INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2013) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2013) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA"

Transkript

1 SAMEIET BASSENGTOMTEN Rev.dato INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2013) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA i KEF s lokaler, 4 etg Portalen Torsdag 11.april 2013 kl 1800 Beboerforeningen er et utvalg underlagt Styret i Sameiet (bolig og næring). Det avholdes derfor ikke ordinært årsmøte i Beboerforeningen, men et beboermøte som kan betraktes som en årsavslutning for året. Det avholdes også årsmøte i Sameiet samme tid og sted.

2 Følgende saker skal behandles Godkjenne møteinnkalling Godkjenne saksliste for møtet Valg av møteleder Godkjenning av styrets årsberetning Godkjenning av årsregnskap og revisors beretning Innkomne forslag Forslag fra styret Forslag fra medlemmene Fastsette styrets og revisors honorar Valg av formann og styre Valg av revisor Valg av valgkomité med 3 medlemmer

3 Saksliste Styrets beretning Regnskap m/noter og balanse 2012, budsjett 2013 Valg av nytt styre i Beboerforeningen (leder og nestleder foreslås oppnevnt som representanter i Sameiestyret - jfr.vedtak.) Innkomne forslag (se vedlegg) 1) FRA STYRET : Styrets honorar 2) FRA STYRET : Forslag om oppgradering av inngangsparti og trapper 3) FRA STYRET : Forslag maling i garasjen 4) FRA INGRID ANTHUN : Forslag om vedtektsendring Andre saker som ønskes drøftet, behandles under det påfølgende beboermøtet. Styret vil orientere om planer for oppgradering av innvendige korridorer og etablering av 7 stk boder for utleie. Det vil bli foreslått at utleieboder leies ut når de er ledige, og at ansiennitetsprisipp mht bo- og eietid vil bli fulgt. Boder skal ikke følge seksjonen ved utleie eller salg.

4 SAMEIET BASSENGTOMTEN, Beboerforeningen BEBOERUTVALGET i SAMEIET BASSENGTOMTEN STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Styret i har bestått av: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vararepresentant Trond Buchmann Odd Ovesen Anne Marie Melan Elisabeth Rystad Rune Vikvald Geir Riseth Sven Erik Almaas Valgkomité Kjell Talmo, Sven Hvidsand, Eivind Stav

5 ÅRET SOM HAR GÅTT Året 2012 har vært preget av stor aktivitet. Det er brukt mye tid på å planlegge oppgraderinger. Styret/KEF har utarbeidet en skriftlig vedlikeholdsplan som ble presentert i ekstraordinært årsmøte i januar. Planen skal ikke være statisk og vil bli justert ettersom nye oppgaver identifiseres Planen fremlegges på nytt for beboerne som orienteringssak etter det ordinære årsmøtet. Flere større og kostbare tekniske vedlikeholdsoppgaver har vært gjennomført. Det henvises til regnskapskommentarer for detaljer. I henhold til tidligere drøftelser vedr regnskapsføring og disponering av vedlikeholdsfondet er dette nå forsøkt synliggjort bedre. Det henvises til regnskapet for detaljerte opplysninger. Vedlikeholdsfondet skal benyttes til de tyngre og mest kostnadskrevende oppgavene. Vårt vedlikeholdsfond vil komme godt med i årene fremover. Det må kunne sies at arbeidsbelastningen på styret siste år har vært over normalt, og antallet møter har vært høyere enn tidligere år. Styret har tro på at beboerforeningen skal få glede av det arbeid som er nedlagt.

6 Det har ikke vært identifisert særskilte tyngre reparasjons- eller vedlikeholdsoppgaver utover de som fremgår av notene til regnskapet. Her vil man kunne se at det har vært nødvendig med en del påkostninger som ikke var budsjettert, noe som igjen har ført til et forholdsvis stort underskudd for året Styret anser underskuddet som beklagelig, men ikke dramatisk. Styret anser at det vil ikke være behov for økning av felleskostnader i 2013 utover normal indeksregulering. KEF (vårt forvaltningsselskap vaktmester ) kan kontaktes for hjelp og rettleding i vedlikeholdssaker. Det er likevel viktig at beboerne er klar over hva en må betale selv og hva som dekkes av fellesskapet. Henvendelser om tekniske problemer kan gjøres direkte til KEF. Beboere og eiere kan finne svar på de fleste praktiske problemer i hverdagen ved å gå inn på våre hjemmesider Sidene har fått en ansiktsløftning i 2012 og vi har fått en redaktør som fungerer godt. Henvendelsene direkte til styret har gått ned som følge av at beboerne har gjort seg bedre kjent med web-sidene. Regnskapet viser et underskudd på kr Underskuddet er forklart i notene og kommentarer. Vår balanse viser egenkapital pr 3112 på kr Ang vedlikeholdsfondsavsetninger henvises til note 2 til regnskapet. Forøvrig henvises til regnskapet for detaljer.

7 Omsider har vi fått orden på våre web-sider. Styremedlem Anne har påtatt seg oppgaven som web-redaktør og dette fungerer utmerket. Nå legges alle nyheter og meldinger rutinemessig ut på web. Intill videre har vi fortsatt praksisen med å sende direkte meldinger til beboerne på e-post. Denne praksis vil bli gradvis endret, og vil etter hvert kun gjelde svært viktige meldinger som haster. Endringen innføres fordi vi ønsker at beboerne skal bruke våre web-sider for å oppdatere seg selv mht hva som skjer på Bassengtomta. På web-en finnes også vedtekter, ordensregler og skjema som eiere måtte ha behov for. Alle skjema kan lastes ned. Skjema for bestilling av postkasse- og utvendige dørskilt kan lastes ned fra webén. Feil merking av postkasser blir fjernet samtidig som det blir lagt skjema for bestilling av postkasseskilt i den enkeltes kasse. Gule lapper og lignende godtas ikke. Postkasseskilt bestilles hos Jernia (i Trenery s gate) og betales av den enkelte. Utvendig skilting ved ringeapparat rekvireres direkte fra KEF og koster ingenting. Utleie av ledige boder administreres av styret.

8 STYRETS ARBEID OG MØTEVIRKSOMHET Styret har siste år avviklet flere styremøter enn tidligere år. Men fortsatt gjøres mange beslutninger via E-post. I det daglige er det E-post som gjelder. Styret finner denne arbeidsmåten hensiktsmessig og tidsbesparende. Samarbeidet internt i styret fungerer godt, og det har ikke vært noen form for konflikter eller uenighet. I alle saker som har vært drøftet er det fremkommet felles standpunkter som hele styret kunne stille seg bak. Styret praktiserer vanligvis ikke avstemming, men forsøker å drøfte seg frem til felles standpunkter som alle kan enes om. Styret har ikke kapasitet til å orientere om alle saker i rundskriv til de enkeltes postkasser. Det er derfor påkrevet at alle melder sine e-postadresser til styret hvis de ønsker å motta informasjon Fra Bassengtomta. Innkalling til årsmøter sendes oppgitte eierpostadresser, i tillegg til at de bekjentgjøres pr e-post og på web.

9 VERDIUTVIKLING KOSTNADSUTVIKLING Verdiutviklingen for seksjonene er fortsatt svært god. Oppnådde priser dokumenterer dette forhold. Bassengtomta er unik, ikke bare i Trondhjem, men i landssammenheng. FELLESKOSTNADER Som vanlig fremlegger styret et budsjett der det er budsjettert med påslag for kostnadsindeks når det gjelder felleskostnadene. Praksisen begrunnes med at det ikke er ønskelig å bli liggende etter og at man senere da må legge på en mye større sum for å klare økte kostnader. Denne praksis har vært gjennomført i alle år. EIERFORHOLD OG ADRESSER, INFORMASJON TIL BEBOERE Styret benytter fortsatt e-post til å sende ut informasjon til beboerne. Oppslagstavlene blir benyttet i liten grad. Alle eiere og beboere oppfordres til å melde sine e-adresser til styret. På kan man finne svar på mange praktiske spørsmål.

10 AVTALEFORHOLD Revisjon Forretningsførsel Drift / Vaktmester Kabel-TV Forsikring Statsautorisert revisor Deloitte AS Kjeldsberg Eiendomsforvaltning a/s (KEF) Kjeldsberg Eiendomsforvaltning a/s (KEF) Canal Digital as QBE Insurance

11 RESULTAT og EGENKAPITAL Årets resultat ble et underskudd på kr Egenkapital pr 3112 er kr Underskuddet er forklart under styrets beretning og foreslås regulert mot EK. Opparbeidet vedlikeholdsfond kr Disse midlene er avsatt på egen kto. Renteinntekter for vedlikeholdsmidlene føres til samme konto. Bankvilkår blir jevnlig gjennomgått og reforhandlet hver 3dje mnd. Midler er fordelt på fastrentekonto og driftsmidler på vanlig driftskto. Ifm med fremleggelse av årsregnskap foreslår styret rutinemessig disponering av fremkommet over/underskudd. Styret foreslår at opparbeidet underskudd reguleres mot EK. Kommentarer til avvik for regnskap 2012 Beboerforeningen Bassengtomta Konto Budsjett Regnskap Avvik Kommentar til avvik 4312 Driftsmateriell kr kr kr Kr Innkjøp av nye rammer 4428 Porter/bommer kr - kr kr Kr gjelder nye porter samt rep av gamle porter 4420 Rør, sanitær, varme kr kr kr Kr er relatert til tappevannspumpe 4424 Elektro og automatikk, internkontroll kr kr kr Kr er relatert til defekte nødlys Kr rep Dørpumpe TR 4. Kr Rep Portelefon, resten nødv Låssystemer kr kr kr Vedl Bygningsmessig vedlikehold fellesareal kr kr kr Kr gjelder vannsjekk. Kr gjelder ARC-arkitekter 4223 Forsikringsskader kr - kr kr Pågående forsikringssaker. Ikke tilbakebetalt fra fors.selskap.

12 ÅRSREGNSKAPET OG VILKÅR FOR FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret har ingen kommentarer utover det vedlagte regnskapet med noter og balanse. ANSATTE og ARBEIDSMILJØ Beboerforeningen har ingen ansatte. Styret anser arbeidsmiljøet (i styret) som godt. MILJØ Beboerforeningen driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Man tilstreber ellers å oppnå likestilling i sameiets styrende organer.

13 For styret i BEBOERFORENINGEN I SAMEIET BASSENGTOMTEN Trondheim 16/ Trond Buchmann (sign.) Elisabeth Rystad (sign.) Rune Vikvald (sign.) Odd Ovesen (sign.) Anne Marie Melan (sign.) Geir Riseth (sign.) Sven Erik Almaas (sign.)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven SAMEIET BASSENGTOMTEN Rev.dato 170315 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven Onsdag 29.april 2015 kl 1800 Beboerforeningen er et utvalg underlagt Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsamameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 18.00 i Misjonskirken, Slemdalsvn. 1 (Majorstua). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer