HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER"

Transkript

1 84-155_manual.indd , Art HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2000 W Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB

2 HÅRFÖN 2000 W Innan du använder hårfönen första gången, läs dessa instruktioner noggrant och förvara dem för framtida bruk. TEKNISKA SPECIFIKATIONER 230 V 50 Hz 2000 W VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När elektriska apparater används ska hänsyn alltid tas till grundläggande säkerhetsregler, inklusive följande: 1. Innan du ansluter apparaten till vägguttaget, kontrollera att den överensstämmer med uttagets nätspänning. 2. VARNING! Håll denna apparat borta från vatten! Använd den inte nära eller ovanför vatten i badkar, handfat, eller andra kärl. 3. När hårfönen används i ett badrum, dra ut stickkontakten efter att du har använt apparaten. Närheten till vatten kan nämligen innebära en risk, även om apparaten är avstängd. 4. Som extra säkerhet rekommenderar vi att du till badrummets elnät installerar jordfelsbrytare med en utlösningsström på max. 30 ma. Kontakta en behörig elinstallatör om detta. 5. Full uppsikt på användaren krävs när apparaten används av barn eller en person med reducerade motoriska färdigheter, psykiska nedsättningar eller en person som saknar rätt erfarenhet och kunskap. Förvara hårfönen utom räckhåll för barn. 6. Blockera aldrig apparatens luftgaller. 7. Hårtorken är utrustad med ett överhettningsskydd. Om överhettning sker (om exempelvis luftgallret är blockerat) kommer hårtorken att stängas av automatiskt. Dra ut stickproppen och låt apparaten svalna i ett par minuter. Innan du ansluter den igen, kontrollera att luftgallret inte är blockerat av ludd, damm, hår etc. 8. Rikta inte hårtorken mot ögonen eller annan känslig kroppsdel. 9. Använd inte hårtorken med blöta händer eller när du badar/duschar. Se noga till att apparaten inte blir blöt. 10. Använd inte hårfönen till annat än att torka och styla håret på människor. 11. Dra inte onödigt hårt i kabeln. Snurra inte kabeln runt apparaten. Kontrollera regelbundet att kabeln inte har skadats. En skadad kabel kan vara farlig. 12. Om kabeln går sönder, använd inte hårtorken. Returnera den till ett Biltema-varuhus. 13. Stäng alltid av hårtorken innan du lägger den ner, även om det bara är för en liten stund. 14. Dra alltid ur stickkontakten efter användning. 15. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet. 16. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten Biltema Nordic Services AB 2

3 TORKA HÅRET 1. Anslut hårfönens stickkontakt till ett vägguttag. 2. Slå på apparaten innan du väljer hastighet och temperatur: HASTIGHET TEMPERATUR 2. Hög III: Hög 1. Låg II: Medium 0. Av I: Låg Använd 2 och III för snabbtorkning eller förtorkning. Använd 1 och II eller I för försiktig torkning och styling. Efter att håret har torkat kan kalluftsknappen användas för att fixera frisyren. FÖRVARING När hårfönen inte används ska stickproppen vara utdragen. Låt apparaten svalna och förvara den sedan på en torr plats. Hårfönen är utrustad med en ögla som gör att du kan förvara den hängande. Vira aldrig kabeln runt apparaten, då detta gör att kabeln i förtid blir sliten och går sönder. Om nätkabeln går sönder, returnera den till ett Biltema-varuhus. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/ EC) Turbo-funktionen aktiveras genom knappen Turbo. Torka ditt hår genom att borsta med borste och hålla fönen nära håret. STYLING-TILLBEHÖR Fönmunstycket gör att luften koncentreras till en mindre yta. Diffuser-munstycket ger skonsam torkning och extra volym. Trycks fast i eller dras av apparaten. RENGÖRING 1. Apparaten kan torkas av med en torr trasa. Skölj aldrig hårfönen med vatten! 2. Munstyckena kan torkas av med en fuktig trasa eller sköljas under rinnande vatten. Se till att munstyckena är helt torra innan de används eller läggs till förvaring Biltema Nordic Services AB

4 HÅRFØNER 2000 W Før du tar hårføneren i bruk, les nøye gjennom denne anvisningen, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 230 V 50 Hz 2000 W VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av elektriske apparater skal det alltid tas hensyn til grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende: 1. Før du kobler apparatet til stikkontakten, kontroller at det er i samsvar med kontaktens nettspenning. 2. ADVARSEL! Hold dette apparatet borte fra vann! Bruk det ikke nær eller over vann i badekar, servant, eller andre kar. 3. Når hårføneren brukes på badet, trekk støpselet ut av stikkontakten etter bruk. Nærheten til vann kan nemlig innebære risiko selv om hårføneren er slått av. 4. Som ekstra sikkerhet anbefales det at du til baderommets strømnett installerer en jordfeilbryter med utløserstrøm på maks. 30 ma. Kontakt en autorisert elinstallatør om dette. 5. Det kreves fullt tilsyn med brukeren når hårføneren brukes av barn eller en person med nedsatte motoriske ferdigheter, nedsatte mentale ferdigheter eller en person som ikke har nødvendig erfaring og kunnskap. Oppbevar hårføneren utenfor rekkevidde for barn. 6. Blokker aldri fønerens luftgitter. 7. Hårføneren er utstyrt med et overopphetingsvern. I tilfelle overoppheting (om eksempelvis luftgitteret er blokkert) slås hårføneren automatisk av. Dra ut støpselet, og la føneren avkjøles i et par minutter. Før du kobler den til igjen, kontroller at luftgitteret ikke er tilstoppet av lo, støv, hår etc. 8. Rett ikke hårføneren mot øynene eller annen følsom kroppsdel. 9. Bruk ikke hårføneren med våte hender eller når du bader/dusjer. Pass nøye på at den ikke blir våt. 10. Bruk ikke hårføneren til annet enn å tørke og style håret på mennesker. 11. Dra ikke unødig hardt i kabelen. Vikle ikke kabelen rundt føneren. Kontroller jevnlig at kabelen ikke er skadet. En skadet kabel kan være farlig. 12. Dersom kabelen skulle gå i stykker, bruk ikke føneren. Returner den til et Biltemavarehus. 13. Slå alltid av hårføneren før du legger den ned, selv om det bare er for en kort stund. 14. Trekk alltid ut støpselet etter bruk. 15. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter eller personer som ikke har nødvendig erfaring og kunnskap om bruken, med mindre de har blitt instruert av en person med ansvar for deres sikkerhet. 16. Barn skal holdes under oppsikt slik at de ikke leker med hårføneren Biltema Nordic Services AB 4

5 TØRKE HÅRET 1. Sett hårfønerens støpsel i en stikkontakt. 2. Slå på apparatet før du velger hastighet og temperatur: HASTIGHET TEMPERATUR 3. Høy III: Høy 2. Lav II: Middels 1. Av I: Lav Bruk 2 og III for hurtigtørking eller fortørking. Bruk 1 og II eller I for forsiktig tørking og for styling. Etter at håret har tørket, kan kaldluftsknappen brukes for å fiksere frisyren. Turbofunksjonen aktiveres med knappen Turbo. OPPBEVARING Når hårføneren ikke er i bruk, skal støpselet være trukket ut. La føneren avkjøles, og oppbevar den siden på et tørt sted. Føneren er utstyrt med et opphengsøye som gjør at du kan oppbevare den hengende. Vikle aldri kabelen rundt føneren, fordi den da kan bli slitt og gå i stykker. Dersom nettkabelen skulle gå i stykker, returner den til et Biltemavarehus. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (Direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EF). Tørk håret ved å børste det med en børste og holde føneren nær håret. STYLING-TILBEHØR Fønmunnstykket gjør at luften konsentreres til en mindre flate. Diffusermunnstykket gir skånsom tørking og ekstra volum. Trykkes fast i / dras av apparatet. RENGJØRING 1. Føneren kan tørkes av med en tørr klut. Skyll den aldri med vann! 2. Munnstykkene kan tørkes av med en fuktig klut eller skylles under rennende vann. Se til at de er helt tørre før de brukes eller legges bort for oppbevaring Biltema Nordic Services AB

6 HIUSTENKUIVAIN 2000 W Ennen hiustenkuivaajan käyttämistä ensimmäistä kertaa lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. TEKNISET TIEDOT 230 V 50 Hz 2000 W TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Käytettäessä sähkölaitteita on noudatettava esimerkiksi seuraavia perustason turvaohjeita. 1. Ennen laitteen pistokkeen yhdistämistä pistorasiaan on tarkistettava, että pistorasian jännite vastaa laitteen jännitevaatimusta. 2. VAROITUS! Pidä laite poissa veden lähettyviltä. Älä käytä sitä esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai muun altaan lähellä. 3. Jos hiustenkuivainta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käyttämisen päätyttyä. Laite voi aiheuttaa vaaran veden läheisyydessä, vaikka siitä on katkaistu virta. 4. On suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen sähköverkkoon enintään 30 ma:n nimellisvirrasta laukeava vikavirtakatkaisin. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. 5. Jos laitetta käyttää lapsi tai henkilö, jolla on motorisia puutteita tai psyykkisiä häiriöitä tai joilla ei ole osaamista ja riittäviä valmiuksia, käyttämistä on valvottava. Säilytä hiustenkuivain lasten ulottumattomissa. 6. Älä tuki laitteen ilmanpoistoritilää. 7. Hiustenkuivaaja on suojattu ylikuumenemista vastaan. Jos se ylikuumenee ilmanottoaukkojen tukkeutuessa, virta katkaistaan automaattisesti. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna hiustenkuivaajan jäähtyä muutama minuutti. Ennen pistokkeen työntämistä takaisin pistorasiaan tarkista, ettei esimerkiksi nöyhtä, pöly tai hiukset tuki ilmanottoaukkoa. 8. Älä suuntaa hiustenkuivaajaa silmiä tai muita herkkiä kehon osia kohti. 9. Älä käytä hiustenkuivaajaa märin käsin tai ollessasi kylvyssä tai suihkussa. Varo, ettei laite kastu. 10. Älä käytä hiustenkuivainta muuhun tarkoitukseen kuin ihmisten hiuksien kuivaamiseen ja muotoilemiseen. 11. Älä vedä johdosta liian kovaa. Älä kierrä sähköjohtoa laitteen ympärille. Tarkista säännöllisesti, että sähköjohto ei ole vaurioitunut. Vaurioitunut sähköjohto voi aiheuttaa vaaran. 12. Jos sähköjohto vaurioituu, älä käytä hiustenkuivaajaa. Palauta se Biltema-tavarataloon. 13. Sammuta hiustenkuivaaja, kun lasket sen käsistäsi vaikka vain lyhyeksi hetkeksi. 14. Irrota pistoke pistorasiasta aina käyttämisen jälkeen. 15. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä tai aisteissa on puutteita tai joilla ei ole kokemusta tällaisten laitteiden käyttämisestä, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei anna heille ohjeita. 16. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella Biltema Nordic Services AB 6

7 HIUSTEN KUIVAAMINEN 1. Työnnä hiustenkuivaimen pistoke sähköpistorasiaan. 2. Käynnistä laite. Valitse nopeus ja lämpötila: NOPEUS LÄMPÖTILA 2. Korkea III: Korkea 1. Matala II: Keskitaso 0. Pois I: Matala Voit kuivata nopeasti tai esikuivata valitsemalla vaihtoehdot 2 ja III. Voit kuivata hellävaraisesti ja muotoilla valitsemalla vaihtoehdot 1 ja II. Kun hiukset on kuivattu, kampaus voidaan kiinnittää painamalla kylmäilmapainiketta. Voit ottaa Turbo-toiminnon käyttöön painamalla Turbo-painiketta. SÄILYTTÄMINEN Kun hiustenkuivainta ei käytetä, pistokkeen on oltava irrotettuna pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä. Säilytä sitä kuivassa paikassa. Hiustenkuivaimessa on silmukka, joten sitä voidaan säilyttää riippuvassa asennossa. Älä kierrä sähköjohtoa laitteen ympärille. Muutoin johto kuluu ajan mittaan ja rikkoutuu. Jos sähköjohto rikkoutuu, palauta laite Biltematavarataloon. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EEC mukaisesti.) Kuivaa hiuksia harjaamalla niitä ja pitämällä hiustenkuivainta lähellä hiuksia. MUOTOILUTARVIKKEET Föönaussuutin keskittää ilmavirran pienemmälle alueelle. Hajottajasuutinta käyttämällä voit kuivata hellävaraisesti ja saada hiuksiin tuuheutta. Sen voi kiinnittää laitteeseen ja irrottaa siitä. PUHDISTAMINEN 1. Hiustenkuivaimen voi pyyhkiä kuivalla kankaalla. Älä koskaan huuhtele hiustenkuivainta vedellä. 2. Suuttimet voi pyyhkiä kostealla kankaalla tai huuhdella juoksevalla vedellä. Varmista ennen suuttimien käyttämistä tai asettamista säilytykseen, että ne ovat kuivia Biltema Nordic Services AB

8 HÅRTØRRER 2000 W Læs disse instruktioner omhyggeligt igennem, inden du bruger hårtørreren første gang, og gem dem til fremtidigt brug. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 230 V 50 Hz 2000 W VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Når du bruger et elektrisk apparat, skal du være opmærksom på grundlæggende sikkerhedsregler, inklusive følgende: 1. Inden du slutter apparatet til stikkontakten, skal du kontrollere, at det svarer til netspændingen i kontakten. 2. ADVARSEL! Hold dette apparat borte fra vand! Brug det ikke i nærheden af vandet i badekar, håndvask m.m. 3. Når hårtørreren anvendes i et badeværelse, skal stikket fjernes fra stikkontakten, når du er færdig med at bruge apparatet. At det er i nærheden af vand, kan indebære fare, selvom apparatet er slukket. 4. Som en ekstra sikkerhed anbefaler vi, at der i badeværelsets elnet er installeret fejlstrømsafbryder, som udløser ved maks. 30 ma. Kontakt en autoriseret elektriker vedrørende dette. 5. Der skal være opsyn med apparatet, når det anvendes af børn eller personer med nedsat motorik, nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden. Opbevar hårtørreren udenfor børns rækkevidde. 6. Apparatets luftgitter må aldrig blokeres. 7. Hårtørreren er udstyret med en overophedningssikring. Hvis den overophedes (f.eks. blokeret luftgitter), slukkes hårtørreren automatisk. Fjern stikket og lad apparatet køle af et par minutter. Inden du sætter stikket i igen, skal du kontrollere, at luftgitteret ikke er blokeret af støv, hår etc. 8. Ret ikke hårtørreren mod øjnene eller andre ømfindtlige kropsdele. 9. Anvend ikke hårtørreren, hvis dine hænder er våde, eller når du tager bad. Sørg omhyggeligt for, at apparatet ikke bliver vådt. 10. Brug ikke hårtørreren til andet end at tørre og style hår med på mennesker. 11. Træk ikke unødigt hårdt i ledningen. Sno ikke ledningen rundt om apparatet. Kontroller regelmæssigt, at ledningen er uskadt. En beskadiget ledning kan være farlig. 12. Brug ikke hårtørreren, hvis ledningen er i stykker. Returner den til et Biltema-varehus. 13. Sluk altid hårtørreren, inden du lægger den fra dig, selv om det kun er for et øjeblik. 14. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug. 15. Dette apparat må ikke bruges af børn eller personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap eller med manglende erfaring og viden om apparatets anvendelse, såfremt disse ikke er blevet instrueret af den person, der har ansvaret for sikkerheden. 16. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet Biltema Nordic Services AB 8

9 TØRRE HÅRET 1. Slut hårtørrerens stik til en stikkontakt. 2. Tænd for apparatet, inden du vælger hastighed og temperatur: HASTIGHED TEMPERATUR 4. Høj III: Høj 3. Lav II: Mellem 3. Slukket I: Lav Anvend 2 og III til hurtig tørring eller fortørring. Anvend 1 og II eller I til forsigtig tørring og styling. Når håret er blevet tørt, kan koldluftknappen anvendes til at bevare frisuren. Turbo-funktionen aktiveres ved at trykke på knappen Turbo. OPBEVARING Når hårtørreren ikke bruges, skal stikket være fjernet fra stikkontakten. Lad apparatet køle af og opbevar det derefter tørt. Hårtørreren er forsynet med en krog, så den kan opbevares hængende. Sno aldrig ledningen rundt om apparatet, da dette i tidens løb vil slide på ledningen og få den til at gå i stykker. Hvis netledningen går i stykker, skal hårtørreren returneres til et Biltema-varehus. ELEKTRONISK AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genindvinding. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Tør dit hår ved at børste med børste og hold hårtørreren tæt ved håret. STYLING TILBEHØR Fønmundstykket gør, at luften koncentreres på en mindre flade. Diffuser-mundstykket giver en skånsom tørring og ekstra fylde. Trykkes fast i eller trækkes af apparatet. RENGØRING 1. Apparatet kan tørres af med en tør klud. Skyl aldrig hårtørreren med vand! 2. Mundstykket kan tørres af med en fugtig klud eller skylles under rindende vand. Sørg for, at mundstykkerne er helt tørt, inden de anvendes eller lægges bort Biltema Nordic Services AB

10 2012 Biltema Nordic Services AB 10 Art

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 NO Brukerhåndbok a 9 b c d e f g h Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Handdukstork INTRODUKTION Denna handdukstork är avsedd för användning i badrum och tvättutrymmen.

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 NO Brukerhåndbok 7k j 7l i a h b c d e f g Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Brukerhåndbok e f g d h b a c i j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Varmluftsborste Varmluftsbørste. Varmluftbørste

Varmluftsborste Varmluftsbørste. Varmluftbørste Varmluftsborste Varmluftsbørste Ilmakiharrin Varmluftbørste 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8655 HP8656. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 NO Brukerhåndbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med kjøpet,

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar Universalgrill Viktiga säkerhetsanvisningar Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas när elektriska apparater används. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Läs alla instruktioner

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 28-359_manual.indd 2013-09-11, 10.13.16 Art. 28-359 ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 300 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK A B C D E F 1 2 3 SIKKERHET Vennligst les denne instruksjonsmanulen grundig før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 5000 W / 400 V 2012-06-05 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT, 5000 W / 400 V ALLMÄNT För att få mesta möjliga nytta av din nya värmefläkt, läs noga igenom

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

FOEN FIGARO 1200/1600

FOEN FIGARO 1200/1600 FOEN FIGARO 1200/1600 Haartrockner Hairdryers Séche-cheveux Haardroger Asciugacapelli Secador de cabello Secador de cabelos Hårtork Føntørrer Hårtørrer Hiustenkuivaimet Vysoušeè vlasù Hajszáritók Suszarka

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer

Hårtrimmer Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage

Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage 84-156_manual.indd 2012-08-8, 11.15.18 Art. 84-156 Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Fotbad med massage VIKTIGA

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer

Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer Spänningsomvandlare Spenningsomformer Jännitteenmuunnin Spændingsomformer 12/24 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar.

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Handdukstork INTRODUKTION Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Tekniska data Anslutning:............ 230 V AC,

Detaljer

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill Sähkögrilli 1 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill INTRODUKTION Denna elektriska grill är avsedd för inomhuseller utomhusbruk. Du kan placera grillen på ett bord eller på medföljande stativ.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 230 V 1 Värmefläkt Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten, och spara dem för senare bruk. Säkerhetsanvisningar När elektriska apparater

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 250 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer