BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI"

Transkript

1 SE BILDAMMSUGARE AUTOPÖLYNIMURI BRUKSANVISNING Dammsugaren är inte utformad för långvarig eller omfattande städning. För bästa effektivitet använd inte dammsugaren i mer än 20 minuter i sträck. Dammsugaren bör inte användas för upptagning av vätskor, lösningsmedelsbaserade substanser eller brandfarliga/explosiva ämnen. Anslut stickproppen till bilens cigarettändaruttag. Du kan dammsuga i upp till 20 minuter i sträck utan märkbar påverkan på normalladdat bilbatteri i gott skick. Motorn ska vara avslagen under dammsugningen. Vissa fordon har andra elsystem än ett 12 V- batteri (t.ex. 5 eller 24 V-batterier). Se efter i fordonsmanualen vilket elsystem din bil är utrustad med innan du använder dammsugaren. Användning i fordon med annan elförsörjning kan orsaka skador på dammsugaren och/eller fordonet. START/AVSTÄNGNING: För att starta dammsugaren, för knappen framåt För att stänga av dammsugaren, för knappen bakåt ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR: Anslut huvudadaptern till uppsamlingsbehållarens luftintag för anslutning av slang och borste. Avlägsna huvudadaptern. Anslut specialmunstycket (med eller utan borste) till uppsamlingsbehållarens luftintag för rengöring i skrevor och hörn. BILDAMMSUGARE Håll dammsugare i lodrät läge med luftintaget nedåt, för att undvika spill. Tryck in låsknappen på ovansidan av dammsugaren för att lossa på uppsamlingsbehållaren. Avlägsna filtret/locket från uppsamlingsbehållaren. Töm, skölj och torka insidan på upp samlingsbehållaren. Sätt tillbaka filtret/locket på uppsamlingsbehållaren. SÄTT TILLBAKA UPPSAMLINGS- BEHÅLLAREN: Tryck in låsknappen. Sätt tillbaka uppsamlingsbehållaren genom att lätt trycka tillbaka den på sin plats. Släpp upp låsknappen så låser den fast uppsamlingsbehållaren i rätt läge. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL: Rengör inte dammsugaren med färguttunnande eller kemiska lösningar, det kan skada höljet. Använd milt rengöringsmedel och fuktig trasa vid rengöring. Borsta av filtret över en papperskorg. Vid behov, skölj filtret och uppsamlingsbehållarens insida med varmt, tvålvatten. Använd en fuktig trasa för att göra rent plastdetaljerna. OBS! Ingen av dammsugarens delar får rengöras i disk- eller tvättmaskin. Låt uppsamlingsbehållare och filter torka ordentligt innan nästa användning. Överlåt alltid reparation åt behörig elinstallatör eller elfirma. TÖMNING AV UPPSAMLINGS- BEHÅLLAREN Uppsamlingsbehållaren bör tömmas efter varje användning. Stäng av dammsugaren. BYTE AV SÄKRING: Dammsugaren är försedd med en säkring för att minska risken för överhettning. Byt vid behov ut säkringen mot en ny 10 A-säkring. Använd inte fel storlek 1 2

2 SE NO på säkring och koppla inte förbi säkringen på något vis. De flesta fordon har även en säkring för cigarettändaruttaget. Byt ut inte ut denna säkring mot någon annan sort än den som rekommenderas av fordonstillverkaren. Skruva isär stickproppen för bilens cigarettändaruttag och avlägsna den brända säkringen. Ersätt säkringen med en 10 A-säkring eller motsvarande. Sätt tillbaka stickproppen i cigaretttändaruttaget. FELSÖKNING: Fel: Dammsugaren fungerar inte 1. Stickproppen är inte ordentligt intryckt i cigarettändaruttaget. 2. Kabeln inuti cigarettändaren har lossnat. 3. Vet ej 1. Tryck in stickproppen ordentligt i cigarettändaruttaget. 2. Ta hjälp av en elinstallatör eller elfirma för att komma tillrätta med problemet. 3. Ta hjälp av en elinstallatör eller elfirma för att komma tillrätta med problemet. Fel: Dammsugaren suger dåligt, eller inte alls 1. Uppsamlingsbehållaren är full 2. Filtret är tilltäppt. 1. Töm uppsamlingsbehållaren. 2. Rengör filtret. Fel: Det läcker ut damm från dammsugaren. 1. Uppsamlingsbehållaren är full 2. Uppsamlingsbehållaren sitter inte ordentligt fast på dammsugaren. 1. Töm uppsamlingsbehållaren. 2. Justera uppsamlingsbehållaren så att den hamnar på rätt plats. Släpp upp låsknappen på dammsugarens ovansida för att låsa fast behållaren i rätt läge. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER: Vidtag alltid grundläggande säkerhetsåtgärder vid dammsugning, samt tänk på följande: Dammsug inte upp brinnande föremål då det kan orsaka brand. Dammsug inte upp vätskor, giftiga substanser eller brandfarliga/explosionsfarliga ämnen som bensin, och dammsug heller inte i närheten av sådana substanser. Dammsug inte i närheten av explosiva och/eller brandfarliga substanser eller i utrymmen där farliga substanser förvaras. Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör. Använd inga smörjmedel av något slag på dammsugarens motor. Överlåt alltid reparationsarbete åt behörig elinstallatör eller elfirma. Ryck inte i dammsugaren för att avlägsna den från cigarettändaruttaget. Ta alltid tag i stickproppen och dra varsamt ut den. Dammsug inte om luftintaget är helt eller delvis blockerat. Dammsug inte utan filter eller när filtret är vått. Se efter var du går och iakttag extra försiktighet när du dammsuger. Håll undan kläder och kroppsdelar från dammsugarens luftintag. Låt inte luftintaget komma i närheten av ögon, öron eller hår. Dammsugaren är ingen leksak. Håll den utom räckhåll för barn. Iakttag extra stor försiktighet vid dammsugning i barns närhet. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: BRUKSANVISNING Støvsugeren er ikke utformet for langvarig eller omfattende støvsuging. For best effektivitet, bruk ikke støvsugeren i mer enn 20 minutter om gangen. Støvsugeren bør ikke brukes for å suge opp væsker, løsemiddelbaserte stoffer eller brannfarlige/eksplosive stoffer. Sett kontaktpluggen i bilens sigarettenneruttak. Du kan støvsuge i inntil 20 minutter om gangen uten merkbar påvirkning på et normalladet bilbatteri i god stand. Motoren skal være slått av under støvsuging. Enkelte kjøretøy har andre elektriske anlegg enn et 12 V-batteri (f.eks. 5 eller 24 V- batterier). Se etter i instruksjonsboka hvilket elektrisk anlegg bilen din er utstyrt med før du bruker støvsugeren. Bruk i kjøretøy med annen elforsyning kan forårsake skader på støvsuger og/eller kjøretøy. SLÅ PÅ/AV: For å slå støvsugeren på, før knappen framover For å slå støvsugeren av, før knappen bakover BRUK AV TILBEHØR: Koble hovedadapteren til oppsamlingsbeholderens luftinntak for tilkobling av slange og børste. Ta av hovedadapteren. Koble spesialmunnstykket (med eller uten børste) til oppsamlingsbeholderens luftinntak for rengjøring i sprekker og hjørner. TØMMING AV OPPSAMLINGS BEHOLDER Oppsamlingsbeholderen bør tømmes etter hver bruk. Slå av støvsugeren. Hold støvsugeren i loddrett posisjon med luftinntaket nedover, slik at du unngår søl. Trykk inn låseknappen oppå støvsugeren for å løsne på oppsamlingsbeholderen. Fjern filteret/lokket fra oppsamlingsbeholderen. Tøm, skyll, og tørk innsiden av oppsamlingsbeholderen. Sett filteret/lokket tilbake på plass på oppsamlingsbeholderen. SETT OPPSAMLINGSBEHOLDEREN PÅ PLASS: Trykk inn låseknappen. Sett oppsamlingsbeholderen på ved lett å trykke den tilbake på plass. Slipp opp låseknappen, så låser den oppsamlingsbeholderen fast i riktig posisjon. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD: Rengjør ikke støvsugeren med malingstynner eller kjemiske løsninger, dette kan skade utsiden. Bruk et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut ved rengjøring. Børst av filteret over en søppelkurv. Ved behov, skyll filteret og oppsamlingsbeholderens innside med varmt, såpevann. Bruk en fuktig klut for rengjøring av plastdelene. OBS! Ingen av støvsugerens deler må rengjøres i oppvask- eller vaskemaskin. La oppsamlingsbeholder og filter tørke ordentlig før neste bruk. Overlat alltid eventuell reparasjon til godkjent elektrisk virksomhet. SKIFTE AV SIKRING: Støvsugeren er utstyrt med en sikring for å redusere risikoen for overoppheting. Bytt ved behov ut sikringen med en ny 3 4

3 NO FI 10 A-sikring. Bruk ikke feil størrelse på sikringen, og foreta ikke noen som helst forbikobling av sikringen. De fleste kjøretøyer har også en sikring for sigarettenneruttaket. Bytt ikke ut denne sikringen met en annen sort enn den som er anbefalt av kjøretøyprodusenten. Skru fra hverandre kontaktpluggen for bilens sigarettenneruttak, og ta ut sikringen som er gått. Erstatt sikringen med en 10 A-sikring eller tilsvarende. Sett kontaktpluggen tilbake på plass FEILSØKING: Feil: Støvsugeren virker ikke 1. Kontaktpluggen er ikke ordentlig inntrykt 2. Kabelen i sigarettenneren har løsnet. 3. Vet ikke 1. Trykk kontaktpluggen ordentlig inn 2. Få hjelp av en elektrisk virksomhet for å løse problemet. 3. Få hjelp av en elektrisk virksomhet for å løse problemet. Feil: Støvsugeren suger dårlig, eller ikke i det hele 1. Oppsamlingsbeholderen er full 2. Filteret er tiltettet. 1. Tøm oppsamlingsbeholderen. 2. Rengjør filteret. Feil: Det lekker støv ut fra støvsugeren. 1. Oppsamlingsbeholderen er full 2. Oppsamlingsbeholderen sitter ikke ordentlig fast på støvsugeren. 1. Tøm oppsamlingsbeholderen. 2. Juster oppsamlingsbeholderen slik at den havner på rett plass. Slipp opp låseknappen oppå støvsugeren for å låse beholderen fast i riktig posisjon. VIKTIGE SIKKERHETS INSTRUKSJONER: Iaktta alltid grunnleggende sikkerhetstiltak ved støvsuging, og husk på følgende: Støvsug ikke brennende gjenstander, fordi dette kan forårsake brann. Støvsug ikke væsker, giftige stoffer eller brann-/eksplosjonsfarlige stoffer som bensin, og støvsug heller ikke i nærheten av slike stoffer. Støvsug ikke i nærheten av eksplosive og/eller brannfarlige stoffer eller i rom der farlige stoffer oppbevares. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsent. Bruk ingen som helst smøremidler på støvsugerens motor. Overlat alltid reparasjonsarbeid til godkjent elektrisk virksomhet. Rykk ikke i støvsugeren for å ta den ut av sigarettenneruttaket. Ta alltid tak i kontakt pluggen, og trekk den forsiktig ut. Støvsug ikke dersom luftinntaket er helt eller delvis blokkert. Støvsug ikke uten filter eller når filteret er vått. Se etter hvor du går og utvis ekstra forsiktighet når du støvsuger. Hold klær og kroppsdeler borte fra støvsugerens luftinntak. La ikke luftinntaket komme i nærheten av øyne, ører eller hår. Støvsugeren er ikke noe leketøy. Hold den utenfor rekkevidde for barn. Vær ekstra forsiktig når du støvsuger i nærheten av barn. TEKNISKE SPESIFIKASJONER: KÄYTTÖOHJE Pölynimuria ei ole suunniteltu käytettäväksi pitkään yhtäjaksoisesti. Se toimii parhaiten, kun käytät sitä enintään 20 minuuttia kerrallaan. Älä käytä pölynimuria nesteiden, liuottimia sisältävien aineiden tai helposti syttyvien/räjähtävien aineiden imurointiin. Liitä laitteen pistoke auton savukkeensytytinliitäntään. 20 minuutin imurointi ei vielä heikennä hyväkuntoista auton akkua. Älä pidä auton moottoria käynnissä imuroinnin aikana. Joissakin autoissa voi olla muu kuin 12 V akku (esim. 5 tai 24 V akku). Varmista autosi akun jännite auton ohjekirjasta ennen kuin alat käyttää imuria. Jos liität imurin autoon, jonka sähköjärjestelmä ei ole 12 V, sekä imuri että auto voivat vahingoittua. IMURIN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS: Käynnistä imuri siirtämällä painike eteen Kytke imuri vetämällä painike taakse VARUSTEIDEN KÄYTTÖ: Kun haluat liittää imuriin letkun ja harjan, liitä ensin pääsovitin pölysäiliön ilmaaukkoon. Kun haluat liittää imuriin (harjallisen tai harjattoman) erikoissuuttimen rakojen tai nurkkien imuroimista varten, irrota pääsovitin ja liitä erikoissuutin suoraan pölysäiliön ilma-aukkoon. AUTOPÖLYNIMURI PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS Tyhjennä säiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Kytke imuri pois päältä. Pitele imuria pystyasennossa siten, että pölysäiliön ilma-aukko osoittaa alaspäin, niin roskat eivät pääse sinkoilemaan. Irrota pölysäiliö painamalla imurin päällä olevaa lukituspainiketta. Ota pölysäiliön suodatin/kansi pois. Tyhjennä, huuhtele ja kuivaa pölysäiliö. Aseta suodatin/kansi takaisin paikalleen. PÖLYSÄILIÖN ASETTAMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN: Paina lukituspainiketta ja pidä sitä painettuna. Paina pölysäiliö kevyesti paikalleen. Vapauta lukituspainike, niin mekanismi lukitsee pölysäiliön paikalleen oikeaan asentoon. IMURIN PUHDISTUS JA HOITO: Älä käytä imurin puhdistukseen mitään liuottimia tai muita voimakkaita kemikaaleja, ne vahingoittavat laitteen kuorta. Käytä tavallista yleispuhdistusainetta ja veteen kostutettua riepua. Harjaa suodatin puhtaaksi. Huuhtele suodatin ja pölysäiliön sisäpuoli tarvittaessa lämpimällä pesuainevedellä. Puhdista muoviosat kostutetulla rievulla. HUOM! Älä pese mitään imurin osia astian- tai pyykinpesukoneessa. Anna pölysäiliön ja suodattimen kuivua kunnolla ennen kuin alat käyttää imuria seuraavan kerran. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun sähköalan ammattilaisen tehtäviksi. 5 6

4 FI DK SULAKKEEN VAIHTO: Pölynimurissa on sulake, joka estää laitteen ylikuumenemisen. Vaihda sulake tarvittaessa uuteen 10 A sulakkeeseen. Älä käytä muuntyyppisiä sulakkeita äläkä yritä ohittaa sulakejärjestelmää millään tavalla. Useimpien autojen savukkeensytytinliitäntä on varustettu omalla sulakkeella. Jos se laukeaa, vaihda tilalle ajoneuvovalmistajan suosittelema sulake. Älä käytä muuntyyppisiä sulakkeita. Irrota imurin liitäntäjohdon pistoke auton savukkeensytyttimen liitännästä ja poista rikkinäinen sulake. Aseta tilalle uusi 10 A sulake. Aseta pistoke takaisin savukkeensytyttimen liitäntään. VIANETSINTÄ: Ongelma: Imuri ei toimi 1. Pistoke ei ole kunnolla kiinni savukkeensytyttimen liitännässä. 2. Johto ei ole kunnolla kiinni pistokkeessa. 3. Muu vika 1. Työnnä pistoke kunnolla savukkeensytyttimen liitäntään. 2. Ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. 3. Ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Ongelma: Imuri imee huonosti tai ei ime ollenkaan. 1. Pölysäiliö on täynnä 2. Suodatin on likainen (tukossa). 1. Tyhjennä pölysäiliö. 2. Puhdista suodatin. Ongelma: Pölysäiliöstä vuotaa pölyä. 1. Pölysäiliö on täynnä 2. Pölysäiliö ei ole kunnolla paikallaan. 1. Tyhjennä pölysäiliö. 2. Aseta pölysäiliö kunnolla paikalleen. Paina lukituspainiketta ja aseta pölysäiliö hyvin ja vapauta sitten lukituspainike. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: Noudata aina yleisiä turvallisuusohjeita ja muista erityisesti seuraavat asiat: Älä imuroi palavia tai hehkuvia roskia, ne voivat sytyttää imurin tuleen. Älä imuroi nesteitä, myrkyllisiä aineita tai helposti syttyviä/räjähtäviä aineita, kuten bensiiniä, äläkä imuroi myöskään sellaisten aineiden läheisyydessä. Älä imuroi räjähtävien ja/tai helposti syttyvien aineiden läheisyydessä tai tiloissa, joissa säilytetään sellaisia aineita. Käytä vain valmistajan suosittelemia varusteita. Älä voitele imurin moottoria millään voiteluaineilla. Jätä kaikki korjaukset sähköalan ammattilaisen tehtäviksi. Kun irrotat pölynimurin auton savukkeensytyttimen liitännästä, älä vedä johdosta tai imurista, vaan tartu aina pistokkeeseen. Älä imuroi, jos imurin ilma-aukko on osittain tai kokonaan tukossa. Älä käytä imuria ilman suodatinta tai suodattimen ollessa märkä. Ole varovainen käyttäessäsi imuria. Pidä vaatteesi ja ruumiinosasi loitolla imurin ilma-aukosta. Älä laita silmiäsi, korviasi tai hiuksiasi ilma-aukon lähelle. Imuri ei ole lelu. Säilytä sitä lasten ulottumattomissa. Ole erityisen varovainen imuroidessasi lasten läsnä ollessa. TEKNISET TIEDOT: BRUGSANVISNING Støvsugeren er ikke konstrueret til langvarig eller omfattende rengøring. For bedste effektivitet bør støvsugeren ikke anvendes i mere end 20 minutter i træk. Støvsugeren bør ikke anvendes til opsugning af væsker, opløsningsmiddelbaserede substanser eller brandfarlige/eksplosive genstande. Tilslut stikket til bilens strømstik. Du kan støvsuge i op til 20 minutter i træk uden mærkbar påvirkning af et normalt opladet bilbatteri, der er i god stand. Motoren skal være slukket under støvsugningen. Visse køretøjer har andre el-systemer end 12 V-batteri (f.eks. 5 eller 24 V-batterier). Kontroller i køretøjets brugervejledning, inden du anvender støvsugeren, hvilket el-system din bil har. Anvendelse i køretøjer med anden strømforsyning kan forårsage skader på støvsugeren og/eller køretøjet. TÆND/SLUK: Før knappen fremad for at starte støvsugeren. Før knappen tilbage for at slukke for støvsugeren. ANVENDELSE AF TILBEHØR: Tilslut hovedadapteren til opsamlingsbeholderens luftindtag for tilslutning af slange og børste. Fjern hovedadapteren. Tilslut specialmundstykket (med eller uden børste) til opsamlingsbeholderens luftindtag til rengøring i revner og hjørner. TØMNING AF OPSAMLINGSBEHOLDE- REN Opsamlingsbeholderen bør tømmes efter hver anvendelse. Sluk for støvsugeren Hold støvsugeren i lodret stilling med luftindtaget nedad for at undgå spild. Indtryk låseknappen på oversiden af støvsugeren for at løsne opsamlingsbeholderen. Fjern filteret/låget fra opsamlingsbeholderen. Tøm, skyl og tør opsamlingsbeholderens inderside. Sæt filteret/låget tilbage på opsamlingsbeholderen. SÆT OPSAMLINGSBEHOLDEREN TILBAGE: Tryk låseknappen ind. Sæt opsamlingsbeholderen tilbage ved at trykke den let tilbage på sin plads. Lad låseknappen gå på plads, så den låser opsamlingsbeholderen på plads i den rigtige stilling. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE: Rengør ikke støvsugeren med fortyndende eller kemiske opløsninger. Det kan beskadige huset. Anvend mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud ved rengøring. Børst filteret rent over en papirkurv. Efter behov skylles filteret og opsamlingsbeholderens inderside med varmt sæbevand. Anvend en fugtig klud til rengøring af plastdelene. OBS! Ingen af støvsugerens dele må rengøres i opvaske- eller vaskemaskine. Lad opsamlingsbeholder og filter tørre ordentligt, inden næste anvendelse. Overlad altid reparation til relevant el-installatør eller el-firma. UDSKIFTNING AF SIKRING: Støvsugeren er forsynet med en sikring for at mindske risikoen for overophedning. 7 8

5 DK Udskift efter behov sikringen med en ny 10 A-sikring. Anvend ikke forkert størrelse på sikring, og forbikobl ikke sikringen på nogen måde. De fleste køretøjer har også en sikring på el-stikket. Udskift ikke denne sikring med nogen anden type end den, der anbefales af bilproducenten. Adskil stikket til bilens el-stik, og fjern den sprungne sikring. Udskift sikringen med en 10 A-sikring eller tilsvarende. Sæt stikket tilbage i bilens el-stik. FEJLSØGNING: Fejl: Støvsugeren fungerer ikke 1. Stikket er ikke trykket ordentligt ind i bilens el-stik. 2. Kablet i bilens el-stik er gået løs. 3. Ved ikke 1. Tryk stikket ordentligt ind i bilens el-stik. 2. Få hjælp fra en el-installatør/el-firma for at få løst problemet. 3. Få hjælp fra en el-installatør/el-firma for at få løst problemet. Fejl: Støvsugeren suger dårligt eller slet ikke 1. Opsamlingsbeholderen er fyldt 2. Filteret er tilstoppet. 1. Tøm opsamlingsbeholderen. 2. Rengør filtret. Fejl: Der kommer støv ud af støvsugeren. 1. Opsamlingsbeholderen er fyldt 2. Opsamlingsbeholderen sidder ikke ordentligt fast på støvsugeren. 1. Tøm opsamlingsbeholderen. 2. Juster opsamlingsbeholderen, så den kommer til at sidde rigtigt. Lad låseknappen på støvsugerens overside gå på plads for at fastlåse beholderen i den rigtige stilling. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved støvsugning, og tænk på følgende: Støvsug ikke brændende genstande, da dette kan medføre brand. Støvsug ikke væsker, giftige substanser eller brandfarlige/eksplosionsfarlige genstande som benzin, og støvsug heller ikke i nærheden af sådanne substanser. Støvsug ikke i nærheden af eksplosive og/eller brandfarlige substanser eller i områder, hvor der opbevares farlige substanser. Brug kun tilbehør, der anbefales af fabrikanten. Anvend ikke smøremidler af nogen art på støvsugerens motor. Overlad altid reparationsarbejde til relevant el-installatør eller el-firma. Ryk ikke i støvsugeren for at fjerne den fra bilens el-stik. Tag altid fat i stikket, og træk det forsigtigt ud. Støvsug ikke, hvis luftindtaget er helt eller delvist blokeret. Støvsug ikke uden filter, eller når filteret er vådt. Hold øje med, hvor du går, og vær ekstra forsigtig, når du støvsuger. Hold klæder og kropsdele borte fra støvsugerens luftindtag. Lad ikke luftindtaget komme i nærheden af øjne, ører eller hår. Støvsugeren er ikke legetøj. Hold den uden for børns rækkevidde. Vær ekstra forsigtig ved støvsugning i nærheden af børn. TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 9

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande

Detaljer

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014

VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C402-DK-FIN-N-S 09/2014 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftsikkerhed... 2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren...

Detaljer

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Art. 25-9928. med elpump. med elpumpe. Käymälä. jossa sähköpumppu. med el-pumpe. 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-9928. med elpump. med elpumpe. Käymälä. jossa sähköpumppu. med el-pumpe. 2008 Biltema Nordic Services AB Toalett med elpump Toalett med elpumpe Käymälä jossa sähköpumppu Toilet med el-pumpe 2008 Biltema Nordic Services AB SE Toalett med elpump Allmänt Marintoalett med elektrisk tömning. Robust konstruktion

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C366-DK-FIN-N-S 12/2010 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

D2-EU-45. Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide

D2-EU-45. Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide D2-EU-45 Käyttöopas Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Пособие по эксплуатации Operating Guide Lemmikin Platinum -juomalähde - 5 litraa Platinum drickfontän för husdjur - 5 liter Platinum

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer