BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER"

Transkript

1 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER W Biltema Nordic Services AB

2 SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid all användning av elektriska apparater, skall grundläggande säkerhetsföreskrifter beträffande detta efterföljas. Spara instruktionerna för framtiden. 1. Ta inte i det varma ytterhöljet på brödrosten. Använd handtag eller knoppar. 2. För att skydda sig mot brand och risk för elchock, sänk aldrig ner sladd, stickkontakt eller brödrost i vatten eller andra vätskor. 3. Se till att brödrosten placeras oåtkomligt för barn. Barn får inte använda brödrosten. 4. Dra ur stickproppen ur vägguttaget när brödrosten inte används eller vid rengöring. Låt den alltid svalna ordentligt innan tillbehör sätts på eller avlägsnas. 5. Använd aldrig en elektrisk apparat med skadad stickkontakt eller om ett tekniskt fel har uppstått. Inte heller om du tappat eller skadat brödrosten på annat sätt. 6. Får inte användas utomhus. 7. Låt inte brödrostens elkabel hänga ut över kanten på bordet eller arbetsbänken, samt se till att elkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor. 8. Placera aldrig brödrosten nära gas- eller elektrisk spishäll, inte heller i uppvärmd ugn. 9. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme runt brödrosten så att luft kan cirkulera runt omkring. Placera brödrosten på ett värmebeständigt underlag och ha alltid uppsikt över brödrosten vid användning. Brand kan lätt uppstå om något lättantändligt faller ner över brödrosten eller om den vidrör något lättantändligt material, ex, gardiner, draperier, väggar etc. 10. Får inte användas under eller i skåp. 11. Överdimensionerade brödskivor, förpackningar av metallfolie eller andra föremål får inte föras in i brödrosten eftersom det kan medföra brandrisk eller elektrisk stöt. 12. Försök inte avlägsna bröd som fastnat i brödöppningen när stickkontakten sitter i vägguttaget. Stick aldrig ner en gaffel eller liknande i brödrostens spår. 13. Dra ur stickkontakten innan smulbrickan tas bort. 14. Lyft eller flytta inte brödrosten genom att sticka ner fingrarna i brödöppningen. 15. Om brödrostens elkabel är skadad får den inte anslutas till vägguttaget. Elkabeln skall bytas ut av återförsäljare eller annan auktoriserad elreparatör. OM BRÖDROSTEN INTE FUNGERAR, KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER: Har brödrosten installerats korrekt är elkabelns stickkontakt ansluten till vägguttaget. Är det något fel på stickkontakten eller vägguttaget. Kontrollera detta genom att ansluta en annan apparat till vägguttaget. Att proppen/säkringen är hel. ELEKTRISKA KRAV Kontrollera att vägguttagets nätspänning är V ~ 50 Hz. OBS: Brödrosten måste anslutas till ett jordat vägguttag. ANVÄNDNING 1. Placera brödrosten på en plan, torr och stabil yta. 2. Anslut stickkontakten till vägguttaget och ställ in önskad rostningsgrad med rostningsvredet (E). 3. Placera brödet i brödöppningen och tryck ner handtaget (A) så att brödhissen stannar i sitt nedre läge. OBS! Handtaget och därmed brödhissen kan inte tryckas ner till låst position förrän stickkontakten har anslutits till vägguttaget. 4. När rostningen är klar, poppar brödet upp automatiskt. Brödhissen återgår till sitt övre läge och värmeelementet stängs av. Låt brödrosten svalna minst 1 minut innan en ny omgång bröd rostas. stickkontakten från vägguttaget. Vänta tills brödrosten svalnat och avlägsna brödet. brödhissen är i sitt övre läge och att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget. efter användning Biltema Nordic Services AB 2

3 SE KNAPPEN FRUSEN (B) Rosta fruset bröd. Tryck ner handtaget och därefter på knappen frusen (B). Värme och tid anpassas för bästa rostningsresultat. KNAPPEN UPPVÄRMNING (C) Värm upp bröd. Tryck ner handtaget och därefter på knappen uppvärmning (C). Värme och tid anpassas så att brödet blir uppvärmt. KNAPPEN STOPP (D) Tryck på knappen stopp (D) för att avbryta rostningsprocessen. DETALJFÖRKLARING A. Handtag B. Frusen C. Uppvärmning D. Stoppknapp E. Rostningsvred F. Smulbricka RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 1. Efter användning och före rengöring och underhåll, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge, att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget och att brödrosten svalnat helt. 2. Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa, torka torrt med en handduk. 3. För att avlägsna brödsmulor, ta ut smulbrickan (F) och töm den, torka av och sätt tillbaka den i smulfacket. Brödrosten får aldrig användas utan smulbricka. 4. Vänd brödrosten upp och ner, skaka försiktigt ut resterande smulor. Hårda eller vassa föremål får aldrig stickas ner i brödöppningen, detta kan orsaka skada på apparaten och är riskabelt. 5. Vira aldrig upp elkabeln runt brödrosten. 6. Använd inga starka rengöringsmedel. Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form av vätska. 7. Använd aldrig någon form av vassa föremål vid rengöring inuti brödrosten, dessa kan skada värmeelementet. 8. Stick aldrig ner borste, fingrar eller vassa föremål i brödrostens brödöppning. A F C D B E Biltema Nordic Services AB

4 NO BRØDRISTER VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les nøye gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner før du tar brødristeren i bruk. Ved all bruk av elektriske apparater skal grunnleggende sikkerhetsforskrifter vedrørende dette iakttas. Ta vare på denne veiledningen for å kunne slå opp i den senere. 1. Berør ikke brødristerens varme utside. Bruk håndtak eller knotter. 2. For å beskytte deg mot brann og risiko for elektrisk støt, senk aldri ledning, støpsel eller brødrister ned i vann eller andre væsker. 3. Pass på at brødristeren plasseres utilgjengelig for barn. Barn skal ikke bruke brødristeren. 4. Trekk støpselet ut av stikkontakten når brødristeren ikke er i bruk eller ved rengjøring. La den alltid avkjøles ordentlig før tilbehør settes på eller tas av. 5. Bruk aldri et elektrisk apparat med skadet støpsel, eller dersom det har oppstått en teknisk feil. Bruk ikke brødristeren dersom du har mistet den i gulvet eller skadet den på andre måter. 6. Må ikke brukes utendørs. 7. La ikke brødristerens ledning henge ut over kanten på bordet eller kjøkkenbenken, og pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflater. 8. Plasser aldri brødristeren nær gass- eller elektrisk komfyr, og heller ikke i oppvarmet stekeovn. 9. Forsikre deg om at det er nok plass rundt brødristeren til at luft kan sirkulere rundt omkring. Plasser brødristeren på et varmebestandig underlag, og ha alltid tilsyn med brødristeren ved bruk. Det kan lett oppstå brann dersom noe lettantennelig faller ned over brødristeren, eller dersom den kommer i berøring med lettantennelig materiale, f.eks. gardiner, vegger etc. 10. Må ikke brukes under eller i skap. 11. Overdimensjonerte brødskiver, innpakning av metallfolie eller andre gjenstander må ikke plasseres i brødristeren, fordi dette kan medføre fare for brann eller elektrisk støt. 12. Prøv ikke å ta ut brød som har satt seg fast i brødåpningen når støpselet sitter i stikkontakten. Stikk aldri en gaffel eller lignende ned i brødristerens spor. 13. Trekk støpselet ut av stikkontakten før smulebrettet tas ut. 14. Løft eller flytt ikke brødristeren ved å stikke fingrene ned i brødåpningen. 15. Dersom brødristerens ledning er skadet, skal den ikke kobles til strømuttaket. Ledningen skal skiftes ut av forhandler eller annen autorisert elreparatør. DERSOM BRØDRISTEREN IKKE VIRKER, KONTROLLER FØLGENDE PUNKTER: Er brødristeren riktig installert er støpselet satt i stikkontakten. Kontroller at det ikke er noen feil på støpsel eller stikkkontakt. Kontroller dette ved å koble et annet apparat til stikkontakten. Kontroller at sikringen ikke er gått. ELEKTRISKE KRAV Kontroller at stikkontaktens nettspenning er V ~ 50 Hz. OBS! Brødristeren skal kobles til en jordet stikkontakt. BRUK 1. Plasser brødristeren på et plant, tørr og stabilt underlag. 2. Sett støpselet i stikkontakten, og still inn ønsket ristegrad med innstillingsknappen (E). 3. Plasser brødet i brødåpningen, og trykk ned håndtaket (A) slik at brødheisen stanser i sin nedre posisjon. OBS! Håndtaket, og dermed brødheisen, kan ikke trykkes ned til låst posisjon før støpselet er satt i stikkontakten. 4. Når ristingen er ferdig, spretter brødet automatisk opp. Brødheisen går tilbake til sin øvre posisjon, og varmeelementet slås av. La brødristeren avkjøles i minst 1 minutt før en ny omgang brød ristes. Dersom en brødskive setter seg fast i brødåpningen, trekk støpselet ut av stikkontakten. Vent til brødristeren er avkjølt, og ta ut brødet. Når brødristeren ikke er i bruk, pass på at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, og at støpselet er trukket ut av stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt brødristeren, verken ved eller etter bruk Biltema Nordic Services AB 4

5 NO KNAPPEN FROSSEN (B) Rist frosset brød. Trykk ned håndtaket og deretter på knappen frossen (B). Varme og tid tilpasses for best mulig risteresultat. KNAPPEN OPPVARMING (C) Varm opp brød. Trykk ned håndtaket og deretter på knappen oppvarming (C). Varme og tid tilpasses slik at brødet blir oppvarmet. KNAPPEN STOPP (D) Trykk på knappen stopp (D) for å avbryte risteprosessen. DELEBESKRIVELSE A. Håndtak B. Frosset C. Oppvarming D. Stoppknapp E. Innstillingsknapp for ristegrad F. Smulebrett RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 1. Etter bruk og før rengjøring og vedlikehold, se etter at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, at støpselet er trukket ut av stikkontakten, og at brødristeren er helt avkjølt. 2. Tørk av utsiden med en lett fuktet klut, og tørk den tørr med et håndkle. 3. For å fjerne brødsmuler, ta ut smulebrettet (F) og tøm det, tørk av og sett det tilbake i smulerommet. Brødristeren må aldri brukes uten smulebrett. 4. Vend brødristeren opp ned, og rist forsiktig ut gjenværende smuler. Harde eller skarpe gjenstander må aldri stikkes ned i brødåpningen, fordi dette kan forårsake skade på apparatet og er risikabelt. 5. Vikle aldri ledningen rundt brødristeren. 6. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. Brødristeren må aldri senkes ned i noen som helst form for væske. 7. Bruk aldri noen som helst form for skarpe gjenstander ved rengjøring inni brødristeren, fordi disse kan skade varmeelementet. 8. Stikk aldri en børste, fingrer eller skarpe gjenstander ned i brødristerens brødåpning. A F C D B E Biltema Nordic Services AB

6 FI LEIVÄNPAAHDIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää leivänpaahdinta. Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle. 1. Älä koske paahtimen lämpimään ulkokuoreen. Koske vain kahvaan tai painikkeisiin. 2. Älä koskaan upota leivänpaahdinta, sen pistotulppa tai liitäntäjohtoa veteen tai muihin nesteisiin. Sähköisku- ja tulipalovaara. 3. Säilytä leivänpaahdinta lasten ulottumattomissa. Älä anna lasten käyttää sitä. 4. Irrota pistotulppa pistorasiasta kun leivänpaahdinta ei käytetä sekä aina ennen sen puhdistamista. Anna paahtimen jäähtyä ennen puhdistusta tai kaappiin laittamista. 5. Älä käytä paahdinta, jos sen liitäntäjohto tai pistotulppa on vahingoittunut tai jos siinä on jokin tekninen vika tai jos olet pudottanut sen lattialle tai vahingoittanut sitä jollain muulla tapaa. 6. Leivänpaahdin ei sovellu ulkokäyttöön. 7. Älä anna paahtimen liitäntäjohdon roikkua pöydän reunan yli ja varmista, ettei johto joudu kosketuksiin kuumien paikkojen kanssa. 8. Älä koskaan aseta leivänpaahdinta lähelle kaasu- tai sähköliettä tai lämpimään uuniin. 9. Varmista, että leivänpaahtimen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Aseta paahdin lämmönkestävälle alustalle. Älä poistu paahtimen luota sen ollessa päällä. Laite voi aiheuttaa helposti tulipalon, jos sen päälle pääsee putoamaan jotain helposti syttyvää tai jos se ottaa kiinni johonkin helposti syttyvään materiaaliin, kuten verhoihin, seiniin yms. 10. Älä käytä leivänpaahdinta kaapissa tai sellaisen alla. 11. Älä laita paahtimeen liian suuria leipäviipaleita, foliopakkauksia tai muita vieraita esineitä, sillä ne aiheuttavat tulipalo- ja sähköiskuvaaran. 12. Jos leipäviipale takertuu paahtimeen, irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin yrität irrottaa leivänpalaa. Älä koskaan työnnä haarukkaa tai muita vastaavia välineitä leivänpaahtimen aukkoon. 13. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin otat murualustan pois. 14. Älä nosta tai siirrä leivänpaahdinta työntämällä sormiasi sen aukkoihin. 15. Jos leivänpaahtimen liitäntäjohto on vahingoittunut, älä liitä sen pistotulppaa pistorasiaan. Vie paahdin korjattavaksi jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. JOS LEIVÄNPAAHDIN EI TOIMI, VARMISTA SEURAAVAT ASIAT: Oletko liittänyt paahtimen oikein onko pistotulppa kunnolla kiinni pistorasiassa? Varmista, ettei pistotulpassa tai pistorasiassa ole mitään vikaa. Voit testata pistorasian kokeilemalla sitä jollain muulla sähkölaitteella. Varmista, ettei sulake ole lauennut. SÄHKÖ Varmista, että käyttämäsi verkkovirran jännite ja taajuus ovat V ~ 50 Hz. HUOMAA: Leivänpaahtimen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. KÄYTTÖ 1. Aseta leivänpaahdin tasaiselle, kuivalle ja tukevalle alustalle. 2. Liitä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan ja valitse sopiva paahtoaste paahtoasteen säätimellä (E). 3. Aseta leipäviipaleet aukkoihin ja paina kahvaa (A) alas, kunnes leipähissi lukkiutuu ala-asentoon. HUOMAA! Tämä ei onnistuu vain, kun laitteen pistotulppa on pistorasiassa. 4. Kun leipä on paahtunut, se pomppaa automaattisesti ylös. Leipähissi palautuu yläasentoon ja lämpövastus menee pois päältä. Anna paahtimen jäähtyä vähintään 1 minuutti ennen seuraavien leipien paahtamista. pistorasiasta. Anna paahtimen jäähtyä ja irrota leipäviipale varovasti. kahva on yläasennossa ja että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. aikana tai sen jälkeen Biltema Nordic Services AB 6

7 FI SULATUSPAINIKE (B) Jäätyneen leivän paahtamiseen. Paina ensin kahva alas ja paina sitten painiketta (B). Laite sopeuttaa lämpötilan ja paahtoajan siten, että paahtotuloksesta tulee paras mahdollinen. LÄMMITYSPAINIKE (C) Leivän lämmitykseen. Paina ensin kahva alas ja paina sitten painiketta (C). Paahdin lämmittää leivän, muttei paahda sitä. PYSÄYTYSPAINIKE (D) Paina pysäytyspainiketta (D) keskeyttääksesi paahtamisen. LAITTEEN OSAT A. Kahva B. Sulatuspainike C. Lämmityspainike D. Pysäytyspainike E. Paahtoasteen säädin F. Murualusta PUHDISTUS JA HOITO 1. Varmista aina käytön jälkeen, ennen puhdistusta, että leipähissin kahva on yläasennossa ja että liitäntäjohdon pistotulppa on irrotettu pistorasiasta ja että paahdin on jäähtynyt. 2. Pyyhi ulkokuori kevyesti kostutetulla rievulla ja kuivaa pyyheliinalla. 3. Poista murut irrottamalla murualusta (F). Tyhjennä ja pyyhi se ja aseta takaisin paikalleen. Älä käytä leivänpaahdinta ilman murualustaa. 4. Käännä paahdin ylösalaisin ja ravistele loput murut varovasti ulos. Älä koskaan työnnä teräviä tai kovia esineitä paahtimen aukkoihin. Se voi vahingoittaa laitetta ja on muutenkin vaarallista. 5. Älä koskaan kierrä liitäntäjohtoa paahtimen ympärille. 6. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Älä upota leivänpaahdinta veteen tai muuhun nesteeseen. 7. Älä käytä laitteen sisäosien puhdistukseen mitään teräviä esineitä, se voi vahingoittaa lämpövastusta. 8. Älä työnnä leivänpaahtimen paahtoaukkoihin mitään harjoja, sormiasi tai teräviä esineitä. A F C D B E Biltema Nordic Services AB

8 DK BRØDRISTER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs følgende sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden brødristeren anvendes. Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter vedr. dette følges. Gem instruktionerne til senere brug. 1. Tag ikke fat i brødristerens varme yderhus. Brug håndtag eller knopper. 2. For at beskytte dig mod brand og risiko for stød må du aldrig sænke ledning, stik eller brødrister ned i vand eller andre væsker. 3. Sørg for at anbringe brødristeren uden for børns rækkevidde. Børn må ikke anvende brødristeren. 4. Træk stikket ud af kontakten, når brødristeren ikke er i brug eller ved rengøring. Lad den altid køle ordentligt af, inden tilbehør monteres eller fjernes. 5. Anvend aldrig et elektrisk apparat med beskadiget stik, eller hvis der er opstået en fejl. Heller ikke, hvis du har tabt eller på anden vis beskadiget brødristeren. 6. Må ikke anvendes udendørs. 7. Lad ikke brødristerens el-ledning hænge ud over bordkanten, og sørg for, at el-ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader. 8. Anbring aldrig brødristeren tæt på et gaskomfur/elektrisk komfur, og heller ikke tæt på en varm ovn. 9. Sørg for, at der findes tilstrækkeligt med plads omkring brødristeren, så luft kan cirkulere frit omkring. Anbring brødristeren på et varmebestandigt underlag, og hold altid opsyn med brødristeren, når den anvendes. Der kan let opstå brand, hvis noget letantændeligt falder ned over brødristeren, eller hvis den rører ved noget letantændeligt materiale, som f.eks. gardiner, vægge e.l. 10. Må ikke anvendes under eller i et skab. 11. Alt for store brødskiver, emballager af metalfolie eller andre genstande må ikke føres ind i brødristeren, da dette kan medføre brandrisiko eller el-stød. 12. Forsøg ikke at fjerne brød, der sidder fast i brødåbningen, når stikket sidder i stikkontakten. Stik aldrig en gaffel eller lignende ned i brødristerens spor. 13. Træk stikket ud, inden krummebakken fjernes. 14. Løft eller flyt ikke brødristeren ved at stikke fingre ned i brødåbningen. 15. Hvis brødristerens elkabel er beskadiget, må den ikke tilsluttes til stikkontakten. El-kablet skal udskiftes af en forhandler eller en anden autoriseret el-reparatør. HVIS BRØDRISTEREN IKKE FUNGERER, SÅ KONTROLLÉR FØLGENDE PUNKTER: Er brødristeren installeret korrekt er ledningens stik sat i stikkontakten. Er der fejl på stikket eller stikkontakten. Kontrollér dette ved at tilslutte et andet apparat til stikkontakten. Er sikringen sprunget. ELEKTRISKE KRAV Kontroller, at stikkontaktens spænding er V ~ 50 Hz. OBS: Brødristeren skal tilsluttes til en stikkontakt med jord. ANVENDELSE 1. Placer brødristeren på en plan, tør og stabil overflade. 2. Tilslut stikket til stikkontakten, og indstil ønsket ristningsgrad med ristningsknappen (E). 3. Anbring brødet i brødåbningen, og tryk håndtaget (A) ned, så brødholderen havner i nederste stilling. OBS! Håndtaget og dermed også brødholderen kan ikke trykkes ned til låst stilling, før stikket er tilsluttet til stikkontakten. 4. Når ristningen er færdig, springer brødet automatisk op. Brødholderen vender tilbage til sin øverste stilling, og varmeelementet afbrydes. Lad brødristeren afkøle i mindst 1 minut, inden det næste brød ristes. du fjerne stikket fra stikkontakten. Vent, til brødristeren er kølet af, og fjern brødet. for, at brødholderens håndtag er i sin øverste stilling, og at el-ledningen er fjernet fra stikkontakten. under eller efter anvendelsen Biltema Nordic Services AB 8

9 DK KNAPPEN FROSSEN (B) Rist frosset brød. Tryk håndtaget ned, og tryk derefter på knappen Frossen (B). Varme og tid tilpasses til den bedste ristning. KNAPPEN OPVARMNING (C) Varm brød op. Tryk håndtaget ned, og tryk derefter på knappen Opvarmning (C). Varme og tid tilpasses, så brødet bliver opvarmet. KNAPPEN STOP (D) Tryk på knappen Stop (D) for at afbryde ristningen. BESKRIVELSE AF DELENE A. Håndtag B. Frossen C. Opvarmning D. Stopknap E. Ristningsknap F. Krummebakke RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Efter anvendelse og inden rengøring og vedligeholdelse, skal du sørge for, at brødholderens håndtag er i sin øverste stilling, at el-ledningens stik er fjernet fra stikkontakten, og at brødristeren er helt afkølet. 2. Aftør ydersiden med en let fugtet klud, og tør efter med et viskestykke. 3. For at fjerne brødkrummer skal du tage krummebakken (F), tømme og aftørre den og sætte den på plads i krummerummet. Brødristeren må aldrig anvendes uden krummebakke. 4. Vend brødristeren på hovedet, og ryst forsigtigt de sidste krummer ud. Hårde eller skarpe genstande må aldrig stikkes ned i brødåbningen, da dette kan medføre skade på apparatet. Desuden er det risikabelt. 5. Rul aldrig el-ledningen omkring brødristeren. 6. Anvend ikke stærke rengøringsmidler. Brødristeren må aldrig nedsænkes i nogen form for væske. 7. Anvend aldrig skarpe genstande ved rengøring inde i brødristeren, da dette kan beskadige varmeelementet. 8. Stik aldrig børste, fingre eller skarpe genstande i brødristerens brødåbning. A F C D B E Biltema Nordic Services AB

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett Aamiais-/keittiösarja Morgenmadssæt/Køkkensæt 2009 Biltema Nordic Services AB Frukostset/Köksset Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Pecana. Brödrost Brødrister Brødrister MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Pecana. Brödrost Brødrister Brødrister MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Pecana Brödrost Brødrister Brødrister MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska ÄRADE KUND! I och med köpet av denna brödrost från Hugin har Du bestämt Dig för en kvalitetsprodukt, som i fråga

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 1 2007 Biltema Nordic Services AB Kaffebryggare Kapacitet: 10 15 koppar (1,5 l) Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan kaffebryggaren

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

Wilfa Frokost Bread toaster. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Product code: TO-1B, TO-1W

Wilfa Frokost Bread toaster. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Product code: TO-1B, TO-1W Wilfa Frokost Bread toaster Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. Product

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER ÄGGKOKARE Rostfri EGGKOKER Rustfri MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä ÆGGEKOGER Rustfri 1 SE ÄGGKOKARE Rostfri 6 4 2 1 5 11 12 3 BESKRIVNING AV ÄGGKOKAREN (FIG. A) 1. Värmeelement 8. Handtag (lock) 2. Äggbricka

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 5000 W 400 V 1 2010 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 5000 W 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom denna

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning Art. 84-06 DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning SÄKERHETSINSTRUKTIONER Produkten är avsedd att hanteras av en person åt gången.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W Våffeljärn Vohvelirauta 800 1000 W 2009 Biltema Nordic Services AB SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet

Detaljer

Steel line toaster BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

Steel line toaster BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Steel line toaster NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når du bruker denne og andre elektriske apparater, må

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 2010 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 6 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar Universalgrill Viktiga säkerhetsanvisningar Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas när elektriska apparater används. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Läs alla instruktioner

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Little Bambino Gratulerer! Du har kjøpt vår bestselger Little Bambino Popcornmaskin Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer 200 W Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Grästrimmer 200 W ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER Läs säkerhetsreglerna noggrant före användning av grästrimmern!

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W 2012-05-30 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 4 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Detaljer

STAINLESS STEEL TOASTER

STAINLESS STEEL TOASTER STAINLESS STEEL TOASTER TA 5260 NORSK A B I C D E F H G 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å unngå skader

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer