Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010"

Transkript

1 The association promotes project management professionalism in all types of projects The association has world-wide influence and recognition through its vast membership network IPMA SERTIFISERING - VÅREN 2010 Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! - sertifi sering etter IPMAs internasjonale standarder med 4 sertifi seringsnivåer Nivå A: Sertifi sert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifi sert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifi sert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse Norsk Forening for Prosjektledelse Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 IPMAs sertifiseringsordning i 4 nivåer Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) og Tekna Teknisknaturvitenskapelig forening sertifi serer prosjektledere i henhold til prosedyrer og innhold, som er utviklet og validert av IPMA International Project Management Association. Som sertifi sert prosjektleder vil du ha en internasjonalt anerkjent dokumentasjon på din kompetanse. Det samlede programmet omfatter 4 nivåer: Verktøy til kompetansevurdering På alle nivåer i sertifi seringsordningen benyttes kompendiet Kompetanse i prosjektledelse, alternativt Competencies in Project Management for Scandinavia, som gir oversikt over kompetanseområder for ledelse av prosjekter, og som også kandidaten benytter til egenvurdering av sin kompetanse. Ved kompetansevurdering skilles det mellom 3 grunnleggende kompetanseområder: ledelsesatferd, prosjektledererfaring og metodekompetanse. Kvalifi sert prosjektledelse betinger at alle tre områder er dekket og at det er synergi mellom de tre typer kompetanse. Dette avspeiles også i sertifi seringsordningens logo: Nivå A: Sertifi sert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifi sert Senior Prosjektleder Nivå C: Sertifi sert prosjektleder Ledelsesatferd Erfaringsanvendelse Metodeanvendelse Nivå D: Sertifi sert i prosjektledelse Formålet med nivådelingen er bl.a. å differensiere på kompetansenivåer, samt underbygge målrettet kompetanseutvikling og karrierevei innen prosjektledelse. Dette er en støtte både for den enkelte prosjektleder og for virksomheter hvor prosjektledelse er en stadig viktigere kompetanse. Sertifi sering på ett nivå forutsetter ikke at prosjektlederen har gjennomgått de underliggende sertifi seringsnivåene. I Norge tilbys IPMA sertifi sering på alle nivåene (D, C, B og A). På nivå D er det primært kandidatens kunnskap som evalueres. På nivåene C og B er det kandidatens kompetanse til å lede et prosjekt som evalueres. Herunder evalueres kandidatens evne til å anvende kunnskap og erfaring på en hensiktsmessig måte. Kompetanse i prosjektledelse er på 167 sider og inneholder også en CD med skjemaer for egenvurdering. Kompendiet kan også anvendes til intern evaluering og kompetanseutvikling i en organisasjon. Utbredelse av IPMA sertifiseringen IPMA s 4 nivåers sertifi seringsordning er foreløpig tatt i bruk i mer enn 35 land. På niva A er det kandidatens kompetanse til å lede en virksomhets prosjektprogram/prosjektfortefølge som evalueres. På alle nivåer foretas det periodisk re-sertifi sering. Prosjektleder sender inn en orientering om hvordan kompetansen i prosjektledelse er vedlikeholdt og videreutviklet. Nivåene C, B og A er delt i 2 hovedtrinn. Bedømmelse av kandidatene foretas av to kompetente assessorer etter hvert hovedtrinn i henhold til gitte prosedyrer og evalueringsmetoder. Nivå A sertifi sering tilbys i samarbeid med NFP s søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige. A-sertifi seringen gjennomføres i utgangspunktet på engelsk, men den enkelte kandidat kan velge et skandinavisk språk for rapportskriving så vel som muntlig eksaminering. Det samlede antall IPMA-sertifi serte ved utgangen av 2008 var ca på verdensbasis. 2

3 Norsk Forening for Prosjektledelse Sertifisering gir kompetanseløft og økt selvinnsikt Gjennom sertifi seringen får kandidaten dokumentert sin kompetanse i prosjektledelse, samt får støtte til å videreutvikle sin kompetanse, og dermed bli en enda bedre prosjektleder. Sertifi seringen gir fordeler både for virksomheten og den enkelte prosjektleder. Prosjektledere som gjennomgår en sertifi sering får i tillegg til en dokumentasjon av sin kompetanse, også vist evne og vilje til en ekstra innsats. For virksomheten:» Dokumenterer overfor markedet at organisasjonen har kvalifi serte prosjektledere» Stimulerer det faglige miljø for profesjonell prosjektledelse og en stadig høyning av kompetansenivået» Synliggjør karriereveien for prosjektledere i organisasjonen» Gir et middel til å sikre at prosjektledelsen ligger i kvalifi serte hender også ved nyansettelse av prosjektledere For prosjektlederen:» Dokumenterer kunnskap og erfaring» Høyner kompetansenivået, idet deltagelse i sertifi seringsprosessen i seg selv gir nyttig læring» Gir feedback på områder hvor ytterligere læring vil være nyttig» Gir struktur til den personlige utviklingen som prosjektleder Informasjon om sertifiseringsordningen Arrangøren holder korte orienteringsmøter om sertifi seringsordningen, både som åpne og som bedriftsinterne møter. Det er planlagt åpne orienteringsmøter i Oslo og Kristiansand. Kunngjøring vil skje løpende på Brukere av IPMA sertifiseringen IPMA sertifi seringen i Norge ble startet opp høsten Blant andre har følgende organisasjoner sertifi sert prosjektledere etter denne ordningen» TietoEnator AS» Holte Consulting AS» DnB NOR IT AS» Dovre International AS» Ericsson AS» ErgoGroup» Hydro Production Partner» IFS Norge AS» Stradec AS» Skattedirektoratet» Sykehuset i Vestfold HF» Direktoratet for Naturforvaltning» ProVerd AS» Simrad Optronics AS» Finnfjord Smelteverk AS» Kongsberg Defence & Aerospace AS» Rail-X AS» Jernbaneverket Utbygging» Politiets data- og materialtjeneste» Norske Skogindustrier ASA» Magtech» Byggpro AS» FMC Kongsberg Subsea» Sarpsborg kommune Kompetanse i prosjektledelse Kompetanse i prosjektledelse Norsk grunnlag for kompetanseevaluering Etter påmeldingen får kandidaten tilsendt Kompetanse i prosjektledelse. Denne publikasjonen omfatter retningslinjer og skjemaer for evaluering av kompetanse i prosjektledelse. Den danner basis for sertifisering av prosjektledere Norsk i henhold til grunnlag International Project Management Associations (IPMA s) sertifiseringsordning. Den kan også anvendes for egenvurdering av kompetanse som forberedelse til kompetansebygging for kompetanseevaluering eller som ledd i en samlet prosess i virksomheten til videreutvikling av medarbeidernes kompetanse i prosjektledelse Som indikert i illustrasjonen på forsiden krever kompetanse National i prosjektledelse Competence en kombinasjon Baseline av ledelsesatferd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse. En nyansert evaluering av prosjektledelseskompetansen tansen oppnås ved å gjennomføre en egenvurdering innen hvert av de tre kompetanseområdene: ene: Erfaringsanvendelse Først utarbeides en beskrivelse av egen erfaringsanvendelse med kort karakteristikk av egne prosjekter og egen prosjektledelse, samt spesifisering av viktige erfaringer høstet ved å lede prosjekter. Metodeanvendelseeanvendelse Som neste trinn foretas en vurdering av egne metodeanvendelser, hvor metode oppfattes tes i en bred betydning og omfatter både tankegang, modeller, prosesser, prosedyrer og verktøy. Metodeanvendelse karakteriseres på Ledelses- en 10 trinns skala for både kunnskap og erfaring innen 34 utvalgte elementer ved atferd prosjektledelse. Ledelsesatferdesatferd Som tredje trinn foretas vurdering av egen ledelsesatferd på en 10 trinns skala. Vurderingen skjer i forhold til 10 former for utvist t atferd, som er essensielle for effektiv prosjektledelse, og som avspeiler både personlige holdninger og det inntrykk k andre får av utvist atferd Erfaringsanvendelsanvendelse Metode- De nevnte kompetanseområder eområder overlapper hverandre i en viss grad. Således er evnen til å kombinere de tre kompetanseområder en forutsetning for å oppnå et godt resultat som prosjektleder. Åpne orienteringsmøter Oslo Kristiansand Påmelding via Eventuelle andre informasjonsmøter vil bli bekjentgjort på 3

4 Uttalelser fra sertifiserte prosjektledere i Norge Skattedirektoratet Per Olav Stenseth, Prosjektleder En dyktig prosjektleder er ofte det som skiller mellom suksess og manglende sådan i kritiske prosjekt. Dette innebærer bl.a. forståelse for og evne til å avgjøre hvilke oppgaver som ligger innenfor prosjektleders eget avgjørelsesrom, og hva som bør eller skal tas opp i overordnet forum. Prosjektledere må være i stand til å vurdere situasjoner i forhold til egne eller andres erfaringer, ha et indre kompass som viser om man er på rett vei, og en referanseramme for mulige veivalg fremover mot målet. I Skattedirektoratet har vi funnet IPMA-sertifi sering som en svært hensiktsmessig metode for å verifi sere og dokumentere disse nødvendige kompetanseområdene. IPMA-sertifi sering gir den enkelte prosjektleder en sjekkliste for hvilke kompetanseområder som er nødvendige, dokumenterer faktisk erfaring og utøvelse av prosjektlederoppgaver. Det at sertifi seringen er inndelt i fi re nivåer gir rom for mer presis plassering mot hvor en prosjektleder er i karrieren, og en mulighet for å vise progresjon over tid ved å ta fl ere og mer krevende sertifi seringer. For oss har bruken av IPMA-sertifi seringer falt meget godt ut. VingCard a.s Ole Christian Albert, Project Manager Jeg har lest mange bøker og deltatt i fl ere kurs om prosjektledelse. Men ingen av disse har gitt meg en selvinnsikt om mine evner som prosjektleder som sertifi seringsmodellen til IPMA. I en guidet tur gjennom mine prosjektledererfaringer og metode- og atferdskompetanser har jeg fått en god oversikt over mine sterke og svake sider. Sertifi seringsprosessen er spennende og selvforsterkende engasjerende, den gir selvtillit og jeg har fått klarlagt hva jeg bør jobbe med for å bli en bedre prosjektleder. Sertifi seringen kommer også VingCard til gode; som ledd i prosessen har jeg gjort en grundig analyse av fl ere av våre tidligere prosjekter, og konklusjonene vil vi implementere i modeller og rutiner for å sikre en forbedret gjennomføring av kommende prosjekter. Videre har sparring og diskusjoner med kolleger i forbindelse med sertifi seringen gitt høy fokus og forbedret forståelse for prosjektledelsesfaget generelt. TietoEnator AS Einar Holm-Johnsen, Prosjektleder Som prosjektleder og avdelingsleder for prosjektledere har jeg sett behovet for å kunne kontrollere, dokumentere og forbedre min egen og mine kollegers kompetanse innen prosjektledelse. Etter å ha vurdert alternative muligheter valgte jeg å satse på sertifi sering som prosjektleder i henhold til IPMA. IPMAs sertifi seringsprosess tvinger deg til å tenke gjennom dine erfaringer og beste praksis og holde dette opp mot en anerkjent og veldokumentert prosjektmodell. Sertifi seringsprosessen er en slags SWOT-analyse som synliggjør dine styrker og svakheter som prosjektleder og derved gir deg tilbakemelding for egen kompetanseheving. Etter å ha gjennomført min egen sertifi sering har TietoEnator innført IPMA sertifi sering som en vesentlig del av prosjektledernes avtalte kompetanseutvikling. Sertifi serte prosjektledere er viktig i markedsmessig sammenheng og ikke minst et viktig bidrag til vår leveranseevne. 4

5 Nivå D Sertifisert i prosjektledelse For å bli sertifi sert på nivå D kreves at kandidaten innehar kunnskap om prosjektledelse som spenner fra et bredt spekter av metoder og former for utvist atferd, til anvendelse av kompetansen ved ledelse av mindre komplekse prosjekter. Kompetanseelementer Prosjektledererfaring Det anbefales minst 12 måneders erfaring som prosjektleder av ikke-komplekse prosjekter, eller som prosjektdeltager i større prosjekter. Metodekompetanse Har kunnskap om og kan teoretisk bruke metoder og verktøy til løpende prosjektoppgaver. Har dessuten kjennskap til å planlegge prosjektledelse og å samordne prosjekter på virksomhetsnivå. Dette gjelder de 4 kompetanseområder:» Planlegge og evaluere prosjektledelse» Organisere prosjektets ledelsesfaser» Utføre overordnet prosjektledelse» Utføre løpende prosjektledelse Ledelsesatferd Har innsikt i de former for atferd som det er hensiktsmessig å utvise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, framdrift og samarbeid i prosjekter:» Integrere prosjektprosessen» Påvirke prosjektframdriften» Stimulere prosjektsamarbeidet Sertifiseringsforløpet Sertifi seringsprosessen består av:» Trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad» Trinn 2: Trinn 2: Skriftlig prøve og vurdering Bedømmelsen foretas av minst to assessorer basert på CV, egenvurdering og eksamen. Som ledd i sertifi seringsprosessen mottar deltagerne boken Kompetanse i prosjektledelse på forhånd. Sertifiseringsprosedyre for nivå D Trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg. Introduksjonsseminar I Kristiansand: 01. mars 2010 I Oslo: 01. mars 2010 Begge steder Gjennomgang av sertifi seringsprosessen, kandidatens arbeidsoppgaver og veiledning i anvendelse av Kompetanse i prosjektledelse. Utarbeide egenvurdering, CV og søknad Utarbeide CV og spesifi sere prosjekterfaring, egenvurdering av metode- og atferdskompetanse. Innsats ca. 1 uke. Innleveres innen 30. mars Trinn 2: Skriftlig prøve og evaluering Skriftlig prøve 08. april 2010 kl Ingen hjelpemidler. Informasjon om utfallet innen 30. april Sertifikatet ettersendes. Assessorevaluering Utfallet av assessorvurderingen sendes kandidaten. Resertifisering Ajourført egenvurdering, spesifisering av kompetanseutvikling, og eventuell eksaminering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifi sering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifi seringen kan også omfatte ny eksaminering. Alternativt kan man fortsette med sertifi sering på nivå C eller B. Ola Nordmann Association of 5

6 Nivå C Sertifisert prosjektleder For å bli sertifi sert på nivå C kreves det at kandidaten er kompetent til å lede mindre komplekse prosjekter, og assistere prosjektleder i komplekse prosjekter innen alle områder som omfatter ledelse av prosjekter. Herunder inngår å kunne lede en større gruppe av prosjektdeltakere, og/eller fungere som leder av en delprosjektgruppe i et komplekst prosjekt. Kompetanseelementer Prosjektledererfaring Sertifi sering på nivå C krever minst 36 måneders erfaring som prosjektleder, med en kompleksitets-grad på minst 2 (Kompleksitetsgraden er defi nert i boken Kompetanse i prosjektledelse). Erfaringene som beskrives bør høyst gå 10 år tilbake i tid, med mindre særlige forhold gjør seg gjeldende. Prosjektledelse må være gjennomført med ansvar for alle ledelsesområder, og man må ha oppnådd gode resultater. Kandidaten må videre ha erfaring fra ledelse av alle prosjektfaser - fra idé til resultatet er innarbeidet. Metodekompetanse Har forståelse for, og kan anvende, et spekter av metoder og verktøy. Har praktisert hver av disse i samspill med andre, og i fl ere prosjekter, men mindre komplekse situasjoner, innen de fem kompetanse-områder på metodesiden: Sertifiseringsforløpet Sertifi seringsprosessen består av fi re trinn:» Trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad» Trinn 2: Skriftlig prøve og første vurdering» Trinn 3: Planleggingsseminar (Workshop)» Trinn 4: Eksaminering og evaluering Første bedømmelsen foretas av to assessorer etter den skriftlige prøven og er basert på CV, egenvurdering og prøven. Den andre bedømmelsen foretas etter planleggingssesjonen og eksamineringen. Viser det seg under egenvurderingen at kandidatens kompetanse svarer bedre til nivå B, kan kandidaten skifte over til dette nivået mot at kandidaten går opp til skriftlig eksamen på dette nivået. Tilsvarende kan kandidaten skifte til D-nivået. Under sertifi seringsforløpet kan kandidaten utsette videre deltagelse i prosessen én gang i et halvt år mot å betale et administrasjonsgebyr. Ytterligere utsettelse krever ny påmelding.» Planlegge og evaluere prosjektledelse» Organisere prosjektets ledelsesfaser» Utføre overordnet prosjektledelse» Utføre løpende prosjektledelse» Kjennskap til å lede virksomhetens prosjektprosesser Ledelsesatferd Har innsikt i de former for atferd som det er hensiktsmessig å vise som prosjektleder, for å fremme integrasjon, framdrift og samarbeid i prosjekter også under delvis vanskelige vilkår:» Integrere prosjektprosessen» Påvirke prosjektframdriften» Stimulere prosjektsamarbeidet 6

7 Sertifiseringsprosedyre for nivå C Trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg Introduksjonsseminar I Kristiansand: 01. mars 2010 I Oslo: 01. mars 2010 Begge steder Gjennomgang av sertifi seringsprosessen, kandidatens arbeidsoppgaver og veiledning i anvendelse av Kompetanse i prosjektledelse. Utarbeide egenvurdering, CV og søknad Utarbeide CV og spesifi sere prosjektledererfaring, egenvurdering av metode- og ledelsesatferd. Innsats ca. 1 uke. Innleveres innen 30. mars Trinn 2: Skriftlig prøve og første vurdering Skriftlig prøve 08. april 2010 kl Ingen hjelpemidler. Første assessorvurdering Assessorer bedømmer den skriftlige eksamen, samt egenvurderingen og CV. Beskjed om utfallet innen 30. april Trinn 3: Planleggingsseminar (Workshop)* Workshop 09. juni 2010 kl Deltagerne blir delt i grupper på 4 6 personer. De får et prosjekt case som skal planlegges. Hjelpemidler er tillatt. Resultatene av arbeidet presenteres i plenum, i dialog med assessorene. Trinn 4: Eksaminering og evaluering* Eksaminering 10. juni 2010 kl Eksamineringen av hver kandidat vil ta ca. 1 time. Tidspunkt for den enkelte kandidat avtales nærmere. Avsluttende assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, planleggingssesjonen så vel som eksamineringen. Sertifi kat ettersendes Gyldighet 5 år Informasjon om utfallet innen 18. juni Resertifisering Ajourført egenvurdering, spesifisering av kompetanseutvikling, og eventuell eksaminering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifi sering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifi seringen kan også omfatte ny eksaminering. Alternativt kan man fortsette med sertifi sering på nivå B. Kari Nordmann Normann Association of * Det gjennomføres workshop og eksaminering lokalt under forutsetning av at det er minst 6 kandidater lokalt. I motsatt fall vil workshop og eksaminering foregå i Oslo. 7

8 Nivå B Sertifisert senior prosjektleder For å bli sertifi sert på nivå B kreves det at kandidaten er kompetent til å lede komplekse prosjekter. Kandidaten må kunne lede et prosjekt med mange sammenhengende delsystemer/elementer og relasjoner, med fl ere virksomheter og/eller organisasjoner og med multidisipline prosjektmiljøer. Kompetanseelementer Prosjektledererfaring Sertifi sering på nivå B krever minst 60 måneders erfaring som prosjektleder. De 60 månedene erfaring bør høyst gå 10 år tilbake i tid, med mindre særlige forhold gjør seg gjeldende. Prosjektledelse må være gjennomført med ansvar for alle ledelsesområder, og man må ha oppnådd gode resultater. Kandidaten må videre ha erfaring fra ledelse av alle prosjektfaser - fra idé til resultatet er innarbeidet. Metodekompetanse Kandidaten må ha solid forståelse for, og kan anvende, fl ere varianter av metoder og verktøy i komplekse situasjoner, herunder vurdere og kombinere varianter, innen de fem kompetanseområder på metodesiden: Sertifiseringsforløpet Sertifi seringsprosessen består av fi re trinn:» Trinn 1: Egenvurdering, CV og søknad» Trinn 2: Skriftlig prøve og første vurdering» Trinn 3: Utarbeidelse av prosjektrapport» Trinn 4: Eksaminering og evaluering Bedømmelsen foretas av to assessorer hvorav en skal ha erfaring fra kandidatens bransje. Første bedømmelsen foretas baseres på CV, egenvurdering og skriftlig eksamen. Den andre bedømmelsen foretas etter at prosjektrapporten og eksamineringen er evaluert. Viser det seg under egenvurderingen at kandidatens kompetanse svarer bedre til nivå C, kan kandidaten melde overgang til dette nivået i samme runde. Under sertifi seringsforløpet kan kandidaten utsette videre deltagelse i prosessen én gang i et halvt år mot å betale et administrasjonsgebyr. Ytterligere utsettelse krever ny påmelding.» Planlegge og evaluere prosjektledelse» Organisere prosjektets ledelsesfaser» Utføre overordnet prosjektledelse» Utføre løpende prosjektledelse» Kjennskap til å lede virksomhetens prosjektprosesser Ledelsesatferd Har innsikt i, og utviser ofte, på fl ere måter en hensiktsmessig ledelsesatferd, selv under vanskelige vilkår med motstand. Kandidaten må videre ha refl ektert over egen atferd og foretatt forbedringer. Dette gjelder ledelsesatferd som fremmer prosjektet på tre måter:» Integrere prosjektprosessen» Påvirke prosjektframdriften» Stimulere prosjektsamarbeidet 8

9 Sertifiseringsprosedyre for nivå B Trinn 1 Egenvurdering, CV og søknad Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg Introduksjonsseminar I Kristiansand: 01. mars 2010 I Oslo: 01. mars 2010 Begge steder Gjennomgang av sertifi seringsprosessen, kandidatens arbeidsoppgaver og veiledning i anvendelse av Kompetanse i prosjektledelse. Utarbeide egenvurdering, CV og søknad Utarbeide CV og spesifi sere prosjektledererfaring, egenvurdering av metode- og ledelsesatferd. Innsats ca. 1 uke. Innleveres innen 30. mars Trinn 2 Skriftlig prøve og første vurdering Skriftlig prøve 08. april 2010 kl Ingen hjelpemidler. Første assessorvurdering Assessorer bedømmer egenvurdering, prosjektforslag og den skriftlige prøven. Beskjed om utfallet innen 30. april Trinn 3 Utarbeidelse av prosjektledelsesrapport Utarbeide prosjektledelsesrapport Utarbeide prosjektledelsesrapport med beskrivelse av prosjektet, prosjektledelsen, samt vurdering av ledelsesinnsatsen. Arbeidsinnsats ca. 1 til 2 uker, men dette vil være individuelt. Innleveres innen 02. juni Trinn 4 Eksaminering og evaluering* Eksaminering 17. og 18. juni 2010 kl Eksamineringen av hver kandidat vil ta ca. 2 timer, hvor både det skriftlige materialet og eksamineringsresultatet vurderes. Tidspunkt for hver kandidat avtales nærmere. Avsluttende assessorvurdering Assessorene foretar en samlet vurdering av skriftlig prøve, egenvurdering, prosjektrapporten så vel som eksamineringen. Sertifi kat ettersendes Gyldighet 5 år. Informasjon om utfallet innen 24. juni Resertifisering Ajourføring av egenvurdering, spesifisering av kompetanseutvikling, og eventuell eksaminering Etter fem år sendes det inn ajourført egenvurdering, sammen med spesifi sering av gjennomført og planlagt utvikling av prosjektledelseskompetanse. Resertifi seringen kan også omfatte ny eksaminering. Resertifi seringen kan også omfatte ny eksaminering. Kari Normann Association of * Det gjennomføres workshop og eksaminering lokalt under forutsetning av at det er minst 6 kandidater lokalt. I motsatt fall vil workshop og eksaminering foregå i Oslo. 9

10 Nivå A Sertifisert prosjektdirektør 10 For å bli IPMA sertifi sert på nivå A er de overordnede kravene at kandidaten har kompetanse til å lede en virksomhetsprosess. Dette omfatter to typer situasjoner:» Ledelse av en virksomhets komplekse prosjektportefølje, som omfatter prosjekter av ulik kompleksitet» Ledelse av komplekse prosjektprogrammer, som omfatter ulike prosjektertyper For å fylle disse funksjonene må kandidaten ha kompetanse til å:» bidra til strategisk ledelse, inklusive forslag til virksomhetsledelsen» lede virksomhetens støttefunksjoner for ledelse av prosjekter, prosjektprogrammer, prosjektporteføljer» lede prosesser for program og prosjektledelse som inkluderer kompetansebygging i virksomheten Videre skal kandidaten være kompetent til overordnet ledelse av prosjekter. Sertifiseringsforløpet Sertifi seringsprosessen består av tre trinn:» Trinn 1: Søknad, CV, egenvurdering og skriftlig prøve, samt assessorenes første evaluering» Trinn 2: 360º feedback og en case rapport.» Trinn 3: Samling for evaluering av et virksomhets case, muntlig eksaminering og endelig bedømmelse Bedømmelsen på nivå A foretas av to assessorer den ene med erfaring fra kandidatens bransje Bedømmelsen i trinn1 er basert på CV, egenvurdering, skriftlig prøve, samt referanser. Om kandidaten under utarbeidelse av egenvurderingen fi nner at kompetansen svarer bedre til kravene på nivå B enn på nivå A, kan kandidaten uten ekstra kostnad melde seg på første runde med sertifi sering på nivå B. Sertifi sering på nivå A gjennomføres i et samarbeid mellom de danske og svenske søsterorganisasjonene. I utgangspunktet foregår sertifi seringen på engelsk, men den enkelte kandidat kan velge et skandinavisk språk for rapportskriving så vel som for muntlig eksaminering. Etter 5 år gjennomføres re-sertifi sering. Se neste side. Kompetansekrav Erfaring Det kreves omfattende erfaring fra ledelse av virksomheters prosjektprosesser minimum 60 månedsverk involvering i ledelse av prosjektporteføljer og/eller programmer. Kandidaten skal ha vært:» Leder av komplekse prosjektporteføljer og/eller komplekse programmer i minimum 36 måneder» Involvert i ledelse av komplekse prosjektporteføljer og/eller komplekse programmer og/eller håndtering av prosjektorienterte ledelsesfunksjoner i de resterende måneder opp til 60 måneder De 60 måneders erfaring bør helst ikke gå mer enn 12 år tilbake i tid med mindre spesielle forhold gjør seg gjeldende. Program-/porteføljeledelse skal være utført med ansvar for alle ledelsesområder og med et godt resultat. Kandidaten skal også ha minst to års erfaring fra ledelse av prosjekter. Metodekompetanse Kandidaten skal ha en solid og bred forståelse av atskillige metoder/verktøy innen de enkelte del kompetanser under NCB ens metodeelementer, samt evnen til å anvende disse i komplekse situasjoner, herunder å vurdere og velge beste løsning. Dette gjelder følgende seks elementer for ledelse av virksomhetsprosesser:» Karakterisere virksomhetens prosjektprosesser» Håndtere strategiske ledelsesprosesser» Håndtere virksomhetens prosjektledelsesfunksjoner» Håndtere ledelse av prosjektporteføljer» Håndtere ledelse av prosjektprogram» Utvikle profesjonalisme innen prosjektledelse Dette omfatter også følgende kompetanseområder for prosjektledelse:» Planlegge og evaluere prosjektledelse» Håndtere prosjektets ledelsesfaser» Utføre overordnet prosjektledelse Ledelsesatferd Kandidaten bør være bevisst på og ofte utvise en hensiktsmessig ledelsesatferd, også i vanskelige situasjoner. Bør videre refl ektere over egen ledelsesatferd og foreta justeringer. Dette omfatter atferd som fremmer prosjekter, porteføljer og programmer på tre måter:» Integrere prosjektprosessen» Påvirke prosjektfremdriften» Stimulere prosjektsamarbeidet

11 Sertifiseringsprosedyre for nivå A Trinn 1 Søknad, CV og egenvurdering Forberedelse Selvstudium etter eget behov og valg. Introduksjonsseminar I Oslo / Stockholm / København 27. april 2010, avhengig av deltakelsen fra det enkelte land. Gjennomgang av sertifi seringsprosessen, kandidatenes arbeidsoppgaver, samt veiledning i anvendelse av Kompetanse i prosjektledelse / Competencies in Project Management. Søknad, CV og egenvurdering Utarbeide søknad, CV og egenvurdering av metode- og atferdskompetanse. Levere caseforslag. Innsats ca. 1 ukeverk. Innlevering innen 10. juni Skriftlig prøve 14. juni 2010 Ingen hjelpemidler. Første assessorvurdering Assessorene bedømmer egenvurdering, caseforslag og den skriftlige prøven. Beskjed om utfallet innen 05. juli Trinn feedback og Caserapport 360 feedback på atferd Fem personer som kjenner kandidatens ledelsesatferd Kandidaten får link og passord fra sekretariatet. Utarbeide caserapport Beskrive virksomheten(e) og fi re cases om ledelse av virksomhetenes prosjektprosesser. Innsats ca. 1 ukeverk. Innlevering av caserapport innen 06. september Trinn 3 Case seminar og eksaminering Rapportvurdering Assessorene evaluerer caserapporten sammen med evalueringen fra trinn1. Virksomhetscase I Oslo / Stockholm / København 05. oktober 2010, avhengig av deltakelsen fra det enkelte land. 2 timers behandling av utfordringer i en prosjektbasert virksomhet. Muntlig eksaminering I Oslo / Stockholm / København 05. oktober timers muntlig eksaminering både skriftlig materiale og eksamineringen vurderes. Assessorevaluering Assessorene sammenfatter bedømmelsene av alle Trinnene, inklusiv muntlig eksaminering. Sertifi katets gyldighet: 5 år. Resertifisering Etter fem år inviterer sertifi seringsorganisasjonen til resertifi sering. Kari Normann Association of 11

12 Henvendelser og påmelding IPMA sertifisering Praktiske opplysninger Spørsmål om ordningen kan rettes til Knut M. Heier på telefon / , eller e-post Sertifiseringsavgift Avgiftene for de 4 nivåene er som angitt nedenfor. Medlemmer Ikke medlemmer Nivå D Nivå C Nivå B Nivå A Underkjent kompetanse Dersom en kandidats kompetanse blir underkjent, at kandidaten ikke fyller IPMAs krav til sertifi sering på det aktuelle nivå, etter den skriftlige prøven, vil 50% av avgiften bli refundert for nivå C, B og A. Dersom kravene til underliggende nivå er oppfylt kan kandidaten alternativt velge å fortsette på dette nivået. Meldingen fra assessorene vil i så fall innhold informasjon om dette. Utsettelse Ønsker en kandidat å utsette sin deltakelse i sertifi seringsprosessen til neste sertifi seringsrunde, sender kandidaten beskjed om dette. Kandidaten må selv sørge for ny påmelding. Re-sertifisering Vederlaget for re-sertifi sering etter 5 år utgjør 25% av sertifi seringsavgiften for opprinnelig sertifi sering. Påmelding Påmelding til åpne orienteringsmøter og påmelding til sertifi sering skjer til:» NFP websider eller» Teknas websider De åpne orienteringsmøtene er gratis. Frist for påmelding Frist for påmelding på nivå D, C og B er: 5. februar For nivå A er påmeldingsfristen: 27. mars Avmelding Ved avmelding frem til 1 uke etter Introduksjonsseminaret refunderes 75% av sertifi seringsavgiften. Ved avmelding fra 1 uke etter introduksjonsseminaret Og frem til 1 uke etter skriftlig prøve refunderes 50% av sertifi seringsavgiften. Produksjon: Dingrafi ker Trykk: Follotrykk as

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer