RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS"

Transkript

1 RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS

2 Hovedtall Første kvartal 2011 Driftsresultat før skatt på 36 millioner kroner for første kvartal, mot et driftsresultat før skatt på 17 millioner kroner for samme periode i I Driftsresultatet for 2011 er det inkludert 16,3 millioner kroner som skyldes implementeringseffekter knyttet til anvendelse av den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS). Samlet bokført utlån på millioner kroner ved utgangen av første kvartal, en økning på henholdsvis 5,9 prosent siden årsskiftet og 31,5 prosent siste år. Samlet bokført innlån på millioner kroner ved utgangen av første kvartal, en reduksjon på 0,2 prosent siden årsskiftet og en økning på 6,4 prosent siste år. Netto renteinntekter i første kvartal på 58,1 millioner kroner, sammenlignet med 45,5 millioner kroner for samme periode i Kapitaldekning på 11,8 prosent ved utgangen av første kvartal, mot 12,4 prosent ved årsskiftet og 10,3 prosent ved utgangen av første kvartal Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Det er ikke foretatt full eller begrenset ekstern revisjon av kvartalsberetning og kvartalsregnskap. Side 2 av 21

3 Rapport for første kvartal 2011 Innledning Terra BoligKreditts viktigste formål er å dekke en vesentlig andel av fundingbehovet til aksjonærbankene i Terra-Gruppen ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Veksten i selskapets utlånsportefølje i første kvartal 2011 viser at sparebankene og OBOS viderefører trenden fra de senere år, og i økende grad benytter Terra BoligKreditt som avlastning for egen funding. Ved utgangen av rapporteringsperioden har Terra BoligKreditt en samlet utlånsportefølje på millioner kroner, som er en økning på henholdsvis millioner (5,9 prosent) siden årsskiftet og millioner (31,5 prosent) sammenlignet med samme tidspunkt for ett år siden. Kvartalsresultatet før skatt er på 36 millioner kroner, som er en bedring sammenlignet med 17 millioner kroner for samme periode i Den positive utvikling i driftsresultatet er i hovedsak knyttet til økt rentenetto for selskapets utlåns- og innlånsvirksomhet, samt 16,3 millioner kroner som skyldes implementeringseffekter knyttet til anvendelse av den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS). I driftsresultatet inngår også 0,4 millioner kroner i realiserte gevinster ved omsetning av verdipapirer. Ved utgangen av første kvartal 2011 har selskapet bokførte innlån på til sammen millioner kroner. For å sikre en god tilgang av likviditet har selskapet som mål å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale finansmarked. Av selskapets innlån er millioner kroner utstedt i det norske markedet og millioner kroner i Euromarkedet og i Sveits. Resultatregnskap for første kvartal Inntekter Selskapets totale renteinntekter i første kvartal utgjorde 308,3 millioner kroner, sammenlignet med 211,9 for tilsvarende periode i Økningen i renteinntektene skyldes en betydelig økning i selskapets utlånsportefølje. Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde i første kvartal 58,1 millioner kroner, sammenlignet med 45,5 millioner kroner for tilsvarende periode i Bedringen i netto renteinntekter skyldes i hovedsak veksten i selskapets utlånsportefølje, samt at overskuddslikviditeten i første kvartal har vært holdt på et lavere nivå. Sistnevnte har medført en redusert likviditetskostnad og en bedret driftsmargin i første kvartal. Balanse og likviditet Balanse Eiendelene i selskapets balanse utgjorde millioner kroner ved utgangen av første kvartal, en økning fra millioner kroner ett år tidligere. Netto utlån til kunder har siste år økt med millioner kroner eller 31,6 prosent. Side 3 av 21

4 Innlån Selskapets samlede bokførte innlån utgjorde millioner kroner ved utgangen av første kvartal, som er en økning på millioner kroner eller 6,4 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i Tabellen nedenfor viser fordelingen av selskapets innlån i ulike instrumenter. Beløp i millioner kroner Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjonsinnlån fra Staten Andre obligasjonsinnlån Sertifikater/kortsiktige låneopptak Ansvarlig lånekapital Sum innlån Likviditet Ved utgangen av første kvartal har Terra BoligKreditt en samlet tilgjengelig likviditet på millioner kroner. Det følger av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett at likviditeten utelukkende kan plasseres i instrumenter som sikrer lav risiko og høy grad av likviditet. Dette vil i hovedsak tilsi plasseringer i norske statspapirer, bankinnskudd i banker med internasjonal rating A- eller bedre, obligasjoner med fortrinnsrett og fordringer mot norske kommuner. Opprettholdelse av betydelig likviditet i et konservativt investeringsunivers innebærer en ikke ubetydelig kostnad for selskapet. Selskapet har derfor i første kvartal søkt å redusere likviditetskostnaden ved å holde en noe lavere likviditetsgrad. Terra BoligKreditt har i løpet av første kvartal opptatt ny finansiering (funding) for til sammen 155 millioner kroner. I samme periode har utlånsporteføljen vokst med millioner kroner. Netto likviditet i rapporteringsperioden er således redusert med om lag millioner kroner. IFRS Det er fra og med 2011 utvidet plikt til å anvende den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS) også for utstedere med noterte verdipapirer som ikke har konsernregnskapsplikt. Terra BoligKreditt anvender derfor fra og med 1. januar 2011 IFRS i regnskapsrapporteringen. Åpningsbalansen 1. januar 2010 er derfor omarbeidet slik at den reflekterer alle IFRS implementeringseffekter. Totale implementeringseffekter pr. 1. januar 2010 er en reduksjon av resultat før skatt med 44,3 millioner kroner som føres direkte mot egenkapitalen. Effekten pr. 31. desember 2010 en økning av resultat før skatt med 8,6 millioner kroner som følge av implementering av IFRS. Samlet implementeringseffekt mot egenkapitalen i 2010 er således negativ med 35,7 millioner kroner før skatt uten tilbakeføring av avsatt konsernbidrag. Risikoforhold og kapitaldekning Ved utgangen av første kvartal har Terra BoligKreditt en ansvarlig kapital på millioner kroner, hvorav en kjernekapital på 892 millioner kroner og ansvarlig lånekapital på 438 millioner kroner. Selskapet har utelukkende virksomhet innen utlån til bolig med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi. I tråd med veksten i det samlede utlån har beregningsgrunnlaget for kapitaldekning økt tilsvarende, og utgjorde ved utgangen av første kvartal millioner kroner. Dette beløpet utgjør en kvantifisering av selskapets risiko, og selskapets ansvarlige kapital beregnes som en størrelse i forhold til Side 4 av 21

5 dette beregningsgrunnlaget. Ved utgangen av første kvartal har Terra BoligKreditt en kapitaldekning tilsvarende 11,8 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitaldekning. Beløp i millioner kroner 31. mars mars desember 2010 Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 11,8% 10,3% 12,4% Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Selskapets vekst i utlån medfører jevnlig behov for tilførsel av kjernekapital og eventuell tilleggskapital. For å opprettholde selskapets fastsatte mål for kapitaldekning er det planlagt en aksjeemisjon overfor Terra- Gruppen AS, som vil tilføre selskapet 160 millioner kroner i økt kjernekapital. Det er ventet at kapitalutvidelsen vil være gjennomført primo mai Utsiktene fremover Basert på tilbakemeldinger fra sparebankene og OBOS forventer selskapet at veksten i utlånsporteføljen vil vedvare. Som utsteder av internasjonalt ratede obligasjoner med fortrinnsrett har Terra BoligKreditt god tilgang på innlån både i det norske og internasjonale finansmarked. Sammenlignet med det generelle prisnivået for innlån til sparebankene og OBOS er innlånsvilkårene for Terra BoligKreditt fordelaktige. Usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen utenfor Norges grenser medfører at finansmarkedet både nasjonalt og internasjonalt er preget av større svingninger enn hva som var normalt før finanskrisen. Samtidig er det mange tegn på en normalisering i markedsforholdene. Terra BoligKreditt forventer fortsatt god etterspørsel etter selskapets obligasjoner, både i Norge og internasjonalt. Selskapet vil utover i 2011 være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale finansmarked. Oslo, 30. mai 2011 I styret for Terra BoligKreditt AS Tom Høiberg styrets leder (Sign.) Martin Mæland (Sign.) Bjørn Riise (Sign.) Gabriel Block Watne (Sign.) Kjartan M. Bremnes adm. direktør (Sign.) Side 5 av 21

6 Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Beløp i tusen kroner Noter Helår 2010 RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter av utlån og fordringer på kunder Renter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter ved utstedelse av verdipapirer Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING NETTO GEVINSTER PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Netto verdiendring og gevinst/tap obligasjoner og andre rentepapirer Note Netto verdiendringer på finansielle derivater Note Netto verdiendringer innlån og sikringsderivater Note 4, Netto gevinster på utlån til virkelig verdi Note Sum verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi Note 4, PROVISJONSKOSTNADER OG ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Sum provisjonskostnader og andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT FOR PERIODEN Andre inntekter og kostnader TOTALRESULTAT FOR PERIODEN Side 6 av 21

7 Balanse Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Utlån til for fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Note Verdipapirer Obligasjoner til virkelig verdi over resultatet Note Finansielle derivater til virkelig verdi over resultatet Note Aksjer tilgjengelig for salg Sum verdipapirer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Finansielle derivater til virkelig verdi over resultatet Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note Annen gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lån Note SUM GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 7 av 21

8 Egenkapitaloppstilling Annen innskutt Annen Sum Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital egenkapital Balanse per 31. desember 2009 NGAAP IFRS-effekter Klassifisering av utbytte/konsernbidrag som egenkapital IAS 19 - Pensjonsforpliktelser IAS 39 - Virkelig verdi på finansielle instrumenter Netto Utsatt skatt/skattefordel knyttet til IFRS-effekter Balanse per 1. januar Resultat for perioden Balanse per 31. mars Resultat for perioden april - desember Emisjon Nedsettelse av overkursfond Utbetalt konsernbidrag og utbytte for Balanse per 31. desember Resultat for perioden Balanse per 31. mars Side 8 av 21

9 Kontantstrømsanalyse Beløp i tusen kroner 1. kvartal kvartal 2010 Helår 2010 KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring nedbetalingslån Netto utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Endring finansielle derivater til virkelig verdi over resultat Endring i fordringer Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger fra investeringer i aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endring av ansvarlig lån Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Innbetaling av ny kapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 1. januar Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 31. desember Side 9 av 21

10 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Terra BoligKreditt avlegger regnskap for 2011 i samsvar med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som er vedtatt av EU. Med unntak for finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, finansielle eiendeler tilgjengelig for salg samt finansielle eiendeler og forpliktelser som er del av virkelig verdisikring er regnskapet basert på historisk kost-prinsippet. Endring i regnskapsprinsipper I motsetning til 2010, avlegger Terra BoligKreditt regnskap for 2011 i samsvar med IFRS. Vedtatte, ikke ikrafttrådte standarder og fortolkninger IFRS 9 Finansielle instrumenter: IFRS 9 trer i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt, forutsatt at alle ferdigstilte prosjekter implementeres samtidig (om ikke alt implementeres). Standarden kan ikke anvendes i Norge før den er EU-godkjent. EUgodkjennelse er utsatt i påvente av ferdigstillelsen av resterende delprosjekter (nedskrivning og regnskapsmessig sikring). Terra BoligKreditt vil fremover vurdere effekten av ny IFRS 9. Imidlertid anses det hensiktsmessig å avvente ferdigstillelsen av alle faser av prosjektet til ny IFRS 9 for å kunne foreta en fullstendig vurdering av de regnskapsmessige effektene ved ny klassifikasjon og måling av selskapets finansielle instrumenter. Utenlandsk valuta Funksjonell og presentasjonsvaluta Terra BoligKreditt har norske kroner som funksjonell valuta og benytter også norske kroner som presentasjonsvaluta. Omregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Pengeposter og andre finansielle instrumenter i utenlandsk valuta omregnes til valutakurs på balansedagen. Verdiendring som skyldes endring i valutakurs resultatføres og presenteres på linjen netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi. Transaksjoner i utenlandsk valuta innregnes til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Inntektsføring Renteinntekter inntektsføres gjennom den effektive rentemetoden. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid, eller over en kortere periode der dette passer, til netto balanseført verdi av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. Ved beregning av den effektive renten er kontantstrømmene estimert og alle honorarer og punkter betalt eller mottatt mellom parter i kontraktene inngår som er en integrert del av den effektive renten. Finansielle instrumenter Klassifikasjon Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet: o holdt for omsetning o øremerket til virkelig verdi over resultatet utlån og fordringer tilgjengelig for salg Finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet Med unntak for derivater, har ikke Terra Boligkreditt finansielle eiendeler som er klassifisert som holdt for omsetning. En finansiell eiendel øremerkes til virkelig verdi over resultatet dersom: Den eliminerer eller i vesentlig grad reduserer en uoverensstemmelse i måling eller innregning som ellers ville oppstå av måling av eiendeler eller forpliktelser eller av innregning av gevinster eller tap på disse på ulikt grunnlag, eller Den er en del av en gruppe av finansielle eiendeler som forvaltes, og deres inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi, i samsvar med en dokumentert risikohåndterings- eller investeringsstrategi, og informasjonen om konsernet gis internt på dette grunnlag til styre og daglige leder i Terra BoligKreditt. Side 10 av 21

11 Dette er tilfellet for fastrenteutlån til kunder samt alle sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning. Utlån og fordringer En finansiell eiendel klassifiseres i kategorien utlån og fordringer dersom den er en ikke-derivativ finansiell eiendel med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, og som ikke blir notert i et aktivt marked, unntatt Dersom den er klassifisert som holdt for omsetning, Øremerket til virkelig verdi over resultatet, eller Øremerket som tilgjengelig for salg Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, flytende renteutlån til kunder, opptjente renteinntekter og andre kortsiktige fordringer faller inn under denne kategorien for Terra BoligKreditt. Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg En finansiell eiendel som ikke er et derivat og som verken er klassifisert som utlån og fordringer eller som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, klassifiseres som tilgjengelig for salg. Terra BoligKreditt har klassifisert aksjer som tilgjengelig for salg. Innregning og fraregning Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes i balansen når Terra BoligKreditt blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på avtaletidspunktet. Når en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse blir førstegangsinnregnet måles den til virkelig verdi pluss, i tilfellet av en finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse som ikke er til virkelig verdi over resultatet, transaksjonsutgifter som er direkte henførbare på anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle forpliktelser fraregnes fra balansen når de har opphørt dvs. når plikten angitt i kontrakten er oppfylt, kansellert eller utløpt. Etterfølgende måling av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser Virkelig verdi Finansielle eiendeler klassifisert til virkelig verdi over resultatet og finansielle eiendeler tilgjengelige for salg måles til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig verdi er det beløp eiendelen kan omsettes for i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter. For sertifikater, obligasjoner og andre rentepapirer som omsettes i et aktivt marked, settes virkelig verdi til kjøpskurs på siste handelsdag frem til og med balansedagen. For sertifikater, obligasjoner, andre rentepapirer, aksjer og derivater som ikke omsettes i et aktivt marked fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. Verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte og uavhengige parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det samme og diskontert kontantstrømsberegning. Dersom det er en verdsettingsmetode som er i vanlig bruk av deltakerne i markedet for å prissette instrumentet og denne metoden har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske markedstransaksjoner, benyttes denne metoden. Amortisert kost Etter førstegangsinnregning måles finansielle eiendeler som er klassifisert som lån og fordringer samt finansielle forpliktelser til amortisert kost etter effektiv rentemetode. Den effektive rentemetode er nærmere beskrevet under inntektsføring. Kontanter og kontantekvivalenter Som kontanter og kontantekvivalenter regnes utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. Motregning En finansiell eiendel og en finansiell forpliktelse motregnes og nettobeløpet presenteres i balansen når et Terra BoligKreditt for inneværende har en juridisk håndhevbar rett til å motregne de innregnede beløpene, og har til hensikt enten å gjøre dem opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett. Terra BoligKreditt har ikke finansielle eiendeler og forpliktelser som er motregnet. Side 11 av 21

12 Verdifall og tapsutsatthet på finansielle eiendeler For finansielle eiendeler som måles til amortisert kost eller som er klassifisert som tilgjengelig for salg vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall på finansielle eiendeler som måles til amortisert kost, har påløpt, måles beløpet for dette tapet som differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene (eksklusiv framtidige kredittap som ikke har påløpt), diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Dersom en reduksjon i den virkelige verdien av en finansiell eiendel tilgjengelig for salg er innregnet i andre inntekter og kostnader, og det foreligger objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi, vil det kumulative tapet som er innregnet i andre inntekter og kostnader, føres ut av egenkapitalen og innregnes i resultatet, selv om den finansielle eiendelen ikke er fraregnet. Ved utgangen av 2011 foreligger det ikke objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall på finansielle eiendeler som måles til amortisert kost, har påløpt. Sikringsbokføring Terra BoligKreditt benytter virkelig verdisikring på finansielle forpliktelser med fastrentebetingelser, hvor sikringsobjektet er swaprenteelementet i de finansielle forpliktelsene. Verdiendringer på sikringsobjektet som er henførbar til den sikrede risikoen, justerer sikringsobjektets balanseførte verdi og innregnes i resultatet. Verdiendring på sikringsobjektet og tilhørende sikringsinstrumenter presenteres på linjen "Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi". Gjenkjøpsavtaler Terra BoligKreditt deltok i 2009 i bytteordningen med staten. I denne ordningen har Terra BoligKreditt utstedt obligasjoner med fortrinnsrett og solgt disse til staten med en gjenkjøpsavtale. Vederlaget for salget er mottatt i statssertifikater som så er solgt. Mottatt vederlag ved salg er innregnet i balansen. Motsvarende verdi av vederlaget i statssertifikater er innregnet som en finansiell forpliktelse som måles til amortisert kost. Varige driftsmidler Driftsmidlene vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Dersom virkelig verdi av driftsmidler eller grupper av driftsmidler er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke antas å være av forbigående art, er det foretatt en nedskrivning. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av kjøpt programvare (software) og vurderes til anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Behandlingen av nedskrivning er for øvrig som beskrevet for varige driftsmidler. Pensjoner Innskuddsbasert ordning Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. Ytelsesbasert ordning Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner beregnes etter lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag, basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om demografiske forhold. Diskonteringsrenten fastsettes lik en risikofrie rente hensyntatt gjennomsnittlig gjenværende løpetid. Periodens netto pensjonskostnad består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede forpliktelse, samt forventet avkastning av pensjonsmidlene. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger innregnes i totalresultat i den perioden de oppstår. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan blir løpende resultatført, med mindre planendringen er betinget av fremtidig opptjening. Virkningen fordeles da lineært over tiden til ytelsen er fullt ut opptjent. Arbeidsgiveravgift inngår som en del av pensjonsforpliktelsen og som en del av estimatavviket som vises i egenkapitalen. Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, og det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Side 12 av 21

13 Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Note 2 Implementeringsnote overgang til IFRS Terra BoligKreditt anvender fra og med 1. januar 2011 den internasjonale regnskapsstandaren (IFRS). Plikten til å anvende IFRS er utvidet til å gjelde også for utstedere med noterte verdipapirer som ikke har konsernregnskapsplikt. Åpningsbalansen 1. januar 2010 er derfor omarbeidet slik at den reflekterer alle IFRS implementeringseffekter. IFRS implementeringseffektene som er presentert under er utarbeidet med utgangspunkt i de standarder og fortolkninger som ledelsen forventer vil være gjeldende for Overgangen til IFRS vil også medføre endringer i klassifisering av enkelte resultat- og balanseposter, samt nøkkeltall. Som det fremgår av oversikten nedenfor er de største regnskapseffektene i balansen knyttet til regnskapslinjen netto utlån kunder, finansielle derivater til virkelig verdi over resultat og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer, de viktigste implementeringseffekter kommenteres nedenfor; Virkelig verdi opsjon på fast rente utlån: Fastrente utlån ble tidligere regnskapsført til amortisert kost, sikringsinstrumentene knyttet til fastrente utlånene ble ikke innregnet. Med virkning fra 2011 regnskapsføres fastrente utlån og rentederivater til virkelig verdi og denne endringen forklarer hoveddelen av implementeringseffektene på resultat og egenkapital. Virkelig verdi sikring av innlån: Innlån blir både rente og valutasikret, med unntak for lån knyttet til bytteavtale med Staten benyttes virkelig verdi sikring på alle sikringsforhold. I tidligere perioder ble verdien av rentederivater ikke innregnet i resultat og balanse, tilsvarende ble ikke verdiendringer på sikringsobjektet innregnet. Med virkning fra 2011 innregnes alle derivater til markeds verdi og verdiendringer på sikringsobjektet som er henførbar til den sikrede risikoen justerer sikringsobjektets balanseførte verdi og innregnes i resultatet. Verdiendring på sikringsobjektet og tilhørende sikringsinstrumenter presenteres på linjen Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi". Tallene i oppstillingene nedenfor er ikke revidert. Resultatregnskap 2010 Beløp i tusen kroner NGAAP Endring IFRS Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Netto gevinst/tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier Skattekostnad Resultat for regnskapsperioden Side 13 av 21

14 Balanse IFRS 1. januar 2010 Beløp i tusen kroner EIENDELER NGAAP Måling Klassifisering IFRS Utlån til for fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Obligasjoner til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivater til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITALEN NGAAP Måling Klassifisering IFRS Finansielle derivater til virkelig verdi over resultatet Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Ansvarlig lån Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 14 av 21

15 Balanse IFRS 31. desember 2010 Beløp i tusen kroner EIENDELER NGAAP Måling Klassifisering IFRS Utlån til for fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Obligasjoner til virkelig verdi over resultatet Finansielle derivater Aksjer tilgjengelig for salg Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITALEN NGAAP Måling Klassifisering IFRS Finansielle derivater til virkelig verdi over resultatet Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Ansvarlig lån Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum gjeld og egenkapital Beløp i tusen kroner Egenkapital NGAAP Pensjoner Tilbakeføring av avsatt konsernbidrag Virkelig verdi av finansielle eiendeler Virkelig verdi av finansielle forpliktelser Virkelig verdi av finansielle derivater netto Utsatt skattefordel Egenkapital IFRS Note 3 Bruk av estimater og skjønn Utarbeidelse av Terra BoligKreditt AS regnskap innbærer at ledelsen gjør estimater og forutsetninger samt skjønnsmessige vurderinger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og nedskrivninger Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differanse mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Ved vurdering av de fremtidige kontantstrømmer hensyntas garantier avgitt fra bankene som distribuerer lånene. Eiendelens balanseførte verdi reduseres ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Det er i 2011 ikke foretatt nedskrivninger av utlån. Side 15 av 21

16 Virkelig verdi av finansielle instrumenter Selskapet benytter ulike målemetoder ved verdsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Valg av målemetoder er basert på markedsforholdene på balansedagen. Dette innbærer at i de tilfeller observerbare markedsdata ikke er tilgjengelig, vil selskapet gjøre antagelser og bruke skjønn på hva markedet vil legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. Note 4 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Beløp i tusen kroner 1. kvartal kvartal 2010 Året 2010 Netto gevinster/tap på fastrenteutlån etter virkelig verdi opsjon Netto gevinster/tap på plasseringer i verdipapirer Netto gevinster/tap finansiell gjeld, sikret 1) Netto gevinster/tap på renteswap knyttet til utlån Netto gevinster/tap på renteswap knyttet til plassering i verdipapirer Netto gevinster/tap på rente- og valutaswap knyttet til gjeld Netto gevinster/tap på renteswap ikke knyttet til gjeld Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi ) Selskapet benytter sikringsbokføring på lange innlån i valuta der innlånene sikres 1:1 gjennom kontrakter hvor det er perfekt samsvar mellom valuta og rentestrømmen og tilhørhende sikringsobjekt. Note 5 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån - privatmarked Nedbetalingslån - borettslag Justering utlån til virkelig verdi 1) Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi Alle utlån er boliglån med pantesikkerhet innenfor 60 % av boligensverdi. Garanti stilt av selskapets distributører medfører en redusert risiko for Terra Boligkreditt AS. Selskapet har ingen misligholdte lån per 31. mars ) Virkelig verdi utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi 2) Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Virkelig verdi utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi 2) Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Virkelig verdi utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi 2) Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån ) Bergning av virkelig verdi på utlån: Lånenes margin er vurdert å være markedsmessig. Markedsverdien på lån med flytende rente er derfor vurdert å ha en verdi lik amortiser kost. Markedsverdien for lån med fast rente er tilsvarende vurdert lik amortisert kost justert for nåverdien av differansen mellom lånenes faste rente og rente per 31. mars. Side 16 av 21

17 Note 6 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Beløp i tusen kroner Obligasjoner fordelt på utstedersektor Pålydende Kostpris Markedsverdi Kommuner/Kommunal garanti Kredittforetak Statskasseveksler Sum markedsbaserte obligasjoner Periodens verdiendring ført over resultatet -160 Gjennomsnittlig effektiv avkastning er 2,87 prosent per hensyntatt virkelig verdi på tilhørende renteswap. Beregningen er basert på vektet markedsverdi Gjennomsnittlig løpetid 1,8 Gjennomsnittlig durasjon hensyntatt sikringsforretning 0,2 Note 7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjoner med fortrinnsrett - beløp i tusen kroner ISIN Pålydende beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Fast 5,50 % CH CHF Fast 3,14 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,40 % NO NOK Flytende 3M Nibor % XS EUR Fast 4,63 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,00 % NO NOK Fast 4,40 % XS EUR Fast 2,00 % NO NOK Flytende 3M Nibor % XS EUR Fast 2,13 % Verdijusteringer finansielle forpliktelser Sum obligasjoner med fortrinnsrett 1) ) For obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) som er tilordnet foretakets sikkerhetsmasse gjelder krav om overpantsettelse på 5 prosent. Dette innebærer at selskapet til enhver tid skal ha verdier i sin sikkerhetsmasse som utgjør minst 105 prosent av sum utestående OmF. Side 17 av 21

18 Bytteavtale med staten - beløp i tusen kroner Beskrivelse Pålydende beløp 1) Valuta Rente Opptak Forfall Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Sum lån fra staten ) Pålydende beløp på tusen norske kroner er rentebærende gjeld. Pålydende OmF som er tilordnet selskapets sikkerhetsmasse er tusen norske kroner. Terra BoligKreditt deltok i 2009 i bytteordningen med Staten. Ordningen administreres av Norges Bank og gir selskapet rett ti l å bytte egne obligasjoner med fortrinnsrett med statspapirer. Terra BoligKreditt har med sine 5 deltakelser i bytteordningen tatt opp en rentebærende gjeld med til sammen tusen norske kroner jf. tabell ovenfor. Løpetiden for disse bytteavtalene er fir e og fem år. Andre obligasjonsinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % Sum andre obligasjoner Sertifikatinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Fast 3,23 % NO NOK Fast 3,23 % NO NOK Fast 2,95 % NO NOK Fast 2,92 % NO NOK Fast 2,97 % Sum sertifikatinnlån Ansvarlig lånekapital - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,45 % 1) ) NO NOK Flytende 3M Nibor + 1,50 % 2) ) NO NOK Flytende 3M Nibor + 2,40 % 3) ) Sum ansvarlig lånekapital ) Ansvarlig lånekapital 120 millioner kroner med forfall 30. juni 2016, har innløsningsrett (call) 30. juni Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 1,20 %. 2) Ansvarlig lånekapital 139 millioner kroner med forfall 6. mars 2018 har innløsningsrett (call) 6. mars Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 2,25 %. 3) Ansvarlig lånekapital 180 millioner kroner med forfall 15. desember 2020, har innløsningsrett (call) 15. desember Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 3,15%. Det foreligger også regulatorisk innløsningsrett. Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad kapitalen kan regnes som ansvarlig kapital kan obligasjonen innløses til en pris lik 100% pluss påløpte renter. Side 18 av 21

19 Note 8 Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen Markedsverdi 1) Beløp i tusen kroner Pantelån Fyllingssikkerhet og derivater: Finansielle derivater (netto) Annen fyllingssikkerhet Sum Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 107,33 % Note 9 Derivater og sikringsbokføring Derivater Beløp i tusen kroner Eiendeler Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Rentecap Renteswap plassering Renteswap utlån Rente- og valuta swap 1) Total eiendeler finansielle derivater Gjeld Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Rentecap Renteswap plassering Renteswap utlån Rente- og valuta swap 1) Total gjeld finansielle derivater ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. Virkelig verdisikring Terra BoligKreditt benytter virkelig verdisikring på finansielle forpliktelser med fastrente. Sikringsobjekt er swaprenteelementet i de finansielle forpliktelsene. Rente- og valutaswaper benyttes som sikringsinstrument. Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Balanseført verdi Nominelt beløp Balanseført verdi Sikringsinstrumenter: Rente- og valuta swap 1) og 2) Sikringsobjekter: Finansielle forpliktelser inkl valuta 2) Netto balanseført verdi ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. 2) Balanseført verdi på sikringsinstrumenter er netto markedsverdi. Balanseført verdi på sikringsobjekt er akkumulert verdiendring knyttet til sikret risiko og er en justering av finansielle forpliktelser til amortisert kost. Gevinst/tap på virkelig verdisikring Beløp i tusen kroner 1 kv kv Sikringsinstrumenter Sikringsobjekt Netto gevinst/tap Side 19 av 21

20 Note 10 Kapitaldekning Beløp i tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Ansvarlig lån Avsatt konsernbidrag klassifisert som egenkapital Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekningsprosent 11,8 % 10,3 % 12,4 % Kapitalkrav tilsvarende 8 prosent av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Beregningsgrunnlag Vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Sum Note 11 Beredskapsfasilitet og kassekreditt Selskapet har avtale om kassekreditt med DnBNOR Bank ASA (DnBNOR). Selskapet har også beredskapsfasilitet ved at det kan utstedes børsnoterte obligasjoner med en ramme fra DnBNOR på NOK 1milliard kroner og selskapets distributører på NOK 3 milliarder kroner. I note 10 i årsrapporten for 2010 er det nærmere redegjort for kassekreditt og beredskapsfasilitet. Note 12 Risikostyring Terra BoligKreditt AS har etablert et rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedet. Det er i note 5 i årsrapporten for 2010 beskrevet selskapets finansielle risiko som også er dekkende for den finansielle risiko hittil i Side 20 av 21

21 Nøkkeltall Beløp i tusen kroner Balanseutvikling Utlån til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lån Egenkapital Egenkapital i % av totalkapitalen 2,70 2,03 2,63 Gjennomsnittlig forvaltningskapital siste periode Forvaltningskapital Rentabilitet og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (% ) 1) 0,67 0,66 0,57 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,39 0,31 0,35 Andre driftskostnader av gj. forvaltningskapital (% ) 0,03 0,04 0,03 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,08 0,09 0,09 Kostnad-/inntektsforhold (% ) 2) 15,89 21,53 20,38 Total rentabilitet (% ) 3) 0,31 0,18 0,10 Egenkapitalrentabilitet (% ) 4) 11,74 7,61 4,19 Forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kap. Dekning Kapitaldekning i % 11,8 10,3 12,4 Mislighold i % av brutto utlån 0,00 0,00 0,00 Tap i % av brutto utlån 0,00 0,00 0,00 Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden 12,8 12,4 12,8 Oversikt likviditetsindikatorer og prognose Faktisk Prognose Måletidspunkt Likviditetsindikator I 95 % 97 % 89 % 86 % 84 % Likviditetsindikator II 108 % 111 % 112 % 108 % 112 % Gjennomsnitt av indikatorer 102 % 104 % 101 % 97 % 98 % 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter. 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning). 5) Likviditetsindikator I: Finansiering med løpetid over 1 år Illikvide eiendeler 6) Likviditetsindikator II: Finansiering med løpetid over 1 måned Illikvide eiendeler Side 21 av 21

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2011. Terra BoligKreditt AS

Rapport for 3. kvartal 2011. Terra BoligKreditt AS Rapport for 3. kvartal 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport tredje kvartal I tredje kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på -8,1 millioner kroner. For samme periode i 2010 var driftsresultatet

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår Terra BoligKreditt AS

Rapport for andre kvartal og første halvår Terra BoligKreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for andre kvartal og første halvår Driftsresultat før skatt på -0,8 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot et

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 Terra BoligKreditt AS

HALVÅRSRAPPORT 2010 Terra BoligKreditt AS HALVÅRSRAPPORT 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første halvår 2010 Driftsresultat før skatt på 21 millioner kroner i første halvår 2010, mot et driftsresultat før skatt på 28,8 millioner kroner for

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Noter til regnskapet for første kvartal 2008

Noter til regnskapet for første kvartal 2008 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Boligkreditt AS implementerte IFRS per 1. januar 2007. Dato for åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar 2006 og det er således utarbeidet sammenlignbare tall etter

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for tredje kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for tredje kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for tredje kvartal I tredje kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 18,7 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultatregnskap 3.kvartal Oppstilling av totalresultat 3.kvartal Balanse 3. kvartal SpareBank 1 Næringskreditt AS

Resultatregnskap 3.kvartal Oppstilling av totalresultat 3.kvartal Balanse 3. kvartal SpareBank 1 Næringskreditt AS Resultatregnskap 3.kvartal 2012 NOK 1 000 Note 30.09.2012 30.09.2011 2011 Renteinntekter 2 321.432 231.098 320.884 Rentekostnader 2 286.304 199.719 273.971 Netto renteinntekter 35.128 31.379 46.913 Verdiendring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for andre kvartal og første halvår I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 36,4 millioner

Detaljer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 31.03.2011 Totens Sparebank Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1/2011 Innledning Totens Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Totens Sparebank. Selskapet ble stiftet høsten

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005

Storebrand Bank ASA. Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Storebrand Bank ASA Kvartalsrapport 4. Kvartal 2005 Hovedkontor: Filipstad Brygge 1, Postboks 1693 Vika, 0120 Oslo Tlf.: 22 31 50 50 Fax: 23 23 51 08 E-mail: bank@storebrand.no Internett: www.storebrand.no

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2011 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Kontantstrømoppstilling 6 Egenkapitaloppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer