BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka"

Transkript

1 BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning: V/ 50HZ Isolationsklass: Klass II (dubbelisolerad) Mått: Ø23 cm Max luftflöde (F): ,4 m 3 /min Effekt (P): ,6 W Driftsvärde (SV): ,7 (m 3 /min) / W Effektförbrukning i standbyläge (PSB):.. 0 W Ljudnivå (LWA): db A Max lufthastighet (c):.. 2,9 m/s Standard för driftvärde: IEC 60879:1986 (corr. 1992) MÄRKNING Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är avsedd att användas inomhus. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget. 3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk. 4. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. 5. Produkten får inte modifieras eller byggas om. 6. Ej fast monterad produkt får inte lämnas obevakad. 7. Produkten innehåller rörliga delar stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål genom gallret. 8. Placera produkten så att den inte riskerar att falla i vatten. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka produkten. 10. Dra omedelbart ur stickkontakten om produkten skulle hamna i vatten eller annan vätska. 11. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden. 12. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska. 13. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta. 14. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga. 15. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. 16. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring. 17. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten. 18. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. 19. Kontrollera att nätsladden inte är klämd. 20. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad. 21. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören. 22. Produkten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 INGÅENDE DELAR 1. Främre skyddsgaller 2. Fläktblad 3. Bakre skyddsgaller 4. Motoraxel 5. Knapp för oscillering 6. Elmotor/stativ 7. Bottenplatta 8. Knappar för hastighetsreglering 9. Mutter till bakre skyddsgaller MONTERING 1. Placera elmotor/stativ i bottenplattan så att sladden ligger i skåran och tryck försiktigt tills de klickar på plats. 2. Skruva fast medföljande fästskruv på undersidan av bottenplattan. 3. Skruva av låsmuttern från fläktaxeln. 4. Trä på det bakre skyddsgallret. 5. Fäst det med genom att skruva på låsmuttern. 6. Sätt på fläktbladet på fläktaxeln 7. Lossa skruv och mutter från den bakre gallerkanten. 8. Trä på det främre skyddsgallret så att hålen kommer mitt för varandra. 9. Skruva ihop gallerdelarna med skruv och mutter. ANVÄNDNING Anslut nätsladden till ett vägguttag Starta produkten i hastighetsläge 1 eller 2. 0 OFF I LÅG II HÖG För att få fläkten att svänga (oscillera), tryck ner knappen på motordelens ovansida. Drag upp knappen för att avsluta svängningen. Lossa skruven på stativet och vinkla fläkten till önskad vinkel och spänn skruven. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra fläkten. Spola EJ fläkten med vatten. Förvara fläkten i en plastpåse, på en torr plats eller låda. Avlägsna alltid fläktens stickkontakt från eluttaget innan rengöring sker. Lossa skruv och mutter för att demontera det främre skyddsgallret. Använd aldrig bensin eller andra kemikalier för rengöring av fläkten. Använd aldrig fläkten om nätsladden är skadad. Nätsladden måste repareras eller bytas ut av behörig elektriker. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 2

3 BORDVIFTE TEKNISKE DATA Spenningsmating: V/ 50HZ Isolering: Klasse II (dobbeltisolert) Mål: Ø23 cm Maks. luftmengde (F):. 13,4 m 3 /min Effekt (P): ,6 W Driftverdi (SV): ,7 (m 3 /min) / W Effektforbruk i standby (PSB): W Lydnivå (LWA): db A Maks. lufthastighet (c): 2,9 m/s Standard for driftverdi: IEC 60879:1986 (corr. 1992) MERKING Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk. BRUKSOMRÅDE Dette produktet er beregnet på innendørsbruk. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. 2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket. 3. Produktet er beregnet på hjemmebruk. 4. Ikke bruk produktet hvis du er trøtt eller påvirket av stoff, alkohol eller medisin. 5. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. 6. Produkt som ikke er fastmontert må ikke brukes uten oppsyn. 7. Produktet har bevegelige deler. Du må aldri skyve fingre eller andre ting gjennom gitteret. 8. Plasser produktet slik at det ikke kan falle i vann. 9. Produktet må ikke plasseres slik at dyr kan påvirke det. 10. Hvis produkten havner i vann eller annen væske, må du umiddelbart trekke ut støpselet. 11. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. 12. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. 13. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme. 14. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. 15. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. 16. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring. 17. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet. 18. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 19. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt. 20. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert. 21. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler. 22. Produktet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

4 DELER SOM MEDFØLGER 1. Fremre beskyttelsesgitter 2. Vifteblad 3. Bakre beskyttelsesgitter 4. Motoraksling 5. Knapp for oscillering 6. Elektrisk motor / stativ 7. Bunnplate 8. Knapper for regulering av hastighet 9. Mutter til bakre beskyttelsesgitter MONTERING 1. Plasser den elektriske motoren / stativet i bunnplaten slik at ledningen ligger i sporet, og trykk forsiktig til de klikker på plass. 2. Skru fast medfølgende festeskrue på undersiden av bunnplaten. 3. Løsne låsemutteren fra vifteakslingen. 4. Monter det bakre beskyttelsesgitteret. 5. Fest det ved å skru på låsemutteren. 6. Monter viftebladet på vifteakslingen. 7. Løsne skrue og mutter fra den bakre gitterkanten. 8. Monter det fremre beskyttelsesgitteret slik at hullene stemmer med hverandre. 9. Skru sammen gitterdelene ved hjelp av skrue og mutter. BRUK Koble støpselet til et strømuttak. Start produktet med hastighet 1 eller 2. 0 OFF I LAV II HØY Trykk ned knappen på oversiden av motordelen for å få viften til å gå fra side til side (oscillere). Trekk knappen opp for å avslutte bevegelsen. Løsne skruen på stativet for å vinkle viften til ønsket vinkel. Stram skruen igjen når du er ferdig. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Viften kan rengjøres ved hjelp av en lett fuktet klut. Viften må IKKE spyles med vann. Oppbevar viften i en plastpose, på et tørt sted eller i en skuff. Viftens støpsel må alltid trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring. Løsne skrue og mutter for å demontere det fremre beskyttelsesgitteret. Du må aldri bruke bensin eller andre kjemikalier til rengjøring av viften. Du må aldri bruke viften hvis strømledningen er skadet. Strømledningen må repareres eller skiftes av kvalifisert elektriker. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 4

5 PÖYTÄTUULETIN TEKNISET TIEDOT Virransyöttö: V/ 50HZ Eristys: Luokka II (kaksoiseristetty) Mitat: Ø23 cm Tuulettimen enimmäisilmavirta (F):. 13,4 m 3 /min Tuulettimen teho(p):.. 19,6 W Käyttöarvo (SV): ,7 (m 3 /min) / W Tehonkulutus valmiustilassa (PSB):.. 0 W Tuulettimen äänitehotaso (LWA):.. 51 db A Suurin ilman nopeus (c): 2,9 m/s Käyttöarvon mittausstandardi:.... IEC 60879:1986 (corr. 1992) MERKITSEMINEN Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten. KÄYTTÖKOHTEET Tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. TURVALLISUUSOHJEET 1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. 2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia. 3. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. 4. Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. 5. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. 6. Kiinnittämätöntä tuotetta ei saa jättää ilman valvontaa. 7. Tuote sisältää liikkuvia osia älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä ritilän läpi. 8. Sijoita tuote niin, ettei se voi pudota veteen. 9. Älä sijoita tuotetta paikaan, jossa lemmikkieläimet voivat vaikuttaa siihen. 10. Vedä pistoke välittömästi pistorasiasta, mikäli kone joutuu veteen tai muuhun nesteeseen. 11. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta. 12. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. 13. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle. 14. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen. 15. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut. 16. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista. 17. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. 19. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa. 20. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli. 21. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita. 22. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

6 TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT 1. Etusuojaritilä 2. Puhallin 3. Takasuojaritilä 4. Moottorin akseli 5. Kääntymisen on-/off-nuppi 6. Sähkömoottori/teline 7. Pohjalevy 8. Nopeudensäätöpainikkeet 9. Takaritilän mutteri ASENTAMINEN 1. Sijoita sähkömoottori/teline pohjalevylle niin, että johto asettuu uraan. Paina osa varovasti paikalleen, kunnes kuulet naksahduksen. 2. Kiinnitä osat pohjalevyn alta mukana toimitetulla ruuvilla. 3. Avaa tuuletinakselin lukkomutteri. 4. Asenna takasuojaritilä. 5. Kiinnitä ritilä lukkomutterin avulla. 6. Asenna tuuletinpyörä akseliin. 7. Avaa takaritilän reunan ruuvi ja mutteri. 8. Asenna etusuojaritilä niin, että reiät osuvat kohdakkain. 9. Yhdistä ritilänpuolikkaat ruuvin ja mutterin avulla. KÄYTTÖ Yhdistä verkkojohto sähköpistorasiaan Käynnistä tuote nopeuspainikkeella 1 tai 2. 0 OFF I HIDAS II NOPEA Jos haluat tuulettimen kääntyvän, paina moottoriosan päällä oleva nuppi alas. Vedä nuppi ylös, kun et haluat, että tuuletinpää on paikallaan. Avaa telineessä olevaa ruuvia ja kallista tuuletinpäätä, kiristä ruuvi. PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO Puhdista tuuletin kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. ÄLÄ huuhtele tuuletinta vedellä. Säilytä tuuletinta muovipussissa, kuivassa paikassa tai laatikossa. Ota pistoke aina pistorasiasta ennen tuulettimen puhdistamista. Ota etusuojaritilä pois avaamalla ensin ruuvi ja mutteri. Älä koskaan puhdista tuuletinta bensiinillä tai muilla kemikaaleissa. Älä koskaan käytä tuuletinta, mikäli sen liitosjohto on vaurioitunut. Liitosjohdon korjaus ja vaihtaminen ovat pätevän sähköasentajan tehtäviä. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 6

7 BORDVENTILATOR TEKNISKE DATA Spænning: V/ 50HZ Isolering: Klasse II (dobbeltisoleret) Målt: Ø23 cm Maks. luftstrøm (F):... 13,4 m 3 /min Effekt (P): ,6 W Nytteværdi (SV): ,7 (m 3 /min) / W Elforbrug i standbytilstand (PSB): W Lydeffektniveau (LWA):. 51 db A Maks. lufthastighed (c): 2,9 m/s Målestandard for driftværdi: IEC 60879:1986 (corr. 1992) MÆRKNING Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug. ANVENDELSESOMRÅDE Dette produkt er beregnet til brug inden døre. SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. 2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket. 3. Produktet er beregnet på hjemmebruk. 4. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. 5. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. 6. Et produkt, der ikke er fast monteret, må ikke efterlades uden opsyn. 7. Produktet indeholder bevægelige dele stik aldrig fingre eller andre genstande gennem gitteret. 8. Placer produktet, så det ikke risikerer at falde ned i vand. 9. Placer ikke produktet, så det kan påvirkes af dyr. 10. Træk straks stikket ud af stikkontakten, hvis produktet skulle falde ned i vand eller anden væske. 11. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. 12. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. 13. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme. 14. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild. 15. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. 16. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring. 17. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet. 18. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. 19. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt. 20. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert. 21. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler. 22. Produktet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

8 MEDFØLGENDE DELE 1. Forreste beskyttelsesgitter 2. Blæservinge 3. Bageste beskyttelsesgitter 4. Motoraksel 5. Knap til oscillering 6. Elmotor/stativ 7. Bundplade 8. Knapper til hastighedsregulering 9. Møtrik til bageste beskyttelsesgitter MONTERING 1. Placer elmotoren/stativet i bundpladen, så ledningen ligger i rillen, og tryk forsigtigt, indtil de klikker på plads. 2. Skru den medfølgende skrue fast i undersiden af bundpladen. 3. Skru låsemøtrikken af ventilatorens aksel. 4. Sæt det bageste beskyttelsesgitter på. 5. Fastgør det ved at skrue låsemøtrikken på. 6. Sæt blæservingen på ventilatorens aksel 7. Løsn skrue og møtrik fra den bageste gitterkant. 8. Sæt det forreste beskyttelsesgitter på, så hullerne sidder ud for hinanden. 9. Skru gitterets dele sammen med skrue og møtrik. ANVENDELSE Sæt netledningen i en stikkontakt Start produktet på hastighed 1 eller 2 0 OFF I LAV II HØJ Ventilatorens oscillerende bevægelse (svingning) startes ved at trykke knappen på motordelens overside ned. Svingningen afsluttes ved at trække knappen op. Løsn skruen på stativet, og vip ventilatoren op/ned til den ønskede vinkel, og spænd skruen. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Brug en let fugtet klud til at rengøre ventilatoren. Ventilatoren må IKKE skylles med vand. Opbevar ventilatoren i en plastpose, på et tørt sted eller i en kasse. Fjern altid ventilatorens stik fra stikkontakten inden rengøring. Det forreste beskyttelsesgitter demonteres ved at løsne skruen og møtrikken. Brug aldrig benzin eller andre kemikalier til at rengøre ventilatoren. Brug aldrig ventilatoren, hvis netledningen er beskadiget. Netledningen skal repareres eller udskiftes af en autoriseret elektriker. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 8

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer