INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2008) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2008) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA"

Transkript

1 SAMEIET BASSENGTOMTEN I\beboerforening\innkall årsmøte INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2008) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på Scandic Hotell Solsiden tirsdag 28.april 2009 kl 1830 Beboerforeningen er et utvalg underlagt Styret i Sameiet (bolig og næring). Det avholdes derfor ikke ordinært årsmøte i Beboerforeningen, men et beboermøte som kan betraktes som en årsavslutning for året. I etterkant av beboerårsmøte avholdes Sameiemøte (se innkalling nederst).

2 Saksliste Styret i Beboerforeningens beretning Regnskap m/noter og balanse 2008, budsjett 2009 Valg av nytt styre i Beboerforeningen (leder og nestleder foreslås oppnevnt som representanter i Sameiestyret - jfr.vedt.) Innkomne forslag (se vedlegg) I) Styrets honorar Generelle saker til orientering og drøfting Evt andre saker som ønskes drøftet behandles under det påfølgende beboermøtet

3 SAMEIET BASSENGTOMTEN, Beboerforeningen I\beboerforening Bassengtomta\årsberetning BEBOERUTVALGET I SAMEIET BASSENGTOMTEN STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Styret i har bestått av: Styreleder Trond Buchmann (valgt for 1 år) Nestleder Marte Præsteng (valgt for 2 år) Styremedlem Odd Ovesen (valgt for 2 år) Styremedlem Bjørn Gulbrandsen (valgt for 2 år) Styremedlem Oddmund Olsen (ikke på valg 1 år igjen) Styremedlem Birgitte Mørch (ikke på valg 1 år igjen) Vararepresentant Torgeir Moksnes (valgt for 1 år)

4 ÅRET SOM HAR GÅTT Året som har gått har vært et normalår for vårt sameie. Både Beboerforening og Sameie fungerer godt, og Det har ikke vært behov for særskilte møter utover det som kan betegnes som normalt. Vi har nå vært i vanlig driftsmodus en tid, etter at de første årene krevde en del Ekstraordinær oppfølging. Men styret ser nå at det etter hvert oppstår behov for vedlikehold og oppgraderinger. Derfor er det både viktig og riktig at vi legger opp til å bygge et solid vedlikeholdsfond for fremtidige kostnader. Det er viktig å huske på at vårt bygningskompleks er stort og med omfattende tekniske installasjoner. Disse installasjonene vil helt sikkert kreve både vedlikehold og oppgraderinger som vil koste mye penger etter hvert. Styret har mottatt svært få henvendelser vedrørende feil og mangler. Det meste av dette gjelder ofte vanlig slitasje som den enkelte beboer/eier selv må sørge for å utbedre. Styret har inntrykk av at de fleste beboere henvender seg til KEF for hjelp og rettleding i slike saker, og at de stort sett får den hjelp som behøves derfra. Henvendelser om tekniske problemer kan gjøres direkte til KEF for veiledning. Styret har i samarbeid med KEF - så vidt startet arbeide med oppmaling av oppganger. Dette oppdraget vil bli fullført i 2009.

5 Tidligere årsmøter har bestemt at det skal bygges opp et fond på minimum kr til avsetning for fremtidig vedlikehold. Vi er nå kommet over halvveis i denne målsettingen, og saldo pr dato er kr Styret har endret innbetaling av den bestemte 100-lappen slik at avgiften nå beregnes ift seksjonsareal. Derfor betaler noen litt over 100 kr pr mnd og noen litt mindre. Endringen gjorde styret utfra et rettferdighetsprinsipp. For ordens skyld bemerkes at styret har gjort denne endringen innenfor det som anses å være innenfor styrets fullmakt. Styret har endret regnskapsoppsettet litt for å gjøre det mer lettlest og oversiktlig. Som det fremgår av regnskapet hadde vi et svært godt resultat i fjor Årsaken er at vi fikk ettergitt en betydelig sum fra Canal Digital ifjor pga problemer med signallevering og dekodere. Dette resultatet vil ikke gjenta seg inneværende år. For øvrig fikk alle beboere tilbud om bytte av dekodere gratis til en ny og bedre modell. Dette pga av tekniske problemer med de gamle. Byttet ble gjennomført på våren 2009 Og styret har ikke mottatt klager på de nye dekoderne. Det tar vi som et godt tegn. Forøvrig henvises til regnskapet for tall.

6 Vårt video-kamera overvåkingssystem fungerer utmerket. Det ser også ut til at systemet virker preventivt, hvilket også var hensikten. Selv om vi fortsatt har hatt tilfeller av sykkeltyveri, bilinnbrudd og hærverk, så har antallet tilfeller blitt betydelig redusert. Vi har også hatt et par tilfeller av ulovlig innklatring. Derfor er det montert piggtråd på utsiden av garasjeanlegget for å hindre slik adferd.

7 Vi har dessverre hatt noen tilfeller av nabostøy og beboere som ikke respekterer våre Ordensregler. Styret slår ned på de enkelte tilfeller og gir klar beskjed til de som forstyrrer hvilke regler som gjelder. Likevel er det viktig at alle husker på at vi Tross alt bor i et blokk-kompleks og man kan ikke forvente samme ro og stillhet som huset på prærien. Derfor må toleransegrensene i noen tilfeller være høyere enn i enebolig. Spesielt oppfordres seksjonseiere som leier ut (og som ikke bor her selv) om å sørge for at våre ordensregler utleveres når det inngås nye leieforhold. Naboer som forstyrres oppfordres til å føre logg over problemer, samtidig som styret oppfordrer til å selv ta kontakt. Styret kan ikke være ordenspoliti i det daglige. Våre ordensregler som ble vedtatt på årsmøtet i fjor skal følges. Styreformannens kjepphest er fortsatt skilting av postkasser og utvendig skilting. Feil merking av postkasser blir fysisk fjernet samtidig som det blir lagt skjema for bestilling av postkasseskilt i den enkeltes kasse. Gule lapper og lignende godtas ikke. Utvendig skilting ved ringeapparat rekvireres direkte fra KEF. Utleie av ledige boder administreres også av styret (Marte Præsteng).

8 Vi har ikke klart å få til havefest som var så vellykket de første par årene. Styret har fortsatt et ønske om at dette skal bli en tradisjon, men til det kreves noen som tar initiativ. Styret klarer ikke alt Det ble foreslått faste dager for ettermiddagskaffe. Heller ikke det har vi klart å gjennomføre. Foreløpig har vi ikke oppnådd noe som helst med den nattlige trafikkstøy i Beddingen. Hvis noen beboere har lyst til å engasjere seg omkring denne problematikken så ta kontakt med styret.

9 STYRETS ARBEID OG MØTEVIRKSOMHET Som tidligere har styret stort sett avviklet sine møter via . Innimellom avholdes vanlige møter, men i det daglige er det E-post som gjelder. Styret finner denne arbeidsmåten komfortabel og tidsbesparende. Samarbeidet internt i styret fungerer meget bra, og det har ikke vært noen form for konflikter eller uenighet. I alle saker som har vært drøftet er det fremkommet felles standpunkt som hele styret kunne stille seg bak. Ikke i ett eneste tilfelle har det vært nødvendig med avstemming.

10 EIERFORHOLD OG ADRESSER, INFORMASJON TIL BEBOERE Styret benytter stort sett e-post til å sende ut informasjon til beboerne. Viktig info prøver vi også å henge opp i oppslagstavlene, men dette blir dessverre ikke alltid gjennomført fordi vi ikke har kapasitet. Det er fortsatt ønskelig at ALLE beboere registrerer sin e-postadresse slik at vi er sikre på at info kommer frem.

11 VERDIUTVIKLING og KOSTNADSUTVIKLING Det er helt klart at verdiutvikling også for våre leiligheter har stagnert noe. Men styret oppfatter Ikke at verdiene har gått nedover som for enkelte andfre eiendommer i byen. Dette må vi tolke dit hen at det fortsatt er meget attraktive eiendommer vi sitter på. Fortsatt er det mulig å oppnå gode priser ved salg og tross alt er eiendommene salgbare for de som ønsker å selge. Vi har sagt det før og gjentar det gjerne - Bassengtomta er unik, ikke bare i Trondhjem, men i landssammenheng. Vi har mottatt priser og anerkjennelse for gode løsninger. Spesielt haven er vellykket (til tross for lite bruk). Det er viktig at alle beboere er behjelpelige med å opprettholde den standard vi har, slik at våre eiendommer beholder posisjonen som det beste sameiet i Trondhjem (Norge?) å bo i. Det er nødvendig at felleskostnadene reguleres tilsvarende minimum konsumprisindeks år for år. Styret ønsker derfor ikke å fremlegge budsjett som viser underskudd.

12 AVTALEFORHOLD Revisjon Forretningsførsel Drift / Vaktmester Kabel-TV Forsikring Statsautorisert revisor Deloitte AS Kjeldsberg Eiendomsforvaltning a/s (KEF) Kjeldsberg Eiendomsforvaltning a/s (KEF) Canal Digital as AIG Europe

13 EGENKAPITAL Årets resultat ble et overskudd på kr ,58. Egenkapital pr 3112 er kr ,75. I tillegg til egenkapitalen kommer opparbeidet vedlikeholdsfond kr ,26 Disse midlene er nå iht vedtak - avsatt på egen kto. Renteinntektene for denne kontoen føres nå på samme konto. Vedlikeholdsfondet skal benyttes ifm varige investeringer, forbedringer og fremtidig vedlikehold til beste for beboerne, iht vedtektenes 17. Dessuten ønsker styret å vise vedlikeholdsfondet og dets utvikling i balansen på en slik måte at alle kan se hvor store midler vi har til rådighet for dette formål. En slik omlegging av balansen er utført ifm regnskapet for Ifm med fremleggelse av årsregnskap bør styret rutinemessig foreslå disponering av fremkommet over/underskudd.

14 ÅRSREGNSKAPET OG VILKÅR FOR FORTSATT DRIFT Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret har ingen kommentarer utover det vedlagte regnskapet med noter og balanse. ANSATTE og ARBEIDSMILJØ Beboerforeningen har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det har vært skader eller ulykker på vårt område. Styret anser arbeidsmiljøet (i styret) som godt. Vi tilstreber 50/50 balanse mellom kjønnene ved valg til styret. MILJØ Beboerforeningen driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø, og tilstreber ellers å oppnå likestilling i sameiets styrende organer.

15 For styret i BEBOERFORENINGEN I SAMEIET BASSENGTOMTEN Trondheim Trond Buchmann (sign.) Marte Præsteng (sign.) Oddmund Olsen (sign.) Odd Ovesen (sign.) Birgitte Mørch (sign.) Bjørn Gulbrandsen (sign.)

16 Bassengtomten Regnskap 2007 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Boliger År 2006 År 2007 År 2007 År 2008 Forvaltningskostnader Andel juridisk bistand Arbeidsgiveravgift Styrehonorar beboerutvalg Arbeidsgiveravgift Forretningsførsel KEF Revisjonshonorar Kontor / administrasjonskost Kabel TV avgift Sum kostnader betales direkte av Sameiet Skatter og avgifter Forsikringer Heisavgift pr.år Driftskostnader Driftskontor / lager Vaktmestertjenester Vaktmester parkering / boder 2.etg Driftsmateriell Tekniske alarmer / telefonabonnement heiser Ventilasjonsanlegget Rør, sanitær, varme, kjøling, sprinkling Elektro og automatikk / Internkontroll Heiser Brannalarmanlegg / Nødlys Energi Elektrisitet fellesareal / heis,lys,ventilasjon,pumper Fjernvarme Tappevann Energioppfølging / fordeling/megling Renovasjon og renhold Skadedyrbekjempelse Avfallshåndtering / drift søppelrom Renhold innvendig Matteservice boliger Fasaderengjøring / vindusvask boligdel Rengjøring / feiing av utvendige plasser og veier Rengjøring / feiing av parkeringsanlegg 2.etg Merking / vedlikehold av betonggulv Sikring og vakthold Vakthold / sikkerhet mobilt Brannsikring / brannvern Låssystem / adgangskontroll fellesarealer Sikkerhet utrykning tekniske alarmer Servicefunksjoner Utomhusanlegg / gartnerarbeide 4.etg Planteservice fellesareal Vedlikeholdskostnader Bygningsmessig vedlikehold fellesareal Bygningsmessig vedlikehold utvendig Bygningsmessig vedlikehold boligdel Diverse utgifter Sum driftskostnader (forhåndsbetales av KEF) Forvaltningshonorar KEF Sum driftskostnader KEF Sum forvaltnings-og driftskostnader Styrehonorar Arbgiveravg Driftskostnader Kjeldsberg Eiendomsforvaltning

17

18

19

20

21 SAMEIET BASSENGTOMTEN Innkomne forslag til årsmøte i Beboerforeningen Bassengtomta tirsdag 28. april 2009 kl 1830 Årsmøte/forslag 2008 FORSLAG I Styrets honorar Forslagsstiller : Styret Begrunnelse Styrets arbeidsbelastning er omtrent som tidligere år. For dette skal det betales honorar. Det foreslås ingen økning av honorarenes størrelser, men kun indeksregulering ift normal lønnsregulering for perioden. Forslag Styrets honorar foreslås lik fjoråret, med tillegg av lønnsregulering, avrundet til 5%. Endelig honorar avrundes oppover til nærmeste 100-kr. Trondhjem for styret i Beboerforeningen Bassengtomta Trond Buchmann, formann (sign.)

22

23 Innkalling til Årsmøte i Seksjonssameiet Bassengtomta på Scandic Hotell Solsiden tirsdag 28.april 2009 (ca) kl 2030 Saksliste Regnskap og Årsberetning Seksjonssameiet Bassengtomta Valg av styre Marianne Brurok styreformann i Seksjonssameiet

24

25

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2013) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2013) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA SAMEIET BASSENGTOMTEN Rev.dato 18032012 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2013) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA i KEF s lokaler, 4 etg Portalen Torsdag 11.april 2013 kl 1800 Beboerforeningen er et utvalg underlagt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven

INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven SAMEIET BASSENGTOMTEN Rev.dato 170315 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (for 2014) i BEBOERFORENINGEN BASSENGTOMTA på hotell Scandic Nidelven Onsdag 29.april 2015 kl 1800 Beboerforeningen er et utvalg underlagt Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsamameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 18.00 i Misjonskirken, Slemdalsvn. 1 (Majorstua). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer