SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS"

Transkript

1 SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 SMÅDELSTVÄTT INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. INSTALLATION OCH MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7. HANDHAVANDE 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL 9. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. 2. TEKNISKA DATA Mått 66 x 46 x 26 cm Strömförsörjning 230 V ~ 50 Hz Vikt 5 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE är en smådelstvätt. Den är konstruerad för att: Rengöra mindre maskin- eller motordelar Användas enligt instruktionerna i denna manual Produkten får ej: Användas med lättantändliga lösningsmedel Användas till annat arbete än vad den är tillverkad för 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning. Läs alltid manualen före användning. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Produkten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme. Produkten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen. Kontrollera att elkabeln är hel. Om elkabeln är skadad får produkten inte användas. Kontrollera att elkabeln inte är klämd. Låt inte elkabeln komma i kontakt med våta ytor. Endast för inomhusbruk. Ta alltid ut kontakten till verktyget från eluttaget innan justeringar, byte av delar eller underhåll utförs. Vägguttaget ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 5. INSTALLATION OCH MONTERING Placera smådelstvätten på ett plant underlag och koppla in den till ett jordat 230 V, A-uttag Biltema Nordic Services AB 2

3 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Smådelstvätten får inte användas tillsammans med brandfarliga ämnen. Endast vattenlösliga produkter får användas. Om rengöringsprodukten kommer i kontakt med huden bör produkten tvättas bort omedelbart. Rengöringsmedlet/vattnet får inte vara varmare än 40 C. Tillsats av andra kemikalier till rengöringsmedlet (bensin, eldningsolja, fotogen, etc.), kan skapa en farlig situation. Tillsätt ALDRIG något till rengöringsmedlet. ANVÄND ENDAST VATTENLÖSLIGA REN- GÖRINGSMEDEL! Torka genast upp spill. Om smådelstvätten läcker, reparera läckan så snart det är säkert att göra det. Använd INTE smådelstvätten om den läcker. Följ hygienföreskrifterna vid hantering av lösningsmedel. Tvätta alltid händerna innan du äter, dricker eller röker. Ät, drick och rök inte på arbetsplatsen. Försök INTE rengöra absorberande material som papper, tyg, trä eller skinn. Lägg INTE i varma delar i smådelstvätten. Använd endast vattenlösliga lösningsmedel. Undvik lösningsmedel med instabila beståndsdelar. 7. HANDHAVANDE Packa upp utrustningen från kartongen och kontrollera att den inte är skadad. Påfyllning av rengöringsvätska 1. Kontrollera att locket till utloppet på sidan av enheten är ordentligt stängt. 2. Ta bort pluggen och fyll i rekommenderat lösningsmedel (vattenlösligt rengöringsmedel). Tanken rymmer 9 liter. OBS! Använd inte lättantändliga lösningsmedel (bensin, toluen, thinner och liknande). Användning 1. Öppna locket. 2. Kontrollera att det finns minst 7 liter lösningsmedel i tanken. (Låt inte nivån på lösningsmedel sjunka under pumpens inlopp för då kan pumpen skadas.) 3. Lösningsmedlet kan återvinnas och användas nästa gång. 4. Slå till strömbrytaren på sidan av enheten för att starta den. Tvätta delarna i fatet, använd en borste för att ta bort svåra avlagringar. 5. Låt delarna rinna av tills rengöringsmedel slutar droppa. 6. Ta ur kontakten och stäng locket när du är klar. 7. Rengör filtret i fatet regelbundet. Byte av lösningsmedel Öppna locket till utloppet på sidan av enheten. Häll ut förbrukat lösningsmedel i återvinningstanken Biltema Nordic Services AB

4 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL 8.1 Felsökning PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Tvättpumpen kör inte. Elkabeln sitter inte i. Säkring har löst ut. Pumpen är trasig. Tvättpumpen kör men lösningsmedlet pumpas inte runt. Pumpen låter för högt. Lösningsmedelsnivån låg. Igensatt pump/pip. Pumpen är trasig. Smuts har fastnat i pumpen. Pumpen är trasig. Kontrollera att elkabeln är ansluten till eluttaget. Kontrollera kretsbrytaren eller säkringen till uttaget. Kontakta kundtjänst. Ta bort filterkorgen och kontrollera lösningsmedelsnivån. Fyll på mer lösningsmedel i tvättfatet. Kontrollera om tvättpumpen eller pipen är igensatt. Kontakta kundtjänst. Kontrollera om det finns smuts under pumpen, ta bort eventuell smuts. Kontakta kundtjänst. För mycket lösningsmedel i tvättfatet. Förvaringstanken har svämmat över till tvättfatet. Pumpen är trasig. Töm ut överflödig vätska. Kontakta kundtjänst. 9. AVFALLSHANTERING Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 DELEVASKER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. INSTALLASJON OG MONTERING 6. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7. HÅNDTERING 8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9. AVFALLSHÅNDTERING 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidige oppslag. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Med reservasjon om at bilder og beskrivelser ikke er identiske med produktet. 2. TEKNISKE DATA Mål 66 x 46 x 26 cm Strømforsyning 230 V ~ 50 Hz Vekt 5 kg 3. BRUKSOMRÅDE er en delevasker som er konstruert for: rengjøring av mindre maskin- eller motordeler bruk i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Produktet må ikke: brukes med lettantennelige løsemidler brukes til annet arbeid enn det den er produsert for. ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk Les alltid bruksanvisningen før bruk. Kontroller at produktets spenning er i samsvar med strømuttaket. Vær spesielt oppmerksom på produktets advarselsymboler. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Produktet må ikke utsettes for fukt, regn, solskinn og varme. Produktet mår ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom. Kontroller at elkabelen er hel. Om elkabelen er skadet, må produktet ikke brukes. Kontroller at elkabelen ikke er i klem. La ikke elkabelen komme i kontakt med våte flater. Kun for innendørs bruk. Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før justeringer, skifte av deler eller vedlikehold. Stikkontakten skal være plassert nær utstyret og lett å nå. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og iaktta alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes Biltema Nordic Services AB

6 5. INSTALLASJON OG MONTERING Plasser delevaskeren på et plant underlag, og koble den til et jordet 230 V, A-uttak. 6. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Delevaskeren må ikke brukes sammen med brannfarlige stoffer. Kun vannløselige produkter må brukes. Om rengjøringsproduktet kommer i kontakt med huden, bør produktet straks vaskes bort. Rengjøringsmiddelet/vannet må ikke være varmere enn 40 C. Tilsetning av andre kjemikalier til rengjøringsmiddelet (bensin, fyringsolje, parafin, etc.), kan skape farlige situasjoner. Tilsett ALDRI noe til rengjøringsmiddelet. BRUK KUN VANNLØSELIGE RENGJØ- RINGSMIDLER! Tørk straks opp søl. Dersom delevaskeren skulle lekke, reparer lekkasjen så snart det er sikkert å gjøre dette. Bruk IKKE delevaskeren om den lekker. Følg hygieneforskriftene ved håndtering av løsemiddel. Vask alltid hendene før du spiser, drikker eller røyker. Spis, drikk og røyk ikke på arbeidsplassen. Forsøk IKKE å rengjøre absorberende materialer som papir, tekstiler, tre eller skinn. Legg IKKE varme deler i delevaskeren. Bruk kun vannløselige løsemidler. OBS! Unngå løsemidler med ustabile bestanddeler. Bruk 1. Åpne lokket. 2. Kontroller at det er minst 7 liter løsemiddel i tanken. (La ikke nivået på løsemiddel synke under pumpens innløp, fordi pumpen da kan skades.) 3. Løsemiddelet kan gjenvinnes og brukes neste gang. 4. Slå på strømbryteren på siden av enheten for å starte den. Vask delene i fatet, bruk en børste for å fjerne hardtsittende avleiringer. 5. La delene renne av til rengjøringsmiddelet slutter å dryppe. 6. Trekk ut støpselet og lukk lokket når du er ferdig. 7. Rengjør filteret i fatet jevnlig. Skifte av løsemiddel Åpne lokket til utløpet på siden av enheten. Hell brukt løsemiddel ut i gjenvinningstanken. 7. HÅNDTERING Pakk opp utstyret fra kartongen og kontroller at det ikke er skadet. Påfylling av rengjøringsvæske 1. Kontroller at lokket til utløpet på siden av enheten er ordentlig stengt. 2. Ta ut pluggen, og fyll på anbefalt løsemiddel (vannløselig rengjøringsmiddel). Tanken rommer 9 liter. OBS! Bruk ikke lettantennelige løsemidler (bensin, toluen, tynner o.l.) Biltema Nordic Services AB 6

7 8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 8.1 Feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK Pumpen går ikke. Pumpen går, men løsemiddelet pumpes ikke rundt. Pumpen har for høy lyd. Støpselet er ikke koblet til. Sikring har løst ut. Pumpen er i stykker. Løsemiddelnivået er lavt. Tilstoppet pumpe/tut. Pumpen er i stykker. Smuss har satt seg fast i pumpen. Pumpen er i stykker. Kontroller at støpselet er satt i strømuttaket. Kontroller kretsbryter eller sikringen til uttaket. Kontakt kundeservice. Ta av filterkurven, og kontroller løsemiddelnivået. Fyll på mer løsemiddel i vaskefatet. Kontroller om pumpen eller tuten er tilstoppet. Kontakt kundeservice. Kontroller om det er smuss under pumpen, fjern eventuell smuss. Kontakt kundeservice. For mye løsemiddel i vaskefatet. Oppvaringstanken har flommet over til vaskefatet. Pumpen er i stykker. Tøm ut overflødig væske. Kontakt kundeservice. 9. AVFALLSHÅNDTERING Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 PIENIEN OSIEN PESULAITE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. ASENTAMINEN JA KOKOAMINEN 6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7. KÄYTTÄMINEN 8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9. JÄTTEIDENKÄSITTELY 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin. Kuvat ja kuvaukset eivät ehkä aina vastaa tuotetta täydellisesti. 2. TEKNISET TIEDOT Mitat 66 x 46 x 26 cm Virransyöttö 230 V ~ 50 Hz Paino 5 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET on pienien osien pesulaite. Se on tarkoitettu koneiden tai moottorien pienien osien puhdistamiseen käytettäväksi tätä käyttöohjetta noudattaen. Älä käytä siinä helposti syttyviä liuottimia käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue turvaohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä. Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. Tarkista, että tuote on yhteensopiva jännitteensyötön kanssa. Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitussymboleihin. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia. Älä altista tuotetta sateelle, kosteudelle, auringonpaisteelle tai lämmölle. Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa paikoissa. Tarkista, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen laitteen säätämistä, osien vaihtamista tai kunnossapitämistä. Tarkista, että sähköjohto ei ole jäänyt puristuksiin. Älä anna sähköjohdon koskettaa märkiä pintoja. Vain sisäkäyttöön. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen laitteen säätämistä, osien vaihtamista tai kunnossapitämistä. Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta helppopääsyisessä paikassa. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia Biltema Nordic Services AB 8

9 5. ASENTAMINEN JA KOKOAMINEN Aseta pienien osien pesulaite tasaiselle alustalle. Työnnä sen pistoke maadoitettuun 230 voltin pistorasiaan, joka on yhdistetty ampeerin sulakkeeseen. 6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET Pienien osien pesulaitteessa ei saa käyttää syttyviä aineita. Vain vesiliukoisia puhdistusaineita saa käyttää. Jos puhdistusainetta pääsee iholle, pese se heti pois. Puhdistusaineen/veden lämpötila saa olla enintään 40 C. Esimerkiksi bensiinin, lämmitysöljyn tai valopetrolin lisääminen puhdistusaineen joukkoon voi aiheuttaa vaaran. Älä KOSKAAN lisää mitään aineita puhdistusaineen joukkoon. KÄYTÄ VAIN VESILIUKOISIA PUHDISTUS- AINEITA! Pyyhi roiskeet heti. Jos pienien osien pesulaite vuotaa, korjaa vuoto heti kun sen voi korjata turvallisesti. ÄLÄ käytä pienien osien pesulaitetta, jos se vuotaa. Noudata hygieniaohjeita, kun käsittelet pesuaineita. Pese kädet aina ennen syömistä, juomista tai tupakoimista. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelypaikalla. ÄLÄ yritä puhdistaa imukykyistä materiaalia, kuten kangasta, paperia, puuta tai nahkaa. ÄLÄ aseta pienien osien pesulaitteeseen kuumia osia. Käytä vain vesiliukoisia liuottimia. HUOMIO: Vältä epävakaita aineosia sisältäviä liuottimia. 7. KÄYTTÄMINEN Ota laite pois pakkauksestaan. Tarkista, että se on ehjä. Puhdistusnesteen täyttäminen 1. Varmista, että kansi laitteen kyljessä on suljettu kunnolla. 2. Irrota tulppa. Lisää suositusten mukaista liuotinta (vesiliukoista puhdistusainetta). Säiliöön mahtuu 9 litraa. HUOMIO! Älä käytä helposti syttyviä liuottimia, kuten bensiiniä, tolueenia tai tinneriä. Käyttäminen 1. Avaa kansi. 2. Tarkista, että säiliössä on vähintään 7 litraa liuotinta. Älä anna liuottimen pinnan säiliössä laskea pumpun imuaukon alapuolella. Muutoin pumppu voi vaurioitua. 3. Liuotin voidaan käyttää uudelleen. 4. Käynnistä laite sen virtakytkimen avulla. Pese osat astiassa. Puhdista pinttynyt lika harjalla. 5. Huuhtele osat puhtaiksi puhdistusaineesta. 6. Kun olet valmis, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje kansi. 7. Puhdista astian suodatin säännöllisesti. Liuottimen vaihtaminen Avaa laitteen kyljessä näkyvä kansi. Kaada käytetty liuotin kierrätysastiaan Biltema Nordic Services AB

10 8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 8.1 Vianetsintä ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE Pesupumppu ei toimi. Pesupumppu käy mutta ei pumppaa liuotinta. Pumpusta kuuluu voimakasta ääntä. Pesuastiassa on liikaa liuotinta. Pistoke ei ole pistorasiassa. Sulake on lauennut. Pumppu on rikki. Liuotinta on liian vähän. Pumppu tai suutin on tukossa. Pumppu on rikki. Pumppuun on tarttunut likaa. Pumppu on rikki. Liuotinta on tulvinut säiliöstä pesuastiaan. Pumppu on rikki. Tarkista, että pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan. Tarkista sulake tai piirikatkaisija. Ota yhteys asiakaspalveluun. Irrota suodatinkori ja tarkista liuottimen määrä. Lisää liuotinta pesuastiaan. Tarkasta, ettei pesupumppu tai suodatin ole tukossa. Ota yhteys asiakaspalveluun. Tarkista, onko pumpussa likaa. Poista mahdollinen lika. Ota yhteys asiakaspalveluun. Tyhjennä ylimääräinen neste. Ota yhteys asiakaspalveluun. 9. JÄTTEIDENKÄSITTELY Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 10

11 SMÅDELSRENS INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. INSTALLATION OG MONTERING 6. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7. INSTRUKTION I BRUG 8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9. AFFALDSHÅNDTERING 1. INTRODUKTION Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på sikkerhedsforskrifter. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Mål 66 x 46 x 26 cm Strømforsyning 230 V ~ 50 Hz Vægt 5 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE er en smådelsvasker. Den er konstrueret til at: Rense mindre maskin- eller motordele Anvendes iht. instruktionerne i denne manual Produktet må ikke: Anvendes med letantændelige opløsningsmidler Anvendes til andet end det, den er fremstillet til 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug. Læs altid manualen inden brug. Kontroller, at produktets spænding er i overensstemmelse med elstikket. Vær især opmærksom på produktets advarselssymboler. Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Udsæt ikke produktet for fugt, regn, sollys, varme. Produktet må ikke bruges i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser. Kontroller, at ledningen er hel. Hvis ledningen er beskadiget, må produktet ikke anvendes. Kontroller, at ledningen ikke er klemt. Ledningen må ikke komme i kontakt med våde flader. Kun til indendørs brug. Fjern altid værktøjets stik fra stikkontakten, før justeringer, udskiftning af dele, eller før der foretages vedligeholdelse. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og skal vær nem at komme til. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn Biltema Nordic Services AB

12 5. INSTALLATION OG MONTERING Anbring smådelsvaskeren på et plant underlag og sæt den til en jordet 230 V, A stikkontakt. 6. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Smådelsvaskeren må ikke anvendes sammen med brandfarlige emner. Der må kun anvendes vandopløselige produkter. Hvis rengøringsmidlet kommer i kontakt med huden, skal midlet straks vaskes af. Rengøringsmidlet/vandet må ikke være varmere end 40º C. Tilsætning af andre kemikalier til rengøringsmidlet (benzin, fyringsolie, petroleum etc.) kan gøre situationen farlig. Tilsæt ALDRIG noget til rengøringsmidlet. BRUG KUN VANDOPLØSELIGE RENGØ- RINGSMIDLER! Tør straks spild op. Hvis smådelsvaskeren lækker, skal lækken repareres, så snart det er sikkert at gøre det. Brug IKKE smådelsvaskeren, hvis den lækker. Følg hygiejneforskrifterne ved håndtering af opløsningsmidler. Vask altid dine hænder, inden du spiser, drikker eller ryger. Spis, drik og ryg ikke på arbejdsstedet. Forsøg IKKE at rengøre absorberende materialer som papir, stof, træ eller skind. Læg IKKE varme dele ned i smådelsvaskeren. Brug kun vandopløselige opløsningsmidler. OBS: Undgå opløsningsmidler med ustabile bestanddele. Anvendelse 1. Åbn låget. 2. Kontroller, at der er mindst 7 liter opløsningsmiddel i tanken. (Lad ikke opløsningsmidlets niveau være lavere end pumpens indløb. Det kan beskadige pumpen). 3. Opløsningsmidlet kan genbruges og anvendes næste gang. 4. Slå afbryderen på siden af enheden til for at starte den. Vask delene i karret. Brug en børste til at fjerne kraftige aflejringer. 5. Lad delene dryppe af, indtil rengøringsmidlet ikke drypper mere. 6. Tag stikket ud og luk låget, når du er færdig. 7. Rengør filtret i karret regelmæssigt. Udskiftning af opløsningsmiddel Åbn låget til udløbet på siden af enheden. Hæld det brugte opløsningsmiddel ud i genbrugstanken. 7. INSTRUKTION I BRUG Pak indholdet ud og kontroller, at det ikke er beskadiget. Påfyldning af rengøringsvæske 1. Kontroller, at låget til udløbet på siden af enheden er ordentligt lukket. 2. Fjern proppen og fyld anbefalet opløsningsmiddel i (vandopløseligt rengøringsmiddel). Tanken rummer 9 liter. OBS! Brug ikke letantændelige opløsningsmidler (benzin, toluen, fortynder og lignende) Biltema Nordic Services AB 12

13 8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Fejlfinding PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Vaskepumpen kører ikke. Vaskepumpen kører, men opløsningsmidlet pumpes ikke rundt. Pumpen lyder for høj. For meget opløsningsmiddel i vaskekarret. Ledningen er ikke sat til. Sikringen er udløst. Pumpen er i stykker. Opløsningsmidlets niveau er for lavt. Tilstoppet pumpe/mundstykke. Pumpen er i stykker. Der er snavs i pumpen. Pumpen er i stykker. Opbevaringstanken har oversvømmet vaskekarret. Pumpen er i stykker. Kontroller, at ledningen er tilsluttet stikkontakten. Kontroller hovedafryderen eller sikringen til stikkontakten. Kontakt kundetjenesten. Fjern filterkurven, og kontroller opløsningsmidlets niveau. Fyld mere opløsningsvæske i vaskekarret. Kontroller, om vaskepumpen eller mundstykket er tilstoppet. Kontakt kundetjenesten. Kontroller, om der er snavs i pumpen, fjern eventuel snavs. Kontakt kundetjenesten. Tøm den overflødige væske ud. Kontakt kundetjenesten. 9. AFFALDSHÅNDTERING Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage og indlever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB

14

15

16

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C402-DK-FIN-N-S 09/2014 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftsikkerhed... 2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren...

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer