ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR"

Transkript

1 ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR W 87 x 40 x 7 cm W 45 x 40 x 7 cm W 66 x 40 x7 cm W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB

2 SE ELEMENT BRUKSANVISNING OBS! Endast för hemmabruk. Läs och spara dessa instruktioner! Säkerhetsföreskrifter 1. Produkten är anpassad för hushållsbruk. 2. Anslut produkten till ett elnät enligt typskylten. 3. Elementets stickkontakt ska anslutas till ett jordat uttag. 4. Undvik överhettning, täck inte över elementet. 5. Lämna aldrig produkten obevakad. Stäng alltid av med OFF-knappen och dra ut stickkontakten när produkten inte används. 6. Var mycket försiktig när elementet används i närheten av barn, invalider eller gamla, samt när elementet används utan uppsikt. 7. Elementet får inte placeras rakt under ett eluttag. 8. Dra inte kabeln under en matta eller liknande. Dra kabeln så att ingen riskerar att snubbla på den. 9. Använd inte elementet om elkabeln är skadad eller om elementet har tappats i golvet eller på annat sätt blivit skadat. 10. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en behörig eltekniker. 11. Undvik att använda förlängningskablar eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand. 12. Använd elementet i ett välventilerat utrymme. Stick inte in några objekt i ventilationshålen. Undvik överhettning genom att inte blockera luftintag och ventilationshål på något sätt. Placera inte elementet på mjuka underlag, såsom en matta, där öppningar kan bli blockerade. Använd alltid elementet monterat på vägg. 13. Placera inte elementet i närheten av lättantändliga material eller ytor. Se till att elementet har minst 1 meters säkerhetsavstånd till sådana material. 14. Använd inte elementet i områden där bensin, färg eller andra lättantändliga vätskor förvaras. 15. Använd inte elementet bredvid badkar, duschar eller bassänger. Placera aldrig elementet där det kan trilla ner i vatten. 16. Vidrör aldrig elementet med en våt hand. Placera elementet på en plats där det inte finns risk att en person som duschar eller badar vidrör det. 17. Elementet blir varmt. Undvik brännskador och vidrör det inte med bara händer. 18. Låt elementet svalna i minst 15 minuter innan det flyttas. 19. Undvik överbelastning, anslut inte andra apparater till samma elektriska krets. 20. Apparaten får inte användas av personer med reducerade motoriska färdigheter (inklusive barn), psykiska nedsättningar eller personer som saknar rätt erfarenhet och kunskap. 21. Barn ska övervakas så att de inte leker med elementet. VARNING - för att undvika överhettning, täck ej över radiatorn. Får ej övertäckas innebär att radiatorn inte får användas för torkning av t.ex. kläder. TEKNISKA DATA ARTIKEL EFFEKT SPÄNNING MÅTT W 230 V 45 x 40 x 7 cm W 230 V 66 x 40 x7 cm W 230 V 87 x 40 x 7 cm W 230 V 78 x 24 x 10 cm EGENSKAPER 1. Överhettningsskydd 2. Vattentät IPX4 3. Elkabel: H05RN-F 3G0.75 mm 2 4. För väggmontering 5. LED-display 6. Termometer 7. Timer 8. Antifrostfunktion 2011 Biltema Nordic Services AB 2

3 SE ÖVERSIKTSBILD Panel Lock till panel Ventilationshål Huvudströmbrytare Bakre hölje Främre hölje Temperatursensor INSTALLATION OBS! Avståndet till väggar, tak och golv ska vara minst 30 cm. 2. Montera väggfästena med skruvar. 3. Montera elementet och lås med skruv. 1. Borra vägghål enligt bild och schema. HANDHAVANDE VARNING! Säkerställ att elementet är korrekt monterat och sitter fast stadigt på väggen innan det ansluts. Fara föreligger om elementet är ostadigt M (mm) L (mm) Panel Biltema Nordic Services AB

4 SE Start 1. Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag. 2. Tryck på huvudströmbrytaren på sidan och på panelen. Funktionslampan börjar lysa och rumstemperaturen visas. 3. För att stänga av elementet helt, stäng av huvudströmbrytaren på sidan och dra ut stickkontakten från eluttaget. Ställa in temperatur Tryck på HEATER och på en av pilknapparna så att displayen börjar blinka. Ange önskad rumstemperatur med pilknapparna. När önskad temperatur visas på displayen, vänta 3 sekunder för att låta inställningen registreras. Efter 5 sekunder är inställningen klar och displayen visar aktuell rumstemperatur. Ställa in timer Tryck på TIMER så att displayen börjar blinka och visar timerns inställning istället för temperatur. Ställ in önskat antal timmar med pilknapparna, vänta 3 sekunder för att låta inställningen registreras. Efter 5 sekunder är inställningen klar och displayen visar aktuell rumstemperatur. Frostvakt 1. Anslut stickkontakten till eluttaget. 2. Slå på huvudströmbrytaren. 3. Tryck på. Displayen släcks. Nu kommer elementet alltid att starta när rumstemperaturen sjunker under 5 grader. Då visar displayen och börjar blinka. Överhettningsskydd Elementet är utrustat med överhettningsskydd som stänger av elementet när delar i det blir för varma. UNDERHÅLL 1. Dra ut stickkontakten från eluttaget och låt elementet svalna före rengöring och underhåll. 2. Torka ytor med en mjuk och lätt fuktad trasa. Låt elementet torka helt innan du startar det igen. 3. Förvara elementet på en torr och säker plats. 4. Vid funktionsfel ska elementet lämnas in till en behörig servicetekniker. Laga inte elementet själv. VARNING! Sänk aldrig ner elementet i vatten. Använd inga starka kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig fukt komma in i elementet. MILJÖINFORMATION El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 2011 Biltema Nordic Services AB 4

5 NO VARMEOVN BRUKSANVISNING OBS! Kun for husholdningsbruk. Les og ta vare på disse instruksjonene! SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Produktet er tilpasset for husholdningsbruk. 2. Koble produktet til strømnettet i samsvar med typeskilt. 3. Varmeovnens støpsel skal kobles til en jordet stikkontakt. 4. Unngå overoppheting, dekk ikke over varmeovnen. 5. Gå aldri fra ovnen ubevoktet. Slå den alltid av med OFFknappen, og trekk ut støpselet når den ikke er i bruk. 6. Vær svært forsiktig når varmeovnen brukes i nærheten av barn, mennesker med funksjonshemming eller eldre mennesker, og også når varmeovnen brukes uten tilsyn. 7. Varmeovnen må ikke plasseres rett under en stikkontakt. 8. Legg ikke kabelen under et teppe eller lignende. La kabelen ligge slik at ingen risikerer å snuble i den. 9. Bruk ikke varmeovnen dersom kabelen er skadet, eller dersom ovnen har blitt mistet i gulvet eller på annen måte har blitt skadet. 10. Dersom kabelen skulle bli skadet, må den skiftes ut av en kvalifisert eltekniker. 11. Unngå bruk av skjøtekabler, fordi disse kan overopphetes og forårsake brann. 12. Bruk varmeovnen i et godt ventilert rom. Stikk ikke gjenstander inn i ventilasjonshullene. Unngå overoppheting ved å ikke blokkere luftinntak og ventilasjonshull på noen som helst måte. Plasser ikke varmeovnen på et mykt underlag, så som et teppe, der åpninger kan bli blokkert. Bruk alltid varmeovnen montert på vegg. 13. Plasser ikke varmeovnen i nærheten av lettantennelige materialer eller flater. Se til at varmeovnen har minst 1 meter sikkerhetsavstand til slike materialer. 14. Bruk ikke varmeovnen i områder der bensin, maling eller andre lettantennelige væsker oppbevares. 15. Bruk ikke varmeovnen ved siden av badekar, dusj eller basseng. Plasser aldri varmeovnen der den kan trille ned i vann. 16. Berør aldri varmeovnen med en våt hånd. Plasser varmeovnen på et sted der det ikke er risiko for at en person som dusjer eller bader, berører den. 17. Varmeovnen blir svært varm. Unngå brannskader, og berør den ikke med bare hender. 18. La varmeovnen avkjøles i minst 15 minutter før den flyttes. 19. Unngå overbelastning; koble ikke andre apparater til samme strømkrets. 20. Apparatet må ikke brukes av personer med nedsatte motoriske ferdigheter (inkludert barn), nedsatt psykisk funksjonsevne eller personer som ikke har nødvendig erfaring og kunnskap. 21. Pass på at barn ikke leker med varmeovnen. ADVARSEL - For å unngå overoppheting, dekk ikke over varmeovnen. Må ikke tildekkes innebærer at varmeovnen ikke må brukes for tørking av f.eks. klær. TEKNISKE DATA ARTIKKEL EFFEKT SPENNING MÅL W 230 V 45 x 40 x 7 cm W 230 V 66 x 40 x7 cm W 230 V 87 x 40 x 7 cm W 230 V 78 x 24 x 10 cm EGENSKAPER 1. Overopphetingsvern 2. Vanntett IPX4 3. Kabel: H05RN-F 3G0.75 mm 2 4. For veggmontering 5. LED-display 6. Termometer 7. Timer 8. Antifrostfunksjon Biltema Nordic Services AB

6 NO OVERSIKTSBILDE Panel Lokk til panel Ventilasjonshull Hovedstrømbryter Bakre deksel Fremre deksel Temperatursensor INSTALLASJON OBS! Avstand til vegg, tak og gulv skal være minst 30 cm. 2. Monter veggfestene med skruer. 3. Monter varmeovnen, og lås med skruer. 1. Bor vegghull som vist på bilde og i skjema. HÅNDTERING M (mm) L (mm) ADVARSEL! Sikre at varmeovnen er korrekt montert og sitter stødig på veggen før den tilkobles. Dersom varmeovnen ikke sitter stødig, kan det oppstå farlige situasjoner. Panel 2011 Biltema Nordic Services AB 6

7 NO Start 1. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. 2. Trykk på hovedstrømbryteren på siden, og på panelet. Funksjonslampen begynner å lyse og romtemperaturen vises. 3. For å slå varmeovnen helt av, slå av hovedstrømbryteren på siden, og trekk støpselet ut av stikkontakten. Stille inn temperatur Trykk på HEATER og på en av pilknappene slik at displayet begynner å blinke. Angi ønsket romtemperatur med pilknappene. Når ønsket temperatur vises på displayet, vent i 3 sekunder for å la innstillingen registreres. Etter 5 sekunder er innstillingen klar, og displayet viser aktuell romtemperatur. Stille inn timer Trykk på TIMER slik at displayet begynner å blinke og viser timerens innstilling i stedet for temperatur. Still inn ønsket antall timer med pilknappene, og vent i 3 sekunder for å la innstillingen registreres. Etter 5 sekunder er innstillingen klar, og displayet viser aktuell romtemperatur. Frostvakt 1. Sett støpselet i stikkontakten. 2. Slå på hovedstrømbryteren. 3. Trykk på. Displayet slukkes. Nå vil varmeovnen alltid slås på når romtemperaturen og begyn- synker under 5 grader. Da viser displayet ner å blinke. Overopphetingsvern Varmeovnen er utstyrt med overopphetingsvern som slår av varmeovnen når deler i denne blir for varme. VEDLIKEHOLD 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la varmeovnen avkjøles før rengjøring og vedlikehold. 2. Tørk utvendig med en myk og lett fuktet klut. La varmeovnen bli helt tørr før du slår den på igjen. 3. Oppbevar varmeovnen på et tørt og sikkert sted. 4. Ved eventuell funksjonsfeil skal varmeovnen leveres inn til en kvalifisert servicetekniker. Reparer ikke varmeovnen selv. ADVARSEL! Senk aldri varmeovnen ned i vann. Bruk ingen sterke kjemiske rengjøringsmidler. La aldri fukt komme inn i varmeovnen. MILJØINFORMASJON EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 FI LÄMMITIN KÄYTTÖOHJE HUOMIO! Vain kotikäyttöön. Lue tämä käyttöohje ja säästä se! TURVALLISUUSOHJEET 1. Laite on tarkoitettu kotikäyttöön. 2. Yhdistä laite sähköverkkoon, joka täyttää tyyppikilvessä näkyvät vaatimukset. 3. Pistoke on työnnettävä maadoitettuun pistorasiaan. 4. Älä peitä lämmitintä. Muutoin se ylikuumenee. 5. Älä koskaan jätä laitetta toimimaan ilman valvontaa. Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. 6. Toimi varovaisesti, jos lämmitintä käytetään lasten, liikuntaesteisten tai vanhusten lähellä tai ilman valvontaa. 7. Lämmitintä ei saa asettaa suoraan pistorasian alle. 8. Älä aseta sähköjohtoa maton tai muun vastaavan alle. Aseta sähköjohto siten, että siihen ei voi kompastua. 9. Älä käytä lämmitintä, jos sähköjohto on vaurioitunut tai jos lämmitin on pudonnut tai vaurioitunut. 10. Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. 11. Vältä jatkojohdon käyttämistä, sillä se voi ylikuumentua. Tällöin voi aiheutua tulipalo. 12. Käytä lämmitintä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa. Älä työnnä mitään esineitä ilmanvaihtoaukkojen läpi. Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja. Muutoin laite ylikuumenee. Älä aseta lämmitintä pehmeälle alustalle, esimerkiksi matolle. Muutoin sen aukot voivat tukkeutua. Käytä lämmitintä vain seinään asennettuna. 13. Älä aseta lämmitintä helposti syttyvien materiaalien tai pintojen lähelle. Varmista, että lämmitin on vähintään 1 metrin etäisyydellä tällaisista materiaaleista. 14. Älä käytä lämmitintä tiloissa, joissa säilytetään bensiiniä, maalitölkkejä tai helposti syttyviä nesteitä. 15. Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uimaaltaan lähellä. Älä aseta lämmitintä paikkaan, josta se voi kaatua veteen. 16. Älä koske lämmittimeen märällä kädellä. Aseta lämmitin paikkaan, jossa suihkussa tai kylvyssä oleva henkilö ei voi koskea siihen. 17. Lämmitin kuumenee. Älä koske siihen paljain käsin. Muutoin voi aiheutua palovamma. 18. Anna lämmittimen jäähtyä vähintään 15 minuuttia ennen sen siirtämistä. 19. Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita laitteita samaan sähköpiiriin. 20. Henkilöt, joilla on motorisia puutteita (myös lapset) tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaamista ja riittäviä valmiuksia, eivät saa käyttää laitetta. 21. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki lämmittimellä. VAROITUS: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi. Lämmittimen päällä ei saa kuivattaa esimerkiksi vaatteita, sillä siinä on Ei saa peittää -merkintä. TEKNISET TIEDOT TUOTE TEHO JÄNNITE MITAT W 230 V 45 x 40 x 7 cm W 230 V 66 x 40 x7 cm W 230 V 87 x 40 x 7 cm W 230 V 78 x 24 x 10 cm OMINAISUUDET 1. Ylikuumenemissuoja 2. Vesitiivis (IPX4) 3. Sähköjohto: H05RN-F 3G 0,75 mm 2 4. Asennetaan seinään. 5. LED-näyttö 6. Lämpömittari 7. Ajastin 8. Suojaa jäätymiseltä 2011 Biltema Nordic Services AB 8

9 FI YLEISKUVA Paneeli Paneelin kansi Ilmanvaihtoaukot Pääkatkaisin Rungon takaosa Rungon etuosa Lämpötilatunnistin ASENTAMINEN HUOMIO! Etäisyyden seinään, kattoon tai lattiaan on oltava vähintään 30 cm. 2. Kiinnitä seinäkiinnikkeet ruuveilla. 3. Asenna lämmitin ja lukitse ruuvilla. 1. Poraa seinäkiinnitysreiät kuvassa ja kaaviossa kuvatulla tavalla. KÄYTTÄMINEN VAROITUS! Varmista ennen lämmittimen pistokkeen yhdistämistä pistorasiaan, että se on asennettu laitteeseen oikein ja että se on tiukasti kiinni seinässä. Jos lämmitin on asennettu epävakaasti, aiheutuu vaara M (mm) L (mm) Paneeli Biltema Nordic Services AB

10 FI Käynnistäminen 1. Yhdistä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan. 2. Paina kyljessä näkyvää pääkatkaisinta ja paneelissa näkyvää -painiketta. Merkkivalo syttyy, ja huoneen lämpötila tulee näkyviin. 3. Voit katkaista lämmittimestä virran kokonaan pääkatkaisimen avulla ja irrottamalla pistokkeen pistorasiasta. Lämpötilan asettaminen Paina HEATER-painiketta. Nuoli alkaa vilkkua näytössä. Valitse haluamasi huoneenlämpötila painamalla nuolipainikkeita. Kun haluttu lämpötila tulee näyttöön, odota 3 sekuntia. Asetus tallennetaan muistiin. Huoneen lämpötila palaa näyttöön 5 sekunnin kuluttua. Ajastimen käyttäminen Paina TIMER-painiketta (13), kunnes näyttö alkaa vilkkua ja lämpötila muuttuu ajastimen asetuksiksi. Aseta haluamasi tuntien määrä nuolipainikkeilla. Odota 3 sekuntia. Asetus tallennetaan muistiin. Huoneen lämpötila palaa näyttöön 5 sekunnin kuluttua. Pakkasvahti 1. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. 2. Kyke virta pääkytkimen avulla. 3. Paina. Näyttö sammuu. Nyt lämmitin käynnistyy aina, kun huonelämpötila alittaa 5 astetta. Näyttöön tulee, ja se alkaa vilkkua.. Ylikuumenemissuoja Lämmittimessä on ylikuumenemissuojaus, joten siitä katkeaa virta, jos se kuumenee liikaa. Kunnossapito 1. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna lämmittimen jäähtyä aina ennen huoltamista ja puhdistamista. 2. Pyyhi pinnat pehmeällä kostutetulla liinalla. Anna lämmittimen kuivua ennen sen käynnistämistä uudelleen. 3. Säilytä lämmitintä turvallisessa ja kuivassa paikassa. 4. Viallinen lämmitin on toimitettava valtuutettuun huoltokorjaamoon. Älä korjaa lämmitintä itse. VAROITUS! Älä koskaan upota lämmitintä veteen. Älä käytä voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita. Älä päästä kosteutta lämmittimen sisään. YMPÄRISTÖTIEDOT Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 2011 Biltema Nordic Services AB 10

11 DK RADIATOR BRUGSANVISNING OBS! Kun til brug i hjemmet. Læs og gem disse instruktioner! SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Produktet er beregnet til husholdningsbrug. 2. Slut produktet til elnettet iht. typeskiltet 3. Radiatorens stik skal sluttes til en stikkontakt med jord. 4. Undgå overophedning, overdæk ikke radiatoren. 5. Efterlad aldrig produktet uden opsyn. Sluk altid med OFF-knappen og tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. 6. Der skal iagttages stor forsigtighed, når radiatoren anvendes i nærheden af børn, invalide eller ældre, og når radiatoren er tændt uden opsyn. 7. Placer ikke radiatoren lige under en stikkontakt. 8. Før ikke ledningen under måtter eller lignende. Placer ledningen, så ingen risikerer at snuble i den. 9. Brug ikke radiatoren, hvis ledningen er beskadiget, eller hvis radiatoren har været tabt eller på anden måde er gået i stykker. 10. Hvis ledningen er defekt, skal den skiftes af en autoriseret elektriker. 11. Undgå forlængerledninger, da disse kan blive overophedede og forårsage brand. 12. Anvend radiatoren i godt ventilerede rum. Der må ikke stikkes noget gennem ventilationshullerne. Undgå overophedning ved ikke at blokere luftindtag og ventilationshuller på nogen måde. Placer ikke radiatoren på bløde underlag, som en måtte, hvor åbningerne kan blokeres. Anvend altid radiatoren monteret på en væg. 13. Placer ikke radiatoren i nærheden af letantændelige materialer eller flader. Sørg for, at radiatoren har mindst 1 meters sikkerhedsafstand til sådanne materialer. 14. Anvend ikke radiatoren i nærheden af, hvor benzin, maling eller andre letantændelige væsker opbevares. 15. Brug ikke radiatoren i nærheden af badekar, brusebad eller bassin. Placer aldrig radiatoren, hvor den kan falde i vandet. 16. Rør aldrig ved radiatoren med våde hænder. Placer radiatoren et sted, hvor der ikke er risiko for, at en badende kan røre ved den. 17. Radiatoren bliver varm. Undgå forbrænding og rør den ikke med bare hænder. 18. Lad radiatoren køle i mindst 15 minutter, inden den bliver flyttet. 19. Undgå overbelastning. Slut ikke andre apparater til samme stikkontakt. 20. Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat motorik (herunder børn), nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden. 21. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med radiatoren. ADVARSEL for at undgå overophedning, må radiatoren ikke overdækkes. Må ikke overdækkes betyder, at radiatoren ikke må anvendes til tørring af f.eks. tøj. TEKNISKE DATA ARTIKEL EFFEKT SPÆNDING MÅL W 230 V 45 x 40 x 7 cm W 230 V 66 x 40 x7 cm W 230 V 87 x 40 x 7 cm W 230 V 78 x 24 x 10 cm EGENSKABER 1. Overophedningssikring 2. Vandtæt IPX4 3. Ledning: H05RN-F 3G0.75 mm2 4. Til vægmontering 5. LED-display 6. Termometer 7. Timer 8. Antifrostfunktion Biltema Nordic Services AB

12 DK OVERSIGTSBILLEDE Panel Låg til panel Ventilationshul Hovedstrømafbryder Bagerste kappe Forreste kappe Temperaturføler INSTALLATION OBS! Afstanden til væg, loft og gulv skal være mindst 30 cm 3. Monter radiatoren og lås med skruer. BRUG 1. Bor huller i væggen, som vist på billede og skema. ADVARSEL! Kontroller, at radiatoren er monteret korrekt, og at den sidder solidt fast på væggen, inden den tilsluttes. Der kan opstå farer, hvis radiatoren sidder løst. Panel M (mm) L (mm) Monter vægbeslagene med skruer. Start 1. Slut stikket til en stikkontakt med jord. 2. Tryk på hovedafbryderen på siden og på panelet. Funktionspæren lyser og rumtemperaturen vises. 3. For at slukke helt for radiatoren, skal du slukke hovedafbryderen på siden og tage stikket ud af stikkontakten Biltema Nordic Services AB 12

13 DK Indstilling af temperatur Tryk på HEATER og på en af pileknapperne, så displayet begynder at blinke. Angiv den ønskede rumtemperatur med pileknapperne. Når den ønskede temperatur vises i displayet, skal du vente 3 sekunder, så indstillingen kan blive registreret. Efter 5 sekunder er indstillingen færdig og displayet viser den aktuelle rumtemperatur. Indstilling af timer Tryk på TIMER, så displayet begynder at blinke og viser timerens indstilling i stedet for temperatur. Indstil det ønskede antal timer med pileknapperne. Du skal vente 3 sekunder, så indstillingen kan blive registreret. Efter 5 sekunder er indstillingen færdig, og displayet viser den aktuelle rumtemperatur. Frostsikring 1. Slut stikket til stikkontakten. 2. Tænd for hovedafbryderen. 3. Tryk på. Displayet slukkes. Nu vil radiatoren altid gå i gang, når rumtemperaturen er under 5 grader. Så viser displayet blinke. og begynder at Overophedningssikring Radiatoren er udstyret med en overophedningssikring, som slukker for radiatoren, når dele i den bliver for varme. Vedligeholdel se 1. Fjern stikket fra stikkontakten og lad radiatoren køle af før service og rengøring. 2. Tør fladerne af med en blød og let fugtet klud. Lad radiatoren tørre helt, inden den startes igen. 3. Opbevar radiatoren tørt og sikkert. 4. Ved funktionsfejl skal radiatoren indleveres til et autoriseret serviceværksted Reparer ikke radiatoren selv. ADVARSEL! Nedsænk aldrig radiatoren i vand. Brug ikke stærke kemiske rengøringsmidler. Der må aldrig komme fugt i radiatoren. MILJØINFORMATION El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

14

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

panelovn El-element Panel heater Manual

panelovn El-element Panel heater Manual panelovn El-element Panel heater Manual 450188 GSA PANELOVN MED GLASS OBS! Kun for hjemmebruk. Les og ta vare på disse instruksjonene! Sikkerhetsforskrifter 1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar.

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Handdukstork INTRODUKTION Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Tekniska data Anslutning:............ 230 V AC,

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Handdukstork INTRODUKTION Denna handdukstork är avsedd för användning i badrum och tvättutrymmen.

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämpöpatteri Oliefyldt element Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 600/900/1500 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 84-155_manual.indd 2012-09-13, 09.11.49 Art. 84-155 HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2000 W Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HÅRFÖN 2000 W Innan du använder hårfönen första gången,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2 3 1 4 5 SE Detaljbeskrivning 1. Skyddskåpa 2. Luftintag 3. Termostatvred 4. Strömvred 5. Luftutlopp NO Delebeskrivelse 1. Beskyttelsesdeksel 2. Luftinntak

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator

Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Ventilationsfläkt Ventilasjonsvifte Puhallin Ventilator Original manual 2011 Biltema ordic Services AB Ventilationsfläkt OBS! äs manualen före installation. Förvara manualen på en säker plats för framtida

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

IP21. Handdukstork, svängbar Håndkletørker, svingbar Pyyhkeiden kuivausteline, käännettävä Håndklædetørrer, svingbar. Art. 44-111

IP21. Handdukstork, svängbar Håndkletørker, svingbar Pyyhkeiden kuivausteline, käännettävä Håndklædetørrer, svingbar. Art. 44-111 Handdukstork, svängbar Håndkletørker, svingbar Pyyhkeiden kuivausteline, käännettävä Håndklædetørrer, svingbar IP1 009 Biltema Nordic Services AB Handdukstork, svängbar Introduktion: Denna manual skall

Detaljer

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill Sähkögrilli 1 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill INTRODUKTION Denna elektriska grill är avsedd för inomhuseller utomhusbruk. Du kan placera grillen på ett bord eller på medföljande stativ.

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 230 V 1 Värmefläkt Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten, och spara dem för senare bruk. Säkerhetsanvisningar När elektriska apparater

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar Universalgrill Viktiga säkerhetsanvisningar Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas när elektriska apparater används. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Läs alla instruktioner

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

INSEKTSDÖDARE INSEKTDREPER HYÖNTEISTENTAPPAJA INSEKTDRÆBER

INSEKTSDÖDARE INSEKTDREPER HYÖNTEISTENTAPPAJA INSEKTDRÆBER INSEKTSDÖDARE INSEKTDREPER HYÖNTEISTENTAPPAJA INSEKTDRÆBER Photocatalyst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no

manual :32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no manual 450155 28-08-07 15:32 Side 1 CH-20B VARMEOVN KONVEKTORELEMENT HEATER BRUKSANVISNING Art. no. 450155 manual 450155 28-08-07 15:32 Side 2 N FØR BRUK Les bruksanvisningen nøye, den inneholder instrukser

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage 84-156_manual.indd 2012-08-8, 11.15.18 Art. 84-156 Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Fotbad med massage VIKTIGA

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Lun Komfort Panel heater. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual POB-1000, POB-1250

Lun Komfort Panel heater. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual POB-1000, POB-1250 Lun Komfort Panel heater Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum POB-600, corestota POB-800, et ut am quo

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer