SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS"

Transkript

1 SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 SMÅDELSTVÄTT INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. INSTALLATION OCH MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7. HANDHAVANDE 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL 9. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. 2. TEKNISKA DATA Mått 66 x 46 x 26 cm Strömförsörjning 230 V ~ 50 Hz Vikt 5 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE är en smådelstvätt. Den är konstruerad för att: Rengöra mindre maskin- eller motordelar Användas enligt instruktionerna i denna manual Produkten får ej: Användas med lättantändliga lösningsmedel Användas till annat arbete än vad den är tillverkad för 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning. Läs alltid manualen före användning. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Produkten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme. Produkten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen. Kontrollera att elkabeln är hel. Om elkabeln är skadad får produkten inte användas. Kontrollera att elkabeln inte är klämd. Låt inte elkabeln komma i kontakt med våta ytor. Endast för inomhusbruk. Ta alltid ut kontakten till verktyget från eluttaget innan justeringar, byte av delar eller underhåll utförs. Vägguttaget ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 5. INSTALLATION OCH MONTERING Placera smådelstvätten på ett plant underlag och koppla in den till ett jordat 230 V, A-uttag Biltema Nordic Services AB 2

3 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Smådelstvätten får inte användas tillsammans med brandfarliga ämnen. Endast vattenlösliga produkter får användas. Om rengöringsprodukten kommer i kontakt med huden bör produkten tvättas bort omedelbart. Rengöringsmedlet/vattnet får inte vara varmare än 40 C. Tillsats av andra kemikalier till rengöringsmedlet (bensin, eldningsolja, fotogen, etc.), kan skapa en farlig situation. Tillsätt ALDRIG något till rengöringsmedlet. ANVÄND ENDAST VATTENLÖSLIGA REN- GÖRINGSMEDEL! Torka genast upp spill. Om smådelstvätten läcker, reparera läckan så snart det är säkert att göra det. Använd INTE smådelstvätten om den läcker. Följ hygienföreskrifterna vid hantering av lösningsmedel. Tvätta alltid händerna innan du äter, dricker eller röker. Ät, drick och rök inte på arbetsplatsen. Försök INTE rengöra absorberande material som papper, tyg, trä eller skinn. Lägg INTE i varma delar i smådelstvätten. Använd endast vattenlösliga lösningsmedel. Undvik lösningsmedel med instabila beståndsdelar. 7. HANDHAVANDE Packa upp utrustningen från kartongen och kontrollera att den inte är skadad. Påfyllning av rengöringsvätska 1. Kontrollera att locket till utloppet på sidan av enheten är ordentligt stängt. 2. Ta bort pluggen och fyll i rekommenderat lösningsmedel (vattenlösligt rengöringsmedel). Tanken rymmer 9 liter. OBS! Använd inte lättantändliga lösningsmedel (bensin, toluen, thinner och liknande). Användning 1. Öppna locket. 2. Kontrollera att det finns minst 7 liter lösningsmedel i tanken. (Låt inte nivån på lösningsmedel sjunka under pumpens inlopp för då kan pumpen skadas.) 3. Lösningsmedlet kan återvinnas och användas nästa gång. 4. Slå till strömbrytaren på sidan av enheten för att starta den. Tvätta delarna i fatet, använd en borste för att ta bort svåra avlagringar. 5. Låt delarna rinna av tills rengöringsmedel slutar droppa. 6. Ta ur kontakten och stäng locket när du är klar. 7. Rengör filtret i fatet regelbundet. Byte av lösningsmedel Öppna locket till utloppet på sidan av enheten. Häll ut förbrukat lösningsmedel i återvinningstanken Biltema Nordic Services AB

4 8. SERVICE OCH UNDERHÅLL 8.1 Felsökning PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Tvättpumpen kör inte. Elkabeln sitter inte i. Säkring har löst ut. Pumpen är trasig. Tvättpumpen kör men lösningsmedlet pumpas inte runt. Pumpen låter för högt. Lösningsmedelsnivån låg. Igensatt pump/pip. Pumpen är trasig. Smuts har fastnat i pumpen. Pumpen är trasig. Kontrollera att elkabeln är ansluten till eluttaget. Kontrollera kretsbrytaren eller säkringen till uttaget. Kontakta kundtjänst. Ta bort filterkorgen och kontrollera lösningsmedelsnivån. Fyll på mer lösningsmedel i tvättfatet. Kontrollera om tvättpumpen eller pipen är igensatt. Kontakta kundtjänst. Kontrollera om det finns smuts under pumpen, ta bort eventuell smuts. Kontakta kundtjänst. För mycket lösningsmedel i tvättfatet. Förvaringstanken har svämmat över till tvättfatet. Pumpen är trasig. Töm ut överflödig vätska. Kontakta kundtjänst. 9. AVFALLSHANTERING Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 DELEVASKER INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. INSTALLASJON OG MONTERING 6. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7. HÅNDTERING 8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 9. AVFALLSHÅNDTERING 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidige oppslag. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Med reservasjon om at bilder og beskrivelser ikke er identiske med produktet. 2. TEKNISKE DATA Mål 66 x 46 x 26 cm Strømforsyning 230 V ~ 50 Hz Vekt 5 kg 3. BRUKSOMRÅDE er en delevasker som er konstruert for: rengjøring av mindre maskin- eller motordeler bruk i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Produktet må ikke: brukes med lettantennelige løsemidler brukes til annet arbeid enn det den er produsert for. ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk Les alltid bruksanvisningen før bruk. Kontroller at produktets spenning er i samsvar med strømuttaket. Vær spesielt oppmerksom på produktets advarselsymboler. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Produktet må ikke utsettes for fukt, regn, solskinn og varme. Produktet mår ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom. Kontroller at elkabelen er hel. Om elkabelen er skadet, må produktet ikke brukes. Kontroller at elkabelen ikke er i klem. La ikke elkabelen komme i kontakt med våte flater. Kun for innendørs bruk. Trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten før justeringer, skifte av deler eller vedlikehold. Stikkontakten skal være plassert nær utstyret og lett å nå. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og iaktta alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes Biltema Nordic Services AB

6 5. INSTALLASJON OG MONTERING Plasser delevaskeren på et plant underlag, og koble den til et jordet 230 V, A-uttak. 6. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Delevaskeren må ikke brukes sammen med brannfarlige stoffer. Kun vannløselige produkter må brukes. Om rengjøringsproduktet kommer i kontakt med huden, bør produktet straks vaskes bort. Rengjøringsmiddelet/vannet må ikke være varmere enn 40 C. Tilsetning av andre kjemikalier til rengjøringsmiddelet (bensin, fyringsolje, parafin, etc.), kan skape farlige situasjoner. Tilsett ALDRI noe til rengjøringsmiddelet. BRUK KUN VANNLØSELIGE RENGJØ- RINGSMIDLER! Tørk straks opp søl. Dersom delevaskeren skulle lekke, reparer lekkasjen så snart det er sikkert å gjøre dette. Bruk IKKE delevaskeren om den lekker. Følg hygieneforskriftene ved håndtering av løsemiddel. Vask alltid hendene før du spiser, drikker eller røyker. Spis, drikk og røyk ikke på arbeidsplassen. Forsøk IKKE å rengjøre absorberende materialer som papir, tekstiler, tre eller skinn. Legg IKKE varme deler i delevaskeren. Bruk kun vannløselige løsemidler. OBS! Unngå løsemidler med ustabile bestanddeler. Bruk 1. Åpne lokket. 2. Kontroller at det er minst 7 liter løsemiddel i tanken. (La ikke nivået på løsemiddel synke under pumpens innløp, fordi pumpen da kan skades.) 3. Løsemiddelet kan gjenvinnes og brukes neste gang. 4. Slå på strømbryteren på siden av enheten for å starte den. Vask delene i fatet, bruk en børste for å fjerne hardtsittende avleiringer. 5. La delene renne av til rengjøringsmiddelet slutter å dryppe. 6. Trekk ut støpselet og lukk lokket når du er ferdig. 7. Rengjør filteret i fatet jevnlig. Skifte av løsemiddel Åpne lokket til utløpet på siden av enheten. Hell brukt løsemiddel ut i gjenvinningstanken. 7. HÅNDTERING Pakk opp utstyret fra kartongen og kontroller at det ikke er skadet. Påfylling av rengjøringsvæske 1. Kontroller at lokket til utløpet på siden av enheten er ordentlig stengt. 2. Ta ut pluggen, og fyll på anbefalt løsemiddel (vannløselig rengjøringsmiddel). Tanken rommer 9 liter. OBS! Bruk ikke lettantennelige løsemidler (bensin, toluen, tynner o.l.) Biltema Nordic Services AB 6

7 8. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 8.1 Feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK TILTAK Pumpen går ikke. Pumpen går, men løsemiddelet pumpes ikke rundt. Pumpen har for høy lyd. Støpselet er ikke koblet til. Sikring har løst ut. Pumpen er i stykker. Løsemiddelnivået er lavt. Tilstoppet pumpe/tut. Pumpen er i stykker. Smuss har satt seg fast i pumpen. Pumpen er i stykker. Kontroller at støpselet er satt i strømuttaket. Kontroller kretsbryter eller sikringen til uttaket. Kontakt kundeservice. Ta av filterkurven, og kontroller løsemiddelnivået. Fyll på mer løsemiddel i vaskefatet. Kontroller om pumpen eller tuten er tilstoppet. Kontakt kundeservice. Kontroller om det er smuss under pumpen, fjern eventuell smuss. Kontakt kundeservice. For mye løsemiddel i vaskefatet. Oppvaringstanken har flommet over til vaskefatet. Pumpen er i stykker. Tøm ut overflødig væske. Kontakt kundeservice. 9. AVFALLSHÅNDTERING Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 PIENIEN OSIEN PESULAITE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. ASENTAMINEN JA KOKOAMINEN 6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7. KÄYTTÄMINEN 8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 9. JÄTTEIDENKÄSITTELY 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin. Kuvat ja kuvaukset eivät ehkä aina vastaa tuotetta täydellisesti. 2. TEKNISET TIEDOT Mitat 66 x 46 x 26 cm Virransyöttö 230 V ~ 50 Hz Paino 5 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET on pienien osien pesulaite. Se on tarkoitettu koneiden tai moottorien pienien osien puhdistamiseen käytettäväksi tätä käyttöohjetta noudattaen. Älä käytä siinä helposti syttyviä liuottimia käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Lue turvaohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä. Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. Tarkista, että tuote on yhteensopiva jännitteensyötön kanssa. Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitussymboleihin. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia. Älä altista tuotetta sateelle, kosteudelle, auringonpaisteelle tai lämmölle. Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa paikoissa. Tarkista, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen laitteen säätämistä, osien vaihtamista tai kunnossapitämistä. Tarkista, että sähköjohto ei ole jäänyt puristuksiin. Älä anna sähköjohdon koskettaa märkiä pintoja. Vain sisäkäyttöön. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen laitteen säätämistä, osien vaihtamista tai kunnossapitämistä. Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta helppopääsyisessä paikassa. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia Biltema Nordic Services AB 8

9 5. ASENTAMINEN JA KOKOAMINEN Aseta pienien osien pesulaite tasaiselle alustalle. Työnnä sen pistoke maadoitettuun 230 voltin pistorasiaan, joka on yhdistetty ampeerin sulakkeeseen. 6. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET Pienien osien pesulaitteessa ei saa käyttää syttyviä aineita. Vain vesiliukoisia puhdistusaineita saa käyttää. Jos puhdistusainetta pääsee iholle, pese se heti pois. Puhdistusaineen/veden lämpötila saa olla enintään 40 C. Esimerkiksi bensiinin, lämmitysöljyn tai valopetrolin lisääminen puhdistusaineen joukkoon voi aiheuttaa vaaran. Älä KOSKAAN lisää mitään aineita puhdistusaineen joukkoon. KÄYTÄ VAIN VESILIUKOISIA PUHDISTUS- AINEITA! Pyyhi roiskeet heti. Jos pienien osien pesulaite vuotaa, korjaa vuoto heti kun sen voi korjata turvallisesti. ÄLÄ käytä pienien osien pesulaitetta, jos se vuotaa. Noudata hygieniaohjeita, kun käsittelet pesuaineita. Pese kädet aina ennen syömistä, juomista tai tupakoimista. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelypaikalla. ÄLÄ yritä puhdistaa imukykyistä materiaalia, kuten kangasta, paperia, puuta tai nahkaa. ÄLÄ aseta pienien osien pesulaitteeseen kuumia osia. Käytä vain vesiliukoisia liuottimia. HUOMIO: Vältä epävakaita aineosia sisältäviä liuottimia. 7. KÄYTTÄMINEN Ota laite pois pakkauksestaan. Tarkista, että se on ehjä. Puhdistusnesteen täyttäminen 1. Varmista, että kansi laitteen kyljessä on suljettu kunnolla. 2. Irrota tulppa. Lisää suositusten mukaista liuotinta (vesiliukoista puhdistusainetta). Säiliöön mahtuu 9 litraa. HUOMIO! Älä käytä helposti syttyviä liuottimia, kuten bensiiniä, tolueenia tai tinneriä. Käyttäminen 1. Avaa kansi. 2. Tarkista, että säiliössä on vähintään 7 litraa liuotinta. Älä anna liuottimen pinnan säiliössä laskea pumpun imuaukon alapuolella. Muutoin pumppu voi vaurioitua. 3. Liuotin voidaan käyttää uudelleen. 4. Käynnistä laite sen virtakytkimen avulla. Pese osat astiassa. Puhdista pinttynyt lika harjalla. 5. Huuhtele osat puhtaiksi puhdistusaineesta. 6. Kun olet valmis, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje kansi. 7. Puhdista astian suodatin säännöllisesti. Liuottimen vaihtaminen Avaa laitteen kyljessä näkyvä kansi. Kaada käytetty liuotin kierrätysastiaan Biltema Nordic Services AB

10 8. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 8.1 Vianetsintä ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE Pesupumppu ei toimi. Pesupumppu käy mutta ei pumppaa liuotinta. Pumpusta kuuluu voimakasta ääntä. Pesuastiassa on liikaa liuotinta. Pistoke ei ole pistorasiassa. Sulake on lauennut. Pumppu on rikki. Liuotinta on liian vähän. Pumppu tai suutin on tukossa. Pumppu on rikki. Pumppuun on tarttunut likaa. Pumppu on rikki. Liuotinta on tulvinut säiliöstä pesuastiaan. Pumppu on rikki. Tarkista, että pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan. Tarkista sulake tai piirikatkaisija. Ota yhteys asiakaspalveluun. Irrota suodatinkori ja tarkista liuottimen määrä. Lisää liuotinta pesuastiaan. Tarkasta, ettei pesupumppu tai suodatin ole tukossa. Ota yhteys asiakaspalveluun. Tarkista, onko pumpussa likaa. Poista mahdollinen lika. Ota yhteys asiakaspalveluun. Tyhjennä ylimääräinen neste. Ota yhteys asiakaspalveluun. 9. JÄTTEIDENKÄSITTELY Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 10

11 SMÅDELSRENS INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. INSTALLATION OG MONTERING 6. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7. INSTRUKTION I BRUG 8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9. AFFALDSHÅNDTERING 1. INTRODUKTION Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på sikkerhedsforskrifter. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Mål 66 x 46 x 26 cm Strømforsyning 230 V ~ 50 Hz Vægt 5 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE er en smådelsvasker. Den er konstrueret til at: Rense mindre maskin- eller motordele Anvendes iht. instruktionerne i denne manual Produktet må ikke: Anvendes med letantændelige opløsningsmidler Anvendes til andet end det, den er fremstillet til 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug. Læs altid manualen inden brug. Kontroller, at produktets spænding er i overensstemmelse med elstikket. Vær især opmærksom på produktets advarselssymboler. Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Udsæt ikke produktet for fugt, regn, sollys, varme. Produktet må ikke bruges i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser. Kontroller, at ledningen er hel. Hvis ledningen er beskadiget, må produktet ikke anvendes. Kontroller, at ledningen ikke er klemt. Ledningen må ikke komme i kontakt med våde flader. Kun til indendørs brug. Fjern altid værktøjets stik fra stikkontakten, før justeringer, udskiftning af dele, eller før der foretages vedligeholdelse. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og skal vær nem at komme til. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn Biltema Nordic Services AB

12 5. INSTALLATION OG MONTERING Anbring smådelsvaskeren på et plant underlag og sæt den til en jordet 230 V, A stikkontakt. 6. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Smådelsvaskeren må ikke anvendes sammen med brandfarlige emner. Der må kun anvendes vandopløselige produkter. Hvis rengøringsmidlet kommer i kontakt med huden, skal midlet straks vaskes af. Rengøringsmidlet/vandet må ikke være varmere end 40º C. Tilsætning af andre kemikalier til rengøringsmidlet (benzin, fyringsolie, petroleum etc.) kan gøre situationen farlig. Tilsæt ALDRIG noget til rengøringsmidlet. BRUG KUN VANDOPLØSELIGE RENGØ- RINGSMIDLER! Tør straks spild op. Hvis smådelsvaskeren lækker, skal lækken repareres, så snart det er sikkert at gøre det. Brug IKKE smådelsvaskeren, hvis den lækker. Følg hygiejneforskrifterne ved håndtering af opløsningsmidler. Vask altid dine hænder, inden du spiser, drikker eller ryger. Spis, drik og ryg ikke på arbejdsstedet. Forsøg IKKE at rengøre absorberende materialer som papir, stof, træ eller skind. Læg IKKE varme dele ned i smådelsvaskeren. Brug kun vandopløselige opløsningsmidler. OBS: Undgå opløsningsmidler med ustabile bestanddele. Anvendelse 1. Åbn låget. 2. Kontroller, at der er mindst 7 liter opløsningsmiddel i tanken. (Lad ikke opløsningsmidlets niveau være lavere end pumpens indløb. Det kan beskadige pumpen). 3. Opløsningsmidlet kan genbruges og anvendes næste gang. 4. Slå afbryderen på siden af enheden til for at starte den. Vask delene i karret. Brug en børste til at fjerne kraftige aflejringer. 5. Lad delene dryppe af, indtil rengøringsmidlet ikke drypper mere. 6. Tag stikket ud og luk låget, når du er færdig. 7. Rengør filtret i karret regelmæssigt. Udskiftning af opløsningsmiddel Åbn låget til udløbet på siden af enheden. Hæld det brugte opløsningsmiddel ud i genbrugstanken. 7. INSTRUKTION I BRUG Pak indholdet ud og kontroller, at det ikke er beskadiget. Påfyldning af rengøringsvæske 1. Kontroller, at låget til udløbet på siden af enheden er ordentligt lukket. 2. Fjern proppen og fyld anbefalet opløsningsmiddel i (vandopløseligt rengøringsmiddel). Tanken rummer 9 liter. OBS! Brug ikke letantændelige opløsningsmidler (benzin, toluen, fortynder og lignende) Biltema Nordic Services AB 12

13 8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Fejlfinding PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Vaskepumpen kører ikke. Vaskepumpen kører, men opløsningsmidlet pumpes ikke rundt. Pumpen lyder for høj. For meget opløsningsmiddel i vaskekarret. Ledningen er ikke sat til. Sikringen er udløst. Pumpen er i stykker. Opløsningsmidlets niveau er for lavt. Tilstoppet pumpe/mundstykke. Pumpen er i stykker. Der er snavs i pumpen. Pumpen er i stykker. Opbevaringstanken har oversvømmet vaskekarret. Pumpen er i stykker. Kontroller, at ledningen er tilsluttet stikkontakten. Kontroller hovedafryderen eller sikringen til stikkontakten. Kontakt kundetjenesten. Fjern filterkurven, og kontroller opløsningsmidlets niveau. Fyld mere opløsningsvæske i vaskekarret. Kontroller, om vaskepumpen eller mundstykket er tilstoppet. Kontakt kundetjenesten. Kontroller, om der er snavs i pumpen, fjern eventuel snavs. Kontakt kundetjenesten. Tøm den overflødige væske ud. Kontakt kundetjenesten. 9. AFFALDSHÅNDTERING Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage og indlever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB

14

15

16

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

SLOT RACING TRACK 1:43

SLOT RACING TRACK 1:43 rt. 45-8008 SOT RIN TR 1:43 2014-12-15 iltema Nordic Services rt. 45-8008 SOT RIN TR 1:43 VRNIN! Innehåller små delar. Risk för kvävning. Inte lämplig för barn under tre år. ontrollera att nätsladden inte

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

INSEKTSDÖDARE INSEKTDREPER HYÖNTEISTENTAPPAJA INSEKTDRÆBER

INSEKTSDÖDARE INSEKTDREPER HYÖNTEISTENTAPPAJA INSEKTDRÆBER INSEKTSDÖDARE INSEKTDREPER HYÖNTEISTENTAPPAJA INSEKTDRÆBER Photocatalyst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX 12 V / 230 V KJØLE-/VARMEBOKS 12 V / 230 V KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU 12 V / 230 V KØLE/VARMEBOKS 12 V / 230 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill Sähkögrilli 1 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill INTRODUKTION Denna elektriska grill är avsedd för inomhuseller utomhusbruk. Du kan placera grillen på ett bord eller på medföljande stativ.

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Handdukstork INTRODUKTION Denna handdukstork är avsedd för användning i badrum och tvättutrymmen.

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS LUFTBÄDD med elektrisk pump LUFTMADRASS med elektrisk pumpe ILMAPATJA jossa sähköpumppu LUFTMADRAS med elektrisk pumpe Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor.

DECKLIGHT KIT LED. Sladdlängd: 5 m, från adapter till 1:a spot, med Y-förgrening för 2 ljusslingor. DECKLIGHT KIT LED ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd för dekorationsbelysning utomhus. LED-lamporna är gjorda för infällt montage i terrassgolv, trappor, stenplattor m.m. Produkten får ej byggas

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 250 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

BADPOOL BADEBASSENG UIMA-ALLAS BADEPOOL

BADPOOL BADEBASSENG UIMA-ALLAS BADEPOOL BADPOOL Rektangulär BADEBASSENG Rektangulært UIMA-ALLAS Suorakulmainen BADEPOOL Rektangulær Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker

Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Blender och minihackare Blender og minihakker Sekoitin ja minisilppuri Blender og minihakker Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

GLASSMASKIN ISKREMMASKIN JÄÄTELÖKONE ISMASKINE

GLASSMASKIN ISKREMMASKIN JÄÄTELÖKONE ISMASKINE GLASSMASKIN ISKREMMASKIN JÄÄTELÖKONE ISMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE 105 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer