Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft"

Transkript

1 Växellådslyft Girkasseløfter Vaihteiston nostin Gearkassedonkraft 300 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual

2 2

3 Växellådslyft 300 kg Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 2.1 Tillverkningsår 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 4.1 Arbetsområde 4.2 Personlig säkerhet 4.3 Användning och skötsel av maskiner 5 ÖVERSIKTSBILD 6 MONTERING 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Symboler och skyltar på maskinen 8 HANDHAVANDE 8.1 Allmänt 9 FÖRVARING 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhållsschema 11 MILJÖ ning till produkten och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med produkten. 2. TEKNISKA DATA Art nr Max last: kg Höjd (max/min): /1230 mm Vikt: kg 2.1 Tillverkningsår ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna produkt är utformad för att arbeta med växellådor, avgassystem och liknande. Produkten får inte användas till andra användningsområden än den är utformad för. Produkten får endast användas med den medföljande sadeln. Andra tillbehör får inte användas. 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om produktens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslut- 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där produkten används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom 3

4 andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid produkten leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla delar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast produkten för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om produkten används till det den är konstruerad för. Överskrid inte produktens kapacitet. Rengör produkten efter användning och serva den regelbundet. Förvara produkten på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING Skruva fast hjulen på hjularmarna. Montera hjularmarna på cylindern med de medföljande skruvarna. Montera sadeln på kolven. 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Symboler och skyltar på maskinen Produkten är CE-märkt. 7.2 Särskilda risker vid användning av växellådslyft Risk för klämskada Växellådan kan falla av växellådslyften och orsaka personskada, se till att växellådan är stabilt placerad. Vid lyft i trånga utrymmen finns risk för klämskada på händer. Risk för ögonskada Rost och löst sittande smuts kan falla ner i ögonen vid arbete under bilen, använd skyddsglasögon. Vältrisk Använd endast växellådslyften på hårt och plant underlag, risk för att växellådslyften välter. 8. HANDHAVANDE 8.1 Allmänt Pumpa på pumppedalen med foten för att lyfta. Skruva ratten försiktigt motsols för att sänka. Skruva ratten medsols när sadeln kommit till önskad höjd. 1 Sadel 2 Kolv 3 Cylinder 4 Hjularmar 5 Pump 6 Ratt 4 9. FÖRVARING Förvara produkten på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhållsschema Smörj in de rörliga delarna regelbundet. Se till att hålla kolven ren. Fyll på hydraulolja i cylindern vid behov. 11. MILJÖ Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Sortera alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial och lämna dem till en återvinningscentral så att de där kan kasseras på ett miljövänligt sätt.

5 Girkasseløfter 300 kg Innhold 1 INNLEDNING 2 TEKNISKE DATA 2.1 Produksjonsår 3 BRUKSOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 4.1 Arbeidsområde 4.2 Personlig sikkerhet 4.3 Bruk og stell av maskiner 5 OVERSIKTSBILDE 6 MONTERING 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Symboler og skilt på maskinen 8 HÅNDTERING 8.1 Generelt 9 OPPBEVARING 10 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 10.1 Vedlikeholdsskjema 11 MILJØ INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller produktskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til produktet. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med produktet. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Maks last: 300 kg Høyde (maks/min): /1230 mm Vekt: kg Produksjonsår BRUKSOMRÅDE Dette produktet er utformet for arbeid med girkasser, eksosanlegg og lignende. Produktet må ikke brukes på andre bruksområder enn det er utformet for. Produktet må kun brukes med den medfølgende sadelen. Andre tilbehør må ikke brukes. 4. IKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på produktets advarselsymboler. Bruk ikke produktet dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som vernebriller, åndedrettsvern, vernehansker og hørselvern. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. 5

6 Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med produktet føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle deler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Bruk ikke et defekt produkt. Lever det inn til et kvalifisert serviceverksted for reparasjon. Bruk produktet kun for tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om produktet brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke produktets kapasitet. Rengjør produktet etter bruk, og utfør service jevnlig. Oppbevar produktet på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING Skru hjulene fast på hjularmene. Monter hjularmene på sylinderen med de medfølgende skruene. Monter sadelen på stempelet. 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Symboler og skilt på maskinen Produktet er CE-merket. 7.2 Spesielle risikoer ved bruk av girkasseløfter Risiko for klemskade Girkassen kan falle av girkasseløfteren og forårsake personskade, se til at girkassen er stabilt plassert. Ved løfting på trange steder er det risiko for klemskade på hender. Risiko for øyeskade Rust og løstsittende smuss kan falle ned i øynene ved arbeid under bilen, bruk vernebriller. Risiko for velt Bruk girkasseløfteren kun på et hardt og plant underlag, ellers kan girkasseløfteren velte. 8. HÅNDTERING 8.1 Generelt Pump på pumpedalen med foten for å løfte. Skru rattet forsiktig mot klokka for å senke. Skru rattet med klokka når sadelen er kommet i ønsket høyde. 1 Sadel 2 Stempel 3 Sylinder 4 Hjularmer 5 Pumpe 6 Ratt 9. OPPBEVARING Oppbevar produktet på en tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 10.1 Vedlikeholdsskjema Smør de bevegelige delene jevnlig. Hold stempelet rent. Fyll på hydraulikkolje i sylinderen ved behov. 11. MILJØ Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte. 6

7 aihteiston nostin 300 kg Sisältö 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 2.1 Tillverkningsår 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 4.1 Arbetsområde 4.2 Personlig säkerhet 4.3 Användning och skötsel av maskiner 5 ÖVERSIKTSBILD 6 MONTERING 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Symboler och skyltar på maskinen 8 HANDHAVANDE 8.1 Allmänt 9 FÖRVARING 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhållsschema 11 YMPÄRISTÖ JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai laitevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa tuotteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava sen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Enimmäiskuorma: kg Korkeus (suurin/pienin): /1230 mm Paino: kg Valmistusvuosi KÄYTTÖKOHTEET Tämä tuote on tarkoitettu esimerkiksi vaihteistojen tai pakokaasujärjestelmien huoltamiseen. Sitä saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain yhdessä sen kanssa toimitetun satulan kanssa. Muita varusteita ei saa käyttää. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Koneita käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia tuotteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. 7

8 Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän tuotteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Koneiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Tuotetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä tuotteen suurinta kapasiteettia. Puhdista tuote aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä tuotetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN Ruuvaa pyörät kiinni pyörien varsiin. Asenna pyörien varret sylinteriin mukana toimitetuilla ruuveilla. Asenna satulan mäntään. 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Laitteen symbolit ja kyltit Tuotteella on CE-merkintä. 7.2 Vaarat vaihteiston nostinta käytettäessä Puristumisvaara Vaihteisto saattaa pudota vaihteiston nostimesta ja aiheuttaa henkilövahingon. Varmista, että vaihteisto on tukevasti paikallaan. Ahtaissa tiloissa nostettaessa on olemassa käsien puristumisvaara. Silmävamman vaara Ruostetta ja irtolikaa saattaa pudota silmiin tehtäessä töitä auton alla. Käytä suojalaseja. Kaatumisvaara Käytä vaihteiston nostinta ainoastaan kovalla ja tasaisella alustalla. Vaihteiston nostimen kaatumisvaara. 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Yleistä Voit nostaa pumppaamalla polkimen avulla. Voit laskea alaspäin kääntämällä säätöpyörää varovaisesti vastapäivään. Kun satula on haluamallasi korkeudella, käännä säätöpyörää myötäpäivään. 1 Satula 2 Mäntä 3 Sylinteri 4 Pyörien varret 5 Pumppu 6 Säätöpyörä 9. SÄILYTTÄMINEN Säilytä tuotetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10.1 Kunnossapitosuunnitelma Voitele liikkuvat osat säännöllisesti. Pidä mäntä puhtaana. Täytä sylinteri hydrauliikkaöljyllä tarvittaessa. 11. YMPÄRISTÖ Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. 8

9 Gearkassedonkraft 300 kg Indhold 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 2.1 Fremstillingsår 3 ANVENDELSESOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 4.1 Arbejdsområde 4.2 Personlig sikkerhed 4.3 Brug og pasning af redskaber 5 OVERSIGTSBILLEDE 6 MONTERING 7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Symboler og skilte på produktet 8 ANVENDELSE 8.1 Generelt 9 OPBEVARING 10 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 10.1 Vedligeholdelsesskema 11 MILJØ INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug og sikkerhed. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Art. nr Maks. last: kg Min./maks. højde: /1.230 mm Vægt: kg Fremstillingsår ANVENDELSESOMRÅDE Produktet er konstrueret til arbejde med gearkasser, udstødningssystemer og lignende. Produktet må ikke anvendes til andre anvendelsesområder, end det er beregnet til. Produktet må kun anvendes med den medfølgende saddel. Andet tilbehør må ikke anvendes. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med redskaber, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respekter de love, regler og forordninger, der gælder, hvor redskabet anvendes. Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personeller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med produktet. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar vejledningen et sikkert sted i forbindelse med produktet. Ved eventuelt salg skal vejledningen følge produktet. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på produktets advarselssymboler. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis det er nødvendigt. 9

10 Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til produktet, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af redskaber Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle dele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Brug ikke et defekt produkt. Overlad det til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun produktet til det, det er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når produktet bruges til det, det er konstrueret til. Overskrid ikke produktets kapacitet. Rengør produktet efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar produktet tørt og beskyttet udenfor børns rækkevidde. 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING Skru hjulene fast på hjularmene. Monter hjularmene på cylinderen ved hjælp af de medfølgende skruer. Monter sadlen på pinden. 7. SÆRLIGE IKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Symboler og skilte på produktet Produktet er CE-mærket. 7.2 Særlige risici ved brug af gearkasseløfter Risiko for klemmeskader Gearkassen kan falde af gearkasseløfteren og medføre personskade. Sørg for, at gearkassen er placeret stabilt. Ved løft på snæver plads er der risiko for klemskader på hænderne. Risiko for øjenskader Rust og løstsiddende snavs kan falde ned i øjnene ved arbejde under bilen, brug beskyttelsesbriller. Risiko for væltning Brug kun gearkasseløfteren på hårdt og plant underlag, risiko for, at gearkasseløfteren vælter. 8. ANVENDELSE 8.1 Generelt Pump med foden på pumpepedalen for at løfte. Skru forsigtigt drejeanordningen mod uret for at sænke. Skru drejeanordningen med uret, når sadlen har nået den ønskede højde. 1 Sadel 2 Pind 3 Cylinder 4 Hjularme 5 Pumpe 6 Drejeanordning 9. OPBEVARING Opbevar produktet tørt og beskyttet udenfor børns rækkevidde. 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 10.1 Vedligeholdelsesskema Smør de bevægelige dele regelmæssigt. Hold stemplet rent. Fyld hydraulikolie i cylinderen efter behov. 11. MILJØ Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage og indlever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. 10

11

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine SD 3,6 LI Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Art. 17-295 Skruvdragare SD 3,6 LI INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

LÖPVAGN INNEHÅLL 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

LÖPVAGN INNEHÅLL 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE INNEHÅLL. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 4. ARBETSOMRÅDE 4. PERSONLIG SÄKERHET 4.3 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV MASKINER 5. ÖVERSIKTSBILD 7. HANDHAVANDE 8. SERVICE OCH

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine

Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine Polermaskin Kiillotuskone Polermaskine PM 150 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-384_manual.indd 2011-10-3, 09.53.54 Art. 17-384 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1250 MAX Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-384

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE

SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE SLIPMASKIN SLIPEMASKIN HIOMAKONE SLIBEMASKINE 105 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER

VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER VÄGGSLIP VEGGSLIPER SEINÄHIOMAKONE VÆGSLIBER DS1000A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT

GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT GARAGE-/VERKSTADSDOMKRAFT GARASJE-/VERKSTEDJEKK HALLI-/HUOLTOKORJAAMONOSTURI GARAGE-/VÆRKSTEDSDONKRAFT 2 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 17-376_manual.indd 2012-06-1, 10.59.23 Art. 17-376 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 500 Original manual Art. 17-376 SLAGBORRMASKIN ID 500 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 17-377_manual.indd 2011-10-4, 15.11.40 Art. 17-377 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 710 Original manual Art. 17-377 SLAGBORRMASKIN ID 710 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

FALS-/STANSVERKTYG FALS-/STANSEVERKTØY TAITTO-/STANSSAUSTYÖKALU FALSE- / STANSEVÆRKTØJ

FALS-/STANSVERKTYG FALS-/STANSEVERKTØY TAITTO-/STANSSAUSTYÖKALU FALSE- / STANSEVÆRKTØJ FALS-/STANSVERKTYG FALS-/STANSEVERKTØY TAITTO-/STANSSAUSTYÖKALU FALSE- / STANSEVÆRKTØJ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV 710 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-05-08 Biltema Nordic Services AB SE Art. 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN

Detaljer

Betonblander. Betonisekoitin CM 125

Betonblander. Betonisekoitin CM 125 Art. 7-3 Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblander CM 5 Original manual 00 Biltema Nordic Services AB 00 Biltema Nordic Services AB Art. 7-3 Art. 7-3 Betongblandare CM 5 INNEHÅLL. INTRODUKTION.

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

Häcksax Hekksaks Pensassakset Hækkesaks

Häcksax Hekksaks Pensassakset Hækkesaks Häcksax Hekksaks Pensassakset Hækkesaks HT 510 Original manual 1 CE-certifikat Häcksax HT 510 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Dyckert- & häftpistol Dykkert- og stiftepistol Dyckert- ja niittipistooli Dykker- & hæftepistol

Dyckert- & häftpistol Dykkert- og stiftepistol Dyckert- ja niittipistooli Dykker- & hæftepistol Dyckert- & häftpistol Dykkert- og stiftepistol Dyckert- ja niittipistooli Dykker- & hæftepistol ENS 16 Original manual 2 Art. 17-302 Dyckert- & häftpistol ENS 16 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA

Detaljer

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER

TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER TRYCKSTRÖMBRYTARE TRYKKBRYTER PAINEKYTKIN TRYKAFBRYDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons

Saxdomkraft 2 ton. Jekk 2 tonn. Saksitunkki, 2 tonnin. Donkraft 2 tons Saxdomkraft 2 ton Jekk 2 tonn Saksitunkki, 2 tonnin sähkökäyttöinen 13,5 V Donkraft 2 tons 2009 Biltema Nordic Services AB 2009 Biltema Nordic Services AB Art. 15-367 Saxdomkraft 2 ton LÄS DENNA BRUKSANVISNING

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

TerrassTväTT Terrassevasker TerassinpesulaiTe Terrasserenser

TerrassTväTT Terrassevasker TerassinpesulaiTe Terrasserenser TerrassTväTT Terrassevasker TerassinpesulaiTe Terrasserenser PC 4B Original manual 2012-11-21 Biltema Nordic Services AB TerrassTväTT pc 4B innehåll 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

RAK KAPMASKIN RETT KAPPEMASKIN SUORA KATKAISUKONE LIGE SKÆREMASKINE

RAK KAPMASKIN RETT KAPPEMASKIN SUORA KATKAISUKONE LIGE SKÆREMASKINE RAK KAPMASKIN RETT KAPPEMASKIN SUORA KATKAISUKONE LIGE SKÆREMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Minikompressor Pienoiskompressori 240L

Minikompressor Pienoiskompressori 240L Minikompressor Pienoiskompressori 240L 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti Minikompressor 240L INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Detaljer

Färgspruta Lakksprøyte Maaliruisku Malersprøjte

Färgspruta Lakksprøyte Maaliruisku Malersprøjte Färgspruta Lakksprøyte Maaliruisku Malersprøjte PSG 110 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

LÖVSUG/BLÅS LØVSUGER/-BLÅSER LEHTI-IMURI/PUHALLIN LØVSUGER/BLÆSER

LÖVSUG/BLÅS LØVSUGER/-BLÅSER LEHTI-IMURI/PUHALLIN LØVSUGER/BLÆSER LÖVSUG/BLÅS LØVSUGER/-BLÅSER LEHTI-IMURI/PUHALLIN LØVSUGER/BLÆSER LBS 2400 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

HÄCKSAX HT 18, BATTERIDRIVEN HEKKSAKS HT 18, BATTERIDREVET PENSASSAKSET HT 18, AKKUKÄYTTÖINEN HÆKKEKLIPPER HT 18, BATTERIDREVET

HÄCKSAX HT 18, BATTERIDRIVEN HEKKSAKS HT 18, BATTERIDREVET PENSASSAKSET HT 18, AKKUKÄYTTÖINEN HÆKKEKLIPPER HT 18, BATTERIDREVET HÄCKSAX HT 18, BATTERIDRIVEN HEKKSAKS HT 18, BATTERIDREVET PENSASSAKSET HT 18, AKKUKÄYTTÖINEN HÆKKEKLIPPER HT 18, BATTERIDREVET SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten

Detaljer

BILNINGSHAMMARE MEISELHAMMER PIIKKAUSVASARA NEDBRYDNINGSHAMMER

BILNINGSHAMMARE MEISELHAMMER PIIKKAUSVASARA NEDBRYDNINGSHAMMER 17-385_manual.indd 2011-10-6, 08.23.52 Art. 17-385 BILNINGSHAMMARE MEISELHAMMER PIIKKAUSVASARA NEDBRYDNINGSHAMMER DH 1700 Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB

Detaljer

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine

Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine Skruvdragare Skrutrekker Ruuvinväännin Skruemaskine CD 36B Original manual 2012-12-18 Biltema Nordic Services AB 2012-12-18 Biltema Nordic Services AB 2 Skruvdragare CD 36B innehåll 1. INTRODUKTION 2.

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER

POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER POOLVÄRMARE BASSENGVARMER UIMA-ALTAAN LÄMMITIN POOLVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV

CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV CIRKELSÅG SIRKELSAG PYÖRÖSAHA RUNDSAV 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00 Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

MEJSELHAMMARE MEISELHAMMER TALTTAVASARA MEJSELHAMMER

MEJSELHAMMARE MEISELHAMMER TALTTAVASARA MEJSELHAMMER MEJSELHAMMARE luftdriven MEISELHAMMER luftdrevet TALTTAVASARA paineilmakäyttöinen MEJSELHAMMER luftdrevet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

SVETSTRANSFORMATOR SVEISETRANSFORMATOR HITSAUSMUUNNIN SVEJSETRANSFORMATOR

SVETSTRANSFORMATOR SVEISETRANSFORMATOR HITSAUSMUUNNIN SVEJSETRANSFORMATOR SVETSTRANSFORMATOR SVEISETRANSFORMATOR HITSAUSMUUNNIN SVEJSETRANSFORMATOR MMA 160AC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Slibemaskine. Hiomakone

Slibemaskine. Hiomakone 17-348_manual.indd 2011-03-21, 15.54.56 Art. 17-348 Slipmaskin för fiberrondeller Slipemaskin for fiberrondeller Hiomakone kuitulaikoille Slibemaskine til fiberrondeller Original manual Art. 17-348 Slipmaskin

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS

KYL-/VÄRMEBOX KJØLE-/VARMEBOKS KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU KØLE/VARMEBOKS KYL-/VÄRMEBOX 12 V / 230 V KJØLE-/VARMEBOKS 12 V / 230 V KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU 12 V / 230 V KØLE/VARMEBOKS 12 V / 230 V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Punktbläster Punktsandblåser Pistehiekkapuhallin Sandstråleblæser

Punktbläster Punktsandblåser Pistehiekkapuhallin Sandstråleblæser Punktbläster Punktsandblåser Pistehiekkapuhallin Sandstråleblæser Original manual 2 Art. 17-354 Punktblästerpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

HJULMUTTERDRAGARE HJULMUTTERTREKKER PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN HJULMØTRIKSPÆNDER

HJULMUTTERDRAGARE HJULMUTTERTREKKER PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN HJULMØTRIKSPÆNDER HJULMUTTERDRAGARE HJULMUTTERTREKKER PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN HJULMØTRIKSPÆNDER IW 450 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

BÄNKSLIP & POLERMASKIN BENKSLIPER/POLERMASKIN PENKKIHIOMA- JA KIILLOTUSKONE BÆNKSLIBER & POLERMASKINE

BÄNKSLIP & POLERMASKIN BENKSLIPER/POLERMASKIN PENKKIHIOMA- JA KIILLOTUSKONE BÆNKSLIBER & POLERMASKINE BÄNKSLIP & POLERMASKIN BENKSLIPER/POLERMASKIN PENKKIHIOMA- JA KIILLOTUSKONE BÆNKSLIBER & POLERMASKINE BGP 150 SE Läs hela manualen innan användning! NO Les hele bruksanvisningen før bruk! FI Lue koko käyttöohje

Detaljer

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA GLASÖGON Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

FÄRGSPRUTA LAKKSPRØYTE MAALIRUISKU MALERSPRØJTE

FÄRGSPRUTA LAKKSPRØYTE MAALIRUISKU MALERSPRØJTE FÄRGSPRUTA LAKKSPRØYTE MAALIRUISKU MALERSPRØJTE AS1009S Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Färgspruta Sprøytepistol Maaliruisku Malersprøjte

Färgspruta Sprøytepistol Maaliruisku Malersprøjte Färgspruta Sprøytepistol Maaliruisku Malersprøjte ES 600 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

MUTTERDRAGARE MUTTERTREKKER MUTTERINVÄÄNNIN MØTRIKSPÆNDER

MUTTERDRAGARE MUTTERTREKKER MUTTERINVÄÄNNIN MØTRIKSPÆNDER 71-908 Manual 130315.indd 2013-03-15, 09.02.06 Art. 71-908 MUTTERDRAGARE MUTTERTREKKER MUTTERINVÄÄNNIN MØTRIKSPÆNDER 3/4" Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI MUTTERDRAGARE 3/4" INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL

DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL DOMKRAFT, ALUMINIUM/STÅL JEKK ALUMINIUM/STÅL NOSTURI ALUMIINIA/TERÄSTÄ DONKRAFT ALUMINIUM/STÅL 2,5 ton Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

RIKTSATS RETTESETT KORINOIKAISUSARJA OPRETTERSÆT

RIKTSATS RETTESETT KORINOIKAISUSARJA OPRETTERSÆT RETTESETT KORINOIKAISUSARJA OPRETTERSÆT /tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 4, 40 Lier. Tlf:

Detaljer

Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55

Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55 Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 900 Original manual 2 Art. 17-388 GRÄSTRIMMER GT 900 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS

DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON, JEKK 1 TONN SAKSITUNKKI 1 TONNIN sähkökäyttöinen 12 V DONKRAFT 1 TONS Art. 15-373 SE Art. 15-373 DOMKRAFT 1 TON Fig. 3 LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGA INNAN DOMKRAFTEN ANVÄNDS.

Detaljer

Batteridriven Gräsklippare Batteridrevet gressklipper Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Batteridrevet Plæneklipper

Batteridriven Gräsklippare Batteridrevet gressklipper Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Batteridrevet Plæneklipper Batteridriven Gräsklippare Batteridrevet gressklipper Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Batteridrevet Plæneklipper BLM 37 Original manual 2013-01-09 Biltema Nordic Services AB 2013-01-09 Biltema Nordic Services

Detaljer

MUTTERDRAGARE MUTTERTREKKER MUTTERINVÄÄNNIN MØTRIKSPÆNDER

MUTTERDRAGARE MUTTERTREKKER MUTTERINVÄÄNNIN MØTRIKSPÆNDER MUTTERDRAGARE MUTTERTREKKER MUTTERINVÄÄNNIN MØTRIKSPÆNDER 1" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

EL-HYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL

EL-HYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL EL-HYVEL ELHØVEL SÄHKÖHÖYLÄ ELHØVL PL60 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 24 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer GT 250 Original manual Art. 17-386 2 Grästrimmer GT 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

MC-lyft MC-løfter Moottoripyörän nosturi MC-lift

MC-lyft MC-løfter Moottoripyörän nosturi MC-lift MC-lyft MC-løfter Moottoripyörän nosturi MC-lift 450 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer