Universallyft Universalløfter. Universallift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universallyft Universalløfter. Universallift"

Transkript

1 Universallyft Universalløfter Yleisnosturi Universallift

2

3 SE Universallyft TEKNISKA SPECIFIKATIONER Max. lyftkapacitet: kg Max. höjd: mm Lägsta höjd: mm Storlek på lyftbord: x 350 mm Vikt:... 28,5 kg Smidig och mycket användbar. Lyfter enkelt och snabbt. Försedd med praktisk fotpedal. För lyftning av MC, moped, åkgräsklippare m.m. VARNING 1. Max. lyftkapacitet är 135 kg. Överskrid EJ denna märkkapacitet. 2. Denna universallyft är ENDAST avsedd för lyftning. Använd den EJ för några andra ändamål. 3. Håll barn och obehöriga personer borta från universallyftens arbetsområde. 4. Använd endast denna universallyft på ett underlag som är stabilt, jämnt och torrt, som inte är halt och som klarar av belastningen. Se till att hålla ytan ren, välstädad och fri från föremål/material som kan påverka funktionen hos universallyften, samt försäkra dig om att belysningen är tillräcklig. 5. Fotpedalen (9) monteras på domkraftens pumparm och fästes med M8 skruv (24) och bricka (23). 6. Innan lyftning sker, se till att motorcykeln är ordentligt säkrad vid universallyftens lyftbord med hjälp av lämpliga fästanordningar. 7. Vrid ratten (11) medurs för att stänga domkraftens ventil. 8. Pumpa med hjälp av fotpedalen (9) tills universallyftens lyftbord (2) lyfts upp till lämplig arbetshöjd. Säkra lyften med hjälp av låssprinten (17) för att förhindra att oavsiktlig sänkning kan ske. 9. Håll alltid händer och fötter borta från universallyftens rörliga delar. 10. När arbetet på ex. motorcykeln är avklarat, kontrollera noga under lyften att det inte finns några hinder och att det är säkert att sänka ner lyften. Plocka bort låssprinten (17). Ratten (11) lossas sedan SAKTA (moturs) för att därigenom öppna domkraftens ventil och därmed VARSAMT sänka lyftbordet (2). 11. Tillåt EJ några outbildade personer att använda denna universallyft. 12. Modifieringar på denna universallyft får absolut EJ ske. 13. Utsätt EJ universallyften för regn eller snö. 14. Se till att du läst, förstått och kan tillämpa alla säkerhetsinstruktioner och varningar innan du börjar använda universallyften. Underlåtenhet att följa ovanstående kan resultera i skada på universallyften och/eller personskada. UNDERHÅLL 1. När universallyften inte används, måste den förvaras med lyftbordet i sitt nedre läge, på en torr plats för att minimera risken för rost på kolven. 2. Håll universallyften ren och torka bort ev. olja eller fett. Smörja alla rörliga delar. 3. Periodisk kontroll bör ske av kolven efter tecken på rost. Rengör utsatta ytor med en ren inoljad trasa. 4. Före varje användning, kontrollera universallyftens alla delar. Om någon del på universallyften är skadad eller om det finns någon del som verkar vara lite suspekt, lämna omgående in universallyften på service eller reparation hos återförsäljaren eller på en auktoriserad verkstad. 5. När universallyftens effektivitet försämras, öppna domkraftens frigöringsventil genom att vrida ratten moturs. Pumpa sedan snabbt med fotpedalen gånger för att avlägsna ev. luft från hydraulsystemet. 3

4 SE Detaljlista Nr. BeskrivninG antal 1 Gummimatta 1 2 Lyftbord 1 3 Övre rulle 2 4 Fixeringsblock 8 5 Nedre rulle 2 6 Domkraft 1 7 Skruv M Fotpedalgummi 1 9 Fotpedal 1 10 Skruv M Ratt för sänkning 1 12 Metallplatta 1 13 Axel 1 14 Saxsprint 2 15 Låsbricka 2 16 Skruv M Låssprint 1 18 Underrede 1 19 Mutter M Bricka Skruv M Mutter M Bricka 1 24 Skruv M Mutter M Lyftanordning

5 NO Universalløfter TEKNISKE SPESIFIKASJONER Maks. løftekapasitet: kg Maks. høyde: mm Laveste høyde: mm Størrelse på løftebord: x 350 mm Vekt:... 28,5 kg Praktisk og svært anvendelig. Løfter enkelt og raskt. Utstyrt med praktisk fotpedal. For løfting av MC, moped, plentraktor m.m. ADVARSEL 1. Maks. løftekapasitet er 135 kg. Overskrid IKKE denne merkekapasiteten. 2. Denne universalløfteren er beregnet KUN for løfting. Bruk den IKKE for noen andre formål. 3. Hold barn og uvedkommende personer borte fra universalløfterens arbeidsområde. 4. Bruk denne universalløfteren kun på et underlag som er stabilt, jevnt og tørt, som ikke er glatt, og som tåler belastningen. Sørg for å holde overflaten ren, ryddig og fri for gjenstander/materialer som kan påvirke funksjonen til universalløfteren. Forsikre deg også om at belysningen er tilstrekkelig. 5. Fotpedalen (9) monteres på jekkens pumpearm og festes med M8 skrue (24) og skive (23). 6. Før løfting, sørg for at motorsykkelen er ordentlig sikret til universalløfterens løftebord ved hjelp av egnede festeanordninger. 7. Vri rattet (11) med klokka for å stenge jekkens ventil. 8. Pump ved hjelp av fotpedalen (9) til universalløfterens løftebord (2) er løftet opp til egnet arbeidshøyde. Sikre løfteren ved hjelp av låsesplinten (17) for å hindre utilsiktet senking. 9. Hold alltid hender og føtter borte fra universalløfterens bevegelige deler. 10. Når arbeidet på f.eks. MC-en er ferdig, kontroller nøye under løfteren at det ikke er noen hinder, og at du på en sikker måte kan senke løfteren. Fjern låsesplinten (17). Rattet (11) løsnes deretter SAKTE (mot klokka) for med dette å åpne jekkens ventil og dermed VARSOMT senke løftebordet (2). 11. La IKKE ukyndige personer bruke denne universalløfteren. 12. Det må under INGEN omstendigheter utføres modifiseringer på denne universalløfteren. 13. Utsett IKKE universalløfteren for regn eller snø. 14. Ta ikke universalløfteren i bruk før du har lest, forstått og kan omsette i praksis alle sikkerhetsinstruksjoner og advarsler. Manglende iakttakelse av ovenstående kan resultere i skade på universalløfteren og/eller personskade. VEDLIKEHOLD 1. Når universalløfteren ikke er i bruk, må den oppbevares med løftebordet i sin nedre posisjon, på et tørt sted for å minimere risikoen for rust på stempelet. 2. Hold universalløfteren ren, og tørk bort eventuell olje eller fett. Smør alle bevegelige deler. 3. Utfør periodisk kontroll av stempelet med henblikk på tegn til rust. Rengjør utsatte overflater med en ren, innoljet klut. 4. Før hver bruk, kontroller alle delene til universalløfteren. Dersom en del på universalløfteren skulle være skadet, eller dersom det finnes en del som virker være litt suspekt, lever omgående universalløfteren inn til service eller reparasjon til forhandler eller til et autorisert verksted. 5. Når universalløfterens effektivitet reduseres, åpne jekkens frigjøringsventil ved å vri rattet mot klokka. Pump deretter raskt med fotpedalen ganger for å fjerne eventuell luft fra det hydrauliske systemet. 5

6 NO DELELISTE Nr. BeskrivninG antal 1 Gummimatte 1 2 Løftebord 1 3 Øvre rulle 2 4 Fikseringsblokk 8 5 Nedre rulle 2 6 Jekk 1 7 Skrue M Fotpedalgummi 1 9 Fotpedal 1 10 Skrue M Ratt for senking 1 12 Metallplate 1 13 Aksel 1 14 Saksesplint 2 15 Låseskive 2 16 Skrue M Låsesplint 1 18 Understell 1 19 Mutter M Skive Skrue M Mutter M Skive 1 24 Skrue M Mutter M Løfteanordning

7 FI yleisnosturi TEKNISET TIEDOT Suurin nostokapasiteetti:.. Suurin nostokorkeus:.... Alhaisin nostokorkeus:.... Nostopöydän mitat:.... Paino: kg 670 mm 300 mm 420 x 350 mm 28,5 kg Kätevä ja monikäyttöinen. Nostaa helposti ja nopeasti. Kätevä jalkapoljin. Moottoripyörien, mopojen, ruohonleikkurien yms. nostamiseen. VAROITUS 1. Nosturin nostokapasiteetti on enintään 135 kg. Älä missään tapauksessa ylitä sitä. 2. Tämä nosturi on tarkoitettu AINOASTAAN nostamiseen. Älä käytä sitä mihinkään muuhun. 3. Pidä lapset ja muut asiattomat henkilöt poissa nosturin käyttöalueelta. 4. Käytä tätä nosturia vain vakaalla, tasaisella ja kuivalla alustalla, joka ei ole liukas ja joka kestää kuormituksen. Huolehdi työskentelypaikan sekä nosturin puhtaudesta ja siisteydestä ja riittävästä valaistuksesta. 5. Asenna jalkapoljin (9) nosturin pumppuvarteen ja kiinnitä se M8-ruuvilla (24) ja aluslaatalla (23). 6. Varmista ennen nostamista, että nostettava moottoripyörä tai vastaava on kunnolla kiinnitetty nostopöytään. 7. Sulje nosturin venttiili kiertämällä rattia (11) myötäpäivään. 8. Pumppaa jalkapolkimella (9) kunnes nosturin nostopöytä (2) nousee sopivalle työskentelykorkeudelle. Lukitse nosturi yläasentoon lukkosokalla (17), jotta se ei pääse laskemaan alas vahingossa. 9. Pidä kätesi ja jalkasi loitolla nosturin liikkuvista osista. 10. Kun lopetat nostetun moottoripyörän tai vastaavan korjaus- tai huoltotyöt, varmista ennen nosturin laskemista, että sen alla ei ole mitään esteitä ja että nosturin laskeminen on turvallista. Ota lukkosokka (17) pois. Löysää sitten rattia (11) kiertämällä sitä HI- TAASTI vastapäivään, niin nosturin venttiili avautuu ja nostopöytä (2) alkaa laskeutua VAROVASTI. 11. ÄLÄ anna kokemattomien käyttää tätä nosturia. 12. Älä tee tähän nosturiin mitään muutoksia. 13. ÄLÄ altista nosturia sateelle tai lumelle. 14. Muista ehdottomasti lukea huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset ennen kuin alat käyttää nosturia, jotta varmaan osaat soveltaa ja noudattaa niitä nosturia käyttäessäsi. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai vahingoittaa nosturia. HUOLTO 1. Kun nosturia ei käytetä, säilytä sitä nostopöytä ala-asennossa. Säilytä sitä männän ruostumisen ehkäisemiseksi kuivassa paikassa. 2. Pidä nosturi puhtaana ja pyyhi sille valunut öljy tai rasva pois. Voitele kaikki liikkuvat osat. 3. Tarkista mäntä aika ajoin ruostumisen varalta. Puhdista altistuneet pinnat öljyyn kastetulla kankaalla. 4. Tarkasta kaikki nosturin osat aina ennen käyttöä. Jos jokin osa on vahingoittunut, tai jos havaitset siinä jotain epäilyttävää, vie nosturi välittömästi huoltoon jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 5. Jos nosturin teho heikkenee, avaa sen vapautusvipu kiertämällä rattia vastapäivään. Pumppaa sitten nopeasti jalkapoljinta kertaa poistaaksesi mahdollisen hydraulijärjestelmään jääneen ilman. 7

8 FI OSALUETTELO Nro nimi KPL 1 Kumimatto 1 2 Nostopöytä 1 3 Ylempi rulla 2 4 Kiinnityslohko 8 5 Alempi rulla 2 6 Nosturi 1 7 Ruuvi M Jalkapolkimen kumi 1 9 Jalkapoljin 1 10 Ruuvi M Ratti nosturin laskemista varten 1 12 Metallilevy 1 13 Akseli 1 14 Saksisokka 2 15 Lukkoaluslaatta 2 16 Ruuvi M Lukkosokka 1 18 Alusta 1 19 Mutteri M Aluslaatta Ruuvi M Mutteri M Aluslaatta 1 24 Ruuvi M Mutteri M Nostolaite

9 DK Universallift TEKNISKE SPECIFIKATIONER Maks. løftekapacitet: kg Maks. højde: mm Mindste højde: mm Størrelse på løftebord: x 350 mm Vægt:... 28,5 kg Smidig og meget anvendelig. Løfter enkelt og hurtigt. Forsynet med praktisk fodpedal. Til løftning af motorcykler, knallerter, motorplæneklippere mv. ADVARSEL 1. Maks. løftekapacitet er 135 kg. Overskrid IKKE denne mærkekapacitet. 2. Denne universallift er kun beregnet til løftning. Anvend den IKKE til andre formål. 3. Hold børn og uvedkommende personer borte fra universalliftens arbejdsområde. 4. Anvend kun denne universallift på et underlag, der er stabilt, jævnt og tørt, som er stabilt, og som kan klare belastningen. Sørg for at holde overfladen så ren som mulig og fri for genstande og materialer, der kan påvirke universalliftens funktion, og sørg for, at belysningen er tilstrækkelig. 5. Fodpedalen (9) monteres på donkraftens pumpearm og fastgøres med M8 skrue (24) og skive (23). 6. Inden løftning sker, skal du sørge for, at motorcyklen er forsvarligt sikret ved universalliftens løftebord vha. passende fastgøringsanordninger. 7. Drej hjulet (11) med uret for at lukke donkraftens ventil. 8. Pump med fodpedalen (9), indtil universalliftens løftebord (2) er løftet op til en passende arbejdshøjde. Sikr liften med hjælp af låsesplitten (17) for at forhindre, at sænkning kan ske uforvarende. 9. Hold altid hænder og fødder borte fra universalliftens bevægelige dele. 10. Når arbejdet på f.eks. motorcyklen er færdigt, skal du omhyggeligt kontrollere, at der under liften ikke findes forhindringer, og at det er sikkert at sænke liften ned. Fjern låsesplitten (17). Hjulet (11) løsnes derefter FORSIGTIGT (mod uret) for derigennem at åbne donkraftens ventil og dermed ROLIGT sænke løftebordet (2). 11. Tillad IKKE, at ikke-erfarne personer anvender denne universallift. 12. Der må under INGEN omstændigheder udføres ændringer på denne universallift. 13. Udsæt IKKE universalliften for regn eller sne. 14. Sørg for, at du har læst, forstået og kan anvende alle sikkerhedshedsinstruktioner og advarsler, inden du begynder at anvende universalliften. Undlader du at efterleve ovenstående, kan dette resultere i skade på universalliften og/eller medføre personskade. VEDLIGEHOLDELSE 1. Når universalliften ikke anvendes, skal den opbevares med løftebordet i den nederste stilling, på et tørt sted for at nedsætte risikoen for rust på stemplet. 2. Hold universalliften ren, og tør eventuelt olie eller fedt bort. Smør alle bevægelige dele. 3. Efter tegn på rust bør der foretages periodisk kontrol af stemplet. Rengør udsatte områder med en olieret klud. 4. Inden hver anvendelse skal du kontrollere alle universalliftens dele. Hvis nogen del på universalliften er beskadiget, eller hvis der findes noget del, der virker mistænkelig, skal du omgående indlevere universalliften til service eller reparation hos forhandleren eller et autoriseret værksted. 5. Hvis universalliftens effektivitet forringes, skal du åbne donkraftens frigøringsventil ved at dreje hjulet mod uret. Pump derefter hurtigt med fodpedalen gange for at fjerne eventuel luft fra hydrauliksystemet. 9

10 DK STYKLISTE Nr. Beskrivelse antal 1 Gummimåtte 1 2 Løftebord 1 3 Øverste rulle 2 4 Fikseringsblok 8 5 Nederste rulle 2 6 Donkraft 1 7 Skrue M Fodpedalgummi 1 9 Fodpedal 1 10 Skrue M Hjul til sænkning 1 12 Metalplade 1 13 Aksel 1 14 Saksesplit 2 15 Låseskive 2 16 Skrue M Låsesplit 1 18 Understel 1 19 Møtrik M Skive Skrue M Møtrik M Skive 1 24 Skrue M Møtrik M Løfteanordning

11

12

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL

DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL 2,5 ton Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia 2 SE GARAGEDOMKRAFT 1,5 ton VARNING För din egen säkerhet, belasta aldrig domkraften över angiven kapacitet. Domkraften är endast

Detaljer

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 1,5 ton/tonn/tonnia 2 SE GARAGEDOMKRAFT 1,5 ton VARNING För din egen säkerhet, belasta aldrig domkraften över angiven kapacitet. Domkraften är endast

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft

Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft Hydraulisk domkraft Hydraulisk jekk Pullotunkki Hydraulisk donkraft 200x Biltema Nordic Services AB 200x Biltema Nordic Services AB 2 3 200x Biltema Nordic Services AB SE Hydraulisk domkraft ART.NR KAPACITET

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT

GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT 2 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 2,5 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi

Garagedonkraft. Garasjejekk Hallinosturi Garagedomkraft Garasjejekk Hallinosturi Garagedonkraft 2 ton/tonn/tonnia//tons 2010 Biltema Nordic Services AB SE Garagedomkraft 2 ton BRUKSANVISNING OBS! Läs noga igenom bruksanvisningen innan domkraften

Detaljer

BASKETSTÄLLNING, METALL 210-260 cm. BASKETSTATIV, METALL 210-260 cm. KORIPALLOKORITELINE, METALLIA 210-260 cm. BASKETSTATIV, METAL 210-260 cm

BASKETSTÄLLNING, METALL 210-260 cm. BASKETSTATIV, METALL 210-260 cm. KORIPALLOKORITELINE, METALLIA 210-260 cm. BASKETSTATIV, METAL 210-260 cm BASKETSTÄLLNING, METALL BASKETSTATIV, METALL KORIPALLOKORITELINE, METALLIA BASKETSTATIV, METAL SE BASKETSTÄLLNING, METALL Basketställningen består av fot av kraftig plast, stativ i metall som kan justeras

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons Saxdomkraft 2 ton Jekk 2 tonn Saksitunkki, 2 tonnin sähkökäyttöinen 13,5 V Donkraft 2 tons 2009 Biltema Nordic Services AB 2009 Biltema Nordic Services AB Art. 15-367 Saxdomkraft 2 ton LÄS DENNA BRUKSANVISNING

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

MC-lyft MC-løfter Moottoripyörän nosturi MC-lift

MC-lyft MC-løfter Moottoripyörän nosturi MC-lift MC-lyft MC-løfter Moottoripyörän nosturi MC-lift 450 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

HÅNDBOK JEKKETRALLE SEMI RUSTFRI GALVANISERT BRUKSANVISNING VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK OVERSIKT OVER RESERVEDELER SAMSVARSERKLÆRING

HÅNDBOK JEKKETRALLE SEMI RUSTFRI GALVANISERT BRUKSANVISNING VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK OVERSIKT OVER RESERVEDELER SAMSVARSERKLÆRING HÅNDBOK JEKKETRALLE SEMI RUSTFRI GALVANISERT BRUKSANVISNING VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK OVERSIKT OVER RESERVEDELER SAMSVARSERKLÆRING GENERELL INFORMASJON Produsert for NorLøft av: Ole Almeborg a/s, Svalhøjvej

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

TRAMPBIL. Art. 26-990

TRAMPBIL. Art. 26-990 SE Art. 6-990 TRAMPBIL FÖLJ NOGA MONTERINGSINSTRUKTIONERNA Kontrollera så att samtliga detaljer enl. nedanstående lista finns med i förpackningen. Dels 5 huvuddetaljer (X X5), dels en plastpåse innehållande

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring KJETTINGTALJE KC-70A 0,5-20 t Med overlastsikring Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE...

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA...

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA... Vision High-Low Brukermanual Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! PDF 6037 / 01.11.2011 Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE...

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg SE VINSCH Max. dragkapacitet: 350 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och enkelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 350 kg. Utväxling: 3,2:1.

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55

Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55 Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Siimaleikkuri Græstrimmer 200 W Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Grästrimmer 200 W ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER Läs säkerhetsreglerna noggrant före användning av grästrimmern!

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator

Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator Bordsfläkt Bordvifte Pöytätuuletin Bordventilator 1 2009 Biltema Nordic Services AB Bordsfläkt För att garantera bästa funktion och livslängd, läs noga dessa instruktioner och förvara dem för framtida

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer