BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI"

Transkript

1 SE BILDAMMSUGARE AUTOPÖLYNIMURI BRUKSANVISNING Dammsugaren är inte utformad för långvarig eller omfattande städning. För bästa effektivitet använd inte dammsugaren i mer än 20 minuter i sträck. Dammsugaren bör inte användas för upptagning av vätskor, lösningsmedelsbaserade substanser eller brandfarliga/explosiva ämnen. Anslut stickproppen till bilens cigarettändaruttag. Du kan dammsuga i upp till 20 minuter i sträck utan märkbar påverkan på normalladdat bilbatteri i gott skick. Motorn ska vara avslagen under dammsugningen. Vissa fordon har andra elsystem än ett 12 V- batteri (t.ex. 5 eller 24 V-batterier). Se efter i fordonsmanualen vilket elsystem din bil är utrustad med innan du använder dammsugaren. Användning i fordon med annan elförsörjning kan orsaka skador på dammsugaren och/eller fordonet. START/AVSTÄNGNING: För att starta dammsugaren, för knappen framåt För att stänga av dammsugaren, för knappen bakåt ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR: Anslut huvudadaptern till uppsamlingsbehållarens luftintag för anslutning av slang och borste. Avlägsna huvudadaptern. Anslut specialmunstycket (med eller utan borste) till uppsamlingsbehållarens luftintag för rengöring i skrevor och hörn. BILDAMMSUGARE Håll dammsugare i lodrät läge med luftintaget nedåt, för att undvika spill. Tryck in låsknappen på ovansidan av dammsugaren för att lossa på uppsamlingsbehållaren. Avlägsna filtret/locket från uppsamlingsbehållaren. Töm, skölj och torka insidan på upp samlingsbehållaren. Sätt tillbaka filtret/locket på uppsamlingsbehållaren. SÄTT TILLBAKA UPPSAMLINGS- BEHÅLLAREN: Tryck in låsknappen. Sätt tillbaka uppsamlingsbehållaren genom att lätt trycka tillbaka den på sin plats. Släpp upp låsknappen så låser den fast uppsamlingsbehållaren i rätt läge. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL: Rengör inte dammsugaren med färguttunnande eller kemiska lösningar, det kan skada höljet. Använd milt rengöringsmedel och fuktig trasa vid rengöring. Borsta av filtret över en papperskorg. Vid behov, skölj filtret och uppsamlingsbehållarens insida med varmt, tvålvatten. Använd en fuktig trasa för att göra rent plastdetaljerna. OBS! Ingen av dammsugarens delar får rengöras i disk- eller tvättmaskin. Låt uppsamlingsbehållare och filter torka ordentligt innan nästa användning. Överlåt alltid reparation åt behörig elinstallatör eller elfirma. TÖMNING AV UPPSAMLINGS- BEHÅLLAREN Uppsamlingsbehållaren bör tömmas efter varje användning. Stäng av dammsugaren. BYTE AV SÄKRING: Dammsugaren är försedd med en säkring för att minska risken för överhettning. Byt vid behov ut säkringen mot en ny 10 A-säkring. Använd inte fel storlek 1 2

2 SE NO på säkring och koppla inte förbi säkringen på något vis. De flesta fordon har även en säkring för cigarettändaruttaget. Byt ut inte ut denna säkring mot någon annan sort än den som rekommenderas av fordonstillverkaren. Skruva isär stickproppen för bilens cigarettändaruttag och avlägsna den brända säkringen. Ersätt säkringen med en 10 A-säkring eller motsvarande. Sätt tillbaka stickproppen i cigaretttändaruttaget. FELSÖKNING: Fel: Dammsugaren fungerar inte 1. Stickproppen är inte ordentligt intryckt i cigarettändaruttaget. 2. Kabeln inuti cigarettändaren har lossnat. 3. Vet ej 1. Tryck in stickproppen ordentligt i cigarettändaruttaget. 2. Ta hjälp av en elinstallatör eller elfirma för att komma tillrätta med problemet. 3. Ta hjälp av en elinstallatör eller elfirma för att komma tillrätta med problemet. Fel: Dammsugaren suger dåligt, eller inte alls 1. Uppsamlingsbehållaren är full 2. Filtret är tilltäppt. 1. Töm uppsamlingsbehållaren. 2. Rengör filtret. Fel: Det läcker ut damm från dammsugaren. 1. Uppsamlingsbehållaren är full 2. Uppsamlingsbehållaren sitter inte ordentligt fast på dammsugaren. 1. Töm uppsamlingsbehållaren. 2. Justera uppsamlingsbehållaren så att den hamnar på rätt plats. Släpp upp låsknappen på dammsugarens ovansida för att låsa fast behållaren i rätt läge. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER: Vidtag alltid grundläggande säkerhetsåtgärder vid dammsugning, samt tänk på följande: Dammsug inte upp brinnande föremål då det kan orsaka brand. Dammsug inte upp vätskor, giftiga substanser eller brandfarliga/explosionsfarliga ämnen som bensin, och dammsug heller inte i närheten av sådana substanser. Dammsug inte i närheten av explosiva och/eller brandfarliga substanser eller i utrymmen där farliga substanser förvaras. Använd endast av tillverkaren rekommenderade tillbehör. Använd inga smörjmedel av något slag på dammsugarens motor. Överlåt alltid reparationsarbete åt behörig elinstallatör eller elfirma. Ryck inte i dammsugaren för att avlägsna den från cigarettändaruttaget. Ta alltid tag i stickproppen och dra varsamt ut den. Dammsug inte om luftintaget är helt eller delvis blockerat. Dammsug inte utan filter eller när filtret är vått. Se efter var du går och iakttag extra försiktighet när du dammsuger. Håll undan kläder och kroppsdelar från dammsugarens luftintag. Låt inte luftintaget komma i närheten av ögon, öron eller hår. Dammsugaren är ingen leksak. Håll den utom räckhåll för barn. Iakttag extra stor försiktighet vid dammsugning i barns närhet. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: BRUKSANVISNING Støvsugeren er ikke utformet for langvarig eller omfattende støvsuging. For best effektivitet, bruk ikke støvsugeren i mer enn 20 minutter om gangen. Støvsugeren bør ikke brukes for å suge opp væsker, løsemiddelbaserte stoffer eller brannfarlige/eksplosive stoffer. Sett kontaktpluggen i bilens sigarettenneruttak. Du kan støvsuge i inntil 20 minutter om gangen uten merkbar påvirkning på et normalladet bilbatteri i god stand. Motoren skal være slått av under støvsuging. Enkelte kjøretøy har andre elektriske anlegg enn et 12 V-batteri (f.eks. 5 eller 24 V- batterier). Se etter i instruksjonsboka hvilket elektrisk anlegg bilen din er utstyrt med før du bruker støvsugeren. Bruk i kjøretøy med annen elforsyning kan forårsake skader på støvsuger og/eller kjøretøy. SLÅ PÅ/AV: For å slå støvsugeren på, før knappen framover For å slå støvsugeren av, før knappen bakover BRUK AV TILBEHØR: Koble hovedadapteren til oppsamlingsbeholderens luftinntak for tilkobling av slange og børste. Ta av hovedadapteren. Koble spesialmunnstykket (med eller uten børste) til oppsamlingsbeholderens luftinntak for rengjøring i sprekker og hjørner. TØMMING AV OPPSAMLINGS BEHOLDER Oppsamlingsbeholderen bør tømmes etter hver bruk. Slå av støvsugeren. Hold støvsugeren i loddrett posisjon med luftinntaket nedover, slik at du unngår søl. Trykk inn låseknappen oppå støvsugeren for å løsne på oppsamlingsbeholderen. Fjern filteret/lokket fra oppsamlingsbeholderen. Tøm, skyll, og tørk innsiden av oppsamlingsbeholderen. Sett filteret/lokket tilbake på plass på oppsamlingsbeholderen. SETT OPPSAMLINGSBEHOLDEREN PÅ PLASS: Trykk inn låseknappen. Sett oppsamlingsbeholderen på ved lett å trykke den tilbake på plass. Slipp opp låseknappen, så låser den oppsamlingsbeholderen fast i riktig posisjon. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD: Rengjør ikke støvsugeren med malingstynner eller kjemiske løsninger, dette kan skade utsiden. Bruk et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut ved rengjøring. Børst av filteret over en søppelkurv. Ved behov, skyll filteret og oppsamlingsbeholderens innside med varmt, såpevann. Bruk en fuktig klut for rengjøring av plastdelene. OBS! Ingen av støvsugerens deler må rengjøres i oppvask- eller vaskemaskin. La oppsamlingsbeholder og filter tørke ordentlig før neste bruk. Overlat alltid eventuell reparasjon til godkjent elektrisk virksomhet. SKIFTE AV SIKRING: Støvsugeren er utstyrt med en sikring for å redusere risikoen for overoppheting. Bytt ved behov ut sikringen med en ny 3 4

3 NO FI 10 A-sikring. Bruk ikke feil størrelse på sikringen, og foreta ikke noen som helst forbikobling av sikringen. De fleste kjøretøyer har også en sikring for sigarettenneruttaket. Bytt ikke ut denne sikringen met en annen sort enn den som er anbefalt av kjøretøyprodusenten. Skru fra hverandre kontaktpluggen for bilens sigarettenneruttak, og ta ut sikringen som er gått. Erstatt sikringen med en 10 A-sikring eller tilsvarende. Sett kontaktpluggen tilbake på plass FEILSØKING: Feil: Støvsugeren virker ikke 1. Kontaktpluggen er ikke ordentlig inntrykt 2. Kabelen i sigarettenneren har løsnet. 3. Vet ikke 1. Trykk kontaktpluggen ordentlig inn 2. Få hjelp av en elektrisk virksomhet for å løse problemet. 3. Få hjelp av en elektrisk virksomhet for å løse problemet. Feil: Støvsugeren suger dårlig, eller ikke i det hele 1. Oppsamlingsbeholderen er full 2. Filteret er tiltettet. 1. Tøm oppsamlingsbeholderen. 2. Rengjør filteret. Feil: Det lekker støv ut fra støvsugeren. 1. Oppsamlingsbeholderen er full 2. Oppsamlingsbeholderen sitter ikke ordentlig fast på støvsugeren. 1. Tøm oppsamlingsbeholderen. 2. Juster oppsamlingsbeholderen slik at den havner på rett plass. Slipp opp låseknappen oppå støvsugeren for å låse beholderen fast i riktig posisjon. VIKTIGE SIKKERHETS INSTRUKSJONER: Iaktta alltid grunnleggende sikkerhetstiltak ved støvsuging, og husk på følgende: Støvsug ikke brennende gjenstander, fordi dette kan forårsake brann. Støvsug ikke væsker, giftige stoffer eller brann-/eksplosjonsfarlige stoffer som bensin, og støvsug heller ikke i nærheten av slike stoffer. Støvsug ikke i nærheten av eksplosive og/eller brannfarlige stoffer eller i rom der farlige stoffer oppbevares. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsent. Bruk ingen som helst smøremidler på støvsugerens motor. Overlat alltid reparasjonsarbeid til godkjent elektrisk virksomhet. Rykk ikke i støvsugeren for å ta den ut av sigarettenneruttaket. Ta alltid tak i kontakt pluggen, og trekk den forsiktig ut. Støvsug ikke dersom luftinntaket er helt eller delvis blokkert. Støvsug ikke uten filter eller når filteret er vått. Se etter hvor du går og utvis ekstra forsiktighet når du støvsuger. Hold klær og kroppsdeler borte fra støvsugerens luftinntak. La ikke luftinntaket komme i nærheten av øyne, ører eller hår. Støvsugeren er ikke noe leketøy. Hold den utenfor rekkevidde for barn. Vær ekstra forsiktig når du støvsuger i nærheten av barn. TEKNISKE SPESIFIKASJONER: KÄYTTÖOHJE Pölynimuria ei ole suunniteltu käytettäväksi pitkään yhtäjaksoisesti. Se toimii parhaiten, kun käytät sitä enintään 20 minuuttia kerrallaan. Älä käytä pölynimuria nesteiden, liuottimia sisältävien aineiden tai helposti syttyvien/räjähtävien aineiden imurointiin. Liitä laitteen pistoke auton savukkeensytytinliitäntään. 20 minuutin imurointi ei vielä heikennä hyväkuntoista auton akkua. Älä pidä auton moottoria käynnissä imuroinnin aikana. Joissakin autoissa voi olla muu kuin 12 V akku (esim. 5 tai 24 V akku). Varmista autosi akun jännite auton ohjekirjasta ennen kuin alat käyttää imuria. Jos liität imurin autoon, jonka sähköjärjestelmä ei ole 12 V, sekä imuri että auto voivat vahingoittua. IMURIN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS: Käynnistä imuri siirtämällä painike eteen Kytke imuri vetämällä painike taakse VARUSTEIDEN KÄYTTÖ: Kun haluat liittää imuriin letkun ja harjan, liitä ensin pääsovitin pölysäiliön ilmaaukkoon. Kun haluat liittää imuriin (harjallisen tai harjattoman) erikoissuuttimen rakojen tai nurkkien imuroimista varten, irrota pääsovitin ja liitä erikoissuutin suoraan pölysäiliön ilma-aukkoon. AUTOPÖLYNIMURI PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS Tyhjennä säiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Kytke imuri pois päältä. Pitele imuria pystyasennossa siten, että pölysäiliön ilma-aukko osoittaa alaspäin, niin roskat eivät pääse sinkoilemaan. Irrota pölysäiliö painamalla imurin päällä olevaa lukituspainiketta. Ota pölysäiliön suodatin/kansi pois. Tyhjennä, huuhtele ja kuivaa pölysäiliö. Aseta suodatin/kansi takaisin paikalleen. PÖLYSÄILIÖN ASETTAMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN: Paina lukituspainiketta ja pidä sitä painettuna. Paina pölysäiliö kevyesti paikalleen. Vapauta lukituspainike, niin mekanismi lukitsee pölysäiliön paikalleen oikeaan asentoon. IMURIN PUHDISTUS JA HOITO: Älä käytä imurin puhdistukseen mitään liuottimia tai muita voimakkaita kemikaaleja, ne vahingoittavat laitteen kuorta. Käytä tavallista yleispuhdistusainetta ja veteen kostutettua riepua. Harjaa suodatin puhtaaksi. Huuhtele suodatin ja pölysäiliön sisäpuoli tarvittaessa lämpimällä pesuainevedellä. Puhdista muoviosat kostutetulla rievulla. HUOM! Älä pese mitään imurin osia astian- tai pyykinpesukoneessa. Anna pölysäiliön ja suodattimen kuivua kunnolla ennen kuin alat käyttää imuria seuraavan kerran. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun sähköalan ammattilaisen tehtäviksi. 5 6

4 FI DK SULAKKEEN VAIHTO: Pölynimurissa on sulake, joka estää laitteen ylikuumenemisen. Vaihda sulake tarvittaessa uuteen 10 A sulakkeeseen. Älä käytä muuntyyppisiä sulakkeita äläkä yritä ohittaa sulakejärjestelmää millään tavalla. Useimpien autojen savukkeensytytinliitäntä on varustettu omalla sulakkeella. Jos se laukeaa, vaihda tilalle ajoneuvovalmistajan suosittelema sulake. Älä käytä muuntyyppisiä sulakkeita. Irrota imurin liitäntäjohdon pistoke auton savukkeensytyttimen liitännästä ja poista rikkinäinen sulake. Aseta tilalle uusi 10 A sulake. Aseta pistoke takaisin savukkeensytyttimen liitäntään. VIANETSINTÄ: Ongelma: Imuri ei toimi 1. Pistoke ei ole kunnolla kiinni savukkeensytyttimen liitännässä. 2. Johto ei ole kunnolla kiinni pistokkeessa. 3. Muu vika 1. Työnnä pistoke kunnolla savukkeensytyttimen liitäntään. 2. Ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. 3. Ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. Ongelma: Imuri imee huonosti tai ei ime ollenkaan. 1. Pölysäiliö on täynnä 2. Suodatin on likainen (tukossa). 1. Tyhjennä pölysäiliö. 2. Puhdista suodatin. Ongelma: Pölysäiliöstä vuotaa pölyä. 1. Pölysäiliö on täynnä 2. Pölysäiliö ei ole kunnolla paikallaan. 1. Tyhjennä pölysäiliö. 2. Aseta pölysäiliö kunnolla paikalleen. Paina lukituspainiketta ja aseta pölysäiliö hyvin ja vapauta sitten lukituspainike. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA: Noudata aina yleisiä turvallisuusohjeita ja muista erityisesti seuraavat asiat: Älä imuroi palavia tai hehkuvia roskia, ne voivat sytyttää imurin tuleen. Älä imuroi nesteitä, myrkyllisiä aineita tai helposti syttyviä/räjähtäviä aineita, kuten bensiiniä, äläkä imuroi myöskään sellaisten aineiden läheisyydessä. Älä imuroi räjähtävien ja/tai helposti syttyvien aineiden läheisyydessä tai tiloissa, joissa säilytetään sellaisia aineita. Käytä vain valmistajan suosittelemia varusteita. Älä voitele imurin moottoria millään voiteluaineilla. Jätä kaikki korjaukset sähköalan ammattilaisen tehtäviksi. Kun irrotat pölynimurin auton savukkeensytyttimen liitännästä, älä vedä johdosta tai imurista, vaan tartu aina pistokkeeseen. Älä imuroi, jos imurin ilma-aukko on osittain tai kokonaan tukossa. Älä käytä imuria ilman suodatinta tai suodattimen ollessa märkä. Ole varovainen käyttäessäsi imuria. Pidä vaatteesi ja ruumiinosasi loitolla imurin ilma-aukosta. Älä laita silmiäsi, korviasi tai hiuksiasi ilma-aukon lähelle. Imuri ei ole lelu. Säilytä sitä lasten ulottumattomissa. Ole erityisen varovainen imuroidessasi lasten läsnä ollessa. TEKNISET TIEDOT: BRUGSANVISNING Støvsugeren er ikke konstrueret til langvarig eller omfattende rengøring. For bedste effektivitet bør støvsugeren ikke anvendes i mere end 20 minutter i træk. Støvsugeren bør ikke anvendes til opsugning af væsker, opløsningsmiddelbaserede substanser eller brandfarlige/eksplosive genstande. Tilslut stikket til bilens strømstik. Du kan støvsuge i op til 20 minutter i træk uden mærkbar påvirkning af et normalt opladet bilbatteri, der er i god stand. Motoren skal være slukket under støvsugningen. Visse køretøjer har andre el-systemer end 12 V-batteri (f.eks. 5 eller 24 V-batterier). Kontroller i køretøjets brugervejledning, inden du anvender støvsugeren, hvilket el-system din bil har. Anvendelse i køretøjer med anden strømforsyning kan forårsage skader på støvsugeren og/eller køretøjet. TÆND/SLUK: Før knappen fremad for at starte støvsugeren. Før knappen tilbage for at slukke for støvsugeren. ANVENDELSE AF TILBEHØR: Tilslut hovedadapteren til opsamlingsbeholderens luftindtag for tilslutning af slange og børste. Fjern hovedadapteren. Tilslut specialmundstykket (med eller uden børste) til opsamlingsbeholderens luftindtag til rengøring i revner og hjørner. TØMNING AF OPSAMLINGSBEHOLDE- REN Opsamlingsbeholderen bør tømmes efter hver anvendelse. Sluk for støvsugeren Hold støvsugeren i lodret stilling med luftindtaget nedad for at undgå spild. Indtryk låseknappen på oversiden af støvsugeren for at løsne opsamlingsbeholderen. Fjern filteret/låget fra opsamlingsbeholderen. Tøm, skyl og tør opsamlingsbeholderens inderside. Sæt filteret/låget tilbage på opsamlingsbeholderen. SÆT OPSAMLINGSBEHOLDEREN TILBAGE: Tryk låseknappen ind. Sæt opsamlingsbeholderen tilbage ved at trykke den let tilbage på sin plads. Lad låseknappen gå på plads, så den låser opsamlingsbeholderen på plads i den rigtige stilling. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE: Rengør ikke støvsugeren med fortyndende eller kemiske opløsninger. Det kan beskadige huset. Anvend mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud ved rengøring. Børst filteret rent over en papirkurv. Efter behov skylles filteret og opsamlingsbeholderens inderside med varmt sæbevand. Anvend en fugtig klud til rengøring af plastdelene. OBS! Ingen af støvsugerens dele må rengøres i opvaske- eller vaskemaskine. Lad opsamlingsbeholder og filter tørre ordentligt, inden næste anvendelse. Overlad altid reparation til relevant el-installatør eller el-firma. UDSKIFTNING AF SIKRING: Støvsugeren er forsynet med en sikring for at mindske risikoen for overophedning. 7 8

5 DK Udskift efter behov sikringen med en ny 10 A-sikring. Anvend ikke forkert størrelse på sikring, og forbikobl ikke sikringen på nogen måde. De fleste køretøjer har også en sikring på el-stikket. Udskift ikke denne sikring med nogen anden type end den, der anbefales af bilproducenten. Adskil stikket til bilens el-stik, og fjern den sprungne sikring. Udskift sikringen med en 10 A-sikring eller tilsvarende. Sæt stikket tilbage i bilens el-stik. FEJLSØGNING: Fejl: Støvsugeren fungerer ikke 1. Stikket er ikke trykket ordentligt ind i bilens el-stik. 2. Kablet i bilens el-stik er gået løs. 3. Ved ikke 1. Tryk stikket ordentligt ind i bilens el-stik. 2. Få hjælp fra en el-installatør/el-firma for at få løst problemet. 3. Få hjælp fra en el-installatør/el-firma for at få løst problemet. Fejl: Støvsugeren suger dårligt eller slet ikke 1. Opsamlingsbeholderen er fyldt 2. Filteret er tilstoppet. 1. Tøm opsamlingsbeholderen. 2. Rengør filtret. Fejl: Der kommer støv ud af støvsugeren. 1. Opsamlingsbeholderen er fyldt 2. Opsamlingsbeholderen sidder ikke ordentligt fast på støvsugeren. 1. Tøm opsamlingsbeholderen. 2. Juster opsamlingsbeholderen, så den kommer til at sidde rigtigt. Lad låseknappen på støvsugerens overside gå på plads for at fastlåse beholderen i den rigtige stilling. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: Følg altid grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved støvsugning, og tænk på følgende: Støvsug ikke brændende genstande, da dette kan medføre brand. Støvsug ikke væsker, giftige substanser eller brandfarlige/eksplosionsfarlige genstande som benzin, og støvsug heller ikke i nærheden af sådanne substanser. Støvsug ikke i nærheden af eksplosive og/eller brandfarlige substanser eller i områder, hvor der opbevares farlige substanser. Brug kun tilbehør, der anbefales af fabrikanten. Anvend ikke smøremidler af nogen art på støvsugerens motor. Overlad altid reparationsarbejde til relevant el-installatør eller el-firma. Ryk ikke i støvsugeren for at fjerne den fra bilens el-stik. Tag altid fat i stikket, og træk det forsigtigt ud. Støvsug ikke, hvis luftindtaget er helt eller delvist blokeret. Støvsug ikke uden filter, eller når filteret er vådt. Hold øje med, hvor du går, og vær ekstra forsigtig, når du støvsuger. Hold klæder og kropsdele borte fra støvsugerens luftindtag. Lad ikke luftindtaget komme i nærheden af øjne, ører eller hår. Støvsugeren er ikke legetøj. Hold den uden for børns rækkevidde. Vær ekstra forsigtig ved støvsugning i nærheden af børn. TEKNISKE SPECIFIKATIONER: 9

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Dammsugare, 2000 W Generella säkerhetsinstruktioner Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används. Spara bruksanvisning

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons Saxdomkraft 2 ton Jekk 2 tonn Saksitunkki, 2 tonnin sähkökäyttöinen 13,5 V Donkraft 2 tons 2009 Biltema Nordic Services AB 2009 Biltema Nordic Services AB Art. 15-367 Saxdomkraft 2 ton LÄS DENNA BRUKSANVISNING

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Påslös dammsugare Poseløs støvsuger Pölypussiton pölynimuri Poseløs støvsuger 1800 W

Påslös dammsugare Poseløs støvsuger Pölypussiton pölynimuri Poseløs støvsuger 1800 W Påslös dammsugare Poseløs støvsuger Pölypussiton pölynimuri Poseløs støvsuger SE Påslös dammsugare Tekniska specifikationer Matningsspänning.... 30 V~ 50 Hz Effekt... Generella säkerhetsinstruktioner Läs

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190

Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol FN2190 Spikpistol FN2190 Art.no. 120404 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE Handhållen dammsugare STØVSUGER Håndholdt støvsuger PÖLYNIMURI Kädessä pidettävä pölynimuri STØVSUGER Håndholdt støvsuger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning Art. 84-06 DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN PAPERISILPPURI MAKULATOR Tvärklipp/Crosscut/Poikittaisleikkaus/Gennemklipning SÄKERHETSINSTRUKTIONER Produkten är avsedd att hanteras av en person åt gången.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

Manual LP-36A. Art no

Manual LP-36A. Art no SPIKER -/stiftepistol SPIK -/klammerpistol Manual SF5040 LP-36A Art no 120430 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. Spiker -/stiftepistol NB! FØLG ALLE

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Portabel tvätt Bærbar vasker Kannettava pesulaite Transportabel afrenser

Portabel tvätt Bærbar vasker Kannettava pesulaite Transportabel afrenser 37-285 Manual.indd 2013-02-1, 14.15.18 Art. 37-285 Portabel tvätt Bærbar vasker Kannettava pesulaite Transportabel afrenser Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 1 2007 Biltema Nordic Services AB Kaffebryggare Kapacitet: 10 15 koppar (1,5 l) Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan kaffebryggaren

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Luftpump 230 V / 12 V

Luftpump 230 V / 12 V SE Art. 26-009 Luftpump 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Strömbrytare Munstycken Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel, sugsidan (blå) Anslutningsnippel,

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

SV NO Fi DK. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning

SV NO Fi DK. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SV NO Fi DK Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning Tack för att du har valt en VOLTA CycloneXL dammsugare. Denna bruksanvisning gäller alla CycloneXL-modeller. Detta innebär att vissa

Detaljer

+ * Depending on the model ACCESSORIES TILBEHØR

+ * Depending on the model ACCESSORIES TILBEHØR 1 GB N 1 2 Thank you for having chosen a Volta Ergoeasy vacuum cleaner. These Operating Instructions cover all Ergoeasy models. This means that with your specific model, some accessories/features may

Detaljer

Instruksjonsveiledning

Instruksjonsveiledning Instruksjonsveiledning U.S. Patent nr. 7,152,267 U.S. Patent nr. 7,340,795 Andre amerikanske og internasjonale patenter er ikke avklart. Forhandles av TVINS AB www.tvins.com Takk for kjøpet, og gratulerer

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Mobil RPW. - Vedlikehold - Rengjøring - Skifting av kule/rør

Mobil RPW. - Vedlikehold - Rengjøring - Skifting av kule/rør Mobil RPW - Vedlikehold - Rengjøring - Skifting av kule/rør 1 VEDLIKEHOLD Forebyggende vedlikehold er ikke nødvendigvis påkrevet. Regelmessig vedlikehold kan likevel hjelpe l med å iden fisere mulige defekter

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer