P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2"

Transkript

1 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L

2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER 2. INSTALLASJON Før bruk Vennligst les følgende informasjon nøye. Den inneholder viktige instrukser om bruk, sikkerhet og vedlikehold av enheten. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidige behov. Generelle instrukser Slå aldri på enheten dersom panelet har tydelige skader (sprekker/brudd); dersom strømkabelen er skadet; eller om du mistenker usynlige skader (for eksempel om du har mistet enheten i gulvet). Enheten må kun kobles til dersom oppgitt spenningsverdi samsvarer med spenningen i ditt strømnett. Overflater som utstråler varme kan bli varmere enn 60 C. 1. SIKKERHETSINSTRUKSER Ved all bruk av elektrisk utstyr bør grunnleggende forhåndsregler tas for å redusere faren for brann, elektriske støt, og personskader, inkludert følgende: 1. Enheten må ikke plasseres rett under en stikkontakt. 2. Enheten må aldri dekkes til av håndklær, gardiner, duker eller lignende, siden det er fare for at enheten overopphetes hvis den er tildekket. Luftinntak og -utslipp må aldri blokkeres. 3. Denne enheten er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, eller med manglende erfaring eller kunnskap, uten at de gis tilsyn, eller instrukser gjeldende korrekt bruk, av en kvalifisert person. Pass på at barn ikke leker med enheten. Veggens tykkelse > 100mm Art -no Modell Effekt Dimensjoner (cm) PHT-4A 400W PHT-10A 1000W PHT-15A 1500W Bor 4 hull I veggen motsvarende hullene på festeskinnene. 2. Fest ovnen til over festeskinne med 2 skruer. 3. Fest ovnen til nedre festeskinne med 2 skruer. A B

3 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK Instrukser for bruk Skru på ovnen og still termostaten til ønsket temperatur. Oppvarming Kontroll av romtemperatur Temperaturen kan justeres kontinuerlig via termostatbryteren. Vri termostaten med klokken så langt den går. La den stå i denne posisjonen til rommet har ønsket temperatur, og vri kontrollbryteren mot klokken til ovnen slår seg av. Dette er din idealinnstilling. Ovnen vil automatisk starte når romtemperaturen faller under denne innstillingen, og vil slå seg av straks innstilt temperatur er oppnådd. Overopphetingsvern Ovnen er utstyrt med et overopphetingsvern som slår av ovnen hvis det er en teknisk feil, eller hvis ovnen brukes feil. Hvis dette skjer, må du slå av ovnen eller trekke ut støpselet. Fjern årsaken eller rett feilen. Etter en kort nedkjølingsperiode vil overopphetingsvernet automatisk slå på enheten igjen, og ovnen kan tas i bruk på ny. Frostvern (i posisjon minimum ) For å unngå at temperaturen faller under omtrent +5 C (for eksempel hvis du er borte over en lengre periode), kan du stille termostatbryteren til frostvernnivået. 3. SPESIFIKASJONER Benevnelse PHT-4A PHT-10A PHT-15A Effekt (W) Veggfeste Ledning og støpsel Antall innstillinger Innstillingsnivå (W) Termostat Spenning (V) Godkjennelser

4 GSA ELELEMENT MANUAL SVENSKA INNEHÅLL: 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2. INSTALLATION 3. SPECIFIKATIONER 2. INSTALLATION Före användande Vänligen lös följande information noga. Den innehåller viktiga instruktioner om användning, säkerhet och underhåll av enheten. Spar bruksanvisningen för framtida behov. Generella instruktioner Slå aldrig på enheten om värmepanelen har tydliga skador (sprickor/brott); om sladden är skadad; om du misstänker osynliga skador ( t.ex. om du tappat värmepanelen i golvet). Värmepanelen får bara kopplas till 230 volts vägguttag. Ytorna som utstrålar värmen kan bli hetare än 60 C. 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användande av elektrisk utrustning skall grundläggande förhållningsregler följas för att reducera fara för brand, elektrisk stöt och personskador inklusive följande: 1. Värmepanelen skall inte placeras under vägguttaget. 2. Värmepanelen skall aldrig täckas av handdukar, gardiner, dukar eller liknande då faran är stor för överhettning. Luftintag och luftutsläpp får inte vara blockerat. 3. Oljeelementet skall inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt mental eller fysisk förmåga, eller saknad av erfarenhet och kunskap, utan att de fått nödvändig instruktion och kännedom. Se till att barn inte leker med värmepanelen. Väggens tjocklek > 100mm Art -no Modell Effekt DimensIoner (cm) PHT-4A 400W PHT-10A 1000W PHT-15A 1500W Borra 4 hål i väggen motsvarande hålen på fästskenorna. 2. Fäst värmepanelen till övre delen med 2 skruvar. 3. Fäst värmepanelen till nedre delen med 2 skruvar. A B

5 GSA ELELEMENT MANUAL SVENSKA Instruktioner före användandet Sätt på strömbrytaren och ställ termostaten på önskad temperatur Uppvärmning Kontroll för rumstemperatur Temperaturen kan justeras med termostatvredet. Vrid termostatvredet medurs så långt det går. Låt den stå i den positionen tills rummet har önskad temperatur och vrid sedan termostatvredet moturs tills den slår ifrån. Detta blir då din idealinställning. Värmepanelen startar automatiskt när rumstemperaturen faller och stänger av vid uppnådd temperatur. Överhettningsskydd Värmepanelen är utrustad med ett överhettningsskydd som stänger av värmepanelen om det är ett tekniskt fel eller om värmepanelen brukas felaktigt. Om detta sker får du slå av strömbrytaren eller dra ut stickkontakten. Tag bort orsaken eller justera felet. Efter en kort nedkylningsperiod kommer överhettningsskyddet automatiskt att slå på värmepanelen igen och den kan användas som vanligt. Frostskydd (i position minimum ) För att undvika att temperaturen faller under ca +5 Celsius (t.ex om du är borta en längre period), kan du ställa termostatvredet i frostskyddsposition ( minimum ). 3. SPECIFIKATIONER Benämning PHT-4A PHT-10A PHT-15A Effekt (W) Väggfäste Sladd och kontakt Antal inställningar Inställningsnivå (W) Termostat Spänning (V) Godkännande

6 GSA PANELOVNER/ELELEMENT MANUAL GARANTI Ovnen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om panelovnen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at produktet Produkt...Panelovn Merke...GSA Modell...PHT-4A - PHT-10A - PHT-15A er i overensstemmelse med normene EN :2003+A1:2004+A2, EN :2002+A11:2004+A1:2004+A12:200 6+A2:2006 samt bestemmelser gitt i direktiv 2002/96/EEC, 2006/95/EC Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever panelovnene ved nærmeste avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August GARANTI Elementet har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om elelementet utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB Industrivägen 3 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att produktet Produkt...Elelement Merke...GSA Modell...PHT-4A - PHT-10A - PHT-15A överensstämmer med följande norm EN :2003+A1:2004+A2, EN :2002+A11:2004+A1:2004+A12:200 6+A2:2006 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv, 2002/96/EEC, 2006/95/EC Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med hushållsavfall. För säker hantering, lämna elelementet vid närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti Trondheim, Halmstad, Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art.no VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art.no

7

8

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

IHC ... 19 ...16 ... 22

IHC ... 19 ...16 ... 22 GB... 6 SE... 9 NO... 11 DE... 13 FR...16 ES... 19 RU... 22 Dimensions 160 0,9 m 77 147 500/676 169 46,5 ø8 17,5 25,5 35 24 60 115 Fig. 1: Wall bracket Positioning Fig. 2: The heaters should heat from

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning, art no BW3-080/3 2013-08-27 0413 Advarsel Feil bruk av utstyret til pasientvarme kan årsake pasientskade. Derfor skal du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

spesialtoalett clos-o-mat

spesialtoalett clos-o-mat BrukerManual spesialtoalett clos-o-mat Palma Lima & Lima Vita Brukermanual CLOS-O-MAT Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer

Detaljer

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP marine boatlifts as BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Komme i gang...2 Kontrollpanelet...3 Løfte og senke båten med automatikk...3

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer