Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine"

Transkript

1 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 Kaffebryggare INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. VARNING! = Risk för dödsfall eller allvarlig personskada. OBS! = Risk för mindre personskada. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. Märkning Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Input: V ~, 50 Hz Effekt: W Volym: ,4 liter Antal koppar: Filterstorlek: x 4 Bryggtemperatur: ca 93 C Varmhållningstemperatur: C ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt av avsedd för att brygga kaffe, inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning. 1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. 3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk. 4. Varning! Ytan på produkten blir mycket varm då den används. Använd handtag och knappar. 5. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget. 6. Produkten får inte modifieras eller byggas om. 7. Produkten får endast användas för avsett bruk. 8. Kannan är endast avsedd för denna kaffebryggare. Ställ aldrig kannan på en våt eller kall yta. 9. Använd aldrig kannan om den är sprucken eller om handtaget är sönder. 10. För att stänga av kaffebryggaren ska on/ off-knappen slås av och elkabeln dras ut ur vägguttaget. 11. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden. 12. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten. 13. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta. 14. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga. 15. Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks. 16. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. 17. Dra alltid ut elkabeln när produkten inte används och låt kannan svalna före rengöring. 18. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten. 19. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 20. Kontrollera att nätsladden inte är klämd. 21. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad. 22. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören. 23. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning. OBS! Plocka inte bort höljen och skydd på kaffebryggaren. Inga inre delar får beröras av användaren. OBS! Rengör alltid kaffebryggaren innan den används första gången Biltema Nordic Services AB 2

3 ÖVERSIKTSBILD Anti-droppventilen Funktionen innebär att om kannan flyttas från värmeplattan slutar vattnet rinna genom filtret temporärt. Kannan måste sättas tillbaka på värmeplattan inom 20 sekunder. Automatisk avstängning Apparaten stängs av automatiskt efter 38 minuter. 1. Anti-droppventil 2. Kanna 3. Värmeplatta 4. Vattennivåindikering 5. Vattenbehållare 6. På/av-knapp med indikeringslampa Användning 1. Fyll på vatten i behållaren. Vi rekommenderar att aldrig brygga mindre än 2 koppar. 2. Placera filter (1 x 4) i filterhållaren. 3. Lägg i malda kaffebönor, bryggkaffe, i filtret, dosering enligt önskemål. 4. Placera kannan, med lock, på värmeplattan. 5. Sätt i stickproppen i vägguttaget. 6. Tryck på På-knappen. Indikeringslampan tänds. 7. Låt bryggaren stå och droppa färdigt någon minut efter att allt vatten runnit ner i filtret. 8. Håll kaffet varmt genom att låta kannan stå på värmeplattan. Rengöring och underhåll Se till att elkabeln inte är ansluten till vägguttaget och att kaffebryggaren har svalnat av innan den rengörs. Rengör lösa och rörliga delar med vatten och diskmedel. Torka av utsidan av kaffebryggaren med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel med slipfunktion eller stålull. Avkalkning Avkalka kaffebryggaren regelbundet. Använd t ex avkalkningsmedel som finns i butik eller använd en blandning av 1 dl ättika 24 % och 6 dl vatten. Kör igenom hälften av blandningen. Stäng av i tio minuter och låt verka. Kör igenom resten av blandningen. Brygg sedan med rent vatten 3-4 gånger. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB

4 Kaffetrakter INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og Les hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsforskriftene. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. ADVARSEL! = Risiko for dødsfall eller alvorlig personskade. OBS! = Risiko for mindre personskade. Med reservasjon om at bilder og beskrivelser ikke er identiske med produktet. Merking Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk. TEKNISKE DATA Inngang: V ~, 50 Hz Effekt: W Volum: ,4 liter Antall kopper: Filterstørrelse: x 4 Traktetemperatur: C Varmetemperatur: C BRUKSOMRÅDE Dette produktet skal brukes til å trakte kaffe, innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem. Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk. 1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. 2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket. 3. Produktet er beregnet på hjemmebruk. 4. Advarsel! Produktets overflate blir veldig varmt under bruk. Bruk håndtak og knapper. 5. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket. 6. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. 7. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på. 8. Kannen må kun brukes i denne kaffetrakteren. Kannen må aldri settes på våt eller kald overflate. 9. Kannen må aldri brukes hvis den har sprekker eller hvis håndtaket er ødelagt. 10. For å slå av kaffetrakteren må du slå av on/ off-knappen og trekke støpselet ut av strømuttaket. 11. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. 12. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann. 13. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme. 14. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. 15. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes. 16. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. 17. Trekk alltid ut støpselet når kaffetrakteren ikke er i bruk, og la kannen avkjøles før rengjøring. 18. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet. 19. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 20. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt. 21. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert. 22. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler. 23. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr. OBS! Ikke fjern dekselet og beskyttelsen fra kaffetrakteren. Brukeren må ikke berøre noen Biltema Nordic Services AB 4

5 av de innvendige delene. OBS! Rengjør alltid kaffetrakteren før den brukes for første gang. OVERSIKTSBILDE Anti-dryppventilen Funksjonen innebærer at dersom kannen flyttes fra varmeplaten, slutter vannet midlertidig å renne gjennom filteret. Kannen må settes tilbake på varmeplaten i løpet av 20 sekunder. Automatisk avslåing Apparatet slås av automatisk etter 38 minutter Rengjøring og vedlikehold Se til at støpselet ikke er koblet til stikkontaktet, og at kaffetrakteren er avkjølt før den rengjøres. Rengjør løse og bevegelige deler med vann og oppvaskmiddel. Tørk av utsiden av kaffetrakteren med en fuktig klut. Bruk aldri stålull eller rengjøringsmiddel med slipefunksjon. 1. Antidryppventil 2. Kanne 3. Varmeplate 4. Indikator for vann-nivå 5. Vannbeholder 6. På/av-knapp med indikatorlys BRUK 1. Fyll vann i beholderen. Vi anbefaler at du aldri trakter mindre enn 2 kopper. 2. Plasser filteret (1 x 4) i filterholderen. 3. Hell i malte kaffebønner, traktekaffe, i filteret doser etter eget ønske. 4. Plasser kannen med lokk på varmeplaten. 5. Sett støpselet i stikkontakten. 6. Trykk på på-knappen. Indikeringslampen tennes. 7. La trakteren stå og dryppe ferdig noen minutter etter at alt vannet har runnet ned i filteret. 8. Hold kaffen varm ved å la kannen stå på varmeplaten. Avkalking Kaffetrakteren må avkalkes med jevne mellomrom. Bruk for eksempel avkalkingsmiddel fra butikk eller en blanding av 1 dl eddik 24 % og 6 dl vann. Kjør gjennom halvparten av blandingen. Slå av trakteren i ti minutter og la blandingen virke. Kjør gjennom resten av blandingen. Trakt deretter med rent vann 3 4 ganger. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

6 Kahvinkeitin JOHDANTO Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin. Kuvat ja kuvaukset eivät ehkä aina vastaa tuotetta täydellisesti. VAROITUS! = Kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaara uhkaa. HUOMIO! = Vähäisemmän henkilövahingon vaara uhkaa. Kuvat ja kuvaukset eivät ehkä aina vastaa tuotetta täydellisesti. Merkinnät Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten. TEKNISET TIEDOT Virranotto: V ~, 50 Hz Teho: W Tilavuus: ,4 litraa Kuppimäärä: Suodatinkoko: x 4 Valmistuslämpötila: C Ylläpitolämpötila: C KÄYTTÖKOHTEET Tuote on tarkoitettu kahvin keittämiseen sisätiloissa kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maatiloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa. Turvallisuusohjeet VAROITUS! Lue turvaohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä. 1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. 2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia. 3. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 4. Varoitus! Tuotteen pinta kuumentuu voimakkaasti käytön aikana. Käytä kädensijoja ja painikkeita. 5. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan Biltema Nordic Services AB 6 6. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. 7. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 8. Pannu on tarkoitettu vain tähän kahvinkeittimeen. Älä aseta pannua koskaan märälle tai kylmälle alustalle. 9. Älä koskaan käytä pannua, mikäli siinä on halkeama tai mikäli kädensija on rikki. 10. Kahvinkeitin sammutetaan virtapainikkeella, jonka jälkeen pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota aina kiinni pistokkeesta. 11. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta. 12. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla. 13. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle. 14. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen. 15. Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään. 16. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. 17. Irrota pistoke pistorasiasta aina kun kahvinkeitin ei ole käytössä. Anna pannun jäähtyä ennen puhdistusta. 18. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. 20. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa. 21. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli. 22. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 23. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.

7 HUOM! Älä poista kahvinkeittimen koteloa tai suojuksia. Käyttäjät eivät saa koskea keittimen sisällä oleviin osiin. HUOMIO! Puhdista kahvinkeitin ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kuvaus Tippalukko Jos kannu siirretään pois lämpölevyltä, kahvin tippuminen keskeytetään. Kannu on asetettava takaisin lämpölevylle 20 sekunnin kuluessa. Automaattinen virrankatkaisu Laite sammuu automaattisesti 38 minuutin kuluttua. Puhdistaminen ja kunnossapito Varmista ennen puhdistamista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja että kahvinkeitin on jäähtynyt. Puhdista irtonaiset ja liikkuvat osat vedellä ja astianpesuaineella. Pyyhi kahvinkeittimen ulkopinta kostealla kankaalla. Älä koskaan käytä hiovia puhdistusainetta tai teräsvillaa. 1. Pisaralukko 2. Pannu 3. Lämpölevy 4. Vesiasteikko 5. Vesisäiliö 6. Virtapainike ja merkkivalo Käyttäminen 1. Kaada vettä säiliöön. Suosittelemme aina vähintään 2 kupillisen keittämistä. 2. Sijoita suodatinpussi (1 x 4) pitimeen. 3. Lisää suodatinjauhettua kahvia suodattimeen haluamasi annostuksen mukaan. 4. Aseta kannellinen kannu lämpölevylle. 5. Työnnä pistoke pistorasiaan. 6. Paina virtapainiketta. Merkkivalo syttyy. 7. Kun kaikki vesi on valunut suodattimeen, anna kahvinkeittimen olla koskematta muutaman minuutin ajan, jotta kaikki kahvi valuu kannuun. 8. Kahvi pysyy lämpimänä, kun jätät kannun lämpölevylle. Kalkinpoisto Poista kahvinkeittimestä kalkki säännöllisesti. Käytä esimerkiksi kaupoista saatavaa kalkinpoistoainetta tai liuosta, joka sisältää 1 dl etikkaa (24 %) ja 6 dl vettä. Anna poistoaineliuoksen valua puoliksi putkiston läpi. Sammuta keitin kymmeneksi minuutiksi ja anna aineen vaikuttaa. Käynnistä keitin ja anna lopun liuoksen valua putkiston läpi. Keitä sen jälkeen 3 4 pannullista pelkkää vettä. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

8 Kaffemaskine INTRODUKTION Læs manualen før ibrugtagning og gem den til senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser muligvis ikke er identiske med produktet. ADVARSEL! = Risiko for dødsfald eller alvorlig personskade. OBS! = Risiko for mindre personskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser muligvis ikke er identiske med produktet. Mærkning Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug. TEKNISKE DATA Input: V ~, 50 Hz Effekt: W Volumen: ,4 liter Antal kopper: Filterstørrelse: x 4 Bryggetemperatur: C Varmholdningstemperatur:...75 C ANVENDELSESOMRÅDE Dette produkt er beregnet til kaffebrygning, indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem. Sikkerhedsforskrifter ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug. 1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug. 2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten. 3. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug. 4. Advarsel! Produktets overflade bliver meget varm ved brug. Brug håndtag og knapper. 5. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget. 6. Produktet må ikke ændres eller ombygges. 7. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til. 8. Kanden er kun beregnet til denne kaffemaskine. Placer aldrig kanden på en våd eller kold overflade 9. Brug aldrig kanden, hvis den er revnet, eller hvis håndtaget er i stykker. 10. Kaffemaskinen slukkes ved at slukke for on/ off-knappen, og elledningen trækkes ud af stikkontakten. Træk altid i stikproppen. 11. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen. 12. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand. 13. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme. 14. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild. 15. Placer produktet på en plan overfalde med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes. 16. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. 17. Træk altid elledningen ud, når produktet ikke er i brug, og lad kanden køle af inden rengøring. 18. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet. 19. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 20. Kontrollér, at netledningen ikke er klemt. 21. Lad aldrig netledningen hænge over en bordkant eller arbejdsplade, hvor produktet er placeret. 22. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren. 23. Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr Biltema Nordic Services AB 8

9 OBS! Fjern ikke kaffemaskinens kappe og beskyttelse. Ingen indvendige dele må berøres af brugeren. OBS! Gør kaffemaskinen ren, inden den anvendes første gang. Beskrivelse Antidrypventilen Funktionen betyder, at hvis kanden flyttes fra varmepladen, holder vandet midlertidigt op med at løbe gennem filtret. Kanden skal sættes tilbage på varmepladen indenfor 20 sekunder. Automatisk sluk Apparatet slukker automatisk efter 38 minutter. Rengøring og vedligeholdelse Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten, og at kaffemaskinen er kølet af, inden den gøres ren. Rengør løse og bevægelige dele med vand og opvaskemiddel. Tør kaffemaskinens ydre af med en fugtig klud. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller ståluld. 1. Varmeplade 2. Kande 3. Tænd/sluk-knap 4. Antidrypventil 5. Vandstandsindikering Anvendelse 1. Fyld vand i beholderen. Vi anbefaler, at man aldrig brygger mindre end 2 kopper. 2. Sæt et filter (1 x 4) i filterholderen. 3. Hæld malede kaffebønner i filtret, dosering som ønsket. 4. Placer kanden med låg på varmepladen. 5. Sæt stikket i stikkontakten. 6. Tryk på Tænd-knappen. Indikatorlyset tændes. 7. Lad kaffemaskinen stå og dryppe færdig nogle minutter efter at al vandet er løbet ned i filtret. 8. Hold kaffen varm ved at lade kanden stå på varmepladen. Afkalkning Afkalk kaffemaskinen regelmæssigt. Brug f.eks. afkalkningsmiddel, som købes i en butik, eller brug en blanding af 1 dl 24 % eddike og 6 dl vand. Kør halvdelen af blandingen igennem. Sluk for maskinen i 10 minutter og lad blandingen virke. Kør resten af blandingen igennem. Kør derefter maskinen igennem med rent vand 3-4 gange. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB Art

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-07-29, 07.45.54 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Wilfa Svart Presisjon

Wilfa Svart Presisjon Wilfa Svart Presisjon Automatic Coffee Brewer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSP-1B, WSP-1A WSP-1_IM_Wilfa.indd 1 01.08.12 15.46 Norsk Gratulerer med din nye

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Wilfa Svart Nymalt Coffee Grinder Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Norsk Godkjent av Norsk Kaffeinformasjon (NKI) For å få en optimal ekstrahering av kaffen

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Original manual. Art. 37-0360

Original manual. Art. 37-0360 Eldriven jeep Elektrisk jeep Sähkökäyttöinen jeeppi Eldrevet jeep Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer