BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER"

Transkript

1 84-140_141_manual.indd , Art , BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB

2 BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan du börjar använda brödrosten. Vid all användning av elektriska apparater, skall grundläggande säkerhetsföreskrifter beträffande detta efterföljas. Spara dessa instruktioner för framtiden. Ta inte i brödrostens varma delar. Använd handtag eller knoppar. För att undvika brand och risk för elchock, sänk aldrig ner sladd, stickkontakt eller brödrost i vatten eller andra vätskor. Se till att brödrosten placeras oåtkomligt för barn. Barn får absolut EJ använda brödrosten. Dra ur stickproppen ur vägguttaget när brödrosten inte används eller vid rengöring. Använd aldrig en elektrisk apparat med skadad stickkontakt eller om ett tekniskt fel har uppstått. Ej heller om du tappat eller skadat brödrosten på annat sätt. Får ej användas utomhus. Placera aldrig brödrosten nära spis eller ugn. Se till att elkabeln inte kommer i kontakt med heta ytor. Flytta inte brödrosten när den är varm. Stäng av brödrosten innan stickkontakten avlägsnas ur vägguttaget. Använd inte brödrosten till annat än den är avsedd för. Förvärmning av denna brödrost behövs inte. Rör inte brödrostens övre del av metall under eller efter rostning, eftersom den blir mycket varm. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme runt brödrosten så att luft kan cirkulera runt omkring. Placera brödrosten på ett värmebeständigt underlag och ha alltid uppsikt över brödrosten vid användning. Brand kan lätt uppstå om något lättantändligt faller ner över brödrosten eller om den vidrör något lättantändligt material, ex, gardiner, draperier. Får inte användas under eller i skåp. Överdimensionerade brödskivor, förpackningar av metallfolie eller andra föremål får inte föras in i brödrosten eftersom det kan medföra brandrisk eller elstöt. Försök inte avlägsna bröd som fastnat i brödöppningen när stickkontakten sitter i vägguttaget. Stick aldrig ner en gaffel eller liknande i brödöppningen. Förvara aldrig bröd eller andra föremål ovanpå brödrosten eftersom det kan skada den eller medföra brandrisk. Om brödrostens elkabel har skadats skall brödrosten kasseras, alternativt kan kabeln bytas av en auktoriserad elreparatör. Om brödrosten inte fungerar, kontrollera följande punkter: Har brödrosten installerats korrekt är elkabelns stickkontakt ansluten till vägguttaget. Kontrollera så att det inte är något fel på stickkontakten eller vägguttaget. Kontrollera så att inte proppen/säkringen är trasig. ELEKTRISKA KRAV Kontrollera att vägguttagets nätspänning är 230 V ~ 50 Hz. Viktigt: Om stickproppen eller brödrostens sladd har skadats får den absolut inte anslutas till vägguttaget. OBS: Denna brödrost måste anslutas till ett jordat vägguttag Biltema Nordic Services AB 2

3 ANVÄNDNING Handtag Rostningsvred Smulbricka D. Stopp E. Defrost F. Uppvärmning Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB

4 Läs följande anvisningar före användning: 1. Använd brödrosten första gången utan bröd. Detta för att bränna av värmeelementet. 2. Koppla in brödrosten och ställ in styrkan med rostningsvredet (B) 3. Placera brödet i brödöppningen och tryck ner handtaget så pass långt att brödhissen stannar kvar i sitt nedre läge. 4. Brödet trycks automatiskt upp när rostningen är färdig. 5. Om du vill stoppa rostningen kan du trycka på stoppknappen (D). Brödhissen trycks då upp automatiskt. 6. Använd defrost-knappen (E) för att tina upp fruset bröd. Tänk på att rostningen då tar längre tid än vid vanlig rostning. 7. Använd uppvärmningsknappen (F) för att värma redan rostat bröd som har kallnat. 8. Om en brödskiva fastnar i brödöppningen, lossa stickkontakten från vägguttaget. Vänta tills brödrosten svalnat och avlägsna brödet. 9. Töm alltid smulbrickan efter varje användning. 10. Tryck inte ner handtaget utan att först stoppa i en brödskiva. 11. När brödrosten inte används, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge och att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget. 12. Elkabeln får inte viras runt brödrosten, varken vid eller efter användning. ANVÄNDNING AV SMULBRICKAN Brödsmulor från brödet kommer att ramla ner och hamna på smulbrickan. Brickan bör tömmas efter varje användningstillfälle. När brödrosten har svalnat helt, knacka lätt på sidorna för att lossa på brödsmulor som har fastnat inuti. Dra ut smulbrickan, töm den och sätt tillbaka den. OBS: Använd aldrig brödrosten utan att smulbrickan är monterad. sidan av brödskivan när endast en skiva bröd rostas. Äldre bröd rostas snabbare än färskt bröd. Rostningsvredet ska då vridas till en lägre nivå än vanligt. De flesta typer av bröd kan rostas. Skivorna ska dock inte vara för tjocka då de kan fastna i brödrosten. När två brödskivor rostas samtidigt rekommenderas att de är av samma storlek och typ. Brödrosten skall vara helt avsvalnad innan den ställs undan. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Efter användning och före rengöring och underhåll, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge, att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget och att brödrosten svalnat helt. Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa, torka torrt med en handduk. För att avlägsna brödsmulor, ta ut smulbrickan och töm den, torka av och återplacera den i smulfacket. Brödrosten får aldrig användas utan smulbricka. Vänd brödrosten upp och ner, skaka försiktigt ut resterande smulor. VIRA ALDRIG UPP ELKABELN RUNT BRÖDROSTEN. Använd inga starka rengöringsmedel. Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form av vätska. Stick aldrig ner fingrar eller andra föremål i brödrostens brödöppning, detta kan skada värmeelementet. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/ EC) ÖVRIGA UPPLYSNINGAR För bästa rostningsresultat, vänta minst 60 sek. mellan varje rostning. Om du vill rosta endast en brödskiva, skruva ner rostningsvredet till en lägre nivå. Uppmärksamma också att det blir en mindre skillnad på rostningsgraden på den ena 2012 Biltema Nordic Services AB 4

5 BRØDRISTER VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les nøye gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner før du tar brødristeren i bruk. Ved all bruk av elektriske apparater skal grunnleggende sikkerhetsforskrifter vedrørende dette iakttas. Ta vare på denne veiledningen for å kunne slå opp i den senere. Berør ikke brødristerens varme deler. Bruk håndtak eller knotter. For å unngå brann og risiko for elektrisk støt, senk aldri kabel, støpsel eller brødrister ned i vann eller andre væsker. Pass på at brødristeren plasseres utilgjengelig for barn. Barn skal under INGEN omstendigheter bruke brødristeren. Trekk støpselet ut av stikkontakten når brødristeren ikke er i bruk eller ved rengjøring. Bruk aldri et elektrisk apparat med skadet støpsel, eller dersom det har oppstått en teknisk feil. Bruk ikke brødristeren dersom den har blitt mistet i gulvet eller skadet på andre måter. Brødristeren må ikke brukes utendørs. Plasser aldri brødristeren nær en komfyr eller ovn. Se til at kabelen ikke kommer i kontakt med varme flater. Flytt ikke brødristeren når den er varm. Slå av brødristeren før støpselet trekkes ut av stikkontakten. Bruk ikke brødristeren til annet enn tiltenkt formål. Brødristeren trenger ikke å forvarmes. Berør ikke brødristerens øvre del av metall under eller etter risting, fordi denne blir svært varm. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig rom rundt brødristeren slik at luft kan sirkulere fritt omkring. Plasser brødristeren på et varmebestandig underlag, og ha alltid tilsyn med den ved bruk. Det kan lett oppstå brann dersom noe lettantennelig faller ned over brødristeren, eller dersom den kommer i berøring med lettantennelig materiale, f.eks. gardiner. Brødristeren må ikke brukes under eller i et skap. Overdimensjonerte brødskiver, innpakning av metallfolie eller andre gjenstander må ikke plasseres i brødristeren, fordi dette kan medføre fare for brann eller elektrisk støt. Prøv ikke å ta ut brød som har satt seg fast i brødåpningen, når støpselet sitter i stikkontakten. Stikk aldri en gaffel eller lignende ned i brødåpningen. Oppbevar aldri brød eller andre gjenstander oppå brødristeren, fordi dette kan skade den eller medføre brannfare. Dersom brødristerens kabel har blitt skadet, skal brødristeren kasseres, eller kabelen skal skiftes av en autorisert elreparatør. Dersom brødristeren ikke virker, kontroller følgende punkter: Er brødristeren riktig installert er støpselet satt i stikkontakten? Kontroller at det ikke er noen feil på støpsel eller stikkontakt. Kontroller at sikringen ikke er gått. ELEKTRISKE KRAV Kontroller at stikkontaktens nettspenning er 230 V ~ 50 Hz. Viktig: Dersom brødristerens støpsel eller kabel har blitt skadet, må den under ingen omstendigheter kobles til stikkontakten. OBS! Denne brødristeren må kobles til en jordet stikkontakt Biltema Nordic Services AB

6 BRUK Håndtak Innstilingsknapp for ristegrad Smulebrett D. Stopp E. Opptining F. Oppvarming Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB 6

7 Les følgende anvisninger før bruk: 1. Bruk brødristeren den første gangen uten brød, dette for å brenne av varmeelementet. 2. Koble til brødristeren, og still inn ristegrad med innstillingsknappen. (B) 3. Plasser brødet i brødåpningen, og trykk håndtaket så pass langt ned at brødheisen stanser i sin nedre posisjon. 4. Brødet skyves automatisk opp når ristingen er ferdig. 5. Dersom du vil stoppe ristingen, kan du trykke på stoppknappen (D). Brødheisen skyves da automatisk opp. 6. Bruk opptiningsknappen (E) for å tine opp frosset brød. Husk på at ristingen da tar lengre tid enn ved vanlig risting. 7. Bruk oppvarmingsknappen (F) for å varme opp ristet brød som har blitt avkjølt. 8. Dersom en brødskive setter seg fast i brødåpningen, trekk støpselet ut av stikkontakten. Vent til brødristeren er avkjølt, og ta ut brødet. 9. Tøm smulebrettet etter hver bruk. 10. Trykk ikke ned håndtaket uten å først stappe i en brødskive. 11. Når brødristeren ikke er i bruk, pass på at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, og at støpselet er trukket ut av stikkontakten. 12. Kabelen må ikke vikles rundt brødristeren, verken ved eller etter bruk. BRUK AV SMULEBRETT Brødsmuler fra brødet faller ned på smulebrettet. Brettet bør tømmes etter hver bruk. Når brødristeren er helt avkjølt, bank lett på sidene for å løsne brødsmuler som har satt seg fast på innsiden. Dra ut smulebrettet, tøm det, og sett det på plass igjen. OBS! Bruk aldri brødristeren uten at smulebrettet er montert. De fleste typer brød kan ristes. Skivene skal ikke være for tykke, slik at de kan sette seg fast i brødristeren. Når to brødskiver ristes samtidig, bør de være av samme størrelse og type. Brødristeren skal være helt avkjølt før den settes bort. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Etter bruk og før rengjøring og vedlikehold, se etter at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, at støpselet er trukket ut av stikkontakten, og at brødristeren er helt avkjølt. Tørk av utsiden med en lett fuktet klut, og tørk den tørr med et håndkle. For å fjerne brødsmuler, ta ut smulebrettet og tøm det, tørk av det og sett det tilbake i smulerommet. Brødristeren må aldri brukes uten smulebrett. Snu brødristeren opp ned, og rist forsiktig ut gjenværende smuler. VIKLE ALDRI KABELEN RUNDT BRØDRISTEREN. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. Brødristeren må aldri senkes ned i noen som helst form for væske. Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i brødristerens brødåpning, fordi dette kan skade varmeelementet. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) ØVRIGE OPPLYSNINGER For best risteresultat, vent minst 60 sekunder mellom hver risting. Om du vil riste kun én brødskive, skru ristegraden ned til et lavere nivå. Vær klar over at det også blir en mindre forskjell på ristegraden på den ene siden av brødskiven når kun én skive brød ristes. Eldre brød ristes raskere enn ferskt brød. Innstillingsknappen skal da vris til et lavere nivå enn vanlig Biltema Nordic Services AB

8 LEIVÄNPAAHDIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen leivänpaahtimen käyttämisen aloittamista. Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava kaikkia sähkölaitteita käytettäessä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Älä tartu leivänpaahtimen kuumiin osiin. Tartu kahvaan tai nuppeihin. Sähköiskun ja tulipalon vaaran välttämiseksi älä koskaan upota sähköjohtoa, pistoketta tai leivänpaahdinta veteen tai muihin nesteisiin. Leivänpaahdinta on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. Lapset EIVÄT saa käyttää leivänpaahdinta. Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun leivänpaahdinta ei käytetä ja ennen puhdistamista. Älä käytä sähkölaitetta, jos sen pistoke on rikki tai jos siinä on tekninen vika. Älä käytä leivänpaahdinta myöskään putoamisen tai vaurioitumisen jälkeen. Ei saa käyttää ulkona. Älä aseta leivänpaahdinta lieden tai uunin lähelle. Varmista, että sähköjohto ei pääse kosketuksiin kuumien pintojen kanssa. Älä siirrä leivänpaahdinta, kun se on lämmin. Katkaise leivänpaahtimesta virta ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta. Älä käytä leivänpaahdinta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. Tätä leivänpaahdinta ei tarvitse esilämmittää. Älä koske leivänpaahtimen metalliseen yläosaan paahtamisen aikana tai sen jälkeen, sillä se voi kuumentua voimakkaasti. Varmista, että leivänpaahtimen ympärillä on riittävästi tilaa ja että ilma voi kiertää vapaasti. Aseta leivänpaahdin lämpöä kestävälle alustalle. Valvo sitä aina käyttämisen aikana. Tulipalo voi syttyä helposti, jos leivänpaahtimen päälle joutuu jotain helposti syttyvää tai se koskettaa esimerkiksi helposti syttyvää verhoa tai kaihdinta. Ei saa käyttää kaapissa tai kaapin alla. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria leipäviipaleita, metallipakkauksia eikä muita esineitä. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku. Älä yritä poistaa paahtamisaukkoon tarttunutta leipäviipaletta, jos pistoke on työnnetty sähköpistorasiaan. Älä koskaan työnnä haarukkaa tai vastaavaa esinettä leivänpaahtimen sisään. Älä koskaan säilytä leipää tai muita esineitä leivänpaahtimen yläpuolella. Muutoin se voi vaurioitua tai voi aiheutua tulipalon vaara. Jos leivänpaahtimen sähköjohto on vahingoittunut, se on vaihdettava valtuutetulla korjaajalla tai leivänpaahdin on toimitettava kierrätykseen. Jos leivänpaahdin ei toimi, tee seuraavat tarkistukset. Tarkista, että pistoke on yhdistetty sähköpistorasiaan oikein. Tarkista, ettei pistokkeessa tai pistorasiassa ole vikaa. Tarkista, ettei sulake ole palanut tai lauennut. SÄHKÖISET VAATIMUKSET Tarkista, että pistorasian jännite on 230 V ~ 50 Hz. Tärkeää: Jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, pistoketta ei saa työntää pistorasiaan. HUOMIO: Tämä leivänpaahdin on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan Biltema Nordic Services AB 8

9 KÄYTTÄMINEN Kahva Paahtoasteen säädin Murualusta D. Pysäytys E. Sulatus F. Lämmittäminen Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB

10 Lue seuraavat ohjeet ennen käyttämistä. 1. Käytä leivänpaahdinta ensimmäisen kerran ilman leipää. Tällöin lämmitysvastukset palavat puhtaiksi. 2. Säädä paahtoaste säätimen avulla (B). 3. Aseta leipäviipaleet paahtamisaukkoihin ja paina kahva alas niin pitkälle, että leipähissi jää ala-asentoon. 4. Kun leipäviipaleet on paahdettu, ne nousevat ylös automaattisesti. 5. Voit keskeyttää paahtamisen painamalla pysäytyspainiketta (D). Tällöin leipähissi nousee ylös automaattisesti. 6. Voit sulattaa pakastetut leipäviipaleet painamalla sulatuspainiketta (E). Tällöin paahtaminen sujuu tavallista hitaammin. 7. Voit lämmittää jäähtyneitä paahdettuja leipäviipaleita painamalla lämmityspainiketta (F). 8. Jos leipäviipale tarttuu kiinni paahtoaukkoon, irrota pistoke sähköpistorasiasta. Odota, kunnes leivänpaahdin on jäähtynyt. Poista viipale. 9. Tyhjennä murualusta joka käyttökerran jälkeen. 10. Älä paina kahvaa alas, jos paahtoaukossa ei ole leipäviipaletta. 11. Varmista käyttämisen jälkeen, että leipähissin kahva on yläasennossa ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. 12. Sähköjohtoa ei saa kääriä leivänpaahtimen ympärille käytön aikana eikä sen jälkeen. MURUALUSTAN KÄYTTÄMINEN Leipäviipaleista irtoavat murut päätyvät murualustalle. Se on tyhjennettävä jokaisen käyttökerran jälkeen. Kun leivänpaahdin on jäähtynyt, irrota sisäosiin kiinni tarttuneet leivänmurut napauttamalla leivänpaahtimen kylkiä. Vedä murualusta ulos, tyhjennä se ja aseta se takaisin. HUOMIO: Älä käytä leivänpaahdinta, jos murualusta ei ole paikallaan. leipä. Tällöin paahtoastetta on säädettävä vaaleammaksi. Useimpia leipiä voidaan paahtaa. Viipaleet eivät kuitenkaan saa olla niin paksuja, että ne juuttuvat leivänpaahtimeen. Paahda samanaikaisesti vain samantyyppisiä ja -kokoisia leipäviipaleita. Leivänpaahtimen täytyy antaa jäähtyä ennen sen asettamista säilytyspaikkaan. KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN Varmista käyttämisen jälkeen sekä ennen puhdistamista ja kunnossapitoa, että leipähissin kahva on yläasennossa, pistoke on irrotettu pistorasiasta ja leivänpaahdin on täysin jäähtynyt. Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa pyyhkeellä. Voit poistaa leivänmurut irrottamalla murualustan ja tyhjentämällä sen. Pyyhi se puhtaaksi ja aseta se takaisin murulokeroon. Älä koskaan käytä leivänpaahdinta ilman murualustaa. Kääntele leivänpaahdinta ylös- ja alaspäin. Ravistele sitä, jotta leivänmurut irtoavat. ÄLÄ KIERRÄ SÄHKÖJOHTOA LEIVÄNPAAHTIMEN YMPÄRILLE. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Leivänpaahdinta ei saa upottaa nesteeseen. Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä leivänpaahtimen sisään. Muutoin lämpövastus voi vaurioitua. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) LISÄTIETOJA Saat parhaat paahtamistulokset, kun odotat 60 sekuntia paahtamiskertojen välillä. Jos paahdat vain yhden leipäviipaleen, säädä paahtoastetta vaaleammaksi. Tällöin leipäviipaleen toinen puoli paahtuu tavallista enemmän. Vanha leipä paahtuu nopeammin kuin tuore 2012 Biltema Nordic Services AB 10

11 BRØDRISTER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs følgende sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, inden brødristeren tages i brug. Ved al brug af elektriske apparater skal følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter efterkommes. Gem disse instruktioner til fremtidigt brug. Tag ikke fat i brødristerens varme dele. Brug håndtag eller knapper. For at undgå brand eller risiko for elektrisk stød må ledning, stik eller brødristeren aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Sørg for, at brødristeren placeres utilgængelig for børn. Børn må absolut IKKE anvende brødristeren. Træk stikket ud af stikkontakten, når brødristeren ikke er i brug og før rengøring. Brug aldrig et elektrisk apparat med beskadiget stik, eller hvis der er opstået en teknisk fejl. Heller ikke, hvis du har tabt eller beskadiget brødristeren på anden måde. Må ikke anvendes udendørs. Placer aldrig brødristeren i nærheden af komfur eller ovn. Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varme flader. Flyt ikke brødristeren, når den er varm. Sluk for brødristeren, inden stikket tages ud af stikkontakten. Brug ikke brødristeren til noget, den ikke er beregnet til. Denne brødrister behøver ikke forvarmes. Rør ikke ved brødristerens overside af metal under eller efter ristningen, da den bliver meget varm. Forvis dig om, at der er plads nok omkring brødristeren, så luften kan cirkulere. Sæt brødristeren på et varmebestandigt underlag, og hav altid opsyn med brødristeren, når den er i brug. Der kan let opstå flammer, hvis noget letantændeligt falder ned over brødristeren, eller hvis den rører ved letantændeligt materiale, f.eks. gardiner, forhæng. Må ikke anvendes under eller i skabe. Meget store brødskiver, pakker af metalfolie eller andre genstande må ikke komme i brødristeren, da dette kan medføre brandfare eller elektrisk stød. Forsøg ikke at fjerne brød, som sidder fast i brødspalten, når stikket sidder i stikkontakten. Stik aldrig en gaffel eller lignende i brødspalten.. Opbevar aldrig brød eller andet oven på brødristeren, da dette kan skade den eller medføre brandfare. Hvis brødristerens ledning er beskadiget, skal brødristeren kasseres eller ledningen udskiftes af en autoriseret elektriker. Hvis brødristeren ikke fungerer, skal følgende kontrolleres: Er brødristeren installeret korrekt er ledningens stik sluttet til stikkontakten. Kontroller derefter, at der ikke er fejl i stikket eller stikkontakten. Kontroller så, at sikringen ikke er sprunget. ELEKTRISKE KRAV Kontroller, at stikkontakten giver 230 V~ 50 Hz. Vigtigt: Hvis stikket eller brødristerens ledning er beskadiget, må den under ingen omstændigheder sættes til stikkontakten. OBS: Denne brødrister skal sluttes til en stikkontakt med jord Biltema Nordic Services AB

12 ANVENDELSE Tangent Termostatknap Krummebakke D. Stop E. Optøning F. Opvarmning Art D. E. F. Art D. E. F Biltema Nordic Services AB 12

13 Læs følgende anvisninger før brug: 1. Brug brødristeren uden brød første gang. Det er for at brænde varmeelementet af. 2. Sæt brødristeren til og indstil styrken med termostatknappen (B). 3. Placer brødet i brødspalten og tryk tangenten så langt ned, at slæden bliver siddende i nederste stilling. 4. Brødet presses automatisk op, når brødet er ristet. 5. Hvis du vil standse ristningen, kan du trykke på stopknappen (D). Slæden presses derefter automatisk op. 6. Brug optøningsknappen (E) til at tø frosset brød op. Vær opmærksom på, at ristningen så tager længere tid end ved almindelig ristning. 7. Brug opvarmningsknappen (F) til at opvarme allerede ristet brød, som er blevet koldt. 8. Hvis en skive brød sætter sig fast i brødspalten, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Vent til brødristeren er kølet af og fjern brødet. 9. Tøm altid krummebakken efter hvert brug. 10. Tryk ikke tangenten ned uden en brødskive i spalten. 11. Når brødristeren ikke er i brug, skal du sørge for, at tangenten til slæden er i øverste position, og at stikket er fjernet fra stikkontakten. 12. Ledningen må ikke vikles rundt om brødristeren, hverken under eller efter brug. BRUG AF KRUMMEBAKKEN Brødkrummer fra brødet falder ned og havner i krummebakken. Bakken bør tømmes efter hvert brug. Når brødristeren er kølet helt af, skal du banke let på siderne for at løsne brødkrummer, som har sat sig fast indvendigt. Træk krummebakken ud, tøm den og sæt den på plads igen. OBS: Brug aldrig brødristeren, uden at krummebakken er sat i. forskel på ristningen på den ene side af brødskiven, når du kun rister ét stykke brød. Ældre brød ristes hurtigere end frisk brød. Termostatknappen skal da sættes på et lavere niveau end normalt. De fleste typer brød kan ristes. Skiverne må dog ikke være for tykke, da de kan sætte sig fast i brødristeren. Når to stykker brød ristes samtidigt, anbefales det, at de har samme størrelse og er af samme slags. Brødristeren skal være helt afkølet, inden den sættes væk. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Efter brug og før rengøring og vedligeholdelse skal tangenten til slæden være i øverste position, stikket skal være fjernet fra stikkontakten og brødristeren skal være helt afkølet. Tør ydersiden af med en let fugtet klud og tør med et viskestykke. Fjern brødkrummer ved at tage krummebakken ud og tøm den, tør af og sæt den på plads igen. Brødristeren må aldrig anvendes uden krummebakke. Vend brødristeren på hovedet og ryst forsigtigt de resterende krummer ud. Ledningen må ikke vikles rundt om brødristeren. Brug ikke stærke rengøringsmidler. Brødristeren må aldrig sænkes ned i nogen form for væske. Stik aldrig fingre eller andre genstande ned i brødspalten, dette kan beskadige varmeelementet. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) ØVRIGE OPLYSNINGER For at få det bedste resultat af ristningen, skal du vente mindst 60 sek. mellem hver ristning. Hvis du kun vil riste ét stykke brød, skal du skrue termostatknappen ned til et lavere niveau. Vær opmærksom på, at der bliver en lille Biltema Nordic Services AB

14 2012 Biltema Nordic Services AB 14 Art ,

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade

Induktionshäll Induksjonsplate. Induktionskogeplade Induktionshäll Induksjonsplate Induktioliesi Induktionskogeplade 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Induktionshäll 2000 W Induktionsspole Elektronisk styrenhet Spänningsmatning Värmebeständig glasplatta

Detaljer

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA

TRÅDLÖS IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA LANGATON IP-KAMERA TRÅDLØST IP-KAMERA TRÅDLÖS IP-KAMERA inomhus TRÅDLØST IP-KAMERA innendørs LANGATON IP-KAMERA sisätiloihin TRÅDLØST IP-KAMERA indendørs Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer