DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS"

Transkript

1 Art DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS

2 Art

3 SE Art DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Lyftkapacitet:... max kg Lägsta höjd: cm Högsta höjd: cm Lyfthöjd: cm Lyftsadel:... Ø 4,5 cm Totalmått:... 39,5 x 16,5 x 11 cm (lxbxh) Vikt:... 4 kg Glassäkring:... max. 10A / 6,3 x 32 mm Driftspänning:... DC 13,5 ± 1V, max. 10 A OBS! Placera alltid minst två pallbockar under bilen sedan du lyft den med domkraften. OBS! Använd alltid s ( ) för att skydda lyftobjektet (fig. 1). (s medföljer EJ domkraften.) Fig Tryck på fjärrkontrollens DOWN -knapp för att sänka ner bilen efter reparation, däckbyte etc. 7. Tryck på fjärrkontrollens DOWN -knapp för att korrigera domkraftens placering innan lyftsadeln vidrör den avsedda lyftpunkten under bilen. VARNING! Flytta ej på bilen när den elektriska domkraften används. Följande punkter är viktiga för din säkerhet: 1. Läs den elektriska domkraftens bruksanvisning noga och förstå dess instruktioner före användning. 2. Belasta aldrig domkraften över angiven max. kapacitet. 3. Den elektriska domkraften måste placeras på ett plant och hårt underlag. 4. Håll dig på behörigt avstånd från bilen när domkraften används. 5. Tillåt EJ att barn eller sällskapsdjur uppehåller sig i närheten av bilen när domkraften används. 6. Förvara domkraften oåtkomlig för barn. Fig. 2 Viktdiagram Belastning (kg) BRUKSANVISNING Lyfthöjd 1. Parkera bilen på ett plant och hårt underlag. 2. Anslut domkraftens stickkontakt till bilens cigarrettändaruttag. 3. OBS! Se alltid till att batteriet är i gott skick innan domkraften ansluts till cigarrettändaruttaget. För att ej riskera att bilbatteriet laddas ur helt vid användning av den elektriska domkraften, rekommenderar vi att ansluta ett automatiskt bilbatteriskydd (38-245) till bilens cigarretttändaruttag innan du ansluter stickkontakten. 4. Domkraftens lyftsadel skall placeras så att den hamnar mot en lämplig lyftpunkt under bilen och domkraften skall placeras på ett hårt och plant underlag. 5. Tryck på fjärrkontrollens UP -knapp (fig. 3), samtidigt som du försäkrar dig om att domkraftens lyftsadel verkligen hamnar mot avsedd lyftpunkt under bilen. Tryck kontinuerligt på fjärrkontrollens UP -knapp tills bilen lyfts upp till lagom höjd. 3 FELSÖKNING FEL ORSAK ÅTGÄRD Den elektriska domkraften fungerar ej, eller bilen lyfts inte upp. A. Domkraften överbelastad. B. Ingen ström i cigaretttändaruttaget. A. Minska belastningen. B. Kontrollera att stickkontakten är ordentligt ansluten. C. Trasig säkring. C. Byt ut säkringen. BYTE AV SÄKRING Skruva loss främre delen på stickkontakten (fig. 4) och plocka bort den trasiga glassäkringen. Montera en ny glassäkring (max. 10A/6,3x32 mm) och skruva samman stickkontakten igen. Glassäkring Fig. 4 Stickkontakt OBS! Nödåtgärd: Om den elektriska domkraften inte kan sänkas med hjälp av fjärrkontrollen p.g.a. trasig säkring och inte någon ny säkring Fig. 5 finns tillgänglig, så kan du ändå sänka domkraften Öppning med hjälp av den bifogade nödveven. Placera veven i öppningen på motorhöljets gavel (fig. 5) och veva moturs. På detta vis kan du manuellt Nödvev sänka domkraften. Gummiplugg

4 NO Art JEKK 1 TONN Fig. 3 LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU TAR JEKKEN I BRUK. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Løftekapasitet:... maks kg Laveste høyde: cm Høyeste høyde: cm Løftehøyde: cm Løftesadel:... Ø 4,5 cm Totale mål:... 39,5 x 16,5 x 11 cm (lxbxh) Vekt:... 4 kg Glassikring:... maks. 10A / 6,3 x 32 mm Driftsspenning:... DC 13,5 ± 1V, maks. 10 A OBS! Plasser alltid minst to støttebukker under bilen etter at du har løftet den med jekken. OBS! Bruk alltid s ( ) for å beskytte den løftede gjenstanden (fig. 1). (s følger IKKE med jekken.) Fig. 1 Fig. 2 Vektdiagram Belastning (kg) Løftehøyde BRUKSANVISNING 1. Parker bilen på et plant og hardt underlag. 2. Sett jekkens kontaktplugg i bilens sigarettenneruttak. 3. OBS! Pass alltid på at batteriet er i god stand før du kobler jekken til sigarettenneruttaket. For ikke å risikere at bilbatteriet lades helt ut ved bruk av den elektriske jekken, bør du koble en automatisk bilbatteribeskyttelse (38-245) til bilens sigarettenneruttak før du setter i kontaktpluggen. 4. Jekkens løftesadel skal plasseres slik at den havner mot et egnet løftepunkt under bilen, og jekken skal plasseres på et hardt og plant underlag. 5. Trykk på fjernkontrollens UP -knapp (fig. 3), samtidig som du forsikrer deg om at jekkens løftesadel virkelig havner mot beregnet løftepunkt under bilen. Trykk kontinuerlig på fjernkontrollens UP -knapp til bilen er løftet opp til passe høyde Trykk på fjernkontrollens DOWN -knapp for å senke bilen etter reparasjon, dekkskifte etc. 7. Trykk på fjernkontrollens DOWN -knapp for å korrigere jekkens plassering før løftesadelen berører det beregnede løftepunktet under bilen. ADVARSEL! Flytt ikke på bilen når den elektriske jekken brukes. Følgende punkter er viktige for din sikkerhet: 1. Les den elektriske jekkens bruksanvisning nøye, og forstå veiledningen for bruk. 2. Belast aldri jekken over angitt maks. kapasitet. 3. Den elektriske jekken må plasseres på et plant og hardt underlag. 4. Hold deg på behørig avstand fra bilen når jekken er i bruk. 5. La IKKE barn eller dyr oppholde seg i nærheten av bilen når jekken er i bruk. 6. Oppbevar jekken utilgjengelig for barn. FEILSØKING FEIL ÅRSAK TILTAK Den elektriske jekken virker ikke, eller bilen løftes ikke opp. Fig. 5 Gummiplugg Åpning Nødsveiv A. Jekken overbelastet. B. Ingen strøm i sigaretttenneruttaket. Fig. 4 Kontaktplugg A. Reduser belastningen. B. Kontroller at kontaktpluggen er satt ordentlig i. C. Sikring gått. C. Skift sikring. SKIFTE AV SIKRING Skru løs den fremre delen på kontaktpluggen (fig. 4), og ta ut glassikringen som er gått. Monter en ny glassikring (maks. 10A/6,3x32 mm), og skru kontaktpluggen sammen igjen. Glassikring OBS! Nødtiltak: Dersom den elektriske jekken ikke kan senkes ved hjelp av fjernkontrollen pga. at sikringen er gått, og du ikke har en ny sikring for hånden, kan du likevel senke jekken ved hjelp av den medfølgende nødsveiven. Plasser sveiven i åpningen på motorhusets kortside (fig. 5), og sveiv mot klokka. På denne måten kan du manuelt senke jekken.

5 FI Art SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ TUNKKIA. TEKNISET TIEDOT Nostovoima:... enint kg Alin korkeus: cm Suurin korkeus: cm Nostokorkeus: cm Satula:... Ø 4,5 cm Kokonaismitat:... 39,5 x 16,5 x 11 cm (p x l x k) Paino:... 4 kg Lasisulake:... enint. 10A / 6,3 x 32 mm Käyttöjännite:... DC 13,5 ± 1V, enint. 10 A HUOMAA! Aseta aina vähintään kaksi autopukkia auton alle nostettuasi sen ensin ilmaan tunkin avulla. HUOMAA! Kiinnitä tunkkiin aina -nostosuojus ( ) suojaamaan nostettavaa kohdetta naarmuilta (kuva 1). (it EIVÄT kuulu toimitukseen.) Kuva. 1 Kuva 2 Painokäyrä Kuormitus (kg) 6. Laske auto alas korjauksen, renkaanvaihdon yms. jälkeen painamalla kaukoohjaimen DOWN -painiketta. 7. Käytä DOWN -painiketta myös tunkin satulan ohjaamiseksi sopivaan kohtaan auton alla. VAROITUS! Älä siirrä autoa sähkökäyttöisen tunkin käytön aikana. Tärkeitä turvallisuusohjeita: 1. Lue tämän sähkökäyttöisen tunkin käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää tunkkia. 2. Älä ylikuormita tunkkia. 3. Aseta tunkki aina tasaiselle ja kovalle alustalle. 4. Pysyttele turvallisen etäisyyden päällä nostettavasta ajoneuvosta. 5. ÄLÄ päästä lapsia tai lemmikkieläimiä tunkin käyttöpaikan läheisyyteen. 6. Säilytä tunkkia lasten ulottumattomissa. VIANETSINTÄ VIKA SYY KORJAUSTOIMENPIDE Sähkökäyttöinen tunkki ei toimi tai auto ei nouse ylös. A. Tunkkia ylikuormitetaan. A. Vähennä kuormitusta. B. Laite ei saa virtaa. C. Sulake on rikki. Kuva 3 B. Varmista, että pistoke on kunnolla savukkeensytyttimen liitännässä. C. Vaihda sulake. SULAKKEEN VAIHTAMINEN Kierrä pistokkeen etuosa irti (kuva 4) ja irrota rikkinäinen lasisulake. Asenna tilalle uusi lasisulake (enint. 10A/6,3x32 mm) ja kierrä pistokkeen etuosa takaisin paikalleen. KÄYTTÖOHJE 1. Pysäköi auto tasaiselle ja kovalle alustalle. 2. Liitä tunkin pistoke auton savukkeensytyttimen liitäntään. 3. HUOMAA! Varmista ennen tunkin liittämistä, että auton akku on hyvässä kunnossa. Jotta akku ei pääsisi purkautumaan tunkin käytön aikana, suosittelemme, että liität automaattisen suojalaitteen (38-245) savukkeensytyttimen liitäntään ennen tunkin pistoketta. 4. Aseta tunkin nostosatula sopivaan kohtaan auton alustassa ja varmista, että tunkki seisoo kovalla ja tasaisella alustalla. 5. Paina kauko-ohjaimen UP -painiketta (kuva 3) ja varmista samalla, että tunkin nostosatula varmasti osuu sopivaan nostokohtaan auton alla. Pidä UP -painiketta painettuna, kunnes auto on noussut haluamallesi korkeudelle. Nostokorkeus 5 Kuva 4 Pistoke HUOMAA! Hätäkäyttö: Jos et saa sähkökäyttöistä tunkkia laskettua alas kauko-ohjaimen avulla esim. sulakkeen rikkoutumisen vuoksi, voit laskea tunkin hätäkäyttöveivin avulla. Aseta veivi tunkin moottorikotelon päädyssä olevaan aukkoon (kuva 5) ja kierrä vastapäivään. Näin saat tunkin laskettua käsivoimin. Kuva 5 Kumitulppa Aukko Lasisulake Hätäkäyttöveivi

6 Art LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, INDEN DONKRAFTEN ANVENDES. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Løftekapacitet:... maks kg Mindste højde: cm Største højde: cm Løftehøjde: cm Løftesadel:... Ø 4,5 cm Totalmål:... 39,5 x 16,5 x 11 cm (l x b x h) Vægt:... 4 kg Glassikring:... maks. 10A / 6,3 x 32 mm Driftsspænding:... DC 13,5 ± 1V, maks. 10 A OBS! Anbring altid mindst to opklodsningsbukke under bilen, når den er blevet løftet med donkraften. OBS! Brug altid s ( ) for at beskyttet det, der løftes (figur 1). (s følger IKKE med til donkraften.) Fig. 1 DONKRAFT 1 TONS Fig Tryk på fjernbetjeningens DOWN -knap for at sænke bilen ned efter reparation, dækskift o.l. 7. Tryk på fjernbetjeningens DOWN -knap for at korrigere donkraftens placering, inden løftesadlen berører det ønskede løftepunkt under bilen. ADVARSEL! Flyt ikke bilen, når den elektriske donkraft anvendes. Følgende punkter er vigtige for din sikkerhed: 1. Læs den elektriske donkrafts brugsanvisning omhyggeligt, og forstå dens instruktioner, inden donkraften anvendes. 2. Belast aldrig donkraften over den angivne maksimale kapacitet. 3. Den elektriske donkraft skal anbringes på et plant og hårdt underlag. 4. Hold dig på behørig afstand fra bilen, når donkraften anvendes. 5. Tillad IKKE, at børn eller husdyr opholder sig i nærheden af bilen, når donkraften anvendes. 6. Opbevar donkraften utilgængelig for børn. Fig. 2 Vægtdiagram Belastning (kg) BRUGSANVISNING 1. Parker bilen på et plant og hårdt underlag. 2. Tilslut donkraftens stik til bilens cigarettænderstik. 3. OBS! Sørg altid for, at batteriet er i god stand, inden donkraften tilsluttes til cigarettænderstikket. For ikke at risikere at bilbatteriet aflades helt ved brug af den elektriske donkraft, anbefaler vi at tilslutte en automatisk bilbatteribeskyttelse (38-245) til bilens cigarettænderstik, inden du tilslutter stikket. 4. Donkraftens løfsesadel skal anbringes, så den havner mod et passende løftepunkt under bilen, og donkraften skal placeres på et hårdt og plant underlag. 5. Tryk på fjernbetjeningens UP -knap (figur 3), samtidigt med du sikrer dig, at donkraftens løftesadel virkelig havner det ønskede sted under bilen. Tryk vedvarende på fjernbetjeningens UP -knap, til bilen er løftet op til den ønskede højde. Løftehøjde 6 FEJLFINDING FEIL ÅRSAG LØSNING Den elektriske donkraft fungerer ikke, eller bilen løftes ikke op. A. Donkraften er overbelastet. B. Ingen strøm i cigarettænderstikket. C. Beskadiget sikring. A. Nedsæt belastningen. B. Kontroller, at stikket er korrekt tilsluttet. C. Udskift sikringen. UDSKIFTNING AF SIKRING Skru den forreste del af stikkontakten løs (figur 4), og fjern den defekte glassikring. Monter en ny glassikring (maks. 10A/6,3 x 32 mm), og skru stikket sammen igen. Glassikring Fig. 4 Stik OBS! I nødstilfælde: Hvis den elektriske donkraft ikke kan sænkes med fjernbetjeningen pga. defekt sikring, og der ikke er nogen ny sikring i nærheden, kan Fig. 5 du sænke donkraften med det medfølgende nødhåndsving. Anbring håndsvinget Åbning i åbningen på motorhusets ende (figur 5), og drej mod uret. På denne måde kan du manuelt sænke don- Gummiprop Nødhåndsving

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning MODEL 79299 SHREDDER SHREDDER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. DK Makulator 2 Brugsanvisning NO Makuleringsmaskin 3 SE Dokumentförstörare 4 SF Paperinsilppuri

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

Rejseadapter. Matka-adapteri

Rejseadapter. Matka-adapteri Reseadapter med jordat uttag Reiseadapter med jordet uttak Matka-adapteri maadoitettu pistoke Rejseadapter med jordstik 1 2008 Biltema Nordic Services AB Reseadapter med jordat uttag VIKTIGT: Läs igenom

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 540 kg. Utväxling: 4,1:1.

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri

Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri Optisk trådlös minimus Optisk trådløs minimus Optinen langaton pienoishiiri 1 SE Optisk trådlös minimus Den trådlösa funktionen ger en friare användning av minimusen och därmed ökar också din effektivitet.

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Designed for Sleep Comfort. N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

Designed for Sleep Comfort. N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM Designed for Sleep Comfort N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x 4 2 3 4 a 4 b 5 7 VIDEO. ASSEMBLY GUIDE. WWW.YOUTUBE.COM/JENSENBED

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer