Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W"

Transkript

1 Våffeljärn Vohvelirauta W

2 SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att undvika brännskador, elchock, brand och/eller personskador. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen vid användning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Skickas våffeljärnet vidare till tredje part, se till att bruksanvisningen skickas med. Säkerhetsinstruktioner Anslut våffeljärnet till oskadat vägguttag. Använd ej förgreningsuttag eller förlängningssladd. Kontrollera att spänning och frekvens angiven på våffeljärnets typbeteckning överensstämmer med elnätet. Sladden får ej ligga över vassa kanter, heta ytor eller öppen eldslåga. Vidrör ej sladd eller kontakt med fuktiga eller våta händer. Våffeljärnet eller sladden får absolut ej nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Risk för elektrisk stöt och kortslutning. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i själva kontakten ej i sladden eller våffeljärnet. Använd ej våffeljärnet utomhus. Förutom vid uppvärmning får våffeljärnet ej användas tomt. Se till så att våffeljärnet ej blir överhettat. Håll alltid våffeljärnet under uppsikt när det används. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget när våffeljärnet inte används. Varning för värme och het yta. Rör endast handtagen. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget och låt våffeljärnet svalna innan det rengörs. Låt ej barn använda våffeljärnet utan en vuxens överinseende. Kontrollera regelbundet våffeljärnet, sladd och kontakt så att inga synliga skador uppstått. Använd aldrig våffeljärnet om det är skadat, har tappats i golvet eller inte fungerar korrekt. Våffeljärnet ska repareras av kvalificerad reparatör. Placera våffeljärnet på värmetåligt underlag och inte i närheten av värmekälla eller öppen eld. Använd endast våffeljärnet för ändamål beskrivna i bruksanvisningen. Förberedelser innan användning Packa upp våffeljärnet och torka av det med en lätt fuktad trasa. Notera: Första gången våffeljärnet används ska det användas utan våffelsmet. Placera våffeljärnet så att locket kan öppnas helt. Smörj in laggarna med ett tunt lager matfett eller olja första gången våffeljärnet värms upp. Det förseglar laggarna och görs endast en gång. Stäng locket, anslut kontakten till vägguttaget (den gröna och röda indikeringslampan lyser) och ställ reglaget i önskat/rätt temperaturläge. Våffeljärnet värms upp på ca 4 5 min. Den gröna indikeringslampan släcks när rätt temperatur uppnåtts. Första gången våffeljärnet används kan lätt rök och os uppstå. Det är helt ofarligt och påverkar inte resultatet. Efter första uppvärmning, låt våffeljärnet svalna helt. Rengör enligt instruktioner i avsnittet Skötsel och rengöring. Våffeljärnet är nu klart för användning. Använda våffeljärnet Anslut våffeljärnet till vägguttaget (den gröna och röda indikeringslampan lyser) och ställ reglaget i önskat/rätt temperaturläge. Värm upp våffeljärnet med locket stängt i ca 4 5 min. Observera att våffeljärnet måste vara tomt vid uppvärmning. Den gröna indikeringslampan släcks när rätt temperatur uppnåtts. Öppna locket helt och häll i våffelsmeten i mitten på den undre laggen. Laggarna har en Non-stick-beläggning vilket betyder att de inte behöver smörjas innan våfflan gräddas. Stäng locket. Gräddningen tar ca 5 6 min (beroende på hur tjock våffelsmeten är). Ta ur våfflan med en trägaffel eller värmebeständig plastgaffel. Använd inga föremål med skarpa kanter som kan skada beläggningen på laggarna. Ska flera våfflor gräddas, håll locket stängt mellan gräddningarna för att behålla värmen i järnet. Dra ur kontakten när våffeljärnet inte används längre. Skötsel och rengöring Varning: Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget och låt våffeljärnet svalna helt innan det rengörs. Låt inte fläckar torka in. Rengör laggarna så fort de svalnat. Använd en fuktig trasa med milt diskmedel för normal rengöring av laggarna. Torka av höljet med en mjuk torr trasa. Använd ej avfettningsmedel, stålull, metallborstar eller andra hårda föremål för att rengöra våffeljärnet. Det kan repa Nonstick-beläggningen. Tekniska specifikationer Matningsspänning V~ 50 Hz 2

3 NO ets deler Nedre deksel Håndtak Indikeringslampe (rød) Vaffelplate/jern Indikeringslampe (grønn) Plastdeksel Øvre deksel Les bruksanvisningen nøye, og følg grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner for bruk av elektriske apparater før vaffeljernet tas i bruk, slik at du unngår brannskader, elektrisk støt, brann og/eller personskader. Følg alltid instruksjonene i bruksanvisningen ved bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Dersom vaffeljernet overlates til andre, pass på at bruksanvisningen følger med. Sikkerhetsinstruksjoner Koble vaffeljernet til uskadet stikkontakt. Bruk ikke grenuttak eller skjøteledning. Kontroller at spenning og frekvens angitt på vaffeljernets typeskilt er i samsvar med strømnettet. Ledningen må ikke ligge over skarpe kanter, varme flater eller åpen ild. Berør ikke ledning eller støpsel med fuktige eller våte hender. eller ledning må under ingen omstendigheter senkes ned i vann eller andre væsker. Risiko for elektrisk støt og kortslutning. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten ved å dra i selve støpselet ikke i ledningen eller vaffeljernet. Bruk ikke vaffeljernet utendørs. Unntatt ved oppvarming må vaffeljernet ikke brukes tomt. Se til at vaffeljernet ikke blir overopphetet. Hold alltid vaffeljernet under oppsikt når det brukes. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når vaffeljernet ikke er i bruk. Se opp for varme og for varm overflate. Berør kun håndtakene. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten, og la vaffeljernet avkjøles før det rengjøres. La ikke barn bruke vaffeljernet uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig vaffeljern, ledning og støpsel med henblikk på synlige skader. Bruk aldri vaffeljernet dersom det er skadet, har blitt mistet i gulvet eller ikke virker som det skal. et skal repareres av kvalifisert reparatør. Plasser vaffeljernet på et varmebestandig underlag og ikke i nærheten av varmekilder eller åpen ild. Bruk vaffeljernet kun for formålene beskrevet i bruksanvisningen. Forberedelser før bruk Pakk opp vaffeljernet, og tørk av det med en lett fuktet klut. NB! Første gangen vaffeljernet brukes, skal det brukes uten vaffelrøre. Plasser vaffeljernet slik at lokket kan åpnes helt. Smør inn jernene med et tynt lag matfett eller olje første gangen vaffeljernet varmes opp. Dette forsegler jernene og gjøres kun én gang. Steng lokket, sett støpselet i stikkontakten (grønn og rød indikeringslampe lyser), og sett bryteren i ønsket/riktig temperaturinnstilling. et varmes opp på ca. 4 5 minutter. Den grønne indikeringslampen slokkes når det er kommet opp i riktig temperatur. Den første gangen vaffeljernet brukes, kan lett røyk og os oppstå. Dette er helt ufarlig og påvirker ikke resultatet. Etter første oppvarming, la vaffeljernet kjøles helt av. Rengjør i samsvar med instruksjoner i avsnittet Stell og rengjøring. et er nå klart for bruk. Bruke vaffeljernet Koble vaffeljernet til strømnettet (grønn og rød indikeringslampe lyser), og sett bryteren på ønsket/riktig temperaturinnstilling. Varm opp vaffeljernet med lokket stengt i ca. 4 5 minutter. NB! et må være tomt ved oppvarming. Den grønne indikeringslampen slokkes når riktig temperatur er oppnådd. Åpne lokket helt, og hell vaffelrøren i midten på det nedre jernet. Jernene har et non-stickbelegg, slik at de ikke trenger å smøres før vaflene stekes. Steng lokket. Stekingen tar ca. 5 6 minutter (avhengig av hvor tykk røren er). Ta ut vaffelen med en tregaffel eller varmebestandig plastgaffel. Bruk ingen gjenstander med skarpe kanter som kan skade belegget på jernene. Skal flere vafler stekes, hold lokket stengt mellom hver steking for å holde på varmen i jernet. Trekk støpselet ut av stikkontakten når bruken av vaffeljernet er ferdig. Stell og rengjøring Advarsel: Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten og la vaffeljernet kjøles helt av før det rengjøres. La ikke flekker tørke inn. Rengjør jernene så fort de er avkjølt. Bruk en fuktig klut med et oppvaskmiddel for vanlig rengjøring av jernene. Tørk av utsiden med en myk, tørr klut. Bruk ikke avfettingsmiddel, stålull, metallbørster eller andre harde gjenstander for å rengjøre vaffeljernet, fordi dette vil kunne ripe non-stickbelegget. Tekniske spesifikasjoner Matespenning V~ 50 Hz 3

4 FI Vohvelirauta Vohveliraudan osat Pohja Kahva Termostaatti Vohvelilevyt Merkkivalo (punainen) Merkkivalo (vihreä) Muovikupu Kansi Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää vohvelirautaa ja noudata laitetta käyttäessäsi keskeisiä, sähkölaitteiden käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita, niin vältät palovammojen, sähköiskun tulipalon ja/tai henkilövahinkojen vaaran. Noudata käyttöohjeen ohjeita ja säilytä ohje vastaisen varalle. Jos annat vohveliraudan uudelle omistajalle, muista antaa hänelle myös käyttöohje. Turvallisuusohjeet Liitä vohvelirauta ehjään pistorasiaan. Älä käytä haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat vohveliraudan arvokilvessä mainittuja. Älä päästä laitteen liitäntäjohtoa tekemisiin terävien reunojen, kuumien pintojen tai avotulen kanssa. Älä koske laitteen liitäntäjohtoon tai pistorasiaan märin käsin. Älä missään tapauksessa upota vohvelirautaa tai sen liitäntäjohtoa veteen tai muihin nesteisiin. Sähköisku- ja oikosulkuvaara. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta tai itse laitteesta, vaan tartu aina pistotulppaan. Älä käytä vohvelirautaa ulkona. Vohvelirautaa ei saa käyttää tyhjänä muuten kuin sen lämmitystä varten. Huolehdi siitä, ettei laite pääse ylikuumenemaan. Pidä vohvelirautaa silmällä koko käytön ajan. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun et sillä kertaa enää aio käyttää laitetta. Varo kuumia pintoja. Koske vain kahvaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna vohveliraudan jäähtyä ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä. Älä anna lasten käyttää vohvelirautaa ilman aikuisen valvontaa. Tarkasta vohveliraudan ja sen liitäntäjohdon kunto säännöllisin väliajoin. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut, pudonnut lattialle tai ei muuten toimi kunnolla. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Sijoita vohvelirauta lämmönkestävälle alustalle. Älä sijoita sitä lämmönlähteiden tai avotulen läheisyyteen. Käytä vohvelirautaa vain tässä käyttöohjeessa mainittuun tarkoitukseen. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Pura vohvelirauta pakkauksestaan ja pyyhi se kostealla rievulla. HUOMAA: Käytä laitetta ensimmäisen kerran tyhjänä ilman taikinaa. Aseta vohvelirauta paikkaan, jossa sen kansi mahtuu avautumaan kokonaan. Voitele vohvelilevyt ensimmäisellä lämmityskerralla ohuella kerroksella voita, margariinia tai öljyä. Voitelu tiivistää vohvelilevyt ja se pitää tehdä vain tämän yhden kerran. Sulje kansi, liitä pistotulppa pistorasiaan (vihreä ja punainen merkkivalo syttyvät) ja aseta valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle. Lämmitä rautaa noin 4 5 minuuttia. Vihreä merkkivalo sammuu, kun laite on lämmennyt. Vohveliraudasta voi ensimmäisellä kuumennuskerralla tulla vähän savua ja käryä. Se ei ole vaarallista eikä lopputulokseen. Anna vohveliraudan jäähtyä kokonaan ensimmäisen lämmityskerran jälkeen. Puhdista se kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti. Vohvelirauta on nyt käyttövalmis. Vohveliraudan käyttö Liitä vohveliraudan pistotulppa pistorasiaan (vihreä ja punainen merkkivalo syttyvät) ja aseta valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle. Anna raudan lämmetä kansi kiinni n. 4 5 min. Muista, että raudan on oltava tyhjä esilämmityksen ajan. Vihreä merkkivalo sammuu, kun rauta on käyttövalmis. Avaa kansi kokonaan ja kaada vohvelitaikinaa alimmalle vohvelilevylle. Levyissä on tarttumaton Non-stick-pinnoite, joten niitä ei tarvitse voidella. Sulje kansi. Paistuminen kestää noin 5 6 minuuttia (taikinan paksuuden mukaan). Irrota vohveli raudasta puulastalla tai lämmönkestävällä muovilastalla. Älä käytä teräviä välineitä, ne voivat vahingoittaa levyjen pinnoitetta. Jo haluat paistaa useampia vohveleita, pidä kansi kiinni paistokertojen välillä, niin rauta pysyy lämpimänä. Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun et enää aio jatkaa paistamista. Puhdistus ja hoito Varoitus: Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna vohveliraudan jäähtyä kunnolla ennen kuin alat puhdistaa sitä. Älä anna tahrojen kuivua rautaan. Puhdista vohvelilevyt heti kun ne ovat jäähtyneet. Käytä puhdistukseen kosteaa riepua ja mietoa astianpesuainetta. Pyyhi laitteen ulkopuoli pehmeällä ja kuivalla kankaalla. Älä käytä rasvanpoistoaineita, teräsvilla, metallisia harjoja tai muita kovia tai teräviä puhdistusvälineitä. Ne voivat naarmuttaa Non-stick-pinnoitetta. Tekniset tiedot Käyttöjännite V~ 50 Hz Teho W 4

5 DK ets dele Underste hus Håndtag Vaffelplade/ bagejern Indikatorlampe (rød) Indikatorlampe (grøn) Plastkappe Øverste hus Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og følg grundlæggende sikkerhedsinstruktioner ved anvendelse af elektriske apparater, inden vaffeljernet anvendes for at undgå brandskader, el-stød, brand og/eller personskader. Følg altid instruktionerne i brugsanvisningen ved brug. Gem brugsanvisningen til senere brug. Overlades vaffeljernet til en anden person, bedes du medlevere brugsanvisningen. Sikkerhedsinstruktioner Tilslut vaffeljernet til en ubeskadiget stikkontakt. Anvend ikke fordelerdåser eller forlængerledninger. Kontroller, at den spænding og den frekvens, der er angivet på vaffeljernets typeskilt, passer til el-nettet. Ledningen må ikke ligge over skarpe kanter, varme overflader eller åben ild. Rør ikke ved ledning eller stik med fugtige eller våde hænder. et eller ledningen må under ingen omstændigheder nedsænkes i vand eller andre væsker. Der er risiko for elektrisk stød og kortslutning. Træk altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve stikket ikke i ledningen eller vaffeljernet. Anvend ikke vaffeljernet udendørs. Bortset fra ved opvarmning må vaffeljernet ikke anvendes tomt. Sørg for, at vaffeljernet ikke bliver overophedet. Hold altid vaffeljernet under opsyn, når det anvendes. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når vaffeljernet ikke er i brug. Pas på med den varme overflade. Rør kun ved håndtagene. Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad vaffeljernet afkøle, inden det rengøres. Lad ikke børn anvende vaffeljernet uden opsyn fra en voksen. Kontroller regelmæssigt vaffeljernet, ledning og stik for opståede, synlige skader. Anvend aldrig vaffeljernet, hvis der er beskadiget, er blevet tabt på gulvet eller ikke fungerer korrekt. et skal repareres af en kvalificeret reparatør. Anbring vaffeljernet på et varmebestandigt underlag og ikke i nærheden af en varmekilde eller åben ild. Anvend kun vaffeljernet til de ting, der er angivet i brugsanvisningen. Forberedelser inden anvendelse Pak vaffeljernet ud, og aftør det med en let fugtet klud. Bemærk: Første gang vaffeljernet anvendes, skal dette ske uden vaffeldej. Anbring vaffeljernet, så låget kan åbnes helt. Smør bagejernene med et tyndt lag madfedt eller olie første gang, vaffeljernet varmes op. Dette forsegler bagejernene og gøres kun en gang. Luk låget, tilslut stikket til stikkontakten (den grønne og den røde indikatorlampe lyser), og indstil reguleringen til den ønskede/korrekte temperatur. et opvarmes på ca. 4 5 min. Den grønne indikatorlampe slukker, når den rette temperatur er opnået. Første gang vaffeljernet anvendes, kan der forekomme lidt røg. Dette er helt ufarligt og påvirker ikke resultatet. Efter første opvarmning skal du lade vaffeljernet afkøle helt. Rengør iht. instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse og rengøring. et er nu parat til brug. Brug af vaffeljernet Tilslut vaffeljernet til stikkontakten (den grønne og den røde indikatorlampe lyser), og indstil reguleringen til den ønskede/korrekte temperatur. Opvarm vaffeljernet med låget lukket i ca. 4 5 minutter. Husk, at vaffeljernet skal være tomt ved opvarmningen. Den grønne indikatorlampe slukker, når den rette temperatur er opnået. Åbn låget helt, og hæld vaffeldej i midten på det underste bagejern. Bagejernene har en Non-stick-belægning, som betyder, at det ikke er nødvendigt at smøre dem, inden vaflen bages. Luk låget. Bagningen tager ca. 5 6 min. (afhængigt af vaffeldejens tykkelse). Tag vaflen ud med en trægaffel eller varmebestandig plastgaffel. Anvend ikke genstande med skarpe kanter, der kan beskadige belægningen på bagejernene. Skal der bages flere vafler, skal du holde låget lukket mellem bagningerne for at beholde varmen i jernet. Tag stikket ud, vaffeljernet ikke skal anvendes mere. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel: Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad vaffeljernet afkøle helt, inden det rengøres. Lad ikke pletter tørre ind. Rengør bagejernene, så snart de er kølet af. Anvend en fugtig klud med mildt opvaskemiddel til normal rengøring af bagejernene. Aftør ydersiden med en blød, tør klud. Anvend ikke affedtningsmiddel, ståluld, metalbørster eller andre hårde genstande til rengøring af vaffeljernet. Dette kan ødelægge Non-stick-belægningen. Tekniske specifikationer Forsyningsspænding V~ 50 Hz 5

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN 800 1000 W SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W Våffeljärn Vohvelirauta 800 1000 W 2009 Biltema Nordic Services AB SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W. Art

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W. Art Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Art. 84-071 SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Termostat Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 1 2007 Biltema Nordic Services AB Kaffebryggare Kapacitet: 10 15 koppar (1,5 l) Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan kaffebryggaren

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER ÄGGKOKARE Rostfri EGGKOKER Rustfri MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä ÆGGEKOGER Rustfri 1 SE ÄGGKOKARE Rostfri 6 4 2 1 5 11 12 3 BESKRIVNING AV ÄGGKOKAREN (FIG. A) 1. Värmeelement 8. Handtag (lock) 2. Äggbricka

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 2010 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 6 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett Aamiais-/keittiösarja Morgenmadssæt/Køkkensæt 2009 Biltema Nordic Services AB Frukostset/Köksset Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

WAS-623 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAS-623 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAS-623 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING WAS-623 VAFFELJERN N VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når du bruker elektriske

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning Art. 84-06 DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning SÄKERHETSINSTRUKTIONER Produkten är avsedd att hanteras av en person åt gången.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element 500 W 2012-05-30 Biltema Nordic Services AB SE Oljefyllt element 4 fenor Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna

Detaljer

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER

RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER RISKOKARE RISKOKER RIISINKEITIN RISKOGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WAS-623, WAS-623B WAS-623BELL

Bruksanvisning. Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WAS-623, WAS-623B WAS-623BELL Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WAS-623, WAS-623B WAS-623BELL BRUKSANVISNING WAS-623 VAFFELJERN N VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når du bruker elektriske apparater,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer