INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED"

Transkript

1 INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 INBYGGNADSSPOT LED SÄKERHETSINSTRUKTIONER All kabeldragning måste utföras enligt de föreskrifter som gäller för ditt land. Tillverkarens anvisningar skall följas vid montering och installation. Följ därför alltid denna manual för att tillförsäkra en korrekt och säker installation och funktion. Förvara manualen på en lättillgänglig plats för eventuellt framtida bruk. Bryt alltid strömmen innan installation, underhåll eller reparation. Ge akt på korrekt kabelfärg innan installation sker: blå (N), brun (L). Rengör belysning med en torr dammtrasa; använd ej rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller lösningsmedel. Ta alltid de tekniska specifikationerna under övervägande vid installationen. LED-armaturen får inte monteras närmare än 10 cm från vägg. LED-armaturerna får inte monteras närmare än 20 cm ifrån varandra. Minsta inbyggnadsdjup är 55 mm. LED-armaturen bör ej användas där temperaturen överstiger normal rumstemperatur. Ej dimbar. MONTERING För montering i innertak Ø 76 x 55 mm 2. Anslut kablarna på lampan till framdragna elkablar i hålet. 3. Håll in ena fjädern och placera lampan i hålet enligt figuren. Se till att kablarna inte ligger i kläm. 4. Håll in den andra fjädern och tryck försiktigt lampan på plats i hålet. OBS! Bryt alltid strömmen innan installation, underhåll eller reparation. 1. Borra hål anpassat för lampan, Ø76 mm Biltema Nordic Services AB 2

3 TEKNISKA DATA Ljusvinkel: Färgtemperatur: K Ljusstyrka: lumen Livslängd: h Kapslingsklass: IP20 Effekt: ,5 W Spänning: V ~ Ej dimbar Mått (ø x d): x55 mm Håltagningsdiameter: mm Inbyggnadsdjup: mm 1. Skyddsklass II: LED-armaturen är dubbelisolerad och behöver därför ej anslutas till jord. 2. LED-armaturen får inte komma i kontakt med isolermaterial eller andra brännbara material. 3. Kapslingsklass IP20: LED-lampan får endast installeras i utrymmen där direktkontakt med vatten är omöjlig. OBS! Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation, om du säkert vet hur du skall göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-material i eller på väggar och tak), samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. badrum eller utomhus. ELAVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC.) Biltema Nordic Services AB

4 INNBYGGINGSSPOT LED SIKKERHETSINSTRUKSJONER All kabeltrekking må utføres i samsvar med forskriftene som gjelder i ditt land. Produsentens anvisninger skal følges ved montering og installasjon. Følg derfor alltid denne bruksanvisningen for å oppnå korrekt og sikker installasjon og funksjon. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted for å kunne slå opp i den senere. Bryt alltid strømmen før installasjon, vedlikehold eller reparasjon. Gi akt på korrekt kabelfarge før installasjon: blå (N), brun (L). Rengjør belysning med en tørr støvklut; bruk ikke rengjøringsmiddel som inneholder slipemidler eller løsemidler. Ta alltid de tekniske spesifikasjonene i betraktning ved installasjon. LED-armaturen må ikke monteres nærmere vegg enn 10 cm. LED-armaturene må ikke monteres nærmere hverandre enn 20 cm. Minste innbyggingsdybde er 60 mm. LED-armaturen bør ikke brukes på steder der temperaturen overstiger normal romtemperatur. Ikke dimbar. MONTERING For montering i innertak Ø 76 x 55 mm 2. Kolbe kablene på lampen til elkabler som er trukket fram i hullet. 3. Hold inn den ene fjæren, og plasser lampen i hullet som vist i figur. Se til at kablene ikke ligger i klem. 4. Hold inn den andre fjæren, og trykk forsiktig lampen på plass i hullet. OBS! Bryt alltid strømmen før installasjon, vedlikehold eller reparasjon. 1. Bor hull tilpasset for lampen, Ø76 mm Biltema Nordic Services AB 4

5 TEKNISKE DATA Lysvinkel: Fargetemperatur: K Lysmengde: lumen Levetid: h Beskyttelsesgrad: IP20 Effekt: ,5 W Spenning: V Ikke dimbar Mål (Ø x d): x 55 mm Hulltakingsdiameter: mm Innbyggingsdybde: mm 1. Isolasjonsklasse II: LED-armaturen er dobbeltisolert og trenger derfor ikke kobles til jord. 2. LED-armaturen må ikke komme i kontakt med isolasjonsmateriale eller andre brennbare materialer. 3. Beskyttelsesgrad IP20: LED-lampen skal kun installeres i rom der direkte kontakt med vann er umulig. OBS! Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko. Kun autorisert installatør kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak), og skifte ut fast elmateriell i våte rom, f.eks. baderom eller utendørs. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

6 UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN TURVALLISUUSOHJEET Kaikki johtoasennukset on tehtävä maassasi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Asennettaessa on noudatettava valmistajan ohjeita. Noudata aina tätä käyttöohjetta, jotta valaisimet asennetaan oikein ja turvallisesti. Säilytä käyttöohjetta helppopääsyisessä paikassa mahdollista tulevaa käyttöä varten. Katkaise virta aina ennen asentamista, huoltamista tai korjaamista. Ota ennen asentamista huomioon johtojen väri: sininen (N), ruskea (L). Puhdista valaisin kuivalla pölyrätillä. Älä käytä hiovia aineita tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita. Ota aina tekniset ominaisuudet huomioon valaisinta asentaessasi. LED-valaisinta ei saa asentaa 10 senttimetriä lähemmäs seinää. LED-valaisimia ei saa asentaa 20 senttimetriä lähemmäs toisiaan. Pienin upotussyvyys on 60 mm. LED-valaisinta ei saa käyttää paikoissa, joissa lämpötila ylittää tavallisen huoneenlämpötilan. Ei voi himmentää. ASENTAMINEN Asennetaan sisäkattoon Ø 76 x 55 mm 2. Yhdistä valaisimen johdot sähköjohtoihin aukon läpi. 3. Paina yhtä jousta ja aseta valaisin aukkoon kuvassa näkyvällä tavalla. Varmista, että johdot eivät joudu puristuksiin. 4. Paina toista jousta. Paina valaisin varovaisesti paikalleen aukkoon. HUOMIO! Katkaise virta aina ennen asentamista, huoltamista tai korjaamista. 1. Poraa Ø 76 mm:n aukko valaisinta varten Biltema Nordic Services AB 6

7 TEKNISET TIEDOT Valaisukulma: Värilämpötila: K Valovoima: luumenia Käyttöikä: h Kotelointiluokka: IP20 Teho: ,5 W Jännite: V Ei voi himmentää. Mitat (ø x s): x 55 mm Asennusaukon läpimitta: mm Upotussyvyys: mm 1. Suojausluokka II: LED-valaisin on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. 2. LED-valaisin ei saa joutua kosketuksiin eristeen tai muiden palavien materiaalien kanssa. 3. Kotelointiluokka IP20: LED-valaisimen saa asentaa vain tilaan, jossa suora kosketus veteen ei ole mahdollista. HUOMIO Saat tehdä itse seuraavanlaisia pieniä sähkötöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutettu asentaja saa tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai katttoon) sekä vaihtaa kiinteitä sähköasennuksia kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa tai ulkona. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti.) Biltema Nordic Services AB

8 INDBYGNINGSSPOT LED SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Al ledningstrækning skal udføres iht. gældende lov. Producentens anvisninger skal følges ved montering og installation. Følg derfor altid denne manual for at sikre en korrekt og sikker installation og funktion. Opbevar manualen på et lettilgængeligt sted til eventuelt senere brug. Sluk altid for hovedafbryderen inden installation, vedligehold eller reparation. Vær opmærksom på den rigtige ledningsfarve inden installationen: blå (N), brun (L). Rengør belysningen med en tør støveklud; brug ikke rengøringsmidler som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler. Tag altid de tekniske specifikationer under overvejelse ved installationen. LED-armaturet skal monteres i en afstand af mindst 10 cm fra væggen. LED-armaturerne skal monteres i en afstand af mindst 20 cm fra hinanden. Mindste indbygningsdybde er 60 mm. LED-armaturet bør ikke anvendes, hvor temperaturen overstiger normal stuetemperatur. Kan ikke dæmpes. MONTERING Til montering i loft Ø 76 x 55 mm 2. Slut ledningerne fra lampen til ledningerne i hullet. 3. Hold den ene fjeder inde og anbring lampen i hullet som på figuren. Sørg for, at ledningerne ikke kommer i klemme. 4. Hold den anden fjeder inde og tryk forsigtigt lampen på plads i hullet. OBS! Sluk altid for strømmen inden installation, vedligehold eller reparation. 1. Bor et hul, der passer til lampen, Ø76 mm Biltema Nordic Services AB 8

9 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Lysvinkel: Farvetemperatur: K Lysstyrke: lumen Levetid: t Indkapslingsklasse: IP20 Effekt: ,5 W Spænding: V Kan ikke dæmpes. Mål (ø x d): x 55 mm Hultagning, diameter: mm Indbygningsdybde: mm 1. Beskyttelsesklasse II: LED-armaturet er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. 2. LED-armaturet må ikke komme i kontakt med isolationsmateriale eller andre brændbare materialer. 3. Indkapslingsklasse IP20: LED-pæren må kun installeres i rum, hvor direkte kontakt med vand er umulig. OBS! Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må udføre nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer i eller på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC.) Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB Art

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer