Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien Lysaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker"

Transkript

1 Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien Lysaker Tlf: Mob.: Fax: Priv.: Rapport for 1. halvår 2003 Resultatet for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) pr er klart bedre enn resultatet for tilsvarende periode i For 2. kvartal separat viser resultatene en fordobling sammenliknet med 1. kvartal. Den underliggende drift er sterk, men normalt er også 2. kvartal det sterkeste for WW. Linje og bilskipsvirksomheten i Wallenius Wilhelmsen Lines (WWL) og EUKOR Car Carriers (EUKOR) har utviklet seg positivt gjennom halvåret. Serviceselskapene Barber International og Barwil oppnår jevnt bra resultater. Finansinntektene viser en positiv utvikling gjennom 2. kvartal i tråd med utviklingen på de internasjonale børser. Tolteca Feeder Line, som ble initiert i 2002, ble avviklet i 2. kvartal med tap. WW oppnådde et resultat etter tilknyttede selskap (driftsresultat + netto resultat fra tilknyttede selskap) for årets seks første måneder på USD 40 millioner. Dette er noe bedre enn for tilsvarende periode i fjor. Imidlertid er den underliggende driften sterkere i 2003 hensyntatt gevinster og engangsposter. For perioden april juni var resultat etter tilknyttede selskap USD 27,6 millioner, mens 1. kvartal ga et resultat på USD 12,5 millioner. Konsernets resultat etter skatter utgjorde pr USD 32,0 millioner. Resultatet for samme periode i 2002 var USD 22,7 millioner. USD lånerenter er fortsatt på historisk lave nivåer. De lave finanskostnadene kombinert med at vår finansportefølje har steget i takt med utviklingen på verdens børser gjør at konsernet legger frem et netto finansresultat som er USD 9 millioner bedre enn for 1. halvår Samlet omsetning for konsernet var USD 460 millioner, som er betydelig opp fra første halvår 2002 da omsetningen var USD 391 millioner. Resultatet pr. aksje er opp ca. 40 % i forhold til tilsvarende periode i Dette danner grunnlag for en fortsatt aksjonærvennlig utbyttepolitikk. Med virkning fra 1. januar har konsernet, som omtalt ovenfor, innført en egen regnskapslinje, Netto resultat fra tilknyttede selskap, for de virksomheter som vurderes etter egenkapitalmetoden. Begrunnelsen er at de tilknyttede selskapenes stadig økende resultatbidrag har større nærhet til drift enn til finansposter. Som et ledd i denne omlegging er regnskapspresentasjonen av WWLs investering i Compagnie d Àffretement et de Transport S.A. (CAT) endret fra bruttometoden til egenkapitalmetoden med virkning fra samme tidspunkt. Konsekvensen av endret regnskapsoppstilling er nærmere spesifisert i balanse og resultatregnskap. Kvartalsregnskapet er ellers utarbeidet etter de samme prinsipper som årsregnskapet og i henhold til NRS standard for delårsrapportering. Konsernets ulike aktiviteter kan ved utløpet av 1. halvår kort oppsummeres slik: Linje- og bilskipsvirksomheten Linje- og bilskipsvirksomheten i WW omfatter operasjon av en kombinert flåte av bil- og Ro/Ro-skip i linjefart og kontraktsfart. Hovedtyngden av denne flåten opereres av samarbeidsselskapene WWL og EUKOR der WW har en eierandel på henholdsvis 50% og 40%. De to selskapene er i dag blant verdens største transportører av rullende last. WWL har en flåte på ca 60 skip mens EUKORs flåte teller ca 80 enheter. Begge selskaper har tilstedeværelse i alle store og viktige fartsområder. WWL opplevde som forventet en svak start på året. Resultatene har, også som forventet, tatt seg betydelig opp i 2. kvartal og er nå gode. Dette har sammenheng både med en bedre lasttilgang i flere områder og et 1

2 bedre tonnasjetilbud etter ombygging av fire container/ro/ro-skip til rene Ro/Ro-skip med en en ekstra bilkapasitet på ca enheter pr. skip. For WWL er det spesielt tre fartsområder som utpeker seg som de sentrale: Fjerne Østen Europa, Fjerne Østen Nord-Amerika og Europa/Nord-Amerika Oceania. Det er verdt å merke seg at de gode resultatene er oppnådd med en redusert tonnasjeinnsats totalt sett sammenliknet med ½ container/ro/ro-skip ble som kjent solgt til Walleniusrederierna AB ved årsskiftet og TRICOLOR fikk et totalhavari i desember WWLs driftsutgifter er fortsatt preget av meget høye bunkerskostnader. For årets seks første måneder er disse utgiftene USD 4 millioner høyere enn for samme periode i fjor. Når det gjelder resultatene både fra innenlandsvirksomheten og selskapets logistikkvirksomhet, er disse positive og bedre enn forventet. EUKOR har utviklet seg positivt i perioden. Skipene seiler stort sett fulle i de fleste fartsområder og både volum og ratenivå er høyere enn budsjettert. Bilprodusentene Hyundai og Kia har økt sine havgående eksportvolumer med hele 22% sammenliknet med 2002 og for EUKOR har spesielt trafikkområdene Fjerne Østen Europa, Fjerne-Østen Nord-Amerika og Europa Midt-Østen Fjerne Østen utviklet seg meget positivt i Selskapet er i gang med et betydelig fornyelses- og ekspansjonsprogram for å kunne øke sitt engasjement, og samarbeidet med WWL utvikler seg positivt og skaper klare synergier for begge selskaper. Også for EUKOR slår de meget høye bunkerskostnadene negativt ut. Bunkerskostnadene for 1. halvår 2003 er i størrelsesorden USD 20 millioner høyere enn bunkerskostnadene for 1. halvår Selskapet oppnår likevel resultater som forventet pr Virksomheten ble først overtatt 10. desember WW inngikk medio april kontrakt med det japanske verkstedet Mitsubishi Heavy Industries om bygging av to bilskip med opsjon på ytterligere ett skip. Skipene får en bilkapasitet på biler og prisen pr. skip er i underkant av USD 50 millioner. Det første skipet blir levert i oktober 2004, mens det neste skal leveres i januar Ett av skipene skal settes inn i WWL som erstatning for TRICOLOR og det andre skal disponeres av EUKOR. I april signerte WW en vrakfjerningsavtale for TRICOLOR med et hollandsk-belgisk konsortium under ledelse av SMIT Salvage B.V. Siden mai måned har det foregått forberedende arbeid for fjerning og destruksjon av skip og last, mens selve operasjonen startet 22. juli. Verdien av avtalen er mer enn USD 40 millioner, noe som dekkes av assurandøren. Barwil WWs internasjonale skipsagenturkjede oppnådde i 1. halvår et resultat på linje med resultatet for tilsvarende periode i fjor. Når det gjelder hovedaktiviteten Port & Marine Services er aktivitetene og resultatene jevnt gode, mens enkelte terminalvirksomheter trekker resultatene ned. Ser vi geografisk på resultatene registrerer vi en svikt i Nord-Europa og USA mens Svartehavet, Midt-Østen, Afrika, Asia og Oceania leverer akseptable resultater. Barwil har i dag 220 kontorer i 56 land og fortløpende vurderes etablering av nye kontorer med fundament i Barwils Port & Marine Service portefølje. Barwil vil ytterligere styrke sin salgsorganisasjon og øke sine investeringer i globale IT relaterte systemer. I løpet av 1. halvår ble det etablert nye kontorer i Iran, Algerie, Canada og Irak. Gjennom sitt søsterselskap Abeer Marine Services opererer Barwil nå 32 servicefartøyer for offshoreindustrien i Midt-Østen og Sydøst-Asia. Resultatene fra denne virksomheten er gode. Bjørn Tønsberg overtok som daglig leder av Barwil pr etter Erik Nes, som har ledet selskapet siden Erik Nes fortsetter i selskapet med utviklingsoppgaver og partnerrelasjoner. Barber International Barber International, som forestår ship management og tilknyttede tjenester, har pr oppnådd tilfredsstillende resultater, på linje med resultatene fra samme periode i Det høye kostnadsnivået i Norge er imidlertid en belastning for det totale resultatet for selskapet. Barber International har i dag driftsansvar eller bemanningsansvar for 260 skip og selskapet har mer enn seilende knyttet til sin virksomhet. Selskapets satsing på management av stadig mer teknisk avansert tonnasje har i 1. halvår medført at Barber Ship Management i Oslo har overtatt management av fire tungtransportskip for det hollandske selskapet Dockwise Transport B.V. og seks seismikkskip for Petroleum Geo-Services. 2

3 De to Barber-selskapene, Barber Software Solutions, som leverer IT løsninger til den maritime industrien, og Barber Marine Consultants, som leverer teknisk-maritime konsulenttjenester, har hatt en positiv utvikling med tilfredsstillende resultater. Barber International har i samarbeide med det kanadiske selskapet Seabulk Services inngått en 10 års kontrakt med to store indiske gruveselskaper om operasjon av en omskipningsenhet for jernmalm utenfor kysten av India. De to selskapene har også inngått en kjøpsavtale for en eldre OBO carrier som skal bygges om til en omskipningsenhet og utstyres med selvlosserutstyr. Prisen på skipet er ca. USD 6 millioner og ombyggingskostnader og utstyr forøvrig vil beløpe seg til ca. USD 15 millioner. Det er Barber Marine Consultants som skal forestå ombyggingsarbeidene, noe som gir selskapet gode muligheter til å utnytte sin maritim-tekniske kompetanse innenfor nye områder. Annet WW har i dag en eierandel på 21% i Dockwise Transport B.V. Selskapet disponerer en flåte på 14 skip for tungtransport. Resultatet for 1. halvår er bra, og Dockwise bidrar med et resultat på USD 1,8 millioner pr WW startet i 1. kvartal en feeder-operasjon mellom Los Angeles og Manzanillo i Mexico med to innchartrede containerskip under navnet Tolteca Feeder Line. Linjen skulle være et alternativ til trucking og jernbane. Resultatene har fra første stund vært svake, og etter ca. to måneders drift ble det besluttet å nedlegge linjen etter tapsbringende resultater. Dette har til dels sammenheng med nye og skjerpede sikkerhetskrav i amerikanske havner, noe som medførte betydelige forsinkelser når det gjaldt å få last inn og ut av havnene. Derigjennom forsvant noe av den konkurransemessige fordel som linjen ellers ville hatt. Utsiktene fremover Linje- og bilskipsvirksomheten er inne i en positiv utvikling både når det gjelder WWL og EUKOR. Utsiktene for de nærmeste månedene fremover er gode med fortsatt god lasttilgang i de fleste fartsområder. WW forventer i stadig større grad å kunne hente ut synergier gjennom samarbeidet mellom EUKOR og WWL. En fortsatt høy bunkerspris vil imidlertid kunne påvirke resultatene fra linje- og bilskipsvirksomheten på en negativ måte. For å motvirke dette har selskapet inngått sikringsforretninger (hedging) for deler av bunkersbehovet til lavere priser enn dagens nivå. Serviceselskapene forventes å levere resultater på nivå med 1. halvår og Dockwise vil fortsatt bidra positivt. Selv om det fortsatt er knyttet betydelig usikkerhet til den videre utvikling i verdensøkonomien, forventer konsernet et bedre resultat for 2. halvår 2003 enn for 2. halvår Når det gjelder resultatet for hele 2003 forventes det å ligge over resultatet for Lysaker, 28. juli 2003 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA 3

4 USD mill. Wilh. Wilhelmsen konsern Resultatregnskap (Ureviderte tall) Driftsinntekter Fraktinntekter skip (84) (74) Reiseavhengige kostnader skip (160) (141) (302) Fraktinntekter på T/C-basis Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader (32) (32) Lønn og andre personalkostnader (63) (65) (147) (17) (18) Avskrivninger (36) (36) (77) Nedskrivninger (8) (83) (59) Andre driftskostnader (168) (116) (270) (132) (109) Sum driftskostnader (267) (217) (502) Driftsresultat Netto resultat fra tilknyttede selskap Resultat etter tilknyttede selskap (4) Finansinntekter 6 3 (5) (7) Finanskostnader (11) (14) (30) 1 (11) Netto finansposter (5) (14) (27) Resultat før skattekostnad (3) (1) Skattekostnad (3) (2) (3) Periodens resultat Herav minoriteter 1,09 0,58 Resultat pr. aksje (USD) 1,34 0,95 2,26 1,09 0,58 Utvannet resultat pr. aksje (USD) 1,33 0,95 2,26

5 USD mill. Wilh. Wilhelmsen konsern Balanse (Ureviderte tall) Anleggsmidler Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre kortsiktige poster Kortsiktige finansinvesteringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital *) Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Pr eier konsernet egne aksjer med samlet pålydende ca. USD 5 millioner.

6 Wilh. Wilhelmsen konsern Hovedtall for segmentene (Ureviderte tall) USD mill Total Linje-og bilskips aktiviteter (1) Barwil Barber International Holding/ justering (2) 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Total Total Total Total Total Resultatregnskap Omsetning 241,0 205,0 875,6 211,9 173,4 758,3 18,5 16,9 70,0 9,9 7,9 33,8 0,7 6,8 13,5 Primært driftsresultat 41,4 39,4 156,4 43,5 33,5 150,8 1,8 0,4 4,4 2,3 2,0 6,3 (6,2) 3,5 (5,1) Avskrivninger/nedskrivninger (17,8) (17,7) (85,2) (15,0) (15,5) (72,6) (1,6) (1,1) (7,8) (0,5) (0,3) (1,3) (0,7) (0,8) (3,5) Driftsresultat 23,6 21,7 71,2 28,5 18,0 78,2 0,2 (0,7) (3,4) 1,8 1,7 5,0 (6,9) 2,7 (8,6) Netto resultat fra TS 4,0 4,3 12,6 1,2 0,9 1,6 1,8 2,0 6,6 - (0,1) 1,0 1,5 4,4 Resultat etter TS 27,6 26,0 83,8 29,7 18,9 79,8 2,0 1,3 3,2 1,8 1,6 5,0 (5,9) 4,2 (4,2) Netto finansposter 1,3 (11,3) (26,5) (3,7) (5,0) (22,9) 0,1 0,2 0,4 (0,2) 0,3 0,6 5,1 (6,8) (4,6) Resultat før skattekostnad 28,9 14,7 57,3 26,0 13,9 56,9 2,1 1,5 3,6 1,6 1,9 5,6 (0,8) (2,6) (8,8) Skattekostnad (2,7) (0,9) (3,4) (3,7) (0,4) (5,1) (0,3) - (0,7) - - 0,2 1,3 (0,5) 2,2 Periodens resultat 26,2 13,8 53,9 22,3 13,5 51,8 1,8 1,5 2,9 1,6 1,9 5,8 0,5 (3,1) (6,6) Herav minoritetsinteresser - 0,1 0, ,1 0, ) Resultatelementet fra CAT/GAL og EUKOR Car Carriers er tatt med etter egenkapitalmetoden i Linje- og bilskipsaktiviteter. 2) Wilh. Wilhelmsen gikk helt ut av tanksegmentet i 2. kvartal Resultatet for dette segmentet er inkludert i Holding/justering, og resultat etter skattekostnad for 2. kvartal 2002 utgjorde MUSD 5.2. Resultatet for. 2. kvartal 2002 inneholder en salgsgevinst på MUSD 5.5. Resultatelementet fra tungtransportengasjementet i Dockwise er tatt med etter egenkapitalmetoden i Holding/justering.

7 Wilh. Wilhelmsen konsern Hovedtall for segmentene (Ureviderte tall) USD mill Total Linje-og bilskips aktiviteter (1) Barwil (2) Barber International Holding/ justering (3) Pr. 2. kvartal 2002 Pr. 2. kvartal 2002 Pr. 2. kvartal 2002 Pr. 2. kvartal 2002 Pr. 2. kvartal Total Total Total Total Total Resultatregnskap Omsetning 460,7 391,1 875,6 402,2 332,3 758,3 36,5 32,6 70,0 17,5 15,7 33,8 4,5 10,5 13,5 Primært driftsresultat 69,3 69,2 156,4 72,7 63,0 150,8 2,9 1,4 4,4 3,3 3,3 6,3 (9,6) 1,5 (5,1) Avskrivninger/nedskrivninger (36,4) (36,1) (85,2) (31,0) (30,9) (72,6) (3,3) (2,4) (7,8) (0,8) (0,6) (1,3) (1,3) (2,2) (3,5) Driftsresultat 32,9 33,1 71,2 41,7 32,1 78,2 (0,4) (1,0) (3,4) 2,5 2,7 5,0 (10,9) (0,7) (8,6) Netto resultat fra TS 7,2 6,1 12,6 1,9 0,9 1,6 3,4 3,7 6,6 0, ,8 1,5 4,4 Resultat etter TS 40,1 39,2 83,8 43,6 33,0 79,8 3,0 2,7 3,2 2,6 2,7 5,0 (9,1) 0,8 (4,2) Netto finansposter (4,7) (14,3) (26,5) (6,5) (11,5) (22,9) 0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,6 1,5 (3,2) (4,6) Resultat før skattekostnad 35,4 24,9 57,3 37,1 21,5 56,9 3,2 2,8 3,6 2,7 3,0 5,6 (7,6) (2,4) (8,8) Skattekostnad (3,4) (2,2) (3,4) (4,8) (1,3) (5,1) (0,6) (0,1) (0,7) - - 0,2 2,0 (0,8) 2,2 Periodens resultat 32,0 22,7 53,9 32,3 20,2 51,8 2,6 2,7 2,9 2,7 3,0 5,8 (5,6) (3,2) (6,6) Herav minoritetsinteresser - 0,1 0, ,1 0, ) Resultatelementet fra CAT/GAL og EUKOR Car Carriers er tatt med etter egenkapitalmetoden i Linje- og bilskipsaktiviteter. Salgsgevinster er inkludert med henholdsvis MUSD 0.0 pr. 2. kvartal 2002 og MUSD 27.1 for 2002 totalt. Goodwill er nedskrevet med henholdsvis MUSD 0.0 pr. 2. kvartal 2002 og MUSD 6.0 for 2002 totalt. 2) Nedskrivninger relatert til terminalvirksomhet er inkludert med henholdsvis MUSD 0.0 pr. 2. kvartal 2002 og MUSD 2.0 for 2002 totalt. 3) Wilh. Wilhelmsen gikk helt ut av tanksegmentet i 2. kvartal Resultatet for dette segmentet er inkludert i Holding/justering, og resultat etter skattekostnad pr. 2. kvartal 2002 utgjorde MUSD 4.5. Resultatet pr. 2. kvartal 2002 og 2002 totalt inneholder en salgsgevinst på MUSD 5.5 ved salg av kombinasjonskipet TIJUCA. Resultatelementet fra tungtransportengasjementet i Dockwise er tatt med etter egenkapitalmetoden i Holding/justering. Endring fra bruttometode til egenkapitalmetode Som følge av endret regnskapspresentasjon for tilknyttede selskaper, og endring fra bruttometode til egenkapitalmetode for investeringen i CAT er sammenligningstallene (2002) omarbeidet. Nedenfor vises endringen i sammenligningstallene i forhold til tall publisert i Balanse Pr. 2. kvartal Resultatregnskap Pr. 2. kvartal Goodwill (36) (85) Omsetning (52) (149) Andre anleggsmidler (7) (7) Driftskostnader (49) (141) Investering i tilknyttede selskaper Driftsresultat (3) (8) Anleggsmidler (25) (54) Omløpsmidler (24) (76) Resultat fra tilknyttede selskaper 6 13 Sum eiendeler (49) (130) Finansinntekter (5) (12) Egenkapital (omregningsdifferanse) 0 (4) Finanskostnader (1) (4) Avsetning for forpliktelser (1) (3) Langsiktig gjeld (23) (61) Skatter (1) (3) Kortsiktig gjeld (25) (62) Sum egenkapital og gjeld (49) (130) Periodens resultat 0 0

8 Wilh. Wilhelmsen konsern Kontantstrømoppstilling USD mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter IB Kontanter og kontantekvivalenter UB Wilh. Wilhelmsen konsern Avstemming egenkapital USD mill Egenkapital i begynnelsen av perioden Resultat Omregnings-/valutadifferanser -2 Egenkapital i slutten av perioden

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer