Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl"

Transkript

1 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat Møteprotokoll (NP) Utvalg Nasjonalparkstyret Møte nr.: 4/2013 Møtested: Vollan Gård/Kvikne nasjonalparksenter, Kvikne (Tynset) Dato: Tid: Kl Til stede - nasjonalparkstyret: Navn Erling Lenvik Ragnhild Aashaug Bersvend Salbu Hans Vintervold Birgit Wikan Berg Ola T. Lånke Kristin Bendos Terje A. Hoffstad Gunn I. Stokke Representerer Midtre Gauldal kommune, styreleder Tolga kommune, styremedlem Tynset kommune, styremedlem Røros kommune, styremedlem Os kommune, styremedlem Rennebu kommune, styremedlem Holtålen kommune, styremedlem Hedmark fylkeskommune, styremedlem Sør-Trøndelag fylkeskommune, styremedlem Meldt forfall: Ingen Andre (innledere, forvaltning og oppsyn): Navn Representerer Esten Sødal Skullerud Vollan gård/kvikne nasjonalparksenter, Nasjonalparkguidene Kristin Lund Austvik Kvikne Utmarksråd/Kvikne fjellstyre Linda Merkesdal Vingelen Utvikling Ingebrigt Storli Fjelloppsyn Erik Ydse SNO Forollhogna Tale Nedberg Tynset kommune, administrasjonen (under befaring) Astrid Alice Haug nasjonalparkforvalter, sekretariat Dagen var tredelt og besto av en temadel (Villrein som verdiskaper), vedtaksmøte, samt befaring. NP-sak 43/2013 ble fremmet for styret i møtet (uttalelse til riving av seterbebyggelse). Underskrift: Jeg bekrefter med min underskrift at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Møteprotokollen ble bekreftet godkjent pr. e-post henholdsvis og Terje A. Hoffstad (sign) Gunn I. Stokke (sign) SIDE 1 AV 15

2 Temadel og befaring Esten Sødal Skullerud innledet temadelen med en orientering om Vollan Gård og Kvikne nasjonalparksenter. Linda Merkesdal orienterte om prosjektet «Villreinen som verdiskaper» og oppfølgingen av dette arbeidet lokalt. Villrein og ferdselsproblematikk ble drøftet grundig både i temadelen av møtet og under befaring langs Plassetervegen inn mot Grøntjønnan. I det videre arbeid blir det viktig å drøfte hva som er bærekraftig aktivitet i området, og hva slags verdiskaping som vil være mulig og ønskelig. Hvordan møter vi de som kommer med informasjon og veiledning. I tilknytning til temadelen og sak 36/2013 ble det drøftet behov for en sertifiseringsordning for guider. Det ble også drøftet hvorvidt det skal være mulig å drive «oppsøkende» virksomhet på villrein i Forollhogna. Det var i utgangspunktet generell skepsis til å tilby aktivitet som har som mål å oppsøke villrein (utenom i forbindelse med jakt), men vi bør ha et apparat/tilbud om guiding for de kommer og som etterspør kunnskap/informasjon. Konklusjon Nasjonalparkstyret ønsker derfor at det blir forberedt og lagt frem en egen sak om guiding, aktiviteter og turer i nasjonalparken. Det bør også legges fram forslag til et opplegg for sertifisering av guider i området. SIDE 2 AV 15

3 Sakliste vedtaksmøte NP-sak SAKSTYPE Arkivsak 34/2013 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 35/2013 Valg av to personer til å underskrive protokollen Vedtakssaker etter verneforskrift 36/2013 Forollhogna nasjonalpark Søknad/melding om tiltak organisert ferdsel fotografering av villrein i brunsttid. Natur&Foto v/tom Schandy (Forollhogna) 37/2013 Budalen landskapsvernområde (Midtre Gauldal) Søknad om oppføring av ny seterbu i tilknytning til Rognesvollen og fremføring av ny veg til seterbua. Søker: Terje Tovmo 38/2013 Forollhogna nasjonalpark Søknad om lavtflyving i forbindelse med kalvetelling (Forollhogna) Søker: NINA 39/2013 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os) Riving og oppsetting av nytt uthus og do på fritidseiendom. Søker: Bente Bolstad Nergård 40/2013 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os) Oppføring av platting til hytte på eiendommen GID 131/423 Søker: Tormod Tveitan 41/2013 Drøftingssaker Revidering av forvaltningsplaner og tiltaksplan. Årlig informasjonsmøte i samarbeid med regional plan. Informasjons- og besøksstrategi Initiativ for økning av setertilskudd stimulering av seterdrift (fremmet i møtet) 42/2013 Referatsaker og orienteringssaker Reutvisning av seter ved Finntjønnan i Endalen landskapsvernområde Saker behandlet av AU Meldingssaker (hastesaker) 43/2013 Uttalelse (sak fremmet i møtet) Budalen landskapsvernområde Riving av seterbebyggelse uttalelse til Statskog og Budal fjellstyre ad. Grytdalsvollen i Midtre Gauldal kommune 2013/ / / / / /7412 SIDE 3 AV 15

4 Vedtakssaker Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 34/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjennes. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes. Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 35/ Valg av to personer til å godkjenne protokollen Saken fremmes uten innstilling. Terje A. Hoffstad (Hedmark fylkeskommune) og Gunn I. Stokke (Sør-Trøndelag fylkeskommune) foreslås til å godkjenne protokollen. Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Terje A. Hoffstad (Hedmark fylkeskommune) og Gunn I. Stokke (Sør-Trøndelag fylkeskommune) velges til å godkjenne protokollen. SIDE 4 AV 15

5 Utvalgssak Arkivsaksnr.: Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 36/ / Melding/søknad om organisert virksomhet i Forollhogna nasjonalpark; Foto-tur til Forollhogna for å fotografere villrein i brunst Nasjonalparkstyret tar informasjonen til etterretning, men vil presisere viktigheten av at Nasjonalparkguidene (el. annet lokalt firma med tillatelse) har ansvar for at aktiviteten skjer i tråd med de vilkår som er gitt i tillatelsen fra nasjonalparkstyret. Styret ser svært positivt på at Natur&Foto eventuelt deltar i prosjektet «Villreinen som verdiskaper» for å avklare framtidige rammer for denne type virksomhet fremover. Følgende endringer ble foreslått: Tillegg i første setning (i kursiv): Nasjonalparkstyret tar informasjonen til etterretning, men vil presisere viktigheten av at Nasjonalparkguidene (el. annet lokalt firma med tillatelse) har ansvar for at aktiviteten og markedsføringen skjer i trår med de vilkår som er gitt i tillatelsen fra nasjonalparkstyret. Siste setning i innstillingen strykes. Det ble votert over innstilling med endringsforslag som foreslått. Innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Nasjonalparkstyret tar informasjonen til etterretning, men vil presisere viktigheten av at Nasjonalparkguidene (el. annet lokalt firma med tillatelse) har ansvar for at aktiviteten og markedsføringen skjer i tråd med de vilkår som er gitt i tillatelsen fra nasjonalparkstyret. SIDE 5 AV 15

6 Utvalgssak Arkivsaksnr.: Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 37/ / Budalen landskapsvernområde søknad om oppføring av ny seterbu med veg på Rognesvoll tilhørende GID 174/1 Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Terje Tovmo dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for følgende tiltak i tilknytning til Rognesvollen på GID 402/1 (Budal statsalmenning): 1. Oppføring av ny laftet seterbu på 68 m 2 BYA inklusive overbygd inngangsparti (53,5 m 2 BRA) tilhørende Rognesvollen. For oppføring av seterbu gjelder følgende vilkår: o Seterbua skal oppføres i tråd med søknad (byggetegning). o Ved plassering, fargevalg og detaljering skal retningslinjer i byggeskikkveileder for området følges. Seterbua skal plasseres mest mulig parallelt med terrengkotene eller fremherskende vindretning. Plassering tilpasses naturlig terreng. Bygningsvolumet skal legges så nær bakken som mulig. o Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriftens 5, punkt 1 2. Fremføring av veg til ny seterbu. Følgende vilkår gjelder: Ny veg skal legges mest mulig skånsomt og naturlig i terrenget for å unngå unødvendige skjæringer og/eller fyllinger. Detaljering (utforming og endelig trasè) avklares med kommunen Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriftens 5, punkt 7. Innstillingen enstemmig vedtatt. SIDE 6 AV 15

7 Vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Terje Tovmo dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for følgende tiltak i tilknytning til Rognesvollen på GID 402/1 (Budal statsalmenning): 1. Oppføring av ny laftet seterbu på 68 m 2 BYA inklusive overbygd inngangsparti (53,5 m 2 BRA) tilhørende Rognesvollen. For oppføring av seterbu gjelder følgende vilkår: o Seterbua skal oppføres i tråd med søknad (byggetegning). o Ved plassering, fargevalg og detaljering skal retningslinjer i byggeskikkveileder for området følges. Seterbua skal plasseres mest mulig parallelt med terrengkotene eller fremherskende vindretning. Plassering tilpasses naturlig terreng. Bygningsvolumet skal legges så nær bakken som mulig. o Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriftens 5, punkt 1 2. Fremføring av veg til ny seterbu. Følgende vilkår gjelder: Ny veg skal legges mest mulig skånsomt og naturlig i terrenget for å unngå unødvendige skjæringer og/eller fyllinger. Detaljering (utforming og endelig trasè) avklares med kommunen Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Verneforskriftens 5, punkt 7. SIDE 7 AV 15

8 Utvalgssak Arkivsaksnr.: Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 38/ / Forollhogna nasjonalpark søknad om tillatelse til flyving under 300 m i forbindelse med kalvetelling Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir NINA v/roy Andersen dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 for lavtflyving i forbindelse med kalvetellinger i Forollhogna nasjonalpark. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for perioden 15.juni 1.august og gjelder for årene Tillatelsen kan benyttes av den/de personer NINA engasjerer. Søker er ansvarlig for at tillatelsen blir brukt i henhold til vilkårene. 3. Antallet flyvinger skal begrenses til det nødvendige for gjennomføring av kalvetellinger innenfor Forollhogna nasjonalpark. Tiltaket skal skje så skånsomt som mulig for å ikke forstyrre villreinen unødig. 4. Nasjonalparkstyret skal orienteres om gjennomføringen av tiltaket det enkelte år. Hjemmel: Tillatelsen er fattet med hjemmel i verneforskriftens 3, punkt 5.3 d» Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak: Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir NINA v/roy Andersen dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 5.1 for lavtflyving i forbindelse med kalvetellinger i Forollhogna nasjonalpark. Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 1. Tillatelsen gjelder for perioden 15.juni 1.august og gjelder for årene Tillatelsen kan benyttes av den/de personer NINA engasjerer. Søker er ansvarlig for at tillatelsen blir brukt i henhold til vilkårene. 3. Antallet flyvinger skal begrenses til det nødvendige for gjennomføring av kalvetellinger innenfor Forollhogna nasjonalpark. Tiltaket skal skje så skånsomt som mulig for å ikke forstyrre villreinen unødig. 4. Nasjonalparkstyret skal orienteres om gjennomføringen av tiltaket det enkelte år. Hjemmel: Tillatelsen er fattet med hjemmel i verneforskriftens 3, punkt 5.3 d» SIDE 8 AV 15

9 Utvalgssak Arkivsaksnr.: Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 39/ / Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os) søknad om riving og oppsetting av nytt uthus og do på fritidseiendom «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Bente Bolstad Nergård dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde for følgende tiltak på fritidseiendommen GID 131/239: Riving av eksisterende uthus og do, og oppføring av nye som erstatning for eksisterende bygg Vilkår: - Do oppføres med samme mål som eksisterende og flyttes til annet egnet sted på tomta - Nytt uthus kan oppføres på 15 m 2 som omsøkt, flyttes til egnet sted på tomta som omsøkt - Formingsveileder for bebyggelsen i seterdalene skal legges til grunn for utforming og plassering av byggene. Tradisjonelle materialer og farger skal brukes. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48» Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir Bente Bolstad Nergård dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde for følgende tiltak på fritidseiendommen GID 131/239: Riving av eksisterende uthus og do, og oppføring av nye som erstatning for eksisterende bygg Vilkår: - Do oppføres med samme mål som eksisterende og flyttes til annet egnet sted på tomta - Nytt uthus kan oppføres på 15 m 2 som omsøkt, flyttes til egnet sted på tomta som omsøkt - Formingsveileder for bebyggelsen i seterdalene skal legges til grunn for utforming og plassering av byggene. Tradisjonelle materialer og farger skal brukes. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48» SIDE 9 AV 15

10 Utvalgssak Arkivsaksnr.: Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 40/ / Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (Os) søknad om oppføring av platting/terasse til hytte på eiendommen 131/423 «Med hjemmel i verneforskriftens 3, punkt 1 avslår Nasjonalparkstyret for Forollhogna søknad fra Tormod Tveitan om oppføring av terasse/platting langs hyttas vestside som omsøkt. Avgjørelsen er begrunnet med at det her er vanskelig å legge platting direkte på terreng. Nasjonalparkstyret er positive til oppføring av en mindre platting i tilknytning til hytta ellers under forutsetning av at det er mulig å legge plattingen direkte på terreng. Denne avgjørelsen er fattet med hjemmel i naturmangfoldlovens 48. Det ble fremmet nytt forslag til vedtak i møtet: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for oppføring av platting/terasse i tilknytning til hytte på eiendommen GID 131/423 i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Vilkår: - Platting tillates på inntil 2*7 m - Rekkverk tillates ikke - Platting skal legges nærmest mulig naturlig terreng og maks høyde over bakken kan være inntil 0,5 m 1. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket ikke er knyttet til eldre bebyggelse/bygningsmiljø og vil i dette tilfellet ikke være dominerende i landskapsbildet. Med de vilkår som er satt i vedtaket vil tiltaket ikke føre til forringelse av verneverdiene i området. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48.» 1 Supplerende saksopplysning: Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av tiltaksbegrepet i pbl For slike terasser er det krav om rekkverk, og tiltaket skal også regnes med i bebygd areal. jf. TEK og annet ledd. Nytt forslag ble enstemmig vedtatt. SIDE 10 AV 15

11 Vedtak: «Nasjonalparkstyret for Forollhogna gir dispensasjon fra verneforskriftens 3, punkt 1 for oppføring av platting/terasse i tilknytning til hytte på eiendommen GID 131/423 i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Vilkår: - Platting/terasse tillates på inntil 2*7 m og tilpasses forholdene på stedet - Rekkverk tillates ikke - Platting/terasse skal legges nærmest mulig naturlig terreng og maks høyde over bakken kan være inntil 0,5 m 1. - Tillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato Det er i avgjørelsen lagt vekt på at tiltaket ikke er knyttet til eldre bebyggelse/bygningsmiljø og vil ikke være dominerende i landskapsbildet. Med de vilkår som er satt i vedtaket vil tiltaket ikke være i strid med verneformålet, og vil ikke føre til forringelse av verneverdiene i området. Hjemmel: Naturmangfoldlovens 48.» 1 Supplerende saksopplysning: Terrasser med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av tiltaksbegrepet i pbl For slike terrasser er det krav om rekkverk, og tiltaket skal også regnes med i bebygd areal. jf. TEK og annet ledd. SIDE 11 AV 15

12 Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 41/ Drøftingssaker: Revidering av forvaltningsplaner og tiltaksplan Nasjonalparkforvalter orienterte om nylig avholdt møte i det administrative kontaktutvalget for Forollhogna. I dette møtet ble revidering av forvaltningsplaner i Forollhogna drøftet. Forberedende møte med ulike aktører (representanter for administrasjonene i kommunene, Statskog, fjellstyrer, fylkeskommuner, Miljødirektoratet, Verdensarv mfl) er bestemt til torsdag 24.oktober. Nasjonalparkstyret bør være representert ved AU eller flere i dette møtet. Konklusjon: Styret var enige om at det fremlegges en sak forberedt av det administrative utvalget i samarbeid med AU til styrets møte 26. november. Saken bør inneholde forslag til hvilke planer som skal revideres først, opplegg og forutsetninger for gjennomføring (økonomi/ressurser). Revidering av tiltaksplan med prioritering av hovedtiltak og strategier for 2014 vil bli lagt frem i samme møte. Samordning regional plan og verneforvaltning Det er særlig to tiltak der regional plan og verneforvaltning bør samordnes. Det gjelder årlig møte, samt arbeid med informasjons- og besøksstrategi for området. Det anbefales at det i 2014 rettes søkelyset på temaet «Villrein og ferdsel», og at fylkeskommunene tar hovedansvar for å gjennomføre et slikt temaseminar (1 dag) i samarbeid med nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret har tidligere vedtatt at de ønsker å bidra til utarbeiding av en informasjonsog besøksstrategi for Forollhogna-området. Dette arbeidet må ses i sammenheng med de utfordringer som er knyttet til villrein og ferdsel i Forollhogna-området. Konklusjon Det ble i møtet enighet om at styreleder og nasjonalparkforvalter utformer et brev til fylkeskommunene og ber om at man i oppfølgingen av tiltaksdelen i regional plan prioriterer følgende to tiltak: - Temaseminar vinter 2014, der tema «villrein og ferdsel» står sentralt - Utarbeiding av en informasjons- og besøksstrategi som en oppfølger av temaseminaret Nasjonalparkstyret vil tilrå at dette arbeidet blir prioritert og sett i sammenheng med hverandre og igangsatt så raskt som mulig. SIDE 12 AV 15

13 Økning av setertilskudd Birgit Wikan Berg (Os kommune) fremmet et ønske om å sette aktiv setring mer på dagsorden. Nasjonalparkstyret bør bidra til at det stimuleres til setring, beiting og skjøtsel i verneområdene. Denne saken må løftes opp på politisk plan sentralt slik at det overføres særskilte virkemidler/økonomiske ressurser til denne type aktivitet i verneområdene (utenom regionalt miljøprogram). Aktiv drift og skjøtsel av områdene er viktige for å hindre gjengroing og bygningsforfall i seterdalene. Konklusjon Styret ble enige om at det utarbeides et notat som sendes ut til alle styremedlemmene for kommentarer og godkjenning. Notatet utarbeides i samarbeid mellom Birgit Wikan Berg (Os), Ragnhild Aashaug (Tolga) og nasjonalparkforvalter. Undervegs vurderes det om brev kan sendes direkte til sentrale myndigheter eller om dette bør behandles særskilt i nasjonalparkstyrets neste møte. SIDE 13 AV 15

14 Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 42/ Referatsaker og orienteringssaker: Det ble kort orientert om følgende saker: - Reutvisning av seter ved Finntjønnan i Endalen landskapsvernområde (etter seterforskriften) - Saker behandlet av AU (legges ut på styrets nettsider fortløpende) - Eksempler på saker som tas inn som «meldingssaker» - der nasjonalparkforvalter i samråd med styreleder har vurdert det slik at de ikke rammes av verneforskriftens bestemmelser Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Nasjonalparkstyret tar referatsakene til orientering. SIDE 14 AV 15

15 Utvalgssak Arkivsaksnr.: Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 43/ / Uttalelse til sak vedrørende Grytdalsvollen i Budalen landskapsvernområde. Saksopplysninger: Statskog har i brev av oversendt en orientering om tidligere saksgang angående Grytdalsvollen i Budal statsalmenning. Budal fjellstyre har i sak 11/13 vedtatt at bygningene på setervollen skal rives. Sør-Trøndelag fylkeskommune har sterkt frarådet at bebyggelsen rives. Saken er oversendt nasjonalparkstyret for behandling/uttalelse. Nasjonalparkforvalter oppfatter ikke dette som en konkret søknad om riving, men som en henvendelse fra Statskog om en uttalelse til saken fra nasjonalparkstyret. Forslag til uttalelse ble fremlagt i møtet. Vedtak: Nasjonalparkstyret ga sin tilslutning til følgende uttalelse til Statskog, som svar på brev av : «Nasjonalparkstyret for Forollhogna viser til verneforskriftens 2 (formål med vernet) der seterbebyggelsen og setervollene er en viktig del av verneformålet. Bygningene i seterdalene er viktige både som enkeltobjekter, som del av bygningsmiljøet på setervollene og som del av seterlandskapet og historien i området. Derfor er all riving av seterbebyggelse søknadspliktige tiltak etter verneforskriftens 3. I vurderingen av en søknad om riving vil det være naturlig å legge vekt på bla. følgende forhold: bygningen/bygningenes verneverdi, som enkeltbygg eller som del av et setermiljø og som del av landskapsbildet og historien på stedet tilstanden på bygningene (stort forfall eller muligheter for istandsetting og bruk) begrunnelse for tiltaket (eksempel behov for nye og mer funksjonelle bygg på setra i forbindelse med næring, nye bygg som erstatter gamle ved stort forfall o.l.) søknadens presedens for andre saker («samla belastning») fylkeskommunens (kulturminnemyndighet) uttalelse i saken På generelt grunnlag vil nasjonalparkstyret uttale at en søknad om riving med basis kun i eiendomsrettslige/privatrettslige forhold ikke er god nok begrunnelse for å kunne tillate riving etter verneforskriftens bestemmelser. Nasjonalparkstyret vil tilrå at man i saker av denne type (bortfall av seterrett el. seter falt i det fri) søker å finne løsninger som bidrar til å ta vare på seterbebyggelsen som en viktig del av kulturlandskapet.» SIDE 15 AV 15

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Tolga kommune, vararepresentant for Ragnhild Aashaug NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 2/2013 Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk (Rennebu) Dato: Tid: Kl

Nasjonalparkstyret Møte nr.: 2/2013 Mjuklia ungdomssenter og gjestegård, Berkåk (Rennebu) Dato: Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet)

Representerer Tolga kommune, styremedlem (ledet møtet) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk

Tolga kommune, vararepresentant (deltok mandag) Tynset kommune, vararepresentant. Foredrag om bygningsforvaltning og byggeskikk NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Gaula natursenter, Støren (Midtre Gauldal) Dato og tid: Mandag 9.mai 2016 kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møtested: Orkelbogen friluftssenter Dato og tid: Temamøte kl , Temadel og vedtaksmøte 5.12 kl. 9 14

Møtested: Orkelbogen friluftssenter Dato og tid: Temamøte kl , Temadel og vedtaksmøte 5.12 kl. 9 14 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem. Vara: Leif Vingelen stilte som vara for Ragnhild Aashaug, Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Felles temamøte med villreinnemda fra kl Vedtaksmøte fra kl

Felles temamøte med villreinnemda fra kl Vedtaksmøte fra kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Gammeltunet Hanshus, Soknedal, Midtre Gauldal Dato: 30.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, leder og styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune

Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik Ragnhild Aashaug. Midtre-Gauldal kommune Tolga kommune NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Møteprotokoll Møteprotokoll (AU) Utvalg: Arbeidsutvalget Møte nr.: 3/2013 Møtested: e-post møte Dato: 28.02.2013 Arbeidsutvalget Navn Representerer Funksjon Erling Lenvik

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen. Til stede nasjonalparkstyret.

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen. Til stede nasjonalparkstyret. Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 2.mars 2018, kl. 10-15 Møtested: Hovet (møterom Messa), Ålen Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen 1 Anne Grethe Beck Andersen Tone Hagen

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder

Representerer Midtre Gauldal kommune, styremedlem og leder NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant)

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant) Møteprotokoll (NP) Møtested: Kompetansesenteret, Tynset Dato og tid: Fredag 8.desember kl. 10-15 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen Ragnhild Aashaug Runa Finborud Tone

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 03.09.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 34/2013 11.09.2013

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/3535 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 48/2012 09.11.2012

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, Røros

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Femundsmarka nasjonalparksenter ved Doktortjønna, Røros NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen

Jan Erik Andersen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvernavdelingen NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Utkast datert Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna Delegeringsreglement for Nasjonalparkstyret for Forollhogna 1. Forvaltningsmyndighet og organisering Dette delegeringsreglementet gjelder for nasjonalparkstyret for Forollhogna og de verneområdene og verneforskriftene

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Spellmovollen, Såttåhaugen i Vangrøftdalen (Os) Dato og tid: kl. 9 16 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 05.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 29/2015 12.06.2015

Detaljer

Særutskrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/

Særutskrift. Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/ Arkivsaksnr: 2019/1772 Saksbehandler: Eli Grete Nisja Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 7/2019 01.03.2019 Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - søknad

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, styreleder. Sør-Trøndelag fylkeskommune, styremedlem

Representerer Midtre Gauldal kommune, styreleder. Sør-Trøndelag fylkeskommune, styremedlem NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna

Møteprotokoll for nasjonalparkstyret for Forollhogna NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Liv Hanne Tønset MEDL TRØNDELAG FK

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Liv Hanne Tønset MEDL TRØNDELAG FK Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Kommunestyresalen, Berkåk, Rennebu Dato: 01.03.2019 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/6469 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 25.09.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 35/2012 21.09.2012

Detaljer

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for arbeidsutvalget (AU) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2172 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 13/2017 18.04.2017

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA Høringsutkast Mai 2019 Forord Forollhogna nasjonalpark med de 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg på uthus på fritidseiendom Storbekkdalen 109, Os kommune.

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilbygg på uthus på fritidseiendom Storbekkdalen 109, Os kommune. Besøksadresse Doktortjønna Johan Falkbergets veg 16 7374 Røros Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E- post: fmtlpost@fylkesmannen.no Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 E-post: fmtlegn@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Bergstadens Hotel, Røros. Dato og tid: Fredag 18.november 2016 kl. 9-15

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Bergstadens Hotel, Røros. Dato og tid: Fredag 18.november 2016 kl. 9-15 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015

MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 MØTEPROTOKOLL 30. NOVEMBER 2015 Møtested: Anne på Landet, Hylleråsen Dato: 30. november 2015 Tidspunkt: kl. 10:00-13:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Bjørg-Edith Enger Dag Rønning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/6400 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 29.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/2014 27.08.2014

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.02.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2018 02.03.2018

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Særutskrift. Tiltaksplan og bestillingsdialog med SNO for 2013

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Særutskrift. Tiltaksplan og bestillingsdialog med SNO for 2013 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 15.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna NP 51/2012 09.11.2012 Tiltaksplan

Detaljer

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl

Møteprotokoll (NP) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Møtested: Storbekkøya museumsseter, Budalen Dato: Fredag 13.juni 2014 Tid: Kl NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant)

Sør-Trøndelag fylkeskommune (vararepresentant) NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl Møte kl Befaring Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda

Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl Møte kl Befaring Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 8.juni 2018, kl. 9 15. Møte kl. 9 12. Befaring 12 15. Møtested: Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 30.01.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 1/2015 06.02.2015

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag kl Til stede nasjonalparkstyret:

Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag kl Til stede nasjonalparkstyret: Møteprotokoll (NP) Møtested: Røros Hotell, Røros (vedtaksmøte) Dato og tid: Tirsdag 19.09.2017 kl. 12.30 16 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Jan Håvard Refsethås Ragnhild Aashaug Sivert Moen Per Ousten

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rune Krogh Liv Hanne Tønset TFK Per Ousten Runa Finborud OS

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rune Krogh Liv Hanne Tønset TFK Per Ousten Runa Finborud OS Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Vollan gård, Kvikne Dato: 10.05.2019 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Aashaug

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vertshuset, Røros Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Hans

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 22.01.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2013 29.01.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.02.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 1/2018 02.03.2018

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Runa Finborud MEDL OS Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Vingelsgaard Gjestgiveri, Vingelen, Tolga Dato: 30.08.2019 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 24.04.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 21/2015 05.05.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1.

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. Møteprotokoll Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 28.06.2013 Tidspunkt: 08:30-08:50 + e-postbehandling av sakene 15 og 16, med frist 1. juli Følgende faste

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 18. NOVEMBER 2014 Møtested: Drevsjø, Skrivargar`n Dato: 18. november 2014 Tidspunkt: kl. 10:00-12:30 Til stede nasjonalparkstyret: Navn

Detaljer

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Referansenummer 14SBB71B Søkeropplysninger Organisasjonsnummer 974764350 Navn Astrid Alice Haug Firmanavn Nasjonalparkstyret for Adresse Postboks 4710

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 23. MARS 2015 Møtested: Innbygda i Trysil Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: kl. 10.00-12.00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin

Detaljer

Møtedato: Fredag 7.september 2018, kl Møtested: Forvaltningsknutepunkt/Femundsmarka nasjonalparksenter, Røros. Os kommune (vararepresentant)

Møtedato: Fredag 7.september 2018, kl Møtested: Forvaltningsknutepunkt/Femundsmarka nasjonalparksenter, Røros. Os kommune (vararepresentant) Møteprotokoll (NP) Møtedato: Fredag 7.september 2018, kl. 10 15. Møtested: Forvaltningsknutepunkt/Femundsmarka nasjonalparksenter, Røros Til stede nasjonalparkstyret Navn Jan Håvard Refsethås Sivert Moen

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:15-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Elgå - Bryggeloftet Dato: 06.10.2015 Tidspunkt: 9:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nordfjell Hans

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/ ssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 44/2013 26.11.2013 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: Tidspunkt: 10:00-15:00 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Dag Rønning Erik Sletten

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2012/9978 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 07.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 32/2013 06.03.2013

Detaljer

Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark med 8 landskapsvernområder

Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark med 8 landskapsvernområder Byggeskikkveileder for Forollhogna nasjonalpark med 8 landskapsvernområder Forollhognakonferansen 2019 Birgit Wikan Berg Sivilarkitekt, Norconsult As Hvorfor felles byggeskikkveiler? Små forskjeller (naturgitt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/ Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/2585 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 21.04.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 17/2017 18.04.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/3115 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 18.06.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 31/2014 13.06.2013

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 30.11.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 51/2017 08.12.2017

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/630 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 23.04.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 16/2012 16.05.2012

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. Nasjonalparkstyret for Forollhogna Nasjonalparkstyret for Forollhogna Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.09.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 21/2018 07.09.2018

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset, Rendalen Dato: 24.04.2015 - kl. 12.00 15.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 24. SEPTEMBER 2014 Møtested: Telefonmøte Dato: 24. september 2014 Tidspunkt: kl. 08.00-08.35 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2015/5391 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 25.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 49/2015 17.09.2015

Detaljer

Reparasjonsarbeid og tilrettelegging for sti ved Forollsjøen

Reparasjonsarbeid og tilrettelegging for sti ved Forollsjøen Nasjonalparkstyret for Forollhogna Særutskrift Arkivsaksnr: 2018/12375 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 12.06.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) NP 14/2018 08.06.2018

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.02.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 19/12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva Nordfjell

Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva Nordfjell NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA Protokoll fra møte 19. mars 2014 Tid: Kl. 10.30 13.45 Til stede fra styret: Forfall: Andre til stede: Mirjam Engelsjord, Lars Erik Hyllvang, Maths Mortensson og Eva

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 14. JANUAR 2015 Møtested: Kommunehuset Hagelund i Innbygda, Ordførerens kontor. Dato: 14. januar 2015 Tidspunkt: kl. 14:30-16:00 Til

Detaljer

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark Forollhogna nasjonalpark Lokal forvaltning etter Bløtkakemodellen Tolga, desember 2007 BAKGRUNN Forollhogna nasjonalpark med 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet i desember 2001. 1 mai 2003

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Kunnskapsparken Alta, møterom Origo Store, 3. etasje Dato: Mandag 17. august 2015 Tidspunkt: 12.00 (lunsj for styret kl. 11.30) Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. Styreleder MEDL Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset i Trysil Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Erik Sletten Elisabeth

Detaljer

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015

Notat Tur-app Forollhogna 16.01.2015 TUR_APP FOROLLHOGNA 1. Generelt Tur_app Forollhogna utarbeides og videreutvikles som en del av arbeidet med informasjons- og besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna. Gjennom arbeidet med strategien

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Bersvend

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: Etter befaring ca kl 10.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE STARTER MED BEFARING PÅ UNGDOMSSKOLEN/VOKSENOPPLÆRINGEN OPPMØTE

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA. Saksfremlegg. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 02.04.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna (NP) 10/2014 09.04.2014

Detaljer