Norges Diabetesforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Diabetesforbund"

Transkript

1 Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen

2

3 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt omdømme, tydeliggjøre sin profil og spisse sitt buskap En tydelig profil utvikles og implementeres men et omdømme fås og endres med basis i hva man gjør ikke bare hva man sier og defineres av andre enn oss Gruppen har derfor ikke bare sett det som sin oppgave å gi innspill som angår navn, logo, grafisk profil og hovedbudskap men også legge fram forslag som kan bidra til at Norges Diabetesforbund iverksetter synlige tiltak som bidrar til at vårt omdømme blir bedre / slik vi ønsker Tiltakene som foreslås vil kreve fokusert innsats. De vil ikke nødvendigvis kreve økte kostnader men derimot kreve mer av ledere på alle nivåer i forbundet

4 Bakteppe Norges Diabetesforbund har grunn til å være stolt av hva som er oppnådd. Til tross for begrenset drahjelp ser det ut for at forbundet innholdsfyller sin rolle som pådriver, vaktbikkje, informasjonsgiver og støttespiller for medlemmene sine. Forbundet må likevel erkjenne at anerkjennelsen for arbeidet som gjøres kunne vært bedre. Dette gjelder så vell blant diabetikere som hos de som skal sikre at det settes av ressurser til å hanskes med problemet. Vi har mange medlemmer men burde vi hatt flere? Vi mottar midler fra staten men burde vi fått mer?

5 Profil Et delprosjekt som iverksettes innenfor rammene av dette prosjektet. Og det skal dere se og høre mer om om litt Vårt navn Vår logo Våre farger Vårt grafiske uttrykk Våre ledere, ansatte og tillitsvalgte Vårt budskap

6 Omdømme Vårt omdømme er summen av ansattes, tillitsvalgtes, medlemmers og andres syn på hvordan forbundet håndterer oppgavene vi har påtatt oss å utføre, dvs. forbundets rykte. I dette ligger også medlemmenes og andres opplevelse i møte med forbundets ledere og ansatte. Vårt omdømme er bl.a. et speilbilde av ledernes og de andre ansattes og tillitsvalgtes tanker, holdninger og atferd, som igjen danner grunnlaget for vår interne kultur, våre ambisjoner og hvordan arbeidsoppgaver blir utført.

7 Mål Norges Diabetesforbund har som overordnet mål å legge ned sin virksomhet innen 50 år. Dette fordi man innen da skal ha løst gåten og at forbundet dermed ikke lenger behøves. I mellomtiden blir det snakk om delmål. Hva er disse: Rekruttere alle som har diabetes Sikre nok penger til drift av forbundet og til å løse forbundets oppgaver Få tak i mer penger til forebyggende tiltak og til behandling, slik at følger av diabetes begrenses til et minimum / at alle kan leve godt og lenge Bidra til at alle med diabetes 1 og 2 møtes med respekt og verdighet

8 Våre målgrupper Helseregionene / ledere Helsepersonell Tillitsvalgte Har diabetes / vet ikke at de har det Media Norges Diabetes forbund Har diabetes Bevilgende myndigheter Har diabetes / er medlem Samfunnet Folk flest Har diabetes / er ikke medlem

9 I dag

10 Våre målgrupper Helseregionene / ledere Helsepersonell Tillitsvalgte Har diabetes / vet ikke at de har det Media Norges Diabetes forbund Har diabetes Bevilgende myndigheter Har diabetes / er medlem Samfunnet Folk flest Har diabetes / er ikke medlem

11 Et utgangspunkt Det er ingen rasjonell grunn til at ikke alle med diabetes melder seg inn i forbundet. Det er likevel sannsynlig at mange med diabetes av andre (emosjonelle) årsaker ikke ønsker å delta i et aktivt fellesskap med diabetes som fellesnevner. Med basis i en slik erkjennelse må vi forsøke å bygge ned eventuelle barrierer. Det skal fokuseres på respekt / selvrespekt. Vi må få frem fordelene ved et medlemskap og vise at fellesskapet er åpent og mulighetsorientert.

12

13

14 Hypotese Rekruttering av nye medlemmer Hva kan problemet være: At rekrutteringsplanen kun har et tallfestet mål på landsbasis og at det er vanskelig å se hva som forventes av meg på lokalplanet. Hva ønsker jeg å oppleve: At jeg kjenner målene og vet hva forbundet ønsker at jeg skal gjøre her hvor jeg bor. Jeg blir rett og slett inspirert av det.

15 Litt enkel matte Viktig med godt grunnlag. Da kan mål baseres på fakta Vi har medlemmer La oss si at Handlingsplanen sier at vi skal ha nye medlemmer per år de neste 3 årene. Dvs. at vi skal øke med 10% hvert år. Hva betyr det for meg?

16 Norge

17 Ørland/Bjugn Norge

18 Ørland / Bjugn

19 Ørland / Bjugn

20 Ørland / Bjugn

21 Ørland / Bjugn Totalt innbyggere La oss si at 5% har Diabetes Dermed har vi et potensial på % = 50 har Diabetes 1 (la oss si at alle er medlem) 90% = 450 har Diabetes 2. 50% = 225 vet ikke at de har Diabetes 2 Ørland/Bjugn har 100 medlemmer. (50/50 Diabetes 1 og 2) Hvert år de neste 3 årene skal medlemsmassen øke med 10% = 10 stk 10 stk = 1 med Diabetes 1 og 9 med Diabetes 2 9 av 225 = 4% av de som vet at de har Diabetes 2 / hvert år

22 Ørland / Bjugn Hvem snakker vi med? Direkte? Bilde av en mann Bilde av en kvinne

23 Ørland / Bjugn Hvem snakker vi med? Indirekte? Bilde av en mann Bilde av en kvinne

24 Ørland / Bjugn Hvem snakker vi med? 18 ansatte derav 7 leger 10 ansatte derav 5 leger

25 Trondheim og omegn

26 Trondheim og omegn

27 Trondheim og omegn Totalt innbyggere La oss si at 5% har Diabetes Dermed har vi et potensial på % = 800 har Diabetes 1 (la oss si at alle er medlem) 90% = har Diabetes 2. 50% = vet ikke at de har Diabetes 2 Trondheim har 1350 medlemmer. (750 har Diabetes 1 og 500 har Diabetes 2) Hvert år de neste 3 årene skal medlemsmassen øke med 10% = 135 stk 135 stk = 15 med Diabetes 1 og 120 med Diabetes av = 3,5% av de som vet at de har Diabetes 2 / hvert år

28 Da er vi enige om følgende? Jeg blir inspirert av tydelige mål særlig når de relateres direkte til min hverdag.

29 Da er vi enige om følgende? Jeg blir inspirert av tydelige mål særlig når de direkte relateres til min hverdag. Jeg blir også inspirert når jeg blir spurt om min mening Derfor gjør jeg det nå: 1: Hva kan jeg selv gjøre for å oppnå enda bedre resultater? 2: Hva kan forbundsledelsen gjøre for å hjelp meg? 3: Hva er det som står i veien for at jeg kan gjøre en bedre jobb for medlemmene?

30 Kortfattet referat fra møtet side 1 De tre spørsmålene ble sett i sammenheng noe som også var meningen. Derfor er det ikke så enkelt å referere oppsummeringen spørsmål for spørsmål. Referatet sammenfatter derfor det hele i blokker etter tema. Vi må synes mer og bedre i media Vi har nok interessant stoff ikke bare for alle som har diabetes, men også for folk flest (dagspresse) og for leger (fagpresse) Vi burde se på hvordan vi driver likemannsarbeidet jfr. andre organisasjoner som lykkes bedre enn oss med dette. Lære av dem (hvorfor lykkes de?) Sikre at vi har kontaktapparatet på plass i egne rekker og på legesiden Viktig først å få fram fordelene med medlemskapet slik at både vi og legene har oversikt + vet hva vi skal si Mer fokus på diabetes men viktig at økt fokus er basert på god kunnskap På legekontor På arbeidskontor (NAV)

31 Forts. Side 2 Vi må bli mer PR kåte Våge å komme oss ut på stands overalt Gjerne få mer plakater, bannere, parasoller, t skjorter (alt som kan bidra til at vi synes mer / bedre) Vi må gjøre medlemsaktivitetene mer attraktive Fenge, det som skal være morsomt > mer morsomt, det som er faglig > mer interessant Sikre at aktivitetene tiltrekker seg yngre medlemmer ellers blir det bare et gammelmannsvelde Sikre at temaene varierer ikke la bli alt for my sykdom. Eks. nevnt: Fest og alkohol Bedre matlagingskurs Vi må bli bedre skolert dermed blir vi trygger og blir mer engasjerende Vi behøver ikke være engstelige for å snakke om Diabetes ingen kan det bedre enn oss Ingen grunn til å gjøre alt vanskeligere enn det er. Det er jo GØY! Vi kan sikre at deltakelse på Startkurs = innmelding i forbundet Legge dette inn i pakken Informere legene om at det fra nå av er slik

32 Forts. Side 3 Forbundsledelsen bør kunne kreve mer av oss På en positiv måte Spørre oss om hvordan det går følge opp målsettingen, om vi behøver hjelp, om vi har problemer osv. Besøk skjerper arbeidet besøk oss (fylkes og lokallag) derfor mer Forbundsledelsen bør fokusere enda mer på å tydeliggjøre fordelene med medlemskapet Skattespørsmål (fradrag) knyttet til kostnader Kompensasjon for medlemmer som ikke har arbeidsinntekt Tydeliggjøre alle fordelene selge fordelene bedre / sterkere (for diffust i dag) Lag gjerne en film som viser fordelene med medlemskapet Vi trenger en skrytebrosjyre Forbundsledelsen kan gå enda sterkere ut Mer i media løfte fram saker / sette dagsorden Lage informasjonsfilmer til bruk på legesenter, gjerne TV om mulig Mer om diabetes generelt i aviser og TV det gir rom for økt interesse og flere medlemmer

33 Forts. Side 4 Vi bør ha mer kontinuitet vi skifter ledere for ofte Lokale ledere bør sitte lenger enn 1 år Vedtektene åpner for det i hvert fall 2 år (og vedtektene synes å åpne for lengre perioder?) Viktig at lederne brenner for oppgaven / liker sine arbeidsoppgaver Gjelder for så vidt alle medlemmer av lokalstyret men viktigst for lederen Styremedlemmene må be om / bli satt til deloppgaver de liker å gjøre. Derfor viktig at man diskuterer dette innad i styrene, ellers er det en fare for at alle holder på med noe en annen er bedre skikket til Lag gjerne en film som viser fordelene med medlemskapet Et godt fylkeslag er avgjørende Fint med gode kontakter i Oslo men meget viktig at de som sitter nærme lokallagene (fylket) fungere godt / har dyktige folk Lokallagets henter mye inspirasjon fra fylkeslaget. Jo bedre det er jo bedre lokallag Dårlig økonomi Penger er ikke alt men vi sliter med å ha råd til å gjøre det vi burde

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge

LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge Det er mange formuleringer og spissformuleringer om ledelse, noen rent retoriske, metaforiske eller rene slagord, andre

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer