C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning"

Transkript

1 C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i brug!

2 Kaffeutløp Udtag til kaffe Håndtak Håndgreb Knapp til kaffe Knap til kaffe Kapselbeholder for kapsler** Kapselbeholder til kapsler** Drypperist** Dryprist** Dryppefat** Drypbakke** Vannbeholder** Vandbeholder** AV/PÅ-bryter ON/OFF kontakt ** Reservedeler ** Reservedele Første gang maskinen startes og når maskinen ikke har vært brukt på lengre tid Første gang maskinen startes, og når maskinen ikke har været brugt i længere tid Fjern folien fra drypperisten Fjern folie Fyll vannbeholderen med friskt vann Påfyld vand Plasser en beholder under kaffeutløpet Anbring beholder Sett støpselet i stikkontakten og slå på maskinen Tilslut og tænd maskine Varmer opp Varmer op La det renne vann gjennom 6X Lad vand løbe igennem 6X Hver dag før maskinen tas i bruk Dagligt: nden den første kaffe Ikke vann Ingen vand se: se: 8b Fyll vannbeholderen med friskt vann Påfyld frisk vand Slå på maskinen Tænd maskinen Varmer opp Varmer op

3 Espresso Tilberedning Tilberedelse Lungo eller og 3. Forvam en kaffekopp: 1 kopp vann Forvarm kop: 1 kop vand Sett i kapselen Anbring kapsel eller og Gjenomløpshastigheten avhenger av kaffesorten Gennemløbs-hastigheden afhænger af kaffesorten Programmering av kaffemengden Programmering af påfyldningsmængden Fjern kapselen (faller ned i kapselbeholderen) Fjern kapsel (falder ned i kapselbeholder) 3. eller og Sett i kapselen Anbring kapsel Trykk på knappen og hold den inne i minst 3 sekunder. Stopp når ønsket kaffemengde er oppnådd Tryk på knappen og hold den nede i mindst 3 sekunder. Slip, når den ønskede mængde er nået. Gjenopprette fabrikkinnstillingene for de programmerte store/små kaffekoppene Reset indstillingerne for stor og lille kop kaffe til fabriksindstillingerne Slå av Sluk Trykk inn knappen for den store koppen, og hold den inne Tryk på knappen for stor kop og hold den nede Trykk inn PÅ-bryteren Tryk på ON

4 Daglig: Etter den siste kopp kaffe Dagligt: Efter den sidste kop kaffe Slå av Sluk Rengjøring: Etter behov Rengøring: Efter behov Tøm kapselbeholderen + Dryppefatet Tøm kapselbeholder + drypbakke Skyll og tøm vannbeholderen Skyl og tøm vandbeholder slipemiddel slibemiddel Bruk en fuktig klut med mildt rengjøringsmiddel Fugtig klud, mildt rengøringsmiddel løsemiddel opløsningsmiddel oppvaskmaskin opvaskemaskine Tømming av systemet: Hvis maskinen ikke har vært i bruk på lengre tid, ved beskyttelse mot frost, ved reparasjon Tømning af systemet: Når maskinen ikke har været brugt i længere tid, til beskyttelse mod frost, ved reparation Slå av og fjern vannbeholderen Sluk og fjern vandbeholderen Trykk inn knappen for den lille koppen, og trykk inn PÅ-bryteren samtidig Tryk på knappen for lille kop og tryk samtidig på ON Knappene lyser vekselvis Knapperne blinker på skift Åpne Lukk Trykk og hold i 3 sekunder Luk Åbn Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder Slå av (maskinen blokkeres i 10 min. og kan flyttes) Sluk (maskinen blokeres i 10 min. og er klar til transport)

5 Avkalking Afkalkning Les bruksanvisningen på avkalkingspakken nøye. Avkalkingsmiddelet kan skade maskinens ytre. Læs sikkerhedsanvisningerne på afkalkningspakken grundigt. Afkalkningsmidlet kan angribe kabinettet. Klargjøring Klargøring Vannets hardhet Vandets hårdhed fh dh Avkalk etter Afkalk efter Fjern kapselen Fjern kapsel Tøm dryppefat og kapselbeholder Tøm drypbakke og kapselbeholder Skyll maskinen, se 1 Skyl maskinen, se 1 Hvis lekkasje, se: I tilfælde af lækage, se: 8d 3. Fyll på avkalkingsmiddelet og 0,5 l vann Påfyld afkalkningsmiddel og 0,5 l vand Still en beholder under Anbring en beholder Løft håndtaket, Sett inn filteret, 3. Lukk Løft håndgreb, anbring filter, 3. sænk håndgreb Avkalking Afkalkning Start Bruk av eddik kan skade maskinen Eddike: Risiko for skader Stop Trykk inn begge knappene i 3 sekunder Tryk ned i 3 sekunder Skylling Skylning La avkalkingsmiddelet renne igjennom 2 ganger Lad afkalkningsmidlet løbe igennem 2 gange Fyll vanntanken med avkalkningsløsningen en gang til Hæld afkalknings-opløsningen tilbage i vandbeholderen én gang + Fjern filteret Fjern filter Tøm, skyll og fyll vannbeholderen med friskt vann Tøm vandbeholderen, skyl den og fyld den med frisk vand Skyll maskinen, se 1 Skyl maskinen, se 1 For å avslutte: Hold begge knappene inne i 3 sekunder Exit: Tryk på begge knapper samtidig i 3 sekunder

6 Feilsøking Fejlfinding Maskinen starter ikke Ingen angivelse Kontroller strømmen: Stikkontakt, spenning og sikring. Hvis lekkasje: kontakt Nespresso Club Kontrollér eltilslutning: stik, spænding, sikring. Itilfælde af lækage: Kontakt Nespresso Club Ingen kaffe, ingen vann Ingen kaffe, ingen vand Tom vanntank > Fyll på vann Tom vandbeholder > Påfyld vand Åpne for lufttilførsel Åbn for lufttilførsel Start Stop Åpne + Trykk og hold i 3 sekunder Åbn + Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder Avkalk, etter behov > punkt 7 Afkalk evt. > Pkt. 7 Lukk Luk Kaffen blir ikke tilstrekkelig varm Kaffe ikke varm nok Kapselområdet lekker (ved vannbeholderen) Kapselområde lækker (vand i kapselbeholder) Blinker med ujevne intervaller Blinker med ujævne intervaller Forvarm koppen, avkalk etter behov Forvarm kop, afkalk evt. Plasser kapselen korrekt. Hvis lekkasje: kontakt Nespresso Club Anbring kapsel korrekt. I tilfælde af lækage: Kontakt Nespresso Club Send maskinen til reparasjon eller kontakt Nespresso Club Send apparatet til reparation, eller kontakt Nespresso Club. Teknisk data Specifikationer Ekstra tilbehør Ekstra tilbehør Nespresso avkalkingsett Nespresso-afkalkningsmiddel C100_Z2_006

7 Sikkerhetsanvisninger Oppbevar denne bruksanvisningen Les denne sikkerhetsanvisningen nøye. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av misbruk eller av at maskinen brukes på feil måte. Ved nødsfall: Trekk øyeblikkelig ut støpselet fra stikkontakten. Maskinen er fremstilt til bruk i private husholdninger (ikke kommersielt bruk). Kun innendørs bruk. Dra ut stikkontakten, hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. F. eks under ferie. Barn spesielt små barn må aldri bruke maskinen uten kyndig tilsyn. Kontroller at spenningen som er oppgitt på merkeplaten stemmer med strømanlegget i bygningen. Dra ut støpselet dersom maskinen ikke skal brukes over lengre tid. For eksempel under ferie. Plasser aldri maskinen på en varm flate, f. eks kokeplate. Bruk den aldri i nærheten av åpen ild. Hold alltid håndtaket senket under brygging. Advarsel: Putt aldri fingrene inn i kapselhuset; risiko for skader. Bruk ikke maskinen uten dryppefat og kapselbeholder. Oppbevar maskinen og ledningen utilgjengelig for barn. Ta ikke i bruk maskinen dersom strømledning eller støpsel er skadet. For å unngå ulykker måreparasjon av slike skader utføres av et godkjent Nespresso servicesenter La aldri ledninger ligge i nærheten av eller i kontakt med varme deler av maskinen, varmekilde eller en skarp kant. Ta ikke på ledningen med våte hender Trekk ikke støpselet ut av stikkontakten ved å trekke i ledningen. Ta ikke i bruk maskinene dersom strømledning eller støpsel er skadet. La Nespresso servicesenter ta seg av all reparasjon av maskinen. Sikkerhedsforskrifter Gem denne betjeningsvejledning Påse at maskinen er slått av ved rengjøring og vedlikehold av maskinen. Unngå å regngjøre stikkontakt, og maskin med en våt klut eller å legge deler i bløt. Unngå rengjøring av støpselet med våt klut eller å legge deler i bløt. Alt annet enn allminnelig bruk, rengjøring og vedlikehold skal foretas av et godkjent servicesenter. Avkalking: 7c) Unngå å åpne håndtaket under avkalking. 7d) Skyll vanntanken og rengjør maskinen for å fjerne eventuelle rester av avkalkingen. Innpakningen er laget av resirkulerbare materialer. Ta vare på miljøet! Denne maskinen består av materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres. Leveres på en miljøstasjon. Maskinen kan udgøre en sikkerhedsriko, hvis denne betjeningsvejledning og sikkerhedsforskrifterne ikke følges I nødstilfælde: Træk stikket ud af stikkontakten. Denne maskine er fremstillet til brug i private husholdninger (ikke til erhvervsmæssig brug) og kun til indendørs brug. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis maskinen ikke bruges i længere tid, under ferie etc. Lad kun børn betjene maskinen, hvis de er under opsyn af en voksen. Kontrollér, at spændingen på mærkepladen svarer til den aktuelle spænding. Maskinen skal altid tilsluttes jord. Ved ukorrekt tilslutning bortfalder garantien. Undlad at anbringe maskinen på en varm flade (f.eks. en varmeplade) og anvend den ikke i nærheden af åben ild. Emballagen er fremstillet af genbrugsmaterialer Hold altid håndgrebet sænket. Løft det ikke, når maskinen kører. Stik ikke fingrene ind i kapselrummet eller -skakten; risiko for skader. Anvend ikke maskinen uden drypbakke og dryprist. Opbevar maskine og ledning utilgængelige for børn. Anvend ikke maskinen, hvis den ikke fungerer, som den skal, eller hvis der er tegn på beskadigelse. Kontakt i stedet Nespresso Club Undlad at beskadige ledningen med varme dele eller skarpe kanter etc. Berør ikke ledningen med våde hænder. Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Anvend ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget. For at undgå beskadigelse må reparationer og udskiftning af ledningen kun foretages af et autoriseret service vaerksted. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad maskinen køle af før rengøring/ vedligeholdelse. Undlad at rengøre stik, ledning og maskine med en våd klud eller at nedsænke delene i vand eller anden væske Undlad at åbne maskinen eller putte ting ind i åbningerne. Alt andet end almindelig brug, rengøring og vedligeholdelse skal foretages af et autoriseret serviceværksted. Afkalkning: 7c) Undlad at løfte håndgrebet under afkalkning. 7d) Skyl vandbeholderen og rengør maskinen for at fjerne evt. aflejringer af afkalkningsmiddel. Hjælp med at beskytte miljøet! Din maskine indeholder værdifulde materialer, der kan genindvindes eller genbruges. Aflever den til et indsamlingssted.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer