Fabricom Nytt. Høst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no"

Transkript

1 S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010

2 Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM) [ 8 ] Status TVM august 2010 Første oppdrag utført offshore [ 9 ] TVM prosjektets første oppdrag i utførelsesfase KEP2010 [ 10 ] Onshore Projects & Construction Services [ 11 ] Offshore Modifikasjoner Status [ 12 ] Snorre Redevelopment august 2010 [ 13 ] Miljøvern i Fabricom [ 14 ] Fornyelse av IA-avtalen [ 15 ] Overføring av ikke avviklede feriedager [ 16 ] Dramatisk på byfjorden for innkjøpere på tur [ 17 ] GRAD avslutning 2009/2010 [ 18 ] Van(v)vittig gøy! [ 19 ] Kite NM 2010 [ 20 ] Jorden rundt på 80 dager [ 21 ] Link 2010 [ 22 ] Jubilanter 2010 [ 23 ] Bryllup, barn & runde tall Bilde på forsiden: Øyvind Hagen / Statoil HMS status (august 2010) Resultat Result Mål Goal Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Lost time incidents (LTI) per 1 million work hours 1,1 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Total recordable injury frequency (TRIF) per 1 million work hours 1,1 < 1,5 Kritiske røde hendelser Critical red incidents HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

3 Veldig mye positivt, men utfordrende tider Vi håpet på tre ut av tre seiere før ferien. Det ble to! Seirene henger høyt disse dager. Det er de som er best i alt eller samlet best i konkurransen som vinner. 30 juni ringte de fra Statoil med gladnyheten om Sleipner V&M kontrakt. En sammenhengende oppløpsside som startet i august 2009 var kronet med suksess. Fabricom sitt tilbud var blitt nøye evaluert og vi ble tildelt kontrakt for et helt nytt område, en V&M rammeavtale. Et stort og viktig gjennombrudd for Fabricom. Tildelingen betyr jobb for alle kompetanseområdene vi har og representerer vel planlagte og stabile arbeidsomfang. Men Statoil vil mer med sitt nye V&M regime. De inviterer Fabricom og de fire andre aktørene til en kontinuerlig konkurranse for å forbedre Statoils egen gjennomføring mht estimert kost og planlagt tid. De forventer at de fem aktørene blir med på en bench marking, en kollektiv konkurranse slik at vi samlet blir inspirert til å bli bedre og bedre. Alt skal forbedres og premien for å lykkes er mer jobb!- veldig enkelt og veldig rett frem. Og utrolig spennende og utfordrende for Fabricom, som gjennom Sleipner kontrakten er opptatt i et nytt og krevende fellesskap. Suksess nummer to er tildelingen av Statoils rammeavtale for facility multidisipline engineering studier. Omtrent samtidig som Sleipner V&M kom gjennom, fikk vi tilslaget på denne meget prestigetunge rammekontrakten som omfatter hele Statoil, også utenfor Norge. Det er ennå ikke blitt noe arbeidsvolum under denne rammeavtalen, men vi har funnet ut at avtalen er tildelt tre norske og 4 utenlandske leverandører. Konseptutvikling og FEED representerer viktige byggeblokker i Fabricoms videre utvikling og gir våre mest erfarne ingeniører mye å ta tak i. Et pågående eksempel er Helihangaren til Statfjord, som startet som et konseptstudium og som nå nettopp er over i FEED fasen. Den vi da ikke vant var Gudrun/ Sleipner EPCI kontrakten. Vi håpet og satset på den. Vi vet vi var svært nær! Men det går heldigvis mange tog. I skrivende stund er vi i anbuds eller evalueringsfase på 4 EPCI tilbud. Vi blir prekvalifisert på de mulighetene vi forsøker oss på. Prekvalifiseringene er et svært viktig kvalitesstempel for Fabricom. Sommeren har i tillegg til spenningene med tilbudene og utviklingen i markedet, hatt et veldig høyt aktivitetsnivå. Spesielt i Snorre prosjektet og på Kårstø, KEP Snorre har hatt en planlagt stans, der vi som hoved-kontraktør har hatt ansvaret Geir Storaas, Administrerende direktør i Fabricom. for et veldig stort arbeidsomfang. Vi har hatt opp til 300 senger ute på flotellet til Snorre, og så mange som 700 har vært engasjert av Fabricom der ute. Vi har mottatt meget god tilbakemelding fra plattformledelsen på hvordan vi har utført stansen, og samtidig mottatt meget god tilbakemelding på hvordan hele Snorre Redevelopment er gjennomført. Alle som har deltatt har grunn til å være veldig stolte! Omtrent samtidig ble det gjennomført stansarbeid på Kårstø. Her hadde vi 240 av våre involvert. Gjennomføringen gikk også her veldig bra. Vi mottok for et par dager siden mail med takk for svært godt gjennomført Stansarbeid. Stansarbeidene er om mulig det viktigste vi gjør, eller kanskje det mest synlige. Da får vi beviset på om vi har gjort alle forarbeidene og alle forberedelsene som planlagt. Og vi har levert i henhold til Statoils tilfredshet både på Snorre og på Kårstø. La oss alle være glade for og veldig stolte av det. Tusen takk til alle dere som er så gode eller gjør oss så gode. FABRICOM NYTT NO.103 HØST

4 Markedsutsikter Lars Sem, Direktør for forretningsutvikling Vi opererer i et marked som kjennetegnes av stor optimisme, men det vil kreves betydelig omstillingsevne for å vinne frem i konkurransen om de attraktive oppgavene. Lars Sem, Direktør for forretningsutvikling. Ny V&M kontrakt I slutten av juni annonserte Statoil hvem som ble tildelt de viktige V&M kontraktene. Vi i Fabricom kunne her glede oss over at vi var valgt som deres V&M leverandør for Sleipner feltet, noe som var en viktig milepæl for selskapet. Vi vil her stå ovenfor krevende utfordringer for å innfri Statoils forventninger, men krevende kunder er verdifulle bidragsytere for at vi løpende skal forbedre oss. Foruten å bygge gode samarbeidsrelasjoner til Statoil, vil en slik utvikling samtidig skape forutsetninger for at vi styrker vår posisjon som en attraktiv V&M leverandør for hele det norske olje og gass markedet og derigjennom også posisjonere oss for nye V&M oppgaver som vil bli introdusert av andre operatørselskap i tiden fremover. Optimismen rår Årets ONS arrangement i Stavanger er nylig avsluttet og det var her stor optimisme å spore fra mange sentrale aktører. Aldri før har det vært så mange utstillere og med nærmere besøkende var dette et arrangement som vil gå inn i historiebøkene som en av de viktigste møteplassene for vår industri. I tilknytning til ONS arrangementet ble det publisert informasjon om hvordan vår bransje forventes å kunne utvikle seg i tiden fremover. Eksempelvis ble det annonsert at det i en 5 års periode er planlagt å investeres opp mot 125 milliarder kroner på Ekofisk feltet hvor utbyggingen av Eldfisk II og Ekofisk Sør forventes å ville være de viktigste bidragsyterne. Også Statoil og Petoro var offensive ift. å synliggjøre nye muligheter. Begge tilkjennegir bl.a. behovet for å videreutvikle eksisterende felt. Petoros administrende direktør, Kjell Pedersen, uttalte eksempelvis; - Vi må pusse opp noen av plattformene, det kommer til å bli store mengder modifikasjonsarbeid som må gjøres. Dette vil gi muligheter for teknologiutvikling, og når det gjelder entreprenørene kan jeg bare se fordeler med denne utviklingen. Statoil på sin side har allerede iverksatt et knippe fast-track prosjekter og flere forventes å komme i tiden fremover. Dette vil stille utfordrende krav også til leverandørindustrien hvor nytenkning og industrialiserte løsninger er nøkkelord som benyttes stadig oftere. I denne sammenheng er det en klar målsetning å kunne nytte eksisterende feltinstallasjoner, gjennom å ta ut mer av allerede påviste ressurser, i kombinasjon med å intensivere leting i de modne områdene. Statoil trekker her frem felt som Sleipner, Snorre, Norne og Osberg som spesielt interessante områder. Forutsatt at olje- og gassprisene holder seg på et akseptabelt nivå kan vi med stor sannsynlighet forvente at modifikasjonsmarkedet vil være et attraktivt markedssegment å operere i både i forhold til studie- og modifikasjonsleveranser. Dette ser vi allerede konturen av gjennom et økende antall forespørsler. Men det er fortsatt mange om beinet, noe som fordrer at vi løpende må forbedre våre leveranser i eksisterende avtaleforhold så vel som i nye tilbudsprosesser. 4 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

5 FABRICOM FORWARD 2012 ONS 2010 Fabricom var også i år aktivt til stede på årets ONS arrangement. Vår stand var sentralt plassert i hall E hvor vi var lokalisert i nærheten av selskap som ConocoPhillips, Shell, Gassco, Petoro og BG Group. Standen var godt besøkt og vi fikk en god anledning til å etablere nye bekjentskap, så vel som å vedlikehold eksisterende relasjoner. Vår tilstedeværelse ga oss samtidig en fin anledning til å synliggjøre at vi er en del av en stor internasjonal enhet, noe som ikke er like kjent for alle interessenter i vår bransje. Anne Katrine Løklingholm, Jan Qvam og Lars Sem står på stand. FABRICOM NYTT NO.103 HØST

6 Økonomi Beate Viland Økonomidirektør Beate Viland, Økonomidirektør Vel overstått sommerferie til alle! Sommeren startet for økonomi sin del etter at vårt halvårsresultat var oversendt konsernet. Første halvår har økonomisk vært utfordrende på flere områder. Tilgangen på nytt arbeid har ikke kommet like raskt som vi kunne ønske, og dette har gitt oss en periode med lav aktivitet. Samtidig har vi pådratt oss betydelige kostnader i forbindelse med tilbudsaktivitet, som har hatt og vil ha stort fokus fremover. Vi har heldigvis vært i den situasjonen at et par usikre områder har løst seg delvis i vår favør, og vi har tross alle utfordringer rapportert et positivt halvårsresultat, men dog lavere enn våre eieres resultatkrav til selskapet. Vi ser at Fabricom i år vil streve med å nå resultatkravene som ble satt i budsjett for 2010, og året kan se ut til å bli et av de tøffeste årene selskapet har hatt siden oppstarten i Norge i Men Fabricom har sunn økonomi, solide eiere og har ryggrad til å komme styrket ut av denne bølgedalen. Våre kunder krever god kontroll, systemer og arbeidsprosesser. Dette er områder vi har hatt mulighet til å gjøre noe med i denne perioden. Dårlige tider gir grobunn for å tenke nytt, og samtidig mulighet til å være kritisk til hvordan oppgaver løses. For å styrke vår konkurranseevne har vi en pågående prosess med kostnadsreduserende tiltak, flere er implementert og nye er planlagt. Samtidig er det fortsatt kontinuerlig aktivitet innenfor utvalgte forbedringsprosesser. Regnskap er for eksempel i siste fase før implementering av scanning system som vil forenkle fakturahåndtering i hele organisasjonen og bedre kontroll av kostnader. Viktige suksesser i tildeling av nye kontrakter de siste månedene er med å veie opp for et vanskelig år for selskapet, og viser at vi er i ferd med å snu den negative trenden. Fabricom er som en av 7 leverandører tildelt rammeavtale for studieoppgaver for Statoil. Ikke minst har vi fått en langsiktighet i vår planlegging med tildeling av Sleipner V&M. Begge tildelinger er strategisk viktige og viser at Fabricom er en viktig aktør i markedet. I tillegg er tildelingen av tidsbegrenset V&M tidligere i år en viktig bidragsyter til å stabilisere årets aktivitet. Utfordringer for selskapet er ikke over med dette, men situasjonen er i ferd med å snu. Med fortsatt fokus på optimalisering av våre rutiner og arbeidsprosesser i henhold til the Fabricom way vil vi ha gode forutsetninger for å lykkes og gå styrket inn i neste år. 6 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

7 Sleipner Vedlikehold og Modifikasjons kontrakt (SVM) Per Oscar Knudsen, Direktør - Modifikasjon og Vedlikehold Etter to Kick-off møter med Statoil i midten av august, har vi nå mottatt Årsprogrammet for Det er en noen nye oppdrag og noen som overtas etter nåværende V&M leverandør. De største oppdragene finner vi innenfor områdene SAS, instrument og styringssystemer, og det synes også som om dette vil være trenden fremover. Her følger oversikt over de Oppdragene vi får ansvar for i år: Modifisere drenering fra helifuel rampe Sleipner A Concept Demobilisering av West Epsilon Sleipner B Execution Piping optim. ved trekking av G-57-PG01 Sleipner T Execution Nye operatørstasjoner HKR Sleipner Field Definition Oppgradere flammedeteksjon, SLT Sleipner T Execution Robustgjøring, PA-system Sleipner A Concept Robustgjøring: Oppgradere MUX-utstyr Sleipner A Concept SLA/SLR-Brann&Gass-SCU3-Del2 Sleipner A Execution Nettverkssplitt MB300 SLV Sleipner Field Execution WHRU for turbin 27A. (Vedlikehold) Sleipner A Execution Nytt filterhus turbin 80C Sleipner A Concept Per Oscar Knudsen er Direktør for V&M-prosjekter i Fabricom. I løpet av september skal Fabricom levere en prosjektplan med bemanning og timehistogram, inkludert kostnadsestimater for oppdragene. Årsprogrammet for 2011 vil vi motta i oktober, og prosjektplanen for 2011 skal ferdigstilles og leveres i november. Det er nominert 6 prosjektledere som skal ha ansvar for gjennomføringen av de enkelte Oppdragene (Studier, EPCI gjennomføring og assistanse) i V&M kontraktene våre, og vi vil ha behov for ytterligere 4 prosjektledere for å dekke porteføljen når TVM og SVM er på topp. V&M kontraktene får mobilisert felles ressurser for prosjektering og konstruksjon fra basis. Disse vil bli avropt på vanlig måte med felles MPR på bakgrunn av godkjente årsplaner. Disiplinlederne i SVM/TVM fordeler personellet til de enkelte Oppdrag på bakgrunn av Oppdragets planer og kompetansebehov og den enkeltes kapasitet. Så langt er Statoil fornøyd med det arbeidet som er utført, og i TVM har man virkelig oppnådd en imponerende aktivitet i tillegg til at det også har vært gjort nybrottsarbeid som SVM kan nyte godt av i oppstarten. Fra nå blir vår utfordring å levere og leve opp til de forventninger og mål som er skapt, samtidig som vi opprettholder en balansert arbeidsbelastning som alle kan leve med. Det er ikke tvil om at dette er en stor utfordring og samtidig et stort og viktig steg for utviklingen av Fabricom. Men klarer vi å innfri Statoil sine forventninger så vil dette kunne gi oss nye og større oppgaver, både for Fabricom som selskap og for de som er med på V&M løpet. FABRICOM NYTT NO.103 HØST

8 Status TVM august 2010 Hugo Halvorsen Kontraktsansvarlig TVM TVM er en tidsbegrenset Vedlikeholds- og Modifikasjons- kontrakt på Statfjord og Snorre anleggene, og omfatter ansvar for studier, prosjektering, prefabrikasjon og installasjon. Hugo Halvorsen, Kontraktsansvarlig på TVM prosjektet Kick Off for Fabricoms TVM Kontrakt ble avholdt i Statoils lokaler på Forus 19. mars i år etter å ha mottatt Hensiktsmelding 3. mars. The Fabricom Way Prosjektorganisasjonen har siden oppstarten i vår utført en kjempeinnsats for å få Kontrakten på skinner i samarbeid med vår basis-organisasjon. I tillegg til å fokusere på kunden og det arbeidsomfang vi har ansvar for, har TVM gått opp veien på flere viktige områder som vil komme til nytte i den nye Sleipner V&M Kontrakten og andre tilsvarende Vedlikehold- og Modifikasjonskontrakter. Dette omfatter blant annet: arbeidsprosesser, kommunikasjons - og informasjons strategi, organisering, rutiner, prosedyrer, verktøy og systemer. Et hovedkrav er at arbeidet skal utføres i samsvar med The Fabricom Way, speile Statoils arbeidsprosess APOS samt Styrende dokumentasjon, og sist men ikke minst selvsagt tilfredsstille alle krav til Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. Gode tilbakemeldinger Vår strategi var å starte opp så mange Oppdrag (Prosjekter i Statoils terminologi) som mulig før sommerferien startet. Denne målsetning ble nådd, men det er nå vi blir satt på prøve om vi greier å følge opp de etterfølgende aktiviteter. Med den guts, motivasjon og kompetanse som befinner seg i organisasjonen, er jeg ikke i tvil om at vi vil greie dette. Kunden, som er Statoil, har ved flere anledninger uttalt at de er meget godt fornøyd med måten Fabricom har utført arbeidet på. Det er en gledelig og viktig tilbakemelding. La meg få tilføye at vi er tilsvarende fornøyd med å ha Statoil som kunde og kjemien mellom våre to organisasjoner er den aller beste. Framover Aktuell fremdrift er 22 % mot 20% planlagt basert på et budsjett på ca timer. Totalt skal vi opp i en bemanning på ca. 100 personer, av disse er 80 personer tilknyttet prosjektering. Kontraktens varighet er offisielt fastsatt til 28. februar 2011, men siden vi har ansvar for flere Oppdrag på Statfjord som er knyttet opp mot en Stans som skal pågå i mars april 2011, har Statoil gitt signal om at kontrakten vil bli forlenget tilsvarende. Sannsynlig Close Out for TVM Kontrakten vil dermed bli i løpet av sommeren 2011 slik jeg ser det per i dag. Første oppdrag utført offshore Det første gjennomførings oppdraget Change CD2101 to LP mode på Statfjord A, er gjennomført offshore. Arbeidet ble utført under en ministans på SFA. Produksjonen er satt i gang igjen, og Statoil var fornøyd med gjennomføringen i alle faser. Nå gjenstår As Built for prosess og instrument. Oppdraget har Close Out medio oktober. 8 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

9 FABRICOM FORWARD 2012 TVM prosjektets første oppdrag i utførelsesfase Terje Stjernberg Prosjektleder TVM På Statfjord og Snorre feltet skal livbåtsetene for pumpemann og livbåtfører skiftes i stuplivbåtene. Årsak til oppdragene: Under gitte værforhold er akselerasjonene som pumpemannen og livbåtføreren er utsatt for under dropp fra plattformen for høye til at det er tillatt å sitte i setet. Plassering av livbåtfører og pumpemann skal derfor endres, slik at det er tillatt å bruke disse setene større del av tiden. Formålet med utførelsen av oppdragene, er å opprettholde livbåtene operasjonelt under røffe værforhold. Fabricom bistår og styrer oppdragene koordinert med livbåtprodusentene Norsafe AS og Umoe Schat-Harding. KEP stk. Oppdrag er delt inn i to faser på hver plattform: Fase 1: Skifte seter for pumpemann/ livbåtfører samt nytt hydraulikk og styresystem. Fase 2: Skifte seter for passasjerer med nye 5-punkts belter. Fabricom Prosjekt ledelse vil takke alle som har stått på og gjort denne revisjonsstansen til en suksess. Vi kan alle reise hjem og være stolte over den innsatsen og lagarbeidet dere har stått for. Sammen har vi utført revisjons stansen med null skader og litt før plan. Fabricom fikk også en HMS pris for vel utført arbeid. Dette har alle lagt merke til, og Statoil er veldig fornøyd med hvordan Fabricom har ledet og utført arbeidet. Oppdragene pågår utover høsten til desember. Fabricom mobiliserer personell 16. august til Statfjord B og C. Vi takker alle for innsatsen og lykke til videre! Jan Jensen, Prosjektkontroll manager Revisjonsstansen KEP2010 er avsluttet fredag 3/9 uten skader og før plan. Fabricoms prosjektleder er Terje Stjernberg. Statoils oppdragsleder er Leif Salthaug. FABRICOM NYTT NO.103 HØST

10 Onshore Projects & Construction Services Kjell Torgersen, Direktør for Landprosjekter Våren og sommeren har vært tøff, vi ser en bedring, men det er fremdelses mange sultne konkurrenter så vi må være veldig skjerpet med henhold til effektivitet og pris. Vel overstått sommer og velkommen tilbake med nyladet energi! Jeg har denne gang valgt å gi dere en situasjonsbeskrivelse fra hver avdeling/ prosjekt. Fabricom Vigor Markedet for utleie ser betydelig bedre ut for høsten og vinteren Tildelingen av V&M kontraktene ser ut til å være fordelaktig for FV, og både Aibel og Aker etterspør nå disse ressursene. I tillegg har Technip i Orkanger sikret seg nye prosjekter som vil sikre FV nytt arbeid fra desember 2010 frem til våren Verkstedaktivitetene er avsluttet i Orkanger, så hovedaktivitetene fremover vil i hovedsak være utleie. FV har hatt personell utleid til Statoil Rotvoll, men vant ikke frem i ny anbudsrunde. Dette personellet vil bli sikret oppdrag andre steder. Vimek Aktiviteten ved Vimek har vært bra. Noe under budsjettet, men dette skyldes for lavt antall fast ansatte. Roxar og noen andre kunder har sikret noe fabrikasjonsaktiviteter, men det er kapasitet til å utføre mer. Ressursene har i hovedsak vært sysselsatt på Kårstø på KEP 2010 samt utleie til Aibel på NGL Dixo prosjektet. For Vimek er også tildelingen av V&M fordelaktig (Aibel på Kårstø). Vi skulle selvsagt ønsket å vinne selv, men når dette ikke skjedde vil Vimek sitt lokale personell med stor sansynlighet bli sysselsatt på Kårstø eller ved Aibel sitt annlegg i Haugesund, hvor de har sikret seg store langsiktige kontrakter. Fabrikasjon Stavanger Den senere tid har det pågått en restrukturering av fasilitetene i Dusavika. Reduksjon av aktivitet har gjort det nødvendig å avvikle fabrikasjonsaktivitetene i Bygg 11. Dette er den eldste hallen vi har hatt. Fremtidig fabrikajon vil bli konsentrert om hovedhallen, hvor også administrasjonen sitter. Dette bør forenkle den daglige kommunikasjonen samt gjøre oss mer kostnadseffektiv, noe som er veldig nødvendig i disse konkurranseutsatte tider. Conoco Phillips har vært en stor bidragsyter for aktivitetene i Dusavika i forbindelse med fabrikasjon til revisjonsstansen på Ekofisk. Også i år, som tidligere år, velger kunden Fabricom til dette arbeidet. Dette skyldes i hovedsak at en er veldig fornøyd med leveransepunktlighet, noe som er avgjørende for å bli ferdig i tide. Fremover skal fabrikasjon levere til vår egen Sleipner V&M samt til Apply Sørco sin V&M kontrakt i Bergen. I tillegg jobbes det aktivt for å utvide kundegruppen til fabrikasjon. Disse elementene gjør at jeg ser lyst på fremtidig aktivitet på fabrikasjonsverkstedet i Stavanger. KEP 2010 I skrivende stund er vi midt i forberedelsene til revisjonsstansen som skal gjennomføres fra 21/8 til 3/9. Her har prosjektet brukt mye tid på forberedelsene, og vi tror vi er veldig klar til å levere en god gjennomføring. Alle forkantaktiviteter ble avsluttet i henhold til plan, så vi tar ikke med oss noe ekstra arbeidsomfang inn i stansen. Men, en stans er en stans og vi skal opp i en topp bemanning på 240 personer, og av erfaring vet vi at vi vil få utfordringer. I tillegg til forberedelse og fremdrift, er det stort fokus på HMS. Vi vet at de fleste hendelsene skjer ved oppstart, demobilisering og ved hurtig økning av bemanning. Derfor vil dette ha ekstra fokus i forbindelse med mobilisering, oppstart og under stansen. Prosjektet har så langt levert fremragende HMS resultater, og det ønsker vi også skal være statusen etter stansen. Etter at stansen er ferdig vil aktiviteten bli kraftig redusert. Det er 2 opsjoner i kontrakten som vi diskuterer med Statoil - dette er riving og assistanse. Rivingsarbeidene vil sansynligvis ikke starte før Q1 2011, så vi vil nok få et lite opphold før vi kan begynne på dette arbeidet. Fremtidige prospekter For landanlegg er det 2 prosjekter (på kort sikt) som er på radaren i øyeblikket. På Mongstad er det et koksfjerningprosjekt som kommer ut på anbud i slutten av året. På Kårstø er det Kårstø Masterplan 2017, hvor Statoil vil samle prosjekter i en totalpakke. En slik pakke vil inneholde de prosjekter som skal gjennomføres i perioden , og det vil for Fabricom være særdeles viktig å lykkes her. På lang sikt er det mange interessante prosjekter som kommer, men det får vi komme tilbake til etter hvert. 10 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

11 Offshore Modifikasjoner Status Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Det er for tiden tre prosjekter som pågår innenfor offshore modifikasjon forretningsområdet. Alle tre prosjektene er godt i gang, og planlegges ferdigstilt innen første halvdel av Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Snorre Redevelopment prosjektet har i august og september utført den største offshore shutdown som Fabricom noen gang har vært involvert i. Offshore bemanningen nådde en topp på over 250 personer, som er en stor prestasjon for dette prosjektet. Vi har analysert tilbakemeldinger vi har mottatt fra våre kunder på siste tilbud, og hvorfor vi ikke har lykkes. Vi tror læring fra denne tilbakemelding, kombinert med et enda skarpere kommersielt tilbud, vil gi positive resultater med fremtidige tilbud. prosjekter på Skinfaks / Rimfaks og Tordis IOR. Andre mulige prosjekter inkluderer Kvitebjørn Recompression og Kristin LPP, samt en rekke bore-oppgradering prosjekter. Valhall Redevelopment prosjektet har kommet inn i follow-on prosjekteringsfasen, men prosjektgruppen fortsetter imidlertid å motta nye mindre arbeidspakker. Til slutt litt om det minste prosjektet, Tordis Control Module. På dette prosjektet planlegges for tiden offshore installasjonfasen på Gullfaks C. Det norske offshore modifikasjonsmarkedet fortsetter å være aktivt, og denne trenden vil videreføres også i 2011 og Det er flere nye kontrakter som skal tildeles mot slutten av 2010 og tidlig Disse inkluderer flere fast track subsea tie-in prosjekter, lignende våre tidligere Konkurransen på disse jobbene vil være stor, men vi skal rulle opp ermene for neste runde med tilbud og er sikre på suksess. For alle prosjektteamene er det viktig å ha fokus på å fullføre disse prosjektene i henhold til kontraktenes krav og kundenes tilfredshet. I juni og juli har vi mottatt meldinger fra Statoil som vi ikke håpet ville komme til oss. Statoil informerte oss om at vi mislyktes i arbeidet med å vinne Gullfaks B vanninjeksjon og Sleipner Modifikasjoner for Gudrun-prosjekter. Det var veldig skuffende at våre tilbud her ikke har gitt ønsket resultat. Dette gjelder særlig for tilbudsteamene som hadde levert både et godt dokumentert og konkurransedyktig tilbud til Statoil. Snorre og flotell Juni 2010 FABRICOM NYTT NO.103 HØST

12 FABRICOM FORWARD 2012 Snorre Redevelopment august 2010 Chris Perrens, Prosjektleder Snorre Redevelopment På SRD er vi nå ca 83% ferdig. Mechanical Completion er planlagt i november, med ferdigstillelse av as-built/ LCI og prosjekt close-out første kvartal opprinnelig planlagt timer, er denne stansen en stor utfordring. Arbeidet inkluderer tie-in og hook-up av ny lavtrykk manifold og ny degasser, fjerning av eksisterende Vigdis Reject pumper, samt installasjon av nye pumper og modifikasjoner til Vigdis og Snorre annet trinn separator. Engineering ferdiggjør nå de siste Engineering Work Packages for etterstansarbeid, og har stor fokus på tilknytting av dokumenter til MC pakker og overføring av LCI informasjon til Statoil systemer. Uten alle dokumenter og LCI info på rett plass, blir ikke systemer akseptert av Statoil Drift. Stansen på Snorre A begynte 1. august, med planlagt oppstart 6. september. Med timers arbeid, istedet for Bemanningsbehovet har økt betydelig, og rotasjonsgruppen på land jobber på spreng for å finne ekstra ressurser med riktig kompetanse. Vi har en peak i bemanningsbehovet på ca 270 personer og arbeid pågår natt og dag for å ferdiggjøre arbeid på tiden. Material, utstyr og pre-fabrikasjon ligger på plan. Bemanningen på Florø basen måtte også økes for å håndtere material- NYHETER: Gratulerer med vel gjennomført SNA RS10! Onsdag, 22. september 2010, kl 0500 ble første brønn åpnet og anlegget fylt med hydrokarboner på Snorre A. En svært viktig milepæl ble oppnådd i IOR prosjektet. Takker alle for stor innsats og stå på vilje for å bli ferdig med en svært krevende stansjobb hvor det er tjent ca timer til sammen. Det er av mange blitt jobbet langt ut over det som vi kan forvente og det setter vi stor pris på! S M 12 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT behov i stansen. I tillegg måtte stansvakt på land etableres for å sørge for kjapp tilbakemelding på spørsmål og behov fra plattformen. Vi har over 250 personer på Snorre A for øyeblikket, og dette bemanningsbehovet beholder vi ut august. Med så mye arbeid å gjennomføre, er det ennå viktigere at vi holder fokus på HMS. I siste periode hadde vi en seriøs hendelse, som minner oss alle om hvor viktig det er å tenke sikkerhet først i det vi gjør. Tenk sikkerhet før du begynner jobben, vis omtanke for andre, og følg absolutte sikkerhetsregler i Fabricom Personlige Sikkerhetshåndbok.

13 Miljøvern i Fabricom Hermod Kvalvik, HMS Leder Bli med å redd miljøet! 1) I tilegg til riktig avfallssortering og forskriftsmessig bruk av kjemikalier, er bruk av råmaterialer og naturressurser et viktig ytre miljøaspekt hos Fabricom. Utskriftspapir er vår største kilde til papiravfall. Vurder alltid om det er nødvendig å printe ut det som dukker opp på skjermen på din PC. Prøv så langt det er mulig å ta relevante dokumenter opp på skjermen i møte-rommet, fremfor at alle har med seg hvert sitt papireksemplar. Tekniske standarder skal ikke printes ut, i og med at disse jevnlig blir oppdatert, og papirkopier fort blir ugyldige. Ta en kritisk vurdering om du eller avdelingen din faktisk behøver alle avisene og tidsskriftene dere abonnerer på. De fleste er nå elektronisk tilgjengelige. Si opp unødvendige abonnement, bli med å redd miljøet! 2) Strømforbruk er et ytre miljøaspekt hos Fabricom. Alle oppfordres til å slå helt av PC-en ved arbeidsdagens slutt, altså Shut down og ikke Log off. PC skjermer som står på, kan også utstråle uønsket varme i sommer månedene. Hvis 500 PC-er slås av etter endt arbeidsdag, sparer vi samlet sett energi tilsvarende forbruket til 30 boliger. Å slå av PC-en innimellom anbefales også for å få med oppdateringene som kjøres i ITsystemene. Slå på PC-en hver morgen før du henter deg en kopp kaffe. Når du er tilbake, er den i gang. 3) Fabricom lagrer enorme datamengder som krever fysisk plass og mye strøm. Slett e-postmeldinger: Sett av noen minutter hver uke til å rydde og slette e-postmeldinger i Outlook. Bruk Office Communicator til å sende korte meldinger, de er miljøvennlige, i og med at de ikke blir lagret. FABRICOM NYTT NO.103 HØST

14 Fornyelse av IA-avtalen Lasse Mauritzen, HR leder, Fagforeninger & Organisasjon Fabricom har fornyet IA-avtalen i tråd med partenes nye avtale. Dette innebærer at de 3 delmålene fra den gamle avtalen videreføres, samt at nye virkemidler innføres. Videreførte delmål fra den gamle avtalen er følgende; Redusere sykefraværet med 20% i forhold til nivået i 2. kvartal Øke sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne. Øke yrkesaktiviteten for seniorer (over 50 år) med 6 måneder i forhold til Nytt i den nye IA-avtalen er følgende; Arbeidet for å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet inngår i IAavtalens overordnede mål. Ny oppdatert samarbeidsavtale skal være klar i løpet av høsten. Denne vil bli lagt ut på partenes nettsider (se LO eller NHO). Gammel avtale gjelder inntil ny avtale signeres. NAV kan frata virksomhetens status som IA-bedrift dersom den ikke følger opp i samarbeidsavtalen. Det er presisert at alle IA-bedrifter skal ha egen kontaktperson hos NAV. Denne kontaktpersonen i NAV, skal bistå både arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud. Det skal avholdes minst 2 møter i året i den enkelte virksomhet der kun IA står på dagsorden. Gode resultater i IA-arbeidet er viktig for medarbeiderne, virksomhetene og samfunnet. Mye godt arbeid har vært gjort siden den første IA-avtalen ble tegnet, men det er mulig å bli bedre. Den nye IA-avtalen tydeliggjør og vektlegger at virksomheten må arbeide systematisk med forebyggende HMS-arbeid. I ny avtale er det også satt enda sterkere fokus på raskere og mer effektiv oppfølging fra alle involverte parter for å, om mulig, få den sykemeldte tilbake i arbeid. Partene er enige om tiltak for å støtte opp under graderte sykemeldinger. God tilrettelegging i virksomheten er viktig i denne sammenheng. I forbindelse med fornyelse av IA-avtalen er det utarbeidet en handlingsplan for inkluderende arbeidsliv i Fabricom. Denne planen er nylig godkjent i bedriftens AMU, og omfatter IA avtalens mål, bedriftens mål og hvem som skal ha ansvaret for gjennomføring og oppfølging. Blant annet vil HVO og de tillitsvalgte tas med i større grad enn tidligere i dette arbeidet. Planen ligger på My Fabricom sammen med møtereferat fra siste AMU. 14 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

15 Overføring av ikke avviklede feriedager Liv Ruyter Lønningskoordinator Fra ble det innført en ny regel om at ikke avviklet ferie skulle overføres til påfølgende år. En viktig målsetting med endringene i ferieloven var å sørge for at arbeidstakerne skulle sikres årlig feriefritid, istedenfor å selge gjenværende feriedager. Jfr. Ferieloven 7 nr. 3 annet ledd. På lang sikt kan konsekvensen av denne endringsregelen medføre at ansatte sitter igjen med et høyt antall feriedager. Feriedager til gode er en gjeldsforpliktelse for arbeidsgiver. Feriedager til gode kan ikke selges av den ansatte i henhold til ny ferielov. Som et resultat av denne lovendringen, er det enda viktigere å følge opp at våre medarbeidere tar ut ferie. I Fabricom er det ledere med personalansvar som er den som avtaler ferie med sine medarbeidere, og dermed har ansvar for å følge opp at feriedager blir tatt ut. NB: Fra 2010 vil den ansatte kunne inngå skriftlig avtale om å overføre inntil 10 dager til påfølgende år, hvor innleveringsfristen vil bli satt til den 8.oktober Dersom det av uforutsette hendelser skulle gjenstå flere feriedager ved årets slutt, skal det også her inngås skriftlig avtale mellom den ansatte og leder om å overføre disse til påfølgende år. FABRICOM NYTT NO.103 HØST

16 FABRICOM FORWARD 2012 Dramatisk på byfjorden for innkjøpere på tur! Geir Danielsen, Innkjøpsleder Innkjøperne på Snorreprosjektet hadde planer om å cruise en ettermiddagstur på fjorden en vakker junidag. Det skulle imidlertid vise seg at turen etterhvert ikke gikk helt etter planen. At så en tidligere kollega, med historie fra både fra Rosenberg og Fabricom kom til unnsetning, og kunne stille opp Rosenbergs flotte skip Merlin ble vel-villig stilt til disposisjon. Til og med en kompetent skipper var ombord, men skipet fikk dessverre trøbbel allerede ved kaien til Fabricom. på flekken med båt med mer kraftfull fremdrift gjorde susen. Hele innkjøpsgjengen fikk til slutt fullført en meget hyggelig ettermiddag med grilling og godt lag på Lindøy. Etter å brukt rikeslig med tid på den korte strekningen over fjorden, opphørte plutselig all fremdrift da skuta var nesten hjemme ved Rosenberg. Innkjøpere er imidlertid ikke ukjent med hasteoperasjoner, og kunne etter kort tid melde at hjelp var underveis; Rosenberg har nemlig flere skuter, og Blåskår var raskt ute og fikk sleper om bord før panikken fikk festet seg. At Blåskår deretter kun ville gå med gir i posisjon akterover ødela ikke tilliten til Rosenbergs marine kompetanse fullstendig, men noen gjorde seg nok sine tanker om dette S M 16 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

17 FABRICOM FORWARD 2012 GRAD avslutning 2009/2010 GRAD programmet til Fabricom er populært blant nyansatte og nyutdannede. Ca. 20 deltakere har fullført GRAD programmet i 2009/2010. Nytt i år er at alle deltagerne på GRAD kurset må igjennom en quiz via myfabricom i etterkant av hvert tema, for å vise at de har forstått presentasjonene. Vi gratulerer Morten Aronsen som beste GRAD-quiz utfører. Etter hver presentasjon gir også GRAD studentene en vurdering av personen som presenterer, og i år gikk Gro Lygre av med seieren som beste presenterer. Gratulerer! Samir Vejzovic, Gro Lygre, Morten Aronsen og Cathrine Bø. Det var en positiv opplevelse å forelese i kontraktsjus, med interesserte og aktive deltakere. Jeg stiller gjerne opp igjen ved en annen anledning. -Gro Lygre GRAD gjengen 2009/2010 FABRICOM NYTT NO.103 HØST

18 FABRICOM FORWARD 2012 Van(n)vittig gøy! Tekst&foto: Anne Katrine Løklingholm Advarsel: Mange som er med på kursene som er arrangert av vannsportgruppen i B.I.L. har aldri prøvd før, og blir hektet! Vannsportgruppen har i år arrangert kurs i Snowkiting, kitesurfing og har hatt kurs i bølgesurfing den 4. september. I år har de mest testet ut om det finnes interesse for å være med, men på sikt er det tenkt å holdes kurs eller arrangere sammenkomster i kitesurfing / snowkiting, bølgesurfing, vindsurfing og wakeboarding / vannski. Alle kan være med Alle kan være med i vannsportgruppen, størrelse og alder betyr ingenting, men man kjenner jo sin egen kropp best. - For å være med så må man ikke være glad i vann, men det er jo klart en fordel, forteller Joel. Det er jo ikke kjedelig svømming vannsportgruppen driver med en får mye underholdning om en blir med! Vann og vind Stavanger har veldig flotte ressurser i form av vann og vind, og også snø. Man kan ikke skylde på at det er langt ut til Sola om man vil kitesurfe eller til Bore om en vil bølgesurfe. - På Jæren må man jo benytte seg av de elementer som finnes, sier Joel Galmor, lederen i vannsportgruppen i BIL, - og er det noe det er mye av så er det vind! Vannet er heller aldri så kaldt at det ikke går an å komme seg ned i en våtdrakt for å ha det gøy! I tillegg til dette er jo dette en sport med litt fart, og det gjør det alltid mer gøy. Fram til nå har det som tidligere nevnt gått mye i kurs, men fra vinter av er målet at det skal arrangeres samlinger med folk som driver med de ulike sportene. Det går an å leie utstyr, men i kurssammenheng pleier det å være inkludert. Joel forteller også at på to dager er man såpass oppe å gå at en har et grunnlag for å være god så med en helgetur med vannsportgruppen har en kommet langt! ordf orkla Kiteb ringe Stå p oardin r: å bre g/kit tt + s esur drag tyrer mefing: Snow e d en boar kiting d + s : Ski tyrer e med ller snow Bølg en d esur ragefing: klass ing isk s Wak urfeboa rding bare : med som van Vind brett nski surfi ng: s urfeb rett + seil For mer informasjon om vannsportgruppen kontakt Joel Galmor. man Slik kan proff! bli Vann er gøy! Etter en god gjen nomførin er vi klar g på land for bølge så ne! S M Noen 18 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

19 FABRICOM FORWARD 2012 Surfekurs ble arrangert lørdag 4.september. En god gjeng fra Fabricom stilte opp! å Først m nd. ve på la man prø HMS e r foten ik viktig overalt, k komm e henger sk og hvis strop e på la ik pen på nd å få kelig er det best å det fik set. God fart! Det var noen som kom seg opp på brettet og så! :) Det ble en del venting på bølgene. NM i kitesurfing 2010 Joel Galmor Årets Norske Mesterskap i Kitesurfing gikk av staben september her i Stavanger. Konkurransen var i år arrangert av Stavanger Kiteklubb, og skulle offisielt bli holdt på Borestranden på Jæren. Et 120-talls påmeldte deltagere skulle konkurrere i Wave, Freestyle og Race. For å gi deltakerne de best mulige forhold, ble bølgekonkurransen holdt på Selestranden på fredagen, og freestylekonkurransen på nordspissen av Orrestranden på lørdagen og søndagen. Olsen fra Askøy som tok hjem seieren blant herrene og på ny ble det KPWT verdensmester Kari Schibevaag som knuste konkurrentene i dameklassen. Det var store bølger, regn og sterk vind på fredagen og lokale Morten Gjerstad tok seieren blant herrene. KPWT verdensmester Kari Schibevaag, likeså fra Stavanger, tok ikke helt uventet hjem seieren blant damene. På lørdagen var det fortsatt regn og sterk vind, og derfor ble stedet med minst mulig bølger valgt for Freestylekonkurrensen. Lørdagen var fortrinnsvis avholdt for Business klassen, dvs. den klassen der profesjonelle kitere fikk delta. Det var til slutt Cato På søndagen skulle Turistklassen i Freestyle gjennomføres (åpen klasse for amatører), samt Race (konkurranse i å ta seg fra punkt A til B). Været hadde skiftet til sol, men vinden hadde minket kraftig. Et par innledende heat ble holdt i freestyle, men til slutt ble dessverre resten av konkurransen avlyst grunnet mangel på vind. I alt var konkurransen en suksess, og Vannsportgruppa håper flere folk fra Fabricom vil komme og se på neste gang, og kanskje delta også? ppgang? Brett i solo FABRICOM NYTT NO.103 HØST

20 FABRICOM FORWARD 2012 Jorden rundt på 80 dager Tekst&collage: Anne Katrine Løklingholm Fabricom-ere snudde seg raskt i kontorstolen, eventuelt verneskoene, da det kom ut beskjed om å melde seg på Jorden rundt på 80 dager. Jorden rundt på 80 dager er en kampanje via nettsiden som oppmuntrer til fysisk aktivitet. Kampanjen er basert på romanen med samme navn skrevet av Jules Vernes. Lag bestående av 2-8 personer på arbeidsplassen skal sammen gå i gjennomsnitt skritt til dagen per individ for å komme seg til målet. Konkurransen starter 16.september og varer til 4.desember. Fabricom har også delmål med egne premier, og også premie for beste lagnavn! Ideen om at Fabricom skulle delta i denne kampanjen kom opprinnelig sett fra 4You gruppen som er styrt av Rønnaug Nornes, og ble godkjent av Fabricom AMU ved Anna Nærland. Organisatorene i Fabricom måtte raskt snekre sammen en kampanje, og dette arbeidet ble drevet av blant annet Nick Lamb, Anna Nærland, Cathrine Bø, Anne Katrine Løklingholm og Øivind og deltagerne mottar også en skritteller der tallet per dag skal registreres på samme profil. På nettsiden kan man sammenligne seg selv med andre på laget, en kan sammenligne laget sitt mot andre lag i bedriften, og også få en statistikk på hvordan det går med egen innsats og forslag til hvordan denne kan forbedres. Hansen. - Jorden rundt på 80 dager er et bra intiativ fra bedriften, sier Anne Katrine Løklingholm, kommunikasjonsmedarbeider i Fabricom, - det skaper en lagfølelse samtidig som en kan konkurrere med medarbeidere! Til sammen har 200 Fabricom-ere meldt seg på, og dette gir 35 lag til sammen! All fysisk aktivitet kan legges inn i en tabell på profilen en har på S M 20 HØST 2010 NO.103 FABRICOM NYTT

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

NYTTÅRSMARSJEN! Klarer du å krysse Svalbard på 60 dager? Start: 13. februar Målgang 13. april DEN STORE. Friskere og Gladere medarbeidere

NYTTÅRSMARSJEN! Klarer du å krysse Svalbard på 60 dager? Start: 13. februar Målgang 13. april DEN STORE. Friskere og Gladere medarbeidere DYTT.NO ER NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETS- KONKURRANSER! DEN STORE NYTTÅRSMARSJEN! Klarer du å krysse Svalbard på 60 dager? Start: 13. februar Målgang 13. april Friskere og Gladere medarbeidere

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager?

Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? DEtte bilaget er en annonse fra dytt.no Helse & Teambuilding Høstens Store Aktivitetskonkurranse! Klarer du å bestige Mount Everest på 60 dager? Start: 15. september Målgang: 15. november 2011 Dytt.no

Detaljer

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen!

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Friskere og Gladere medarbeidere Start året med en 15. februar 05. april Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Aktivitetstiltak som passer for alle! Klarer dere å krysse Grønland? Dette bilaget er en

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum

24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum 24. - 25. mars 2010, Stavanger Forum EN BRANSJE PÅ ANBUD EN BRANSJE PÅ ANBUD Program dag 1 >> 24. mars Nærmere 80 prosent av dagens norske petroleumsproduksjon kommer fra de ti største feltene. I 2025

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel,

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, v/erling Matland, EVP Business Development and Deputy CEO 11.02.2014! Aibels virksomhet! Aibel er et ledende service selskap som jobber innen olje,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni

BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER. Vårens StorE Aktivitetskonkurranse. 30.april - 19.juni BILAG FRA DYTT.NO - NORGES STØRSTE ARRANGØR AV AKTIVITETSKONKURRANSER Vårens StorE Aktivitetskonkurranse 30.april - 19.juni Tar deres arbeidsplass utfordringen? Aktivitetstiltak som passer for alle Engasjerende

Detaljer

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015 Stigespill Oppgavenr.: 1 Stigespill Martin og Lise har begynt å spille Stigespillet. Spillbrettet består av 100 ruter nummerert fra 1 til 100. Hver spiller har en brikke hver som begynner på rute 1. Spillerne

Detaljer

Vårens store aktivitetskonkurranse!

Vårens store aktivitetskonkurranse! DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA DYTT.NO Friskere og Gladere medarbeidere Hardanger/ Eidfjord Haugastøl/ Rallarvegen Finse Flåm Kaupanger Jostedalsbreen Stryn Aurlandsvangen Geirangerfjorden Trollstigen

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Selskapene vil få felles ledelse og driftsansvar fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger som i dag.

Selskapene vil få felles ledelse og driftsansvar fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger som i dag. Nyhetsbrev november 2012 Thereses Hjørne Compass Group i Norge samles under felles ledelse! Hva betyr dette for oss i ESS? Compass Group i Norge består i dag av to selskaper som gjennom flere år har levert

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Regjeringer kommer og går; læring og IA består

Regjeringer kommer og går; læring og IA består NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder. Regjeringer kommer og går; læring og IA består Ny IA - avtale 2010-2013 Rådgiver Øyvind Steinklev Dagens tekst Ny IA-avtale; hva skjer? Hva er EGENTLIG et inkluderende

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vårens store Aktivitetskonkurranse!

Vårens store Aktivitetskonkurranse! dette BIlAGet er en AnnOnSe fra dytt.no Friskere og Gladere medarbeidere Massa Parma Bologna FIRENZE PISA La Spezia Modena Forli Vårens store Aktivitetskonkurranse! Pisa til Firenze på 60 dager! Start:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Tananger festivalene 2012

Tananger festivalene 2012 Tananger festivalene 2012 Disse gikk av stabelen 6-9 juni. For første gang så skulle det være 4 hele dager med 5 timers fiske og det skulle bli spennende. 4 tellende NC resultater. Det var den vanlige

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor Oppgaveark om Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inspirasjonshefte i Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere

Detaljer

IA Avtale og IA arbeid

IA Avtale og IA arbeid IA Avtale og IA arbeid Alor nettverksamling 26.09.2013 NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, IA-rådgivere Eilin O Sandvik og Anne Kristin Kjerstad Snurr film: Vafler og Saft www.idebanken.org IA-avtalen

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer