Biltema Nordic Services AB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB"

Transkript

1 Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. TEKNISKA DATA Strömförsörjning x AA-batteri (1,5 V) Medföljer ej. Mått: x 20,5 x 5 cm MÄRKNING Ratinglabel Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. Funktioner En manual medföljer produkten. 37 tangenter LCD-display 12 toner 12 rytmer 22 melodier 4 olika varningsljud 4 olika djurljud Inställning av volym och tempo Funktion för inspelning och playback Inlärningsfunktion Automatisk avstängning Programmeringsfunktion Effekter för vibrato och fördröjning Säkerhetsföreskrifter VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning. Läs alltid manualen före användning. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta. Rengör produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel. Produkten får endast repareras av auktoriserad servicetekniker. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Produkten får inte komma i kontakt med någon form av lösningsmedel. Ej för barn under 3 år. Se till att batterierna sitter korrekt. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Originalmanual Biltema Nordic Services AB

2 BRUK Oppakking ADVARSEL! Emballasjemateriale kan være skadelig for barn. Etter oppakkning, fjern all emballasje og lever til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger, og at de er hele. Sette i batteri 1. Keyboardet bruker 4 stk. AA-batterier (medfølger ikke). 2. Løsne skruen til batteriluken. 3. Åpne luken og sett i batteriene i samsvar med polaritetsanvisningene (+/-). 4. Lukk luken og fest skruen. Rengjøring Tørk av produktets utside med en lett fuktet klut. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. AVFALL EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). OBS! Batteriene må skiftes når lyden blir dårlig. Slå av produktet når det ikke er i bruk. Bruk Power: Slå keyboardet på og av. Stop: Slå avspilling på eller av. Volum: Trykk på + eller for å justere volumet. Tempo: Trykk på + eller for å justere takten. Tones: Velge instrumentlyd. Rhythm: Velge akkompagnementrytme. Record: Trykk for å spille inn din egen melodi. Play: Spille av innspilt melodi. Drum/Animal: Trykknapper for ulike trommeog dyrelyder. Learn: Trykk for å aktivere innlæringsmodus. Demo One: Velge demomelodi. Demo All: Spille alle 22 demomelodiene. Fill-in: Når Rhythm er valgt, trykk Fill-in for å legge til trommelyd. Sustain/Vibrato: Legge på forsinkelse og vibrato. Prog: 1. Trykk på PROG. 2. Trykk på en av trommeknappene 16 ganger (innebærer 16 toner). 3. Trykk på PLAY for å spille av den innspilte trommesekvensen. Brukes for å skape ditt eget komp Biltema Nordic Services AB 2

3 Kosketinsoitin JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. TEKNISET TIEDOT Virtalähde x AA-paristo (1,5 V). Ei mukana. Mitat: x 20,5 x 5 cm MERKINTÄ Ratinglabel Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. Tuotteen mukana toimitetaan ohjekirja. Toiminnot 37 näppäintä LCD-näyttö 12 ääntä 12 rytmiä 22 melodiaa 4 erilaista varoitusääntä 4 erilaista eläimen ääntä Äänenvoimakkuuden ja tempon asettaminen Tallennus- ja toistotoiminnot. Opetustoiminto Automaattinen virrankatkaisu Ohjelmointitoiminto Vibrato- ja viivetehosteet Turvallisuusohjeet VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä. Lue käyttöohje aina huolellisesti ennen käyttöä. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle. Puhdista tuote pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä liuotinaineita. Tuotteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltoteknikko. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Tuote ei saa joutua kosketuksiin minkään liuotteen kanssa. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja Biltema Nordic Services AB

4 ANVÄNDNING Uppackning VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. Montera batteri 1. Keyboarden drivs av 4 st AA-batterier (medföljer ej). 2. Lossa skruven till batteriluckan. 3. Öppna luckan och sätt i batterierna enligt polaritetsanvisningarna. 4. Stäng luckan och fäst skruven. Rengöring Torka av produktens utsida med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. AVFALL El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). OBS! Batterierna behöver bytas om ljudet blir dåligt. Stäng av produkten då den inte används. Användning Power: Starta och stäng av keyboarden. Stop: Starta eller stäng av uppspelning. Volym: Tryck på + eller för att justera volymen. Tempo: Tryck på + eller för att justera takten. Tones: Välj instrumentljud. Rhythm: Välj ackompanjemang rytm. Record: Tryck för att spela in din egen melodi. Play: Spela upp inspelad melodi. Drum/Animal: Tryckknappar för olika trumoch djurljud. Learn: Tryck för att aktivera inlärningsläge. Demo One: Välj demomelodi. Demo All: Spela upp alla 22 demomelodier. Fill-in: När Rhythm är valt, tryck Fill-in för att lägga till trumljud. Sustain/Vibrato: Lägger på fördröjning och vibrato. Prog: 1. Tryck på PROG. 2. Tryck på någon av trumknapparna 16 ggr (innebär 16 toner) 3. Tryck på PLAY för att spela upp den inspelade trumsekvensen. Används för att skapa ditt eget komp Biltema Nordic Services AB 4

5 Keyboard INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for oppslag senere. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: Med forbehold om at bilder og beskrivelser ikke er identiske med produktet. TEKNISKE DATA Strømforsyning x AA-batterier (1,5 V), medfølger ikke Mål: x 20,5 x 5 cm MERKING Ratinglabel Her følger en forklaring av symboler på produkt og forpakning. Funksjoner Bruksanvisning følger med produktet. 37 tangenter LCD-display 12 toner 12 rytmer 22 melodier 4 ulike varsellyder 4 ulike dyrelyder Innstilling av volum og tempo Funksjon for innspilling og playback Innlæringsfunksjon Automatisk avslåing Programmeringsfunksjon Effekter for vibrato og forsinkelse Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk. Les alltid bruksanvisningen før bruk. Utsett aldri produktet for regn, vann, sollys eller sterk varme. Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri noen som helst form for løsemiddel. Produktet skal kun repareres av autorisert servicetekniker. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Produktet må ikke komme i kontakt med noen som helst form for løsemiddel. Ikke for barn under 3 år. Pass på at batteriene sitter korrekt. Utsett aldri batteriene for høy varme fordi dette kan forårsake kortslutning. Ta batteriene ut av produktet når det ikke skal brukes på en god stund. Brukte batterier skal tas ut av produktet og gjenvinnes etter gjeldende forskrifter. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier Biltema Nordic Services AB

6 KÄYTTÄMINEN Purkaminen VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen, ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. Pariston asentaminen 1. Kosketinsoitin toimii neljällä AA-paristolla (ei mukana). 2. Avaa paristokotelon kannen ruuvi. 3. Avaa kansi ja asenna paristot napaisuusmerkkien mukaisesti. 4. Sulje kansi ja kiinnitä ruuvi. Puhdistaminen Pyyhi tuotteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. HÄVITTÄMINEN Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). HUOMAA! Paristot on vaihdettava, jos äänenlaatu heikkenee. Katkaise virta tuotteesta, kun sitä ei käytetä. Käyttö Power: Käynnistä ja sammuta kosketinsoitin. Stop: Käynnistä tai pysäytä toisto. Volym: Säädä äänenvoimakkuutta painamalla + tai -. Tempo: Säädä tempoa painamalla + tai -. Tones: Valitse soitinääni. Rhythm: Valitse säestyksen rytmi. Record: Paina oman melodian tallentamiseksi. Play: Toista tallennettu melodia. Drum/Animal: Painikkeet eri rumpu- ja eläinäänille. Learn: Ota opetustila käyttöön painamalla tätä painiketta. Demo One: Valitse esittelymelodia. Demo All: Toista kaikki 22 esittelymelodiaa. Fill-in: Kun Rhythm on valittu, lisää rumpuäänet painamalla Fill-in. Sustain/Vibrato: Lisää viiveen ja vibraton. Prog: 1. Paina PROG. 2. Paina jotain rumpupainikkeista 16 kertaa (tarkoittaa 16 ääntä) 3. Toista tallennettu rumpujakso painamalla PLAY. Käytetään oman kompin luomiseen Biltema Nordic Services AB 6

7 Keyboard INTRODUKTION Læs denne manual inden brugen, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. TEKNISKE DATA Strømforsyning x AA -batterier (1,5 V) Medfølger ikke. Mål: x 20,5 x 5 cm MÆRKNING Ratinglabel Her følger en forklaring af symboler på produktet og emballagen. Der følger en manual med produktet. Funktioner 37 taster LCD-display 12 toner 12 rytmer 22 melodier 4 forskellige advarselslyde 4 forskellige dyrelyde Indstilling af volumen og tempo Funktion til indspilning og playback Indlæringsfunktion Automatisk sluk-funktion Programmeringsfunktion Effekter for vibrato og ekko Sikkerhedsforskrifter ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug. Læs altid manualen inden brug. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme. Produktet rengøres med en blød, let fugtig klud. Brug aldrig nogen former for opløsningsmiddel. Produktet må kun repareres af en autoriseret servicetekniker. Produktet må ikke ændres eller ombygges. Produktet må ikke komme i kontakt med nogen form for opløsningsmiddel. Ikke til børn under 3 år. Sørg for, at batterierne sidder korrekt. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier Biltema Nordic Services AB

8 ANVENDELSE Udpakning ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn. Efter udpakning skal al emballage fjernes og indleveres til genbrug. Kontroller, at alle dele er med, og at de er ubeskadigede. Montering af batteri 1. Keyboardet drives af 4 x AA-batterier (medfølger ikke). 2. Løsn skruerne til batteridækslet. 3. Åbn dækslet og sæt batterierne i iht. polaritetsanvisningerne. 4. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruerne fast. Rengøring Tør produktets yderside af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler. AFFALD El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). OBS! Batterierne skal udskiftes, hvis lyden bliver dårlig. Sluk produktet, når det ikke er i brug. Anvendelse Power: Tænder og slukker keyboardet. Stop: Starter og stopper afspilning. Volume: Tryk på + eller - for at justere volumen. Tempo: Tryk på + eller - for at justere takten. Tones: Vælg instrumentlyd. Rhythm: Vælg akkompagnements-rytme. Record: Tryk for at indspille din egen melodi. Play: Afspil den indspillede melodi. Drum/Animal: Trykknapper til forskellige tromme- og dyrelyde. Learn: Tryk for at aktivere indlæringsfunktion. Demo One: Vælg demomelodi. Demo All: Afspil alle 22 demomelodier. Fill-in: Når Rhythm er valgt, trykkes på Fill-in for at tilføje trommelyd. Sustain/Vibrato: Tilføjer ekko og vibrato. Prog: 1. Tryk på PROG. 2. Tryk på en af trommeknapperne 16 gange (medfører 16 toner) 3. Tryk på PLAY for at afspille den indspillede trommesekvens. Bruges til at skabe din egen komposition Biltema Nordic Services AB 8

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BILKAMERA. Art. 43-165

BILKAMERA. Art. 43-165 BILKAMERA INTRODUKTION DELAR Denna bilkamera spelar in i full HD-upplösning och tar stillbilder i 12 megapixel. Kameran monteras i vindrutan och spelar in bilfärden i videoformat eller tar bilder som lagras

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM

MOTORCYKELLARM MOTORSYKKELALARM MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN MOTORCYKELALARM MOTORCYKELLARM 1-vägs, fjärrstyrt MOTORSYKKELALARM 1-veis, fjernstyrt MOOTTORIPYÖRÄHÄLYTIN 1-suuntainen, kaukosäädettävässä MOTORCYKELALARM 1-vejs, fjernstyret Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer