert med henholdsvis MUSD 0.0 pr. 3. kvartal 2002 og MUSD 2.0 for 2002 totalt. 3) Wilh. Wilhelmsen gikk helt ut av tanksegmentet i 2. kvartal Resultatet for dette segmentet er inkludert i Holding/justering, og resultat etter skattekostnad pr. 3. kvartal 2002 utgjorde MUSD 4.5. Resultatet pr. 3. kvartal 2002 og 2002 totalt inneholder en salgsgevinst på MUSD 5.5 ved salg av kombinasjonskipet TIJUCA. Resultatelementet fra tungtransportengasjementet i Dockwise er tatt med etter egenkapitalmetoden i Holding/justering. Endring fra bruttometode til egenkapitalmetode Som følge av endret regnskapspresentasjon for tilknyttede selskaper, og endring fra bruttometode til egenkapitalmetode for investeringen i CAT er sammenligningstallene (2002) omarbeidet. Nedenfor vises endringen i sammenligningstallene i forhold til tall publisert i Balanse Pr. 3. kvartal 2002 Resultatregnskap Pr. 3. kvartal totalt 2002 totalt Goodwill (80) (85) Omsetning (88) (149) Andre anleggsmidler (7) (7) Driftskostnader (84) (141) Investering i tilknyttede selskaper Driftsresultat (4) (8) Anleggsmidler (49) (54) Omløpsmidler (68) (76) Resultat fra tilknyttede selskaper 9 13 Sum eiendeler (117) (130) Finansinntekter (8) (12) Egenkapital (omregningsdifferanse) 0 (4) Finanskostnader (2) (4) Avsetning for forpliktelser (3) (3) Langsiktig gjeld (57) (61) Skatter (1) (3) Kortsiktig gjeld (57) (62) Sum egenkapital og gjeld (117) (130) Periodens resultat 0 0

9 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling USD mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (43) (40) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (118) (44) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (41) 11 Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital USD mill Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Omregnings-/valutadifferanser 2 1 Egenkapital i slutten av perioden

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2005 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2005 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Følgende aksjeselskap var pr. 31.12.2005 datterselskap til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer