VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W"

Transkript

1 VÅFFELJÄRN VAFFELJERN VAFFELJERN W

2 SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet används för att undvika brännskador, elchock, brand och/eller personskador. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen vid användning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Skickas våffeljärnet vidare till tredje part, se till att bruksanvisningen skickas med. Säkerhetsinstruktioner Anslut våffeljärnet till oskadat vägguttag. Använd ej förgreningsuttag eller förlängningssladd. Kontrollera att spänning och frekvens angiven på våffeljärnets typbeteckning överensstämmer med elnätet. Sladden får ej ligga över vassa kanter, heta ytor eller öppen eldslåga. Vidrör ej sladd eller kontakt med fuktiga eller våta händer. Våffeljärnet eller sladden får absolut ej nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Risk för elektrisk stöt och kortslutning. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i själva kontakten ej i sladden eller våffeljärnet. Använd ej våffeljärnet utomhus. Förutom vid uppvärmning får våffeljärnet ej användas tomt. Se till så att våffeljärnet ej blir överhettat. Håll alltid våffeljärnet under uppsikt när det används. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget när våffeljärnet inte används. Varning för värme och het yta. Rör endast handtagen. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget och låt våffeljärnet svalna innan det rengörs. Låt ej barn använda våffeljärnet utan en vuxens överinseende. Kontrollera regelbundet våffeljärnet, sladd och kontakt så att inga synliga skador uppstått. Använd aldrig våffeljärnet om det är skadat, har tappats i golvet eller inte fungerar korrekt. Våffeljärnet ska repareras av kvalificerad reparatör. Placera våffeljärnet på värmetåligt underlag och inte i närheten av värmekälla eller öppen eld. Använd endast våffeljärnet för ändamål beskrivna i bruksanvisningen. Använda våffeljärnet Anslut våffeljärnet till vägguttaget (den gröna och röda indikeringslampan lyser) och ställ reglaget i önskat/rätt temperaturläge. Värm upp våffeljärnet med locket stängt i ca 4 5 min. Observera att våffeljärnet måste vara tomt vid uppvärmning. Den gröna indikeringslampan släcks när rätt temperatur uppnåtts. Öppna locket helt och häll i våffelsmeten i mitten på den undre laggen. Laggarna har en Non-stick-beläggning vilket betyder att de inte behöver smörjas innan våfflan gräddas. Stäng locket. Gräddningen tar ca 5 6 min (beroende på hur tjock våffelsmeten är). Ta ur våfflan med en trägaffel eller värmebeständig plastgaffel. Använd inga föremål med skarpa kanter som kan skada beläggningen på laggarna. Ska flera våfflor gräddas, håll locket stängt mellan gräddningarna för att behålla värmen i järnet. Dra ur kontakten när våffeljärnet inte används längre. Skötsel och rengöring Varning: Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget och låt våffeljärnet svalna helt innan det rengörs. Låt inte fläckar torka in. Rengör laggarna så fort de svalnat. Använd en fuktig trasa med milt diskmedel för normal rengöring av laggarna. Torka av höljet med en mjuk torr trasa. Använd ej avfettningsmedel, stålull, metallborstar eller andra hårda föremål för att rengöra våffeljärnet. Det kan repa Non-stick-beläggningen. Tekniska specifikationer Matningsspänning: V/50 Hz Effekt: W Förberedelser innan användning Packa upp våffeljärnet och torka av det med en lätt fuktad trasa. Notera: Första gången våffeljärnet används ska det användas utan våffelsmet. Placera våffeljärnet så att locket kan öppnas helt. Smörj in laggarna med ett tunt lager matfett eller olja första gången våffeljärnet värms upp. Det förseglar laggarna och görs endast en gång. Stäng locket, anslut kontakten till vägguttaget (den gröna och röda indikeringslampan lyser) och ställ reglaget i önskat/rätt temperaturläge. Våffeljärnet värms upp på ca 4 5 min. Den gröna indikeringslampan släcks när rätt temperatur uppnåtts. Första gången våffeljärnet används kan lätt rök och os uppstå. Det är helt ofarligt och påverkar inte resultatet. Efter första uppvärmning, låt våffeljärnet svalna helt. Rengör enligt instruktioner i avsnittet Skötsel och rengöring. Våffeljärnet är nu klart för användning. 2

3 NO Art Vaffeljern Les bruksanvisningen nøye, og følg grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner for bruk av elektriske apparater før vaffeljernet tas i bruk, slik at du unngår brannskader, elektrisk støt, brann og/eller personskader. Følg alltid instruksjonene i bruksanvisningen ved bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Dersom vaffeljernet overlates til andre, pass på at bruksanvisningen følger med. Sikkerhetsinstruksjoner Koble vaffeljernet til uskadet stikkontakt. Bruk ikke grenuttak eller skjøteledning. Kontroller at spenning og frekvens angitt på vaffeljernets typeskilt er i samsvar med strømnettet. Ledningen må ikke ligge over skarpe kanter, varme flater eller åpen ild. Berør ikke ledning eller støpsel med fuktige eller våte hender. Vaffeljern eller ledning må under ingen omstendigheter senkes ned i vann eller andre væsker. Risiko for elektrisk støt og kortslutning. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten ved å dra i selve støpselet ikke i ledningen eller vaffeljernet. Bruk ikke vaffeljernet utendørs. Unntatt ved oppvarming må vaffeljernet ikke brukes tomt. Se til at vaffeljernet ikke blir overopphetet. Hold alltid vaffeljernet under oppsikt når det brukes. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når vaffeljernet ikke er i bruk. Se opp for varme og for varm overflate. Berør kun håndtakene. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten, og la vaffeljernet avkjøles før det rengjøres. La ikke barn bruke vaffeljernet uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig vaffeljern, ledning og støpsel med henblikk på synlige skader. Bruk aldri vaffeljernet dersom det er skadet, har blitt mistet i gulvet eller ikke virker som det skal. Vaffeljernet skal repareres av kvalifisert reparatør. Plasser vaffeljernet på et varmebestandig underlag og ikke i nærheten av varmekilder eller åpen ild. Bruk vaffeljernet kun for formålene beskrevet i bruksanvisningen. Etter første oppvarming, la vaffeljernet kjøles helt av. Rengjør i samsvar med instruksjoner i avsnittet Stell og rengjøring. Vaffeljernet er nå klart for bruk. Bruke vaffeljernet Koble vaffeljernet til strømnettet (grønn og rød indikeringslampe lyser), og sett bryteren på ønsket/riktig temperaturinnstilling. Varm opp vaffeljernet med lokket stengt i ca. 4 5 minutter. NB! Vaffeljernet må være tomt ved oppvarming. Den grønne indikeringslampen slokkes når riktig temperatur er oppnådd. Åpne lokket helt, og hell vaffelrøren i midten på det nedre jernet. Jernene har et non-stickbelegg, slik at de ikke trenger å smøres før vaflene stekes. Steng lokket. Stekingen tar ca. 5 6 minutter (avhengig av hvor tykk røren er). Ta ut vaffelen med en tregaffel eller varmebestandig plastgaffel. Bruk ingen gjenstander med skarpe kanter som kan skade belegget på jernene. Skal flere vafler stekes, hold lokket stengt mellom hver steking for å holde på varmen i jernet. Trekk støpselet ut av stikkontakten når bruken av vaffeljernet er ferdig. Stell og rengjøring Advarsel: Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten og la vaffeljernet kjøles helt av før det rengjøres. La ikke flekker tørke inn. Rengjør jernene så fort de er avkjølt. Bruk en fuktig klut med et oppvaskmiddel for vanlig rengjøring av jernene. Tørk av utsiden med en myk, tørr klut. Bruk ikke avfettingsmiddel, stålull, metallbørster eller andre harde gjenstander for å rengjøre vaffeljernet, fordi dette vil kunne ripe non-stickbelegget. Tekniske spesifikasjoner Matespenning V/50 Hz Effekt W Forberedelser før bruk Pakk opp vaffeljernet, og tørk av det med en lett fuktet klut. NB! Første gangen vaffeljernet brukes, skal det brukes uten vaffelrøre. Plasser vaffeljernet slik at lokket kan åpnes helt. Smør inn jernene med et tynt lag matfett eller olje første gangen vaffeljernet varmes opp. Dette forsegler jernene og gjøres kun én gang. Steng lokket, sett støpselet i stikkontakten (grønn og rød indikeringslampe lyser), og sett bryteren i ønsket/riktig temperaturinnstilling. Vaffeljernet varmes opp på ca. 4 5 minutter. Den grønne indikeringslampen slokkes når det er kommet opp i riktig temperatur. Den første gangen vaffeljernet brukes, kan lett røyk og os oppstå. Dette er helt ufarlig og påvirker ikke resultatet. 3

4 DK Vaffeljern Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og følg grundlæggende sikkerhedsinstruktioner ved anvendelse af elektriske apparater, inden vaffeljernet anvendes for at undgå brandskader, el-stød, brand og/eller personskader. Følg altid instruktionerne i brugsanvisningen ved brug. Gem brugsanvisningen til senere brug. Overlades vaffeljernet til en anden person, bedes du medlevere brugsanvisningen. Sikkerhedsinstruktioner Tilslut vaffeljernet til en ubeskadiget stikkontakt. Anvend ikke fordelerdåser eller forlængerledninger. Kontroller, at den spænding og den frekvens, der er angivet på vaffeljernets typeskilt, passer til el-nettet. Ledningen må ikke ligge over skarpe kanter, varme overflader eller åben ild. Rør ikke ved ledning eller stik med fugtige eller våde hænder. Vaffeljernet eller ledningen må under ingen omstændigheder nedsænkes i vand eller andre væsker. Der er risiko for elektrisk stød og kortslutning. Træk altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i selve stikket ikke i ledningen eller vaffeljernet. Anvend ikke vaffeljernet udendørs. Bortset fra ved opvarmning må vaffeljernet ikke anvendes tomt. Sørg for, at vaffeljernet ikke bliver overophedet. Hold altid vaffeljernet under opsyn, når det anvendes. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når vaffeljernet ikke er i brug. Pas på med den varme overflade. Rør kun ved håndtagene. Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad vaffeljernet afkøle, inden det rengøres. Lad ikke børn anvende vaffeljernet uden opsyn fra en voksen. Kontroller regelmæssigt vaffeljernet, ledning og stik for opståede, synlige skader. Anvend aldrig vaffeljernet, hvis der er beskadiget, er blevet tabt på gulvet eller ikke fungerer korrekt. Vaffeljernet skal repareres af en kvalificeret reparatør. Anbring vaffeljernet på et varmebestandigt underlag og ikke i nærheden af en varmekilde eller åben ild. Anvend kun vaffeljernet til de ting, der er angivet i brugsanvisningen. Efter første opvarmning skal du lade vaffeljernet afkøle helt. Rengør iht. instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse og rengøring. Vaffeljernet er nu parat til brug. Brug af vaffeljernet Tilslut vaffeljernet til stikkontakten (den grønne og den røde indikatorlampe lyser), og indstil reguleringen til den ønskede/korrekte temperatur. Opvarm vaffeljernet med låget lukket i ca. 4 5 minutter. Husk, at vaffeljernet skal være tomt ved opvarmningen. Den grønne indikatorlampe slukker, når den rette temperatur er opnået. Åbn låget helt, og hæld vaffeldej i midten på det underste bagejern. Bagejernene har en Non-stick-belægning, som betyder, at det ikke er nødvendigt at smøre dem, inden vaflen bages. Luk låget. Bagningen tager ca. 5 6 min. (afhængigt af vaffeldejens tykkelse). Tag vaflen ud med en trægaffel eller varmebestandig plastgaffel. Anvend ikke genstande med skarpe kanter, der kan beskadige belægningen på bagejernene. Skal der bages flere vafler, skal du holde låget lukket mellem bagningerne for at beholde varmen i jernet. Tag stikket ud, vaffeljernet ikke skal anvendes mere. Vedligeholdelse og rengøring Advarsel: Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad vaffeljernet afkøle helt, inden det rengøres. Lad ikke pletter tørre ind. Rengør bagejernene, så snart de er kølet af. Anvend en fugtig klud med mildt opvaskemiddel til normal rengøring af bagejernene. Aftør ydersiden med en blød, tør klud. Anvend ikke affedtningsmiddel, ståluld, metalbørster eller andre hårde genstande til rengøring af vaffeljernet. Dette kan ødelægge Non-stick-belægningen. Tekniske specifikationer Forsyningsspænding V/50 Hz Effekt W Forberedelser inden anvendelse Pak vaffeljernet ud, og aftør det med en let fugtet klud. Bemærk: Første gang vaffeljernet anvendes, skal dette ske uden vaffeldej. Anbring vaffeljernet, så låget kan åbnes helt. Smør bagejernene med et tyndt lag madfedt eller olie første gang, vaffeljernet varmes op. Dette forsegler bagejernene og gøres kun en gang. Luk låget, tilslut stikket til stikkontakten (den grønne og den røde indikatorlampe lyser), og indstil reguleringen til den ønskede/korrekte temperatur. Vaffeljernet opvarmes på ca. 4 5 min. Den grønne indikatorlampe slukker, når den rette temperatur er opnået. Første gang vaffeljernet anvendes, kan der forekomme lidt røg. Dette er helt ufarligt og påvirker ikke resultatet. 5

5

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W Våffeljärn Vohvelirauta 800 1000 W 2009 Biltema Nordic Services AB SE Våffeljärn Läs bruksanvisningen noga och följ grundläggande säkerhetsinstruktioner vid användning av elektriska apparater innan våffeljärnet

Detaljer

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W. Art

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern W. Art Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Art. 84-071 SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Termostat Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Little Bambino Gratulerer! Du har kjøpt vår bestselger Little Bambino Popcornmaskin Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Bruksanvisning Varmeskap

Bruksanvisning Varmeskap NO Bruksanvisning Varmeskap 103063 103064 103122 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3

Detaljer

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Brukerhåndbok e f g d h b a c i j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k NO b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les retningslinjene grundig før apparatet tas i bruk

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 NO Brukerhåndbok 7k j 7l i a h b c d e f g Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer