NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste"

Transkript

1 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 29/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Vedtak: Side 1 av 15

2 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 30/ Valg av to personer til å godkjenne protokollen Innstilling til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Behandling: Vedtak: 2

3 Arkivsaksnr: 2015/3675 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/ Budal landskapsvernområde søknad om oppføring av anneks på hytteeiendom GID 211/5 (Midtre Gauldal) Søker: Olav M. Storli Vedlegg: Ingen Andre dokumenter i saken: Søknad fra Olav M. Storli datert , mottatt Søknaden er vurdert i forhold til: Naturmangfoldloven av 19.juni Forskrift om vern av Budalen landskapsvernområde Forvaltningsplan for Endalen, Budalen og Forddalen landskapsvernområde Saksopplysninger Søknaden Olav M. Storli søker om å få oppført anneks på hytteeiendommen (GID 211/5) på Bjørkåsslættet like sør-øst for Skarpmoen i Synnerdalen. På hytteeiendommen står det i dag ei hytte på ca. 58 m2, en utedo og ei løe. Tomta er i underkant av 600 m2. Søker ønsker å oppføre anneks på ca. 15 m2 da han trenger mere plass til oppbevaring når de er på hytta. Annekset er tenkt brukt i kombinasjon overnatting og lager. Ved hytta står det ei gammel løe, men her er tømmerstokkene som de var opprinnelig da den ble satt opp for mange år siden. Dvs. at ingen vegger er tett, og egner seg ikke til oppbevaring av utstyr. Det er heller ikke dør på løa, slik at alt som skal dit må tas igjennom åpningen oppå 3

4 veggen. Løa er gammel og kan ikke brukes til annet en oppbevaring av enkelt ting som tåler dårlig vær. Den er ment som pynt, og for å bevare ett gammelt bygg som har vært i slekten. Utedoen er så liten at der er det ikke plass for lagring. Hytta står på privat tomt. Hytta har nå vært lite brukt noen sesonger, og det ønsker vi å gjøre noe med. Og ett av grepene vi ønsker å gjøre er å frigjøre litt plass, slik at det blir enklere å være der og kanskje ha med seg gjester. I utgangspunktet søkes det om tillatelse til å sette opp ett anneks på 14,9 m2 (15 m2) men hvis nasjonalparkstyret justerer grensen, ønskes ett anneks på 20 m2. Vi merker nå at hytta blir stadig mindre brukt, og det er en trend vi ikke ønsker skal vedvare. Vi har tenkt på hva kan vi gjøre for at det blir mere spennende for alle å være der. Og har da kommet til at hvis vi hadde hatt muligheten til at flere kan være med oss, så hadde bruken blitt en helt annen. Slik det er nå så er det ikke rom for å ha med fler enn det vi er, og da blir vi heller hjemme i stedet for å dra på hytta, og være ute i naturen. Slik det er tenkt så vil annekset bli på knapt 15m2, og stå såpass innpå tomten at det ikke blir til sjenanse for noen. Vi håper på et positivt svar, da vi ønsker å bruke hytta og de flotte fjellene vi har enda mer. Skisser vedlagt søknad: Plassering av anneks i forhold til hytta. Verneformål og verneforskrift Formål Formålet med opprettelsen av Budalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. I følge verneforskriftens 3, punkt 1 er området er vernet mot alle tekniske inngrep eller tiltak som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger. Verneforskriften har ingen tillatelsesbestemmelser som gjelder nye bygninger til fritidsformål. Dette innebærer at søknad om uthus og anneks på fritidseiendom må vurderes etter naturmangfoldlovens 48. Naturmangfoldlovens 48 Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. I begrunnelsen for en dispensasjon skal forvaltningsmyndigheten vise hvordan de har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. 4

5 Vurdering Kunnskapsgrunnlaget ( 8 og 9 i naturmangfoldloven) Tema bygninger er gjennomdrøftet i forvaltningsplanen både i forhold til formål med bebyggelsen, størrelse, utforming og plassering. Det vises til forvaltningsplanens kap. 5.3, kap og kap (om byggeskikk). Nytt anneks/uthus søkes oppført på eksisterende bebygd hyttetomt. Nasjonalparkforvalter har vært på stedet sammen med saksbehandler i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig for å vurdere søknaden, og det er ikke nødvendig å innhente ny kunnskap for å vurdere søknaden. 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) I forvaltningsplanens kapittel 10 s. 71 er det gitt særskilte retningslinjer for oppføring av uthus. Det tillates ikke oppført nye bygninger for overnattingsformål på fritidseiendommer. På fritidseiendommer gjelder følgende regler: maks 60 m2 boligareal, og maks 20 m2 uthusareal. Med uthus menes da bygning for lager og ved. Ut fra kartverket er hyttetomta målt til ca. 600 m2. Selve hytta ligger på en liten terrasse eller høyde og ligger noe eksponert til i forhold til omgivelsene. Det er relativt trangt om plassen på tomta, da terrenget skråner nedover rett i fremkant av hytta. Ut fra forvaltningsplanens retningslinjer kan det ikke tillates oppført ytterligere bygninger for beboelse. Oppføring av nødvendige nytt uthus for lagring av utstyr, ved og do anses som kurant, der dette ikke finnes fra før. Uthus inntil 20 m2 kan i følge planene vurderes tillatt der det ligger til rette for det på tomta. I dette tilfellet er tomta i utgangspunktet liten, bygging er mulig kun på en begrenset del av tomta (rett nord-vest for hytta), samtidig som tomta ligger eksponert til. 5

6 Det er ei eldre løe og en utedo på tomta fra før. Løa kan i følge søker i liten grad benyttes til lager. Det er positivt at den gamle løa søkes bevart slik den er. Plassen er begrenset på tomta slik at nytt uthus bør begrenses til 15 m2 BYA og plasseres på «flata» rett nord/vest i forlengelsen av hytta, og i tilknytning til utedo. Uthuset bør ikke plasseres på kanten mot sør-vest der terrenget heller nedover. Bygningen må ha en enkel utforming og bør ikke tillates benyttet til beboelse. Det vises til forvaltningsplanens retningslinjer for bebyggelse. Oppføring av uthus for lager og ved vil gi mulighet for bedre utnytting av eksisterende hytte. 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Anses ikke relevant for saken 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Anses ikke relevant for saken Søknaden vurderes etter naturmangfoldlovens 48. Uthus/vedskål og do anses som nødvendige bygg på fritidseiendom. Det er ikke andre uthusbygninger på tomta som kan dekke formålet for lagring av ved og utstyr. Slik forvaltningsplanene er utformet i dag gis det ikke rom for oppføring av anneks (ekstra husvære for overnatting på fritidseiendom). Tiltaket vil i dette tilfellet ikke ha betydning for landskapsbildet, så lenge bygget oppføres i tråd med tradisjonell byggeskikk for uthus (farger og materialvalg), og plasseres naturlig i terrenget inne på den flate delen av tomta i tilknytning til eksisterende hytte og do. Tiltakene strider dermed ikke mot vernevedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Innstilling til vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Olav M. Storli dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for Budalen landskapsvernområde for oppføring av uthus på fritidseiendommen GID 211/5: Vilkår: - Nytt uthus kan oppføres på inntil 15 m 2 BYA (utvendige mål) i tråd med retningslinjer i gjeldende forvaltningsplan. Uthuset kan benyttes til ved og lager. - Uthuset skal plasseres skånsomt inne på den flate delen av tomta i nærheten av hytte og do og plasseres slik at det ikke ligger eksponert til for omgivelsene. - Uthuset skal utformes i tråd med tradisjoner for uthusbebyggelse i området med enkel utforming. Det vises til byggeskikkveileder i forvaltningsplan. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det ikke er eksisterende uthus for ved og lager på tomta fra før, og at forvaltningsplanen åpner for oppføring av uthus, men ikke anneks på fritidseiendommer. Med de vilkår som er gitt i vedtaket vil oppføring av uthus ikke stride mot vernevedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig». 6

7 Arkivsaksnr: 2015/2432 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 32/ Øyungen landskapsvernområde søknad om tilbygg til hytte ved Stensvollan GID 300/1/4 (Holtålen) Søker: Liv Jorun Østeng Vedlegg: Ingen Andre dokumenter i saken: Søknad oversendt fra Holtålen kommune i brev datert Brev av fra Ålen fjellstyre til Statskog Brev av fra Statskog v/geir Wagnild Søknaden er vurdert i forhold til: Naturmangfoldloven av 19.juni Forskrift om vern av Øyungen landskapsvernområde Forvaltningsplan for Øyungen og Ledalen landskapsvernområde Saksopplysninger Søknaden Det søkes om tilbygg til hytte ved Stensvollan i Øyungen landskapsvernområde. Eksisterende hytte er på 43 m2 BRA (bruksareal). Det søkes om å få oppført tilbygg til hytte på 17 m2 BRA. I tillegg er det et mindre uthus på festetomta. Hytta ligger i Hesjedal statsalmenning og innenfor Øyungen landskapsvernområde. I søknaden oppgis det at totalt areal for eksisterende bygninger på tomta er 61 m2 BRA (dvs. uthus på ca. 18 m2 BRA). Med nytt tilbygg på 17 m2 BRA, blir samlet areal for hytta 60 m2 BRA (rundt m 2 BYA). t.v.: plassering av hytte i Øyungen LV, t.h.: hytte med uthus 7

8 Utvidelse av hytta planlegges mot vest (til venstre på planskisse), bilde ovenfor viser hytta med planlagt utvidelse). Påbygg i lengderetning med 3 m (innvendig mål). Behandling av søknad i Ålen fjellstyre Tiltaket ligger innenfor Hesjedal statsalmenning med festenr. 300/1/4. Søknaden er behandlet av Ålen fjellstyre som sak 23/2i møte den Ålen fjellstyre anbefaler søknaden innvilget. Statskog SF Omsøkte påbygging ligger godt innenfor rammene gjeldende for fritidsbebyggelse på Statens grunn i Holtålen. Statskog har derfor ingen merknader til søknaden. Verneformål og verneforskrift Formål Formålet med opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. Ifølge verneforskriften for landskapsvernområdet, 3 punkt 1, er området vernet mot alle tekniske inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets art eller karakter, slik som for eksempel oppføring av bygninger, planering og lagring av masse. Forskriftens 5, pkt. 3 åpner for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til tilbygg på eksisterende bygninger på nærmere vilkår. Vurdering Kunnskapsgrunnlaget ( 8 og 9 i naturmangfoldloven) Tema bygninger er godt utredet i forvaltningsplanen for Øyungen og Ledalen. Det foreligger vegetasjonskart for området. Søknaden gjelder tilbygg til eksisterende hytte på festetomt. Kunnskapsgrunnlaget (naturmangfoldlovens 8) anses som tilstrekkelig for å vurdere søknaden. Det anses ikke nødvendig å innhente ny kunnskap for å vurdere søknaden (Nmfl. 9). 8

9 Samlet belastning 10 Forvaltningsplan (retningslinjer for bebyggelsen) I forvaltningsplanen er det angitt ei øvre grense for boligareal på 80 m 2 på setre med både næringsdrift og fritidsbruk. Omfang av boligareal vil her være knyttet til ei behovsvurdering i forhold til landbruksdrifta (bruken av setra i næringssammenheng). Det er ellers angitt 45 m 2 som maks bruksareal BRA (innvendige mål) for setre til kun fritidsformål. Bakgrunnen for dette har sammenheng med ønske om å ta vare på seterlandskapets særpreg, herunder ta vare på seterbebyggelsens kvaliteter. Hytter er ikke spesifikt nevnt i forvaltningsplanen. Som utgangspunkt må dette kunne tolkes slik at hyttene i prinsippet ikke skal kunne utvides. Dersom det søkes om tilbygg til hytter vil det være naturlig å se disse søknadene i sammenheng med de retningslinjer som gjelder for setrer som er i bruk kun til fritidsformål. I følge forvaltningsplanen er de fleste setrene i Øyungen landskapsvernområde relativt små, og begrensningen på 45 m2 BRA er for å ta vare på seterbebyggelsens særpreg. Hver enkelt bygning kan ha særskilte verdi, være representativ for byggeskikken i områder etc. og større tilbygg vil kunne være med på å forringe seterlandskapets kvaliteter og særpreg. Hyttebebyggelse vil som utgangspunkt ikke ha særskilt verneverdi/egenverdi som bygning i seterlandskapet, men det vil være naturlig at hyttebebyggelsen underordner seg seterbebyggelsen i utforming og størrelse, slik at ikke hyttebebyggelsen får dominere seterlandskapet. Dette vil igjen være avhengig av forholdene på stedet. I forhold til seterbebyggelsen har både fjellstyre og nasjonalparkstyre valgt å holde fast på retningslinjene med 45 m2 BRA som utgangspunkt for vurdering av søknader om tilbygg til seterbuene som kun benyttes til fritidsbruk, men det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle ut fra den enkelte bygnings verneverdi, størrelse på tilbygg i forhold til eksisterende bygg, forholdene på stedet/tomta og bygningens plassering i seterlandskapet. De retningslinjer som gjelder for setrene bør så langt det er mulig også anvendes for hyttebebyggelsen. Den enkelte søknad/tiltak må vurderes i forhold til konsekvenser for verneverdiene og i forhold til det å skape presedens for andre søknader med en utvikling som innebærer større press på utbygging. Vern er videreføring av lokale tradisjoner kap. 4.2 (utdrag fra forvaltningsplanen): Sett i forhold til bebyggelsen, er formålet med vernet å ikke endre bygningenes eller bygningsmiljøets karakter i vesentlig grad. Sett fra et bygningsvernstandpunkt vil bygningsmassen best kunne tas vare på og videreutvikles gjennom videreføring av gamle byggetradisjoner innen så vel reparasjon og vedlikehold som det å bygge nytt. Med gamle byggetradisjoner menes i denne sammenheng det som var vanlig i den tida området var dominert av seterdrift. Tradisjonelt er seterstuene blitt utvidet ved forlengelse av eksisterende volum i lengderetningen. Synlige tømmervegger står ubehandlet. Utvendige panelte seterbuer er ofte malt. Den vanligste fargesettingen av seterbuer i dag er røde vegger med hvite vinduer, og hvite/røde detaljer (novkasser, vindskier, omramminger). En begrenset utvidelse av seterbuene i lengderetning vil ikke være med på å forringe verneverdiene i området når dette skjer i tråd med tradisjonell byggeskikk og de retningslinjer som er gitt i forvaltningsplanen. Ser vi på tidligere søknader det er naturlig å sammenligne med er det gitt tillatelse til å utvide ei seterbu (fritidsbruk) på 3 meter i lengderetning (utvendige mål) i Båttjønndalen inn til total areal 59,4 m2 BYA (tilsvarer ca. 53 m2 BRA). Denne seterbua var i utgangspunktet 40 m2 BRA. Styret begrunnet da vedtaket sitt med følgende: «Tiltaket må vurderes ut fra verneformål og retningslinjer i forvaltningsplanen. Samtidig må hver enkelt byggesak vurderes og behandles særskilt ut fra søkers behov, tiltakets betydning for 9

10 den enkelte bygning sin verneverdi, bygningen som del av bygningsmiljøet på setra og som del av landskapsbildet. Det er foretatt en konkret vurdering av det aktuelle tiltaket, der en forlengelse av seterbua med 3 m (i tråd med Statskogs tillatelse) i dette tilfellet ikke vil forringe seterbuas karakter eller verneverdi. Tradisjonelt har seterbuene blitt utvidet ved forlengelse av eksisterende volum i lengderetningen. Tiltaket vil ikke virke negativt inn på seterlandskapet og verneverdiene i området når bygging skjer i tråd med tradisjonell byggeskikk og de retningslinjer for utforming som er gitt i forvaltningsplanen. Det stilles klare vilkår i tillatelsen for å ivareta dette. Nasjonalparkstyret velger i tillegg å legge vekt på at søker har behov for ekstra soverom, og at det er viktig å tilrettelegge for bruk av setrene slik at bygningsmiljø og seterhus vedlikeholdes og ivaretas.» I nylig behandlet søknad om tilbygg til seterbu på Stensvollan ble det av flere grunner holdt fast på maks areal 45 m2 BRA (tilsvarer noe mer i bruksareal), både etter tilråing fra fjellstyret og fylkeskommunen. Denne seterbua var vesentlig mindre i utgangspunktet (32,4 m2). Tilbygg ble godkjent med rundt 40 % av eksisterende areal (BRA). I Øyungen landskapsvernområde har Statskog, fjellstyre og Holtålen kommune i noen tilfeller valgt å behandle hytteutvidelser mer romslig enn setrene, og har satt ei øvre grense for utvidelse av hytter opp til 80 m2 på lik linje med spredt fritidsbebyggelse generelt i kommunen, mens setre til fritidsformål strengt er holdt til 45 m2 BYA. Dersom man ser kun på enkeltbygningens historiske verdi (seterbua) kan dette være riktig, men i forhold til helheten i seterlandskapet bør fritidsbebyggelsen ikke blir for stor eller dominerende i forhold til seterbebyggelsen. Etter at fylkesmannen og nasjonalparkstyret overtok forvaltningen av verneområdene er det ikke gitt tillatelser til utvidelse av fritidsbebyggelse over 60 m2 BYA. I mangel av egne retningslinjer for fritidsbebyggelsen innenfor Øyungen landskapsvernområder er det derfor naturlig å se til tilsvarende retningslinjer for de øvrige landskapsvernområdene rundt Forollhogna. Sammenligner vi tilsvarende retningslinjer for områdene Vangrøftdalen og Kjurrudalen, Endalen, Budalen og Forddalen er det der gitt åpning for å kunne tillate at fritidsbebyggelsen/hytta kan utvide seg inntil totalt areal blir 60 m2 BYA, supplert med uthus inntil henholdsvis 15 m2 BYA og 20 m2 BYA. I henhold til naturmangfoldlovens 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Søknad om tilbygg til hytte på vurderes i hvert enkelt tilfelle i forhold til beliggenhet/terreng, hyttas utforming og plassering i seterlandskapet, eksisterende hyttes størrelse, samtidig som det må være en øvre grense for hvor store hyttene kan bli sett i forhold til seterbebyggelsen. Hytta ligger ikke i et åpent seterlandskap, slik at et mindre tilbygg til eksisterende hytte ikke vil bli dominerende i landskapet. Tilbygg oppføres i lengderetning på eksisterende hytte, noe som også er i tråd med tradisjonene for seterbebyggelsen i området. Nasjonalparkforvalter mener at det er viktig at hyttebebyggelsen ikke blir dominerende i forhold til seterbebyggelsen. Ut fra hyttas plassering vil man kunne tillate en mindre utvidelse i tråd med de retningslinjer som er gitt i øvrige planer i forhold til hyttebebyggelsen. Nasjonalparkforvalter mener at man i dette tilfellet kan akseptere en utvidelse inntil hyttas totale mål blir på 60 m2 BYA, som er noe mindre enn omsøkt, men likevel betydelig mer enn den generelle retningslinjen for seterbebyggelse til fritidsbruk. Naturmangfoldlovens 11 og 12 vurderes ikke som relevante i denne sammenhengen. Innstilling til vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Liv Jorun Østeng dispensasjon fra verneforskriftens 3 punkt 1 for å oppføre tilbygg til hytte på festetomt 300/1/4 til inntil samlet areal utgjør 60 m2 BYA (bebygd areal). 10

11 Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: - Tilbygg skal oppføres i lengderetning på hytta som skissert i søknad - Retningslinjer for byggeskikk i forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde skal følges. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskrift for Øyungen landskapsvernområde, 5, punkt 3 11

12 Arkivsaksnr: 2015/640 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 33/ Forollhogna nasjonalpark søknad om motorferdsel til Hiåsjøen (Midtre Gauldal) Søker: Soknedal fjellstyre v/trond Are Berge Vedlegg: Ingen Andre dokumenter i saken: Søknad datert fra Soknedal fjellstyre NP-sak 18/2014 Søknaden er vurdert i forhold til: Naturmangfoldloven av 19.juni Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Saksopplysninger Søknaden Soknedal fjellstyres hytte Gorsethbua ved Hiåsjøen besøkes av mange turgåere, jegere og fiskere gjennom året. I 2014 ble en del av hytta lagt ut som leieobjekt. I tillegg har fjellstyret en båt som fritt kan benyttes av de som besøker området. Disse tilbudene, samt besøkende gjennom året, krever tilsyn og vedlikehold og oppdatering av ved, propan og utstyr. Det har også ved flere anledninger vært behov for reparasjon av båt og utstyr. t.v.: Gorsethbua merket med rødt på vestsiden av Store- Hiåsjø. T.h.: Plassering av tiltak i Forollhogna nasjonalpark. 12

13 Fjellstyret ser at det er behov for å kunne drive noe utvidet tilsyn med Gorsethbua, naustet og båten. Båten ligger tilgjengelig for lån av hvem som helst som besøker området. Det medfører en del slitasje og nødvendig vedlikehold og reparasjon. Fjellstyret søker med dette vernemyndigheten om tillatelse til bruk av moped med liten henger for inntil 6 turer hvert år i ti år. Dette for å drive tilsyn, nødvendig reparasjonsarbeid mv. Det er også behov for transport av ved. Det er da behov for bruk av traktor med henger, noe som også tidligere er benyttet. Verneformål og verneforskrift Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er ( 2): Å bevare et stort sammenhengende og i det vesentligste urørt fjellområde. Å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv. Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag. Motorferdsel Det er et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i nasjonalparken på et minimum og begrense ferdselen til det strengt nødvendige. Derfor er motorisert ferdsel i nasjonalparken som utgangspunkt forbudt jf. verneforskriftens 3, punkt 5.1. Verneforskriftens 3, punkt 5.3 b) gir hjemmel for å kunne gi tillatelse til nødvendig bruk av traktor på barmark etter kartfestede eksisterende kjørespor/traktorveger for transport av materialer, brensel og utstyr til hytter, buer og setre. Bruk av annet type transportmiddel på behandles etter naturmangfoldlovens 48 Saksvurdering Motorferdsel Mest mulig av transportbehovet til setrer, hytter og buer bør utføres med snøscooter vinterstid. Soknedal fjellstyre er gitt flerårig tillatelse i AU- sak 19/2013 til bruk av snøscooter for nødvendig frakt av ved og utstyr inn til fjellstyrets buer vinterstid. Ved særskilte behov søker de om transport sommerstid. Området er i arealbrukskart for villrein i Forollhogna karakterisert som helårsbeite, trekkområde og kalvingsområde. Dette er dermed sentrale områder for villrein i Forollhogna, slik at den totale tranporten bør begrenses. Retningslinjer på s. 22 i forvaltningsplanen: Motorisert ferdsel i nasjonalparken skal holdes på et minimum og begrenses til det aller nødvendigste av nyttekjøring. Mest mulig av transportbehovet til setrer, hytter og buer bør utføres med snøscooter på vinterstid. Tillatelser til bruk av snøscooter etter 15.april kan normalt ikke påregnes gitt. Tillatelser til bruk av traktor for transport av materialer, utstyr m.v. på barmark på traktorvegene/kjøresporene til Dalbusjøen og Hiåsjøen kan påregnes gitt når det er nødvendig og det foreligger et dokumentert transportbehov til buene, setrene og hyttene som ligger i enden av disse trasèene. I SNO sin årsrapport for 2013 (side 6, kap. 2) er det under temaet motorferdsel påpekt at veien fra nasjonalparkgrensa til Store-Hiåsjø på noen strekninger er i svært dårlig forfatning og ikke mulig å kjøre uten utbedringer. På eller i tilknytning til vegen til Hiåsjøen er det ikke registrert negative effekter av motorisert ferdsel, utover erosjonsskadene som vist på bilde i rapporten. I følge grunneier (Statskog) og lokalt fjelloppsyn er det uproblematisk å kjøre langs eksisterende trasè. Begrenset og skånsom trafikk etter dagens trase vil ikke føre til kjøreskader. Det er ca. 6 km fra P-plass ved nasjonalparkgrensa og inn til Gorsethbua. 13

14 Kunnskapsgrunnlaget (naturmangfoldlovens 8 og 9) Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere den enkeltstående søknaden. Det vises til kap i forvaltningsplanen, villreinkart og opplysninger fra SNO, lokalt fjelloppsyn mfl. Det anses derfor ikke som nødvendig å innhente ytterligere opplysninger for vurdering av søknaden. I utgangspunktet bør all transport til buene i fjellet skje vinterstid. Det er i forvaltningsplanen åpnet for at nødvendig og dokumentert transport til Hiåsjøen kan skje sommerstid. Med bakgrunn i at SNO i sin rapport viser til at kjøresporet er utsatt for utgraving, bør det ses nærmere på tilstanden til vegen, og det totale omfanget av trafikk etter kjøresporet. Økosystemtilnærming og samlet belastning (naturmangfoldlovens 10) Det er kjørbar veg med traktor inn til Hiåsjøen fra parkering på Haukfjellet. I dette området er det få aktører som har behov for transport, slik at antall søknader om transport sommerstid er begrenset. De tillatelsene som tidligere er gitt er i hovedsak knyttet til dokumenterte behov i forbindelse med næringskjøring eller bygge- og vedlikeholdsarbeid. Mest mulig av transporten bør utføres på vinterstid for å minimalisere faren for uheldig markslitasje. I NP-sak 18/2014 står det følgende: Sommeren 2014 bør det i regi av forvaltningsmyndigheten og i samarbeid med SNO, lokalt oppsyn og fjellstyret gjennomføres en befaring av kjøresporet frem til Hiåsjøen og Gorsetbua for å avdekke situasjon/status for kjøresporet, drøfte fremtidig bruk og eventuelle tiltak for istandsetting. For å unngå konflikter og forstyrrelse av reinsjakt og jegere skal all transport sommers-tid være utført før 20.august det enkelte år. Slik befaring ble ikke gjennomført i 2014, men det tas sikte på å få dette gjennomført i Naturmangfoldlovens 11 (kostnader ved miljøforringelse) og 12 (miljøforsvarlige teknikker) Transport skal skje etter eksisterende kjørespor inn til Hiåsjøen og Gorsetbua. Det skal tas hensyn til værforhold, og kjøring skal skje på en slik måte at skade på terreng og vegetasjon unngås. Dersom skader oppstår som følge av transporten er tiltakshaver ansvarlig for disse. Samlet vurdering Det må ses nærmere på tilstanden til kjøresporet inn til Hiåsjøen, og dette må vurderes opp mot dagens samlede bruk av trasèen, og de øvrige tillatelser som er gitt til transport i forbindelse med sauesanking mv. Det bør derfor ikke gis flerårig tillatelse til transport før befaring er gjennomført og man har vurdert den samlede transporten og tiltak i området. Vedtransport bør fortrinnsvis skje vinterstid. Bruk av traktor bør kun skje dersom det oppstår uforutsette forhold som gjør denne transporten nødvendig, eller ved planlagte tiltak som krever slik transport sommerstid. Dersom transport med moped og henger kan erstatte transport med traktor vil dette være positivt. Bua ved Hiåsjøen er mye brukt av flere ulike aktører sommerstid, og en ser behov for jevnlig tilsyn med bua. Det legges vekt på at det er et definert kjørespor til bua gjennom forvaltningsplan, at bua står åpen for allmenn bruk og tjener flere ulike interesser (beite, fiske, jakt), og at avstanden er så vidt stor at jevnlig tilsyn er lettere ved bruk av motorisert fremkomstmiddel. Innstilling til vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Soknedal fjellstyre v/trond Are Berge dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1.1 og 5.1 for følgende tiltak: 14

15 a. 1 tur med traktor dersom det oppstår særskilte behov for dette i løpet av sommersesongen 2015, der vintertransport ikke kan erstatte behovet. Hjemmel: verneforskriftens 3, punkt 5.3 b) b. Inntil 6 turer med moped og liten henger for person med myndighet på vegne av fjellstyret for tilsyn og vedlikehold av fjellstyrebua og tilhørende båt. Tillatelsen gjelder som en prøveordning for Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at transport skjer etter eksisterende kjørespor (definert i forvaltningsplanen), at transport med moped og henger kan redusere behovet for transport med traktor sommerstid. Gorsethbua er mye brukt i sommersesongen og benyttes både av jegere, fiskere, turgåere og landbruksnæring i forbindelse med tilsyn av sau. Behovet for tilsyn med bua er derfor tilstede. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 1. Tillatelsen til transport gjelder fram til og med 19.august Soknedal fjellstyre er ansvarlig for at tillatelsen blir brukt på riktig måte. 3. Transporten skal skje langs eksisterende kjøretrasè via Haukfjellet til Gorsetbua 4. Transport skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på terreng og vegetasjon. Det skal utvises hensyn til villrein. 5. Det skal føres kjørebok for transporten. Kjørebok og kjøretillatelse skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn. 6. Rapport om bruken av tillatelsen skal sendes til nasjonalparkstyret etter endt sesong, som en del av evalueringen av transporten i området. 15

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/3535 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/2012 09.11.2012

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2172 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/2017 18.04.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Møteprotokoll Møteprotokoll (AU) Utvalg: Arbeidsutvalget Møte nr.: 3/2013 Møtested: e-post møte Dato: 28.02.2013 Arbeidsutvalget Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 24.04.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 21/2015 05.05.2015

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.01.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2013 29.01.2013

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/3115 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 18.06.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/2014 13.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/630 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.04.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/ Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/1635-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 02.03.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2016 08.03.2016 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2015/5391 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 25.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/2015 17.09.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Mette Maske Epost: mette.maske@loqal.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2015/347-432.2 DATO: 16.02.2015 Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 03.09.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 34/2013 11.09.2013

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 17.06.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 22/2013 25.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding så snart som mulig. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 91623715

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 02.04.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 10/2014 09.04.2014

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet)

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Elektronisk møte ved bruk av epost. Dato: Svar på mail innen 30.03.2016 kl. 13:00 Tidspunkt: Nasjonalparkstyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 29.06.2017 Tidspunkt: Sak til behandling pr e-post. Medlemmene bes svare på e-post så raskt som mulig.

Detaljer

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Nord -Kvaløy a og Rebbenesøy a verneområdesty re Møtested: E-post møte Dato: 06.05.2013 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 14.09.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest mulig! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 30.01.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 1/2015 06.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget Sigrund

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Ramsmoen Møtedato: 27.06.2008 Tid: 10.00 Saksnr. Tittel 83/08 84/08 KLAGE:SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK KIRSTEN ELVERHØI STØEN

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 4. februar 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til skifte av fundament på Klepphytta og motorferdsel i forbindelse med tiltaket - AS Meraker Brug

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til skifte av fundament på Klepphytta og motorferdsel i forbindelse med tiltaket - AS Meraker Brug Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Postadresse Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2400 7734 Steinkjer Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E- post: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå Lesja fjellstyre 2665 LESJA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/12153 NAT-NP-TRU 07.01.2013 Arkivkode: 423.5/05 Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksfremlegg. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 19.06.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 21/2017 26.06.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.05.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: Etter befaring ca kl 10.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE STARTER MED BEFARING PÅ UNGDOMSSKOLEN/VOKSENOPPLÆRINGEN OPPMØTE

Detaljer

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Lucas Dominicus Saksbehandler

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 18.07.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 23/2014 Sølen

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Vitar AS v/ Anne Marit Olsen Saksbehandler Ronny

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer