ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk"

Transkript

1 Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

2 Forberedelse Klargøring Slå på Tænd for strømmen Klappen er lukket Luk kloen Temperaturindikator Temperaturindikator: blinker: varmer opp blinker: varmer op lyser: klar konstant: klar blinker hurtig: for varmt blinker hurtigt: for varm Fyll opp med vann Fyld vandbeholderen friskt vann frisk vand Før første gangs bruk/etter et lengre opphold: IInden maskinen tages i brug første gang/hvis maskinen har stået ubrugt længe: Skyll Skyl Daglig: Dagligt: Kaffeutløp + munnstykke for varmt vann/damp Rør til kaffe + dyse til varmt vand/damp Sett en beholder under Placér en beholder på kopbakken La vannet renne i 1 minutt. Skyv spaken fremover flere ganger Lad vandet løbe 1 minut. Tryk på knappen flere gange 4. La vannet renne i 1 minutt. Skyv spaken fremover flere ganger Lad vandet løbe 1 minut. Tryk på knappen flere gange Skyll + forvarm Foropvarmning + skylning 2 Kopper uten kapsler 2 kopper uden kapsel klart klar 1

3 Espresso Sett inn kapselen Indsæt kapsel Sett koppen på dryppristen Sæt en kop på drypgitteret Velg stor eller liten kopp Vælg stor/lille kop Fjern kapselen Fjern kapslen Kapselen sklir ned i kapselbeholderen Kapslen falder ned i kapselbeholderen STOP automatisk eller automatisk eller Unngå varmetap Hold systemet varmt Daglig etter siste espresso Dagligt efter sidste espresso 2 Kapselbeholder Kapselbeholder Det er normalt med restvann En smule restvand er helt normalt

4 Spak for kaffe, varmt vann og damp Greb til kaffe/varmt vand og damp Håndtak Håndtag Kapselbeholder (22 kapsler) Kapselbeholder (22 kapsler) Drypprist Drypgitter Beholder til friskt vann Beholder til frisk vand Cappucinator Cappucinator Dryppbakke Drypbakke Varsellamper Advarselslampe Kontakt Nespresso Professional Tilkald Nespresso Professional Sett spaken tilbake i utgangsposisjon Skub grebet tilbage i udgangsposition Vannbeholderen er tom Vandbeholderen er tom Kapselbeholderen er full Kapselbeholderen er fyldt Lys/knapp for minne Lampe/knap til hukommelse Lys/knapp for stor kopp Lampe/knap til stor kop Lys/knapp for liten kopp Lampe/knap til lille kop AV-/PÅ-knapp Temperaturindikator Tænd/sluk-knap Temperaturindikator LLys/knapp for varmt vann Lampe/knap til varmt vand Lys/knapp for damp Lampe/knap til damp 3

5 Melkeskum til Mælkeskumning Cappuccino Forberede melken Forberedelse af mælken Velg «Damp» Vælg «Damp» varmer opp varmer op klar klar STOP skum OK Skum ok Munnstykket blir varmt Mundstykket er varmt Temperaturendring ~55 75 C Temperaturændring ~55 75 C STOP Systemet avkjøles Systemet afkøles 4 For varmt for varmt se Espresso La vannet renne i 30 sekunder Lad vandet løbe i 30 sekunder klar klar Espressoen traktes direkte i melkeskummet Hæld espressoen direkte i den opskummede mælk

6 Cappuccino Café latte : rengjør etter bruk Cappucino kaffe med mælk: rengøres efter brug Oppvarmingsfase Opvarmningsfase Dypp i rent vann Dyppes i rent vand Munnstykket blir varmt Mundstykket er varmt Skyll minst 10 sekunder Skyl mindst 10 sek. STOP Ta melkeskummeren fra hverandre en gang i uken og rengjør den En gang om ugen skal cappucinatoren skilles ad og rengøres 5

7 Kalkfjerning Afkalkning Munnstykke Mundstykke Kalkfjerningsvarsel: Alle grønne lys blinker Advarsel om afkalkning Alle grønne lamper blinker Fjern dysen/cappucinator og adapteren Fjern dyse/cappucinator og adapter Ta cappucinatoren fra hverandre Skil cappucinatoren ad Forberedelse Klargøring Maskinen AV Sluk for maskinen Kalkfjerning Afkalkning Fjern kapselen Fjern kapslen START: Tøm dryppbakken, ta ut Claris-filteret Tøm drypbakken og fjern Claris-filteret 0.1l kalkfjerningsmiddel + 0,5 l vann 0.1l afkalkningsmiddel + 0,5 l vand Beholder (min. 0,6 l) Beholder (min. 0,6 l) Samtidig, 3 sekunder Samtidigt, 3 sekunder Bruk en klut for å beskytte mot evt. dampstøt Brug en klud for at beskytte mod evt. dampudslip Blinkende lys Lamper Spaken mot høyre Greb mod højre Blinkende lys Lamper Spaken mot venstre Greb mod venstre Fyll vannbeholderen på nytt Fyld tanken igen Skylling Skylning START: Samtidig, 3 sekunder Samtidigt, 3 sekunder Blinkende lys Lamper Dryppbakken tømmes. Skyll vannbeholderen grundig og fyll helt opp Tøm beholderne. Skyl og fyld vandbeholderen helt op Blinkende lys Lamper Spaken til høyre Greb mod højr Avslutte Afslut Maskinen kobler ut automatisk Maskinen slukker automatisk 6

8 Væskemengde Mængder Fabrikkinnstilling: Fabriksindstilling: 40 ml 110 ml Ny innstilling Skift indstilling 1 Trykk på knapp M Tryk på M Kaffe Kaffe Varmt vann Varmt vand 2 Innen 10 sekunder Inden for 10 sekunder eller eller Trykk og hold inne Tryk og hold nede Spak mot høyre Grep mod højre 3 Fyll koppen Fyld koppen OK min. 15 ml min. 15 ml eller eller Slipp knappen Slip knappen STOP Spak mot venstre Håndtag mod venstre 4 Innen 10 sekunder: Trykk på knapp M Tryk på M inden for 10 sekunder Ny innstilling er registrert Den nye mængde er gemt Feilsøking Fejlfinding Indikatorene lyser ikke Ingen angivelse Kaffen er ikke varm nok Kaffen er ikke varm nok Det kommer ikke noe kaffe ut Kaffen kommer ikke ud Kontroller støpsel og sikringer Kontroller stik og sikringer Forvarm koppen, kjør gjennom kaffefunksjonen uten kapsel. Fjern kalk ved behov. Forvarm koppen, varmt vand uden kapsel. Foretag afkalkning hvis nødvendigt. Rengjør, fjern kalk ved behov Rengør og afkalk evt. maskinen Det kommer ikke kaffe, bare vann Ingen kaffe, kun vand Rengjør, sett kapselen ordentlig på plass Rengør og sæt kapslen ordentligt på plads Kaffen renner ikke igjennom/ varsellampen på Kaffen løber ikke igennem og advarselslampen lyser Fyll vannbeholderen Fyld vandbeholderen op 7

9 Sikkerhetsinstrukser Studer instruksene nøye før du bruker kaffemaskinen for første gang. Oppbevar dem et sted der du kan finne dem og slå opp senere. Nespresso Professional påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feilaktig bruk av maskinen. I en eventuell nødsituasjon, trekk straks ut støpselet fra stikkontakten. Barn, spesielt små barn, må aldri bruke maskinen uten nøye tilsyn. Sjekk at spenningen som står på merkeplaten er den samme som hovedspenningen. Kople maskinen kun til jordede stikkontakter. Bruk av feil koplinger fører til at garantien faller bort. Maskinen er beregnet kun til innendørsbruk. Varmt vann, damp, munnstykket blir meget varm. Fare for forbrenning! For å varme drikke: Senk munnstykket så langt ned i væsken som mulig. Ellers kan det sprute ut damp og væske. OBS: Tapp ikke varmt vann når temperaturindikator for varmt vann/damp (rødt lys) blinker hurtig. Det vil føre til at det spruter en sterk dampstråle i stedet for varmt vann fare for forbrenning! Før du Lager espresso eller varmt vann, må systemet avkjøles. Senk munnstykket i en beholder med kaldt vann. Tapp varmt vann til det røde lyset ikke blinker lenger. Bruk alltid håndtaket for å låse inn kapselen. Løft aldri opp håndtaket når maskinen er i bruk. Ta støpselet ut av stikkontakten hvis maskinen ikke brukes over lengre tid (for eksempel i ferien). Før rengjørings- og vedlikeholdsarbeid, tas støpselet ut av stikkontakten og maskinen avkjøles. Bruk ikke maskinen hvis den ikke fungerer helt som den skal eller hvis den viser tegn til skade. Ved funksjonssvikt eller skade, ta kontakt med Nespresso Professional. Alle andre prosedyrer enn normal bruk, rengjøring og vedlikehold må utføres av Nespresso Professional. Legg aldri maskinen, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske. Pass på at ledningen er utilgjengelig for barn. La aldri ledningen ligge i nærheten av eller i kontakt med maskinens varme deler, varmekilde eller skarp kant. Når ledningen eller støpselet er skadet, må du ikke bruke maskinen. For å unngå fare, få den defekte delen reparert eller skiftet ut av Nespresso Professional. Sett aldri maskinen på et underlag som er varmt, for eksempel varmeplate. Må aldri brukes ved åpen ild. For sikkerhets skyld, bruk kun deler og tilbehør fra Nespresso Professional til din maskin. Bruk aldri maskinen uten dryppbakke og rist. Alle maskiner fra Nespresso Professional er underlagt streng kontroll. Det utføres praktiske holdbarhetstester omstendigheter på tilfeldig utvalgte enheter for å påvise eventuell funksjonssvikt. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av feil bruk eller annen bruk enn det som maskinen ble konstruert til. Kalkfjerning: 2 Forberedelse: Les nøye sikkerhetsinstruksene på pakken. 3. Kalkfjerning: Ikke åpne håndtaket og bruk ikke munnstykket under fjerning av kalk. 4. Skylling: Skyll vannbeholderen grundig og rengjør maskinen for å unngå at rester av kalkfjerningsmiddelet ligger igjen. Avhending: Trekk ut strømledningen. Kutt av kabelen helt inntil maskinen. Ta med maskinen og ledningen til det lokale avfallsanlegg. Denne TSM SUCCESS MANUAL er blitt kontrollert av det sveitsiske elektrotekniske forbundt, SEV. Det er kontrollert at sikkerhetsrelevante standarder er overholdt, og bruksanvisningen er blitt analysert ved hjelp av en bruksorientert risikoanalyse for å kontrollere om instruksjonene er komplette og korrekte for å sikre en sikker bruk av maskinen. I denne forbindelse går vi ut fra at maskinen blir brukt fornuftig TSM SUCCESS MANUAL Safe to use - easy to understand due to TSM - Total Security Management and ergonomic communication 8

10 Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger nøje inden kaffemaskinen tages i brug. Opbevar dem et sted, hvor du kan finde dem og slå op i dem senere. Ved forkert brug af maskinen bortfalder enhver garanti fra Nespresso Professional. I nødstilfælde: Træk øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten Børn, især små børn, må aldrig bruge maskinen uden opsyn. Kontroller, at strømstyrken på mærkepladen svarer til strømstyrken i stikkontakten. Maskinen må kun tilsluttes stikkontakter med jordforbindelse. Ved brug af forkerte tilslutninger bortfalder garantien. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug. Mundstykket til varmt vand, damp, varmt vand/damp bliver skoldhedt. Fare for forbrændinger! Udstrømmende varmt vand eller damp må aldrig vende mod kroppen. Fare for forbrændinger!. Sådan varmes drikken op: nedsænk dampmundstykket så dybt som muligt i væsken, da damp og væske ellers kan sprøjte udad Bemærk: Undgå at tappe varmt vand, mens den røde temperaturindikatorlampe blinker hurtigt. Det vil medføre en kraftig dampstråle i stedet for varmt vand, og der er fare for forbrændinger! Inden espresso eller varmt vand tilberedes, skal systemet køles af. Nedsænk varmtvandsarmen i en beholder med koldt vand. Tap varmt vand, indtil den røde lampe ikke længere blinker. Luk kapselbeholderen vha. håndtaget. Må aldrig åbnes under brug. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis maskinen ikke bruges i længere tid (ferier). Inden rengøring og service skal stikket trækkes ud af stikkontakten, og maskinen skal køle af. Brug aldrig maskinen, hvis den ikke fungerer perfekt eller udviser tegn på skader. I tilfælde af driftssvigt eller skader skal du kontakte Nespresso Professionals nærmeste serviceafdeling. Alle andre procedurer end normal brug, rengøring og vedligeholdelse skal udføres af servicepersonale hos Nespresso Professional. Nedsænk aldrig maskinen, kablet eller stikket i vand eller andre væsker. Hold strømkablet uden for børns rækkevidde. Lad aldrig kablet ligge i nærheden af eller i direkte kontakt med maskinens varme dele, en varmekilde eller skarpe kanter. Brug aldrig maskinen, når strømkablet eller stikket er beskadiget. For at undgå fare skal du lade Nespresso Professionals kundeservice reparere eller udskifte den defekte del. Placer aldrig maskinen på en varm overflade, f.eks. en varmeplade. Brug aldrig maskinen i nærheden af åben ild. Af hensyn til sikkerheden bør du kun bruge reservedele og tilbehør fra Nespresso Professional, som er beregnet til maskinen. Undgå at bruge maskinen uden drypbakken og drypgitteret. Alle Nespresso Professionals-maskiner er underlagt streng kontrol. Der udføres holdbarhedstests under praktiske omstændigheder på tilfældigt udvalgte enheder for at påvise eventuel funktionssvigt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge af forkert anvendelse eller anden anvendelse end den, som maskinen er konstrueret til. Afkalkning: 2. Klargøring: læs sikkerhedsanvisningerne på pakken. 3. Afkalkning: undgå at åbne kloen, og brug aldrig dampmundstykket under afkalkningen. 4. Skylning: skyl vandbeholderen og rengør maskinen for at undgå eventuelle rester fra afkalkningsmidlet. Bortskaffelse: Træk strømstikket ud. Skær kablet over helt inde ved maskinen. Aflever maskinen og kablet hos det lokale affaldscenter eller kundeservice. Denne TSM Success manual er kontrolleret af SEB med henblik på overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige standarder, og er blevet analyseret ved hjælp af en anvendelsesorienteret risikoanalyse for at sikre, at anvisningerne for sikker brug af maskinen er fuldstændige og korrekte. Det formodes, at maskinen anvendes i overensstemmelse hermed. 9

ES 100. Brukermanual Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 100. Brukermanual Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Brukermanual Brugsanvisning ES 100 Les brukermanualen og sikkerhetsinstruksene før maskinen tas i bruk! Læs denne anvisning og sikkerhedsanvisningerne grundigt, inden du tager apparatet i brug!

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Teknisk information 16 Miljøhensyn 17 IKEA-GARANTI 17 ENASTÅENDE DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 8 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 4 5 6 7 8 A 9 CLICK B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4222.200.0525.2 Problem brygger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING INNHOLD

BRUKERVEILEDNING INNHOLD NORWAY BRUKERVEILEDNING INNHOLD SIKKERHETSANVISNINGER... 2 INSTALLERE KJØLESKAPET/FRYSEREN... 5 KLARGJØRE KJØLESKAPET/FRYSEREN... 6 BRUKE KONTROLLFUNKSJONENE... 6 OPPBEVARE MAT I KJØLESKAP OG FRYSER...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

DI 620 DI 620 A DI 630 A

DI 620 DI 620 A DI 630 A DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin Installering og bruk Opvaskemaskine Installation og anvendelse Diskmaskin Installation och användning Astianpesukone Asennus ja käyttö DI 620 DI 620 A DI 630 A Oppvaskmaskin...

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA

DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20. Komfur Komfyr ZCV65000WA DA Brugsanvisning 2 NO Bruksanvisning 20 Komfur Komfyr ZCV65000WA Indhold Om sikkerhed _ 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Før ibrugtagning 7 Kogesektion Daglig brug 7 Kogesektion Nyttige

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

http://ikea-club.com.ua VÄRMA

http://ikea-club.com.ua VÄRMA VÄRMA DK NO FI SE DANSK 4 NORSK 22 SUOMI 40 SVENSKA 59 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 6 Betjeningspanel 8 Daglig brug 8 Rengøring og vedligeholdelse 16

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer