Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine"

Transkript

1 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Biltema Nordic Services AB

2 Kaffebryggare Kapacitet: koppar (1,5 l) Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan kaffebryggaren används första gången. Kontrollera att spänning och frekvens angiven på kaffebryggarens typbeteckning överensstämmer med elnätet. Anslut kaffebryggaren till ett jordat vägguttag. Placera kaffebryggaren på en plan yta och utom räckhåll för barn. Kontrollera regelbundet att elkabeln är hel. Om skador finns på sladden ska den bytas ut av auktoriserad reparatör. Kaffebryggaren eller sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Kaffebryggaren får inte diskas i diskmaskin. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i själva kontakten inte i sladden eller kaffebryggaren. Endast avsedd för inomhusbruk. Håll alltid kaffebryggaren under uppsikt när det används. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget när kaffebryggaren inte används. Alla reparationer ska utföras av auktoriserad reparatör. Använd endast tillbehör avsedda för kaffebryggaren. Använd endast kallt dricksvatten i kaffebryggaren. Använd inte kannan om det finns sprickor i den. Använd endast kannan som följer med kaffebryggaren. Låt kaffebryggaren svalna innan den rengörs eller ställs undan. Stäng alltid av kaffebryggaren innan vatten fylls i vattenbehållaren. Se till att elkabeln inte kommer i kontakt med de heta ytorna på kaffebryggaren. Vidrör endast plastdelarna på kaffebryggaren och lyft alltid kannan i handtaget. Observera att het ånga kommer från kaffefiltret då kaffet bryggs. Använd endast ättika eller avkalkningsmedel för att avkalka kaffebryggaren. Använd endast malt kaffe i kaffefiltret. Låt aldrig kaffebryggaren vara på om kannan är tom (eller nästan tom). Styrs kaffebryggaren av ett tidur, se till att det finns vatten i kaffebryggaren innan tiduret startas. Använda kaffebryggaren första gången Fyll vatten i vattenbehållaren, starta kaffebryggaren och låt vattnet rinna igenom utan kaffe. Låt kaffebryggaren svalna i 5 minuter. Upprepa därefter proceduren 2 till 3 gånger. Brygga kaffe Fyll önskad mängd vatten i vattenbehållaren. Indikeringen på vattenbehållaren visar antalet koppar. Sätt i ett kaffefilter (1x4) eller använd Biltema kaffefilter art och lägg i önskad mängd malda kaffebönor. Se till att kaffefiltret är rätt placerat så att vattnet inte rinner utanför. Stäng locket på vattenbehållaren innan kaffebryggaren startas. När kannan tas från kaffebryggaren aktiveras en antidroppfunktion som automatiskt ser till att kaffe inte droppar ner på den heta plattan. När kannan ställs tillbaka börjar kaffet rinna ner i kannan igen. Avkalkning och rengöring Avkalka kaffebryggaren regelbundet. Använd avkalkningsmedel avsett för kaffebryggare och följ noga instruktionerna. Rengör kaffebryggaren med en lätt fuktad trasa. Diska inte kannan i diskmaskinen Biltema Nordic Services AB 2

3 Kaffetrakter Kapasitet: kopper (1,5 l) Sikkerhetsinstruksjoner Les bruksanvisningen nøye før du tar kaffetrakteren i bruk. Kontroller at spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet til kaffetrakteren samsvarer med strømnettet der du bor. Koble kaffetrakteren til en jordet stikkontakt. Plasser kaffetrakteren på en plan overflate og utenfor rekkevidde for barn. Kontroller regelmessig at strømledningen er hel og uskadet. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert reparatør. Kaffetrakteren eller ledningen må ikke senkes ned i vann eller annen væske. Kaffetrakteren må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Trekk alltid ut kontakten ved å dra i selve støpselet ikke i ledningen eller kaffetrakteren. Kaffetrakteren er bare ment til innendørs bruk. Ikke forlat kaffetrakteren mens den er i bruk. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når kaffetrakteren ikke er i bruk. Alle reparasjoner skal utføres av en autorisert reparatør. Bruk bare tilbehør som er ment for bruk med kaffetrakteren. Bruk bare kaldt drikkevann i kaffetrakteren. Bruk ikke kannen dersom det er sprekker i den. Bruk bare kannen som følger med kaffetrakteren. La kaffetrakteren bli avkjølt før den rengjøres eller settes bort. Slå alltid av kaffetrakteren før vann fylles i vannbeholderen. Pass på at strømledningen ikke kommer i kontakt med de varme overflatene på kaffetrakteren. Berør bare plastdelene på kaffetrakteren og løft alltid kannen i håndtaket. Vær oppmerksom på at det kommer varm damp fra kaffefilteret når kaffen traktes. Bruk bare hvit eddik eller avkalkingsmiddel for å avkalke kaffetrakteren. Bruk bare malt kaffe i kaffefilteret. La aldri kaffetrakteren stå på når kannen er tom (eller nesten tom). Hvis kaffetrakteren styres av et tidsur, er det viktig å passe på at det er vann i trakteren før tidsuret startes. Før kaffetrakteren brukes for første gang Fyll vann i vannbeholderen, slå på kaffetrakteren og la vannet renne gjennom uten kaffe. La kaffetrakteren avkjøles i 5 minutter. Gjenta deretter prosedyren 2 til 3 ganger. Trakte kaffe Fyll ønsket mengde vann i vannbeholderen. Indikeringen på vannbeholderen viser antall kopper. Sett i et kaffefilter (1x4) eller bruk Biltema kaffefilter art , og ha i ønsket mengde malte kaffebønner. Pass på at kaffefilteret er riktig plassert slik at vannet ikke renner utenfor. Steng lokket på vannbeholderen før kaffetrakteren slås på. Når kannen tas ut av kaffetrakteren, aktiveres en dryppstoppfunksjon som automatisk sørger for at kaffe ikke drypper ned på den varme platen. Når kannen settes tilbake på plass, begynner kaffe å renne ned i den igjen. Avkalking og rengjøring Husk å avkalke kaffetrakteren regelmessig. Bruk avkalkingsmiddel som er ment for kaffetraktere, og følg instruksjonene nøye. Rengjør kaffetrakteren med en fuktig klut. Vask ikke kannen i oppvaskmaskin Biltema Nordic Services AB

4 Kahvinkeitin Kapasiteetti: kupillista (1,5 l) Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kahvinkeitintä. Varmista, että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat keittimen arvokilvessä mainittuja. Liitä kahvinkeitin maadoitettuun pistorasiaan. Aseta kahvinkeitin tasaiselle alustalle lasten ulottumattomiin. Tarkasta liitäntäjohdon kunto säännöllisin väliajoin. Jos johto on vahingoittunut, vie kahvinkeitin korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä upota kahvinkeitintä tai sen liitäntäjohtoa veteen tai muihin nesteisiin. Älä pese keitintä astianpesukoneessa. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulppaan. Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä jätä kahvinkeitintä päälle ilman valvontaa. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun lopetat keittimen käytön. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Käytä vain tähän kahvinkeittimeen tarkoitettuja varusteita. Käytä vain puhdasta ja raikasta juomavettä, älä muita nesteitä. Älä käytä kannua, jos siinä on halkeamia. Käytä vain laitteen mukana toimitettua kannua. Anna kahvinkeittimen jäähtyä ennen kuin alat puhdistaa sitä tai korjaat sen pois. Kytke kahvinkeitin pois päältä aina vesisäiliön täytön ajaksi. Varo, ettei keittimen liitäntäjohto joudu kosketuksiin kuuman lämpölevyn kanssa. Koske vain kahvinkeittimen muoviosiin. Nosta kannua aina kahvasta. Muista, että suodattimesta tulee kahvinkeiton aikana kuumaa höyryä. Käytä kahvinkeittimen kalkinpoistoon ainoastaan laimennettua etikkaa tai tarkoitukseen sopivaa kalkinpoistoainetta. Laita suodattimeen vain jauhettua kahvia. Älä kytke keitintä päälle säiliön ollessa tyhjä äläkä pidä sitä päällä kannun tyhjennyttyä lähes tyhjäksi. Jos ohjaat keitintä erillisellä ajastimella, varmista ennen ajastuksen kytkemistä päälle, että olet muistanut laittaa säiliöön vettä. Ensimmäinen käyttökerta Kaada vettä vesisäiliöön, kytke keitin päälle ja anna veden valua läpi. Kytke sitten keitin pois päältä ja anna sen jäähtyä 5 minuuttia. Toista toimenpide 2 3 kertaa. Kahvinkeitto Kaada vesisäiliöön tarvittava määrä vettä. Säiliön merkinnät tarkoittavat kahvikupillisia. Aseta suodattimeen paperinen 1x4 suodatinpussi tai käytä Biltema suodatin art Mittaa suodattimeen sopiva määrä kahvijauhetta. Jos käytät suodatinpussia, varmista, että se tulee kunnolla paikallaan, jotta vesi ei pääse valumaan sen sivuitse. Sulje vesisäiliön kansi ennen kuin kytket kahvinkeittimen päälle. Jos otat kannun pois kesken kahvinkeiton, tippalukko kytkeytyy päälle, joten suodattimessa vielä oleva kahvi ei pääse tippumaan lämpölevylle. Kun asetat kannun takaisin, loppu kahvi pääsee valumaan suodattimesta kannuun. Kalkinpoisto ja puhdistus Poista kahvinkeittimestä kalkki säännöllisin väliajoin. Käytä kahvinkeittimien puhdistukseen tarkoitettua kalkinpoistoainetta ja noudata tarkoin sen pakkauksessa olevia ohjeita. Pyyhi kahvinkeitin kostealla rievulla. Älä pese kannua astianpesukoneessa Biltema Nordic Services AB 4

5 Kaffemaskine Kapacitet: kopper (1,5 l) Sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden kaffemaskinen anvendes første gang. Kontroller, at den spænding og den frekvens, der er angivet på kaffemaskinens typeskilt, passer til el-nettet. Tilslut kaffemaskinen til en stikkontakt med jord. Anbring kaffemaskinen på en plan overflade og uden for børns rækkevidde. Kontrollér regelmæssigt, at el-kablet er helt. Hvis der er skader på ledningen, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør. Kaffemaskinen eller ledningen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Kaffemaskinen må ikke vaskes i opvaskemaskine. Træk altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve stikket ikke i ledningen eller kaffemaskinen. Kun beregnet til indendørs brug. Hold altid kaffemaskinen under opsyn, når den anvendes. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når kaffemaskinen ikke er i brug. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret reparatør. Brug kun tilbehør, som er beregnet til kaffemaskinen. Anvend kun koldt drikkevand i kaffemaskinen. Anvend ikke kanden, hvis der er sprækker i den. Anvend kun den kande, der følger med kaffemaskinen. Lad kaffemaskinen afkøle, inden den rengøres eller stilles bort. Afbryd altid for kaffemaskinen, mens der fyldes vand i vandbeholderen. Sørg for, at el-kablet ikke kommer i kontakt med de varme overflader på kaffemaskinen. Rør kun ved plastdelene på kaffemaskinen, og løft altid kanden i håndtaget. Vær opmærksom på, at der kommer varm damp fra kaffefilteret, når kaffen brygges. Anvend kun hvid eddike eller afkalkningsmiddel til afkalkning af kaffemaskinen. Anvend kun malet kaffe i kaffefilteret. Lad aldrig kaffemaskinen være tændt, hvis kanden er tom (eller næsten tom). Styres kaffemaskinen af en timer, skal du sørge for, at der er vand i kaffemaskinen, inden timeren starter. Første gang kaffemaskinen anvendes Fyld vand i vandbeholderen, start kaffemaskinen, og lad vandet løbe gennem uden kaffe. Lad kaffemaskinen afkøle i 5 minutter. Gentag derefter proceduren 2 til 3 gange. Brygning af kaffe Fyld den ønskede mængde vand på vandbeholderen. Indikeringen på vandbeholderen viser antallet af kopper. Sæt et kaffefilter (1x4) i, eller Biltema kaffefilter art , og kom den ønskede mængde malede kaffebønner i. Sørg for, at kaffefilteret er placeret korrekt, så vandet ikke løbet uden for. Luk låget på vandbeholderen, inden kaffemaskinen starter. Når kanden fjernes fra kaffemaskinen, aktiveres en antidrypfunktion, der automatisk sørger for, at kaffen ikke drypper ned på den varme plade. Når kanden sættes tilbage, begynder kaffen at løbe ned i kanden igen. Afkalkning og rengøring Afkalk kaffemaskinen regelmæssigt. Anvend afkalkningsmiddel beregnet til kaffemaskiner, og følg instruktionerne nøje. Rengør kaffemaskinen med en let fugtet klud. Vask ikke kanden i opvaskemaskinen Biltema Nordic Services AB

6

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett Aamiais-/keittiösarja Morgenmadssæt/Køkkensæt 2009 Biltema Nordic Services AB Frukostset/Köksset Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-324_manual.indd 2014-05-26, 16.07.33 Art. 28-324 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Brewing temperature: 92-96 C. Keep-warm temperature: 81-83 C KING OF COFFEE AUTO-STOP. Advanced coffee maker with auto-stop - Type 2382

Brewing temperature: 92-96 C. Keep-warm temperature: 81-83 C KING OF COFFEE AUTO-STOP. Advanced coffee maker with auto-stop - Type 2382 Brewing temperature: 92-96 C Keep-warm temperature: 81-83 C KING OF COFFEE AUTO-STOP Advanced coffee maker with auto-stop - Type 2382 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER

COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER COFFEEMAKER TIMER KAFFEKOKARE MED TIMER KAFFETRAKTER MED TIDSUR AJASTETTAVA KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE MED TIMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER ÄGGKOKARE Rostfri EGGKOKER Rustfri MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä ÆGGEKOGER Rustfri 1 SE ÄGGKOKARE Rostfri 6 4 2 1 5 11 12 3 BESKRIVNING AV ÄGGKOKAREN (FIG. A) 1. Värmeelement 8. Handtag (lock) 2. Äggbricka

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Kitchen. inox 1.5 deluxe // cordless kettle // Type 6425. 2000 watt // 1.5 litres // Water level indicator // Indicator light // Hinged locking lid //

Kitchen. inox 1.5 deluxe // cordless kettle // Type 6425. 2000 watt // 1.5 litres // Water level indicator // Indicator light // Hinged locking lid // Kitchen inox 1.5 deluxe // cordless kettle // 2000 watt // 1.5 litres // Hinged locking lid // Water level indicator // Indicator light // Type 6425 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Detaljer

DK BRUGSANVISNING FI KÄYTTÖOHJE NO BRUKSANVISNING SE BRUKSANVISNING

DK BRUGSANVISNING FI KÄYTTÖOHJE NO BRUKSANVISNING SE BRUKSANVISNING DK BRUGSANVISNING FI KÄYTTÖOHJE NO BRUKSANVISNING SE BRUKSANVISNING KBT / KBT 4 Thermo / CD Thermo 2 4 2 4 8 9 8 9 KBT 4 Thermo CD Thermo 2 4 2 4 8 CDKT 9 8 KBTS 4 Thermo DK FI NO SE Tekniske data Tekniset

Detaljer

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Dammsugare, 2000 W Generella säkerhetsinstruktioner Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används. Spara bruksanvisning

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 4 5 6 7 8 A 9 CLICK B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4222.200.0525.2 Dansk Introduktion

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W 2012-05-30 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 4 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning Art. 84-06 DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning SÄKERHETSINSTRUKTIONER Produkten är avsedd att hanteras av en person åt gången.

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

ENGLISH 6 DEUTSCH 12 FRANÇAIS 19 NEDERLANDS 27 ESPAÑOL 34 PORTUGUÊS 42 NORSK 50 SVENSKA 56 SUOMI 62 DANSK 68 HD7466

ENGLISH 6 DEUTSCH 12 FRANÇAIS 19 NEDERLANDS 27 ESPAÑOL 34 PORTUGUÊS 42 NORSK 50 SVENSKA 56 SUOMI 62 DANSK 68 HD7466 HD7466 3 1 E D C F B A G ENGLISH 6 DEUTSCH 12 FRANÇAIS 19 NEDERLANDS 27 ESPAÑOL 34 PORTUGUÊS 42 NORSK 50 SVENSKA 56 SUOMI 62 DANSK 68 74 HD7466 6 ENGLISH General description (fig. 1) A Cord with mains

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W Våffeljärn Vohvelirauta 800 1000 W 2009 Biltema Nordic Services AB SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet

Detaljer

WK-5 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WK-5 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WK-5 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VANNKOKER NO BRUKSANVISNING Les grundig gjennom bruksanvisningen før vannkokeren

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

CHKB110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHKB110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHKB110 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Important safety information EN When using electrical appliances, basic safety precautions

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

CAFÉ DUO. auto-stop. Double coffee maker with 3 hours auto-stop

CAFÉ DUO. auto-stop. Double coffee maker with 3 hours auto-stop CAFÉ DUO auto-stop Double coffee maker with 3 hours auto-stop Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of

Detaljer

Wilfa SVART Presisjon

Wilfa SVART Presisjon Wilfa SVART Presisjon Automatic Coffee Brewer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSP-1A, WSP-1B Norsk Gratulerer med din nye Wilfa SVART Presisjon kaffetrakter.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Veiledning Bruksanvisning

Veiledning Bruksanvisning Veiledning Bruksanvisning DE LONGHI S.p.A. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso Italia Les veiledningen og sikkerhetsinstruksene nøye før du begynner å bruke maskinen! Läs noga igenom den här bruksanvisningen

Detaljer

KOMPONENTFÖRTECKNING. 1. Kanna 2. Lock till kannan 3. Aktiveringsknapp 4. Vattennivåvisare 5. Filterhållare 6. Droppstopp

KOMPONENTFÖRTECKNING. 1. Kanna 2. Lock till kannan 3. Aktiveringsknapp 4. Vattennivåvisare 5. Filterhållare 6. Droppstopp 645-087/088 SE Kaffebryggare med termos...2 DK Kaffemaskine med termokande...5 NO Kaffetrakter med termos...8 FI Termoskahvinkeitin...11 UK Coffeemaker with thermo jug...14 DE Kaffeemaschine mit Thermoskanne...17

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin Elkedel Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2015-12-09 Biltema Nordic Services AB SE vattenkokare

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Kok Reise Travel water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual TK-1000

Kok Reise Travel water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual TK-1000 Kok Reise Travel water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 1,7 l Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075

PROLINE BLUES. Hair crimper - Type 3075 Hair crimper - Type 3075 PROLINE BLUES Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH NORDICA Crepejern

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

DK NO. Brug af maskinen efter længere tid uden brug/ Første gangs bruk eller etter en lengre periode uten bruk 7

DK NO. Brug af maskinen efter længere tid uden brug/ Første gangs bruk eller etter en lengre periode uten bruk 7 DK BRuGSANVISNING NO BRuKERMANuAL 4 SE INSTRuKTIONSMANuAL FI KäyTTöOHjE 18 DK NO NESPRESSO er et eksklusivt system til skabelsen af den perfekte kaffe, gang efter gang. Alle Nespresso maskiner er udstyret

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 4 5 6 7 8 A 9 CLICK B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4222.200.0525.2 Problem brygger

Detaljer

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W Dis Air humidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. HU-3W P. 2

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN EL-KEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN EL-KEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN EL-KEDEL 1000 W Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE VATTENKOKARE ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt av avsedd för

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN EL-KEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN EL-KEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN EL-KEDEL 1200 W Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE VATTENKOKARE ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt av avsedd för

Detaljer

General instructions for use

General instructions for use 90005818 ind D 1 GB General instructions for use Sizes in cm 10062255 M C / W 117 / 145 T 68 / 75 2 SWE FIN Yleiset ohieet DK NOR Generell bruksanvising 3 Right-hander Högerhänt Højrehåndet Oikeakätinen

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer