Drammen, INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i"

Transkript

1 Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: MVA Bank: Telefon: Telefaks: Mobiltlf: Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen, INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Sameiet Ilsetra Leiligheter kl 16:00 Ilsetra Hotell. Saksliste 1. Velkommen 2. Navneopprop med registrering av fremmøtte og fullmakter 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen 6. Innkomne saker. 7. Styrets årsberetning 2009 samt informasjon om styrets arbeid. (Vedlegg 1) 8. Årsregnskap 2009 (Vedlegg 1) 9. (Vedlegg 2) 10. Overbygg trappehus. (vedlegg 3) 11. Vedtektsendring (vedlegg 3) 12. Konklusjon reklamasjoner inntrukne verandaer 13. Status i byggene 14. Valg Valg av styre Valg av styreleder Vedlagt følger: Fullmaktsskjema Med vennlig hilsen Adimpleo AS Gunnar Nilsen Daglig leder/arf Medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

2 Sameiet Ilsetra Leiligheter Fullmakt S. nr: «Snr» Undertegnede STORE BOKSTAVER gir herved STORE BOKSTAVER Fullmakt til å møte og stemme for min/vår andel i ordinært sameiermøte i Sameiet Ilsetra Leiligheter den. Dato: Sted: Signatur fullmaktsgiver Medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

3 Vedlegg 1 Sameiet Ilsetra Leiligheter Org nr Årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er eierseksjonssameie bestående av 39 seksjoner fritidsleiligheter beliggende på Hafjell, Øyer kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet viser et overskudd på kr ,-. Styret er av den oppfatning at regnskapet med noter gir et rettvisende bilde av virksomheten i året og for den finansielle stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsavleggelsen som tilsier noe annet. Iht vedtektene fordeles kostnadene der hvor de oppstår og fordeles etter sameiebrøken. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ikke hatt lønnede ansatte i 2009 og følgelig har det heller ikke vært sykefravær eller arbeidsulykker knyttet til selskapet. Styret består av 3 menn og 3 kvinner. Styret har samarbeidet svært bra. Ytre miljø Styret anser at selskapet ikke forurenser det ytre miljø ut over det som er vanlig i bransjen. Styrets arbeid Siden årsmøtet i påsken 2009, har styret har hatt 6 styremøter, oppfølgingsmøter med vaktmester, befaring med rådgivningsfirmaet Rambøll og korrespondanse med PK entreprenør. I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt mailkorrespondanse seg i mellom. Følgende oppgaver har hatt prioritet: Reklamasjonssaker Oppfølging av vaktmesteravtalen Kontakt med Øyer kommune vedrørende, friområder, skilting og postkasse. Kontakt med Statsskog vedr evnt kjøp av tomt Inngåelse av ny forsikringsavtale Opprettelse av vedlikeholdsbudsjett (maling av byggene) Opprettelse av hjemmeside Adresseendring Årsmøtet vil redegjøre for alle enkeltsaker styret har arbeidet med det siste året. Oslo, Bente S. Julsvoll Styreleder Karin Fosser Christian A. Gjerulff Hilde Gøthesen Øystein Fornes Sveinung Sve

4 Årsregnskap for 2009 Sameiet Ilsetra Leiligheter Drammen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisor beretning Utarbeidet av: Adimpleo AS Postboks 482 Brakerøya 3002 Drammen Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

5 Resultatregnskap for 2009 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) (6 639) Overføringer Annen egenkapital Sum

6 Balanse pr. 31. desember 2009 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note EIENDELER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Investeringer Andelskapital Øyer Turskiløyper Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse pr. 31. desember 2009 Sameiet Ilsetra Leiligheter Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sameiet Ilsetra Leiligheter Oslo, Bente Slundgaard Julsvoll Styreleder Karin Fosser Christian A. Gjerulff Øystein Fornes Hilde W. Gøthesen Sveinung Sve

8 Noter 2009 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr NOTE 0 Regnskapspinsipper og beskrivelse Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Sameiet består av 5 leilighetsbygg på Hafjell, Øyer kommune fordelt på 39 seksjoner. Sameiets kostnader fordeles etter sameiebrøken og sameierne faktureres kvartalsvis til dekning av sameiets kostnader. NOTE 1 Sameieinntekt Fakturert til dekning av sameiets kostnader , ,- Annet 0,- 0,- SUM inntekter , ,- NOTE 2 Driftskostnader Vann/avløp/renov felles , ,- Renhold , ,- Anskaffelser/Annet , ,- Strøm felles , ,- Festeavgift , ,- Forsikring , ,- Vedlikehold fellesarealer , ,- Brannalarm 6 250,- 0,- Brøyt / Strø , ,- Løypekjøring , ,- Vaktmester , ,- Internett ,- 0,- Revisjon , ,- Forretningsførsel , ,- Juridisk bistand ,- Honorar teknisk , ,- Porto, møter etc , ,- Andre kostnader , ,- SUM driftskostnader , ,- NOTE 3 Egenkapital/vedlikeholdsfond Vedlikeholds fond Annen egenkapital Sum EK Egenkapital/fond , , ,- Årets resultat 0, , ,- Årets avsetning til vedlikeholdsfond , ,- 0,- Egenkapital/fond , , ,- NOTE 4 Lønnskostnader, ansatte SUM lønnskostnader 0,- 0,- Gjennomsnittlig antall ansatte 0,0 0,0 ILS noter-sam.xls * Noter

9 Noter 2009 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr NOTE 5 Annen kortsiktig gjeld Påløpne kostnader , ,- Forskudd fra kunder 0, ,- SUM kortsiktig gjeld , ,- NOTE 6 Ytelser til ledende personer og revisor samt lån til ansatte Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer. Det er kostnadført kr ,- inkl mva i revisjonshonorar. ILS noter-sam.xls * Noter

10 Sameiet Ilsetra Leiligheter RESULTATREGNSKAP Sameieavgift budsjettert Strøm boder Andre inntekter SUM inntekter Kostnader Vann, avløp, renovasjon felles Renhold Strøm felles Festeavgift Forsikring Vedlikehold fellesarealer Vedlikehold ventilasjon Brannalarm Driftmaterialer Brøyt / Strø Løypekjøring Utearealer Vaktmester Internett Revisjon Forretningsførsel Juridisk bistand Porto, møter etc Andre kostnader SUM kostnader Renteinntekter Rentekostnader RESULTAT Disponeringer Avsetning vedlikeholdsfond Belastet vedlikeholdsfond Overført egenkapital Disponert Budsjett Regnskap Budsjett Noter , , ,- Note , , ,- 0, ,- 0,- Note , , , , , ,- Note , , , , , ,- Note , , ,- Note , , ,- Note , , ,- Note 5 0, , ,- Note 6 0, ,- 0, , , , , , ,- Note , , ,- Note 7 0, ,- 0, , , ,- Note 8 0, , , , , , , , ,- 0, , ,- Note , , , ,- 537, , , , , , , ,- 0,- 0,- 0, , ,- 0, , ,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0, , ,- 0,- Vedlegg: 2 BALANSE EIENDELER Eiendeler Kundefordringer Periodiseringer Bank SUM eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Avsetning vedlikehold Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Påløpne kostnader SUM gjeld og egenkapital Budsjett Regnskap Budsjett Noter 3 000, , ,- Note 11 0, ,- 0,- 0,- 0,- 0, , , , , , , , , , , , ,- 0,- 0,- 0, , , ,- 0, ,- 0,- 0, ,- 0, , , ,- 0,- 0,- 0, * 11:50 * ILS0602-budsjett.xls * 2009 Utarbeidet av Gunnar Nilsen

11 Sameiet Ilsetra Leiligheter Vedlegg: 2 Noter Note 1 Regnskap 2009 Note 2 Regnskap 2009 Note 3 Regnskap 2009 Note 4 Regnskap 2009 Note 5 Regnskap 2009 Innkalling iht budsjett Salderes etter kostnader med overskudd + avsetning vedlikehold Fakturert prisjustering Avregnet 3112 Basert på forbruk/avsetning 2009 Avregnet Basert på forbruk 2009 Maling av ett bygg + 5 overbygg innganger traggehus Maling hus A+B: ,-. Diverse ,- Note 6 Regnskap 2009 Note 7 Regnskap 2009 Basert på forbruk /2009 kr 300,- pr snr Uforandret Note 8 Regnskap 2009 Note 9 Regnskap 2009 Basert på forbruk 2009 Sak vanninntrenging Diverse Note 10 Regnskap 2009 Forsikringsavtale reforhandlet Note 11 Regnskap 2009 Note 12 Regnskap 2009 Andeler Øyer Turløyper For mye avsatt vann/avløp * 11:50 * ILS0602-budsjett.xls * 2009 Utarbeidet av Gunnar Nilsen

12 Vedlegg 3 Sameiet Ilsetra Leiligheter Vedlegg til innkalling til årsmøte Sak 10 Overbygg trappehus Styret foreslår at bygging av overbygg på inngang trappehus gjennomføres Totalskostnad kr ,- for alle 5 bygg. Kostnaden er ikke innarbeidet i budsjett 2010 og foreslås dekket ved en engangsinnbetaling fra sameierne for delt på sameiebrøken. Sak 11 Vedtektsendring pkt 3 Styret foreslår endring av sameiets vedtekter. Endringen understreket i kursiv. 3 Rettslig rådighet over seksjonen Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter har den enkelte sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse. Garasjeplasser kan kun selges/byttes internt i sameiet. Hver leilighet skal minimum ha en garasjeplass i kjelleren i sitt respektive bygg. ILS årsm-vedl doc

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer