Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W"

Transkript

1 Våffeljärn Vohvelirauta W

2 SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att undvika brännskador, elchock, brand och/eller personskador. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen vid användning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Skickas våffeljärnet vidare till tredje part, se till att bruksanvisningen skickas med. Säkerhetsinstruktioner Anslut våffeljärnet till oskadat vägguttag. Använd ej förgreningsuttag eller förlängningssladd. Kontrollera att spänning och frekvens angiven på våffeljärnets typbeteckning överensstämmer med elnätet. Sladden får ej ligga över vassa kanter, heta ytor eller öppen eldslåga. Vidrör ej sladd eller kontakt med fuktiga eller våta händer. Våffeljärnet eller sladden får absolut ej nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Risk för elektrisk stöt och kortslutning. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i själva kontakten ej i sladden eller våffeljärnet. Använd ej våffeljärnet utomhus. Förutom vid uppvärmning får våffeljärnet ej användas tomt. Se till så att våffeljärnet ej blir överhettat. Håll alltid våffeljärnet under uppsikt när det används. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget när våffeljärnet inte används. Varning för värme och het yta. Rör endast handtagen. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget och låt våffeljärnet svalna innan det rengörs. Låt ej barn använda våffeljärnet utan en vuxens överinseende. Kontrollera regelbundet våffeljärnet, sladd och kontakt så att inga synliga skador uppstått. Använd aldrig våffeljärnet om det är skadat, har tappats i golvet eller inte fungerar korrekt. Våffeljärnet ska repareras av kvalificerad reparatör. Placera våffeljärnet på värmetåligt underlag och inte i närheten av värmekälla eller öppen eld. Använd endast våffeljärnet för ändamål beskrivna i bruksanvisningen. Förberedelser innan användning Packa upp våffeljärnet och torka av det med en lätt fuktad trasa. Notera: Första gången våffeljärnet används ska det användas utan våffelsmet. Placera våffeljärnet så att locket kan öppnas helt. Smörj in laggarna med ett tunt lager matfett eller olja första gången våffeljärnet värms upp. Det förseglar laggarna och görs endast en gång. Stäng locket, anslut kontakten till vägguttaget (den gröna och röda indikeringslampan lyser) och ställ reglaget i önskat/rätt temperaturläge. Våffeljärnet värms upp på ca 4 5 min. Den gröna indikeringslampan släcks när rätt temperatur uppnåtts. Första gången våffeljärnet används kan lätt rök och os uppstå. Det är helt ofarligt och påverkar inte resultatet. Efter första uppvärmning, låt våffeljärnet svalna helt. Rengör enligt instruktioner i avsnittet Skötsel och rengöring. Våffeljärnet är nu klart för användning. Använda våffeljärnet Anslut våffeljärnet till vägguttaget (den gröna och röda indikeringslampan lyser) och ställ reglaget i önskat/rätt temperaturläge. Värm upp våffeljärnet med locket stängt i ca 4 5 min. Observera att våffeljärnet måste vara tomt vid uppvärmning. Den gröna indikeringslampan släcks när rätt temperatur uppnåtts. Öppna locket helt och häll i våffelsmeten i mitten på den undre laggen. Laggarna har en Non-stick-beläggning vilket betyder att de inte behöver smörjas innan våfflan gräddas. Stäng locket. Gräddningen tar ca 5 6 min (beroende på hur tjock våffelsmeten är). Ta ur våfflan med en trägaffel eller värmebeständig plastgaffel. Använd inga föremål med skarpa kanter som kan skada beläggningen på laggarna. Ska flera våfflor gräddas, håll locket stängt mellan gräddningarna för att behålla värmen i järnet. Dra ur kontakten när våffeljärnet inte används längre. Skötsel och rengöring Varning: Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget och låt våffeljärnet svalna helt innan det rengörs. Låt inte fläckar torka in. Rengör laggarna så fort de svalnat. Använd en fuktig trasa med milt diskmedel för normal rengöring av laggarna. Torka av höljet med en mjuk torr trasa. Använd ej avfettningsmedel, stålull, metallborstar eller andra hårda föremål för att rengöra våffeljärnet. Det kan repa Nonstick-beläggningen. Tekniska specifikationer Matningsspänning V~ 50 Hz 2

3 NO ets deler Nedre deksel Håndtak Indikeringslampe (rød) Vaffelplate/jern Indikeringslampe (grønn) Plastdeksel Øvre deksel Les bruksanvisningen nøye, og følg grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner for bruk av elektriske apparater før vaffeljernet tas i bruk, slik at du unngår brannskader, elektrisk støt, brann og/eller personskader. Følg alltid instruksjonene i bruksanvisningen ved bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Dersom vaffeljernet overlates til andre, pass på at bruksanvisningen følger med. Sikkerhetsinstruksjoner Koble vaffeljernet til uskadet stikkontakt. Bruk ikke grenuttak eller skjøteledning. Kontroller at spenning og frekvens angitt på vaffeljernets typeskilt er i samsvar med strømnettet. Ledningen må ikke ligge over skarpe kanter, varme flater eller åpen ild. Berør ikke ledning eller støpsel med fuktige eller våte hender. eller ledning må under ingen omstendigheter senkes ned i vann eller andre væsker. Risiko for elektrisk støt og kortslutning. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten ved å dra i selve støpselet ikke i ledningen eller vaffeljernet. Bruk ikke vaffeljernet utendørs. Unntatt ved oppvarming må vaffeljernet ikke brukes tomt. Se til at vaffeljernet ikke blir overopphetet. Hold alltid vaffeljernet under oppsikt når det brukes. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når vaffeljernet ikke er i bruk. Se opp for varme og for varm overflate. Berør kun håndtakene. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten, og la vaffeljernet avkjøles før det rengjøres. La ikke barn bruke vaffeljernet uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig vaffeljern, ledning og støpsel med henblikk på synlige skader. Bruk aldri vaffeljernet dersom det er skadet, har blitt mistet i gulvet eller ikke virker som det skal. et skal repareres av kvalifisert reparatør. Plasser vaffeljernet på et varmebestandig underlag og ikke i nærheten av varmekilder eller åpen ild. Bruk vaffeljernet kun for formålene beskrevet i bruksanvisningen. Forberedelser før bruk Pakk opp vaffeljernet, og tørk av det med en lett fuktet klut. NB! Første gangen vaffeljernet brukes, skal det brukes uten vaffelrøre. Plasser vaffeljernet slik at lokket kan åpnes helt. Smør inn jernene med et tynt lag matfett eller olje første gangen vaffeljernet varmes opp. Dette forsegler jernene og gjøres kun én gang. Steng lokket, sett støpselet i stikkontakten (grønn og rød indikeringslampe lyser), og sett bryteren i ønsket/riktig temperaturinnstilling. et varmes opp på ca. 4 5 minutter. Den grønne indikeringslampen slokkes når det er kommet opp i riktig temperatur. Den første gangen vaffeljernet brukes, kan lett røyk og os oppstå. Dette er helt ufarlig og påvirker ikke resultatet. Etter første oppvarming, la vaffeljernet kjøles helt av. Rengjør i samsvar med instruksjoner i avsnittet Stell og rengjøring. et er nå klart for bruk. Bruke vaffeljernet Koble vaffeljernet til strømnettet (grønn og rød indikeringslampe lyser), og sett bryteren på ønsket/riktig temperaturinnstilling. Varm opp vaffeljernet med lokket stengt i ca. 4 5 minutter. NB! et må være tomt ved oppvarming. Den grønne indikeringslampen slokkes når riktig temperatur er oppnådd. Åpne lokket helt, og hell vaffelrøren i midten på det nedre jernet. Jernene har et non-stickbelegg, slik at de ikke trenger å smøres før vaflene stekes. Steng lokket. Stekingen tar ca. 5 6 minutter (avhengig av hvor tykk røren er). Ta ut vaffelen med en tregaffel eller varmebestandig plastgaffel. Bruk ingen gjenstander med skarpe kanter som kan skade belegget på jernene. Skal flere vafler stekes, hold lokket stengt mellom hver steking for å holde på varmen i jernet. Trekk støpselet ut av stikkontakten når bruken av vaffeljernet er ferdig. Stell og rengjøring Advarsel: Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten og la vaffeljernet kjøles helt av før det rengjøres. La ikke flekker tørke inn. Rengjør jernene så fort de er avkjølt. Bruk en fuktig klut med et oppvaskmiddel for vanlig rengjøring av jernene. Tørk av utsiden med en myk, tørr klut. Bruk ikke avfettingsmiddel, stålull, metallbørster eller andre harde gjenstander for å rengjøre vaffeljernet, fordi dette vil kunne ripe non-stickbelegget. Tekniske spesifikasjoner Matespenning V~ 50 Hz 3

4 FI Vohvelirauta Vohveliraudan osat Pohja Kahva Termostaatti Vohvelilevyt Merkkivalo (punainen) Merkkivalo (vihreä) Muovikupu Kansi Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää vohvelirautaa ja noudata laitetta käyttäessäsi keskeisiä, sähkölaitteiden käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita, niin vältät palovammojen, sähköiskun tulipalon ja/tai henkilövahinkojen vaaran. Noudata käyttöohjeen ohjeita ja säilytä ohje vastaisen varalle. Jos annat vohveliraudan uudelle omistajalle, muista antaa hänelle myös käyttöohje. Turvallisuusohjeet Liitä vohvelirauta ehjään pistorasiaan. Älä käytä haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat vohveliraudan arvokilvessä mainittuja. Älä päästä laitteen liitäntäjohtoa tekemisiin terävien reunojen, kuumien pintojen tai avotulen kanssa. Älä koske laitteen liitäntäjohtoon tai pistorasiaan märin käsin. Älä missään tapauksessa upota vohvelirautaa tai sen liitäntäjohtoa veteen tai muihin nesteisiin. Sähköisku- ja oikosulkuvaara. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta tai itse laitteesta, vaan tartu aina pistotulppaan. Älä käytä vohvelirautaa ulkona. Vohvelirautaa ei saa käyttää tyhjänä muuten kuin sen lämmitystä varten. Huolehdi siitä, ettei laite pääse ylikuumenemaan. Pidä vohvelirautaa silmällä koko käytön ajan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun et sillä kertaa enää aio käyttää laitetta. Varo kuumia pintoja. Koske vain kahvaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna vohveliraudan jäähtyä ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä. Älä anna lasten käyttää vohvelirautaa ilman aikuisen valvontaa. Tarkasta vohveliraudan ja sen liitäntäjohdon kunto säännöllisin väliajoin. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut, pudonnut lattialle tai ei muuten toimi kunnolla. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Sijoita vohvelirauta lämmönkestävälle alustalle. Älä sijoita sitä lämmönlähteiden tai avotulen läheisyyteen. Käytä vohvelirautaa vain tässä käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Pura vohvelirauta pakkauksestaan ja pyyhi se kostealla rievulla. HUOMAA: Käytä laitetta ensimmäisen kerran tyhjänä ilman taikinaa. Aseta vohvelirauta paikkaan, jossa sen kansi mahtuu avautumaan kokonaan. Voitele vohvelilevyt ensimmäisellä lämmityskerralla ohuella kerroksella voita, margariinia tai öljyä. Voitelu tiivistää vohvelilevyt ja se pitää tehdä vain tämän yhden kerran. Sulje kansi, liitä pistotulppa pistorasiaan (vihreä ja punainen merkkivalo syttyvät) ja aseta valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle. Lämmitä rautaa noin 4 5 minuuttia. Vihreä merkkivalo sammuu, kun laite on lämmennyt. Vohveliraudasta voi ensimmäisellä kuumennuskerralla tulla vähän savua ja käryä. Se ei ole vaarallista eikä lopputulokseen. Anna vohveliraudan jäähtyä kokonaan ensimmäisen lämmityskerran jälkeen. Puhdista se kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti. Vohvelirauta on nyt käyttövalmis. Vohveliraudan käyttö Liitä vohveliraudan pistotulppa pistorasiaan (vihreä ja punainen merkkivalo syttyvät) ja aseta valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle. Anna raudan lämmetä kansi kiinni n. 4 5 min. Muista, että raudan on oltava tyhjä esilämmityksen ajan. Vihreä merkkivalo sammuu, kun rauta on käyttövalmis. Avaa kansi kokonaan ja kaada vohvelitaikinaa alimmalle vohvelilevylle. Levyissä on tarttumaton Non-stick-pinnoite, joten niitä ei tarvitse voidella. Sulje kansi. Paistuminen kestää noin 5 6 minuuttia (taikinan paksuuden mukaan). Irrota vohveli raudasta puulastalla tai lämmönkestävällä muovilastalla. Älä käytä teräviä välineitä, ne voivat vahingoittaa levyjen pinnoitetta. Jo haluat paistaa useampia vohveleita, pidä kansi kiinni paistokertojen välillä, niin rauta pysyy lämpimänä. Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun et enää aio jatkaa paistamista. Puhdistus ja hoito Varoitus: Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna vohveliraudan jäähtyä kunnolla ennen kuin alat puhdistaa sitä. Älä anna tahrojen kuivua rautaan. Puhdista vohvelilevyt heti kun ne ovat jäähtyneet. Käytä puhdistukseen kosteaa riepua ja mietoa astianpesuainetta. Pyyhi laitteen ulkopuoli pehmeällä ja kuivalla kankaalla. Älä käytä rasvanpoistoaineita, teräsvilla, metallisia harjoja tai muita kovia tai teräviä puhdistusvälineitä. Ne voivat naarmuttaa Non-stick-pinnoitetta. Tekniset tiedot Käyttöjännite V~ 50 Hz Teho W 4

5 DK ets dele Underste hus Håndtag Vaffelplade/ bagejern Indikatorlampe (rød) Indikatorlampe (grøn) Plastkappe Øverste hus Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og følg grundlæggende sikkerhedsinstruktioner ved anvendelse af elektriske apparater, inden vaffeljernet anvendes for at undgå brandskader, el-stød, brand og/eller personskader. Følg altid instruktionerne i brugsanvisningen ved brug. Gem brugsanvisningen til senere brug. Overlades vaffeljernet til en anden person, bedes du medlevere brugsanvisningen. Sikkerhedsinstruktioner Tilslut vaffeljernet til en ubeskadiget stikkontakt. Anvend ikke fordelerdåser eller forlængerledninger. Kontroller, at den spænding og den frekvens, der er angivet på vaffeljernets typeskilt, passer til el-nettet. Ledningen må ikke ligge over skarpe kanter, varme overflader eller åben ild. Rør ikke ved ledning eller stik med fugtige eller våde hænder. et eller ledningen må under ingen omstændigheder nedsænkes i vand eller andre væsker. Der er risiko for elektrisk stød og kortslutning. Træk altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve stikket ikke i ledningen eller vaffeljernet. Anvend ikke vaffeljernet udendørs. Bortset fra ved opvarmning må vaffeljernet ikke anvendes tomt. Sørg for, at vaffeljernet ikke bliver overophedet. Hold altid vaffeljernet under opsyn, når det anvendes. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når vaffeljernet ikke er i brug. Pas på med den varme overflade. Rør kun ved håndtagene. Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad vaffeljernet afkøle, inden det rengøres. Lad ikke børn anvende vaffeljernet uden opsyn fra en voksen. Kontroller regelmæssigt vaffeljernet, ledning og stik for opståede, synlige skader. Anvend aldrig vaffeljernet, hvis der er beskadiget, er blevet tabt på gulvet eller ikke fungerer korrekt. et skal repareres af en kvalificeret reparatør. Anbring vaffeljernet på et varmebestandigt underlag og ikke i nærheden af en varmekilde eller åben ild. Anvend kun vaffeljernet til de ting, der er angivet i brugsanvisningen. Forberedelser inden anvendelse Pak vaffeljernet ud, og aftør det med en let fugtet klud. Bemærk: Første gang vaffeljernet anvendes, skal dette ske uden vaffeldej. Anbring vaffeljernet, så låget kan åbnes helt. Smør bagejernene med et tyndt lag madfedt eller olie første gang, vaffeljernet varmes op. Dette forsegler bagejernene og gøres kun en gang. Luk låget, tilslut stikket til stikkontakten (den grønne og den røde indikatorlampe lyser), og indstil reguleringen til den ønskede/korrekte temperatur. et opvarmes på ca. 4 5 min. Den grønne indikatorlampe slukker, når den rette temperatur er opnået. Første gang vaffeljernet anvendes, kan der forekomme lidt røg. Dette er helt ufarligt og påvirker ikke resultatet. Efter første opvarmning skal du lade vaffeljernet afkøle helt. Rengør iht. instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse og rengøring. et er nu parat til brug. Brug af vaffeljernet Tilslut vaffeljernet til stikkontakten (den grønne og den røde indikatorlampe lyser), og indstil reguleringen til den ønskede/korrekte temperatur. Opvarm vaffeljernet med låget lukket i ca. 4 5 minutter. Husk, at vaffeljernet skal være tomt ved opvarmningen. Den grønne indikatorlampe slukker, når den rette temperatur er opnået. Åbn låget helt, og hæld vaffeldej i midten på det underste bagejern. Bagejernene har en Non-stick-belægning, som betyder, at det ikke er nødvendigt at smøre dem, inden vaflen bages. Luk låget. Bagningen tager ca. 5 6 min. (afhængigt af vaffeldejens tykkelse). Tag vaflen ud med en trægaffel eller varmebestandig plastgaffel. Anvend ikke genstande med skarpe kanter, der kan beskadige belægningen på bagejernene. Skal der bages flere vafler, skal du holde låget lukket mellem bagningerne for at beholde varmen i jernet. Tag stikket ud, vaffeljernet ikke skal anvendes mere. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel: Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad vaffeljernet afkøle helt, inden det rengøres. Lad ikke pletter tørre ind. Rengør bagejernene, så snart de er kølet af. Anvend en fugtig klud med mildt opvaskemiddel til normal rengøring af bagejernene. Aftør ydersiden med en blød, tør klud. Anvend ikke affedtningsmiddel, ståluld, metalbørster eller andre hårde genstande til rengøring af vaffeljernet. Dette kan ødelægge Non-stick-belægningen. Tekniske specifikationer Forsyningsspænding V~ 50 Hz 5

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 540 kg. Utväxling: 4,1:1.

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer