Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dammsugare Støvsuger Pölynimuri"

Transkript

1 Dammsugare Støvsuger Pölynimuri 2000 W Biltema Nordic Services AB

2 Dammsugare, 2000 W Generella säkerhetsinstruktioner Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används. Spara bruksanvisning inklusive garantibrev, kvitto samt, om möjligt, originalförpackningen. Dammsugaren är framtagen endast för privat bruk. Använd den inte utomhus. Håll dammsugaren ifrån värmekällor, direkt solljus, fukt (sänk aldrig ner produkten i någon form av vätska) och vassa kanter. Rör inte dammsugaren med våta händer. Om dammsugaren är fuktig eller våt, dra genast ur stickkontakten ur vägguttaget. Dammsugaren får aldrig placeras i vatten. Kontrollera alltid att dammsugaren är avstängd och att stickkontakten är utdragen ur vägguttaget innan dammsugaren rengörs eller ställs undan. Ta även bort alla tillbehör. Lämna aldrig dammsugaren utan uppsikt när den är igång. Stäng alltid av dammsugaren om du lämnar den. Ta tag i stickkontakten och dra ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i sladden. För att undvika farliga situationer för barn bör sladden ligga längs golvet. Barn bör inte ha tillgång till dammsugaren. Kontrollera regelbundet att dammsugare och sladd inte är skadade. Använd aldrig dammsugaren om skador upptäckts. Reparation får endast utföras av kvalificerad servicetekniker. Byt alltid ut en trasig sladd mot en sladd av samma typ. Använd alltid originalreservdelar Läs noga följande speciella säkerhetsinstruktioner. Speciella säkerhetsinstruktioner Sug ej upp vätskor! Sug ej upp het aska eller vassa föremål! Använd ej dammsugaren i utrymmen med hög luftfuktighet! Dammsug aldrig utan filter i dammsugaren! Dammsug aldrig hår, kläder eller någon del av kroppen! Håll dammsugaren ifrån värmekällor som element, ugnar etc.! Uppstart 1. Tryck in slangen i öppningen i dammsugaren tills det låses mekaniskt. 2. Tryck i röret i den böjda slangförlängningen. 3. Anslut den lilla borsten och lilla halsen på handtaget Biltema Nordic Services AB 2

3 Använd dammsugaren 1. Anslut önskat munstycke och justera röret till önskad längd. 2. Dra ut önskad längd på sladden och sätt i stickkontakten i skyddsjordat vägguttag. 3. Tryck på På/Av-knappen. 4. Ställ in önskad sugeffekt. 5. Dammsug med jämn hastighet. Filter Dammsugaren har två filter. Motorskyddsfilter 1. Öppna frontluckan 2. Ta bort gallret för filtret 3. Rengör eller byt filtret. 4. Sätt tillbaka filtret och gallret. 5. Stäng luckan. Sugeffektsreglage Låg sugeffekt: För gardiner och ömtålig textil. Medelhög sugeffekt: För långluggade Velourmattor och heltäckningsmattor. Hög sugeffekt: För kortluggade mattor och golv. Sladdvinda Dra ut sladden till max. längd, markerat med gult. Dra aldrig ut sladden till den röda markeringen. Då kan sladden skadas. Garantin gäller inte om sladden skadas p.g.a att den dras ut för långt. Upprullning av sladd Tryck på knappen för sladdvinda och håll i sladden för att undvika trassel. Munstycken Golvmunstycke: För mattor och mjuka ytor. Fogmunstycke: För skarvar och hörn. Textil/borstmunstycke: dubbel -munstycke. För textilier och tavlor/bokhyllor. Byte av dammsugarpåse Öppna frontluckan. Lyft upp hållaren och byt påse. Sätt i ny påse och stäng luckan igen. 1 2 Utblåsfilter Vi rekommenderar att utblåsfiltret byts var 6:e månad för att optimal funktion ska erhållas. 1. Öppna frontluckan. 2. Ta bort filtret. 3. Rengör eller byt filtret 4. Sätt tillbaka filtret och stäng luckan Det svampliknade filtret kan regöras under rinnande vatten. Låt det lufttorka helt (ca 24 timmar) och sätt sedan tillbaka det i dammsugaren. Rengöring Dra ur stickkontakten ur vägguttaget innan rengöring. Torka av höljet med en torr trasa. Rengör motorskyddsfiltret ca var tredje gång dammuppsamlaren töms. Rengör filtret i endast varmt vatten. Sätt tillbaka filtret när det är helt torrt. Viktigt att notera Dammsugaren har ett överhettningsskydd som stänger av dammsugaren om motorn överhettas på grund av blockering i slang eller filter, etc. Om dammsugaren stängs av plötsligt under normal drift, dra ur kontakten ur vägguttaget och kontrollera att slangen inte är igensatt och rengör filtret i dammuppsamlaren. Dammsugaren återställs automatiskt efter minuter och kan då startas igen. Dammsugaren är testad enligt gällande CEstandarder, t.ex. elektromagnetisk kompatibilitet och lågspänningsdirektivet. Den är konstruerad enligt gällande säkerhetsinstruktioner. Tekniska förändringar kan göras utan föregående meddelande Biltema Nordic Services AB

4 Støvsuger, 2000 W Generelle sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisning, garanti, kvittering og om mulig også originalemballasjen. Støvsugeren er framstilt kun for privat bruk. Bruk den ikke utendørs. Hold støvsugeren borte fra varmekilder, direkte sollys, fukt (senk aldri produktet ned i noen som helst form for væske) og skarpe kanter. Berør ikke støvsugeren med våte hender. Dersom støvsugeren er fuktig eller våt, trekk straks støpselet ut av stikkontakten. Støvsugeren må aldri plasseres i vann. Kontroller alltid at støvsugeren er slått av, og at støpselet er trukket ut av stikkontakten før støvsugeren rengjøres eller settes bort. Ta også av alle tilbehør. Gå aldri fra støvsugeren uten tilsyn når den er i gang. Slå alltid støvsugeren av dersom du går fra den. For at farlige situasjoner for barn skal unngås, bør ledningen ligge langs gulvet. Barn bør ikke ha tilgang til støvsugeren. Kontroller jevnlig at støvsuger og ledning ikke er skadet. Bruk aldri støvsugeren om skader er oppdaget. Reparasjon skal utføres kun av kvalifisert servicetekniker. Skift alltid ut en skadet ledning med en ledning av samme type. Bruk alltid originale reservedeler Les nøye følgende spesielle sikkerhetsinstruksjoner. Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Sug ikke opp væsker! Sug ikke opp varm aske eller skarpe gjenstander! Bruk ikke støvsugeren i rom med høy luftfuktighet! Støvsug aldri uten filter i støvsugeren! Støvsug aldri hår, klær eller noen del av kroppen! Hold støvsugeren borte fra varmekilder som varmeovner, komfyrer etc.! Oppstart 1. Trykk slangen inn i åpningen i støvsugeren til det låses mekanisk. 2. Trykk røret inn i den bøyde slangeforlengelsen. 3. Sett den lille børsten og den lille halsen på håndtaket Biltema Nordic Services AB 4

5 Bruke støvsugeren 1. Sett på ønsket munnstykke, og juster røret til passe lengde. 2. Dra ut passe lengde på ledningen, og sett støpselet i en jordet stikkontakt. 3. Trykk på på/av-knappen. 4. Still inn ønsket sugeeffekt. 5. Støvsug med jevn hastighet. Filter Støvsugeren har to filter. Motorbeskyttelsesfilter 1. Åpne frontluken 2. Ta av gitteret for filteret 3. Rengjør eller skift filteret. 4. Sett på plass filteret og gitteret. 5. Steng luken. Sugeeffektregulator Lav sugeeffekt: For gardiner og ømtålige tekstiler. Middels høy sugeeffekt: For langhårede velour-tepper og vegg-til-vegg-tepper. Høy sugeeffekt: For korthårede tepper og gulv. Ledningsvinde Dra ut ledningen til maks. lengde, markert med gult. Dra aldri ut ledningen til den røde markeringen, fordi dette kan skade ledningen. Garantien gjelder ikke dersom ledningen blir skadet fordi den er trukket for langt ut. Opprulling av ledning Trykk på knappen for ledningsvinde og hold i ledningen for å unngå at den vikler seg. Munnstykker Gulvmunnstykke: For tepper og myke flater. Fugemunnstykke: For sammenføyninger og hjørner. Tekstil-/børstemunnstykke: dobbel -munnstykke. For tekstiler og bilder/bokhyller. Skifte av støvpose Åpne frontluken. Løft opp holderen og skift pose. Sett i ny pose og lukk luken igjen. 1 2 Utblåsingsfilter Utblåsingsfilteret bør skiftes hver 6. måned for å oppnå optimal funksjon. 1. Åpne frontluken. 2. Ta ut filteret. 3. Rengjør eller skift filetret. 4. Sett filteret i igjen og steng luken. Det svamplignende filteret kan rengjøres under rennende vann. La det lufttørke helt (ca. 24 timer), og sett det deretter på plass igjen i støvsugeren. Rengjøring Trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. Tørk av utsiden med en tørr klut. Rengjør motorbeskyttelsesfilteret ca. hver tredje gang støvbeholderen tømmes. Rengjør filteret i kun varmt vann. Sett filteret tilbake på plass når det er helt tørt. NB! Støvsugeren har et overopphetingsvern som slår av støvsugeren dersom motoren overopphetes på grunn av blokkering i slange eller filter etc. Dersom støvsugeren slås av plutselig under normal drift, trekk støpselet ut av kontakten, kontroller at slangen ikke er tettet til, og rengjør filteret i støvbeholderen. Støvsugeren tilbakestilles automatisk etter minutter og kan da startes igjen. Støvsugeren er testet iht. gjeldende CE-standarder, f.eks. elektromagnetisk kompatibilitet og lavspenningsdirektivet. Den er konstruert i samsvar med gjeldende sikkerhetsinstruksjoner. Tekniske forandringer kan gjøres uten forutgående varsel Biltema Nordic Services AB

6 Pölynimuri, 2000 W Yleisiä turvallisuusohjeita Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää imuria. Säilytä käyttöohje, takuutodistus, ostokuitti ja mahdollisuuksien mukaan myös imurin pakkaus. Imuri on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön sisätiloissa. Älä käytä sitä ulkona. Älä pidä imuria lämmönlähteiden läheisyydessä, suorassa auringonvalossa tai kosteissa paikoissa, äläkä missään tapauksessa upota sitä veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen. Pidä liitäntäjohto loitolla terävistä esineistä. Älä koske imuriin märin käsin. Jos imuri on kostea tai märkä, irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta. Älä missään tapauksessa laita imuria veteen. Kytke imuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta kun lopetat imuroinnin sekä aina ennen kuin ryhdyt puhdistamaan imuria. Irrota myös kaikki varusteet. Älä jätä imuria käyntiin ilman valvontaa. Kytke imuri aina pois päältä, jos joudut poistumaan sen ääreltä. Huolehdi siitä, ettei liitäntäjohto roiku ilmassa niin, että lapset pääsevät kompastumaan siihen. Säilytä imuria paikassa, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi. Tarkasta imurin ja liitäntäjohdon kunto säännöllisin väliajoin. Älä missään tapauksessa käytä imuria, jos havaitset siinä tai sen johdossa jotain vikaa. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Vahingoittuneen liitäntäjohdon tilalle on vaihdettava uusi vastaava johto. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Lue seuraavat imurointiin liittyvät turvallisuusohjeet huolellisesti. Imurointiin liittyvät turvallisuusohjeet Älä imuroi nesteitä! Älä imuroi kuumaa tuhkaa tai teräviä esineitä! Älä käytä imuria tiloissa, joiden ilmankosteus on suuri! Älä koskaan käytä imuria ilman suodattimia! Älä imuroi ihmisiä tai eläimiä, tai kenenkään päällä olevia vaatteita! Pidä imuri loitolla lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, uuneista jne.! Ottaminen käyttöön 1. Paina letku pölynimurin aukkoon, kunnes se kiinnittyy paikoilleen. 2. Työnnä putki letkun kaarevaan osaan. 3. Kiinnitä pieni harja ja suulake kahvaan. Pölynimurin käyttäminen 1. Kiinnitä haluamasi suulake paikalleen ja säädä letku haluamasi pituiseksi. 2. Vedä sähköjohtoa ulos tarvittava määrä. Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan. 3. Paina virtapainiketta. 4. Säädä imutehoa. 5. Imuroi tasaisella nopeudella Biltema Nordic Services AB 6

7 Imutehon säätö Alhainen imuteho: Verhot ja muut herkät tekstiilit. Keskisuuri imuteho: Pitkänukkaiset matot ja kokolattiamatot. Suuri imuteho: Lyhytnukkaiset matot ja paljas lattia. Liitäntäjohdon vetäminen kelalta Vedä imurointia varten liitäntäjohtoa ulos keltaiseen merkkiin asti. Älä missään tapauksessa vedä johtoa ulos punaisen maksimimerkin. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat johdon vetämisestä liian pitkälle ulos. Liitäntäjohdon kelaus Paina liitäntäjohdon kelauspainiketta ja pidä samalla johtoa suorana. Suuttimet Lattiasuutin: Mattojen ja kovien pintojen imurointiin. Rakosuutin: Rakojen ja nurkkien imurointiin. Tekstiilisuutin/pölyharja: kaksoissuutin, joka soveltuu tekstiilien ja taulujen, kirjahyllyjen yms. imurointiin. Pölypussin vaihtaminen Avaa etuluukku. Nosta säiliö pois ja vaihda pussi. Aseta uusi pussi paikalleen ja sulje luukku. 1 2 Suodatin Pölynimurissa on on kaksi suodatinta. Moottoria suojaava suodatin 1. Avaa etuluukku. 2. Poista suodattimen ritilä. 3. Puhdista suodatin tai vaihda se. 4. Aseta suodatin ja ritilä takaisin paikoilleen. 5. Sulje luukku. Poistoilmasuodatin On suositeltavaa vaihtaa poistoilmasuodatin puolen vuoden välein suodatustehon pitämiseksi hyvänä. 1. Avaa etuluukku. 2. Poista suodatin. 3. Puhdista suodatin tai vaihda se. 4. Aseta suodatin takaisin paikoilleen ja sulje luukku. Sienimäinen suodatin voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä. Anna sen kuivua täysin kuivaksi noin 24 tunnin ajan, ja aseta se takaisin pölynimuriin. Puhdistus Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa imuria. Pyyhi imurin kuori kuivalla kankaalla. Huuhtele moottorinsuojasuodatin joka kolmannella pölysäiliön tyhjennyskerralla. Käytä huuhteluun pelkkää lämmintä vettä. Anna suodattimen kuivua kokonaan ennen kuin asetat sen takaisin paikalleen. Tärkeää Imurissa on ylikuumenemissuoja, joka kytkee laitteen pois päältä, jos moottori ylikuumenee esim. imuletkun tukoksen tai tukkiutuneen suodattimen vuoksi. Jos imuri pysähtyy yhtäkkiä kesken imuroinnin, irrota pistotulppa pistorasiasta ja varmista etteivät suutin, imuputki tai imuletku ole tukossa ja puhdista tarvittaessa pölysäiliössä sijaitseva moottorinsuojasuodatin. Ylikuumenemissuoja kytkeytyy automaattisesti pois päältä minuutin kuluttua, jolloin voit taas käynnistää imurin. Tämä imuri on testattu voimassa olevien CE-standardien, kuten sähkömagneettisen yhteensopivuusstandardin ja pienjännitedirektiivin mukaisesti. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin Biltema Nordic Services AB

8 Støvsuger, 2000 W Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs omhyggeligt brugsanvisningen igennem, inden produktet tages i brug. Gem brugsanvisning inkl. garantiseddel, kvittering samt, om muligt, originalemballagen. Støvsugeren er kun beregnet til privat brug. Anvend den ikke udendørs. Hold støvsugeren borte fra varmekilder, direkte sollys, fugt (sænk aldrig produktet ned i nogen form for væske) samt skarpe kanter. Rør ikke ved støvsugeren med våde hænder. Hvis støvsugeren er fugtig eller våd, skal du med det samme fjerne stikket fra stikkontakten. Støvsugeren må aldrig anbringes i vand. Kontroller altid, at støvsugeren er slukket, og at stikket er fjernet fra stikkontakten, inden støvsugeren rengøres eller stilles bort. Fjern også alt tilbehør. Efterlad aldrig støvsugeren uden opsyn, mens den kører. Sluk altid for støvsugeren, hvis du forlader den. For at undgå farlige situationer for børn, bør ledningen ligge hen over gulvet. Børn bør ikke have adgang til støvsugeren. Kontrollér regelmæssigt, at støvsugeren og ledningen ikke er beskadiget. Anvend aldrig støvsugeren, hvis der opdages skader. Reparation må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Udskift altid en defekt ledning med en ledning af samme type. Anvend altid originale reservedele. Læs omhyggeligt følgende specielle sikkerhedsinstruktioner. Specielle sikkerhedsinstruktioner Sug ikke væsker op. Sug ikke varm aske eller skarpe genstande op! Anvend ikke støvsugeren i rum med høj luftfugtighed! Brug aldrig støvsugeren uden filter! Støvsug aldrig hår, klæder eller nogen del af kroppen! Hold støvsugeren borte fra varmekilder, som f.eks. radiatorer, ovne o.l.! Opstart 1. Tryk slangen ind i støvsugerens åbning, indtil den låses fast. 2. Tryk røret i den bøjede slangeforlænger. 3. Sæt den lille børste og den lille hals på håndtaget Biltema Nordic Services AB 8

9 Brug af støvsugeren 1. Sæt det egnede mundstykke på og juster røret til den ønskede længde. 2. Træk den ønskede længde ledning ud og sæt stikket i en stikkontakt med jord. 3. Tryk på Tænd/Sluk-knappen. 4. Indstil den ønskede sugeeffekt. 5. Støvsug med jævn hastighed. Filter Støvsugeren har to filtre. Motorbeskyttelsesfilter 1. Åbn frontdækslet. 2. Fjern filterets gitter. 3. Rengør eller skift filter. 4. Sæt filteret og gitteret på plads igen. 5. Luk dækslet. Sugeeffektregulering Lav sugeeffekt: Til gardiner og sarte tekstiler. Middel sugeeffekt: Til langluvede Velourtæpper og væg til væg-tæpper. Høj sugeeffekt: Til kortluvede tæpper og gulve. Ledningsoprulning Træk ledningen ud til maks. længde, markeret med gult. Træk aldrig ledningen ud til den røde markering. I så tilfælde beskadiges ledningen muligvis. Garantien gælder ikke, hvis ledningen er beskadiget, fordi den er trukket for langt ud. Oprulning af ledning Tryk på knappen til ledningsoprulningen, og hold i ledningen for at undgå besvær. Mundstykker Gulvmundstykke: Til tæpper og bløde overflader. Kantmundstykke: Til samlinger og hjørner. Tekstil/børstemundstykke: dobbeltmundstykke. Til tekstiler og malerier/bogreoler. rømmen eller til at løsne genstande, der sidder fast i mundstykket. Udskiftning af støvsugerpose Åbn frontdækslet. Løft holderen op og skift pose. Sæt en ny pose i og luk dækslet igen. 1 2 Udblæsningsfilter Vi anbefaler, at udblæsningsfilteret skiftes hver 6. måned for at bevare den optimale funktion. 1. Åbn frontdækslet. 2. Fjern filteret. 3. Rengør eller skift filter. 4. Sæt filteret på plads igen og luk dækslet Det svamplignende filter kan rengøres i rindende vand. Lad det lufttørre fuldstændigt (ca. 24 timer), og sæt det derefter tilbage i støvsugeren. Rengøring Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Aftør ydersiden med en tør klud. Rengør motorbeskyttelsesfilteret ca. hver tredje gang, støvopsamleren tømmes. Rengør kun filteret med varmt vand. Sæt filteret på plads igen, når det er helt tørt. Vigtigt at vide Støvsugeren har en overophedningsbeskyttelse, der slukker for støvsugeren, hvis motoren overophedes på grund af blokering i slange eller filter mv. Hvis støvsugeren slukkes pludseligt under normal drift, skal du fjerne stikket fra stikkontakten og kontrollere, at slangen ikke er stoppet og rengøre filteret i støvopsamleren. Støvsugeren nulstilles automatisk efter minutter og kan da startes igen. Støvsugeren er afprøvet iht. gældende CEstandarder, f.eks. elektromagnetisk kompatibilitet samt lavspændingsdirektivet. Den er konstrueret iht. gældende sikkerhedsbestemmelser. Tekniske ændringer kan foretages uden forudgående varsel Biltema Nordic Services AB

10 2009 Biltema Nordic Services AB Art

Påslös dammsugare Poseløs støvsuger Pölypussiton pölynimuri Poseløs støvsuger 1800 W

Påslös dammsugare Poseløs støvsuger Pölypussiton pölynimuri Poseløs støvsuger 1800 W Påslös dammsugare Poseløs støvsuger Pölypussiton pölynimuri Poseløs støvsuger SE Påslös dammsugare Tekniska specifikationer Matningsspänning.... 30 V~ 50 Hz Effekt... Generella säkerhetsinstruktioner Läs

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 1 2007 Biltema Nordic Services AB Kaffebryggare Kapacitet: 10 15 koppar (1,5 l) Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan kaffebryggaren

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

SV NO Fi DK. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning

SV NO Fi DK. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SV NO Fi DK Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning Tack för att du har valt en VOLTA CycloneXL dammsugare. Denna bruksanvisning gäller alla CycloneXL-modeller. Detta innebär att vissa

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI SE BILDAMMSUGARE AUTOPÖLYNIMURI BRUKSANVISNING Dammsugaren är inte utformad för långvarig eller omfattande städning. För bästa effektivitet använd inte dammsugaren i mer än 20 minuter i sträck. Dammsugaren

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

+ * Depending on the model ACCESSORIES TILBEHØR

+ * Depending on the model ACCESSORIES TILBEHØR 1 GB N 1 2 Thank you for having chosen a Volta Ergoeasy vacuum cleaner. These Operating Instructions cover all Ergoeasy models. This means that with your specific model, some accessories/features may

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 NO F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 NORWEGIAN 20-27 4 SIKKERHET Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett Aamiais-/keittiösarja Morgenmadssæt/Køkkensæt 2009 Biltema Nordic Services AB Frukostset/Köksset Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-324_manual.indd 2014-05-26, 16.07.33 Art. 28-324 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Nilfisk Power. 823 0089 000 e

Nilfisk Power. 823 0089 000 e Nilfisk Power User Manual Betriebsanleitung Instructions d utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull uso Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Driftsvejledning Brugsvejledning

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS12. M.-Nr. 09 896 230

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS12. M.-Nr. 09 896 230 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS12 M.-Nr. 09 896 230 da... 3 no... 18 sv... 33 fi... 49 2 da - Innhold Råd om sikkerhed

Detaljer

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE Handhållen dammsugare STØVSUGER Håndholdt støvsuger PÖLYNIMURI Kädessä pidettävä pölynimuri STØVSUGER Håndholdt støvsuger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46

Detaljer

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Instruksjonsveiledning

Instruksjonsveiledning Instruksjonsveiledning U.S. Patent nr. 7,152,267 U.S. Patent nr. 7,340,795 Andre amerikanske og internasjonale patenter er ikke avklart. Forhandles av TVINS AB www.tvins.com Takk for kjøpet, og gratulerer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

VAKUUMFÖRPACKARE VAKUUMPAKKER TYHJIÖPAKKAUSLAITE VAKUUMPAKKER

VAKUUMFÖRPACKARE VAKUUMPAKKER TYHJIÖPAKKAUSLAITE VAKUUMPAKKER VAKUUMFÖRPACKARE VAKUUMPAKKER TYHJIÖPAKKAUSLAITE VAKUUMPAKKER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning MODEL 79299 SHREDDER SHREDDER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. DK Makulator 2 Brugsanvisning NO Makuleringsmaskin 3 SE Dokumentförstörare 4 SF Paperinsilppuri

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer