Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune"

Transkript

1 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat Møteprotokoll (NP) Møtested: Kølbua kafè, Dalsbygda (Os kommune) Dato og tid: Fredag kl Til stede nasjonalparkstyret vedtaksmøte: Navn Erling Lenvik Leif Vingelen Birgit Wikan Berg Kristin Bendos Terje A. Hoffstad Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem Tolga kommune, varamedlem Os kommune, styremedlem Holtålen kommune, styremedlem Hedmark fylkeskommune, styremedlem Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune Forfall: Gunn Iversen Stokke og varamedlem, Sør-Trøndelag fylkeskommune Hans Vintervold og varamedlem, Røros kommune Bersvend Salbu og varamedlem, Tynset kommune Ola T. Lånke og varamedlem, Rennebu kommune Andre (innledere, forvaltning og oppsyn): Navn Representerer Erik M. Ydse SNO Forollhogna (kontor Kvikne) Berit Broen SNO Forollhogna (kontor Støren) Astrid Alice Haug nasjonalparkforvalter, sekretariat Deltagelse under befaring Navn Tema/sak Erling Thingstad Orientering om ønsker/planer om fremføring av kraftledning til setrene nord for Sætersjøen Svein Vangsgjelten Utredning av muligheter for nydyrking i Kjurrudalen på Petter Aamo Hege Hovd tiltakshavers eiendom Tur-app Forollhogna: Petter Aamo, lokal guide for tur til Gruvåsen Hege Hovd, prosjektmedarbeider tilknyttet Rådhuset Vingelen SIDE 1 AV 12

2 Pressekonferanse Representanter for Østlendingen og Arbeidets Rett var til stede under orientering om Turapp Forollhogna kl. 12 Gjennomført program for dagen Tid Tema/sak Del Befaring nydyrkingssak i Kjurrudalen Befaring fremføring av strøm fra Kjurrudalen til Sætersjøen Del Lunsj og lansering/utprøving Tur-app. Tur til Gruvåsen i Dalsbygda dersom brukbart vær. Del Formelt vedtaksmøte Underskrift: Jeg bekrefter med min underskrift at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Møteprotokollen ble bekreftet godkjent henholdsvis og Birgit Wikan Berg (sign) Leif Vingelen (sign) SIDE 2

3 Befaring og orientering (del 1 og 2) Orientering om ønsker for/avklaring av muligheter for fremføring av kraftlinje, sak 35/2015 Erling Thingstad møtte nasjonalparkstyret i Kjurrudalen og orienterte om planer for/ønsker om fremføring av strøm fra Kjurrudalen til setrene nord for Sætersjøen. Det er ikke formelt søkt om tiltaket ennå, men utredning av tiltaket pågår. Det er et ønske å utrede mulighetene for fremføring av strøm gjennom Kjurrudalen dvs. innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Setereierne i samarbeid med Nord-Østerdal kraftlag utreder aktuell trasè for linjefremføring, mens Nasjonalparkstyret v/nasjonalparkforvalter i samarbeid med Os kommune gjør en foreløpig utredning/vurdering i forhold til verneverdiene. Dette vil igjen danne grunnlag for en formell søknad fra tiltakshaverne/kraftlaget. En slik type søknad krever bred høring både lokalt og eksternt, slik at det blir viktig at Os kommune og nasjonalparkstyret samordner både utredning av kunnskapsgrunnlaget, samt informasjon og veiledning til berørte parter. Forespørsel om vurdering av mulighetene for nydyrking, sak 34/2015 Svein Vangsgjelten ønsker å få vurdert mulighetene for nydyrking på egen teig i Kjurrudalen. Verneforskriften for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde åpner for muligheten for å vurdere nydyrking. I utgangspunktet er dette knyttet til dyrking for å styrke seterdrifta. Svein Vangsgjelten har betydelig av sine areal innenfor området vernet og fredet etter naturvernloven. Dette gir lite muligheter for videre utvikling av gardsdrifta. Deler av teigen er i følge gardskart dyrkbart. Området er også tidligere kartlagt mht. botaniske verdier og det er også gjort en grov vurdering av området i forhold til dyrking og verneverdier. I samarbeid med Os kommune vil nasjonalparkstyret derfor utrede kunnskapsgrunnlaget om området som grunnlag for en framtidig vurdering av en konkret søknad om nydyrking. Under befaringen påpekte styret særlig følgende forhold: - Det må før formell søknad om nydyrking vurderes/utredes mulighetene for leie av annet areal, eventuelt kjøp av areal for samme formål utenfor vernegrensene. Ansvar: tiltakshaver i samarbeid med Os kommune - En nærmere botanisk kartlegging av området er nødvendig for å vurdere tiltaket sett opp i mot verneverdier. Nasjonalparkforvalter følge opp dette. - Før formell søknad må det også foretas en utredning av områdets egnethet for dyrking. Ansvar: tiltakshaver i samarbeid med Os kommune - Dersom det skal tillates nydyrking må dette skje skånsomt i forhold til landskapsbildet generelt og innsyn dyrking må deles opp i flere deler og følge naturlig linjer i terrenget/landskapet. Pressekonferanse Turapp Forollhogna Turapp Forollhogna ble presentert og lansert i møtet kl. 12 for styret og presse av nasjonalparkforvalter og Hege Hovd, prosjektmedarbeider tilknyttet Rådhuset Vingelen. Løsningen er nå klar på internett Mer info om bakgrunn, formål og selve løsningen blir lagt ut på styrets nettsider. SIDE 3

4 Tur til Gruvåsen Nasjonalparkstyret var en kort tur til Gruvåsen i Dalsbygda for å teste TUrapp en og for å se på et godt eksempel på en fin og opplevelsesrik tur i nærområdet til bygda og i randsona til Forollhogna nasjonalpark. Her kan du lære om naturarv og kulturhistorie inklusive fangstgraver, spennende gardshistorie og gruvehistorie på toppen, gamle ferdselveger mm. I tillegg er det et fantastisk utsyn fra toppen i alle himmelretninger. Her ser vi godt sammenhengen mellom bygda, seterdalene (landskapsvern og naturreservat) og fjellet (nasjonalparken). Storparten av området inngår i Verdensarven Røros (cirkumferensen), et av landets 22 utvalgte kulturlandskap og er i tillegg nasjonalt villreinområde (nå foreslått til å inngå i europeisk villreinregion). Sakliste vedtaksmøte NP-sak Type sak 29/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 30/2015 Valg av to personer til å underskrive protokollen Vedtakssaker etter verneforskriftene 31/2015 Budalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal kommune) søknad om oppføring av anneks på hytteeiendom. Søker: Olav M. Storli 32/2015 Øyungen landskapsvernområde (Holtålen) søknad om tilbygg til hytte ved Stensvollan. Søker: Liv Jorun Østeng 33/2015 Forollhogna nasjonalpark (Midtre Gauldal) søknad om motorferdsel til Hiåsjøen. Søker: Soknedal fjellstyre Drøftingssaker som del av befaring og møte 34/2015 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os) Søknad om nydyrking i Kjurrudalen. Videre saksgang og fremdrift. 35/2015 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os) Drøfting av muligheter og betingelser for fremføring av strøm til setrene ved Sætersjøen. 36/2015 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os) søknad om tiltak på Rønningsvollen i Storbekkdalen GID 131/67. Videre saksgang og fremdrift. SIDE 4

5 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 29/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes SIDE 5

6 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 30/ Valg av to personer til å godkjenne protokollen Innstilling til vedtak: Saken fremmes uten innstilling. Behandling: Birgit Wikan Berg (Os) og Leif Vingelen (Tolga) ble foreslått til å godkjenne protokollen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Birgit Wikan Berg (Os) og Leif Vingelen (Tolga) velges til å godkjenne protokollen på vegne av styret. SIDE 6

7 Arkivsaksnr: 2015/3675 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/ Budal landskapsvernområde søknad om oppføring av anneks på hytteeiendom GID 211/5 (Midtre Gauldal) Søker: Olav M. Storli Innstilling til vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Olav M. Storli dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for Budalen landskapsvernområde for oppføring av uthus på fritidseiendommen GID 211/5: Vilkår: - Nytt uthus kan oppføres på inntil 15 m 2 BYA (utvendige mål) i tråd med retningslinjer i gjeldende forvaltningsplan. Uthuset kan benyttes til ved og lager. - Uthuset skal plasseres skånsomt inne på den flate delen av tomta i nærheten av hytte og do og plasseres slik at det ikke ligger eksponert til for omgivelsene. - Uthuset skal utformes i tråd med tradisjoner for uthusbebyggelse i området med enkel utforming. Det vises til byggeskikkveileder i forvaltningsplan. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det ikke er eksisterende uthus for ved og lager på tomta fra før, og at forvaltningsplanen åpner for oppføring av uthus, men ikke anneks på fritidseiendommer. Med de vilkår som er gitt i vedtaket vil oppføring av uthus ikke stride mot vernevedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig». Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Olav M. Storli dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for Budalen landskapsvernområde for oppføring av uthus på fritidseiendommen GID 211/5: Vilkår: - Nytt uthus kan oppføres på inntil 15 m 2 BYA (utvendige mål) i tråd med retningslinjer i gjeldende forvaltningsplan. Uthuset kan benyttes til ved og lager. - Uthuset skal plasseres skånsomt inne på den flate delen av tomta i nærheten av hytte og do og plasseres slik at det ikke ligger eksponert til for omgivelsene. SIDE 7

8 - Uthuset skal utformes i tråd med tradisjoner for uthusbebyggelse i området med enkel utforming. Det vises til byggeskikkveileder i forvaltningsplan. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at det ikke er eksisterende uthus for ved og lager på tomta fra før, og at forvaltningsplanen åpner for oppføring av uthus, men ikke anneks på fritidseiendommer. Med de vilkår som er gitt i vedtaket vil oppføring av uthus ikke stride mot vernevedtakets formål og vil heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig». SIDE 8

9 Arkivsaksnr: 2015/2432 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 32/ Øyungen landskapsvernområde søknad om tilbygg til hytte ved Stensvollan GID 300/1/4 (Holtålen) Søker: Liv Jorun Østeng Innstilling til vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Liv Jorun Østeng dispensasjon fra verneforskriftens 3 punkt 1 for å oppføre tilbygg til hytte på festetomt 300/1/4 til inntil samlet areal utgjør 60 m2 BYA (bebygd areal). Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: - Tilbygg skal oppføres i lengderetning på hytta som skissert i søknad - Retningslinjer for byggeskikk i forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde skal følges. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskrift for Øyungen landskapsvernområde, 5, punkt 3 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Liv Jorun Østeng dispensasjon fra verneforskriftens 3 punkt 1 for å oppføre tilbygg til hytte på festetomt 300/1/4 til inntil samlet areal utgjør 60 m2 BYA (bebygd areal). Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: - Tilbygg skal oppføres i lengderetning på hytta som skissert i søknad - Retningslinjer for byggeskikk i forvaltningsplan for Øyungen landskapsvernområde skal følges. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskrift for Øyungen landskapsvernområde, 5, punkt 3 SIDE 9

10 Arkivsaksnr: 2015/640 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 33/ Forollhogna nasjonalpark søknad om motorferdsel til Hiåsjøen (Midtre Gauldal) Søker: Soknedal fjellstyre v/trond Are Berge Innstilling til vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Soknedal fjellstyre v/trond Are Berge dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 for følgende tiltak: a. 1 tur med traktor dersom det oppstår særskilte behov for dette i løpet av sommersesongen 2015, der vintertransport ikke kan erstatte behovet. Hjemmel: verneforskriftens 3, punkt 5.3 b) b. Inntil 6 turer med moped og liten henger for person med myndighet på vegne av fjellstyret for tilsyn og vedlikehold av fjellstyrebua og tilhørende båt. Tillatelsen gjelder som en prøveordning for Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at transport skjer etter eksisterende kjørespor (definert i forvaltningsplanen), at transport med moped og henger kan redusere behovet for transport med traktor sommerstid. Gorsethbua er mye brukt i sommersesongen og benyttes både av jegere, fiskere, turgåere og landbruksnæring i forbindelse med tilsyn av sau. Behovet for tilsyn med bua er derfor tilstede. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 1. Tillatelsen til transport gjelder fram til og med 19.august Soknedal fjellstyre er ansvarlig for at tillatelsen blir brukt på riktig måte. 3. Transporten skal skje langs eksisterende kjøretrasè via Haukfjellet til Gorsetbua 4. Transport skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på terreng og vegetasjon. Det skal utvises hensyn til villrein. 5. Det skal føres kjørebok for transporten. Kjørebok og kjøretillatelse skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn. 6. Rapport om bruken av tillatelsen skal sendes til nasjonalparkstyret etter endt sesong, som en del av evalueringen av transporten i området. SIDE 10

11 Behandling: Det ble i møtet foreslått å avslå søknad om tillatelse til bruk av traktor med bakgrunn i de kjøreskader/erosjon som er dokumentert på deler av strekningen. Det ble dermed foreslått å endre innstillingens pkt. a til et avslag. Forslag til ny tekst først i vedtaket som erstatning for tidligere punkt a i innstillingen: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknad om bruk av traktor for transport inn til fjellstyrebua ved Hiåsjøen sommerstid. Avslaget begrunnes med at deler av området er utsatt for erosjon, og at videre bruk og reparasjon av kjøresporet må avklares. Hjemmel for avslag: Verneforskriftens 3, pkt. 5.1.» Det ble først stemt over nytt forslag til innhold i punkt a. Nytt forslag enstemmig vedtatt. Det ble så stemt for resten av innstillingen - pkt. b med vilkår i pkt Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: a. Nasjonalparkstyret for Forollhogna avslår søknad om bruk av traktor for transport inn til fjellstyrebua ved Hiåsjøen sommerstid. Avslaget begrunnes med at deler av området er utsatt for erosjon, og at videre bruk og reparasjon av kjøresporet må avklares. Hjemmel for avslag: Verneforskriftens 3, pkt b. Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Soknedal fjellstyre v/trond Are Berge dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 for følgende tiltak: Inntil 6 turer med moped og liten henger for person med myndighet på vegne av fjellstyret for tilsyn og vedlikehold av fjellstyrebua og tilhørende båt. Tillatelsen gjelder som en prøveordning for Tillatelsen i pkt. b er gitt med følgende vilkår: 1. Tillatelsen til transport gjelder fram til og med 19.august Soknedal fjellstyre er ansvarlig for at tillatelsen blir brukt på riktig måte. 3. Transporten skal skje langs eksisterende kjøretrasè via Haukfjellet til Gorsetbua 4. Transport skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på terreng og vegetasjon. Det skal utvises hensyn til villrein. 5. Det skal føres kjørebok for transporten. Kjørebok og kjøretillatelse skal medbringes under transport og fremvises på forlangende fra politi eller oppsyn. 6. Rapport om bruken av tillatelsen skal sendes til nasjonalparkstyret etter endt sesong, som en del av evalueringen av transporten i området. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48. Det er i avgjørelsen lagt vekt på at transport skjer etter eksisterende kjørespor (definert i forvaltningsplanen), at transport med moped og henger kan redusere behovet for transport med traktor sommerstid. Gorsethbua er mye brukt i sommersesongen og benyttes både av jegere, fiskere, turgåere og landbruksnæring i forbindelse med tilsyn av sau. Behovet for tilsyn med bua er derfor tilstede. SIDE 11

12 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 36/ Kort orientering/drøfting Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde, søknad om tiltak på Rønningsvollen Nasjonalparkstyret har mottatt søknad om riving av eksisterende fjøs og oppføring av nytt bygg for turistformål. Saken er av prinsipiell karakter og krever derfor noe nærmere utredning. Søknaden vil bli lagt frem for behandling i nasjonalparkstyrets neste møte i september. I forkant av dette vil det i dialog med søker, kommunen og fylkeskommunene ses på om det finnes andre løsninger som kan være med på å ivareta eksisterende bygningsmasse, kulturlandskapet og samtidig bidra til å tilrettelegge for tilleggsnæring til gardsbruk i drift. Fra styret ble det påpekt at vi må forholde oss til forvaltningsplanens retningslinjer mht. arealstørrelse, utforming mv. Det er viktig å tilrettelegge for å ta vare på eksisterende bygninger i området fremfor å rive og bygge nytt. Det er også viktig å behandle ulike søkere likt. Det er positivt å tilrettelegge for overnatting i området. Det bør legges opp til en generell diskusjon i bygda i forhold til hva man vil med utvikling av turisme og overnatting i seterdalene. SIDE 12

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015 TUR_APP FOROLLHOGNA 1. Generelt Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom arbeidet med strategien

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Haglebu Fjellstue Dato: Tirsdag 9. juni Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Framtidsverksted for Forollhogna:

Framtidsverksted for Forollhogna: Grunnlag informasjons- og besøksstrategi for Forollhogna NOTAT desember 2014 Framtidsverksted for Forollhogna: «Natur- og kulturarv som ressurs for bosetting og verdiskaping.» Oppsummering av bygdemøter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Utkast fra Fylkesmannen i Troms og arbeidsutvalget «Reisagruppa»,

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 15.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. 09.00 10.00 Regionalparken v/magne Pedersen og Elin H. Simensen Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 09.00 10.00 Regionalparken

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 18.05.2009 Tilstede: Tone Ranheim Rolfstad (sak 26), Kari Ask, Gunnar Båsen, Hege Jaren, Liv-Jorunn Ruud, Tore Kravik, Kjell Ove Hovde Forfall: Steinar Berthelsen Sted: Sigdal

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mo i Rana, Meyergården Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95254183. Vararepresentanter møter

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer