Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator"

Transkript

1 Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB

2 Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida bruk. Introduktion Denna fläkt har två effektlägen och klarar kontinuerlig drift. OBS! Montera fläkten så att pilen på fläktens hölje pekar i luftflödets riktning. Välj effektläge enligt kopplingsschema vid installation. Tekniska specifikationer Dimension, Ø mm Vikt 1,4 1,5 Mått mm (l x h) 246 x x 190 Effekt W 15/25 28/38 uftflöde m 3 /h 145/ /280 judnivå dba 28/35 29/36 Max temp. ventilation 1 40 C 1 40 C Max temp. omgivning 60 C 60 C Elnät 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz Kapslingsklass IP4 IP4 Säkerhetsföreskrifter Bryt strömmen före installation, rengöring, service och reparation. Produkten ska installeras av en behörig elinstallatör. Kontrollera före användning att fläkten är hel och att inga främmande föremål finns inne i fläkten. Kontrollera att produktens tekniska specifikationer stämmer överens med installationsplatsens förutsättningar. Det är förbjudet att modifiera eller skada fläktens delar. Apparaten får inte användas av personer 2 med reducerade motoriska färdigheter (inklusive barn), psykiska nedsättningar eller personer som saknar rätt erfarenhet och kunskap Säkerställ att rök och gas från ugnar och skorstenar inte kan komma in i ventilationssystemet. Det är förbjudet att ventilera förorenad luft med höga halter av damm, partiklar, lösningsmedel eller fibermaterial. Det är förbjudet att använda fläkten i närheten av lättantändliga material eller gaser som alkohol, bensin eller liknande. För optimalt luftflöde, se till att luftgångar inte är blockerade eller förtäckta. Sitt inte på produkten. ägg inga föremål på produkten. Säkerställ att oönskat material inte kan komma in i fläkten. Montera vid behov ett galler vid insuget. Produkten ska kopplas via 2-polig brytare med minst 3 mm brytavstånd. Installation VARIG! Bryt strömmen före installation och elanslutning. OBS! Fläkten kan installeras horisontellt eller vertikalt. Vid horisontell installation måste anslutningsröret vara minst 1 m långt. min 1 ì 2011 Biltema ordic Services AB 2 4 3

3 Monteringsanvisning OBS! Bryt strömmen före montering ACTIO SEQUECE FOR ISTAATIO Biltema ordic Services AB

4 It is forbidden to carry out connection in such a way that and are simultaneously connected to clamps 1 and 2 (pic.19)! Elanslutning Välj effekt genom att ansluta kabeln till rätt OBS! terminal, se kopplingsschema och markering i Bryt strömmen före elanslutning. kopplingsboxen COECTIO GRAMS FOR COECTIO OF FAS 125 OF S, FAS 150, S, 150, 160 DIAGRAMS Kopplingsschema FOR COECTIO OF FAS 125 Såg/hög, 150, effekt 160 Hög effekt IAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 100, TT MA / MI 0MA MA 22 22MA MA / MI / MI MA åg effekt 1 14 MA / MI MI MI 23 IAGRAMS COECTIO MI FOR COECTIO OF FASOF TT FAS 200, 250, 315 S 23 DIAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, 315 GRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, Biltema ordic Services AB 4 TT 100T, TT 125T, TT 125 T, TT 150T, TT 160T, TT 200T, TT 250T, TT 315T 1

5 POSSIBE REASOS OF FAIURES AD ITS DISPOSAS MEAS. Underhåll OBS! Bryt strömmen före underhåll. ossa fläktens delar och rengör ytor med en lätt fuktad trasa, eventuellt med milt tvålvatten. Torka torrt före användning. OBS! Sänk inte ner fläkten i vatten Förvaring Produkten ska förvaras i en förpackning. Förvaringstemperatur: + 5 C + 40 C. uftfuktighet: Max 80 %. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Felsökning Fel Problem Å åtgärd Fläkten går ej Ingen ström Kontrollera anslutningen och elnätet Missljud Främmande föremål i fläkten Bryt strömmen och demontera fläkten. Vibrationer Felaktig montering Kontrollera att fläkten är korrekt monterad Biltema ordic Services AB

6 Ventilasjonsvifte OBS! es bruksanvisningen før installasjon. Oppbevar den på et sikkert sted for å kunne slå opp i den senere. Innledning Denne viften har to effekttrinn og tåler kontinuerlig drift. OBS! Monter viften slik at pilen på viftens hus peker i den retningen luften strømmer. Velg effekttrinn i samsvar med koblingsskjema ved installasjon. Tekniske spesifikasjoner Dimensjon, Ø mm Vekt 1,4 1,5 Mål mm (l x h) 246 x x 190 Effekt W 15/25 28/38 uftmengde m 3 /h 145/ /280 ydnivå dba 28/35 29/36 Maks temp. ventilasjon 1 40 C 1 40 C Maks temp. omgivelse 60 C 60 C Strømnett 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz Beskyttelsesgrad IP4 IP4 Sikkerhetsforskrifter Bryt strømmen før installasjon, rengjøring, service og reparasjon. Viften skal installeres av en kvalifisert elinstallatør. Kontroller før bruk at viften er hel, og at det ikke finnes noen fremmedlegemer inne i den. Kontroller at viftens tekniske spesifikasjoner er i samsvar med installasjonsstedets forutsetninger. Viftens deler må ikke modifiseres eller 2 skades. Viften skal ikke brukes av personer med reduserte motoriske ferdigheter (inklusive barn), nedsatt psykisk funksjonsevne eller personer som ikke har nødvendig erfaring og kunnskap. Forsikre deg om at røyk og gass fra ovner og skorsteiner ikke kan komme inn i ventilasjonssystemet. Forurenset luft med høy konsentrasjon av støv, partikler, løsemidler eller fibermaterialer må ikke ventileres. Viften må ikke brukes i nærheten av lettantennelige materialer eller gasser som alkohol, bensin eller lignende. For optimal luftmengde, se til at luften kan strømme uten blokkeringer eller tildekking. Sitt ikke på produktet. egg ingen gjenstander på produktet. Forsikre deg om at uønsket materiale ikke kan komme inn i viften. Monter ved behov et gitter ved innsuget. Produktet skal kobles via 2-polet bryter med minst 3 mm bryteravstand. Installasjon ADVARSE! Bryt strømmen før installasjon og elektrisk tilkobling. OBS! Viften kan installeres horisontalt eller vertikalt. Ved horisontal installasjon må tilkoblingsrøret være minst 1 m langt. min 1 ì 2011 Biltema ordic Services AB 6 4 3

7 Monteringsanvisning OBS! Bryt strømmen før montering. ACTIO SEQUECE FOR ISTAATIO Biltema ordic Services AB

8 It is forbidden to carry out connection in such a way that and are simultaneously connected to clamps 1 and 2 (pic.19)! Elektrisk tilkobling Velg effekt ved å koble kabelen til riktig OBS! terminal, se koblingsskjema og markering i Bryt strømmen før elektrisk tilkobling. koblingsboksen COECTIO GRAMS FOR COECTIO OF FAS 125 OF S, FAS 150, S, 150, 160 DIAGRAMS Koblingsskjema FOR COECTIO OF FAS 125 Sav/høy, 150, effekt 160 Høy effekt IAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 100, TT MA / MI 0MA MA 22 22MA MA / MI / MI MA av effekt 1 14 MA / MI MI MI 23 IAGRAMS COECTIO MI FOR COECTIO OF FASOF TT FAS 200, 250, 315 S 23 DIAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, 315 GRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, Biltema ordic Services AB 8 TT 100T, TT 125T, TT 125 T, TT 150T, TT 160T, TT 200T, TT 250T, TT 315T 1

9 POSSIBE REASOS OF FAIURES AD ITS DISPOSAS MEAS. Vedlikehold OBS! Bryt strømmen før vedlikehold. øsne viftens deler, og rengjør overflatene med en lett fuktet klut, eventuelt med mildt såpevann. a tørke fullstendig før bruk. OBS! Senk ikke viften ned i vann Oppbevaring Produktet skal oppbevares i en forpakning. Oppbevaringstemperatur: + 5 C + 40 C. uftfuktighet: maks. 80 %. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Feilsøking Feil Problem T tiltak Viften går ikke Ingen strøm Kontroller tilkobling og strømnett. Ulyd Fremmedlegeme i viften Bryt strømmen og demonter viften. Vibrasjoner Feil montering Kontroller at viften er korrekt montert Biltema ordic Services AB

10 Puhallin HUOMIO! ue käyttöohje ennen asentamista. Säilytä käyttöohjetta varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Johdanto Puhaltimella on kaksi tehovaihtoa. Sitä voidaan käyttää jatkuvasti. HUOMIO! Asenna puhallin siten, että sen kuoressa näkyvä nuoli osoittaa ilmavirran suuntaan. Valitse teho kytkentäkaavion mukaisesti puhallinta asennettaessa. Tekniset tiedot äpimitta, Ø mm Paino 1,4 1,5 Mitat, mm (p x k) 246 x x 190 Teho, W 15/25 28/38 Ilmavirta, m 3 /h 145/ /280 Äänitaso, dba 28/35 29/36 Korkein ilmanvaihtolämpötila 1 40 C 1 40 C Korkein ympäristön lämpötila 60 C. 60 C. Sähköverkko 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz Kotelointiluokka IP4 IP4 Turvallisuusohjeet Virta on katkaistava ennen asentamista, puhdistamista, huoltamista ja kunnossapitoa. Asentaminen on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Tarkista ennen käyttöönottoa, että puhallin on ehjä ja että sen sisällä ei ole vieraita esineitä. Tarkista, että laitteen tekniset tiedot vastaavat käyttöpaikan asettamia vaatimuksia. Puhaltimeen ei saa tehdä muutoksia, eikä sen osia saa vaurioittaa. Henkilöt, joilla on motorisia puutteita (myös 2 lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaamista ja riittäviä valmiuksia, eivät saa käyttää laitetta. Varmista, että ilmanvaihtojärjestelmään ei pääse savua eikä palokaasuja uuneista tai hormeista. Korvausilma ei saa sisältää runsaasti pölyä, hiukkasia, liuottimia tai kuituja. On kiellettyä käyttää puhallinta helposti syttyvien aineiden läheisyydessä, kuten alkoholin tai bensiinin. Parhaan mahdollisen ilmavirtauksen vuoksi varmista, että ilman kulkureittejä ei ole tukittu eikä peitetty. Älä istu laitteen päällä. Älä tee muutoksia laitteeseen. Varmista, että puhaltimeen ei pääse mitään ylimääräistä. Ilmanottoon on tarvittaessa asennettava ritilä. aite on yhdistettävä 2-napaisella katkaisimella, jonka katkaisuväli on vähintään 3 mm. Asentaminen VAROITUS! Virta on katkaistava ennen asentamista ja sähköliitäntöjen tekemistä. HUOMIO! Puhallin voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan. iitäntäputken tulee olla vähintään 1 metrin mittainen, jos puhallin asennetaan vaakasuoraan. min 1 ì 2011 Biltema ordic Services AB

11 Asennusohje HUOMIO! Virta on katkaistava ennen asentamista. ACTIO SEQUECE FOR ISTAATIO Biltema ordic Services AB

12 It is forbidden to carry out connection in such a way that and are simultaneously connected to clamps 1 and 2 (pic.19)! Sähköliitäntä Valitse teho yhdistämällä johto oikeaan HUOMIO! liitäntään. isätietoja on kytkentäkaaviossa Virta on katkaistava ennen sähköliitännän ja kytkentärasian merkinnöissä. yhdistämistä COECTIO GRAMS FOR COECTIO OF FAS 125 OF S, FAS 150, S, 150, 160 DIAGRAMS Kytkentäkaavio FOR COECTIO OF FAS 125 Suuri/pieni, 150, teho 160 Suuri teho IAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 100, TT MA / MI 0MA MA 22 22MA MA / MI / MI Alhainen teho MA 1 14 MA / MI MI MI 23 IAGRAMS COECTIO MI FOR COECTIO OF FASOF TT FAS 200, 250, 315 S 23 DIAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, 315 GRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, Biltema ordic Services AB 12 TT 100T, TT 125T, TT 125 T, TT 150T, TT 160T, TT 200T, TT 250T, TT 315T 1

13 POSSIBE REASOS OF FAIURES AD ITS DISPOSAS MEAS. Kunnossapito HUOMIO! Virta on katkaistava ennen kunnossapitoa. Irrota puhaltimen osat. Puhdista pinnat mahdollisesti saippuaveteen kostutetulla kankaalla. Kuivaa ennen käyttämistä. HUOMIO! Älä upota puhallinta veteen Säilytys aite on säilytettävä pakkauksessaan. Säilytyslämpötila: + 5 C + 40 C. Ilmankosteus: enintään 80 %. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Vianetsintä Vika O ongelma T toimenpide Puhallin ei toimi. Ei sähkövirtaa. Tarkista sähköliitäntä ja sähkönsyöttö. Kuuluu epänormaalia ääntä. Puhaltimessa on vieraita esineitä. Katkaise virta ja irrota puhallin. Tärinä Virheellinen asentaminen. Tarkista, että puhallin on asennettu oikein Biltema ordic Services AB

14 Ventilator OBS! æs manualen inden installation. Opbevar manualen på et sikkert sted til senere brug. Introduktion Denne ventilator har to effektindstillinger og kan køre kontinuerligt. OBS! Monter ventilatoren, så pilen på kappen peger i luftstrømmens retning. Vælg effektindstilling iht. koblingsskema ved installation. Tekniske specifikationer Dimension, Ø mm Vægt 1,4 1,5 Mål mm (l x h) 246 x x 190 Effekt W 15/25 28/38 Kapacitet m 3 /h 145/ /280 ydniveau dba 28/35 29/36 Maks. ventilationstemp C 1 40 C Maks. omgivende temp. 60 C 60 C Elnet 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz Indkapslingsklasse IP4 IP4 Sikkerhedsforskrifter Afbryd strømmen før installation, rengøring, service og reparation. Produktet skal installeres af en autoriseret elektriker. Kontroller før brug af ventilatoren, at den er hel, og at der ikke er fremmedlegemer inde i ventilatoren. Kontroller, at produktets tekniske specifikationer er i overensstemmelse med installationsstedets rammer. Det er forbudt at modificere eller beskadige ventilatorens dele. Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat motorik (herunder børn), nedsatte 2 psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden. Sørg for, at røg eller gasser fra ovne og skorstene ikke kan komme ind i ventilationssystemet. Det er forbudt at ventilere forurenet luft med højt indhold af støv, partikler, opløsningsmidler eller fibermateriale. Det er forbudt at anvende ventilatoren i nærheden af letantændelige materialer eller luftarter som alkohol, benzin eller lignende. For at opnå maksimal luftkapacitet må luftvejene ikke blokeres eller tildækkes. Sæt dig ikke på produktet. Genstande må ikke placeres på produktet. Forvis dig om, at der ikke kan komme uønsket materiale ind i ventilatoren. Hvis det er nødvendigt, kan der monteres en rist ved indsugningen. Produktet skal tilkobles med en 2-polet afbryder med mindst 3 mm kontaktafstand. Installation ADVARSE! Afbryd strømmen før installation og eltilslutning. OBS! Ventilatoren kan installeres horisontalt eller vertikalt. Ved horisontal installation skal tilslutningsrøret være mindst 1 m langt. min 1 ì 2011 Biltema ordic Services AB

15 Monteringsvejledning OBS! Afbryd strømmen før montering ACTIO SEQUECE FOR ISTAATIO Biltema ordic Services AB

16 It is forbidden to carry out connection in such a way that and are simultaneously connected to clamps 1 and 2 (pic.19)! Eltilslutning Vælg effekt ved at slutte ledningen til det OBS! rigtige stik, se koblingsskema og markering Afbryd strømmen før eltilslutning. i koblingsboksen COECTIO GRAMS FOR COECTIO OF FAS 125 OF S, FAS 150, S, 150, 160 DIAGRAMS Koblingsskema FOR COECTIO OF FAS 125 Sav/høj, 150, effekt 160 Høj effekt IAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 100, TT MA / MI 0MA MA 22 22MA MA / MI / MI av effekt MA 1 14 MA / MI MI MI 23 IAGRAMS COECTIO MI FOR COECTIO OF FASOF TT FAS 200, 250, 315 S 23 DIAGRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, 315 GRAMS FOR COECTIO OF FAS TT 200, 250, Biltema ordic Services AB 16 TT 100T, TT 125T, TT 125 T, TT 150T, TT 160T, TT 200T, TT 250T, TT 315T 1

17 POSSIBE REASOS OF FAIURES AD ITS DISPOSAS MEAS. Vedligeholdelse OBS! Afbryd strømmen før vedligeholdelse. øsn ventilarorens dele og rengør fladerne med en let fugtet klud, eventuelt med mildt sæbevand. Tør den, inden brug. OBS! Ventilatoren må ikke komme i vand Opbevaring Produktet skal opbevares indpakket. Opbevaringstemperatur: + 5 C + 40 C. uftfugtighed: Maks. 80 %. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Fejlfinding Fejl Problem U udbedring Ventilatoren kører ikke Ingen strøm Kontroller tilslutningen og elnettet Mislyd Fremmedlegemer i ventilatoren Afbryd strømmen og afmonter ventilatoren Vibrationer Forkert montering Kontroller, at ventilatoren er korrekt monteret Biltema ordic Services AB

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Rörfläkt ø125 mm Rørvifte ø125 mm Kanavapuhallin ø125 mm Rørventilator ø125 mm

Rörfläkt ø125 mm Rørvifte ø125 mm Kanavapuhallin ø125 mm Rørventilator ø125 mm Rörfläkt ø125 mm Rørvifte ø125 mm Kanavapuhallin ø125 mm Rørventilator ø125 mm Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-05-31 Biltema Nordic Services

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar.

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Handdukstork INTRODUKTION Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Tekniska data Anslutning:............ 230 V AC,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 7 NO... 9 FR... 11 DE... 13 FI... 15 IT... 17 NL... 19 RU... 21 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture Min. distance Ceiling

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.3

Monteringsanvisning MA 4.P.3 Monteringsanvisning Tekniske data 1 Regulatorens formål Strying for viftekonvektorer med tre hastighetstrinn 2 Strømtilførsel 230 V (ac) 50 Hz 3 Maksimal vaiabel last 2 A, 230V (ac) 4 Arbeidsområde termostat

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS 24 L Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W

Original instructions Elztrip EZ100 600-1500 W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip 00 L A 06N 870 655 11N 1470 1252 15N 1950 1731 1 2 EZMVK 00 2 Elztrip 00 3

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Comfortinfra CIR11021C

Comfortinfra CIR11021C Original instructions Comfortinfra CIR11021C SE... 4 GB... 5 NO... 6 DE... 7 FR... 9 NL...11 ES...13 IT...15 FI...17 RU...18 PL...20 CIR11021C 1250 900 (recommended) 600 (min) 137 94 44 Type Output [W]

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Rörfläkt Rørvifte Kanavapuhallin

Rörfläkt Rørvifte Kanavapuhallin Art. 46-4 Rörfläkt Rørvifte Kanavapuhallin Rørventilator 100 mm Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 46-4 Rörfläkt 100 mm Denna fläkt klarar kontinuerlig drift och kan användas för ingående

Detaljer

Elztrip EZ200 ... 10 ...18 ... 12

Elztrip EZ200 ... 10 ...18 ... 12 SE... 10 O... 12 FI... 14 GB... 16 FR...18 DE... 20 DE... 20 RU... 22 PL... 24 ES... 26 B A C L 282 ø20,5 (2x) 160 64 80 63 Type L A B C EZ208 683 400 90 193 EZ212 923 600 110 213 EZ217 1221 900 109 212

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE 105 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer