BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT"

Transkript

1 BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, Milano Italy N.F. ANNO Lt. 1, MPa MOD. MINI VOLT. 220 Hz WATT IPX2 KAFFEMASKINEN S UTSTYR A Filter holder med utløp for to kopper B C D E F G Filter sett Vannfordeler Børste Tamper T nøkkel for vannfordelingsregulator Doseringsmål 1

2 Innstallasjon av kaffemaskinen må utføres av kvalifisert eller autorisert servicepersonell i henhold til produsentens manual. Vennligst les nøye igjennom hele manualen, da den inneholder viktige opplysninger om sikkerhet, installasjon, bruk og service. Ukorrekt installasjon kan medføre skade på personer, dyr og omgivelser, og produsenten kan ikke stå ansvarlig for slike feil. Maskinens elektriske sikkerhet er kun sikker når maskinen er tilkople strøm I henhold til lokale bestemmelser. Installatør kan ikke endre strøm kretsen BRUKERINFORMASJON Etter at all emballasje er fjernet, plasseres kaffemaskinen på et jevnt og stødig underlag. Bruk kun kaldt og rent drikkevann. Maskinen leveres uten el kontakt og må utstyres med en godkjent jordet en-fase kontakt. VEDLIKEHOLD OG ADVARSLER Dette produktet skal bare brukes til det den er produsert for: - lage espressokaffe ved hjelp av varmt vann under trykk på ristet, kvernet kaffe. - produksjon av damp. Vær forsiktig! All uforsiktig bruk kan forårsake skader og er farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av unøyaktig og uforsvarlig bruk som avviker fra brukermanualen, Kaffemaskinens sikkerhetsgaranti forutsetter elektrisk jordet tilkobling. Dette grunnleggende kravet må kontrolleres og godkjennes av kvalifisert personell. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på grunn av manglende jordet tilkobling. Generelle regler ved bruk av elektriske apparater: -ikke berør apparatet hvis du er våt på hender eller føtter -ikke berør apparatet uten fottøy -ikke la barn eller ikke autoriserte personer bruke apparatet -ikke dra i ledningen for å slå av apparatet -ikke plasser apparatet i vann eller noen form for væske -ikke la apparatet stå tilkoblet uten tilsyn over lengre tid -utarbeid rutiner for renhold og vedlikehold hvis apparatet ikke fungerer som det skal, skru av hovedbryter og hovedklokke. 2

3 All uforsiktig bruk eller mangelfulle kunnskaper fra brukermanualen gir ingen klagerett eller garanti fra produsenten. OPPSTART Følg instruksjonen ved hjelp av illustrasjonen (side 5) Løft opp den øvre risten (5) og ta ut vanntanken (6) ta ut slangen. Fyll opp vanntanken med rent friskt vann, (ca 3 liter ). Bruk rent friskt vann med lavt kalkinnhold. Dette er viktig og forlenger maskinens levetid. Sett vanntanket tilbake på plass og sett på slangen Sett risten på plass(5). Skru på hovedbryteren (1). På få minutter fylles kokeren opp til riktig nivå. Alle lysene på panelet (3) vil nå blinke. Inntil steam tank har oppnadd riktig temperatur er varmeelementet ikke aktivt o gruppehodet... Når vannet (4) har oppnådd riktig temperatur, stopper lysene og blinke. Kaffemaskinen er nå klar til bruk HVORDAN LAGE EN ESSPRESSO NB! For å oppnå den beste kaffen er det viktig ha filterholderen (7) konstant tilsluttet gruppehodet (4) for å opprettholde riktig temperatur. Løsne filterholderen(7). Vær forsiktig, metalldelene er varme! Rengjør filteret og fyll det opp med nymalt fersk kaffe (1 mål kaffe til 1 kopps filter 2 mål kaffe til et 2 koppers filter). Press kaffen lett med tamperen og tørk godt av filterringen så den er fri for kaffe. Skru på filterholderen(7) til gruppehodet (4 ) til den er lukket og trykk på ønsket antall koper (PI-P2). Når lyset slukker på brytere er kaffen ferdig, NB! Denne kaffemaskinen har tre knapper (2 for elektronisk dosering og 1 for kontinuerlig kaffetilførsel og stopp). Kun teknisk personell kan programmerere dette ved installasjon av maskinen. Brukeren skal ikke gjøre dette på egenhånd. VIKTIG Ikke hold hendene under gruppehodet når den er I bruk. Ikke berør metall deler på gruppen og filterholderen da de er svært varme og kan føre til stygge brannskader. 3

4 HVORDAN VARME MELK (FOR CAPPUCCINO) Hell melk i en mugge. Sett damptuben (9) ned i melkemuggen og (8) og åpne for damptilførselen. Når riktig temperatur er oppnådd, steng damptilførselen (8). Husk å rengjøre tuben for melkerester med en ren, fuktet klut etter hver gang den har vært I bruk. Damptilførselen (8) må aldri åpnes før den er plassert ned i melken i melkemuggen(9).man kan brenne seg alvorlig på dampen. BRUKERS VEDLIKEHOLD Riktig og systematisk vedlikehold av kaffemaskinen garanterer for et funksjonelt produkt. Galt og mangelfullt vedlikehold kan forårsake skade på mennesker og dyr. Produsenten kan ikke stilles til ansvar for dette. Bruk beskyttelseshansker under vedlikeholdet av kaffemaskinen Skru av hovedbrytere (1) og steng vanntilførselen før du starter vedlikeholdet. UTVENDIG VASK AV KAFFEMASKINEN Vask maskinen med en ren og godt oppvridd klut. Ikke bruk skuremidler. RENGJØRING AV DELER SOM ER I KONTAKT MED DEN MALTE KAFFEN Daglig, og bare når maskinen er avskrudd, tar du ut filterholderen (7) fra group(4) og tar filteret ut av filterholderen (7). Vask alle deler med utstyrsbørsten for å fjerne alle kafferester. Rens groupen og skyll med børsten. Ta ut oppsamlingskammeret(10) og kopperisten (11) og fjern alle kafferester. PERIODISK RENGJØRING Hver 15. dag tas sprederen og holder til sprederen ut ved hjelp av T nøkkelen og rengjøres med en ren børste. monter tilbake delene omhyggelig. Gal montering kan resultere ii dårlig kaffe og skade gruppen

5 FIG

6 P P 2 P 3 FIG 2 1 Hovedbryter 2 Lys 3 Trykknapp panel (3 brytere) 4 Group hode 5 Øvre rist 6 Vanntank 3 liters kapasitet 7 Komplett filterholder 8 Damp regulator 9 Damptube 10 Oppsamlingskum 11 Kopperist 12 Manometer 13 Panel 14 Skruer 15 Beskyttelsesrist for kokedelen 16 Temperaturregulator FORKLARING ALARMER Elektronisk kontrolltavle overvåker riktig funksjon. Lysblink varsler hvis problemer oppstår: Sakte blinking på lampen på kontrollpanelet etter at trykkbryteren er trykket på Denne alarmen kan bli utløst hvis man trykker P2 og P3 i løpet av 3 sekunder. Det betyr at volum måleren ikke fungerer. Operatøren må trykke P3 for å stoppe overfylling av kaffe. Sakte blunking på alle lampene Denne alarmen kan utløses hvis kokerens automatiske velger trykkes inn i mer enn 2 sekunder. Maskinen kobler seg ut, og operatøren må slå av hovedbryteren og deretter slå den på igjen.. Sekvens blunking på alle lampene Alarmen utløses når vanntanken er tom. Operatøren må fylle tanken. Rask bunking på alle lamper Denne alarmen utløses hvis temperatur føler ikke fungerer. 6

7 REGULERING AV TEMPERATUREN I KAFFE GROUPEN Den innebygde temperaturkontrollen kan reguleres mellom 85 og 110 C. Temperaturen settes på følgene måte: For å øke temperaturen, skru temperaturregulatoren (figur 3) med klokken, for å senke temperaturen, skru reguleringsknappen mot klokken (temperaturregulatoren kan skrus ¾ rundt for å oppnå maksimalt temperaturvalg mellom 85 og 110 C ). TEMPERATUR REGULATOR 85 C C Figur 3 HVORDAN PROGRAMMERE KAFFEDOSERINGEN Kaffedoseringen programmers på følgende måte: Hold P3 knappen på panelet inne i ca 30 sek, til alle tre lampene lyser. Klargjør filterholderen og trykk på knapp P1 (kaffetilførselen begynner), når ønsket mengde er oppnådd, trykk på knapp P3, (lampen ved knapp P1 slokker). Gjenta prosedyren ved å trykke på knapp P2 (kaffetilførselen begynner), når ønsket mengde er oppnådd, trykk på knapp P3. (bare lampen ved knapp P3 lyser). For å lagre denne innstillingen og fullføre prosedyren, trykk på P3 knappen en gang til (og lampen ved P3 slokker). HVORDAN PROGRAMMERE PRE-INFUSJONSTIDEN Det er mulig og justere pre-infusjonstiden på følgende måte: Hold knappen P1 inne, samtidig som du slår på maskinen, lampen ved knapp P1 vil lyse, skru avmaskinen og deretter på en gang til. På denne måten har du lagret pre-infusionstiden til 4 sek. Hvis du foretrekker kortere tid, 2sek, gjenta hele prosedyren, men trykk da på P2 knappen i stedet for P1, lampen ved P2 knappen vil da lyse.. Hvis du ønsker å slette pre-influsjonstiden totalt, følg prosedyren som over, men trykk inn P3 knappen når du slår på maskinen, tilhørende lampe vil lyse og du slår maskinen av og på igjen. FØLGENDE INFORMASJON ER KUN FOR AUTORISERT PERSONELL REGULERING AV DAMPTRYKK Damptrykket i kokeren kontrolleres av en justerbar trykkmåler. Justering av trykket: Fjern det øvre panelet (5), ta fra hverandre kokerbeskyttelsen (15). På maskinens venstre bakside sitter hovedskruen til trykkmåleren, som skrus med klokken for å redusere trykket, eller mot klokken for å øke trykket. Monter sammen beskyttelsesdelen og skru fast det bakre panelet. 7

8 EL SKJEMA EV GROUP EV BOILER NIVÅ GROUP MOTSTAND SIKKERHETS BRYTER BOILER MOTSTAND SIKKERHETS TERMOSTAT PUMPE TRYKK KNAPP PANEL FØLER, GROUP TEMPERATUR PRESSOSTAT KOPLINGS BOKS MICRO WATER LEVEL VOLUMERTIC COUNTER FØLER FOR BOILER NIVÅ ELEKTRONISK KONTROLL PANEL HOVEDBRYTER 8