Universallyft Universalløfter. Universallift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universallyft Universalløfter. Universallift"

Transkript

1 Universallyft Universalløfter Yleisnosturi Universallift

2

3 SE Universallyft TEKNISKA SPECIFIKATIONER Max. lyftkapacitet: kg Max. höjd: mm Lägsta höjd: mm Storlek på lyftbord: x 350 mm Vikt:... 28,5 kg Smidig och mycket användbar. Lyfter enkelt och snabbt. Försedd med praktisk fotpedal. För lyftning av MC, moped, åkgräsklippare m.m. VARNING 1. Max. lyftkapacitet är 135 kg. Överskrid EJ denna märkkapacitet. 2. Denna universallyft är ENDAST avsedd för lyftning. Använd den EJ för några andra ändamål. 3. Håll barn och obehöriga personer borta från universallyftens arbetsområde. 4. Använd endast denna universallyft på ett underlag som är stabilt, jämnt och torrt, som inte är halt och som klarar av belastningen. Se till att hålla ytan ren, välstädad och fri från föremål/material som kan påverka funktionen hos universallyften, samt försäkra dig om att belysningen är tillräcklig. 5. Fotpedalen (9) monteras på domkraftens pumparm och fästes med M8 skruv (24) och bricka (23). 6. Innan lyftning sker, se till att motorcykeln är ordentligt säkrad vid universallyftens lyftbord med hjälp av lämpliga fästanordningar. 7. Vrid ratten (11) medurs för att stänga domkraftens ventil. 8. Pumpa med hjälp av fotpedalen (9) tills universallyftens lyftbord (2) lyfts upp till lämplig arbetshöjd. Säkra lyften med hjälp av låssprinten (17) för att förhindra att oavsiktlig sänkning kan ske. 9. Håll alltid händer och fötter borta från universallyftens rörliga delar. 10. När arbetet på ex. motorcykeln är avklarat, kontrollera noga under lyften att det inte finns några hinder och att det är säkert att sänka ner lyften. Plocka bort låssprinten (17). Ratten (11) lossas sedan SAKTA (moturs) för att därigenom öppna domkraftens ventil och därmed VARSAMT sänka lyftbordet (2). 11. Tillåt EJ några outbildade personer att använda denna universallyft. 12. Modifieringar på denna universallyft får absolut EJ ske. 13. Utsätt EJ universallyften för regn eller snö. 14. Se till att du läst, förstått och kan tillämpa alla säkerhetsinstruktioner och varningar innan du börjar använda universallyften. Underlåtenhet att följa ovanstående kan resultera i skada på universallyften och/eller personskada. UNDERHÅLL 1. När universallyften inte används, måste den förvaras med lyftbordet i sitt nedre läge, på en torr plats för att minimera risken för rost på kolven. 2. Håll universallyften ren och torka bort ev. olja eller fett. Smörja alla rörliga delar. 3. Periodisk kontroll bör ske av kolven efter tecken på rost. Rengör utsatta ytor med en ren inoljad trasa. 4. Före varje användning, kontrollera universallyftens alla delar. Om någon del på universallyften är skadad eller om det finns någon del som verkar vara lite suspekt, lämna omgående in universallyften på service eller reparation hos återförsäljaren eller på en auktoriserad verkstad. 5. När universallyftens effektivitet försämras, öppna domkraftens frigöringsventil genom att vrida ratten moturs. Pumpa sedan snabbt med fotpedalen gånger för att avlägsna ev. luft från hydraulsystemet. 3

4 SE Detaljlista Nr. BeskrivninG antal 1 Gummimatta 1 2 Lyftbord 1 3 Övre rulle 2 4 Fixeringsblock 8 5 Nedre rulle 2 6 Domkraft 1 7 Skruv M Fotpedalgummi 1 9 Fotpedal 1 10 Skruv M Ratt för sänkning 1 12 Metallplatta 1 13 Axel 1 14 Saxsprint 2 15 Låsbricka 2 16 Skruv M Låssprint 1 18 Underrede 1 19 Mutter M Bricka Skruv M Mutter M Bricka 1 24 Skruv M Mutter M Lyftanordning

5 NO Universalløfter TEKNISKE SPESIFIKASJONER Maks. løftekapasitet: kg Maks. høyde: mm Laveste høyde: mm Størrelse på løftebord: x 350 mm Vekt:... 28,5 kg Praktisk og svært anvendelig. Løfter enkelt og raskt. Utstyrt med praktisk fotpedal. For løfting av MC, moped, plentraktor m.m. ADVARSEL 1. Maks. løftekapasitet er 135 kg. Overskrid IKKE denne merkekapasiteten. 2. Denne universalløfteren er beregnet KUN for løfting. Bruk den IKKE for noen andre formål. 3. Hold barn og uvedkommende personer borte fra universalløfterens arbeidsområde. 4. Bruk denne universalløfteren kun på et underlag som er stabilt, jevnt og tørt, som ikke er glatt, og som tåler belastningen. Sørg for å holde overflaten ren, ryddig og fri for gjenstander/materialer som kan påvirke funksjonen til universalløfteren. Forsikre deg også om at belysningen er tilstrekkelig. 5. Fotpedalen (9) monteres på jekkens pumpearm og festes med M8 skrue (24) og skive (23). 6. Før løfting, sørg for at motorsykkelen er ordentlig sikret til universalløfterens løftebord ved hjelp av egnede festeanordninger. 7. Vri rattet (11) med klokka for å stenge jekkens ventil. 8. Pump ved hjelp av fotpedalen (9) til universalløfterens løftebord (2) er løftet opp til egnet arbeidshøyde. Sikre løfteren ved hjelp av låsesplinten (17) for å hindre utilsiktet senking. 9. Hold alltid hender og føtter borte fra universalløfterens bevegelige deler. 10. Når arbeidet på f.eks. MC-en er ferdig, kontroller nøye under løfteren at det ikke er noen hinder, og at du på en sikker måte kan senke løfteren. Fjern låsesplinten (17). Rattet (11) løsnes deretter SAKTE (mot klokka) for med dette å åpne jekkens ventil og dermed VARSOMT senke løftebordet (2). 11. La IKKE ukyndige personer bruke denne universalløfteren. 12. Det må under INGEN omstendigheter utføres modifiseringer på denne universalløfteren. 13. Utsett IKKE universalløfteren for regn eller snø. 14. Ta ikke universalløfteren i bruk før du har lest, forstått og kan omsette i praksis alle sikkerhetsinstruksjoner og advarsler. Manglende iakttakelse av ovenstående kan resultere i skade på universalløfteren og/eller personskade. VEDLIKEHOLD 1. Når universalløfteren ikke er i bruk, må den oppbevares med løftebordet i sin nedre posisjon, på et tørt sted for å minimere risikoen for rust på stempelet. 2. Hold universalløfteren ren, og tørk bort eventuell olje eller fett. Smør alle bevegelige deler. 3. Utfør periodisk kontroll av stempelet med henblikk på tegn til rust. Rengjør utsatte overflater med en ren, innoljet klut. 4. Før hver bruk, kontroller alle delene til universalløfteren. Dersom en del på universalløfteren skulle være skadet, eller dersom det finnes en del som virker være litt suspekt, lever omgående universalløfteren inn til service eller reparasjon til forhandler eller til et autorisert verksted. 5. Når universalløfterens effektivitet reduseres, åpne jekkens frigjøringsventil ved å vri rattet mot klokka. Pump deretter raskt med fotpedalen ganger for å fjerne eventuell luft fra det hydrauliske systemet. 5

6 NO DELELISTE Nr. BeskrivninG antal 1 Gummimatte 1 2 Løftebord 1 3 Øvre rulle 2 4 Fikseringsblokk 8 5 Nedre rulle 2 6 Jekk 1 7 Skrue M Fotpedalgummi 1 9 Fotpedal 1 10 Skrue M Ratt for senking 1 12 Metallplate 1 13 Aksel 1 14 Saksesplint 2 15 Låseskive 2 16 Skrue M Låsesplint 1 18 Understell 1 19 Mutter M Skive Skrue M Mutter M Skive 1 24 Skrue M Mutter M Løfteanordning

7 FI yleisnosturi TEKNISET TIEDOT Suurin nostokapasiteetti:.. Suurin nostokorkeus:.... Alhaisin nostokorkeus:.... Nostopöydän mitat:.... Paino: kg 670 mm 300 mm 420 x 350 mm 28,5 kg Kätevä ja monikäyttöinen. Nostaa helposti ja nopeasti. Kätevä jalkapoljin. Moottoripyörien, mopojen, ruohonleikkurien yms. nostamiseen. VAROITUS 1. Nosturin nostokapasiteetti on enintään 135 kg. Älä missään tapauksessa ylitä sitä. 2. Tämä nosturi on tarkoitettu AINOASTAAN nostamiseen. Älä käytä sitä mihinkään muuhun. 3. Pidä lapset ja muut asiattomat henkilöt poissa nosturin käyttöalueelta. 4. Käytä tätä nosturia vain vakaalla, tasaisella ja kuivalla alustalla, joka ei ole liukas ja joka kestää kuormituksen. Huolehdi työskentelypaikan sekä nosturin puhtaudesta ja siisteydestä ja riittävästä valaistuksesta. 5. Asenna jalkapoljin (9) nosturin pumppuvarteen ja kiinnitä se M8-ruuvilla (24) ja aluslaatalla (23). 6. Varmista ennen nostamista, että nostettava moottoripyörä tai vastaava on kunnolla kiinnitetty nostopöytään. 7. Sulje nosturin venttiili kiertämällä rattia (11) myötäpäivään. 8. Pumppaa jalkapolkimella (9) kunnes nosturin nostopöytä (2) nousee sopivalle työskentelykorkeudelle. Lukitse nosturi yläasentoon lukkosokalla (17), jotta se ei pääse laskemaan alas vahingossa. 9. Pidä kätesi ja jalkasi loitolla nosturin liikkuvista osista. 10. Kun lopetat nostetun moottoripyörän tai vastaavan korjaus- tai huoltotyöt, varmista ennen nosturin laskemista, että sen alla ei ole mitään esteitä ja että nosturin laskeminen on turvallista. Ota lukkosokka (17) pois. Löysää sitten rattia (11) kiertämällä sitä HI- TAASTI vastapäivään, niin nosturin venttiili avautuu ja nostopöytä (2) alkaa laskeutua VAROVASTI. 11. ÄLÄ anna kokemattomien käyttää tätä nosturia. 12. Älä tee tähän nosturiin mitään muutoksia. 13. ÄLÄ altista nosturia sateelle tai lumelle. 14. Muista ehdottomasti lukea huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset ennen kuin alat käyttää nosturia, jotta varmaan osaat soveltaa ja noudattaa niitä nosturia käyttäessäsi. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai vahingoittaa nosturia. HUOLTO 1. Kun nosturia ei käytetä, säilytä sitä nostopöytä ala-asennossa. Säilytä sitä männän ruostumisen ehkäisemiseksi kuivassa paikassa. 2. Pidä nosturi puhtaana ja pyyhi sille valunut öljy tai rasva pois. Voitele kaikki liikkuvat osat. 3. Tarkista mäntä aika ajoin ruostumisen varalta. Puhdista altistuneet pinnat öljyyn kastetulla kankaalla. 4. Tarkasta kaikki nosturin osat aina ennen käyttöä. Jos jokin osa on vahingoittunut, tai jos havaitset siinä jotain epäilyttävää, vie nosturi välittömästi huoltoon jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 5. Jos nosturin teho heikkenee, avaa sen vapautusvipu kiertämällä rattia vastapäivään. Pumppaa sitten nopeasti jalkapoljinta kertaa poistaaksesi mahdollisen hydraulijärjestelmään jääneen ilman. 7

8 FI OSALUETTELO Nro nimi KPL 1 Kumimatto 1 2 Nostopöytä 1 3 Ylempi rulla 2 4 Kiinnityslohko 8 5 Alempi rulla 2 6 Nosturi 1 7 Ruuvi M Jalkapolkimen kumi 1 9 Jalkapoljin 1 10 Ruuvi M Ratti nosturin laskemista varten 1 12 Metallilevy 1 13 Akseli 1 14 Saksisokka 2 15 Lukkoaluslaatta 2 16 Ruuvi M Lukkosokka 1 18 Alusta 1 19 Mutteri M Aluslaatta Ruuvi M Mutteri M Aluslaatta 1 24 Ruuvi M Mutteri M Nostolaite

9 DK Universallift TEKNISKE SPECIFIKATIONER Maks. løftekapacitet: kg Maks. højde: mm Mindste højde: mm Størrelse på løftebord: x 350 mm Vægt:... 28,5 kg Smidig og meget anvendelig. Løfter enkelt og hurtigt. Forsynet med praktisk fodpedal. Til løftning af motorcykler, knallerter, motorplæneklippere mv. ADVARSEL 1. Maks. løftekapacitet er 135 kg. Overskrid IKKE denne mærkekapacitet. 2. Denne universallift er kun beregnet til løftning. Anvend den IKKE til andre formål. 3. Hold børn og uvedkommende personer borte fra universalliftens arbejdsområde. 4. Anvend kun denne universallift på et underlag, der er stabilt, jævnt og tørt, som er stabilt, og som kan klare belastningen. Sørg for at holde overfladen så ren som mulig og fri for genstande og materialer, der kan påvirke universalliftens funktion, og sørg for, at belysningen er tilstrækkelig. 5. Fodpedalen (9) monteres på donkraftens pumpearm og fastgøres med M8 skrue (24) og skive (23). 6. Inden løftning sker, skal du sørge for, at motorcyklen er forsvarligt sikret ved universalliftens løftebord vha. passende fastgøringsanordninger. 7. Drej hjulet (11) med uret for at lukke donkraftens ventil. 8. Pump med fodpedalen (9), indtil universalliftens løftebord (2) er løftet op til en passende arbejdshøjde. Sikr liften med hjælp af låsesplitten (17) for at forhindre, at sænkning kan ske uforvarende. 9. Hold altid hænder og fødder borte fra universalliftens bevægelige dele. 10. Når arbejdet på f.eks. motorcyklen er færdigt, skal du omhyggeligt kontrollere, at der under liften ikke findes forhindringer, og at det er sikkert at sænke liften ned. Fjern låsesplitten (17). Hjulet (11) løsnes derefter FORSIGTIGT (mod uret) for derigennem at åbne donkraftens ventil og dermed ROLIGT sænke løftebordet (2). 11. Tillad IKKE, at ikke-erfarne personer anvender denne universallift. 12. Der må under INGEN omstændigheder udføres ændringer på denne universallift. 13. Udsæt IKKE universalliften for regn eller sne. 14. Sørg for, at du har læst, forstået og kan anvende alle sikkerhedshedsinstruktioner og advarsler, inden du begynder at anvende universalliften. Undlader du at efterleve ovenstående, kan dette resultere i skade på universalliften og/eller medføre personskade. VEDLIGEHOLDELSE 1. Når universalliften ikke anvendes, skal den opbevares med løftebordet i den nederste stilling, på et tørt sted for at nedsætte risikoen for rust på stemplet. 2. Hold universalliften ren, og tør eventuelt olie eller fedt bort. Smør alle bevægelige dele. 3. Efter tegn på rust bør der foretages periodisk kontrol af stemplet. Rengør udsatte områder med en olieret klud. 4. Inden hver anvendelse skal du kontrollere alle universalliftens dele. Hvis nogen del på universalliften er beskadiget, eller hvis der findes noget del, der virker mistænkelig, skal du omgående indlevere universalliften til service eller reparation hos forhandleren eller et autoriseret værksted. 5. Hvis universalliftens effektivitet forringes, skal du åbne donkraftens frigøringsventil ved at dreje hjulet mod uret. Pump derefter hurtigt med fodpedalen gange for at fjerne eventuel luft fra hydrauliksystemet. 9

10 DK STYKLISTE Nr. Beskrivelse antal 1 Gummimåtte 1 2 Løftebord 1 3 Øverste rulle 2 4 Fikseringsblok 8 5 Nederste rulle 2 6 Donkraft 1 7 Skrue M Fodpedalgummi 1 9 Fodpedal 1 10 Skrue M Hjul til sænkning 1 12 Metalplade 1 13 Aksel 1 14 Saksesplit 2 15 Låseskive 2 16 Skrue M Låsesplit 1 18 Understel 1 19 Møtrik M Skive Skrue M Møtrik M Skive 1 24 Skrue M Møtrik M Løfteanordning

11

12

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 540 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 540 kg. Utväxling: 4,1:1.

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

bravo English Norsk Svenska Suomi Dansk

bravo English Norsk Svenska Suomi Dansk F TRACTEL S.A.S. RN 19 Saint-Hilaire-sous-Romilly, B.P. 38 F-10102 ROMILLY-SUR-SEINE T : 33 3 25 21 07 00 Fax : 33 3 25 21 07 11 N de siret : 422 197 962 000 26 Code APE 292 D L SECALT S.A. 3, Rue du Fort

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje

Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Brukerhåndboken Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE Betriebsanleitung 474269_b

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI

BILDAMMSUGARE BILSTØVSUGER AUTOPÖLYNIMURI SE BILDAMMSUGARE AUTOPÖLYNIMURI BRUKSANVISNING Dammsugaren är inte utformad för långvarig eller omfattande städning. För bästa effektivitet använd inte dammsugaren i mer än 20 minuter i sträck. Dammsugaren

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer