HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE"

Transkript

1 HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art W Art W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 HALOGENSTRÅLKASTARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHET 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: FARA! = Hög risk för dödsfall eller allvarlig personskada. VARNING! = Risk för dödsfall eller allvarlig personskada. OBS! = Risk för mindre personskada. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. 2. TEKNISKA DATA Artikel: Max. effekt: W Kapslingsklass: IP54 Sockel: R7S, 118 mm Mått: x 145 x 285 mm Spänning: V ~50 Hz Artikel: Max. effekt: W Kapslingsklass: IP54 Sockel: R7S, 189 mm Mått: x 140 x 300 mm Spänning: V ~50 Hz 3. MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. 1 m Avståndet mellan strålkastaren och föremålet/ ytan som skall belysas måste vara minst 1 m. Byt omedelbart ut ett sprucket skyddsglas. Använd endast original skyddsglas. 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna strålkastare är avsedd för fast montering utomhus. Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-materiel i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus. 5. SÄKERHET VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. 5.1 Säkerhetsföreskrifter Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna strålkastare är endast avsedd för fast montering. Strålkastaren får ej monteras på stolpe eller maströr. Se till att nätspänningen är avstängd innan montering/inkoppling av strålkastaren sker. Fäst strålkastaren, utom räckhåll (2,5 m) för människor och djur, med lämpliga skruvar. Avståndet mellan strålkastaren och föremålet/ytan som skall belysas måste vara minst 1 m (fig. 3). Montera EJ strålkastaren på innertak. Om strålkastarens halogenlampa måste bytas ut, stäng av nätspänningen innan lamphuset öppnas Biltema Nordic Services AB 2

3 Byt omedelbart ut ett sprucket skyddsglas. Använd endast original skyddsglas. 5.2 Särskilda risker Följer man säkerhetsföreskrifterna minimeras risken för skada på person och egendom, men det kan ändå uppstå riskfyllda situationer. Var särskilt uppmärksam på följande: Risk för elstöt. Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. Risk för brännskada. Vidrör inte lampan när den är tänd eftersom den kan bli varm. 6.4 Montering av halogenstrålkastare Vid montering av strålkastaren måste miniavstånden i fig. 2 och fig. 3 alltid beaktas. Fig. 2 >2,5 m >1,25 m >1,0 m 6. ANVÄNDNING 6.1 Uppackning Fig. 3 VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. 6.2 Installation VARNING! Stäng av strömmen före installation. Strålkastaren måste monteras av en behörig elinstallatör. Bryt elströmmen i elcentralen före inkoppling av halogenstrålkastaren. En meter är minsta tillåtna avstånd mellan strålkastaren och det den lyser mot. 6.3 Montering av halogenlampa Bryt elströmmen i elcentralen. Lossa skruven som håller skyddsglaset. Ta ut halogenlampan ifrån förpackningen. OBS! Rör inte en halogenlampa med bara fingrar då detta kan ge fettfläckar vilket kan orsaka överhettning. Använd en ren trasa. Montera lampan emellan socklarna (se fig. 1). Återmontera skyddsglaset och skruva fast den. Fig. 1 Fig W / Art W / Art Min. 1 m Använd alltid godkänd elkabel H05RN-F 3x1.0 mm² och använd gummigenomföring för att försäkra att lamphuset förblir vattentätt. OBS! Se till att rätt kabeltätning används vid montering. Anslut anslutningskabelns gul/gröna ledning till den anslutning på strålkastarens kopplingsplint som är märkt med jordsymbol (fig. 4). Anslut de andra ledningarna till de andra anslutningarna på kopplingsplinten. Se märkningarna N och L (fig. 4). Om strålkastaren monteras snett, mer än 4, kommer halogenlampans livslängd att sjunka (fig. 5). Fig. 5 Max. 4 R7S 500 W = ± 118 mm 1000 W = ± 189 mm Max Biltema Nordic Services AB

4 6.5 Riktning av strålkastare För att rikta strålkastaren: Lossa skruvarna på monteringsbygelns sidor, ställ in strålkastarens sken i önskad riktning och dra därefter åt alla skruvarna igen. Strålkastaren kan inte riktas neråt (se fig. 6). Fig. 6 Min. 200 mm Min Byte av halogenlampa Bryt elströmmen i elcentralen. Lossa skruven som håller skyddsglaset. Avlägsna den gamla lampan. Rör inte en halogenlampa med bara fingrar. Montera den nya lampan emellan socklarna. Trasigt skyddsglas måste bytas direkt. Använd originaldelar. Återmontera skyddsglaset och skruva fast den. 7.2 Rengöring Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. 8. AVFALL 7. SKÖTSEL VARNING! Stäng av strömmen före underhåll. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 HALOGENLYSKASTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 2. TEKNISKE DATA 3. MERKING 4. BRUKSOMRÅDE 5. SIKKERHET 6. HÅNDTERING 7. VEDLIKEHOLD 8. AVFALL 1. INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: FARE! = Høy risiko for dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL! = Risiko for dødsfall eller alvorlig personskade. OBS! = Risiko for mindre personskade. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. 2. TEKNISKE DATA Art.: Maks. effekt: W Beskyttelsesgrad:.... IP54 Sokkel: R7S, 118 mm Mål: x 145 x 285 mm Nettspenning: V ~50 Hz Art.: Maks. effekt: W Beskyttelsesgrad:.... IP54 Sokkel: R7S, 189 mm Mål: x 140 x 300 mm Nettspenning: V ~50 Hz 3. MERKING Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen. 1 m Avstanden mellom lyskasteren og objektet/overflaten som skal belyses må være minst 1 m. Sprukket beskyttelsesglass må byttes ut umiddelbart. Bruk kun originalt beskyttelsesglass. 4. BRUKSOMRÅDE Denne lyskasteren er beregnet kun for fast montering. Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak). Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko. 5. SIKKERHET ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk. 5.1 Sikkerhetsforskrifter Lyskasteren må monteres av elektriker. Denne lyskasteren er kun beregnet på fast montering. Lyskasteren må ikke monteres på stolpe eller mast. Kontroller at nettspenningen er slått av før lyskasteren monteres / kobles til. Fest lyskasteren utenfor rekkevidde (2,5 m) for mennesker og dyr. Bruk egnede skruer. Avstanden mellom lyskasteren og objektet/ overflaten som skal belyses må være minst 1 m (fig. 3). Lyskasteren må IKKE monteres på innertak. Hvis lyskasterens halogenpære må byttes, må du slå av nettspenningen før lampehuset åpnes Biltema Nordic Services AB

6 Sprukket beskyttelsesglass må byttes ut umiddelbart. Bruk kun originalt beskyttelsesglass. 5.2 Spesielle risikoer Hvis man følger sikkerhetsforskriftene, reduseres faren for personskader og skader på eiendom, men det kan likevel oppstå farlige situasjoner. Legg spesielt merke til følgende: Fare for elektrisk støt. Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk. Fare for brannskade. Berør ikke lyspæren når den er tent, fordi den kan bli svært varm. 6. HÅNDTERING 6.1 Utpakking ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn. Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele. 6.2 Installasjon ADVARSEL! Slå av strømmen før installasjon. Lyskasteren må monteres av godkjent elinstallatør. Bryt strømmen i sikringsskapet før innkopling av halogenlyskasteren. Minste tillatte avstand mellom lyskasteren og det den lyser mot er en meter. 6.3 Montering av halogenpære Slå av strømmen. Løsne skruen som holder beskyttelsesglasset. Ta ut halogenpæren fra forpakningen. OBS! Ikke ta på halogenpæren med bare fingre siden det kan gi fettflekker som kan føre til overoppheting. Bruk en ren klut. Monter pæren mellom soklene (se fig. 1). Monter beskyttelsesglasset igjen, og skru det fast. Fig Montering av halogenlyskaster Ved montering av lyskasteren må minimumsavstanden i fig. 2 og 3 alltid overholdes. Fig. 2 Fig. 3 Bruk alltid godkjent strømkabel H05RN-F 3 x 1,0 mm², og bruk gummigjennomføring for å sørge for at lampehuset forblir vanntett. OBS! Kontroller at det brukes riktig kabeltetting ved montering. Koble til kabelens gule/grønne leder til den koblingen på lyskasterens koblingsboks som er merket med jordsymbol (fig. 4). Koble de andre lederne til de andre tilkoblingene i koblingsboksen. Se merkene N og L (fig. 4). Hvis lyskasteren monteres skjevt, mer enn 4, vil halogenpærens levetid reduseres (fig. 5). Fig W / Art W / Art >2,5 m >1,25 m Min. 1 m >1,0 m Fig. 5 Maks. 4 R7S 500 W = ± 118 mm 1000 W = ± 189 mm Maks Biltema Nordic Services AB 6

7 6.5 Justering av lyskasteren For å justere lyskasteren: Løsne skruene på sidene av monteringsbøylen, juster lyskasteren til ønsket retning og trekk deretter til alle skruene igjen. Lyskasteren kan ikke justeres ned (se fig. 6). Fig. 6 Min. 200 mm Løsne skruen som holder beskyttelsesglasset. Ta ut den gamle pæren. Ikke berør halogenpæren med bare fingre. Monter den nye pæren mellom soklene. Ødelagt beskyttelsesglass må skiftes umiddelbart. Bruk originaldeler. Monter beskyttelsesglasset igjen, og skru det fast. 7.2 Rengjøring Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler. 7. VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Slå av strømmen før vedlikehold. 7.1 Bytte halogenpære Slå av strømmen. Min AVFALL EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 HALOGEENIVALAISIN SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. MERKINTÄ 4. KÄYTTÖKOHTEET 5. TURVALLISUUS 6. KÄYTTÄMINEN 7. HUOLTO 8. ELEKTRONIIKKAJÄTE 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: VAARA! = Kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS! = Kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaara. HUOMIO! = Henkilövahingon vaara. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. 2. TEKNISET TIEDOT Art.: Enint. teho: W Säädettävä Suojausluokka: IP54 Kanta: R7S, 118 mm Mitat: x 145 x 285 mm Virtalähde: V ~50 Hz Art.: Enint. teho: W Säädettävä Suojausluokka: IP54 Lampun: R7S, 189 mm Kanta: x 140 x 300 mm Virtalähde: V ~50 Hz 3. MERKINTÄ Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. 1 m Valaisimen ja valaistavan esineen/pinnan etäisyyden tulee olla vähintään 1 metri. Vaihda rikkoutunut suojalasi välittömästi. Käytä vain alkuperäisiä suojalaseja. 4. KÄYTTÖKOHTEET Tämä valaisin on tarkoitettu yksinomaan kiinteään asennukseen. Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia. 5. TURVALLISUUS VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä. 5.1 Turvallisuusohjeet Valaisimen asentaminen on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. Valaisin on tarkoitettu vain kiinteään asennukseen. Valaisinta ei saa asentaa pylvääseen tai mastoon. Varmista, että virransaanti on katkaistu, ennen kuin asennat/kytket valaisimen. Kiinnitä valaisin ihmisten ja eläinten ulottumattomiin (2,5 m) sopivien ruuvien avulla. Valaisimen ja valaistavan esineen/pinnan etäisyyden tulee olla vähintään 1 metri (kuva 3). ÄLÄ asenna valaisinta sisäkattoon. Jos valaisimen halogeenilamppu on vaihdettava, katkaise valaisimen virransaanti ennen lamppukotelon avaamista Biltema Nordic Services AB 8

9 Vaihda rikkoutunut suojalasi välittömästi. Käytä vain alkuperäisiä suojalaseja. 5.2 Erityiset vaarat Turvallisuusmääräysten noudattaminen vähentää henkilövahinkojen ja materiaalivaurioiden vaaran minimiin, mutta riskialttiita tilanteita voi syntyä siitä huolimatta. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Sähköiskun vaara. Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä. Palovamman vaara. Älä koske sytytettyyn lamppuun. Se voi olla erittäin kuuma. 6. KÄYTTÄMINEN 6.1 Purkaminen pakkauksesta VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen, ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. 6.2 Asennus VAROITUS! Virta on katkaistava ennen asentamista. Valonheittimen asennus on jätettävä sähköalan ammattilaisen tehtäväksi. Katkaise virta pääkatkaisimella ennen asennuksen aloittamista. Valonheittimen ja sen valaiseman kohdan välillä on oltava vähintään yksi metri tyhjää tilaa. 6.3 Halogeenilampun asentaminen Katkaise virta sähkökeskuksesta. Irrota suojalasin kiinnitysruuvit. Ota halogeenilamppu pakkauksestaan. HUOM! Älä koske paljailla sormilla halogeenilamppuun, sillä sormista jäävät rasvatahrat voivat aiheuttaa ylikuumentumisen. Käytä puhdasta liinaa. Asenna lamppu kantojen väliin (ks. kuva 1). Asenna suojalasi paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla. Kuva Halogeenivalaisimen kiinnittäminen Valaisimen asennuksessa on aina noudatettava kuvissa 2 ja 3 annettuja minimietäisyyksiä. Kuva. 2 Kuva. 3 Käytä aina hyväksyttyä H05RN-F 3x1.0 mm² -sähköjohtoa ja kumiläpivientiä, joka pitää lamppukotelon vesitiiviinä. HUOM! Muista käyttää asennuksessa oikeaa kaapelitiivistettä Liitä liitosjohdon kelta-vihreä johdin valaisimen kytkentäriman liitäntään, jossa on maadoitussymboli (kuva 4). Liitä muut johtimet kytkentäriman muihin liitäntöihin. Ks. merkinnät N ja L (kuva 4). Jos valaisin kallistetaan yli 4 kulmaan, halogeenilampun käyttöikä lyhentyy (kuva 5). Kuva W / Art W / Art >2,5 m >1,25 m Min. 1 m >1,0 m Kuva. 5 Enint. 4 R7S 500 W = ± 118 mm 1000 W = ± 189 mm Enint Biltema Nordic Services AB

10 6.5 Valaisimen suuntaaminen Valaisimen suuntaaminen: Irrota ruuvit asennussangan sivuilta, suuntaa valaisimen valokeila haluttuun suuntaan ja kiristä kaikki ruuvit. Valaisinta ei voi suunnata alaspäin (ks. kuva 6). Kuva HUOLTO Min. 200 mm Min. 90 VAROITUS! Virta on katkaistava ennen huoltotoimenpiteitä. 7.1 Halogeenilampun vaihtaminen Katkaise virta sähkökeskuksesta. Irrota suojalasin kiinnitysruuvit. Ota vanha lamppu pois. Älä koske halogeenilamppuun paljain sormin. Asenna uusi lamppu kantojen väliin. Rikkoutunut suojalasi on vaihdettava välittömästi. Käytä alkuperäisiä osia. Asenna suojalasi paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla. 7.2 Puhdistaminen Pyyhi tuotteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. 8. ELEKTRONIIKKAJÄTE Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/ETY mukaisesti.) Biltema Nordic Services AB 10

11 HALOGENLAMPE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. MÆRKNING 4. ANVENDELSESOMRÅDE 5. SIKKERHED 6. ANVENDELSE 7. VEDLIGEHOLDELSE 8. AFFALD 1. INTRODUKTION Læs denne manual inden brugen, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: FARE! = Høj risiko for dødsfald eller alvorlig personskade. ADVARSEL! = Risiko for dødsfald eller alvorlig personskade. OBS! = Risiko for mindre personskade. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. 2. TEKNISKE DATA Art.: Maks. effekt: W Beskyttelsesklasse:.. IP54 Sokkel: R7S, 118 mm Mål: x 145 x 285 mm Strømforsyning: V ~50 Hz Art.: Maks. effekt: W Beskyttelsesklasse:.. IP54 Sokkel: R7S, 189 mm Mål: x 140 x 300 mm Strømforsyning: V ~50 Hz 3. MÆRKNING Her følger en forklaring af symboler på produktet og emballagen. 1 m Afstanden mellem projektøren og genstanden, der skal belyses, skal være mindst 1 m. Revnet beskyttelsesglas skal udskiftes med det samme. Brug kun originalt beskyttelsesglas. 4. ANVENDELSESOMRÅDE Denne lampe er kun beregnet til fast montering. Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs. 5. SIKKERHED ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug. 5.1 Sikkerhedsforskrifter Projektøren skal monteres af en autoriseret elinstallatør. Projektøren er kun beregnet til fast montering. Projektøren må ikke monteres på en stolpe eller et masterør. Sørg for, at netspændingen er afbrudt inden montering/tilslutning af projektøren. Projektøren monteres uden for menneskers og dyrs rækkevidde (2,5 m) med passende skruer. Afstanden mellem projektøren og genstanden, der skal belyses, skal være mindst 1 m (fig. 3). Projektøren må ikke monteres på lofter. Hvis projektørens halogenpære skal udskiftes, skal netspændingen afbrydes, inden lampehuset åbnes Biltema Nordic Services AB

12 Revnet beskyttelsesglas skal udskiftes med det samme. Brug kun originalt beskyttelsesglas. 5.2 Særlige risici Når man følger sikkerhedsforskrifterne, minimeres risikoen for skader på personer og ting, men der kan alligevel opstå risikable situationer. Vær særlig opmærksom på følgende: Risiko for elektrisk stød. Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug. Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lampen, når den er tændt da den kan blive varm. 6. ANVENDELSE 6.1 Udpakning ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn. Efter udpakning skal emballagen fjernes og indleveres til genbrug. Kontroller, at alle dele er med, og at de er ubeskadigede. 6.2 Installation ADVARSEL! Afbryd strømmen før installation. Projektøren skal monteres af en autoriseret elinstallatør. Afbryd strømmen i strømforsyningen inden montering af halogenprojektøren. En meter er den mindste tilladte afstand mellem projektøren og det, den skal belyse. 6.3 Montering af halogenpære Afbryd strømmen i strømforsyningen. Løsn skruen, der holder beskyttelsesglasset. Tag halogenpæren ud af pakken. OBS! En halogenpære må ikke berøres med fingrene, da dette kan give fedtskjolder og føre til overophedning. Brug en ren klud. Monter pæren mellem soklerne (se fig. 1). Monter beskyttelsesglasset igen og skru det fast. Fig Montering af halogenprojektør Ved montering af projektøren skal mindsteafstanden i fig. 2 og fig. 3 altid overholdes. Fig. 2 Fig. 3 Brug altid godkendt elkabel H05RN-F 3x 1.0 mm² og brug gummigennemføring for at sørge for, at lampehuset forbliver vandtæt. OBS! Husk at bruge den rigtige kabeltætning ved montering Tilslutningskablets gule/grønne ledning tilkobles den tilslutning på projektørens klemrækken, som er mærket med jordsymbol (fig. 4). Tilslut de øvrige ledninger til de øvrige stik på klemrækken. Se af mærkningerne N og L (fig. 4). Hvis projektøren monteres skråt, mere end 4, vil halogenpærens levetid reduceres (fig. 5). Fig W / Art W / Art >2,5 m >1,25 m Min. 1 m >1,0 m Fig. 5 Maks. 4 R7S 500 W = ± 118 mm 1000 W = ± 189 mm Maks Biltema Nordic Services AB 12

13 6.5 Projektørens retning Ændring af projektørens retning: Løsn skruerne på monteringsbøjlens sider, indstil projektørens lyskegle i den ønskede retning og spænd derefter alle skruerne igen. Projektøren kan ikke rettes nedad (se fig. 6). Fig. 6 Min. 200 mm 7. VEDLIGEHOLDELSE Min. 90 ADVARSEL! Afbryd strømmen inden vedligeholdelse. 7.1 Udskiftning af halogenpære Afbryd strømmen i strømforsyningen. Løsn skruen, der holder beskyttelsesglasset. Fjern den gamle pære. Undgå at berøre halogenpæren med de bare fingre. Monter den nye pære mellem soklerne. Ødelagt beskyttelsesglas skal udskiftes straks. Brug originaldele. Monter beskyttelsesglasset igen og skru det fast. 7.2 Rengøring Tør produktets yderside af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler. 8. AFFALD El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (i henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF) Biltema Nordic Services AB

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe SE Utomhusbelysning / Stolplykta Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar,

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ SKYMIGSREÄ SKUMRIGSREÉ HÄMÄRÄREE DÆMRIGSREÆ Art. 46-3058 IP44 1 2009 Biltema ordic Services AB SKYMIGSREÄ TEKISKA DATA 230 V~ 50Hz 6 A/230 V (1300 W) : 5 300 IP44 Temperatur: -30 C +50 C Mått: 118() X

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur analogt/analoginen 24 H Analogt kopplingsur med dygnsfunktion Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Gallerarmatur Skottlampe

Gallerarmatur Skottlampe Gallerarmatur Skottlampe Ritilävalaisin Armatur SE Gallerarmatur Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning SE Utomhusbelysning Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag,

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväsvalaisin Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväsvalaisin Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväsvalaisin Udendørsbelysning/Standerlampe Med tre lykthus/med tre lyktehus/kolme lyhtyä/med tre lygtehuse Med två lykthus/med to

Detaljer

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual

E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual E120012, E120014, E120016 (Floodlight Opal Presence) manual Attention: Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out in the right way. These instructions

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

IP44. Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster. Halogenspot med IR-detektor Max/Maks/Valkoinen 150 W 230 V. 1,0 m. Art.

IP44. Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster. Halogenspot med IR-detektor Max/Maks/Valkoinen 150 W 230 V. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster med IR-detektor Halogeenivalonheitin, jossa infrapunatunnistin Halogenspot med IR-detektor Max/Maks/Valkoinen 150 W 230 V IP44 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE MED IR-DETEKTOR HALOGENLYSKASTER MED IR-DETEKTOR

HALOGENSTRÅLKASTARE MED IR-DETEKTOR HALOGENLYSKASTER MED IR-DETEKTOR SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED IR-DETEKTOR HALOGENLYSKASTER MED IR-DETEKTOR HALOGEENIVALONHEITIN, JOSSA INFRAPUNATUNNISTIN HALOGENSPOT MED IR-DETEKTOR HALOGENSTRÅLKASTARE MED IR-DETEKTOR Denna halogenstrålkastare

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster. Halogenspot med IR-detektor 150 W 230 V

Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster. Halogenspot med IR-detektor 150 W 230 V Halogenstrålkastare med IR-detektor Halogenlyskaster med IR-detektor Halogeenivalonheitin, jossa infrapunatunnistin Halogenspot med IR-detektor 150 W 230 V 1 SE Halogenstrålkastare med IR-detektor 150

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Arbetslampa Arbejdslampe

Arbetslampa Arbejdslampe Arbetslampa Arbeidslampe Työvalaisin Arbejdslampe Lågenergi/energiansäästölamppu/lavenergi 1 2008 Biltema Nordic Services AB Arbetslampa, lågenergi Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Detaljer

Taklampa med sensor Taklampe med sensor. Loftlampe med sensor

Taklampa med sensor Taklampe med sensor. Loftlampe med sensor Taklampa med sensor Taklampe med sensor Liiketunnistimella varustettu kattolamppu Loftlampe med sensor 1 2011-08-11 Biltema Nordic Services AB Taklampa med sensor Du får själv byta ut el-material såsom

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

UtomhUsbelysning. Utendørsbelysning. UlkovalaistUs. Udendørsbelysning

UtomhUsbelysning. Utendørsbelysning. UlkovalaistUs. Udendørsbelysning 49-432 manual.indd 2011-09-8, 18.06.17 Art. 49-432 UtomhUsbelysning med rörelsesensor Utendørsbelysning med bevegelsessensor UlkovalaistUs varustettu liiketunnistimella Udendørsbelysning med bevægelsessensor

Detaljer

ARBETSBELYSNING Lågenergi

ARBETSBELYSNING Lågenergi SE ARBETSBELYSNING Lågenergi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHET 6. ÖVERSIKTSBILD 7. ANVÄNDNING 8. SKÖTSEL 9. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

UTOMHUSBELYSNING UTENDØRSBELYSNING ULKOVALAISIN UDENDØRSBELYSNING

UTOMHUSBELYSNING UTENDØRSBELYSNING ULKOVALAISIN UDENDØRSBELYSNING UTOMHUSBELYSNING UTENDØRSBELYSNING ULKOVALAISIN UDENDØRSBELYSNING Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

PERSONSKYDDSBRYTARE JORDFEILAUTOMAT HENKILÖSUOJAKYTKIN FEJLSTRØMSAFBRYDER

PERSONSKYDDSBRYTARE JORDFEILAUTOMAT HENKILÖSUOJAKYTKIN FEJLSTRØMSAFBRYDER PERSONSKYDDSBRYTARE JORDFEILAUTOMAT HENKILÖSUOJAKYTKIN FEJLSTRØMSAFBRYDER Bruksanvisning i original Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-06-14 Biltema Nordic

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ Max/Maks/ Enintään 150 W 230 V

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ Max/Maks/ Enintään 150 W 230 V Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ Max/Maks/ Enintään 150 W 230 V 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 150 W 230 V

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer