Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen Forberede maskinen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsinformasjon... 4 Oversikt over maskinen... 7 Betjeningspanel og display... 8 Pakke ut og sette opp maskinen... 10 Forberede maskinen..."

Transkript

1 INNHOLD Sikkerhetsinformasjon Oversikt over maskinen Betjeningspanel og display Pakke ut og sette opp maskinen Forberede maskinen Fylle på kaffebønner Fylle på malt kaffe (hvis du ikke skal bruke hele bønner) Fylle på vann Innstilling av malingsgrad Selvtest Tilberede kaffe Tilberede varmt vann Framstille damp og skumme melk Programmere forhåndsinnstillinger Endre fyllmengde for normal kopp Endre fyllmengde for stor kopp Kaffemengde Forvæting Bryggetid Bryggetemperatur Energisparingsmodus Oppgi vannets hardhetsgrad Rengjøring og pleie Hjelp ved driftsfeil Avfallshåndtering Tekniske data Kaffemaskin MD

2 SIKKERHETSINFORMASJON Om denne veiledningen Les sikkerhetsanvisningene grundig før bruk. Legg merke til advarslene på maskinen og i bruksanvisningen. Oppbevar alltid bruksanvisningen lett tilgjengelig. Hvis du selger maskinen eller gir den bort, må du også overlevere denne bruksanvisningen og garantiseddelen. Ikke la barn bruke elektriske apparater Plasser maskinen på en trygg måte La aldri barn bruke elektriske apparater uten tilsyn. Hold også emballasjefolien unna barn. Folien medfører fare for kvelning. Plasser kaffemaskinen på en fast og jevn overflate. Plasser maskinen slik at den ikke kan velte. Det må være minst 10 cm avstand mellom kaffemaskinen og veggen (bak og på sidene). Ikke plassert maskinen rett ved siden av en gasseller elektrisk komfyr eller andre varmekilder. Kaffemaskinen må ikke brukes utendørs. Sørg for at det ikke trenger fuktighet inn i huset. Det er fare for elektrisk støt. 4

3 SIKKERHETSINFORMASJON Strømtilkobling Maskinen må kobles til en lett tilgjengelig stikkontakt 230 V ~ 50 Hz (vekselstrøm) i nærheten der maskinen står. Hvis du raskt må koble apparatet fra nettet, må det være lett å komme til stikkontakten. Strømledningen må ikke bøyes eller klemmes og ikke utsettes for varme. Legg strømledningen slik at ingen kan tråkke på den eller snuble i den. Sikker bruk av kaffemaskinen Maskinen må under ingen omstendigheter brukes hvis den er skadet eller hvis det er skader på strømledningen eller støpselet. Strømledningen må ikke være viklet rundt maskinen under bruk. Den må ikke berøre varme overflater. Dette kan føre til skader på ledningen. Berør aldri maskin, strømledning eller støpsel med våte hender. Det er fare for elektrisk støt. Dra alltid i selve støpselet når du skal dra støpselet ut av stikkontakten, aldri i ledningen. Maskinen, strømledningen eller støpselet må aldri senkes i vann eller andre væsker. Fare for forbrenninger: Damp- eller varmtvannsstrålen må aldri rettes mot personer. Ta aldri på dampledningsdysen med fingrene! Sett en beholder under damp-/varmtvannsdysen. Vær oppmerksom på at det kan komme varmt vann ut av kaffeutløpet også under selvtest. Servicedøren må aldri åpnes mens maskinen brygger kaffe, varmes opp eller foretar selvtest. Dette kan føre til at ledningene tettes igjen. Ikke beveg maskinen mens den er i drift. Vannbeholderen må bare fylles med kaldt vann. Bruk bare drikkevann. Det må bare fylles kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Kaffemaskin MD

4 SIKKERHETSINFORMASJON Ikke foreta reparasjoner selv. Rengjøring og pleie Hensiktsmessig bruk Hvis støpselet, strømledningen eller maskinen er skadet, må du straks trekke støpselet ut av stikkontakten. Prøv under ingen omstendigheter å åpne og/eller reparere maskinen selv. Det er fare for elektrisk støt. For å unngå fare bør du kontakte vårt servicesenter eller et godkjent verksted hvis det oppstår problemer. Dra ut støpselet av stikkontakten før du rengjør maskinen. Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler som kan skade overflaten på maskinen. Hell under ingen omstendighet vann i kaffebønne beholderen, kvernen blir skadet. Sørg for at bryggekomponenten blir rengjort regelmessig (minst en gang i uka) og at det ikke forekommer urenheter på det indre bryggekomponenthuset. Slike urenheter kan påføre sensorsystemet i maskinen varige skader og føre til feilmeldinger og feilfunksjoner. Kaffemaskinen tilbereder espresso og kaffe av kaffebønner eller malt kaffe. Maskinen kan dessuten levere varmtvann og damp. Dampen kan brukes til å skumme melk til cappuccino og til å varme opp drikkevarer. Det må bare brukes rent drikkevann i kaffemaskinen. Maskinen er bare beregnet på bruk i private husholdninger. All annen bruk anses som ikke hensiktsmessig. 6

5 OVERSIKT OVER MASKINEN 1 Lokk kaffebønnebeholder 2 Kaffebønnebeholder 3 Lokk vannbeholder 4 Vannbeholder 5 Servicedør 6 Av/på-bryter (synes ikke på bildet) 7 Bryggekomponent 8 Kaffegrutbeholder 9 Bryter for varmtvann/damp 10 Spillvannbeholder 11 Lokk til spillvannbeholder med nivåindikator 12 Kaffeutløp 13 Varmtvanns-/dampdyse 14 Betjeningspanel og display 15 Koppevarmer 16 Innstilling av malingsgrad 17 Beholder for malt kaffe Kaffemaskin MD

6 BETJENINGSPANEL OG DISPLAY Betjeningspanel 1 Kontrollampe: Viser om maskinen er slått på 2 Tast for Meny/OK/minne : Meny: Skifte fra damp- til normal-modus; skifte til programmeringsmodus 3 Tast for Normal/stor kopp : normal kopp: inntil 100 ml programmerbar; stor kopp: inntil 300 ml programmerbar; + -funksjon i programmeringsmodus 4 Brygg kaffe -tast: Ett trykk brygger en kopp kaffe, to trykk brygger to kopper kaffe 5 Bønner/malt kaffe -tast: Bønner: Kvernen slås på (ved bruk av hele bønner) Malt kaffe: Kvernen slås av (ved bruk av malt kaffe) -funksjon i programmeringsmodus 6 Damp-/tilbake -tast: Damp: Skifter til dampmodus Tilbake: Endre innstilling for neste kaffebrygging uten å lagre. 8

7 BETJENINGSPANEL OG DISPLAY Display 1 Normal/stor kopp : Viser gjeldende valg 2 Andre kopp : To kopper brygges rett etter hverandre 3 Melding Refill (etterfyll vann) 4 Melding Warning (advarsel) 5 Melding Recover (kaffegrutbeholder full/ tilsmusset eller ikke riktig innsatt) Mer informasjon om hva varselmeldingene betyr, finner du i avsnittet Hjelp ved driftsfeil. 6 M : Brygge kaffe med lagrede innstillinger 7 Damp : Maskinen er i dampmodus 8 Malt kaffe er valgt 9 Hele bønner er valgt Bryter for varmtvann/damp Varmtvann i normalmodus (tasten Meny/OK/minne lyser) Damp i dampmodus (tasten Damp/tilbake lyser) Drei bryteren mot urviseren for å øke varmtvanns-/ dampmengden. Dampf Kaffemaskin MD

8 PAKKE UT OG SETTE OPP MASKINEN Strømtilkobling Førstegangs bruk Fjern all emballasje. FORSIKTIG! Ikke la barn leke med folien. Folien medfører fare for kvelning. Plasser kaffemaskinen på en varmebestandig, fast og jevn overflate. Påse at: maskinen ikke står oppå strømledningen, det er minst 10 cm avstand mellom kaffemaskinen og veggen bak, maskinen ikke står ved siden av varmekilder eller i direkte sollys, maskinen ikke utsettes for fuktighet. Sett støpselet inn i en forskriftsmessig installert 230 V~ 50 Hz stikkontakt. Før du tar kaffemaskinen i bruk, bør vannbeholderen skylles med rent vann. Fyll vanntanken før du slår på maskinen. 10

9 FORBEREDE MASKINEN FORSIKTIG! Damp- eller varmtvannsstrålen må aldri rettes mot personer! Fare for skolding av damp og varmt vann! Fylle på kaffebønner Det må bare fylles hele kaffebønner i kaffebønnebeholderen, ellers kan det oppstå skader på maskinen! Ta av lokket på kaffebønnebeholderen. Fyll på kaffebønner (inntil ca. 250 g). Bruk ferske kaffebønner. Espresso-brente bønner egner seg best. Lukk lokket på kaffebønnebeholderen. Fylle på malt kaffe (hvis du ikke skal bruke hele bønner) Ta av lokket på beholderen for malt kaffe. Ha i malt kaffe for én bryggeprosess. Ikke ha i mer enn én måleskje per kopp eller evt. mindre, dersom du ønsker en mildere kaffe. Lukk lokket på beholderen for malt kaffe. Fylle på vann Ta av vannbeholderen. Løft opp lokket på vannbeholderen. Fyll beholderen tre kvart full med kaldt drikkevann (maks. 1,4 liter). Maskinen starter ikke dersom et minstenivå for vann blir underskredet. Displayet viser da Refill. I slike tilfeller må du først fylle på vann. Dersom det fortsatt står Refill på displayet, rugger du litt på maskinen slik at vannet renner inn (jf. Merk: på side 14). Kaffemaskin MD

10 FORBEREDE MASKINEN Innstilling av malingsgrad Selvtest Du må bare endre malingsgraden når kaffekvernen i drift, ellers kan det oppstå skader på maskinen!.med knappen kan du justere malingsgraden i åtte trinn, fra 1 (meget fin) til 8 (meget grov). Maskinen er forhåndsinnstilt på trinn 5, som egner seg til de fleste formål. Jo finere kaffen er malt, desto mer intens smak. Ved finere malingsgrad tar bryggingen noe lenger tid. Gå fram som følger for å endre innstillingen: Ta av lokket på kaffebønnebeholderen. Brygg en kopp kaffe av hele bønner. Mens kvernen går, trykker du inn knappen og stiller kvernen på ønsket trinn. Den nye innstillingen blir først merkbar etter at du har tilberedt ca. to kopper kaffe. Når maskinen slås på, utfører den automatisk en selvtest. Da blinker tasten Meny/OK/minne. Samtidig gjennfører maskinen en rensesyklus. Spillvannet fra ca. 40 ml vann blir da skylt ut av maskinen. Når tasten Meny/OK/minne lyser, er maskinen klar til bruk. På displayet vises følgende symboler: Hele bønner, Normal kopp og M. 12

11 TILBEREDE KAFFE Sett kaffeutløpet i riktig høyde. Sett en kaffekopp under kaffeutløpet. Maskinen må være i normalmodus. I normalmodus lyser tasten Meny/OK/minne. Hvis maskinen er i dampmodus, må du sette den i normalmodus igjen. Det gjør du ved å trykke på tasten "Meny/OK/minne". Du kan bruke eller endre følgende forhåndsinnstillinger: Kaffebønner/malt kaffe Trykk på tasten "Hele bønner/malt kaffe" hvis du vil veksle mellom innstillingene "Hele bønner" og "Malt kaffe". Normal kopp/stor kopp Trykk på tasten "Normal/stor kopp" hvis du vil veksle mellom innstillingene "Normal kopp" og "Stor kopp". En kopp/to kopper Sett en kaffekopp under hver av åpningene i kaffeutløpet. Trykk to ganger på "Brygg kaffe"-tasten. På displayet vises nå 2 koppsymboler, enten "Normal kopp" eller "Stor kopp", avhengig av innstillingen. Brygging med lagret kaffemengde og aromainnstillinger Du kan programmere en viss kaffemengde og en rekke aromainnstillinger og lagre dem i minnet (se Programmere forhåndsinnstillinger, på side 17). Hvis du vil brygge kaffe med de lagrede innstillingene, trykker du først kort på tasten "Meny/ OK/minne". "M" skal lyse på displayet. Kaffemaskin MD

12 TILBEREDE KAFFE Avbryte bryggingen manuelt Hvis du vil avbryte bryggeprosessen, trykker du på tasten "Normal/stor kopp". Merk: Hvis det er en stund siden forrige gang maskinen ble brukt, kan det hende at varmtvannet blir kjølt ned av den kalde bryggekomponenten. Vi anbefaler at du varmer opp koppen med varmt vann før du brygger den første kaffekoppen. Velg "Malt kaffe"-modus med tasten "Hele bønner/ malt kaffe" uten å ha på malt kaffe. 14

13 TILBEREDE VARMT VANN FORSIKTIG! Fare for skolding av damp og varmt vann! Damp- eller varmtvannsstrålen må aldri rettes mot personer! Maskinen må være i normalmodus. Sett en varmebestandig beholder under damp-/ varmtvannsdysen. Drei damp-/varmtvannsbryteren forsiktig mot urviseren. Det kommer varmtvann ut av damp-/ varmtvannsdysen. Jo mer du dreier bryteren mot urviseren, desto større vannmengde kommer ut. Når du har nok varmtvann, dreier du damp-/ varmtvannsbryteren tilbake til stilling "0". Kaffemaskin MD

14 FRAMSTILLE DAMP OG SKUMME MELK FORSIKTIG! Damp- eller varmtvannsstrålen må aldri rettes mot personer! Fare for skolding av damp og varmt vann! Dampdysen brukes til å skumme melk til cappuccino og til å varme opp andre drikker. Hvis du vil skumme melk, fyller du en passende beholder 1/3 full med kald melk. Skummet blir mer stabilt hvis du bruker lettmelk. Trykk på tasten "Damp/tilbake". Maskinen skifte til Damp -modus. Under oppvarming kommer det damp ut av dysen. Sett koppen eller et varmebestandig glass under damp-/varmtvannsdysen. Drei damp-/varmtvannsdysen forsiktig helt opp mot urviseren. Hold dyseåpningen rett under melkeoverflaten. Etter at du har skummet ferdig, dreier du damp-/ varmtvannsbryteren tilbake til stilling "0". Hvis du vil brygge kaffe igjen, må du gå tilbake til normalmodus. Trykk på tasten "Meny/OK/minne". Tastene "Damp/tilbake" og "Meny/OK/minne" blinker samtidig. Når tasten Meny/OK/minne lyser, kan du brygge kaffe. 16

15 PROGRAMMERE FORHÅNDSINNSTILLINGER Hvis du vil legge inn innstillinger i minnet, må du skifte til programmeringsmodus. Hold tasten Meny/OK/minne inne i fem sekunder. På displayet blinker symbolene Normal kopp og M. Pilene forsvinner. Maskinen går automatisk tilbake til normalmodus hvis det går ti sekunder uten at du trykker på en tast, med mindre en funksjon i menypunktene "Brygg kaffe" og "Avkalking" er aktiv. Eventuelle endringer blir da ikke lagret. Det er to måter å velge neste menypunkt og endre forhåndsinnstillingene på: Hvis du vil lagre de endrede forhåndsinnstillingene, bruker du tasten "Meny/OK/minne". Hvis du bare vil endre innstillingene for neste brygging uten å lagre endringene, bruker du tasten "Damp/tilbake". Symbolet M vises da ikke. Endre fyllmengde for normal kopp Maksimal fyllmengde for normal kopp er 100 ml. Forhåndsinnstilt verdi er 40 ml fyllmengde (passende mengde for en espressokopp). Sett en kopp under kaffeutløpet. Hold tasten Meny/OK/minne inne i fem sekunder for å gå til programmeringsmodus.. Gå til menypunktet "Normal kopp". Start bryggeprosessen med "Brygg kaffe"-tasten. Stans bryggingen ved å trykke på tasten "Normal/ stor kopp" når ønsket fyllmengde er nådd. Når lyset i tasten "Brygg kaffe" slukker, trykker du på tasten "Meny/OK/minne". Displayet går tilbake til grunnstillingen. Fyllmengden er lagret. Kaffemaskin MD

16 PROGRAMMERE FORHÅNDSINNSTILLINGER Hvis du ikke stanser bryggingen med tasten normal/stor kopp men venter til 100 ml er brygget, blir ikke denne verdien lagret. Endre fyllmengde for stor kopp Kaffemengde Forvæting Maksimal fyllmengde for stor kopp er 300 ml. Forhåndsinnstillingen er 100 ml. Sett en kopp under kaffeutløpet. Hold tasten Meny/OK/minne inne i fem sekunder for å gå til programmeringsmodus.. Gå til menypunktet "Normal kopp". Trykk på tasten "Damp/tilbake". Start bryggeprosessen med "Brygg kaffe"-tasten. Stans bryggeprosessen med tasten "Normal/stor kopp" når ønsket fyllmengde er nådd. Når lyset i tasten "Brygg kaffe" slukker, trykker du på tasten "Meny/OK/minne". Displayet går tilbake til grunnstillingen. Fyllmengden er lagret. Ved fyllmengden over 220 ml anbefaler vi at du lar maskinen brygge to ganger, fordi kaffen ellers blir veldig tynn. Du kan brygge kaffen med normal, liten og stor mengde malt kaffe. Innstillingen "Normal" vises på displayet med 2 piler i midten. I innstillingen "Liten kaffemengde" er pilene til venstre, i innstillingen "Stor kaffemengde" til høyre. Gå til menypunktet "Kaffemengde". Kaffemengde-symbolet blinker. Reguler kaffemengden med tastene "Hele bønner/ malt kaffe" ( ) og "Normal/stor kopp" (+). Før kaffen brygges, fuktes den malte kaffen lett så den utvider seg. Det gir bedre aromautvikling. Du kan velge mellom normal, liten og stor forvætingsmengde. 18

17 Innstillingen er avhengig av kaffesort, malingsgrad og din personlige smak. Ved fin malingsgrad bør du velge stor forvætingsmengde. Innstillingen "Forvætingsmengde normal" vises på displayet med 2 piler i midten. I innstillingen "Liten forvætingsmengde" er pilene til venstre, i innstillingen "Stor forvætingsmengde" til høyre. Gå til menypunktet "Forvætingsmengde". Malt kaffe-symbolet blinker. Reguler forvætingsmengden med tastene "Hele bønner/malt kaffe" ( ) og "Normal/stor kopp" (+). Bryggetid Du kan velge mellom normal, kort og lang bryggetid. Innstillingen "Normal" vises på displayet med 2 piler i midten. I innstillingen "Kort bryggetid" er pilene til venstre, i innstillingen "Lang bryggetid" til høyre. Gå til menypunktet "Bryggetid". Symbolene for hele bønner og malt kaffe blinker samtidig. Reguler bryggetiden med tastene "Hele bønner/ malt kaffe" ( ) og "normal/stor kopp" (+). Bryggetemperatur Du kan velge mellom normal, lav og høy bryggetemperatur. Innstillingen "Normal" vises på displayet med 2 piler i midten. I innstillingen "Lav bryggetemperatur" er pilene til venstre, i innstillingen "Høy bryggetemperatur" til høyre. Forhåndsinnstilt verdi er "Høy". Gå til menypunktet "Bryggetemperatur". Damp-symbolet blinker. Reguler bryggetemperatur med tastene "Hele bønner/malt kaffe" ( ) og "normal/stor kopp" (+). PROGRAMMERE FORHÅNDSINNSTILLINGER Kaffemaskin MD

18 PROGRAMMERE FORHÅNDSINNSTILLINGER Energisparingsmodus Oppgi vannets hardhetsgrad Hvis maskinen ikke brukes en stund, skifter den til energisparingsmodus. Dette ser du ved at kontrollampen og damptasten blinker samtidig. Du kan avbryte energisparingsmodusen ved å trykke på en hvilken som helst tast. Du kan stille inn en tidsperiode på mellom 15 minutter og 11 timer og 15 minutter. 1 time er forhåndsinnstilt. Gå til menypunktet "Energisparingsmodus". Symbolene for malt kaffe og damp blinker. Bruk tasten (+) til å øke den innstilte tiden med 15 minutter. Bruk tasten ( ) til å redusere den innstilte tiden med 15 minutter. Den innstilte tiden vises med pilpar. Hvert pilpar øverst på displayet står for 1/4 time, hvert av de andre pilparene for en hel time. I det viste eksemplet er altså halvannen time innstilt. Tidspunktet for avkalking bestemmes automatisk av vannforbruket, og kan tilpasses vannets hardhetsgrad i tre trinn. Informasjon om vannets hardhetsgrad får du hos ditt lokale vannverk. Gå til menypunktet "Energisparingsmodus". Symbolet Recover blinker. Innstillingen "Normal" vises på displayet med to piler i midten. I innstillingen "Bløtt vann" er pilene til venstre, i innstillingen "Hardt vann" til høyre. Forhåndsinnstilt verdi er "Høy". Merk: Flere symboler vises når du trykker på tasten "Meny". Disse gjelder service og vedlikehold; se kap. "Rengjøring og pleie". 20

19 RENGJØRING OG PLEIE Før du rengjør maskinen, må du trekke støpselet ut av stikkontakten. FORSIKTIG! Sørg for at det ikke trenger fuktighet inn i huset. Det er fare for elektrisk støt. Rengjør aldri kaffemaskinen med aggressive, skurende eller etsende rengjøringsmidler. Rengjøring av maskinens utside Rengjør utsiden av maskinen og tilbehørsdeler med en myk, våt klut. Rengjøring av vannbeholderen Ta av vannbeholderen. Skyll vannbeholderen med rent vann. Sett vannbeholderen på plass igjen. Rengjøring av kaffeutløpet Kaffeutløpet kan tas av for rengjøring. Trykk på klipsen for å løsne sperren (A). Vipp kaffeutløpet mot maskinen (B). Trekk deretter kaffeutløpet ned og ut (C). Skyll kaffeutløpet med varmt vann. Sett kaffeutløpet på plass igjen. Følg skrittene A til C i omvendt rekkefølge. Pass på at klipsen låser. Bare da er kaffeutløpet riktig festet. Kaffemaskin MD

20 RENGJØRING OG PLEIE Rengjøring av bryggekomponenten Før du rengjør maskinen, må du trekke støpselet ut av stikkontakten. Ved daglig bruk må bryggekomponenten rengjøres jevnlig, minst en gang i uken. Bruk bare varmt vann til rengjøring. La maskinen kjøle seg ned. Åpne servicedøren. Løft bryggekomponenten litt og trekk den deretter forsiktig ut horisontalt. Skyll bryggekomponenten grundig med varmt vann. La den tørke. Rengjør servicerommet med en fuktig klut. Skyv bryggekomponenten forsiktig inn horisontalt, helt til den går i spor. Lukk servicedøren. Riktig justering av bryggekomponenten Hvis du ikke klarer å sette inn bryggekomponenten, kan du bevege den litt fra side til side, helt til de kileformede koblingsdelene på bryggekomponenten går i lås på motorens drivaksel. Hvis du fremdeles ikke klarer å sette inn bryggekomponenten, må du kontrollere at den er i riktig startposisjon. Dette er tilfellet ved en avstand på ca. 10 mm (se illustrasjon nedenfor). 22

21 RENGJØRING OG PLEIE Hvis avstanden ikke er riktig, må du gjenopprette startposisjonen gjennom å dreie på spindelen. Gå fram som følger: Drei bryggekomponenten helt til du ser koblingen. Sett overdelen av skrunøkkelen på drivakselen på bunnen av bryggekomponenten (kileformede deler). Drei spindelen helt til avstanden er ca. 10 mm (se illustrasjon). Juster eventuelt de kileformede koblingsdelene på bryggekomponenten slik at de passer til drivakselen. FORSIKTIG! Slå aldri på maskinen uten at bryggekomponenten er på plass. Ikke ta maskinen i bruk hvis du ikke har klart å sette inn bryggekomponenten riktig. Maskinen kan i så fall skades. Kontakt kundeservice. Kaffemaskin MD

22 RENGJØRING OG PLEIE Rengjøring av kaffegrutbeholderen Bryggekomponenten kan settes inn når den er i riktig startposisjon. Trekk ut kaffegrutbeholderen. Fjern gruten. Rengjør kaffegrutbeholderen under rennende vann og tørk den. Sett kaffegrutbeholderen på plass. Tømming og rengjøring av spillvannbeholderen Avkalking Tøm og rengjør spillvannbeholderen jevnlig, senest når den er full. Når den er full, vil nivåindikatoren i midten av spillvannbeholderen stikke ut. Trekk ut spillvannbeholderen. Ta av lokket til spillvannbeholderen. Rengjør spillvannbeholderen og lokket under rennende vann og tørk dem. Sett lokket på spillvannbeholderen. Sett spillvannbeholderen på plass. Maskinen starter bare hvis spillvannbeholderen er riktig satt inn. Maskinen må avkalkes jevnlig for at den skal fungere riktig. Du kan lese av hvor mye vann som er strømmet gjennom maskinen i forhold til når avkalking må utføres. For å se dette må du gå til programmeringsmodus. Trykk på tasten "Meny/OK/minne" i fem sekunder. Trykk på tasten "Meny/OK/minne" flere ganger, helt til "Refill" vises på displayet. Tell antall pilpar. Hvert par indikerer 1/14 av tillatt vanngjennomstrømning. 24

23 RENGJØRING OG PLEIE Forsiktig! Hvis du åpner damp/varmtvannsbryteren mens du er i dette menypunktet, starter avkalkingsprogrammet. Gå fram som følger for å avkalke maskinen: Sett en beholder som tar mer enn 1 liter under damp-/varmtvannsdysen. Fyll 1 liter avkalkingsløsning i vannbeholderen. Bruk avkalkingsmiddel for husholdningsappparater. Les bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet. Start avkalkingsprosessen ved å åpne damp-/ varmtvannsbryteren. Symbolene "Refill" og "Recover" blinker vekselvis mens avkalkingsprogrammet kjører i intervaller. Maskinen reagerer ikke på tastetrykk mens programmert kjører. Når avkalkingsprosessen er avsluttet, vises symbolet "Refill" på displayet. Tøm beholderen med det brukte avkalkingsmiddelet og sett den under damp-/ varmtvannsdysen igjen. Skyll vannbeholderen godt og fyll den med rent vann. Symbolet Refill blinker. Vent i 12 minutter. Når ventetiden er over, blinker symbolene "Refill" og "Recover" vekselvis. Det kommer vann ut av damp-/ varmtvannsdysen. Sett damp-/varmtvannsbryteren på "0" når vannbeholderen er tom. Avkalkingsprosessen er avsluttet. Maskinen forvarmes og går i normalmodus. Kaffemaskin MD

24 RENGJØRING OG PLEIE Samlet antall tilberedte kopper Du kan vise totalt antall tilberedte kopper. For å se dette, må du gå til programmeringsmodus. Hold tasten "Meny/OK/minne" inne i fem sekunder. På displayet blinker symbolene Normal kopp og M. Pilene forsvinner. Trykk på tasten "Meny/OK/minne" helt til to kaffekoppsymboler blinker samtidig på displayet. Totalt antall tilberedte kopper vises ved hjelp av pilpar. Hvert pilpar i kanten av displayet står for 500 tilberedte kopper. 26

25 HJELP VED DRIFTSFEIL Varselmelding Årsak/feilretting Symbol lyser: For lite vann i vannbeholderen. Etterfyll vann. Symbol blinker: Problem med vanngjennomstrømningen. Slå av maskinen og la den være avslått i en halv time. Slå den deretter på igjen. Kontakt kundeservice hvis feilen vedvarer. Symbol lyser selv om det er nok vann i tanken. Det er kanskje luft i spalten mellom sensor og flottør. Beveg maskinen forsiktig slik at vannet strømmer inn. Symbol lyser: Du har brukt damp-/varmtvannsbryteren mens maskinen brygger kaffe eller gjennomfører selvtest. Drei damp-/varmtvannsbryteren tilbake til "0". Symbol lyser samtidig som "M" blinker: Tap av elektroniske data i maskinen. Dette forårsaker ingen driftsfeil. Trykk på tasten "Brygg kaffe". "Warning" slukker og "M" slutter å blinke. Symbol blinker: Bryggekomponenten er ikke riktig satt inn. Kontroller at den sitter riktig (se kap. "Rengjøring av bryggekomponent") og start maskinen på nytt. Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer. Symbol lyser: Spillvannbeholderen eller kaffegrutbeholderen er ikke riktig satt inn. Sørg for at de sitter riktig. Symbol blinker: Du har tilberedt 10 kopper kaffe. Tøm kaffegrutbeholderen. Ta alltid ut kaffegrutbeholderen i minst 20 sekunder, slik at måleren for rengjøringsintervaller blir tilbakestilt. Flere symboler lyser samtidig (f. eks. "Refill" og "Recover"): Sensorene varsler om tilsmussing inne i maskinen. For å rengjøre maskinen gjennomfører du en avkalking uten å tilsette avkalkingmiddel. Kaffemaskin MD

26 HJELP VED DRIFTSFEIL Bryggekomponenten kan ikke tas ut av maskinen. Symbolet "Refill" blinker selv om det er vann i beholderen. Det kommer ikke kaffe ut av maskinen, selv om du har trykket på "Brygg kaffe". Pumpelyden er uvanlig høy. Den ferdige kaffen er for tynn eller det kommer bare vann ut av kaffeutløpet. Det kommer ikke ut damp selv om du har trykket på damptasten. Det har kommet vann inn i kvernen. Døren er blitt åpnet; en av funksjonene "Varm opp", "Selvtest" eller "Brygg kaffe" er blitt avbrutt. Du har ikke rengjort filteret i bryggekomponenten. Trekk ut støpselet og sett det inn igjen for å starte en ny selvtest. Ta ut kaffegrutbeholderen og lukk servicedøren. Hold tasten "Brygg kaffe" inne i ca. 5 sekunder og slå på maskinen. Vannbeholderen er ikke riktig satt inn. Det er smusspartikler i slangen til vannbeholderen. Sett inn tanken riktig. Rengjør slangen til vannbeholderen. Det er ikke nok vann i vannbeholderen. Det er smusspartikler i filterhullene i bryggekomponenten. Kaffebønnene i vannbeholderen er fuktige. Sett vannbeholderen inn på nytt. Kontroller at det er nok vann i beholderen og etterfyll evt. vann. Fyll beholderen med vann uten å trykke på noen tast, og sett dampbryteren på "ON" i cirka 30 sekunder. Trekk ut støpselet og rengjør bryggekomponenten. Det er ikke nok kaffebønner i beholderen. Det er ikke fylt på nok malt kaffe, evt. ikke fylt ordentlig på. Malt kaffe blokkerer inntakskanalen. Fuktige kaffebønner har ført til at malt kaffe blokkerer inntakskanalen. Kontroller kaffebønnene. Rengjør inntakskanalen for malt kaffe. Fremmedlegemer har tilstoppet innsiden av inntakskanalen.. Ta av gummimansjetten og rengjør den. Trekk ut støpselet med en gang. Du kan først bruke kaffemaskinen etter at kaffebønnebeholderen og kvernen er tørket godt med en klut. 28

27 AVFALLSHÅNDTERING Maskinen lager uvanlig høy lyd når den brygger kaffe. Maskinen lager fortsatt høy lyd når den brygger, selv om bryggekomponenten er rengjort. Det er fremmedlegemer i bunnen av bryggekomponenten. Trekk ut støpselet og ta ut bryggekomponenten. Rengjør bryggekomponenten. Ta ut kaffegrutbeholderen, lukk servicedøren og hold deretter tasten "Brygg kaffe" inne i 5 sekunder. Pilene på displayet beveger seg mot urviseren samtidig som en av varselmeldingene vises. Kontakt kunderservice dersom ved vedvarende driftsfeil. AVFALLSHÅNDTERING Kast aldri maskinen sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Lever maskinen til din lokale miljøstasjon eller til en elektroforhandler for resirkulering. Kaffemaskin MD

28 TEKNISKE DATA Strømforsyning: Effektopptak: Dimensjoner (B x H x D): Vekt: Vannbeholder: Kaffebønnebeholder Kaffegrutbeholder 230 V ~ 50 Hz 1300 W ca. 34,2 x 36,6 x 36,7 cm ca. 9 kg 1,4 l 250 g 0,6 l Med forbehold om tekniske endringer! 30

Clatronic kaffe/espressoautomat

Clatronic kaffe/espressoautomat Clatronic kaffe/espressoautomat Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETINFORMASJON NO Les denne bruksanvisningen nøye før apparatet blir installert og tas i bruk. Kun på denne måten kan man oppnå optimale resulteter og maksimal sikkerhet BESKRIVELSE AV APPARATET (se figur på s. 3) De

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71

Sikkerhet... 70. tilberedelse av varmt vann... 77 Tilberedelse...77 Endring av mengde...78. Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Innhold Innledning... 70 Symboler som brukes i disse instruksjonene...70 Bokstaver i parentes...70 Problemer og reparasjoner...70 Sikkerhet... 70 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 71 Bruksanvisning...

Detaljer

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S NO Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S Velkommen til Saeco! Gratulerer med din nye Saecomaskin, en maskin av beste klasse. Kaffestunden tilhører et av livets beste krydder

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7860 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HD7860 1 NORSK Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Symboler som brukes i disse instruksjonene De viktigste advarslene vil være merket med disse symbolene. Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Forsiktig!

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79

innhold SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL... 79 innhold INTRODUKSJON... 79 Symboler som brukes i disse instruksjonene...79 Bokstaver i parentes...79 Problemer og reparasjoner...79 SIKKERHET... 79 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...79 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET N Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8847 HD8848 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 4000-serien 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8847 HD8848 09 Norsk NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING

Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome. Type HD8753 BRUKSANVISNING Registrer produktet ditt å få assistanse på nettstedet www.philips.com/welcome 09 Norsk Type HD8753 BRUKSANVISNING 09 NO LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. 2 NORSK Gratulerer med kjøpet

Detaljer

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHETSANVISNINGER BESKRIVELSE AV APPARATET TEKNISKE DATA Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET Disse ordene

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE3811-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3860460 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3859683

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX PE4511-M http://no.yourpdfguides.com/dref/3859683 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NO Bruksanvisning Kaffemølle. CM 90 Serie

NO Bruksanvisning Kaffemølle. CM 90 Serie NO Bruksanvisning Kaffemølle CM 90 Serie Innholdsfortegnelse Sikkerhetshenvisninger... 3 Pakke ut apparatet... 4 Krav til monteringsstedet... 4 Før første gangs bruk... 5 Innstilling av finhetsgrad...

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

Oppsumering. Programmering av vannets hardhet.80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 Oppsumering Innledning...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 Sikkerhet...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 Bruk i samsvar med tiltenkt formål. 72 Bruksanvisning...72 Beskrivelse...72

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning Kaffemølle. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffemølle. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffemølle Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innholdsfortegnelse Sikkerhetshenvisninger... 3 Pakke ut apparatet... 4 Krav til monteringsstedet... 4 Før første gangs bruk... 5 Innstilling

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68

INNHOLD. Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 INNHOLD Innledning...68 Symboler som brukes i disse instruksjonene... 68 Bokstaver i parentes... 68 Problemer og reparasjoner... 68 Sikkerhet...68 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon... 68 bruk i samsvar

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92

Innhold. SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL. 92 BRUKSANVISNING... 92 Innhold INTRODUKSJON... 91 Symboler som brukes i disse instruksjonene...91 Bokstaver i parentes...91 Problemer og reparasjoner...91 SIKKERHET... 91 Grunnleggende sikkerhetsinformasjon...91 BRUK I SAMSVAR

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

HD8824 HD8825 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 3000 series. Må leses nøye før du bruker maskinen.

HD8824 HD8825 BRUKERVEILEDNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskin 3000 series. Må leses nøye før du bruker maskinen. Superautomatisk espressomaskin 3000 series 09 BRUKERVEILEDNING Må leses nøye før du bruker maskinen. HD8824 HD8825 Norsk 09 NO Registrer produktet ditt og få assistanse på www.philips.com/welcome 2 NORSK

Detaljer

NOR. NOR Gebruiksaanwijzing. Réf: ROMEO/V1/Aug04

NOR. NOR Gebruiksaanwijzing. Réf: ROMEO/V1/Aug04 NOR Sikkerhetsanvisninger..................... 2 Deler og brytere......................... 2 Viktig informasjon....................... 3 Førstegangsbruk......................... 3 Tilberedning av kaffe.....................

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer