Art Elgrill Sähkögrilli Biltema Nordic Services AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB"

Transkript

1 Elgrill Sähkögrilli Biltema Nordic Services AB

2 Elgrill INTRODUKTION Denna elektriska grill är avsedd för inomhuseller utomhusbruk. Du kan placera grillen på ett bord eller på medföljande stativ. Grillen ska endast användas för privat bruk i enlighet med anvisningarna i denna manual. 2. Montera fötterna på undersidan av grillens hölje. Du kan nu placera grillen på stativet eller ett bord. Spara denna manual och vid en eventuell försäljning ska den medfölja produkten. TEKNISKA DATA 230 V AC ~ 50 Hz 2000 W MONTERING I förpackningen finns följande delar: Stativets ben Hylla för tillbehör Skruvar Vindskydd Grill: - Grillgaller med handtag - Element med termostatreglage - Värmereflekterande dropptråg - Hölje - Fötter 3. Montera vindskyddet på grillens hölje. 4. Placera dropptråget och elementet med värmereglaget enligt bilden. 1. Montera stativet med ben, skruvar och hylla enligt bilden. ANVÄNDNING 2009 Biltema Nordic Services AB 2 Förberedelser inför grillning Placera grillen på ett bord eller stativ på en väl ventilerad plats, dock inte rakt under en fläkt. Täck eventuellt botten och dropptråget med folie och/eller vatten. Detta underlättar rengöring och reducerar uppkomsten av rök, men sänker grilleffekten. OBS! Fyll på max 2 l vatten.

3 Anslut grillen till ett jordat vägguttag, 230 V AC. Ställ in termostaten på önskad effekt och värm upp grillen ca 10 min. Om grillen inte fungerar kan detta bero på att elementet inte sitter rätt. Grillen är försedd med en säkerhetskontakt som garanterar att elementet inte kopplas på om det inte sitter rätt och kopplas ur om elementet tas bort. VARNING! Detta är en elektrisk grill. Lägg aldrig på kol, trä, papper, tändvätska eller dylikt. Grilla aldrig när det regnar. Använd aldrig grillen utan dropptråg. Grillning Sätt på grillgallret och lägg på råvarorna. Stäng av termostaten, dra ut kontakten och låt grillen svalna när du är klar. OBS! Gallret får aldrig täckas med aluminiumfolie eller liknande. Detta kan medföra överhettning. Vid grillning får hela gallret ALDRIG täckas helt av råvaror. Detta kan medföra överhettning. Rengöring Dra ut kontakten och låt grillen svalna innan rengöring. Blötlägg eventuellt grillgallret och dropptråget före rengöring. Rengör höljet, grillgallret och dropptråget med varmt vatten, diskmedel och borste. Torka noga före användning. Använd aldrig kemikalier, stålull eller putsmedel. Elementet behöver inte rengöras. Det kan dock torkas av med en trasa när det svalnat. VARNING! Doppa aldrig elementet, sladd eller kontakt i vatten eller andra vätskor. Reparation och underhåll får endast utföras av behörig tekniker. FÖRVARING Låt grillen svalna efter användning och förvara den på en torr och varm plats, utom räckhåll för barn. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut produkten endast till ett jordat vägguttag, 230 V AC. Använd endast godkända tillbehör. Koppla inte termostaten till någon annan apparat. Använd inte grillen omonterad. Använd aldrig kol, trä, papper, tändvätska. Ha inga lättantändliga material, vätskor och gaser i närheten av grillen. Lägg inte plast eller andra brandfarliga material på eller i närheten av grillen. Använd inte plastbestick som redskap när du lagar mat. Utsätt inte grillen för regn eller fukt. Grilla ej i närheten av en pool eller bassäng. Sänk inte ned värmeelementet, sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor. Om grillen används inomhus skall utrymmet vara väl ventilerat. OBS! Använd inte grillen rakt under en fläkt. Placera aldrig grillen bredvid en värmekälla eller på en annan elapparat. Stäng av apparaten och dra ut kontakten efter användning, innan rengöring och om du fyller på vatten. Häll inte vatten på värmeelementet. Låt grillen svalna före transport eller förvaring. Förvara produkten på en torr och varm plats, utom räckhåll för barn. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontrollera produkten och elkabeln regelbundet. Säkerställ att den inte är skadad. Om produkten eller elkabeln är skadad ska den bytas ut av en behörig tekniker. Använd eller förvara aldrig grillen utomhus i regn. MILJÖ Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland soporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt Biltema Nordic Services AB

4 Elgrill INNLEDNING Denne elektriske grillen er beregnet for innendørs og utendørs bruk. Du kan plassere grillen på et bord eller på medfølgende stativ. Grillen er kun ment for privat bruk i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen. 2. Monter føttene på undersiden av grillen. Du kan nå plassere grillen på stativet eller et bord. Ta vare på denne bruksanvisningen, og la den følge med produktet ved et eventuelt salg. TEKNISKE DATA 230 V AC ~ 50 Hz 2000 W MONTERING I forpakningen finner du følgende deler: Stativets ben Hylle for tilbehør Skruer Vindskjerm Grill: - Grillrist med håndtak - Element med termostatregulator - Varmereflekterende dryppskål - Beholder - Føtter 3. Monter vindskjermen på grillen. 4. Plasser dryppskålen og elementet med varmeregulatoren som vist på bildene. 1. Monter stativet med ben, skruer og hylle som vist på bildene. BRUK Forberedelser før grilling Plasser grillen på et bord eller stativ på et godt ventilert sted, men ikke like under en vifte. Dekk eventuelt bunn og dryppskål med folie og/eller vann. Dette gjør rengjøringen lettere og reduserer forekomsten av røyk, men senker grilleffekten. OBS! Fyll på maks. 2 l vann. Koble grillen til en jordet stikkontakt, 230 V AC Biltema Nordic Services AB 4

5 Still inn termostaten på ønsket effekt, og varm opp grillen ca. 10 minutter. Om grillen ikke virker, kan dette skyldes at elementet ikke sitter riktig. Grillen er utstyrt med en sikkerhetskontakt som sikrer at elementet ikke kobles på om det ikke sitter riktig, og kobles ut om elementet fjernes. ADVARSEL! Dette er en elektrisk grill. Legg aldri på kull, tre, papir, tennvæske eller lignende. Grill aldri når det regner. Bruk aldri grillen uten dryppskål. Grilling Sett på grillristen, og legg på råvarene. Steng av termostaten, trekk støpselet ut av stikkontakten, og la grillen avkjøles når du er ferdig. OBS! Risten må aldri dekkes med aluminiumsfolie eller lignende. Dette kan medføre overoppheting. Ved grilling må risten ALDRI dekkes fullstendig av råvarer. Dette kan medføre overoppheting. Rengjøring Trekk ut støpselet og la grillen avkjøles før rengjøring. Bløtlegg eventuelt grillristen og dryppskålen før rengjøring. Rengjør grillbeholder, grillrist og dryppskål med varmt vann, oppvaskmiddel og børste. Tørk grundig før bruk. Bruk aldri kjemikalier, stålull eller pussemiddel. Elementet trenger ikke rengjøres. Det kan likevel tørkes av med en klut når det er avkjølt. ADVARSEL! Dypp aldri element, ledning eller støpsel i vann eller andre væsker. Reparasjon og vedlikehold skal utføres kun av kvalifisert tekniker. OPPBEVARING La grillen avkjøles etter bruk, og oppbevar den på et tørt og varmt sted, utenfor rekkevidde for barn. SIKKERHETSFORSKRIFTER Koble produktet kun til en jordet stikkontakt, 230 V AC. Bruk kun godkjente tilbehør. Koble ikke termostaten til noe annet apparat. Bruk ikke grillen umontert. Bruk aldri kull, tre, papir, tennvæske. Ha ingen lettantennelige materialer, væsker og gasser i nærheten av grillen. Legg ikke plast eller andre brannfarlige materialer på eller i nærheten av grillen. Bruk ikke plastbestikk som redskap når du lager mat. Utsett ikke grillen for regn eller fukt. Grill ikke i nærheten av et basseng. Senk ikke varmeelement, ledning eller støpsel ned i vann eller andre væsker. Om grillen brukes innendørs, skal rommet være godt ventilert. OBS! Bruk ikke grillen rett under en vifte. Plasser aldri grillen ved siden av en varmekilde eller på et annet elektrisk apparat. Slå av grillen og trekk ut støpselet etter bruk, før rengjøring og om du fyller på vann. Hell ikke vann på varmeelementet. La grillen avkjøles før transport eller oppbevaring. Oppbevar produktet på et tørt og varmt sted, utenfor rekkevidde for barn. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved installasjon av jordfeilbryter med en merkestrøm på 30 ma. Kontroller produkt og ledning jevnlig. Forsikre deg om at de ikke er skadet. Om produkt eller ledning er skadet, skal de skiftes ut av en kvalifisert tekniker. Bruk eller oppbevar aldri grillen utendørs i regn. MILJØ Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte Biltema Nordic Services AB

6 Sähkögrilli JOHDANTO Tämä sähkögrilli on tarkoitettu sisä- tai ulkokäyttöön. Grilliä voidaan käyttää pöydällä tai mukana toimitettavassa telineessä. Grilliä saa käyttää vain yksityiskäytössä ja tätä käyttöohjetta noudattaen. 2. Asenna jalat grillin rungon alaosaan. Grilliä voidaan käyttää pöydällä tai mukana toimitettavassa telineessä. Säilytä tämä käyttöohje. Jos grilli myydään, käyttöohje on luovutettava sen mukana. TEKNISET TIEDOT 230 V AC ~ 50 Hz 2000 W KOKOAMINEN Pakkauksessa on seuraavat osat: Telineen tukijalat Hylly tarvikkeille Ruuvit Tuulensuoja Grilli: - Kahvalla varustettu grillausritilä - Termostaatilla säädettävä lämpövastus - Lämpöä heijastava valuma-alusta - Runko - Jalat 3. Asenna tuulensuoja grillin runkoon. 4. Kiinnitä valuma-alusta ja lämpövastus säätimineen kuvassa näkyvällä tavalla. 1. Asenna jalustan jalat ja hylly ruuveilla kuvassa näkyvällä tavalla. KÄYTTÄMINEN 2009 Biltema Nordic Services AB 6 Valmistelut ennen grillaamista Aseta grilli pöydälle tai telineelle paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto, ei kuitenkaan suoraan puhaltimen alle. Suojaa mahdollinen alusta ja valuma-alusta alumiinifolion ja/tai veden avulla. Tämä helpottaa puhdistamista ja vähentää savun muodostumista mutta heikentää grillaamistehoa. HUOMIO! Täytä vettä enintään 2 litraa. Yhdistä grilli maadoitettuun 230 voltin sähköpistorasiaan.

7 Valitse teho termostaatin avulla. Anna grillin lämmitä noin 10 minuuttia. Jos grilli ei toimi oikein, syynä voi olla lämmitysvastuksen virheellinen asennus. Grillissä on turvakatkaisin, joka estää vastuksen kuumenemisen, jos se ei ole oikein paikallaan. VAROITUS! Tämä laite on sähkögrilli. Älä koskaan laita siihen esimerkiksi hiiliä, puuta, paperia tai sytytysainetta. Älä koskaan grillaa sateella. Älä koskaan käytä grilliä ilman valumaalustaa. Grillaaminen Aseta grillausritilä paikalleen ja aseta ruoka sen päälle. Kun lopetat grillaamisen, sulje termostaatti, irrota pistoke pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä. HUOMIO! Ritilää ei saa koskaan peittää alumiinifoliolla tai vastaavalla. Muutoin voi aiheutua ylikuumeneminen. Koko ritilää ei grillattaessa saa KOSKAAN peittää grillattavalla ruoalla. Muutoin voi aiheutua ylikuumeneminen. Puhdistaminen Irrota pistoke pistorasiasta ja anna grillin jäähtyä ennen sen puhdistamista. Voit tarvittaessa kostuttaa grillausritilän ja valuma-alustan ennen puhdistamista. Puhdista runko, grillausritilä ja valumaalusta lämpimällä vedellä, astianpesuaineella ja harjalla. Kuivaa huolellisesti ennen käyttämistä. Älä käytä kemikaaleja, teräsvillaa tai puhdistusaineita. Sähkövastusta ei tarvitse puhdistaa. Sen voi pyyhkiä liinalla, kun se on jäähtynyt. VAROITUS! Grillausvastusta, pistoketta tai sähköjohtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Huolto on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi. SÄILYTTÄMINEN Anna grillin jäähtyä käyttämisen jälkeen. Säilytä se lämpimässä ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. TURVALLISUUSOHJEET Yhdistä laite vain maadoitettuun 230 voltin sähköpistorasiaan. Käytä vain hyväksyttyjä tarvikkeita. Älä yhdistä termostaattia mihinkään muuhun laitteeseen. Älä käytä grilliä, jos sitä ei ole koottu. Älä koskaan käytä hiiliä, puuta, paperia tai sytytysainetta. Älä käytä grilliä helposti syttyvien aineiden, nesteiden tai kaasujen lähellä. Älä laita grilliin tai sen lähelle muovia tai syttyviä aineita. Älä käytä muovisia ruoanvalmistusvälineitä. Älä altista grilliä sateelle tai kosteudelle. Älä grillaa uima-altaan lähellä. Grillausvastusta, pistoketta tai johtoa ei saa altistaa vedelle tai muille nesteille. Jos grilliä käytetään sisätiloissa, ilmanvaihdon tulee olla hyvä. HUOMIO! Älä käytä grilliä suoraan liesituulettimen alla. Älä aseta grilliä lämmönlähteen tai toisen sähkölaitteen viereen. Kun lopetat grillaamisen, katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista tai vedellä täyttämistä. Älä kaada vettä grillausvastukseen. Anna grillin jäähtyä ennen sen kuljettamista tai asettamista säilytykseen. Säilytä laite lämpimässä ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 30 ma:n nimellisvirrasta laukeavan vikavirtakatkaisimen käyttäminen antaa lisäsuojaa. Tarkista laite ja sähköjohto säännöllisesti. Varmista, että ne ovat ehijiä. Jos laite tai sähköjohto vaurioituu, korjaaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Älä käytä tai säilytä grilliä ulkona sateella. YMPÄRISTÖ Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti Biltema Nordic Services AB

8 Elgrill INTRODUKTION Denne elektriske grill er beregnet til inden- eller udendørs brug. Du kan sætte grillen på et bord eller på det medfølgende stativ. Grillen skal kun anvendes til privat brug og i overensstemmelse med denne manuals anvisninger. 2. Monter fødderne under grillens basisenhed. Du kan nu sætte grillen på stativet eller et bord. Gem denne manual og lad den følge produktet ved eventuelt salg. TEKNISKE DATA 230 V AC ~ 50 Hz 2000 W MONTERING I pakken er der følgende dele: Stativets ben Hylde til tilbehør Skruer Vindskærm Grill: - Grillrist med håndtag - Element med termostatregulator - Varmereflekterende drypbakke - Basisenhed - Fødder 3. Monter vindskærmen på grillens basisenhed. 4. Monter drypbakken og varmeelementet, som på billedet. 1. Monter stativet med ben, skruer og hylde, som på billedet. ANVENDELSE 2009 Biltema Nordic Services AB 8 Forberedelser før der grilles Placer grillen på et bord eller stativ et godt ventileret sted, dog ikke lige under en ventilator. Dæk eventuelt bunden og drypbakken med folie og/eller vand. Dette letter rengøringen og reducerer røgudviklingen, men sænker grilleffekten. OBS! Hæld maks. 2 l vand på.

9 Slut grillen til en jordet stikkontakt, 230 V AC. Indstil termostaten på den ønskede effekt og varm grillen op i ca. 10 minutter. Hvis grillen ikke fungerer, kan det skyldes, at varmeelementet ikke sidder rigtigt. Grillen er forsynet med en sikkerhedskontakt, som garanterer, at elementer ikke tændes, hvis det ikke sidder korrekt og slukker, hvis elementet fjernes. ADVARSEL! Dette er en elektrisk grill. Kom aldrig kul, træ, papir, tændvæske eller lignende på. Grill aldrig, når det regner. Brug aldrig grillen uden drypbakke. At grille Læg grillristen og råvarerne på. Sluk termostaten, fjern stikket fra og lad grillen køle af, når du er færdig. OBS! Risten må aldrig overdækkes med aluminiumfolie eller lignende. Dette kan medføre overophedning. Når der grilles, må risten ALDRIG dækkes helt til med råvarer. Dette kan medføre overophedning. Rengøring Fjern stikket og lad grillen køle af inden rengøring. Læg eventuelt grillristen og drypbakken i blød før rengøring. Rengør basisenheden, grillristen og drypbakken med varmt vand, opvaskemiddel og børste. Tør omhyggeligt inden brug. Brug aldrig kemikalier, ståluld eller pudsemiddel. Varmeelementet behøver ingen rengøring. Dog kan det tørres af med en klud, når det er afkølet. ADVARSEL! Dyp aldrig varmeelementet, ledningen eller kontakten i vand eller andre væsker. Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret værksted. OPBEVARING Lad grillen køle af efter brug og opbevar den et tørt og varmt sted, udenfor børns rækkevidde. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Slut grillen til en jordet stikkontakt, 230 V AC. Brug kun godkendt tilbehør. Termostaten må ikke kobles til noget andet apparat. Brug ikke grillen usamlet. Brug aldrig kul, træ, papir eller tændvæske. Grillen må ikke stå i nærheden af let antændelige materialer, væsker og luftarter. Læg ikke plastik eller andre brandfarlige materialer i nærheden af grillen. Brug ikke plastikbestik som redskab, når du laver mad. Udsæt ikke grillen for regn eller fugt. Grill aldrig i nærheden af en pool eller et bassin. Varmeelementet, ledningen eller kontakten må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Hvis grillen anvendes indendørs, skal lokalet være godt ventileret. OBS! Brug ikke grillen lige under en ventilator. Placer aldrig grillen ved siden af en varmekilde eller oven på et andet elektrisk apparat. Sluk apparatet og fjern stikket efter brug og inden rengøring, og hvis du fylder vand på. Hæld ikke vand på varmeelementet. Lad grillen køle af inden transport og opbevaring. Opbevar produktet et tørt og varmt sted, udenfor børns rækkevidde. Der kan opnås ekstra sikring ved at installere et jordfejlsrelæ med en mærkestrøm på 30 ma. Kontroller produktet og ledningen regelmæssigt. Forvis dig om, at det ikke er beskadiget. Hvis produktet eller ledningen bliver beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret elektriker. Brug eller opbevar aldrig grillen udendørs i regnvejr. MILJØ Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage, og aflever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt Biltema Nordic Services AB

10 2009 Biltema Nordic Services AB Art

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar.

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Handdukstork INTRODUKTION Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Tekniska data Anslutning:............ 230 V AC,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Handdukstork INTRODUKTION Denna handdukstork är avsedd för användning i badrum och tvättutrymmen.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage 84-156_manual.indd 2012-08-8, 11.15.18 Art. 84-156 Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Fotbad med massage VIKTIGA

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504

KINGSTON. Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING KUN FOR UTENDØRS BRUK! NS120504 NO NS120504 KINGSTON Kingston grilltønne MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! KUN FOR UTENDØRS BRUK! FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN, LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE. SIKKERHETSINFORMASJON!!

Detaljer

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar Universalgrill Viktiga säkerhetsanvisningar Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas när elektriska apparater används. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Läs alla instruktioner

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

LUFT- och VÄRMEFÖRFLYTTARE

LUFT- och VÄRMEFÖRFLYTTARE LUFT- och VÄRMEFÖRFLYTTARE OBS! Läs hela bruksanvisningen och förvara den tillgängligt med produkten. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för person- och materialskador som orsakats av felaktig användning.

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett Aamiais-/keittiösarja Morgenmadssæt/Køkkensæt 2009 Biltema Nordic Services AB Frukostset/Köksset Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

TRAMPBIL. Art. 26-990

TRAMPBIL. Art. 26-990 SE Art. 6-990 TRAMPBIL FÖLJ NOGA MONTERINGSINSTRUKTIONERNA Kontrollera så att samtliga detaljer enl. nedanstående lista finns med i förpackningen. Dels 5 huvuddetaljer (X X5), dels en plastpåse innehållande

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-05-08 Biltema Nordic Services AB SE Art. 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN

Detaljer

1 2013-05-21 Biltema Nordic Services AB

1 2013-05-21 Biltema Nordic Services AB Etanolkamin Säkerhetsinstruktioner Vattenånga och koldioxid produceras vid förbränning av etanol. Lämna aldrig öppen låga utan tillsyn. Använd inte dekorationsbrasan i sovrum, badrum eller andra mindre

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer