Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator"

Transkript

1 Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Biltema Nordic Services AB

2 Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida bruk. SÄKERHETSANVISNINGAR Kontrollera så att spänningen i vägguttaget överensstämmer med märkspänningen för fläkten (230 V/50 Hz). Anslut EJ fläkten till vägguttaget förrän den är helt hopsatt. Stick ALDRIG in fingrar eller föremål genom skyddsgallret när fläkten är igång. Avlägsna alltid stickkontakten från vägguttaget innan du flyttar på fläkten eller rengör den. Fläkten är endast avsedd för hushållsbruk och inomhusanvändning. För att undvika att fläkten faller omkull, placera den på ett plant och stabilt underlag. Fläkten får EJ användas av barn. Fläkten får EJ användas i våta utrymmen eller på platser med hög luftfuktighet. Fläkten får EJ användas om någon detalj är skadad eller saknas. Om fläktens elkabel blir skadad så måste den omedelbart bytas ut av serviceverkstad eller behörig elektriker för att undvika fara. MONTERING Montering av bakre skyddsgaller (5) Plocka ur fläktenheten från förpackningen. Lossa muttern (4) från motoraxeln. Montera det bakre skyddsgallret (5) på framsidan av elmotorn, över motoraxeln. Se till att de mittre hålen på skyddsgallret (5) hamnar över de plaststift som finns runt axeln. Fäst muttern (4) på motoraxeln och drag fast den medurs. (Se fig. 2) Montering av fläktblad (3) Montera fläktbladen (3) på motoraxeln. Se till att the stoppstiften hamnar i motsvarande spår på fläktbladen. Fäst sedan muttern (2) på fläktbladscentrum och drag fast moturs. (Se fig. 3) Montering av främre skyddsgaller (1) Fäst det främre skyddsgallret (1) mot det bakre skyddsgallret (5) med hjälp av låsringen. Drag fast med hjälp av låsskruven. (Se fig. 4) Fig. 1 DETALJFÖRKLARING 1. Främre skyddsgaller 2. Mutter till fläktblad 3. Fläktblad 4. Mutter till bakre skyddsgaller 5. Bakre skyddsgaller 6. Elmotor 7. Knapp för oscillering 8. Elkabel 9. Strömbrytare 2009 Biltema Nordic Services AB 2

3 BRUKSANVISNING 1. Se till att strömbrytaren är i position (0) och anslut sedan fläktens elkabel/stickkontakt till ett 230 V eluttag. 2. Fläktens hastighet regleras med hjälp av strömbrytaren. 0 OFF I LÅG II MEDIUM III HÖG 3. För att få fläkten att svänga (oscillera), tryck ner knappen på motorhöljets ovansida. För att avsluta svängningen, drag upp knappen. 4. För att vinkla fläkten, greppa kring fläktfoten och tryck fläktens skyddsgaller uppåt eller nedåt till önskad vinkel. Fig. 2 Fig. 3 SPECIFIKATIONER Oscillerande och vinklingsbart fläkthuvud. Skyddsgaller över fläktbladen. 2 hastigheter. Vingdiameter: 23 cm. Effekt: 35 W Oscillerande och vinklingsbart fläkthuvud. Skyddsgaller över fläktbladen. 3 hastigheter. Vingdiameter: 30 cm. Effekt: 45 W. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 1. Använd en lätt fuktad trasa för att rengöra fläkten. 2. Spola EJ fläkten med vatten. 3. Öppna aldrig fläktkåpan vid rengöring. 4. Förvara fläkten i en plastpåse, på en torr plats eller låda. 5. Avlägsna alltid fläktens stickkontakt från eluttaget innan rengöring sker. 6. För att demontera det främre skyddsgallret, följ monteringsanvisningarna, men i omvänd ordning. 7. Använd aldrig bensin eller andra kemikalier för rengöring av fläkten. 8. Om fläktens elkabel blir skadad så måste den, för att undvika fara, omedelbart repareras eller bytas ut av behörig elektriker eller serviceman. Fig Biltema Nordic Services AB

4 Bordvifte For å oppnå maksimal funksjon og levetid, les nøye gjennom denne veiledningen, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. SIKKERHETSANVISNINGER Kontroller at spenningen i strømuttaket er i samsvar med merkespenningen for viften (230 V/50 Hz). Koble IKKE viften til strømuttaket før den er fullstendig satt sammen. Stikk ALDRI fingrer eller gjenstander gjennom beskyttelsesgitteret når viften er i gang. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du flytter på viften eller rengjør den. Viften er beregnet kun for husholdningsbruk innendørs. For å unngå at viften velter, plasser den på et plant og stabilt underlag. Viften skal IKKE brukes av barn. Viften skal IKKE brukes i våte rom eller på steder med høy luftfuktighet. Viften skal IKKE brukes dersom en del er skadet eller mangler. Dersom viftens ledning blir skadet, må den straks skiftes ut av serviceverksted eller kvalifisert elektriker for å unngå fare. DELEBESKRIVELSE 1. Fremre beskyttelsesgitter 2. Mutter for vifteblad 3. Vifteblad 4. Mutter for bakre beskyttelsesgitter 5. Bakre beskyttelsesgitter 6. Elmotor 7. Knapp for oscillering 8. Ledning 9. Strømbryter MONTERING Montering av bakre beskyttelsesgitter (5) Ta vifteenheten ut av emballasjen. Løsne mutteren (4) fra motorakselen. Monter det bakre beskyttelsesgitteret (5) på framsiden av elmotoren, over motorakselen. Sørg for at de midtre hullene på beskyttelsesgitteret (5) havner over plaststiftene som befinner seg rundt akselen. Fest mutteren (4) på motorakselen, og stram den med klokka. (Se fig. 2) Montering av vifteblad (3) Monter viftebladene (3) på motorakselen. Pass på at stoppstift havner i tilsvarende spor på vifteblad. Fest deretter mutteren (2) på viftebladets sentrum og stram mot klokka. (Se fig. 3) Montering av fremre beskyttelsesgitter (1) Fest det fremre beskyttelsesgitteret (1) mot det bakre beskyttelsesgitteret (5) ved hjelp av låseringen. Stram ved hjelp av låseskruen. (Se fig. 4) Fig Biltema Nordic Services AB 4

5 BRUKSANVISNING 1. Se etter at strømbryteren er i posisjon (0), og sett deretter viftens støpsel i en 230 V stikkontakt. 2. Viftens hastighet reguleres ved hjelp av strømbryteren. 0 OFF I LAV II MIDDELS III HØY 3. For å få viften til å svinge (oscillere), trykk ned knappen på toppen av motorhuset. For å avslutte svingningen, trekk opp knappen. 4. For å vinkle viften, grip rundt viftefoten og trykk viftens beskyttelsesgitter oppover eller nedover til ønsket vinkel. Fig. 2 Fig. 3 SPESIFIKASJONER Oscillerende og vinklingsbart viftehode. Beskyttelsesgitter over viftebladene. 2 hastigheter. Vingediameter: 23 cm. Effekt: 35 W Oscillerende og vinklingsbart viftehode. Beskyttelsesgitter over viftebladene. 3 hastigheter. Vingediameter: 30 cm. Effekt: 45 W. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 1. Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre viften. 2. Spyl IKKE viften med vann. 3. Åpne aldri viftedekselet ved rengjøring. 4. Oppbevar viften i en plastpose på et tørt sted. 5. Trekk alltid viftens støpsel ut av stikkontakten før den rengjøres. 6. For å demontere det fremre beskyttelsesgitteret, følg monteringsanvisningene, men i omvendt rekkefølge. 7. Bruk aldri bensin eller andre kjemikalier for rengjøring av viften. 8. Dersom viftens ledning blir skadet, må den for å unngå fare straks repareres eller skiftes ut av kvalifisert elektriker eller servicemann. Fig Biltema Nordic Services AB

6 Pöytätuuletin Noudata tätä käyttöohjeita, niin laitteesi toimii parhaiten ja palvelee sinua pitkään. Säilytä ohje vastaisen varalle. TURVALLISUUSOHJEET Varmista, että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat tuulettimen arvokilvessä mainittuja (230 V/50 Hz). ÄLÄ liitä tuuletinta pistorasiaan ennen kuin olet koonnut sen. ÄLÄ MISSÄÄN tapauksessa työnnä sormiasi tai muita esineitä suojaritilän läpi tuulettimen ollessa käynnissä. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin ryhdyt siirtämään tai puhdistamaan tuuletinta. Tuuletin on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa. Sijoita tuuletin tasaiselle ja tukevalle alustalle, jottei se pääse kaatumaan. ÄLÄ anna lasten käyttää tuuletinta. ÄLÄ käytä tuuletinta kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmankosteus on suuri. ÄLÄ käytä tuuletinta, jos jokin sen osista on rikki tai puuttuu. Jos tuulettimen liitäntäjohto vahingoittuu, vie laite välittömästi korjattavaksi huoltoliikkeeseen tai sähköalan ammattilaiselle. LAITTEEN OSAT 1. Suojaritilän etuosa 2. Siipien mutteri 3. Siivet 4. Suojaritilän takaosan mutteri 5. Suojaritilän takaosa 6. Sähkömoottori 7. Värähtelypainike 8. Liitäntäjohto 9. Virtakytkin LAITTEEN KOKOAMINEN Suojaritilän takaosan (5) asennus Pura tuuletin pakkauksesta. Irrota mutteri (4) moottorin akselista. Asenna suojaritilän takaosa (5) sähkömoottorin etupuolelle, moottorin akseliin. Varmista että suojaritilän (5) keskimmäiset reiät tulevat akselin ympärillä olevien muovinastojen kohdalle. Kiinnitä mutteri (4) takaisin moottorin akseliin ja kiristä se myötäpäivään. (Ks. kuva 2) Siipien (3) asennus Asenna siivet (3) moottorin akseliin. Varmista, että pysäytysnastat tulevat siipien uriin. Kiinnitä mutteri (2) siipien keskelle ja kiristä vastapäivään. (Ks. kuva 3) Suojaritilän etuosan (1) asennus Kiinnitä suojaritilän etuosa (1) takaosaan (5) lukkorenkaalla. Kiristä lukkoruuvilla. (Ks. kuva 4) Kuva Biltema Nordic Services AB 6

7 KÄYTTÖOHJE 1. Varmista, että virtakytkin on asennossa (0) ja liitä sitten laitteen pistotulppa 230 V pistorasiaan. 2. Valitse sopiva nopeus virtakytkimellä. 0 OFF, pois päältä I ALHAINEN II KESKISUURI III SUURI 3. Jos haluat, että tuuletin kääntyilee (värähtelee), paina moottorikotelon päällä olevaa painiketta. Vapauta painike, kun haluat lopettaa värähtelyn. 4. Kun haluat säätää tuulettimen kulmaa, ota kiinni tuulettimen jalasta ja paina suojaritilää ylös- tai alaspäin, kunnes kulma on sopiva. Kuva 2 Kuva 3 TEKNISET TIEDOT Värähtelevä tuuletinpää, jonka kulmaa voi säätää. Suojaritilä siipien päällä. 2 nopeutta. Siipien halkaisija: 23 cm. Teho: 35 W Värähtelevä tuuletinpää, jonka kulmaa voi säätää. Suojaritilä siipien päällä. 3 nopeutta. Siipien halkaisija: 30 cm. Teho: 45 W. PUHDISTUS JA HOITO 1. Puhdista tuuletin kostealla rievulla. 2. ÄLÄ suihkuta tuuletinta vedellä. 3. Älä missään tapauksessa avaa tuulettimen kupua puhdistusta varten. 4. Kun et käytä tuuletinta, säilytä sitä muovipussissa kuivassa paikassa tai laatikossa. 5. Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta aina ennen kuin ryhdyt puhdistamaan laitetta. 6. Kun haluat irrottaa suojaritilän siipien puhdistusta varten, noudata kokoamisohjeita, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. 7. Älä käytä tuulettimen puhdistukseen bensiiniä tai muita kemikaaleja. 8. Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, vie laite välittömästi korjattavaksi huoltoliikkeeseen tai sähköalan ammattilaiselle. Sähköiskun vaara. Kuva Biltema Nordic Services AB

8 Bordventilator For at garantere bedste funktion og levetid skal du læse disse instruktioner nøje og gemme dem til fremtidig brug. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Kontrollér så at spændingen i stikkontakten passer til ventilatorens mærkespænding (230 V/50 Hz). Tilslut IKKE ventilatoren til stikkontakten, før det er samlet helt. Stik ALDRIG fingre eller genstande gennem beskyttelsesristen, når ventilatoren kører. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden ventilatoren flyttes eller rengøres. Ventilatoren er kun beregnet til husholdningsbrug indendørs. For at undgå at ventilatoren vælter, skal den anbringes på et plant og stabilt underlag. Ventilatoren må IKKE anvendes af børn. Ventilatoren må IKKE anvendes i våde omgivelser eller på steder med høj luftfugtighed. Ventilatoren må IKKE anvendes, hvis der er nogen dele, der er beskadigede eller mangler. Hvis ventilatorens el-kabel bliver beskadiget, skal det straks udskiftes på et serviceværksted eller af en autoriseret elektriker for at undgå fare. BESKRIVELSE AF DELENE 1. Forreste beskyttelsesgitter 2. Møtrik til ventilatorblad 3. Ventilatorblad 4. Møtrik til bageste beskyttelsesgitter 5. Bagerste beskyttelsesgitter 6. El-motor 7. Knap til oscillation 8. El-kabel 9. Strømafbryder MONTERING Montering af bageste beskyttelsesgitter (5) Tag ventilatorenheden ud af emballagen. Løsn møtrik (4) fra motorakslen. Monter det bageste beskyttelsesgitter (5) på forsiden af el-motoren, over motorakslen. Sørg for, at de midterste huller på beskyttelsesgitteret (5) havner over de plaststifter, der findes omkring akselen. Fastgør møtrikken (4) på motorakselen, og spænd fast med uret. (Se figur 2) Montering af ventilatorblad (3) Monter ventilatorbladet (3) på motorakselen. Sørg for, at stopstifterne havner i de modsvarende spor på ventilatorbladet. Fastgør derefter møtrik (2) i ventilatorbladets centrum, og spænd fast mod uret. (Se figur 3) Montering af forreste beskyttelsesgitter (1) Fastgør det forreste beskyttelsesgitter (1) mod det bageste beskyttelsesgitter (5) vha. låseringen. Spænd fast med låseskruen. (Se figur 4) Figur Biltema Nordic Services AB 8

9 BRUGSANVISNING 1. Sørg for, at strømafbryderen står på (0), og tilslut derefter ventilatorens el-kabel/stik til en 230 V stikkontakt. 2. Ventilatorens hastighed reguleres med strømafbryderen. 0 FRA I TIL II MEDIUM III HØJ 3. For at få ventilatoren til at svinge (oscillere), tryk knappen på motorhusets overside ned. For at standse svingningen, træk knappen op. 4. For at vinkle ventilatoren skal du tage fat omkring ventilatorfoden og trykke ventilatorens beskyttelsesgitter opad eller nedad til ønsket vinkel. Figur 2 Figur 3 SPECIFIKATIONER Oscillerende og drejeligt ventilatorhoved. Beskyttelsesrist over ventilatorbladene. 2 hastigheder. Vingediameter: 23 cm. Effekt: 35 W Oscillerende og drejeligt ventilatorhoved. Beskyttelsesrist over ventilatorbladene. 3 hastigheder. Vingediameter: 30 cm. Effekt: 45 W. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 1. Anvend en let fugtet klud til rengøring af ventilatoren. 2. Spul IKKE ventilatoren med vand. 3. Åbn aldrig ventilatorkappen ved rengøring. 4. Opbevar ventilatoren i en plastpose på et tørt sted eller i en kasse. 5. Fjern altid ventilatorens stik fra stikkontakten, inden rengøring udføres. 6. For at demontere det forreste beskyttelsesgitter skal du følge monteringsanvisningerne, dog i omvendt rækkefølge. 7. Anvend aldrig benzin eller andre kemikalier til rengøring af ventilatoren. 8. Hvis ventilatorens el-kabel bliver beskadiget, skal det, for at undgå fare, med det samme repareres eller udskiftes af en fagmand. Figur Biltema Nordic Services AB

10 2009 Biltema Nordic Services AB 10 Art ,

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER ÄGGKOKARE Rostfri EGGKOKER Rustfri MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä ÆGGEKOGER Rustfri 1 SE ÄGGKOKARE Rostfri 6 4 2 1 5 11 12 3 BESKRIVNING AV ÄGGKOKAREN (FIG. A) 1. Värmeelement 8. Handtag (lock) 2. Äggbricka

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

BRUKSANVISNING/BRUGSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ USERS INSTRUCTIONS

BRUKSANVISNING/BRUGSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ USERS INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING/BRUGSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ USERS INSTRUCTIONS BORDVIFTE MODELL: AF-10 BORDSFLÄKT MODELL: AF-10 BORDVENTILATOR MODEL: AF-10 PÖYTÄTUULETTIMEN MALLI: AF-10 DESK FAN MODEL: AF-10 NO VENNLIGST

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 2010 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 6 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer 200 W Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Grästrimmer 200 W ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER Läs säkerhetsreglerna noggrant före användning av grästrimmern!

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är endast utformad och konstruerad för användning i HEMMET. Maskinen är inte en leksak. Låt inte barn leka med maskinen.

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

CHBF110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHBF110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHBF110 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use 12 DESK FAN EN Thank you for your purchasing this fan. Please read all instructions

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

ELHYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL 800 W

ELHYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL 800 W SE ELHYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL 800 W TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...800 W Varvtal (obelastad):...14000 v/min. Hyvelbredd:...82 mm Hyveldjup:...0 2 mm Vikt:...3,6 kg

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT. Art. 555 013 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ABILICA WINFIT Art. 555 013 ÖVERSIKT ÖVER DELAR 2 DELLISTA Nr Beskrivning Antal 1 Säte 1 2 Sätebolt 1 3 Plast kåpa för vertikal sätejustering 1 4 Fyrkantskåpa för vertikal

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe SE Utomhusbelysning / Stolplykta Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar,

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 230 V 1 Värmefläkt Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten, och spara dem för senare bruk. Säkerhetsanvisningar När elektriska apparater

Detaljer

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Håndverksveien 8, N-1405 LANGHUS Telefon +47 64 91 80 60 Faks +47 64 91 80 66. Kryssa här!

Innholdsfortegnelse. Håndverksveien 8, N-1405 LANGHUS Telefon +47 64 91 80 60 Faks +47 64 91 80 66. Kryssa här! Produktet er bare beregnet på å brukes som et understell sammen med sittesystem produsert av natomic SITT. Ved ønske om å benytte det til andre formål, kontakt ardum S. Tillverkare / Manufacturer natomic

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Cykelvagn Sykkelvogn Polkupyörän perävaunu Cykeltrailer

Cykelvagn Sykkelvogn Polkupyörän perävaunu Cykeltrailer Cykelvagn Sykkelvogn Polkupyörän perävaunu Cykeltrailer 2008 Biltema Nordic Services AB SE Cykelvagn Monteringsanvisning för Biltema cykelvagn. Steg 1 Steg 3 Vik upp vagnens båda sidor till mothållet som

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg SE VINSCH Max. dragkapacitet: 350 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och enkelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 350 kg. Utväxling: 3,2:1.

Detaljer

fm5 Page 1 Thursday, January 31, :49 AM

fm5 Page 1 Thursday, January 31, :49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time

Grand Prix Steam Station Perfect result in less time Grand Prix Steam Station Perfect result in less time 1.5 L detachable water tank for easy refill High steam performance 120 g/min and 6 bar Secure lock system of iron Double ceramic sole plate for easy

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Mossrivare/harv Moseriver/harv Sammaleenpoistaja/hara Mosrive/harve

Mossrivare/harv Moseriver/harv Sammaleenpoistaja/hara Mosrive/harve Mossrivare/harv Moseriver/harv Sammaleenpoistaja/hara Mosrive/harve Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496260 http://no.yourpdfguides.com/dref/3560791

Din bruksanvisning GAGGENAU RW496260 http://no.yourpdfguides.com/dref/3560791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

HI-TECH STAND FAN. Model 1387

HI-TECH STAND FAN. Model 1387 HI-TECH STAND FAN Model 1387 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-8 9-14 15-20

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-75 Instructions of

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer