Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning"

Transkript

1 Manual.indd , Art Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB

2 Utomhusbelysning OBS! Läs och spara denna manual. Introduktion Denna armatur av aluminium är konstruerad för att installeras i trädgårdar, lagerlokaler, uppfarter m.m. Tekniska data Effekt: Max 60 W Kapslingsklass: IP33 Sockel: E27 Spänning: V Skyddsklass I Monteringsinstruktion VARNING! Lampan ska installeras av en behörig elinstallatör Stäng av strömmen före installation. Använd en för ändamålet godkänd elkabel. 1. För in 2 skruvar genom fixeringshålen på basplattan av plast. Dra kabeln genom basplattans genomföring av gummi. Fäst basplattan på väggen. Säkerställ att den är vänd åt samma håll som pilarna, upp och ner. 2. Öppna locket till kopplingsboxen och anslut elkabeln till terminalen. Den gulgröna kabeln ska anslutas till anslutningen med jordsymbol. 3. Stäng locket till kopplingsboxen. 4. Sätt i en lampa, max 60 W. 5. Montera armaturens framsida på basplattan. Säkerhetsföreskrifter 1. Kontrollera att elkabeln och elnätet är säkert och pålitligt före installation. 2. Vidrör inte lampan när den är tänd eftersom den kan bli varm. 3. När skyddsglaset är skadat ska det bytas omgående. Lampan får inte användas utan helt skyddsglas. 4. Kontrollera att jordningen är tillförlitlig. Byte av lampa 1. Stäng av strömmen. 2. Öppna armaturen. 3. Kontrollera att lampan inte är varm och ta bort den. 4. Sätt i en ny lampa. 5. Sätt tillbaka locket på armaturen. 6. Sätt på strömmen och tänd lampan. Underhåll OBS! Bryt strömmen före service och underhåll. Montera och demontera lampan enligt instruktioner. Service och reparation får endast utföras av en behörig elektriker. Miljö Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 2

3 Utendørsbelysning OBS! Les og ta vare på denne bruksanvisningen. Innledning Denne armaturen av aluminium er konstruert for å installeres i hager, lagerlokaler, innkjørsler m.m. Tekniske data Effekt: maks. 60 W Beskyttelsesgrad: IP33 Sokkel: E27 Spenning: V Isolasjonsklasse I Monteringsinstruksjon ADVARSEL! Lampen skal installeres av en kvalifisert elinstallatør Slå av strømmen før installasjon. Bruk en kabel godkjent for formålet. 1. Før 2 skruer inn gjennom festehullene på baseplaten av plast. Dra kabelen gjennom baseplatens gjennomføring av gummi. Fest baseplaten på veggen. Pass på at den er vendt samme vei som pilene, opp ned. 2. Åpne lokket til koblingsboksen, og koble elkabelen til terminalen. Den gulgrønne kabelen skal kobles til tilkoblingen med jordsymbol. 3. Lukk lokket til koblingsboksen. 4. Sett i en lyspære, maks. 60 W. 5. Monter armaturens framside på baseplaten. Sikkerhetsforskrifter 1. Kontroller at kabel og strømnett er sikre og pålitelige før installasjon. 2. Berør ikke lyspæren når den er tent, fordi den kan bli svært varm. 3. Dersom beskyttelsesglasset er skadet, skal det straks skiftes ut. Lampen må ikke brukes uten et helt beskyttelsesglass. 4. Kontroller at jordingen er pålitelig. Skifte av lyspære 1. Slå av strømmen. 2. Åpne armaturen. 3. Kontroller at lyspæren ikke er varm, og ta den ut. 4. Sett i en ny lyspære 5. Sett lokket tilbake på armaturen. 6. Slå på strømmen og tenn lampen. Vedlikehold OBS! Bryt strømmen før service og vedlikehold. Monter og demonter lampen i samsvar med instruksjonene. Service og reparasjon skal kun utføres av kvalifisert elektriker. Miljø Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

4 Ulkovalaisin HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ja säästä se. Johdanto Tämä alumiininen valaisin on tarkoitettu asennettavaksi esimerkiksi puutarhaan, varastoon tai kulkuväylän viereen. Tekniset tiedot Teho: Enintään 60 W Kotelointiluokka: IP33 Kanta: E27 Jännite: V Suojausluokka I Asennusohje VAROITUS! Valaisimen asentaminen on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Virta on katkaistava ennen asentamista. On käytettävä hyväksyttyä sähköjohtoa. 1. Vie 2 ruuvia muovisen pohjalevyn kiinnitysaukkojen läpi. Pujota johto pohjalevyn kumisen läpiviennin läpi. Kiinnitä pohjalevy seinään. Varmista, että se osoittaa samaan suuntaan kuin nuolet eli ylös ja alas. 2. Avaa kytkentärasian kansi. Yhdistä sähköjohto liitäntään. Keltavihreä johto on yhdistettävä maadoituksen symbolilla varustettuun liitäntään. 3. Sulje kytkentärasian kansi. 4. Asenna enintään 60 watin lamppu. 5. Kiinnitä valaisimen etuosa pohjalevyyn. Turvallisuusohjeet 1. Tarkista ennen asentamista, että sähköjohto ja sähkönsyöttö ovat ehjiä ja turvallisia. 2. Älä koske sytytettyyn lamppuun. Se voi olla erittäin kuuma. 3. Vahingoittunut suojalasi tulee vaihtaa uuteen heti. Lamppua ei saa käyttää ilman suojalasia. 4. Tarkista, että maadoitus toimii. Lampun vaihtaminen 1. Katkaise virta. 2. Avaa valaisin. 3. Tarkista, että lamppu ei ole lämmin. Irrota se. 4. Aseta valaisimeen uusi lamppu. 5. Aseta valaisimen kansi takaisin paikoilleen. 6. Kytke virta ja sytytä valaisin. Kunnossapito HUOMIO! Virta on katkaistava ennen huoltamista ja kunnossapitoa. Kiinnitä ja irrota lamppu ohjeiden mukaisesti. Huolto- ja korjaustyöt on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Ympäristö Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/ EC mukaisesti) 2011 Biltema Nordic Services AB 4

5 Udendørsbelysning OBS! Læs og gem denne manual. Introduktion Dette armatur af aluminium er konstrueret til installering i haver, lagerlokaler, indkørsler m.m. Tekniske specifikationer Effekt: Maks W Indkapslingsklasse: IP33 Sokkel: E27 Spænding: V Beskyttelsesklasse I Monteringsvejledning ADVARSEL! Lampen skal installeres af en autoriseret elektriker. Afbryd strømmen før installation. Anvend en til formålet godkendt elledning. 1. Før 2 skruer gennem fastgørelseshullerne på bagpladen af plast. Træk ledningen gennem bagpladens gummigennemføring. Sæt bagpladen fast på væggen. Kontroller, at den vender på samme måde som pilene, op og ned. 2. Åben dækslet til koblingsboksen og slut ledningen til eldåsen. Den gul-grønne ledning skal sluttes til ved jordsymbolet. 3. Luk dækslet til koblingsboksen. 4. Isæt en pære, maks. 60 W. 5. Monter armaturets forside på bagpladen. Sikkerhedsforskrifter 1. Kontroller, at ledning og elnet er sikkert og pålideligt før installering. 2. Rør ikke ved lampen, når den er tændt da den kan blive varm. 3. Hvis beskyttelsesglasset beskadiges, skal det straks skiftes ud. Lampen må ikke anvendes uden et helt beskyttelsesglas. 4. Kontroller, at den er jordet ordentligt. Udskiftning af pære 1. Sluk for strømmen. 2. Åben armaturet. 3. Kontroller, at pæren ikke er varm, og fjern den. 4. Isæt en ny pære. 5. Sæt dækslet på armaturet igen. 6. Slå strømmen til og tænd lampen. Vedligeholdelse OBS! Afbryd strømmen før service og vedligeholdelse. Monter og afmonter lampen iht. instruktionerne. Service og reparation må kun udføres af en autoriseret elektriker. Miljø Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

6 2011 Biltema Nordic Services AB 6 Art

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer