SV NO Fi DK. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SV NO Fi DK. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning"

Transkript

1 SV NO Fi DK Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning

2 Tack för att du har valt en VOLTA CycloneXL dammsugare. Denna bruksanvisning gäller alla CycloneXL-modeller. Detta innebär att vissa tillbehör eller funktioner kanske inte finns för just din modell. Se till att alltid använda originaltillbehör från VOLTA för att få bästa resultat. De är speciellt utformade för din dammsugare. Takk for at du valgte støvsugeren Volta CycloneXL. Denne bruksanvisningen dekker alle CycloneXL-modeller. Det betyr at enkelte funksjoner eller tilbehør kanskje ikke finnes på din modell. Bruk alltid originalt Electrolux-utstyr for å oppnå best resultater. Det er spesiallaget for støvsugeren din. Kiitos siitä, että olet valinnut Volta CycloneXL -pölynimurin. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Cyclone XL-malleja. Käyttämäsi malli ei tämän vuoksi ehkä sisällä kaikkia ohjeessa mainittuja lisävarusteita tai ominaisuuksia. Voit varmistaa parhaan mahdollisen imurointituloksen käyttämällä aina Voltan/Electroluxin alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu nimenomaan imuriasi varten. Tak, fordi du valgte en Electrolux CycloneXL-støvsuger. Denne brugervejledning dækker alle CycloneXL-modeller. Det betyder, at der kan være tilbehør/funktioner, som ikke kan anvendes på din model. Brug altid originalt Electrolux-tilbehør, så opnår du det bedste resultat. Det er designet specielt til din støvsuger.

3 Tilbehör Tilbehør Varusteet Tilbehør 1* Teleskoprör 2* Förlängningsrör 3 Slanghandtag + slang 4 Kombimunstycke för golv 5 Fogmunstycke 6 Möbelmunstycke 7 Tillbehörsfäste 8* Turbomunstycke 9* Parkettmunstycke 10* Dammvippa 1* Teleskoprør 2* Forlengelsesrør 3 Slangehåndtak + slange 4 Kombimunnstykke 5 Sprekkmunnstykke 6 Møbel/tekstil munnstykke 7 Feste for tilbehør 8* Turbomunnstykke 9* Parkettmunnstykke 10* Fjærkost 1* Teleskooppiputki 2* Jatkoputket 3 Letkun kahva ja letku 4 Yhdistelmäsuutin 5 Rakosuutin 6 Huonekalusuutin 7 Pidike lisävarusteille 8* Turbosuutin 9* Parkettisuutin 10* Pölyhuiska 1* Teleskoprør 2* Forlængerrør 3 Slangehåndtag + slange 4 Kombinationsgulvmundstykke 5 Fugemundstykke 6 Møbelmundstykke 7 Tilbehørsklemme 8* Turbomundstykke 9* Parketmundstykke 10* Fjerkost För säkerhets skull CycloneXL bör endast användas av vuxna och endast för normal dammsugning i hemmamiljö. Dammsugaren har dubbel isolering och behöver inte jordas. Dra alltid ur stickproppen från vägguttaget före underhåll eller rengöring av dammsugaren. Förvara alltid dammsugaren på en torr plats. All service och alla reparationer måste utföras av ett auktoriserat Electrolux-servicecenter. Sug aldrig upp I våta utrymmen. I närheten av brandfarliga gaser eller liknande. När dammsugaren visar tydliga tecken på skada. Sug aldrig upp Skarpa föremål, vätskor. Het eller kall aska, glödande cigarettfimpar eller liknande Fint damm från till exempel gips, betong, mjöl, aska. Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn skador som inte omfattas av dammsugarens serviceåtagande. Att tänka på när det gäller elsladden Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad. Använd aldrig dammsugaren om sladden är skadad. Skador på maskinens sladd omfattas inte av dammsugarens serviceåtagande. Sikkerhetsforholdsregler CycloneXL skal bare brukes av voksne og bare til normal støvsuging i hjemmet. Støvsugeren er dobbeltisolert, og trenger ikke å jordes. Koble fra nettledningen før du rengjør eller vedlikeholder støvsugeren. Oppbevar støvsugeren på et tørt sted. All service og reparasjon må utføres av et autorisert Electrolux-servicesenter. Støvsug aldri: Våte områder. Nær brennbare gasser osv. Når apparathuset viser tydelige tegn på skade. Støvsug aldri: Skarpe objekter, væsker. Varmt eller kaldt kull, brennende sigarettstumper osv. Fint støv, for eksempel gips, sement, mel eller varm eller kald aske. Ovennevnte kan føre til alvorlige skader på motoren skader som ikke dekkes av garantien. Sikkerhetsregler for elektriske ledninger: Sjekk med jevne mellomrom at ledningen ikke er skadet. Bruk aldri støvsugeren hvis ledningen er skadet. Skade på maskinens ledning dekkes ikke av garantien. Turvaohjeet Imuri soveltuu vain aikuisten käyttöön, ja se on tarkoitettu vain kodin normaalia imurointia varten. Imurissa on kaksoiseristys, eikä imuria tarvitse maadoittaa. Irrota pistoke virtalähteestä ennen imurin puhdistustai huoltotoimia. Säilytä imuria kuivassa paikassa. Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava valtuutetun Volta-huollon tehtäväksi. Älä koskaan imuroi: Märissä tiloissa. Syttyvien kaasujen jne. lähellä. Kun pölynimurissa on näkyviä vaurioita Älä koskaan imuroi: Teräviä esineitä tai nesteitä Kuumaa tai kylmää tuhkaa, palavia savukkeen pätkiä jne. Kipsin, betonin, jauhojen, tuhkan tai muiden erityisen hienojakoisten hiukkaslähteiden pölyä. Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vakavia moottorivaurioita - joita takuu ei korvaa. Sähköjohdon turvaohjeet: Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on vioittunut. Laitteen sähköjohtoon kohdistuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Sikkerhedsforanstaltninger CycloneXL bør kun betjenes af voksne og kun til normal støvsugning i privat beboelse. Støvsugeren er dobbeltisoleret og kræver ingen jordforbindelse. Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse af støvsugeren. Opbevar støvsugeren et tørt sted. Al service og reparation skal udføres af et autoriseret Electrolux-servicecenter. Støvsug aldrig I våde områder. I nærheden af brandbare luftarter, gas etc. Hvis kabinettet viser tegn på beskadigelse. Støvsug aldrig Skarpe objekter, væske. Varme eller kolde kul, tændte cigaretskod etc. Flyvestøv, f.eks. fra puds, beton, mel eller aske. Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren. Garantien dækker ikke denne form for skade. Sikkerhedsforanstaltninger for elektriske ledninger Kontroller jævnligt, at ledningen ikke er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. Garantien dækker ikke beskadigelse af støvsugerledningen

4 Innan du börjar 11 Öppna luckan framtill och se till att motorfiltret och dammbehållarfiltret sitter där de ska. (Se även Rengöring/byte av filter.) 12* Öppna luckan baktill och se till att utblåsfiltret sitter där det ska. 13 Sätt i slangen tills hakarna klickar fast (tryck in hakarna för att lossa slangen). 3 Koppla ihop slangen med slanghandtaget tills fästena snäpper fast (tryck på fästena när du vill koppla loss slangen). 14 Anslut förlängningsrören* eller teleskopröret* till slanghandtaget och munstycket genom att trycka och vrida ihop dem. (Vrid och dra isär när du vill ta bort rören.) 15 Dra ut sladden och anslut till vägguttaget. Dammsugaren är försedd med en kabelvinda. När sladden har dragits ut förblir den utdragen. 16 Mata in sladden genom att trycka på indragningspedalen. Då matas sladden in. 17a Sätt på dammsugaren genom att föra kontrollen mot Max. Öka sugeffekten genom att föra kontrollen längre mot Max. Stäng av dammsugaren genom att föra kontrollen i motsatt riktning till Off. För att en optimal cykloneffekt ska uppnås i dammsugaren bör kontrollen alltid stå i Max - läget. 17b* Sugeffekten kan också regleras genom sugkontrollen på slanghandtaget. 18 Perfekt läge vid paus (18a) och förvaring (18b). Før du begynner 11 Åpne frontdekselet på apparatet, og kontroller at motorfilteret og støvbeholderfilteret er på plass. (Se også Rengjøre / skifte ut filtrene.) 12* Åpne bakdekselet på apparatet, og kontroller at utløpsfilteret er på plass. 13 Trykk slangen på plass til du hører et klikk (trykk på sperrene for å løsne slangen). 3 Sett slangen inn i slangehåndtaket til klemmene kommer på plass (trykk på klemmene for å løsne slangen). 14 Fest utvidelsesrørene * eller teleskoprøret * til slangehåndtaket og munnstykket ved å skyve og vri. (Vri og dra for å løsne.) 15 Trekk ut nettledningen og sett den i stikkontakten. Støvsugeren er utstyrt med automatisk ledningsinntrekk. Når nettledningen er trukket ut, holder den seg i den posisjonen. 16 Trykk på inntrekksknappen for å trekke inn ledningen. 17a Start støvsugeren ved å vri strømbryteren mot Max-posisjonen. Øk sugestyrken ved å vri bryteren enda mer mot Max-posisjonen. Stopp støvsugeren ved å vri bryteren til Off-posisjonen. Hvis du vil oppnå optimal sentrifugeeffekt i støvsugeren, må strømbryteren alltid stå i Maxposisjonen. 17b* Sugestyrken kan også justeres ved å bruke sugekontrollen på munnstykket. 18 Ideell parkeringsposisjon for pause (18a) og oppbevaring (18b). Ennen aloitusta 11 Avaa imurin etukansi ja tarkista, että moottorin suodatin ja pölysäiliön suodatin ovat paikoillaan. (Katso myös Moottorin suodattimen ja pölysäiliön suodattimen puhdistaminen.) 12* Avaa imurin takakansi ja tarkista, että poistoilman suodatin on paikallaan. 13 Kiinnitä letku paikalleen niin, että kiinnikkeet napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin). 3 Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin). 14 Kiinnitä jatkoputket* tai teleskooppiputki* letkun kahvaan ja suuttimeen työntämällä ja kääntämällä ne yhteen. (Irrota kääntämällä ja vetämällä erilleen.) 15 Vedä sähköjohto ulos ja kytke pistoke pistorasiaan. Imuri on varustettu johdonkelauksella. Ulos vedetty sähköjohto pysyy vedetyn pituisena. 16 Voit kelata johdon takaisin imurin sisään painamalla johdon kelauspainiketta. Johto kelautuu takaisin imurin sisään. 17a Käynnistä imuri siirtämällä säädintä Max-merkin suuntaan. Voit lisätä imutehoa siirtämällä säädintä edelleen Max-merkin suuntaan. Sammuta imuri siirtämällä säädin päinvastaiseen suuntaan Off-asentoon. Parhaan imutehon ja tuloksen saat pitämällä säätimen aina Max-asennossa. 17b* Voit säätää imutehoa myös letkun kahvassa olevalla säätimellä. 18 Imurin odottamaan jättämiseen imuroimisen keskeyttämisen ajaksi käy parhaiten kuvan mukainen asento (18a) ja imurin säilyttämiseen asento (18b). Inden start 11 Åbn låget på maskinens forside, og kontroller, at motorfiltret og støvbeholderen er på plads. (Se også Rengøring/udskiftning af filtre). 12* Åbn låget på maskinens bagside, og kontroller, at udblæsningsfiltret er anbragt korrekt. 13 Sæt slangen i, så den klikker på plads (tryk på låsen for at udløse slangen). 3 Kiinnitä letku letkun kahvaan niin, että kiinnikkeet napsahtavat paikalleen (irrota painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin). 14 Fastgør forlængerrørene* eller teleskoprøret* til slangehåndtaget og mundstykket ved at skubbe og dreje. (Drej og træk dem fra hinanden). 15 Træk ledningen ud, og sæt den i en stikkontakt. Støvsugeren er udstyret med ledningspedal. Når ledningen er trukket ud, forbliver den dér. 16 Tryk på ledningspedalen for at rulle ledningen op. Ledningen rulles op. 17a Tænd støvsugeren ved at skubbe afbryderknappen i retning mod Max. Øg sugeeffekten ved at skubbe knappen længere mod Max. Sluk støvsugeren ved at skubbe knappen i retning mod Off. Knappen til regulering af sugeeffekten skal altid stå på "Max", for at den størst mulige cykloneffekt kan opnås i støvsugeren. 17b* Sugeeffekten kan også justeres vha. sugekontrollen på slangehåndtaget. 18 Ideel parkeringsposition under pause (18a) og opbevaring (18b). 17a 17b 18a 18b 6 7

5 För bästa städresultat Använd våra munstycken så här: Mattor: Använd kombimunstycket för golv med spaken i läge (19). Hårda golv: Använd kombimunstycket för golv med spaken i läge (20). Trägolv: Använd parkettmunstycket* (21). Möbler och tyger: Använd möbelmunstycket* (22) för soffor, gardiner, tunna tyger osv. Minska på sugeffekten om det behövs. Tavlor, bokhyllor etc.: Använd dammvippan* (23). Skarvar, hörn etc.: Använd fogmunstycket* (24). Användning av turbomunstycke* 25/26 Perfekt vid borttagning av ludd och hår från mattor och heltäckningsmattor. Obs: Använd inte turbomunstycket på djurskinn eller mattfransar. För att undvika skador på mattan, låt inte munstycket stå stilla medan borsten rullar. Kör inte över elkablar och stäng av dammsugaren omedelbart efter användning. Oppnå de beste resultatene Slik bruker du munnstykkene: Tepper: Bruk kombimunnstykket med spaken i posisjon (19). Harde gulv: Bruk kombimunnstykket med spaken i posisjon (20). Tregulv: Bruk parkettmunnstykket* (21). Stoppede møbler og tekstiler: Bruk møbel/tekstil munnstykket* (22) til sofaer, gardiner, lette tekstiler osv. Reduser om nødvendig sugestyrken. Rammer, bokhyller osv.: Bruk fjærkosten* (23). Sprekker, hjørner osv.: Bruk sprekkmunnstykket* (24). Bruk turbomunnstykket* 25/26 Det egner seg til fjerning av lodotter og dyrehår i tepper og vegg-til-vegg-tepper. Merk: Ikke bruk turbomunnstykket på skinntepper eller teppefrynser. Ikke hold munnstykket på samme sted når børsten roterer. Det kan skade teppet. Ikke før munnstykket over elektriske ledninger, og pass på å slå av støvsugeren umiddelbart etter bruk. Paras tulos Käytä suuttimia seuraavasti: Matot: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa kuvan mukaisessa asennossa (19). Kovat lattiat: Käytä yhdistelmäsuutinta vivun ollessa kuvan mukaisessa asennossa (20). Puulattiat: Käytä parkettisuutinta* (21). Tekstiilit ja verhoillut huonekalut: Käytä huonekalusuutinta* (22) sohvien, verhojen ja kevyiden kankaiden imuroimiseen. Pienennä tarvittaessa imutehoa. Ikkunoiden tai ovien karmit, kirjahyllyt jne.: Käytä pölyhuiskaa* (23). Ahtaat tilat, nurkat jne.: Käytä rakosuutinta* (24). Turbosuuttimen käyttö* 25/26 Turbosuutin on tehokas väline tiukkaan takertuneiden hahtuvien ja lemmikkien karvojen poistamiseen matoista ja kokolattiamatoista. Huomautus: Älä imuroi turbosuuttimella taljoja tai mattojen hapsuja. Älä pidä suutinta paikoillaan harjan pyöriessä, ettei matto vahingoitu. Älä siirrä suutinta virtajohtojen yli. Katkaise imurista virta välittömästi käytön jälkeen. Hvordan man opnår de bedste resultater Anvend mundstykkerne som følger: Tæpper: Brug kombinationsgulvmundstykket med omskifteren i stilling (19). Hårde gulve: Brug kombinationsgulvmundstykket med omskifteren i stilling (20). Trægulve: Brug parketmundstykket* (21). Polstrede møbler og stof: Brug polstermundstykket* (22) til sofaer, gardiner, tynde stoffer osv. Nedsæt eventuelt sugeeffekten. Rammer, bogreoler etc.: Brug fjerkosten* (23). Fuger, hjørner etc.: Brug fugemundstykket* (24). Brug af turbomundstykket* 25/26 Ideelt til at fjerne genstridige nullermænd og hunde/kattehår fra tæpper og væg-til-vægtæpper. Bemærk: Brug ikke turbomundstykket til skindtæpper eller tæppefrynser. Undgå at holde mundstykket stille, mens børsten roterer, da det kan beskadige tæppet. Kør ikke over elektriske ledninger med mundstykket, og husk at slukke støvsugeren umiddelbart efter brug

6 27 Tömning och rengöring av dammbehållare Dammbehållaren i CycloneXL måste tömmas när den är full. 27 Dra i spärrknappen på dammsugarens framsida. 28 Lyft ur dammbehållaren. 29 Öppna dammbehållarens lock genom att trycka på spärrknappen till höger. 30 Töm den över en soppåse. Sätt tillbaka dammbehållaren (31) och tryck på dess bakre sida tills den klickar på plats. 32 Då och då behöver dammbehållaren rengöras. Ta bort locken på båda sidor och skölj behållaren i vatten eller tvätta den i maskin. Ta bort partiklar som kan ha fastnat i konen. Tømme og rengjøre støvbeholderen CycloneXLs støvbeholder må tømmes når den er full. 27 Åpne frontdekselet på apparatet. 28 Løft støvbeholderen ut. 29 Åpne lokket på støvbeholderen ved å trykke på utløserknappen til høyre. 30 Tøm den over en søppelkurv. Sett støvbeholderen på plass igjen (31), og trykk på den bakre delen av beholderen til den klikker på plass. 32 Støvbeholderen må rengjøres av og til. Fjern lokkene i begge ender, og rengjør beholderen i vann eller i oppvaskmaskin. Fjern eventuelt partikler som sitter fast på kjeglen. Pölysäiliön tyhjentäminen ja puhdistaminen CycloneXL:n pölysäiliö tulee tyhjentää, kun se on täynnä. 27 Vedä imurin takaosassa olevaa vapautuspainiketta. 28 Nosta pölysäiliö pois imurista. 29 Avaa pölysäiliön kansi painamalla oikealla olevaa vapautuspainiketta. 30 Tyhjennä pölysäiliön sisältö roskakoriin. Pane pölysäiliö takaisin imuriin (31) ja paina säiliön takaosaa, kunnes säiliö napsahtaa paikalleen. 32 Pölysäiliö tulee puhdistaa aika ajoin. Irrota säiliön molemmissa päissä olevat kannet ja huuhtele säiliö vedellä tai pese se astianpesukoneessa. Irrota säiliöön mahdollisesti tarttuneet hiukkaset. Tømning og rengøring af støvbeholderen Støvbeholderen i CycloneXL skal tømmes, når den er fyldt. 27 Træk i udløseren bag på støvsugeren. 28 Løft støvbeholderen op. 29 Åbn støvbeholderens låg ved at trykke udløserknappen mod højre. 30 Tøm den i en papirkurv. Sæt støvbeholderen i støvsugeren igen (31), og tryk bag på beholderen, indtil den klikker på plads. 32 Rengør støvbeholderen jævnligt. Fjern lågene i begge ender, og skyl beholderen med vand, eller vask den i opvaskemaskinen. Fjern eventuelle partikler, der har sat sig fast i keglen

7 33 34 Rengöring av motorfilter och dammbehållarfilter CycloneXL har ett motorfilter och ett dammbehållarfilter som då och då bör rengöras. 33 Öppna luckan framtill och ta ut dammbehållaren. 34 Dammbehållarfilter: Ta bort filterhållaren från dammbehållaren och dra försiktigt ut det smutsiga dammbehållarfiltret från hållaren. 35 Motorfilter: Dra filtret uppåt så att det dras ut ur skåran. 36 Skölj filtren i ljummet vatten och låt dem torka. Sätt tillbaka de rena filtren. Sätt tillbaka dammbehållaren och stäng locket. Rengöring/byte av utblåsfilter* Det finns tre typer av utblåsfilter: Mikrofilter* (ref.nr. EF 17) Hepa H12* ej tvättbart (ref.nr. EF H12) Hepa H12* tvättbart (kan köpas som tillbehör, ref.nr. EF H12W) Filtrena måste alltid bytas ut mot nya och kan inte tvättas (förutom det tvättbara Hepa H12*). 37 Öppna luckan baktill och ta ut filtret. 38 Sätt i ett nytt filter och stäng locket. Rengjøre motorfilteret og støvbeholderfilteret CycloneXL har et motorfilter og et støvbeholderfilter som bør rengjøres av og til. 33 Åpne frontdekselet og løft ut støvbeholderen. 34 Støvbeholderfilter: Ta filterholderen av støvbeholderen, og dra det skitne støvbeholderfilteret forsiktig ut av holderen. 35 Motorfilter: Dra filteret oppover til det kommer ut av sporet. 36 Skyll filtrene i lunkent vann og la dem tørke. Sett på plass filtrene igjen. Sett på plass støvbeholderen og lukk lokket. Rengjøring/ utskifting av utløpsfilteret* Det er tre typer utløpsfiltre. Mikrofilter* (ref.nr. EF 17) Hepa H12*, ikke-vaskbart (ref.nr. EF H12) Hepa H12*, vaskbart (ekstrautstyr, ref.nr. EF H12W) Filtrene må alltid skiftes ut med nye og kan ikke vaskes (bortsett fra Hepa H12*, vaskbart). 37 Åpne bakdekselet og løft ut filteret. 38 Sett inn et nytt filter og lukk dekselet. Moottorin suodattimen ja pölysäiliön suodattimen puhdistaminen CycloneXL sisältää moottorin suodattimen ja pölysäiliön suodattimen, jotka tulee puhdistaa aika ajoin. 33 Avaa imurin etukansi ja vedä pölysäiliö irti. 34 Pölysäiliön suodatin: irrota suodattimen pidike pölysäiliöstä ja vedä likainen pölysäiliön suodatin varovasti pidikkeestä. 35 Moottorin suodatin: vedä suodatinta ylöspäin kunnes se irtoaa urasta. 36 Huuhdo suodattimet haalealla vedellä ja anna niiden kuivua. Aseta puhtaat suodattimet paikoilleen. Aseta pölysäiliö paikoilleen ja sulje kansi. Poistoilman suodattimen* puhdistaminen/ vaihtaminen Poistoilman suodattimia on kolmea eri tyyppiä: Mikrosuodatin* (Viite: nro EF 17) Hepa H12* kertakäyttöinen (Viite: nro EF H12) Hepa H12* pestävä (saatavana lisävarusteena, Viite: nro EF H12W) Suodattimet on aina korvattava uusilla, eikä niitä voi pestä (lukuun ottamatta pestävää Hepa H12* -suodatinta). 37 Avaa imurin takakansi ja irrota suodatin. 38 Aseta uusi suodatin paikoilleen ja sulje kansi. Rengøring af motorfilter og støvbeholderfilter CycloneXL har et motorfilter og et støvbeholderfilter, der skal renses en gang i mellem. 33 Åbn frontlåget, og løft støvbeholderen ud. 34 Støvbeholderens filter: Tag filterholderen ud af støvbeholderen og træk forsigtigt det snavsede støvbeholderfilter ud af holderen. 35 Motorfilter: Træk filtret opad, indtil det er fri af rillen. 36 Rengør filtrene i lunkent vand, og lad dem tørre. Sæt de rene filtre i igen. Sæt støvbeholderen på plads, og luk låget. Rengøring/udskiftning af udsugningsfiltret* Der er tre typer udblæsningsfilter: Micro filter* (Ref. No. EF 17) Hepa H12*, ikke vaskbart (ref. nr. EF H12) Hepa H12* washable (købes som tilbehør, Ref. No. EF H12W) Filtrene skal altid erstattes af nye og kan ikke vaskes (undtagen Hepa H12* washable). 37 Åbn låget bagpå, og løft filtret ud. 38 Sæt et nyt filter i, og luk dækslet

8 Rengöring av slang och munstycke Dammsugaren stannar automatiskt om munstycket, röret, slangen eller filtren blir igentäppta och när dammbehållaren är full. I så fall ska du dra ut sladden ur vägguttaget och låta dammsugaren svalna i minuter. Avlägsna det som sitter i vägen och/eller byt ut filtren, töm dammbehållaren samt starta dammsugaren igen. Rör och slangar 39 Rör och slang rensar du enklast med hjälp av rensband eller liknande. 40 Slanghandtaget kan tas bort från slangen om det behöver rengöras. 41 Det kan också gå att ta bort hindret genom att klämma på slangen. Var dock försiktig om det finns risk för att glas eller nålar har fastnat i slangen. Obs: Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks ej av dammsugarens serviceåtagande. Rengöring av matt/golvmunstycke 42 Kombimunstycket för golv bör rengöras ofta. 43* Tryck in respektive hjulnav och dra bort hjulen. Ta bort dammtussar, hårstrån och annat som kan ha fastnat. 44* Ta loss större föremål genom att ta bort kopplingsröret från munstycket. Rengjøre slangen og munnstykket Støvsugeren stopper automatisk hvis munnstykket, røret, slangen eller filtrene blir blokkert, og når støvbeholderen er full. I slike tilfeller må du trekke støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles i minutter. Ta vekk det som blokkerer og/eller skift ut filtrene, tøm støvbeholderen, og start støvsugeren igjen. Rør og slanger 39 Bruk en renselist eller lignende til å rense rørene og slangen. 40 Slangehåndtaket kan demonteres fra slangen ved behov for rengjøring. 41 Det kan også være mulig å fjerne blokkeringen i slangen ved å klemme på den. Men vær forsiktig i tilfelle blokkeringen er forårsaket av glass eller nåler som har satt seg fast i slangen. Merk: Garantien dekker ikke skade på slangen som følge av rengjøring. Rengjøre gulvmunnstykket 42 Rengjør kombimunnstykket regelmessig. 43* Trykk på hvert hjulnav, og dra av hjulene. Fjern støvdotter, hår eller annet som kan ha satt seg fast. 44* Du kan nå større gjenstander ved å fjerne tilkoblingsrøret fra munnstykket. Letkun ja suuttimen puhdistus Imuri pysähtyy automaattisesti, jos suuttimessa, putkessa, letkussa tai suodattimissa on tukkeuma ja kun pölysäiliö on täynnä. Kytke silloin imuri irti sähköverkosta ja anna sen jäähtyä minuuttia. Poista tukkeumat ja/tai vaihda suodattimet ja tyhjennä pölysäiliö ja käynnistä imuri sitten uudelleen. Putket ja letkut 39 Käytä puhdistusliinaa tai vastaavaa välinettä putkien ja letkun puhdistuksessa. 40 Voit tarvittaessa irrottaa imuriletkun kahvan letkusta helpottaaksesi puhdistusta. 41 Tukoksen poistaminen letkusta voi onnistua myös letkua puristelemalla. Ole kuitenkin varovainen, sillä tukoksessa voi olla teräviä esineitä, kuten lasia tai neuloja. Huomautus: Takuu ei kata letkun vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet letkun puhdistuksesta. Lattiasuuttimen puhdistus 42 Puhdista yhdistetty lattiasuutin riittävän usein. 43* Irrota pyörät yksitellen keskiöstä painamalla. Vedä pyörä irti. Poista pölypallot, karvat ja muut pyöriin takertuneet esineet. 44* Voit poistaa suuret esineet irrottamalla liitosputken suuttimesta. Rengøring af slange og mundstykke Støvsugeren stopper automatisk, hvis mundstykke, slange, rør eller filtre tilstoppes, og når støvbeholderen er fyldt. I det tilfælde skal der slukkes for strømmen i minutter, så støvsugeren kan køle af. Fjern blokeringen, og/eller udskift filtre, tøm støvbeholderen og start igen. Rør og slanger 39 Brug en gardinspiral eller tilsvarende til at rengøre rør og slange. 40 Slangehåndtag kan adskilles fra slangen, hvis rengøring er påkrævet. 41 Ofte er det muligt at fjerne en blokering i slangen ved at klemme den sammen. Pas på, hvis tilstopningen skyldes glas eller nåle, der har sat sig fast i slangen. Bemærk: Garantien dækker ikke skader på slangen, der er forårsaget af rengøring. Rengøring af gulvmundstykket 42 Rengør jævnligt kombinationsgulvmundstykket. 43* Tryk på hvert hjulnav og træk hjulene af. Fjern støvkugler, hår eller andet, der har sat sig fast. 44* Du kan nå større objekter ved at tage forbindelsesrøret af mundstykket

9 45 46a 46b Rengöring av turbomunstycke* 45* Ta bort munstycket från dammsugaren och avlägsna trådar som fastnat genom att klippa av dem med en sax. Använd slanghandtaget för att rengöra munstycket. 46a* Ta bort munstycket från dammsugarröret och avlägsna trådar som fastnat genom att klippa av dem med en sax. Använd slanghandtaget för att dammsuga munstycket. 46b* Om turbomunstycket slutar fungera öppnar du rengöringslocket och tar bort eventuella föremål som hindrar turbinen från att rotera fritt. Felsökning Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget. Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade. Kontrollera husets elsäkringar. Dammsugaren stannar Kontrollera om dammbehållaren är full. Töm den i så fall. Har det uppstått stopp i munstycke, rör eller slang? Är dammsugarens filter igensatta? Vatten har kommit in i dammsugaren Motorn måste bytas ut på ett auktoriserat Electrolux-servicecenter. Motorskador som orsakats av vatteninträngning täcks inte av dammsugarens serviceåtagande. Konsumentinformation Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i samband med olämplig användning eller vårdslös hantering av enheten. Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad person för att undvika fara. Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information finns på vår webbsida: Rengjøre turbomunnstykket* 45* Koble munnstykket fra støvsugerrøret, og fjern tråder osv. som er viklet inn, ved å klippe dem vekk med en saks. Bruk slangehåndtaket til å rengjøre munnstykket. 46a* Kople munnstykket fra støvsugerrøret og fjern sammenfiltrede tråder etc. ved å klippe dem bort med saks. Bruk slangehåndtaket til å rengjøre munnstykket. 46b* Hvis turbomunnstykket slutter å virke, åpner du rengjøringslokket og fjerner det som måtte hindre turbinen i å rotere fritt. Feilsøking Påse at ledningen er satt i stikkontakten. Påse at støpselet og ledningen ikke er skadet. Sjekk at ingen sikringer er gått. Støvsugeren stopper Sjekk om støvbeholderen er full. I så fall må du tømme det. Er munnstykket, røret eller slangen blokkert? Er filtrene blokkerte? Det har kommet vann i støvsugeren Du må skifte ut motoren på et autorisert Electroluxservicesenter. Skade på motoren som er forårsaket av vann, dekkes ikke av garantien. Forbrukerinformasjon Electrolux fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår på grunn av uvettig bruk av apparatet, eller på grunn av tukling med apparatet. Hvis nettledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Produktet er utformet med tanke på miljøet. Alle plastdeler er merket med tanke på resirkulering. Nærmere opplysninger finner du på vårt webområde: Turbosuuttimen puhdistus * 45* Irrota suutin putkesta ja poista suuttimeen kiertyneet langat tms. leikkaamalla ne pois saksilla. Puhdista suutin letkun kahvan avulla. 46a* Irrota suutin imurin putkesta ja poista suuttimeen kiertyneet langat tms. leikkaamalla ne pois saksilla. Käytä letkun kahvaa puhdistaaksesi suuttimen. 46b Jos turbosuodatin lakkaa toimimasta, avaa puhdistuskansi ja poista esineet, jotka estävät turbiinia pyörimästä vapaasti. Vianetsintä Tarkista, että johto on kiinnitettynä virtalähteeseen. Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vahingoittuneet. Tarkista sulakkeet. Pölynimuri pysähtyy Onko pölysäiliö täynnä? Tyhjennä pölysäiliö tarvittaessa. Onko suutin, putki tai letku tukossa? Ovatko suodattimet tukossa? Pölynimuriin on joutunut vettä Moottori täytyy vaihtaa valtuutetussa Volta-huoltoliikkeessä. Takuu ei kata kastunutta ja vaurioitunutta moottoria. Kuluttajaneuvonta Volta kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä muutoksista. Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa laitteen valmistajalla tai Voltan valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muun asiantuntevan henkilön on vaihdettava se. Tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkö-kohdat huomioon. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätysmerkillä. Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttaja-neuvonnastamme soittamalla numeroon (16 senttiä/min + pvm). Lisätietoja on Voltan kotisivulla osoitteessa Rengøring af turbomundstykket* 45 Tag mundstykket af støvsugerrøret, og fjern sammenfiltrede tråde o.l. ved at klippe dem af med en saks. Brug slangehåndtaget til at støvsuge mundstykket. 46a* Afmonter mundstykket fra støvsugerslangen, og fjern sammenfiltrede tråde etc. ved at klippe dem af med en saks. Anvend slangehåndtaget til at rengøre mundstykket. 46b* Åbn renselemmen, hvis turbomundstykket ikke fungerer, og fjern eventuelle genstande, der forhindrer, at turbinen roterer frit. Fejlfinding Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten. Kontroller, at stik og ledning ikke er beskadiget. Kontroller, om der er gået en sikring. Støvsugeren stopper Kontroller, om støvbeholderen er fyldt. Tøm den, hvis det er tilfældet. Er mundstykke, rør eller slange tilstoppet? Er filtrene tilstoppede? Der er kommet vand i støvsugeren Motoren skal udskiftes på et autoriseret Electrolux-servicecenter. Skader på motoren pga. vandindtrængen dækkes ikke af garantien. Forbrugerinformation Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for skader opstået pga. forkert brug eller manipulation af apparatet. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicecenter eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå ulykker. Ved designet at dette produkt er der taget hensyn til miljøet. Alle plasticdele er markeret med henblik på genbrug. Der er flere oplysninger på vores websted: www. electrolux.com Huolto ja varaosat Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät Voltan kotisivuilta osoitteesta tai soittamalla numeroon (16 senttiä/min + pvm). Mainitse soittaessasi tuotteen merkki sekä tuotteen arvokilvestä löytyvät tiedot: tuotteen malli (Model), tuotenumero (Prod.nr.) ja sarjanumero (Serial nr.)

10 Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. 19

11

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

+ * Depending on the model ACCESSORIES TILBEHØR

+ * Depending on the model ACCESSORIES TILBEHØR 1 GB N 1 2 Thank you for having chosen a Volta Ergoeasy vacuum cleaner. These Operating Instructions cover all Ergoeasy models. This means that with your specific model, some accessories/features may

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri 2000 W 1 2009 Biltema Nordic Services AB Dammsugare, 2000 W Generella säkerhetsinstruktioner Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används. Spara bruksanvisning

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK INSTRUKTIONSBOG VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är endast utformad och konstruerad för användning i HEMMET. Maskinen är inte en leksak. Låt inte barn leka med maskinen.

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

NEW oxy3systemtm indd 1 11/23/06 3:01:48 PM

NEW oxy3systemtm indd 1 11/23/06 3:01:48 PM NEW oxy3system TM 2192727-04.indd 1 11/23/06 3:01:48 PM Svenska Bruksanvisning 1 Tack för att du valt en Electrolux Oxygen + dammsugare. Den här manualen gäller för alla modeller av Oxygen +, vilket innebär

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

http://ikea-club.com.ua LUFTIG HW400

http://ikea-club.com.ua LUFTIG HW400 LUFTIG SE DK NO FI HW400 DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 DANSK 4 Innholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 7 Betjeningspanel 7 Rengøring og vedligeholdelse 7 Oplysninger

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Vigtigt! En normal opladning tager mellem 12 og 14 timer.

Vigtigt! En normal opladning tager mellem 12 og 14 timer. 240-110 DK Smart 2-i-1 støvsuger...2 SE Praktisk 2-i-1-dammsugare...5 NO Hendig 2-i-1 støvsuger...8 FI Käytännöllinen kaksiosainen pölynimuri...11 UK Handy two-in-one- vacuum cleaner...14 DE Praktischer

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

http://ikea-club.com.ua DATID HW570

http://ikea-club.com.ua DATID HW570 DATID DK NO FI SE HW570 DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 DANSK 4 Innholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 7 Betjeningspanel 7 Rengøring og vedligeholdelse 7 Oplysninger

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX RC 1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX RC 1500 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32

Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 658-022 DK SE NO FI UK DE Opvaskemaskine...2 Diskmaskin...8 Oppvaskmasksin...14 Astianpesukone...20 Dishwasher...26 Geschirrspülmaschine...32 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde

Detaljer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 NO F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 NORWEGIAN 20-27 4 SIKKERHET Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke dette

Detaljer

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning

Brukerhåndbok/ Brugsanvisning Forovervendt/fremadvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Up FIX BeSafe har utviklet dette sede med mye omtanke for å

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer