Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage"

Transkript

1 84-156_manual.indd , Art Fotbad med massage Fotbad med massasje Hierova jalkakylpy Fodbad med massage Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB

2 Fotbad med massage VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR För att undvika brandrisk, elektrisk stöt och/ eller personskada ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid vidtas vid användning av elektriska apparater, inklusive de här nedan. Läs alla instruktioner noggrant, även om du känner till hur apparaten fungerar. Denna apparat är inte avsedd att utan tillsyn användas av barn eller ålderssvaga personer. Lämna aldrig en påslagen apparat utan tillsyn. Se till att små barn inte leker med apparaten. Sätt strömbrytaren på Off och dra ut stickkontakten ur nätuttaget innan apparaten ska rengöras eller när den inte ska användas. Dra i stickkontakten och inte i kabeln. Bär aldrig apparaten i kabeln. Använd aldrig en apparat med skadad kabel, eller en apparat som inte fungerar som den ska, har tappats eller är skadad på något sätt. Använd inte fotbadet till annat är den är avsedd för. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Försök inte att reparera eller ta isär apparaten. Det finns inga reservdelar till denna produkt. Använd inte fotbadet utomhus. Dra genast ut stickproppen så snart du är klar med apparaten. Rör inte apparaten om den har fallit i vatten. Dra genast ut stickkontakten ur nätuttaget. Använd inte fotbadet medan du badar eller duschar. Placera eller förvara inte apparaten där det finns risk att den faller eller dras ner i ett badkar eller ett handfat. Lägg eller tappa inte apparaten i vatten eller annan vätska. Försök inte att sätta i eller dra ut stickproppen ur nätuttaget medan du har fötterna i vattnet. Använd ingen extrautrustning till fotbadet. Lämna aldrig fotbadet utan tillsyn när det är på. VARNING! Lägg inte fotbadet i vatten eller annan vätska. Kontrollera alltid vattentemperaturen innan du placerar fötterna i fotbadet. Stå inte i fotbadet. Sitt ner och placera därefter fötterna i badet. Dra alltid ut stickkontakten ur nätuttaget när du är färdig med fotbadet, eller innan du fyller, tömmer, rengör eller flyttar på apparaten. Fotbadet kan inte användas för att värma upp kallt vatten. Du måste fylla badet med så varmt vatten som du vill ha. Se till att dina händer är helt torra när du ska hantera strömbrytaren eller stickproppen. FÖR DIN SÄKERHET: Denna produkt innehåller ett värmeelement. Värmekänsliga personer ska vara försiktiga när de använder fotbadet. Använd inte fotbadet om det börjar läcka vatten. VAR FÖRSIKTIG! Apparaten ska aldrig vara utan tillsyn när den är inkopplad till ett nätuttag. Dra ut stickproppen från uttaget när fotbadet inte används. Håll kabeln borta från varma ytor på fotbadet. Somna inte när du använder fotbadet. Tappa inte och stick inte in någonting i öppningar på fotbadet. Använd inte fotbadet under en filt eller kudde. Överdriven värme kan uppstå och medföra brand, elektrisk stöt eller skada. Personer med pacemakers, diabetes eller 2012 Biltema Nordic Services AB 2

3 någon annan sjukdom eller hälsoproblem samt gravida kvinnor ska rådfråga en läkare innan de använder fotbadet. Om du upplever muskel- eller ledsmärta under en längre tid, sluta använda fotbadet och rådfråga en läkare. Ihållande smärta kan vara symtom på ett allvarligare problem. Använd aldrig fotbadet om du har ett öppet sår, utslag på huden eller om någon del av kroppen är svullen, bränd, inflammerad eller skadad. Massage och värme ska vara skön och behaglig. Om smärta eller obehag uppstår, avsluta fotbadet och rådgör med en läkare. Häll inte badolja eller skumbad i fotbadet, då detta kan hindra bubbelfunktionen. Om strömkabeln skadas måste den bytas ut av Biltema eller av en kvalificerad elektriker, så att risken för person- eller sakskada undviks. Denna produkt ska inte användas till annat än det den är avsedd för. SÅ HÄR ANVÄNDER DU FOTBADET 1. Se till att apparaten är urkopplad innan den fylls med vatten. 2. Sätt in stickkontakten i nätuttaget och slå på strömmen. 3. Sitt ner och sätt fötterna i fotbadet. 4. Vrid kontrollvredet till den typ av massage du önskar, enligt följande: 0= Off 1= Vibration 2= Bubblor och värme 3= Vibration, bubblor och värme UNDERHÅLL Rengöring 1. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget och låt fotbadet svalna före rengöring. 2. Torka av apparaten med en mjuk, fuktig trasa. Låt aldrig vatten eller annan vätska komma i kontakt med kontrollvredet. 3. Efter rengöring, torka ytorna med en torr trasa. 4. Använd aldrig slipande medel, diskmedel eller rengöringsmedel. 5. Räta ibland ut kabeln om den har en tendens att snurra sig. Förvaring Dra ut stickkontakten ur nätuttaget och låt fotbadet svalna. Förvara fotbadet i originalkartongen eller annan ren och torr plats. Undvik att kabeln går sönder genom att inte vira den runt fotbadet. Häng inte apparaten i kabeln. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. TEKNISKA DATA 230 V 50 Hz 90 W El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Njut av den djupgående massagen medan du rör fötterna fram och tillbaka över massagepiggarna. Du kan också massera fötterna på massagerullen. Välj den massagefunktion du önskar. Hälla ut vattnet 1. Vrid kontrollvredet till Off. 2. Dra ut stickkontakten ur nätuttaget. 3. Vänd på fotbadet så att vattnet rinner ut genom pipen. Häll aldrig vatten på kontrollvredet! Biltema Nordic Services AB

4 Fotbad med massasje VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER For å unngå brannfare, elektrisk støt og/eller personskade skal grunnleggende forsiktighetstiltak alltid iakttas ved bruk av elektriske apparater, inkludert de som er angitt nedenfor. Les alle instruksjoner nøye, selv om du vet hvordan apparatet fungerer. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av barn eller alderdomssvekkede personer uten tilsyn. Gå aldri fra et påslått apparat uten tilsyn. Se til at små barn ikke leker med apparatet. Sett strømbryteren på Off, og trekk støpselet ut av stikkontakten før apparatet rengjøres eller når det ikke er i bruk. Dra i støpselet og ikke i kabelen. Bær aldri apparatet i kabelen. Bruk aldri et apparat med skadet kabel, eller et apparat som ikke virker som det skal, som har blitt mistet i gulvet, eller som er skadet på noen som helst måte. Bruk ikke fotbadet til annet enn tiltenkt formål. Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk. Forsøk ikke å reparere eller ta fra hverandre apparatet. Det finnes ingen reservedeler til dette produktet. Bruk ikke fotbadet utendørs. Trekk ut støpselet så snart du er ferdig med apparatet. Rør ikke apparatet dersom det har falt ned i vann. Trekk straks støpselet ut av stikkontakten. Bruk ikke fotbadet mens du bader eller dusjer. Plasser eller oppbevar ikke apparatet der det er risiko for at det faller eller dras ned i et badekar eller en håndvask. Legg eller mist ikke apparatet i vann eller annen væske. Prøv ikke å sette støpselet i eller trekke det ut av stikkontakten mens du har føttene i vannet. Bruk ikke ekstrautstyr til fotbadet. Gå aldri fra fotbadet uten tilsyn når det er på. ADVARSEL! Legg ikke fotbadet i vann eller annen væske. Kontroller alltid vanntemperaturen før du plasserer føttene i fotbadet. Stå ikke i fotbadet. Sett deg ned, og plasser deretter føttene i badet. Dra alltid støpselet ut av stikkontakten når du er ferdig med fotbadet, eller før du fyller, tømmer, rengjør eller flytter på apparatet. Fotbadet kan ikke brukes for å varme opp kaldt vann. Du må fylle badet med så varmt vann som du vil ha. Se til at hendene dine er helt tørre når du skal håndtere strømbryteren eller støpselet. FOR DIN SIKKERHETS SKYLD: Dette produktet inneholder et varmeelement. Varmefølsomme personer skal være forsiktige når de bruker fotbadet. Bruk ikke fotbadet dersom det begynner å lekke vann. VÆR FORSIKTIG! Apparatet skal aldri være uten tilsyn når det er koblet til en stikkontakt. Dra støpselet ut av stikkontakten når fotbadet ikke er i bruk. Hold kabelen borte fra varme flater på fotbadet. Fall ikke i søvn når du bruker fotbadet. Mist ikke og stikk ikke noe inn i åpninger på fotbadet. Bruk ikke fotbadet under et teppe eller en pute. Det kan da oppstå høy varme som kan medføre brann, elektrisk støt eller skade. Personer med pacemakere, diabetes eller an Biltema Nordic Services AB 4

5 dre sykdommer og helseproblemer og gravide kvinner skal rådføre seg med en lege før de bruker fotbadet. Dersom du skulle oppleve muskel- eller leddsmerter over lengre tid, slutt å bruke fotbadet, og spør legen din til råds. Vedvarende smerte kan være symptom på et alvorligere problem. Bruk aldri fotbadet om du har et åpent sår, utslett på huden eller dersom noen deler av kroppen er opphovnet, brent, betent eller skadet. Massasje og varme skal være deilig og behagelig. Dersom det skulle oppstå smerte eller ubehag, avslutt fotbadet, og rådfør deg med lege. Hell ikke badeolje eller skumbad i fotbadet, fordi dette kan hindre boblefunksjonen. Dersom strømkabelen skulle bli skadet, må den skiftes ut av Biltema eller av en kvalifisert elektriker, slik at risikoen for personskade eller materiell skade unngås. Dette produktet skal ikke brukes for annet enn tiltenkt formål. SLIK BRUKER DU FOTBADET 1. Se til at apparatet er utkoblet før det fylles med vann. 2. Sett støpselet i stikkontakten, og slå på strømmen. 3. Sett deg ned, og sett føttene i fotbadet. 4. Vri bryteren til den typen massasje du ønsker, se nedenfor: 0= Off (av) 1= Vibrasjon 2= Bobler og varme 3= Vibrasjon, bobler og varme VEDLIKEHOLD Rengjøring 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la fotbadet avkjøles før rengjøring. 2. Tørk av apparatet med en myk, fuktig klut. La aldri vann eller annen væske komme i kontakt med bryteren. 3. Etter rengjøring, tørk av overflaten med en tørr klut. 4. Bruk aldri slipende middel, oppvaskmiddel eller rengjøringsmiddel. 5. Rett iblant ut kabelen dersom den har en tendens til å snurre seg. Oppbevaring Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la fotbadet avkjøles. Oppbevar fotbadet i originalkartong eller et annet rent og tørt sted. Unngå at kabelen går i stykker ved å ikke vikle den rundt fotbadet. Heng ikke apparatet i kabelen. Dette produktet er kun beregnet for husholdningsbruk. TEKNISKE DATA 230 V 50 Hz 90 W EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Nyt den dyptgående massasjen mens du beveger føttene fram og tilbake over massasjepiggene. Du kan også massere føttene på massasjerullen. Velg den massasjefunksjonen du ønsker. Helle ut vannet 1. Vri bryteren til Off. 2. Trekk støpselet ut av stikkontakten. 3. Vend på fotbadet slik at vannet renner ut gjennom tuten. Hell aldri vann på bryteren! Biltema Nordic Services AB

6 Hierova jalkakylpy TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Tulipalon, sähköiskun ja/tai henkilövahingon välttämiseksi sähkölaitteita käytettäessä on aina ryhdyttävä turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin, esimerkiksi seuraaviin. Lue kaikki ohjeet huolellisesti vaikka tuntisit laitteen toiminnan. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lapsien tai vanhuuden heikentämien henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa. Jos laitteeseen on kytketty virta, älä jätä sitä vartioimatta. Varmista, että pienet lapset eivät leiki laitteella. Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laite on puhdistettava tai sitä ei käytetä. Vedä pistokkeesta, älä johdosta. Älä koskaan kanna laitetta johdosta. Älä käytä laitetta, jos sähköjohto on vaurioitunut, jos laite ei toimi oikein tai jos laite on vaurioitunut tai pudonnut. Älä käytä jalkakylpylaitetta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä yritä korjata tai purkaa laitetta. Tähän laitteeseen ei ole saatavana varaosia. Älä käytä jalkakylpylaitetta ulkona. Irrota pistoke pistorasiasta, kun lopetat laitteen käyttämisen. Älä koske laitteeseen, jos se on pudonnut veteen. Irrota tällöin pistoke pistorasiasta heti. Älä käytä jalkakylpylaitetta, jos kylvet tai otat suihkun. Älä aseta laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä yritä irrottaa pistoketta pistorasiasta tai työntää sitä pistorasiaan, kun jalkasi ovat vedessä. Älä käytä lisälaitteita jalkakylpylaitteen kanssa. Älä koskaan jätä jalkakylpylaitetta ilman valvontaa, kun siihen on kytketty virta. VAROITUS! Älä aseta jalkakylpylaitetta veteen tai muihin nesteeseen. Tarkista aina veden lämpötila ennen jalkojen asettamista veteen. Älä seiso jalkakylpylaitteessa. Istuudu ja aseta jalat jalkakylpylaitteeseen. Irrota pistoke pistorasiasta, kun lopetat jalkakylpylaitteen käyttämisen tai ennen sen tyhjentämistä, puhdistamista tai siirtämistä. Jalkakylpylaitetta ei voi käyttää kylmän veden lämmittämiseen. Täytä jalkakylpylaite haluamasi lämpöisellä vedellä. Varmista ennen virtakatkaisimen tai pistokkeen käsittelemistä, että kätesi ovat kuivat. OMAN TURVALLISUUTESI VUOKSI: Tämä laite sisältää lämmitysvastuksen. Lämmölle herkkien henkilöiden tulee toimia varovaisesti, kun he käyttävät jalkakylpylaitetta. Älä käytä jalkakylpylaitetta, jos siitä vuotaa vettä. TOIMI VAROVAISESTI! Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa, jos sen pistoke on työnnetty pistorasiaan. Irrota pistoke pistorasiasta, kun jalkakylpylaitetta ei käytetä. Pidä sähköjohto poissa jalkakylpylaitteen kuumilta pinnoilta. Älä nukahda, kun käytät jalkakylpylaitetta. Älä työnnä tai kaada mitään jalkakylpylaitteen aukkoihin. Älä käytä jalkakylpylaitetta huovan tai tyynyn alla. Liiallinen kuumuus voi aiheuttaa tulipalon, 2012 Biltema Nordic Services AB 6

7 sähköiskun tai henkilövahingon. Sydämentahdistajan käyttäjien, diabeetikoiden tai muusta sairaudesta tai terveysongelmista kärsivien sekä raskaana olevien on kysyttävä lääkäriltä neuvoa ennen jalkakylpylaitteen käyttämistä. Jos tunnet lihas- tai nivelkipua ja se jatkuu pitkään, lopeta jalkakylpylaitteen käyttäminen ja ota yhteys lääkäriin. Pitkään jatkuvat kivut voivat olla merkki vakavasta ongelmasta. Älä käytä jalkakylpylaitetta, jos sinulla on avohaava tai ihottumaa tai jos jokin kehon osa on turvoksissa, palanut, tulehtunut tai vahingoittunut. Hieronnan ja lämmön tulee tuntua mukavalta. Jos tunnet kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia, lopeta jalkakylpylaitteen käyttäminen ja ota yhteys lääkäriin. Älä lisää jalkakylvyn joukkoon kylpyöljyä tai vaahtokylpyainetta. Muutoin kuplien muodostuminen voi estyä. Jos sähköjohto vaurioituu, sen vaihtaminen tai korjaaminen on annettava Bilteman tai valtuutetun teknikon tehtäväksi henkilö- tai omaisuusvahingon vaaran välttämiseksi. Tätä laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. JALKAKYLPYLAITTEEN KÄYTTÄMINEN 1. Ennen laitteen täyttämistä vedellä varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. 2. Työnnä pistoke pistorasiaan ja kytke virta. 3. Istuudu ja aseta jalat jalkakylpylaitteeseen. 4. Valitse haluamasi hieronnan tyyppi säätimen avulla seuraavasti: 0 = Ei hierontaa 1 = Tärinä 2 = Kuplat ja lämpö 3 = Tärinä, kuplat ja lämpö Veden kaataminen pois 1. Käännä säädin Off-asentoon. 2. Irrota pistoke pistorasiasta. 3. Kallista jalkakylpylaitetta siten, että vesi valuu pois kaatonokasta. Älä koskaan kaada vettä säätimen päälle! KUNNOSSAPITO Puhdistaminen 1. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna jalkakylpylaitteen jäähtyä ennen puhdistamista. 2. Pyyhi laite pehmeällä kostealla liinalla. Säädin ei saa päästä kosketukseen veden tai muun nesteen kanssa. 3. Puhdistamisen jälkeen kuivaa pinnat kuivalla liinalla. 4. Älä koskaan käytä hiovia, astianpesu- tai puhdistusaineita. 5. Jos sähköjohdolla on taipumus kiertyä, suorista se. Säilyttäminen Irrota pistoke pistorasiasta ja anna jalkakylpylaitteen jäähtyä. Säilytä jalkakylpylaitetta alkuperäisessä pakkauksessa tai muussa puhtaassa ja kuivassa paikassa. Älä kiepitä sähköjohtoa jalkakylpylaitteen ympärille, jotta se ei mene rikki. Älä ripusta laitetta johdon varaan. Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. TEKNISET TIEDOT 230 V 50 Hz 90 W Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Nauti syvälle vaikuttavasta hieronnasta, kun siirtelet jalkoja edestakaisin hierovien nystyröiden päällä. Voit hieroa jalkoja myös hierontarullan avulla. Valitse haluamasi hierontatoiminto Biltema Nordic Services AB

8 Fodbad med massage VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER For at undgå risiko for brand, elektrisk stød og/ eller personskade skal der altid tages hensyn til de grundlæggende forsigtighedsforanstaltninger ved brug af elektriske apparater, inklusive nedenfor nævnte. Læs alle instruktioner nøje igennem, selvom du ved, hvordan apparatet fungerer. Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af børn eller alderssvækkede personer uden opsyn. Lad aldrig apparatet være tændt uden opsyn. Sørg for, at små børn ikke leger med apparatet. Stil afbryderen på Off og fjern stikket fra stikkontakten, inden apparatet skal rengøres, eller når det ikke er i brug. Træk i stikket og ikke i ledningen. Bær aldrig apparatet i ledningen. Brug ikke et apparat med ødelagt ledning eller et apparat, som ikke fungerer ordentligt, har været tabt eller på anden måde er beskadiget. Brug ikke fodbadet til andet end det, det er beregnet til. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug. Forsøg ikke at reparere eller adskille apparatet. Der er ingen reservedele til dette produkt. Anvend ikke fodbadet udendørs. Træk straks stikket ud, når du er færdig med apparatet. Rør ikke ved apparatet, hvis det er faldet i vandet. Fjern straks stikket fra stikkontakten. Brug ikke fodbadet, medens du bader eller tager brusebad. Placer eller opbevar ikke apparatet, så det risikerer at falde ned i et badekar eller en håndvask. Placer eller tab ikke apparatet i vand eller andre væsker. Forsøg ikke at sætte stikket i eller trække det ud af stikkontakten, medens du har fødderne i vand. Brug ikke ekstra udstyr til fodbadet. Lad aldrig fodbadet være uden opsyn, når det er tændt. ADVARSEL! Kom aldrig fodbadet i vand eller andre væsker. Kontroller altid vandtemperaturen, inden du placerer fødderne i fodbadet. Stå ikke i fodbadet. Sæt dig ned og placer derefter fødderne i badet. Fjern altid stikket fra stikkontakten, når du er færdig med fodbadet, eller inden du fylder, tømmer, rengører eller flytter apparatet. Fodbadet kan ikke anvendes til at varme koldt vand op. Du skal fylde badet med så varmt vand, som du vil have. Sørg for, at dine hænder er helt tørre, når du skal røre ved afbryderen eller stikkontakten. DIN SIKKERHED FØRST: Dette produkt indeholder et varmeelement. Varmefølsomme personer skal være forsigtige, når de anvender fodbadet. Anvend ikke fodbadet, hvis det lækker vand. VÆR FORSIGTIG! Apparatet må aldrig være uden opsyn, når det er tændt. Tag ledningen ud af stikkontakten, når fodbadet ikke er i brug. Hold ledningen væk fra varme flader på fodbadet. Fald ikke i søvn, når fodbadet anvendes. Tab ikke og stop ikke noget ind i fodbadets åbninger. Brug ikke fodbadet under et tæppe eller en 2012 Biltema Nordic Services AB 8

9 pude. Der kan opstå overdrevet varme og det kan medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse. Personer med pacemaker, diabetes eller anden sygdom eller helbredsproblemer samt gravide kvinder skal rådføre sig med lægen, inden fodbadet anvendes. Hvis du oplever muskel- eller ledsmerter i længere tid, skal du straks holde op med at bruge fodbadet og kontakte en læge. Vedvarende smerte kan være et symptom på et mere alvorligt problem. Anvend aldrig fodbadet, hvis du har et åbent sår, udslæt eller hvis en del af kroppen er hævet, forbrændt, betændt eller skadet. Massage og varme skal være dejligt og behageligt. Hvis du får smerter eller føler ubehag, skal fodbadet straks afsluttes, og du skal søge læge. Hæld ikke badeolie eller skumbad i fodbadet, da boblefunktionen derved kan hindres. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af Biltema eller en autoriseret elektriker, så du undgår risiko for personeller tingskade. Dette produkt må ikke bruges til andet end det, det er beregnet til. SÅDAN ANVENDES FODBADET 1. Sørg for, at apparatet er koblet fra, inden det fyldes med vand. 2. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for strømmen. 3. Sæt dig ned og placer fødderne i fodbadet. 4. Drej kontrolgrebet til den type massage, du ønsker i henhold til følgende: 0= Off 1= Vibration 2= Bobler og varme 3= Vibration, bobler og varme Hæld vandet ud 1. Drej kontrolgrebet til Off. 2. Tag stikket ud af stikkontakten. 3. Vend fodbadet, så vandet løber ud gennem tuden. Hæld aldrig vand på kontrolgrebet! VEDLIGEHOLDELSE Rengøring 1. Fjern stikket fra stikkontakten og lad fodbadet køle af før rengøring. 2. Tør apparatet af med en blød, fugtig klud. Vand eller andre væsker må aldrig komme i kontakt med kontrolgrebet. 3. Efter rengøring tørres fladerne med en tør klud. 4. Brug aldrig slibende midler, opvaskemiddel eller rengøringsmidler. 5. Ret af og til ledningen ud, hvis den har tendens til at sno. Opbevaring Fjern stikket fra stikkontakten og lad fodbadet køle af. Opbevar fodbadet i originalæsken eller et andet rent og tørt sted. Undgå at ledningen går i stykker ved ikke at sno den rundt om fodbadet. Lad ikke apparatet hænge i ledningen. Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug. TEKNISKE DATA 230 V 50 Hz 90 W El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Nyd den dybdegående massage, medens du bevæger fødderne frem og tilbage over massagepiggene. Du kan også massere fødderne på massagerullen. Vælg den massagefunktion, du ønsker Biltema Nordic Services AB

10 2012 Biltema Nordic Services AB 10 Art

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1000 W 2012-11-29 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1000 W Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 84-155_manual.indd 2012-09-13, 09.11.49 Art. 84-155 HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2000 W Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HÅRFÖN 2000 W Innan du använder hårfönen första gången,

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-163. Elgrill Sähkögrilli. 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill Sähkögrilli 1 2009 Biltema Nordic Services AB Elgrill INTRODUKTION Denna elektriska grill är avsedd för inomhuseller utomhusbruk. Du kan placera grillen på ett bord eller på medföljande stativ.

Detaljer

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER

ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 28-359_manual.indd 2013-09-11, 10.13.16 Art. 28-359 ELVISP HÅNDMIKSER SÄHKÖVATKAIN ELPISKER 300 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR 46-389 1800 W 87 x 40 x 7 cm 46-387 650 W 45 x 40 x 7 cm 46-388 1200 W 66 x 40 x7 cm 46-390 750 W 78 x 24 x 10 cm 2011 Biltema Nordic Services AB SE ELEMENT BRUKSANVISNING

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

WILFA FOTBAD MODELL: SPA-2 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WILFA FOTBAD MODELL: SPA-2 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WILFA FOTBAD MODELL: SPA-2 NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WILFA FOTBAD SPA-2 Les gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke

Detaljer

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar.

Handdukstork. Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Handdukstork INTRODUKTION Handdukstorken ska vägg- eller fotmonteras. VARNING! För att undvika elstöt, brand och skada, läs och följ manualens anvisningar. Tekniska data Anslutning:............ 230 V AC,

Detaljer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer

Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Handdukstork Håndkletørker Pyyhkeiden kuivausteline Håndklædetørrer Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Handdukstork INTRODUKTION Denna handdukstork är avsedd för användning i badrum och tvättutrymmen.

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL

VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL VATTENKOKARE VANNKOKER VEDENKEITIN ELKEDEL 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W Dis Air humidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. HU-3W P. 2

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar

Universalgrill. Viktiga säkerhetsanvisningar Universalgrill Viktiga säkerhetsanvisningar Grundläggande försiktighetsåtgärder ska alltid vidtas när elektriska apparater används. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Läs alla instruktioner

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 900 1050 W 1 2008 Biltema Nordic Services AB SE BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande säkerhetsinstruktioner noga innan brödrosten används. Vid

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 230 V 1 Värmefläkt Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten, och spara dem för senare bruk. Säkerhetsanvisningar När elektriska apparater

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE

KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE KAFFEBRYGGARE KAFFETRAKTER KAHVINKEITIN KAFFEMASKINE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer

Skotork. Skotørker. Kenkien kuivain. Skotørrer Skotork Skotørker Kenkien kuivain Skotørrer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Skotork Bruksanvisning Läs alla anvisningar innan sko-/stöveltorken används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER

HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER HÅRFÖN HÅRFØNER HIUSTENKUIVAIN HÅRTØRRER 2200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku Kyl/värmebox Kjøle-/varmeboks Kylmä-/lämpölaukku Køle/varmeboks Kyl/värmebox Läs bruksanvisningen noga före användning och förvara den för framtida bruk. Säkerhetsråd Läs noggrant igenom instruktionerna

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER

ÄGGKOKARE EGGKOKER MUNANKEITIN ÆGGEKOGER ÄGGKOKARE Rostfri EGGKOKER Rustfri MUNANKEITIN Ruostumatonta terästä ÆGGEKOGER Rustfri 1 SE ÄGGKOKARE Rostfri 6 4 2 1 5 11 12 3 BESKRIVNING AV ÄGGKOKAREN (FIG. A) 1. Värmeelement 8. Handtag (lock) 2. Äggbricka

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER

SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER SMÖRGÅSGRILL SMØRBRØDGRILL VOILEIPÄGRILLI SANDWICHRISTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer