XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT"

Transkript

1 Manual.indd , Art , , XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB

2 XENON HDI KONVERTERINGSKIT Innehåll Säkerhetsföreskrifter Ingående detaljer Att tänka på Installation Säkerhetsföreskrifter Installationen bör göras av auktoriserad tekniker. Använd handskar för att undvika elektriska stötar. Se till att ballast, kablar och lamphållare är ordentligt fastsatta. Titta inte rakt in i lamporna för att undvika ögonskador. Reparation och komponentbyte måste utföras av auktoriserad tekniker. Ingående detaljer Att tänka på Produkten genererar högspänning (över 23 kv). Var uppmärksam för elektriska stötar. Rör aldrig lampglaset. Montera lampan försiktigt så att den inte skadas. Kontrollera polariteten på ballast och bil. Normalt är positiv spänningskabel röd och negativ svart. Mät upp polariteten med en multimeter om du är osäker. Används en säkring till två lampor ska det vara en A säkring. För en säkring per lampa ska A säkring användas. Kontrollera ljuset. Lyser lamporna som de ska, fäst ballasterna på en välventilerad plats. Fixera ballasten genom att skruva fast den eller fäst den med medföljande fästkuddar. Används fästkuddarna ska båda fästytorna rengöras innan fästkuddarna monteras. 35 W HID Xenon lampa Skruv Installation Är du osäker på anslutningar, mät alltid med voltmeter på kontakterna innan anslutning sker. Öppna motorhuven och koppla loss batteriets pluspol för att undvika kortslutning. Lossa lamphuset om det krävs av utrymmesskäl. Styrbox Reläkabel DETALJNAMN ANTAL HID lampa 2 Elektronisk ballast med inbyggd tändning Kablar med styrbox (endast H4 HI/LO) 1 Påse med installationstillbehör 1 2 Öppna täcklocket på baksidan av lamphusen och demontera original halogen lamporna Biltema Nordic Services AB 2

3 Borra ett 23 mm hål på baksidan av lamphuset H4 Hi/Lo Lampa Ut In Ta försiktigt bort plastskyddet över xenonlampan. Styrbox Säkring Batteri Montera gummigenomföringen på plats för att täta hålet på baksidan av lamphuset. OBS! Rör aldrig lampglaset. Montera lamporna försiktigt så att de inte skadas. Fäst lamporna in lamphuset. Anslut kabeln från lampan till ballasten. OBS! Se till att fjädrarna sitter korrekt i infästningshålet. Anslut lamporna till spänning enligt diagrammet nedan. H7 +H1 Röd Svart OBS! Är anslutningen korrekt hörs ett klick - ljud. Anslut ström till pluskabeln. Kontrollera att lamporna lyser. Om höger och vänster lampa inte tänds samtidigt eller flimrar kan det bero på att systemet får för lite ström Biltema Nordic Services AB

4 XENON HDI KONVERTERINGSSETT Innhold Inngående deler Ting å tenke på Installasjon Sikkerhetsforskrifter Installasjon skal utføres av autorisert tekniker. Bruk hansker for å unngå elektrisk støt. Se til at ballast, kabler og lampeholdere er ordentlig festet. Se ikke rett inn i lyspærene for å unngå øyeskade. Reparasjon og skifte av deler skal utføres av autorisert tekniker. Inngående deler Ting å tenke på Produktet genererer høyspenning (over 23 kv). Vær oppmerksom på faren for elektrisk støt. Berør aldri lampeglasset. Monter pæren forsiktig slik at den ikke blir skadet. Kontroller polariteten på ballast og bil. Normalt er positiv spenningskabel rød og negativ sort. Mål polariteten med et multimeter om du er usikker. Dersom det brukes én sikring til to pærer, skal det være en A sikring. For én sikring per pære skal det brukes A sikring. Kontroller lyset. Lyser lyspærene som de skal, fest ballastene på et godt ventilert sted. Fest ballasten ved å skru den fast, eller fest den med medfølgende festeputer. Ved bruk av festeputer skal begge festeflatene rengjøres før festeputene monteres. 35 W HID xenonpære Skrue Installasjon Åpne motorpanseret, og koble fra batteriets plusspol for å unngå kortslutning. Løsne lampehuset om dette kreves av plasshensyn. Styreboks Relékabel DELENAVN ANTALL HID-pære 2 Elektronisk ballast med innebygd tenning 2 Kabler med styreboks (kun H4 HI/LO) 1 Pose med installasjonstilbehør 1 Åpne dekklokket på baksiden av lampehuset, og demonter de eksisterende halogenpærene Biltema Nordic Services AB 4

5 Bor et 23 mm hull på baksiden av lampehuset. H4 Hi/Lo Lyspære Ut Inn Fjern forsiktig plastbeskyttelsen over xenonpæren. Sikring Styreboks Batteri Monter gummigjennomføringen på plass for å tette hullet på baksiden av lampehuset. OBS! Berør aldri lampeglasset. Monter lyspærene forsiktig slik at de ikke skades. Fest lyspærene i lampehuset. Koble kabelen fra lyspæren til ballasten. OBS! Pass på at fjærene sitter korrekt i innfestingshullet. Koble lyspærene til spenning i samsvar med diagrammet nedenfor. H7 +H1 Rød Sort OBS! Dersom tilkoblingen er korrekt, høres en klikk -lyd. Koble strøm til plusskabelen. Kontroller at lyspærene lyser. Om høyre og venstre lyspære ikke tennes samtidig, eller om de flimrer, kan det skyldes at systemet får for lite strøm Biltema Nordic Services AB

6 KSENON HDI -MUUNNOSSARJA Sisältö Toimituksen sisältämät osat Huomioon otettavaa Asentaminen Turvallisuusohjeet Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu teknikko. Käytä käsineitä sähköiskujen välttämiseksi. Varmista, että kuristin, johdot ja lampun pidin on kiinnitetty kunnolla. Älä katso suoraan lamppuihin. Muutoin silmät voivat vaurioitua. Korjaaminen ja osien vaihtaminen on annettava valtuutetun teknikon tehtäväksi. Toimituksen sisältämät osat Kuristin Huomioon otettavaa Laite tuottaa korkeajännitettä (yli 23 kv). Varo sähköiskuja. Älä koske lampun lasiin. Asenna lamppu varovaisesti, jotta se ei vaurioidu. Tarkista kuristimen ja auton napaisuus. Pluskaapeli on tavallisesti punainen ja miinuskaapeli musta. Jos olet epävarma, mittaa napaisuus yleismittarilla. Jos lamput yhdistetään sulakkeeseen, tarvitaan ampeerin sulake. Jos lamput yhdistetään omiin sulakkeisiinsa, käytetään ampeerin sulakkeita. Tarkista valot. Jos lamput palavat oikein, kiinnitä kuristin paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kiinnitä kuristin ruuvaamalla tai käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitystyynyjä. Jos käytät kiinnitystyynyjä, ne on puhdistettava ennen kiinnittämistä. 35 W HID -ksenonlamppu Ruuvi Asentaminen Avaa konepelti ja irrota kaapeli akun plusliitännästä oikosulun välttämiseksi. Irrota lampun kotelo, jos se on välttämätöntä ahtauden vuoksi. Ohjauskeskus Relekaapeli OSAN NIMI MÄÄRÄ HID-lamppu 2 Elektroninen kuristin, sisäinen sytytin 2 Johdot ja ohjausrasia (vain H4 HI/LO) 1 Asennustarvikkeet sisältävä pussi 1 Avaa kansi lampun kotelon takaa. Irrota alkuperäiset halogeenilamput Biltema Nordic Services AB 6

7 Poraa lampun kotelon taakse 23 mm:n reikä. H4 Hi/Lo Lamppu Lähtö Tulo Kuristin Irrota muovisuojus ksenonlampun ympäriltä varovaisesti. Sulake Ohjauskeskus Akku Tiivistä lampun kotelon takaosan aukko kiinnittämällä kuminen läpivienti paikalleen. Huomautus! Älä koske lampun lasiin. Asenna lamput varovaisesti, jotta ne eivät vaurioidu. Kiinnitä lamput koteloon. Yhdistä johto lampusta kuristimeen. HUOMIO! Varmista, että jouset menevät oikein kiinnityskoloon. Yhdistä lamput virransyöttöön alla näkyvässä kaaviossa esitetyllä tavalla. H7 +H1 Punainen Musta HUOMIO! Kun liitos on tehty oikein, kuuluu napsahdus. Yhdistä pluskaapeli virransyöttöön. Tarkista, että lamput palavat. Jos oikean- ja vasemmanpuoleinen lamppu eivät syty samanaikaisesti tai ne välkkyvät, syynä voi olla liian vähäinen virransyöttö. Kuristin Biltema Nordic Services AB

8 XENON HDI KONVERTERINGSKIT Indhold Medfølgende dele At huske Installation Sikkerhedsforskrifter Installationen bør foretages af en autoriseret tekniker. Brug handsker for at undgå elektrisk stød. Sørg for, at ballast, kabler og lygteholder er sat ordentligt fast. Se aldrig direkte ind i lygterne for at undgå øjenskader. Reparation og udskiftning af komponenter skal udføres af en autoriseret tekniker. Medfølgende dele At huske Produktet genererer højspænding (over 23 kv). Vær opmærksom på elektrisk stød. Rør aldrig pærens glas. Monter pæren forsigtigt, så den ikke bliver beskadiget. Kontroller bilens polaritet og ballast. Normalt er det positive spændingskabel rødt og det negative sort. Afgør polariteten med et multimeter, hvis du er usikker. Hvis der anvendes én sikring til to pærer, skal det være en A sikring. Hvis der anvendes én sikring pr. pære, skal det være en A sikring. Kontroller lyset. Hvis pærerne lyser, som de skal, skal ballasterne sættes fast, hvor ventilationen er god. Sæt ballasten fast ved at skrue den fast, eller fastgør den med medfølgende fæstepuder. Bruges der fæstepuder, skal begge fæsteflader rengøres, inden påsætning. 35 W HID Xenon pære Skrue Installation Åben motorhjelmen og kobl batteriets pluspol fra, så du undgår kortslutning. Løsn lygtehuset, hvis pladsforholdene kræver det Styreboks Relækabel DELE ANTAL HID pære 2 Elektronisk ballast med indbygget tænding 2 Kabler med styreboks (kun H4 HI/LO) 1 Pose med installationstilbehør 1 Åben dækslet på bagsiden af lygtehuset og afmonter de originale halogenpærer Biltema Nordic Services AB 8

9 Bor et 23 mm hul på lygtehusets bagside. H4 Hi/Lo Pære Ud Ind Fjern forsigtigt plastbeskyttelsen over xenonpæren. Sikring Styreboks Batteri Monter gummigennemføringen på lygtehusets bagside, så hullet bliver tæt. OBS! Rør aldrig pærens glas. Monter pæren forsigtigt, så den ikke bliver beskadiget. Fastgør pærerne i lygtehuset. Slut kablet fra pæren til ballasten. OBS! Sørg for, at fjedrene sidder korrekt i monteringshullet. Slut pærerne til spænding iht. nedenstående diagram. H7 +H1 Rød Sort OBS! Der høres et klik, når tilslutningen er gjort korrekt. Sæt strøm til pluskablet. Kontroller, at pærerne lyser. Hvis højre og venstre pære ikke tænder samtidigt eller flimrer, kan det skyldes, at systemet får for lidt strøm Biltema Nordic Services AB

10

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

HC-ESL100. for/för ESL100E. 3002307-2003-08-13.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov HC-ESL100 for/för ESL100E EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk Anvendelse 1. Anvendelse Eksternt betjeningspanel til

Detaljer

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler

Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Vanntemperaturmåler Jäähdytysnesteen lämpömittari Vandtemperaturmåler Vattentemperaturmätare Specifikationer Mätområde: 40~150 C. Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 ÖVERSIKT ÖVER DELAR 2 DELLISTA Nr Beskrivning Antal 1 Säte 1 2 Sätebolt 1 3 Plast kåpa för vertikal sätejustering 1 4 Fyrkantskåpa för vertikal

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT 1 Innhold s 2 Spesialsokler s 3 Installasjon enkellyskaster (ikke H4 bixenon) s 4 Installasjon bixenon H4, HB5 og H13 s 5 Koblingsdiagram H4 bixenon med to stk pærer s

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Installasjon av Blackvue DR650GW-2CH i Tesla Model S Lagd i samarbeid mellom John Amir Taher og Erik Røsegg

Installasjon av Blackvue DR650GW-2CH i Tesla Model S Lagd i samarbeid mellom John Amir Taher og Erik Røsegg Installasjon av Blackvue DR650GW-2CH i Tesla Model S Lagd i samarbeid mellom John Amir Taher og Erik Røsegg For å montere Blackvue DR650GW-2CH trenger du følgende utstyr og verktøy: - Multimeter - 13mm

Detaljer

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe SE Utomhusbelysning / Stolplykta Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar,

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS

INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS Denne installasjonsveiledningen gir råd og tips til hvordan ekstralys med ettermontert xenon installeres i kjøretøy. Veiledningen tar utgangspunkt i ferdig xenon-klargjorte

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Art. 24-764. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-764. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer

Detaljer

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7.

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7. Kitchen Board M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex Kitchen Board Monteringsanvisning / Installation Instruction Godkendelse MK 7.32/1462 Udstedt: 2007.08.27 Gyldig til 2010..07.01 Montering med bunnlist

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ SKYMIGSREÄ SKUMRIGSREÉ HÄMÄRÄREE DÆMRIGSREÆ Art. 46-3058 IP44 1 2009 Biltema ordic Services AB SKYMIGSREÄ TEKISKA DATA 230 V~ 50Hz 6 A/230 V (1300 W) : 5 300 IP44 Temperatur: -30 C +50 C Mått: 118() X

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

LED-strålkastare. LED-valaisin,

LED-strålkastare. LED-valaisin, 46-429 Manual.indd 2012-12-12, 07.49.41 Art. 46-429 LED-strålkastare med rörelsevakt och kabel LED-lyskaster med bevegelsesvakt og kabel LED-valaisin, liiketunnistin ja johto LED-lampe med bevægelsessensor

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS

NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS 23-838_manual_151228.indd 2015-12-28, 10.04.28 Art. 23-838 NÄTVERKSSWITCH, 5 PORTAR NETTVERKSSWITCH, 5 PORTER VERKKOKYTKIN, 5 PORTTIA NETVÆRKSSWITCH, 5 PORTE 10/100 MBPS Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

GUNGA HUSKE KEINU GYNGE

GUNGA HUSKE KEINU GYNGE GUNGA Avsedd för hemmabruk i privat trädgård HUSKE Beregnet for hjemmebruk i privat hage KEINU Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle GYNGE Beregnet til hjemmebrug i privat have MAX. 50 kg Biltema, Garnisonsgatan

Detaljer

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Deleliste 1 bi-xenonlykt for venstre side, 1 bi-xenonlykt for høyre side, 1 lykteholder for venstre side, 1 lykteholder

Detaljer

Issued date 08.jan.08 Document number INS-0003-A01 Issued by JWJ Page 1 of 5. Ha de nye batteriene klare og les 'Behandling av batterier' (INS-0001)

Issued date 08.jan.08 Document number INS-0003-A01 Issued by JWJ Page 1 of 5. Ha de nye batteriene klare og les 'Behandling av batterier' (INS-0001) Issued by JWJ Page 1 of 5 1 Ha de nye batteriene klare og les 'Behandling av batterier' (INS-0001) Demontering 2 Skruav det nedre dashborddekselet (grått) og skru ned Car Controlleren (8mm pipe). Koble

Detaljer

INSTALLATIONSGUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING

INSTALLATIONSGUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING MONTERINGSVEJLEDNING S INSTALLATIONSGUIDE FELAKTIG INSTALLATION KAN ORSAKA BULLER, KRAFTIGA VIBRATIONER OCH VATTENLÄCKOR. FLYTTA ALDRIG PRODUKTEN GENOM ATT LYFTA DEN I BÄNKSKIVAN. Läs denna INSTALLATIONSGUIDE innan du använder

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201402 DOC: 841617 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett

Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Instruksjonsmanual HRZ 3500 Villaport selvbyggersett Utenifra Utside Innside/Motorside Innenifra/Motorside 412 33 140 125 1. Montering stolpe. Deleliste 4 PORTSTOLPE Del Nr. Beskrivelse Antal/Portstolpe

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1160 sida 1 PIKABOD 9,4 (Svenska 2014-08-27) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 43 x 145, vindskiva 16 x 120, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 17 o resp. 30 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner med stående

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster. Halogenspot med IR-detektor 150 W 230 V

Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster. Halogenspot med IR-detektor 150 W 230 V Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster med IR-detektor Halogeenivalonheitin, jossa infrapunatunnistin Halogenspot med IR-detektor 150 W 230 V 1 SE Halogenstrålkastare med IR-detektor 150

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Art. 24-763. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-763. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Forstørrende Videosystem IDEA ProVario Innholdsregister Emballasje og materiell... s. 2 Innhold i eske (Standard system)... s. 3 Plassering... s. 5 Installasjon... s. 6 Bruk

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 37-735 Manual.indd 2010-07-19, 13.41.44 Art. 37-735 Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader 12 V, 4 A Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Batteriladdare 12 V, 4 A ALLMÄNT För

Detaljer