ES 100. Brukermanual Brugsanvisning. Norsk Dansk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ES 100. Brukermanual Brugsanvisning. Norsk Dansk"

Transkript

1 Norsk Dansk Brukermanual Brugsanvisning ES 100 Les brukermanualen og sikkerhetsinstruksene før maskinen tas i bruk! Læs denne anvisning og sikkerhedsanvisningerne grundigt, inden du tager apparatet i brug!

2 Montering Betjening a Monter varmeplaten Installer varmepladen b Ta av beskyttende folie Fjern beskyttelsesfolien Støpsel Fest Dytt i horisontal stilling Stik Tilslut Anbring i vandret stilling Sett i støpselet Tilslut til stikkontakt Forberedelse Klargøring Hver dag før første kopp Hver dag før første kop Fyll vannbeholderen Fyld vandbeholderen Håndtaket er i lukket stilling Luk kloen friskt vann frisk vand 3. Slå på Tænd for strømmen Automatisk skylling og forvarming Automatisk skyl og foropvarmning oppvarming opvarmning Hver dag etter siste kopp Dagligt efter sidste kaffe Tøm kapselbeholder Tom kapselbeholder Tøm dryppbakken Tom drypbakke Ukentlig Rengjøring Rengør Fuktig klut, mildt og skånsomt rengjøringsmiddel Fugtig klud, mildt rengøringsmiddel uden skurepulver Ugentlig service Vannbeholder Dryppbakke Kapselbeholder Vandbeholder Drypbakke Kapselbeholder 1

3 Espresso Sett inn kapselen Indsæt kapsel Sett koppen på dryppristen Sæt en kop på drypgitteret Velg: Vælg: Espresso kommer ut Espressoen kommer ud automatisk automatisk Løft håndtaket Udløs kapsel Kapselen sklir ned i kapselbeholderen Kapslen falder ned i kapselbeholde ren Hold systemet varmt Hold systemet varmt 2 Temperaturindikator Temperaturindikator blinker blinker lyser konstant konstant blinker hurtig: blinker hurtigt Maskinen varmer opp etter å ha blitt slått på/laget damp Maskinen varmer op efter at være blevet tændt/have lavet damp Maskinen er overopphetet. For avkjøling, se Cappuccino 4 Maskinen er for varm. Se Cappuccino 4 om afkøling. Statusdisplay Advarselslampe Kapselbeholderen er full Kapselbeholderen er fyldt Drei knappen til «O» Luk dampventilen «O» Kontakt Nespresso Professional Kontakt autoriseret forhandler

4 Varmt vann/ damp PÅ Varmt vand/damp TIL Knapper/lys Knapper Håndtak Håndtag Vannivå Vandstand Varmt vann/ damp AV Varmt vand/damp FRA Munnstykke for Varmt vann/damp Mundstykke til varmt vand/damp Dryppbakke Drypbakke Kapselbeholder Kapselbeholder Drypprist Drypgitter PÅ/AV TÆND/SLUK Liten kopp Lille kop Stor kopp Stor kop Varmt vann Varmt vand Damp Damp Minne Hukommelse Knapper Knapper Temperaturindikator Temperaturindikator Kontrollys Kontrollamper Capsule container full Close steam valve Call service desk Stand-by indikator Advarselslampe 3

5 Melkeskum til Mælk skummes til Cappuccino Fyll med kald melk Fyld kold mælk på ~ 2 cm Velg «Damp» Vælg "damp" varmer opp Varmer op Skum OK Skum ok Vær oppmerksom på varmt munnstykke Mundstykket er varmt For varmt for varmt Sett en beholder under munnstykket Anbring modtager La vannet renne i 30 sekunder Lad vandet rinde i 30 sekunder Systemet avkjøles Køl systemet af se se Espressoen traktes direkte i Espresso melkeskummet Lav espressoen direkte i den Espresso opskummede mælk Tørk av munnstykket med varmt vann + klut Skyl mundstykket med varmt vand, og rengør 4

6 Varmt vann Varmt vand automatisk og/ automatisk og/ Varmt vann Varmt vand Vær oppmerksom på varmt munnstykke Mundstykket er varmt MEGET VARMT vann Skoldhedt vand varmer opp varmer op Vær oppmerksom på varmt munnstykke Mundstykket er varmt Varm sjokolade Varm kakao automatisk og/ automatisk og/ Hell pulver i en stor kopp Hæld pulveret i en stor kop Fyll 1/4 av koppen med kaldt vann Fyld koppen 1/4 op med koldt vand Rør godt Omrør Fyll koppen helt opp med varmt vann Tilsæt varmt vand, indtil koppen er fuld For varmt for varmt Avkjøl systemet (se cappuccino «4») Køl systemet af (se Cappuccino «4») 5

7 Kalkfjerning Munnstykke Mundstykke Afkalkning Kalkfjerningsvarsel Advarsel om afkalkning Alle grønne lys blinker Alle grønne lamper blinker Skru ut munnstykket Skru mundstykket af Ta det fra hverandre + rengjør Adskil og rengør Forberedelse Klargøring Slå AV maskinen Sluk for maskinen Fjern kapselen Udløs kapsel Tøm dryppbakken Tøm drypbakken 0,1 l kalkfjerningsmiddel + 0,9 l vann 0,1 l afkalkningsmiddel + 0,9 l vand Sett en beholder under kaffeutløpet Anbring en modtager Kalkfjerning Afkalkning START: Samtidig, 3 sekunder samtidigt, 3 sekunder Bruk aldri eddik Brug aldrig eddike Lamper Φωτάκι λειτουργίας 3 sykluser Varmt vann AV 3 cyklusser Varmt vand TIL 2 sykluser 2 cyklusser Skyll Skyl Lamper Lamper START: Samtidig, 3 sekunder samtidigt, 3 sekunder Tøm dryppbakken. Skyll vannbeholderen grundig og fyll helt opp Tøm beholderne. Skyl og fyld vandbeholderen helt op 2 sykluser 2 cyklusser Lamper Φωτάκι λειτουργίας Varmt vann AV Varmt vand TIL 2 sykluser 2 cyklusser Avslutte Afslut Sett munnstykket sammen og skru det på igjen Saml mundstykket, og skru den på Maskinen slår seg av automatisk. Kalkfjerningsprosessen er ferdig Maskinen slukker automatisk. Afkalkningen er færdig 6

8 Væskemengde Mængder 1 Ny innstilling Fabriksindstilling 40 ml 110 ml Endre innstilling Skift indstilling Trykk på knapp M Kaffe Tryk på M Kaffe Varmt vann Varmt vand 2 Innen ti sekunder Inden for 10 sekunder 3 Fyll OK 4 koppen Fyld koppen min. 15 ml min. 15 ml Innen 10 sekunder: Trykk på knapp M Tryk på M inden for 10 sekunder Trykk og hold inne Tryk og hold nede Slipp knappen Slip knappen Ny innstilling er registrert De nye mængde er gemt Feilsøking Fejlfinding Ingen indikasjon Ingen angivelse Sjekk støpsel og sikringer Kontroller stik og sikringer Kaffen er ikke varm nok Kaffen er ikke varm nok Kaffe kommer ikke ut Rengør, og afkalk evt. maskinen Forvarm koppen, kjør gjennom kaffefunksjonen uten kapsel. Fjern kalk ved behov Forvarm koppen. Afkalk evt. maskinen Rengjør, fjern kalk ved behov Rengør, og afkalk evt. maskinen Det kommer ikke kaffe, bare vann Ingen kaffe, kun vand Rengjør, sett kapselen inn riktig Rengør/indsæt kapslen korrekt Melken skummer ikke Mælken skummer ikke Rengjør munnstykket, bruk kald melk Rengør mundstykket. Brug kold mælk 7

9 Sikkerhetsinstrukser Studer instruksene nøye før du bruker kaffemaskinen for første gang. Oppbevar dem et sted der du kan finne dem og slå opp senere. Nespresso Professional påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feilaktig bruk av maskinen. I en eventuell nødsituasjon, trekk straks ut støpselet fra stikkontakten. Barn, spesielt små barn, må aldri bruke maskinen uten nøye tilsyn. Sjekk at spenningen som står på merkeplaten er den samme som hovedspenningen. Kople maskinen kun til jordede stikkontakter. Bruk av feil koplinger fører til at garantien faller bort. Maskinen er beregnet kun til innendørsbruk. Varmt vann, damp, munnstykket blir meget varm. Fare for forbrenning! For å varme drikke: Senk munnstykket så langt ned i væsken som mulig. Ellers kan det sprute ut damp og væske. OBS: Tapp ikke varmt vann når temperaturindikator for varmt vann/damp (rødt lys) blinker hurtig. Det vil føre til at det spruter en sterk dampstråle i stedet for varmt vann fare for forbrenning! Før du Lager espresso varmt vann, må systemet avkjøles. Senk munnstykket i en beholder med kaldt vann. Varmt vann til rødt lys ikke lenger blinker. Bruk alltid håndtaket for å låse inn kapselen. Løft aldri opp håndtaket når maskinen er i bruk. Ta støpselet ut av stikkontakten hvis maskinen ikke brukes over lengre tid (for eksempel i ferien). Før rengjørings- og vedlikeholdsarbeid, tas støpselet ut av stikkontakten og maskinen avkjøles. Bruk ikke maskinen hvis den ikke fungerer helt som den skal hvis den viser tegn til skade. Ved funksjonssvikt skade, ta kontakt med Nespresso Professional. Alle andre prosedyrer enn normal bruk, rengjøring og vedlikehold må utføres av Nespresso Professional. Legg aldri maskinen, ledningen støpselet i vann annen væske. Pass på at ledningen er utilgjengelig for barn. La aldri ledningen ligge i nærheten av i kontakt med maskinens varme deler, varmekilde skarp kant. Når ledningen støpselet er skadet, må du ikke bruke maskinen. For å unngå fare, få den defekte delen reparert skiftet ut av Nespresso Professional. Sett aldri maskinen på et underlag som er varmt, for eksempel varmeplate. Må aldri brukes ved åpen ild. For sikkerhets skyld, bruk kun deler og tilbehør fra Nespresso Professional til din maskin. Bruk aldri maskinen uten dryppbakke og rist. Alle maskiner fra Nespresso Professional er underlagt streng kontroll. Det utføres praktiske holdbarhetstester omstendigheter på tilfeldig utvalgte enheter for å påvise eventuell funksjonssvikt. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av feil bruk annen bruk enn det som maskinen ble konstruert til. Kalkfjerning: 2 Forberedelse: Les nøye sikkerhetsinstruksene på pakken. 3. Kalkfjerning: Ikke åpne håndtaket og bruk ikke munnstykket under fjerning av kalk. 4. Skylling: Skyll vannbeholderen grundig og rengjør maskinen for å unngå at rester av kalkfjerningsmiddelet ligger igjen. Avhending: Trekk ut strømledningen. Kutt av kabelen helt inntil maskinen. Ta med maskinen og ledningen til det lokale avfallsanlegg. Denne TSM SUCCESS MANUAL er blitt kontrollert av det sveitsiske elektrotekniske forbundt, SEV. Det er kontrollert at sikkerhetsrelevante standarder er overholdt, og bruksanvisningen er blitt analysert ved hjelp av en bruksorientert risikoanalyse for å kontrollere om instruksjonene er komplette og korrekte for å sikre en sikker bruk av maskinen. I denne forbindelse går vi ut fra at maskinen blir brukt fornuftig TSM SUCCESS MANUAL Safe to use - easy to understand due to TSM - Total Security Management and ergonomic communication 8

10 Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger grundigt, inden kaffemaskinen tages i brug. Opbevar dem et sted, hvor du kan finde dem og slå op i dem senere.ved forkert brug af maskinen bortfalder enhver garanti fra Nespresso Professional I nødstilfælde: Træk øjeblikkeligt stikket ud af stikkontakten. Børn, især små børn, må aldrig bruge apparatet uden opsyn. Kontroller, at strømstyrken på mærkepladen svarer til strømstyrken i stikkontakten. Apparatet må kun tilsluttes stikkontakter med jordforbindelse. Ved brug af forkerte tilslutninger bortfalder garantien. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug. Mundstykket til varmt vand, damp, varmt vand/damp bliver skoldthedt. Fare for forbrændinger! Peg aldrig udstrømmende varmt vand damp mod kroppen. Fare for forbrændinger! Sådan varmes drikken op: nedsænk dampmundstykket så dybt som muligt i væsken, da damp og væske s kan sprøjte udad. Bemærk: Undgå at tappe varmt vand, mens den røde temperaturindikatorlampe blinker hurtigt. Det vil medføre en kraftig dampstråle i stedet for varmt vand, og der er fare for forbrændinger! Inden espresso varmt vand tilberedes, skal systemet køles af. Nedsænk varmtvandsarmen i en beholder med koldt vand. Tap varmt vand, indtil den røde lampe ikke længere blinker. Luk kapselbeholderen vha. håndtaget. Må aldrig åbnes under brug. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis maskinen ikke bruges i længere tid (ferier). Inden rengøring og service skal stikket trækkes ud af stikkontakten, og maskinen skal køle af. Brug aldrig maskinen, hvis den ikke fungerer perfekt udviser tegn på skader. I tilfælde af driftssvigt skader skal du kontakte Nespresso Professionals nærmeste serviceafdeling. Alle andre procedurer end normal brug, rengøring og vedligeholdelse skal udføres af servicepersonale hos Nespresso Professional. Nedsænk aldrig maskinen, kablet stikket i vand andre væsker. Hold strømkablet uden for børns rækkevidde. Lad aldrig kablet ligge i nærheden af i direkte kontakt med maskinens varme dele, en varmekilde skarpe kanter. Brug aldrig maskinen, når strømkablet stikket er beskadiget. For at undgå fare skal du lade Nespresso Professionals kundeservice reparere udskifte den defekte del. Placer aldrig maskinen på en varm overflade, f.eks. en varmeplade. Brug aldrig maskinen i nærheden af åben ild. Af hensyn til sikkerheden bør du kun bruge reservedele og tilbehør fra Nespresso Professional, som er beregnet til maskinen. Undgå at bruge maskinen uden drypbakken og drypgitteret. Alle Nespresso Professionals apparater udsættes for streng kontrol. Der udføres holdbarhedstests under praktiske omstændigheder på tilfældigt udvalgte enheder for at påvise eventuel funktionssvigt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge af forkert anvendelse anden anvendelse end den, som maskinen er konstrueret til. Afkalkning: 2. Klargøring: læs sikkerhedsanvisningerne på pakken. 3. Afkalkning: undgå at åbne kloen, og brug aldrig dampmundstykket under afkalkningen. 4. Skyl: skyl vandbeholderen, og rengør maskinen, så eventuelle rester af afkalkningsmidlet undgås. Bortskaffelse: Træk strømstikket ud. Skær kablet over helt inde ved maskinen. Tag maskinen og kablet til det lokale affaldsdepot kundeservice. Denne TSM SUCCESS MANUAL er kontrolleret af SEV for konformitet med de sikkerhedsmæssige standarder og er blevet analyseret af en anvendelsesorienteret risikoanalyse for at bekræfte, at anvisningerne for sikker brug af maskinen er fuldstændige og korrekte. Dermed antager vi, at maskinen anvendes i overensstemmelse dermed. 9

11 Optional accessories Accessoires optionnels Optionales Zubehör Accessori opzionali Дополнительные принадлежности Accesorios opcionales Optioneel toebehoren Wyposażenie opcjonalne Valgfritt tilbehør Προαιρετικά αξεσουάρ Tillval Valgfrit tilbehør NESPRESSO descaling kit Kit de détartrage NESPRESSO NESPRESSO Entkalkungs-Set Kit di decalcificazione NESPRESSO Комплект для снятия накипи NESPRESSO Kit de descalcificación NESPRESSO NESPRESSO ontkalkingsset Zestaw do odkamieniania NESPRESSO NESPRESSO kalkfjerningsett Σετ απασβέστωσης ΝESPRESSO Avkalkningskit till NESPRESSO NESPRESSO-afkalkningssæt Spare parts Pièces de rechange Ersatzteile Pezzi di ricambio Запасные детали Recambios Onderdelen Części zamienne Reservedeler Ανταλλακτικά Reservdelar Reservedele Water tank Réservoir d eau Wassertank Contenitore dell acqua Бачок для воды Depósito de agua Waterreservoir Zbiornik na wodę Vannbeholder Ντεπόζιτο νερού Vattentank Vandbeholder Inset for water filter Pièce pour filtre à eau Einsatz für Wasserfilter Pezzo per filtro dell acqua Вставка для фильтра воды Soparte filtro de agua Binnenbak waterreservoir voor Brita waterfilter Wkład na filtr do wody Innlegg for vannfilter Στέλεχος τοποθέτησης για φίλτρο νερού Insats till vattenfilter Indlæg til vandfilter Drip tray Bac d égouttage Abtropfschale Vaschetta raccogligocce Поднос Bandeja de goteo Lekbakje Miseczka odciekowa Dryppbakke οχείο κέλυφος υποδοχής νερού Droppback Drypbakke Capsule container Réservoir à capsules Kapselbehälter Contenitore delle capsule Емкость для капсулы Depósito de cápsulas Capsulebakje Zbiornik na kapsuły Kapselbeholder οχείο υποδοχής για κάψουλες Kapselbehållare Kapselbeholder Technical data Données techniques Technische Daten Dati tecnici Технические данные Datos técnicos Technische gegevens Informacje techniczne Tekniske opplysninger Τεχνικά στοιχεία Tekniska data Tekniske data V 50 Hz 3l 1300 W 6.6 kg 19 bar max. TSM SUCCESS MANUAL Safe to use - easy to understand due to TSM - Total Security Management and ergonomic communication 268 cm 465 cm cm

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Retriever 6250 SR 1800

Retriever 6250 SR 1800 Retriever 6250 SR 1800 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56419420 (propane), 56419421 (gas), 56419422 (diesel) Nilfisk MODELS 56418004 (propane), 56418005 (gas), 56418006 (dual fuel

Detaljer

Velkommen til ThermaCELL teknologi

Velkommen til ThermaCELL teknologi T R Å D L Ø S E & O P P L A D B A R E Velkommen til ThermaCELL teknologi Kjære kjøper av varmesåler fra ThermaCELL : Vi er glade for din beslutning om å gå til anskaffelse av varmesåler fra ThermaCELL,

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer