BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER"

Transkript

1 84-140_141_manual.indd , Art , BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB

2 BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan du börjar använda brödrosten. Vid all användning av elektriska apparater, skall grundläggande säkerhetsföreskrifter beträffande detta efterföljas. Spara dessa instruktioner för framtiden. Ta inte i brödrostens varma delar. Använd handtag eller knoppar. För att undvika brand och risk för elchock, sänk aldrig ner sladd, stickkontakt eller brödrost i vatten eller andra vätskor. Se till att brödrosten placeras oåtkomligt för barn. Barn får absolut EJ använda brödrosten. Dra ur stickproppen ur vägguttaget när brödrosten inte används eller vid rengöring. Använd aldrig en elektrisk apparat med skadad stickkontakt eller om ett tekniskt fel har uppstått. Ej heller om du tappat eller skadat brödrosten på annat sätt. Får ej användas utomhus. Placera aldrig brödrosten nära spis eller ugn. Se till att elkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor. Flytta inte brödrosten när den är varm. Stäng av brödrosten innan stickkontakten avlägsnas ur vägguttaget. Använd inte brödrosten till annat än den är avsedd för. Förvärmning av denna brödrost behövs inte. Rör inte brödrostens övre del av metall under eller efter rostning, eftersom den blir mycket varm. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme runt brödrosten så att luft kan cirkulera runt omkring. Placera brödrosten på ett värmebeständigt underlag och ha alltid uppsikt över brödrosten vid användning. Brand kan lätt uppstå om något lättantändligt faller ner över brödrosten eller om den vidrör något lättantändligt material, ex, gardiner, draperier. Får inte användas under eller i skåp. Överdimensionerade brödskivor, förpackningar av metallfolie eller andra föremål får inte föras in i brödrosten eftersom det kan medföra brandrisk eller elstöt. Försök inte avlägsna bröd som fastnat i brödöppningen när stickkontakten sitter i vägguttaget. Stick aldrig ner en gaffel eller liknande i brödöppningen. Förvara aldrig bröd eller andra föremål ovanpå brödrosten eftersom det kan skada den eller medföra brandrisk. Om brödrostens elkabel har skadats skall brödrosten kasseras, alternativt kan kabeln bytas av en auktoriserad elreparatör. Om brödrosten inte fungerar, kontrollera följande punkter: Har brödrosten installerats korrekt är elkabelns stickkontakt ansluten till vägguttaget. Kontrollera så att det inte är något fel på stickkontakten eller vägguttaget. Kontrollera så att inte proppen/säkringen är trasig. ELEKTRISKA KRAV Kontrollera att vägguttagets nätspänning är 230 V ~ 50 Hz. Viktigt: Om stickproppen eller brödrostens sladd har skadats får den absolut inte anslutas till vägguttaget. OBS: Denna brödrost måste anslutas till ett jordat vägguttag Biltema Nordic Services AB 2

3 ANVÄNDNING Handtag Rostningsvred Smulbricka D. Stopp E. Defrost F. Uppvärmning Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB

4 Läs följande anvisningar före användning: 1. Använd brödrosten första gången utan bröd. Detta för att bränna av värmeelementet. 2. Koppla in brödrosten och ställ in styrkan med rostningsvredet (B) 3. Placera brödet i brödöppningen och tryck ner handtaget så pass långt att brödhissen stannar kvar i sitt nedre läge. 4. Brödet trycks automatiskt upp när rostningen är färdig. 5. Om du vill stoppa rostningen kan du trycka på stoppknappen (D). Brödhissen trycks då upp automatiskt. 6. Använd defrost-knappen (E) för att tina upp fruset bröd. Tänk på att rostningen då tar längre tid än vid vanlig rostning. 7. Använd uppvärmningsknappen (F) för att värma redan rostat bröd som har kallnat. 8. Om en brödskiva fastnar i brödöppningen, lossa stickkontakten från vägguttaget. Vänta tills brödrosten svalnat och avlägsna brödet. 9. Töm alltid smulbrickan efter varje användning. 10. Tryck inte ner handtaget utan att först stoppa i en brödskiva. 11. När brödrosten inte används, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge och att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget. 12. Elkabeln får inte viras runt brödrosten, varken vid eller efter användning. ANVÄNDNING AV SMULBRICKAN Brödsmulor från brödet kommer att ramla ner och hamna på smulbrickan. Brickan bör tömmas efter varje användningstillfälle. När brödrosten har svalnat helt, knacka lätt på sidorna för att lossa på brödsmulor som har fastnat inuti. Dra ut smulbrickan, töm den och sätt tillbaka den. OBS: Använd aldrig brödrosten utan att smulbrickan är monterad. sidan av brödskivan när endast en skiva bröd rostas. Äldre bröd rostas snabbare än färskt bröd. Rostningsvredet ska då vridas till en lägre nivå än vanligt. De flesta typer av bröd kan rostas. Skivorna ska dock inte vara för tjocka då de kan fastna i brödrosten. När två brödskivor rostas samtidigt rekommenderas att de är av samma storlek och typ. Brödrosten skall vara helt avsvalnad innan den ställs undan. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Efter användning och före rengöring och underhåll, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge, att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget och att brödrosten svalnat helt. Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa, torka torrt med en handduk. För att avlägsna brödsmulor, ta ut smulbrickan och töm den, torka av och återplacera den i smulfacket. Brödrosten får aldrig användas utan smulbricka. Vänd brödrosten upp och ner, skaka försiktigt ut resterande smulor. VIRA ALDRIG UPP ELKABELN RUNT BRÖDROSTEN. Använd inga starka rengöringsmedel. Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form av vätska. Stick aldrig ner fingrar eller andra föremål i brödrostens brödöppning, detta kan skada värmeelementet. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/ EC) ÖVRIGA UPPLYSNINGAR För bästa rostningsresultat, vänta minst 60 sek. mellan varje rostning. Om du vill rosta endast en brödskiva, skruva ner rostningsvredet till en lägre nivå. Uppmärksamma också att det blir en mindre skillnad på rostningsgraden på den ena 2012 Biltema Nordic Services AB 4

5 BRØDRISTER VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les nøye gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner før du tar brødristeren i bruk. Ved all bruk av elektriske apparater skal grunnleggende sikkerhetsforskrifter vedrørende dette iakttas. Ta vare på denne veiledningen for å kunne slå opp i den senere. Berør ikke brødristerens varme deler. Bruk håndtak eller knotter. For å unngå brann og risiko for elektrisk støt, senk aldri kabel, støpsel eller brødrister ned i vann eller andre væsker. Pass på at brødristeren plasseres utilgjengelig for barn. Barn skal under INGEN omstendigheter bruke brødristeren. Trekk støpselet ut av stikkontakten når brødristeren ikke er i bruk eller ved rengjøring. Bruk aldri et elektrisk apparat med skadet støpsel, eller dersom det har oppstått en teknisk feil. Bruk ikke brødristeren dersom den har blitt mistet i gulvet eller skadet på andre måter. Brødristeren må ikke brukes utendørs. Plasser aldri brødristeren nær en komfyr eller ovn. Se til at kabelen ikke kommer i kontakt med varme flater. Flytt ikke brødristeren når den er varm. Slå av brødristeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. Bruk ikke brødristeren til annet enn tiltenkt formål. Brødristeren trenger ikke å forvarmes. Berør ikke brødristerens øvre del av metall under eller etter risting, fordi denne blir svært varm. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig rom rundt brødristeren slik at luft kan sirkulere fritt omkring. Plasser brødristeren på et varmebestandig underlag, og ha alltid tilsyn med den ved bruk. Det kan lett oppstå brann dersom noe lettantennelig faller ned over brødristeren, eller dersom den kommer i berøring med lettantennelig materiale, f.eks. gardiner. Brødristeren må ikke brukes under eller i et skap. Overdimensjonerte brødskiver, innpakning av metallfolie eller andre gjenstander må ikke plasseres i brødristeren, fordi dette kan medføre fare for brann eller elektrisk støt. Prøv ikke å ta ut brød som har satt seg fast i brødåpningen, når støpselet sitter i stikkontakten. Stikk aldri en gaffel eller lignende ned i brødåpningen. Oppbevar aldri brød eller andre gjenstander oppå brødristeren, fordi dette kan skade den eller medføre brannfare. Dersom brødristerens kabel har blitt skadet, skal brødristeren kasseres, eller kabelen skal skiftes av en autorisert elreparatør. Dersom brødristeren ikke virker, kontroller følgende punkter: Er brødristeren riktig installert er støpselet satt i stikkontakten? Kontroller at det ikke er noen feil på støpsel eller stikkontakt. Kontroller at sikringen ikke er gått. ELEKTRISKE KRAV Kontroller at stikkontaktens nettspenning er 230 V ~ 50 Hz. Viktig: Dersom brødristerens støpsel eller kabel har blitt skadet, må den under ingen omstendigheter kobles til stikkontakten. OBS! Denne brødristeren må kobles til en jordet stikkontakt Biltema Nordic Services AB

6 BRUK Håndtak Innstilingsknapp for ristegrad Smulebrett D. Stopp E. Opptining F. Oppvarming Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB 6

7 Les følgende anvisninger før bruk: 1. Bruk brødristeren den første gangen uten brød, dette for å brenne av varmeelementet. 2. Koble til brødristeren, og still inn ristegrad med innstillingsknappen. (B) 3. Plasser brødet i brødåpningen, og trykk håndtaket så pass langt ned at brødheisen stanser i sin nedre posisjon. 4. Brødet skyves automatisk opp når ristingen er ferdig. 5. Dersom du vil stoppe ristingen, kan du trykke på stoppknappen (D). Brødheisen skyves da automatisk opp. 6. Bruk opptiningsknappen (E) for å tine opp frosset brød. Husk på at ristingen da tar lengre tid enn ved vanlig risting. 7. Bruk oppvarmingsknappen (F) for å varme opp ristet brød som har blitt avkjølt. 8. Dersom en brødskive setter seg fast i brødåpningen, trekk støpselet ut av stikkontakten. Vent til brødristeren er avkjølt, og ta ut brødet. 9. Tøm smulebrettet etter hver bruk. 10. Trykk ikke ned håndtaket uten å først stappe i en brødskive. 11. Når brødristeren ikke er i bruk, pass på at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, og at støpselet er trukket ut av stikkontakten. 12. Kabelen må ikke vikles rundt brødristeren, verken ved eller etter bruk. BRUK AV SMULEBRETT Brødsmuler fra brødet faller ned på smulebrettet. Brettet bør tømmes etter hver bruk. Når brødristeren er helt avkjølt, bank lett på sidene for å løsne brødsmuler som har satt seg fast på innsiden. Dra ut smulebrettet, tøm det, og sett det på plass igjen. OBS! Bruk aldri brødristeren uten at smulebrettet er montert. De fleste typer brød kan ristes. Skivene skal ikke være for tykke, slik at de kan sette seg fast i brødristeren. Når to brødskiver ristes samtidig, bør de være av samme størrelse og type. Brødristeren skal være helt avkjølt før den settes bort. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Etter bruk og før rengjøring og vedlikehold, se etter at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, at støpselet er trukket ut av stikkontakten, og at brødristeren er helt avkjølt. Tørk av utsiden med en lett fuktet klut, og tørk den tørr med et håndkle. For å fjerne brødsmuler, ta ut smulebrettet og tøm det, tørk av det og sett det tilbake i smulerommet. Brødristeren må aldri brukes uten smulebrett. Snu brødristeren opp ned, og rist forsiktig ut gjenværende smuler. VIKLE ALDRI KABELEN RUNDT BRØDRISTEREN. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. Brødristeren må aldri senkes ned i noen som helst form for væske. Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i brødristerens brødåpning, fordi dette kan skade varmeelementet. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) ØVRIGE OPPLYSNINGER For best risteresultat, vent minst 60 sekunder mellom hver risting. Om du vil riste kun én brødskive, skru ristegraden ned til et lavere nivå. Vær klar over at det også blir en mindre forskjell på ristegraden på den ene siden av brødskiven når kun én skive brød ristes. Eldre brød ristes raskere enn ferskt brød. Innstillingsknappen skal da vris til et lavere nivå enn vanlig Biltema Nordic Services AB

8 LEIVÄNPAAHDIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen leivänpaahtimen käyttämisen aloittamista. Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava kaikkia sähkölaitteita käytettäessä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Älä tartu leivänpaahtimen kuumiin osiin. Tartu kahvaan tai nuppeihin. Sähköiskun ja tulipalon vaaran välttämiseksi älä koskaan upota sähköjohtoa, pistoketta tai leivänpaahdinta veteen tai muihin nesteisiin. Leivänpaahdinta on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. Lapset EIVÄT saa käyttää leivänpaahdinta. Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun leivänpaahdinta ei käytetä ja ennen puhdistamista. Älä käytä sähkölaitetta, jos sen pistoke on rikki tai jos siinä on tekninen vika. Älä käytä leivänpaahdinta myöskään putoamisen tai vaurioitumisen jälkeen. Ei saa käyttää ulkona. Älä aseta leivänpaahdinta lieden tai uunin lähelle. Varmista, että sähköjohto ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Älä siirrä leivänpaahdinta, kun se on lämmin. Katkaise leivänpaahtimesta virta ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Älä käytä leivänpaahdinta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. Tätä leivänpaahdinta ei tarvitse esilämmittää. Älä koske leivänpaahtimen metalliseen yläosaan paahtamisen aikana tai sen jälkeen, sillä se voi kuumentua voimakkaasti. Varmista, että leivänpaahtimen ympärillä on riittävästi tilaa ja että ilma voi kiertää vapaasti. Aseta leivänpaahdin lämpöä kestävälle alustalle. Valvo sitä aina käyttämisen aikana. Tulipalo voi syttyä helposti, jos leivänpaahtimen päälle joutuu jotain helposti syttyvää tai se koskettaa esimerkiksi helposti syttyvää verhoa tai kaihdinta. Ei saa käyttää kaapissa tai kaapin alla. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria leipäviipaleita, metallipakkauksia eikä muita esineitä. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä yritä poistaa paahtamisaukkoon tarttunutta leipäviipaletta, jos pistoke on työnnetty sähköpistorasiaan. Älä koskaan työnnä haarukkaa tai vastaavaa esinettä leivänpaahtimen sisään. Älä koskaan säilytä leipää tai muita esineitä leivänpaahtimen yläpuolella. Muutoin se voi vaurioitua tai voi aiheutua tulipalon vaara. Jos leivänpaahtimen sähköjohto on vahingoittunut, se on vaihdettava valtuutetulla korjaajalla tai leivänpaahdin on toimitettava kierrätykseen. Jos leivänpaahdin ei toimi, tee seuraavat tarkistukset. Tarkista, että pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan oikein. Tarkista, ettei pistokkeessa tai pistorasiassa ole vikaa. Tarkista, ettei sulake ole palanut tai lauennut. SÄHKÖISET VAATIMUKSET Tarkista, että pistorasian jännite on 230 V ~ 50 Hz. Tärkeää: Jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, pistoketta ei saa työntää pistorasiaan. HUOMIO: Tämä leivänpaahdin on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan Biltema Nordic Services AB 8

9 KÄYTTÄMINEN Kahva Paahtoasteen säädin Murualusta D. Pysäytys E. Sulatus F. Lämmittäminen Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB

10 Lue seuraavat ohjeet ennen käyttämistä. 1. Käytä leivänpaahdinta ensimmäisen kerran ilman leipää. Tällöin lämmitysvastukset palavat puhtaiksi. 2. Säädä paahtoaste säätimen avulla (B). 3. Aseta leipäviipaleet paahtamisaukkoihin ja paina kahva alas niin pitkälle, että leipähissi jää ala-asentoon. 4. Kun leipäviipaleet on paahdettu, ne nousevat ylös automaattisesti. 5. Voit keskeyttää paahtamisen painamalla pysäytyspainiketta (D). Tällöin leipähissi nousee ylös automaattisesti. 6. Voit sulattaa pakastetut leipäviipaleet painamalla sulatuspainiketta (E). Tällöin paahtaminen sujuu tavallista hitaammin. 7. Voit lämmittää jäähtyneitä paahdettuja leipäviipaleita painamalla lämmityspainiketta (F). 8. Jos leipäviipale tarttuu kiinni paahtoaukkoon, irrota pistoke sähköpistorasiasta. Odota, kunnes leivänpaahdin on jäähtynyt. Poista viipale. 9. Tyhjennä murualusta joka käyttökerran jälkeen. 10. Älä paina kahvaa alas, jos paahtoaukossa ei ole leipäviipaletta. 11. Varmista käyttämisen jälkeen, että leipähissin kahva on yläasennossa ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. 12. Sähköjohtoa ei saa kääriä leivänpaahtimen ympärille käytön aikana eikä sen jälkeen. MURUALUSTAN KÄYTTÄMINEN Leipäviipaleista irtoavat murut päätyvät murualustalle. Se on tyhjennettävä jokaisen käyttökerran jälkeen. Kun leivänpaahdin on jäähtynyt, irrota sisäosiin kiinni tarttuneet leivänmurut napauttamalla leivänpaahtimen kylkiä. Vedä murualusta ulos, tyhjennä se ja aseta se takaisin. HUOMIO: Älä käytä leivänpaahdinta, jos murualusta ei ole paikallaan. leipä. Tällöin paahtoastetta on säädettävä vaaleammaksi. Useimpia leipiä voidaan paahtaa. Viipaleet eivät kuitenkaan saa olla niin paksuja, että ne juuttuvat leivänpaahtimeen. Paahda samanaikaisesti vain samantyyppisiä ja -kokoisia leipäviipaleita. Leivänpaahtimen täytyy antaa jäähtyä ennen sen asettamista säilytyspaikkaan. KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN Varmista käyttämisen jälkeen sekä ennen puhdistamista ja kunnossapitoa, että leipähissin kahva on yläasennossa, pistoke on irrotettu pistorasiasta ja leivänpaahdin on täysin jäähtynyt. Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa pyyhkeellä. Voit poistaa leivänmurut irrottamalla murualustan ja tyhjentämällä sen. Pyyhi se puhtaaksi ja aseta se takaisin murulokeroon. Älä koskaan käytä leivänpaahdinta ilman murualustaa. Kääntele leivänpaahdinta ylös- ja alaspäin. Ravistele sitä, jotta leivänmurut irtoavat. ÄLÄ KIERRÄ SÄHKÖJOHTOA LEIVÄNPAAHTIMEN YMPÄRILLE. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Leivänpaahdinta ei saa upottaa nesteeseen. Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä leivänpaahtimen sisään. Muutoin lämpövastus voi vaurioitua. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) LISÄTIETOJA Saat parhaat paahtamistulokset, kun odotat 60 sekuntia paahtamiskertojen välillä. Jos paahdat vain yhden leipäviipaleen, säädä paahtoastetta vaaleammaksi. Tällöin leipäviipaleen toinen puoli paahtuu tavallista enemmän. Vanha leipä paahtuu nopeammin kuin tuore 2012 Biltema Nordic Services AB 10

11 BRØDRISTER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs følgende sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden brødristeren tages i brug. Ved al brug af elektriske apparater skal følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter efterkommes. Gem disse instruktioner til fremtidigt brug. Tag ikke fat i brødristerens varme dele. Brug håndtag eller knapper. For at undgå brand eller risiko for elektrisk stød må ledning, stik eller brødristeren aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Sørg for, at brødristeren placeres utilgængelig for børn. Børn må absolut IKKE anvende brødristeren. Træk stikket ud af stikkontakten, når brødristeren ikke er i brug og før rengøring. Brug aldrig et elektrisk apparat med beskadiget stik, eller hvis der er opstået en teknisk fejl. Heller ikke, hvis du har tabt eller beskadiget brødristeren på anden måde. Må ikke anvendes udendørs. Placer aldrig brødristeren i nærheden af komfur eller ovn. Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varme flader. Flyt ikke brødristeren, når den er varm. Sluk for brødristeren, inden stikket tages ud af stikkontakten. Brug ikke brødristeren til noget, den ikke er beregnet til. Denne brødrister behøver ikke forvarmes. Rør ikke ved brødristerens overside af metal under eller efter ristningen, da den bliver meget varm. Forvis dig om, at der er plads nok omkring brødristeren, så luften kan cirkulere. Sæt brødristeren på et varmebestandigt underlag, og hav altid opsyn med brødristeren, når den er i brug. Der kan let opstå flammer, hvis noget letantændeligt falder ned over brødristeren, eller hvis den rører ved letantændeligt materiale, f.eks. gardiner, forhæng. Må ikke anvendes under eller i skabe. Meget store brødskiver, pakker af metalfolie eller andre genstande må ikke komme i brødristeren, da dette kan medføre brandfare eller elektrisk stød. Forsøg ikke at fjerne brød, som sidder fast i brødspalten, når stikket sidder i stikkontakten. Stik aldrig en gaffel eller lignende i brødspalten.. Opbevar aldrig brød eller andet oven på brødristeren, da dette kan skade den eller medføre brandfare. Hvis brødristerens ledning er beskadiget, skal brødristeren kasseres eller ledningen udskiftes af en autoriseret elektriker. Hvis brødristeren ikke fungerer, skal følgende kontrolleres: Er brødristeren installeret korrekt er ledningens stik sluttet til stikkontakten. Kontroller derefter, at der ikke er fejl i stikket eller stikkontakten. Kontroller så, at sikringen ikke er sprunget. ELEKTRISKE KRAV Kontroller, at stikkontakten giver 230 V~ 50 Hz. Vigtigt: Hvis stikket eller brødristerens ledning er beskadiget, må den under ingen omstændigheder sættes til stikkontakten. OBS: Denne brødrister skal sluttes til en stikkontakt med jord Biltema Nordic Services AB

12 ANVENDELSE Tangent Termostatknap Krummebakke D. Stop E. Optøning F. Opvarmning Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB 12

13 Læs følgende anvisninger før brug: 1. Brug brødristeren uden brød første gang. Det er for at brænde varmeelementet af. 2. Sæt brødristeren til og indstil styrken med termostatknappen (B). 3. Placer brødet i brødspalten og tryk tangenten så langt ned, at slæden bliver siddende i nederste stilling. 4. Brødet presses automatisk op, når brødet er ristet. 5. Hvis du vil standse ristningen, kan du trykke på stopknappen (D). Slæden presses derefter automatisk op. 6. Brug optøningsknappen (E) til at tø frosset brød op. Vær opmærksom på, at ristningen så tager længere tid end ved almindelig ristning. 7. Brug opvarmningsknappen (F) til at opvarme allerede ristet brød, som er blevet koldt. 8. Hvis en skive brød sætter sig fast i brødspalten, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Vent til brødristeren er kølet af og fjern brødet. 9. Tøm altid krummebakken efter hvert brug. 10. Tryk ikke tangenten ned uden en brødskive i spalten. 11. Når brødristeren ikke er i brug, skal du sørge for, at tangenten til slæden er i øverste position, og at stikket er fjernet fra stikkontakten. 12. Ledningen må ikke vikles rundt om brødristeren, hverken under eller efter brug. BRUG AF KRUMMEBAKKEN Brødkrummer fra brødet falder ned og havner i krummebakken. Bakken bør tømmes efter hvert brug. Når brødristeren er kølet helt af, skal du banke let på siderne for at løsne brødkrummer, som har sat sig fast indvendigt. Træk krummebakken ud, tøm den og sæt den på plads igen. OBS: Brug aldrig brødristeren, uden at krummebakken er sat i. forskel på ristningen på den ene side af brødskiven, når du kun rister ét stykke brød. Ældre brød ristes hurtigere end frisk brød. Termostatknappen skal da sættes på et lavere niveau end normalt. De fleste typer brød kan ristes. Skiverne må dog ikke være for tykke, da de kan sætte sig fast i brødristeren. Når to stykker brød ristes samtidigt, anbefales det, at de har samme størrelse og er af samme slags. Brødristeren skal være helt afkølet, inden den sættes væk. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Efter brug og før rengøring og vedligeholdelse skal tangenten til slæden være i øverste position, stikket skal være fjernet fra stikkontakten og brødristeren skal være helt afkølet. Tør ydersiden af med en let fugtet klud og tør med et viskestykke. Fjern brødkrummer ved at tage krummebakken ud og tøm den, tør af og sæt den på plads igen. Brødristeren må aldrig anvendes uden krummebakke. Vend brødristeren på hovedet og ryst forsigtigt de resterende krummer ud. Ledningen må ikke vikles rundt om brødristeren. Brug ikke stærke rengøringsmidler. Brødristeren må aldrig sænkes ned i nogen form for væske. Stik aldrig fingre eller andre genstande ned i brødspalten, dette kan beskadige varmeelementet. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) ØVRIGE OPLYSNINGER For at få det bedste resultat af ristningen, skal du vente mindst 60 sek. mellem hver ristning. Hvis du kun vil riste ét stykke brød, skal du skrue termostatknappen ned til et lavere niveau. Vær opmærksom på, at der bliver en lille Biltema Nordic Services AB

14 2012 Biltema Nordic Services AB 14 Art ,

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt

Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett. Morgenmadssæt/Køkkensæt Frukostset/Köksset Frokostsett/kjøkkensett Aamiais-/keittiösarja Morgenmadssæt/Køkkensæt 2009 Biltema Nordic Services AB Frukostset/Köksset Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar Universalgrill Viktiga säkerhetsanvisningar Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas när elektriska apparater används. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Läs alla instruktioner

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Pecana. Brödrost Brødrister Brødrister MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Pecana. Brödrost Brødrister Brødrister MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Pecana Brödrost Brødrister Brødrister MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska ÄRADE KUND! I och med köpet av denna brödrost från Hugin har Du bestämt Dig för en kvalitetsprodukt, som i fråga

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Wilfa Frokost Bread toaster. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Product code: TO-1B, TO-1W

Wilfa Frokost Bread toaster. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Product code: TO-1B, TO-1W Wilfa Frokost Bread toaster Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. Product

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-324_manual.indd 2014-05-26, 16.07.33 Art. 28-324 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage 84-156_manual.indd 2012-08-8, 11.15.18 Art. 84-156 Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Fotbad med massage VIKTIGA

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 84-155_manual.indd 2012-09-13, 09.11.49 Art. 84-155 HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2000 W Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HÅRFÖN 2000 W Innan du använder hårfönen första gången,

Detaljer

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill Sähkögrilli 1 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill INTRODUKTION Denna elektriska grill är avsedd för inomhuseller utomhusbruk. Du kan placera grillen på ett bord eller på medföljande stativ.

Detaljer

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons Saxdomkraft 2 ton Jekk 2 tonn Saksitunkki, 2 tonnin sähkökäyttöinen 13,5 V Donkraft 2 tons 2009 Biltema Nordic Services AB 2009 Biltema Nordic Services AB Art. 15-367 Saxdomkraft 2 ton LÄS DENNA BRUKSANVISNING

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Steel line toaster BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

Steel line toaster BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Steel line toaster NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når du bruker denne og andre elektriske apparater, må

Detaljer