Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS"

Transkript

1 Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS

2 Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i 2011 var resultat før skatt på 5,9 millioner kroner. Resultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRS-effekter) på 2,3 million kroner, mot -2,1 millioner kroner for samme periode i For 2012 har selskapet et resultat før skatt på 112,3 millioner kroner, mot et resultat før skatt på 33,3 millioner kroner i Resultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRS-effekter) på 15,9 millioner kroner, mot 6,4 millioner kroner i Selskapets forvaltningskapital var 56,2 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2012, som er en økning på 29,8 prosent siden forrige årsskifte. Selskapets utlånsportefølje var 47,1 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2012, som er en økning på 26,6 prosent siden forrige årsskifte. Selskapets innlånsportefølje var 52,6 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2012, som er en økning på 27,6 prosent siden forrige årsskifte. Distributørprovisjoner til eierbankene og OBOS utgjorde i fjerde kvartal 76,9 millioner kroner, mot 18,1 millioner kroner i fjerde kvartal I 2012 utgjør distributørprovisjonene 211,2 millioner kroner, sammenlignet med 110,1 millioner kroner i Ved utgangen av fjerde kvartal 2012 hadde selskapet en kjernekapitaldekning og kapitaldekning på henholdsvis 10,0 prosent og 11,8 prosent, mot 7,7 prosent og 10,0 prosent ved forrige årsskifte. Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Det er ikke foretatt full eller begrenset ekstern revisjon av kvartalstall. Side 2 av 18

3 Rapport for fjerde kvartal Innledning Terra BoligKreditt har som hovedformål å løse en vesentlig andel av fundingbehovet til bankene i Terra-alliansen og redusere deres refinansieringsrisiko. Ved utgangen av fjerde kvartal har eierbankene og OBOS overført til sammen 47 milliarder kroner i utlån, og på den måten avlastet eget fundingbehov med tilsvarende beløp. Terra BoligKreditt har konsesjon som kredittforetak og tillatelse til å oppta lån i markedet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). I Norge ble regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett vedtatt i 2007, og etablerte dermed en ny type obligasjoner som i løpet av få år har blitt en viktig kilde for finansiering av banker og kredittforetak. Ved å samle fundingaktiviteten knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett i Terra BoligKreditt, har eierbankene og OBOS fått en aktør i obligasjonsmarkedet som med sin størrelse kan oppnå konkurransedyktige vilkår både i det norske og internasjonale obligasjonsmarkedet. Terra BoligKreditt startet sin utlåns- og fundingaktivitet i februar 2005, og med dagens forvaltningskapital på 56,2 milliarder kroner er selskapet en viktig fundingkanal for alliansebankene og OBOS. For å sikre diversifiserte fundingkilder, har selskapet som mål å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale markedet. Ny eierstruktur Terra BoligKreditt ble med virkning fra 18. mai 2012 fisjonert ut fra Terra-Gruppen AS. Selskapet er dermed direkte eiet av 79 norske banker og OBOS. Samtidig er det inngått en aksjonæravtale hvor eierbankene og OBOS, til en hver tid, er forpliktet til å tilføre selskapet den kapital som er nødvendig for å opprettholde kapitaldekningen, p.t. minimum 9 prosent ren kjernekapitaldekning og 10 prosent ansvarlig kapital. Aksjonæravtalen vil sørge for at eierskapet i Terra BoligKreditt rebalanseres på årlig basis slik at den enkelte aksjonærs eierandel i selskapet tilsvarer den enkelte aksjonær som distributør sin andel av utlånsbalansen i selskapet. I tilknytning til etableringen av direkte eierskap fra bankene og OBOS, styrket Terra BoligKreditt likviditetssituasjonen ved opprettelse av en avtale (Note Purchase Agreement) med eierbankene og OBOS om kjøp av selskapets obligasjoner med fortrinnsrett. I denne avtalen har eierne påtatt seg en likviditetsforpliktelse overfor Terra BoligKreditt tilsvarende selskapets likviditetsbehov de kommende 12 måneder. Gjennomførte kjøp av obligasjoner med fortrinnsrett under avtalen, som ikke er innfridd av Terra BoligKreditt, kommer til fratrekk ved beregning av gjenstående likviditetsforpliktelse. Nytt navn Styret i Terra BoligKreditt har innstilt for generalforsamlingen at Terra BoligKreditt skal endre navn til Eika BoligKreditt. Bakgrunnen for beslutningen er at finanskonsernet og bankalliansen Terra-Gruppen har besluttet å endre navn til Eika Gruppen. Terra BoligKreditt har som hovedformål å være en kilde for ekstern funding for bankene i alliansen. Styret fant det derfor naturlig at selskapet benytter det samme merkenavn som bankalliansen. Navnskiftet vil lanseres mot slutten av mars 2013, betinget av godkjennelse fra selskapets generalforsamling. Resultatregnskap for fjerde kvartal Resultat før skatt I fjerde kvartal hadde Terra BoligKreditt et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i 2011 var resultat før skatt på 5,9 millioner kroner. Resultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realisert/urealisert og IFRS-effekter) på 2,3 million kroner, mot -2,1 millioner kroner for samme periode i I 2012 har selskapet et resultat før skatt på 112,3 millioner kroner, som er en kraftig forbedring sammenlignet med resultatet i 2011 (33,3 millioner kroner). I resultatet inngår verdiendring finansielle instrumenter (realisert/urealisert og IFRS-effekter) på 15,9 millioner kroner, mot 6,4 millioner kroner i Side 3 av 18

4 Inntekter I fjerde kvartal hadde selskapet netto renteinntekter på 115,2 millioner kroner, mot 37 millioner kroner i samme periode i Selskapets netto renteinntekter i 2012 utgjorde 348,4 millioner kroner, sammenlignet med 173,3 millioner kroner for Økningen i netto renteinntekter har sammenheng med selskapets betydelige vekst i utlån, samt at selskapets distributører (eierbankene og OBOS) har klart å oppnå høyere marginer på sine utlånsporteføljer i Terra BoligKreditt. Distributørprovisjoner Distributørprovisjoner til eierbankene og OBOS utgjorde i fjerde kvartal 76,9 millioner kroner, sammenlignet med 18,1 millioner kroner for fjerde kvartal i I 2012 har eierbankene og OBOS mottatt til sammen 211,2 millioner kroner i distributørprovisjoner, sammenlignet med 110,1 millioner kroner i Økningen i distributørprovisjoner skyldes i vekst i utlånsporteføljen samt økte marginer. Balanse og likviditet Balanse Terra BoligKreditt har en forvaltningskapital på 56,2 milliarder kroner ved utgangen av 2012, som representerer en økning på 12,9 milliarder kroner eller 29,8 prosent siden årsskiftet. Utlån Ved utgangen av rapporteringsperioden har Terra BoligKreditt en samlet utlånsportefølje på 47,1 milliarder kroner, som er en økning på 9,9 milliarder kroner som utgjør 26,6 prosent siden årsskiftet. Innlån Selskapets samlede innlån utgjorde ved utgangen av fjerde kvartal 52,6 milliarder kroner, som er en økning på 11,4 milliarder kroner siden forrige årsskifte. Terra BoligKreditt har gjennomført fire emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske- og det internasjonale markedet i fjerde kvartal, samt flere utvidelser av eksisterende obligasjonslån. Selskapet nådde en milepæl i november gjennom å sette sin første jumbo OMF- transaksjon på 1 milliard. Løpetiden på lånet var 5 år og lånevilkårene endte på 0,35 prosent over 5 års swaprente i euro. 36 investorer la inn ordre som var større enn 25 mill. Ordreboken var på hele 2,5 milliarder fordelt på 130 ordre, etter å ha blitt lukket etter kun 2 timer. På grunn av den vedvarende usikkerheten innen EU vrir de internasjonale investorene gradvis investeringene over til mer stabile markeder, og dette nyter utstedere av norske OMF godt av. Den største transaksjonen fra tidligere var 650 millioner, som ble gjort i juni Samlet har emisjonene og utvidelsene i fjerde kvartal brakt inn 9,8 milliarder kroner i innlån. I tillegg til utstedelse av OMF har selskapet tatt opp senior usikrede obligasjonsinnlån på 150 millioner kroner, samt innfridd et lån i bytteordningen med staten pålydende 3,5 milliarder kroner som hadde opprinnelig forfall i For året under ett har Terra BoligKreditt gjennomført ni emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske- og det internasjonale markedet, i tillegg til utvidelser av eksisterende obligasjonslån. Videre har selskapet tatt opp 1,9 milliarder kroner i senior usikrede sertifikat- og obligasjonsinnlån. Samlet emisjonsvolum er 23,3 milliarder kroner. Totalt er det gjort tre - emisjoner i 2012 med et samlet emittert volum på millioner. Gjennomsnittlig løpetid for obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i 2012 har vært om lag 5,5 år, med variasjoner fra 3 år til 15 år. I perioden har selskapet gjennomført tilbakekjøp av egne obligasjoner og hatt låneforfall på til sammen 11,7 milliarder kroner, slik at netto økningen i innlånsporteføljen utgjør 11,6 milliarder kroner. Tabellen nedenfor viser fordelingen av selskapets innlån i ulike instrumenter. Beløp i millioner kroner Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjonsinnlån fra staten Senior usikrede obligasjonsinnlån Senior usikrede sertifikatinnlån Ansvarlig lånekapital Sum innlån Side 4 av 18

5 Likviditet I løpet av fjerde kvartal har utlånsporteføljen vokst med 3,1 milliarder kroner. I samme periode har selskapet emittert for til sammen 9,9 milliarder kroner og det har vært låneforfall og tilbakekjøp av egne obligasjoner tilsvarende 3,6 milliarder. Når det også tas hensyn til tilførsel av egenkapital med 120 millioner kroner har likviditeten i fjerde kvartal økt med 3,3 milliarder kroner. Formålet med den siste jumboemisjonen var å prefinansiere forventet netto vekst i utlån frem mot høsten 2013, samt finansiere førtidig innfrielse av lån i bytteordningen med staten som har forfall i desember Sistnevnte ble innfridd i desember Jumboemisjonen har medført at foretaket har hatt en høy likviditetsgrad i fjerde kvartal. Risikoforhold og kapitaldekning Terra BoligKreditt har utelukkende virksomhet innen utlån til bolig med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi. I tråd med veksten i det samlede utlån har beregningsgrunnlaget for kapitaldekning økt tilsvarende, og utgjorde 17,1 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal For å finansiere videre vekst og overholde gjeldende krav til kapitaldekning, gjennomførte selskapet den 12. desember 2012 en rettet aksjeemisjon overfor eierbankene og OBOS med et samlet tegningsbeløp på 120 millioner kroner. I 2012 er selskapet samlet tilført 550 millioner kroner i økt egenkapital, hvorav 60 millioner kroner ved en rettet emisjon overfor Terra-Gruppen AS og til sammen 490 millioner kroner fordelt på tre rettede emisjoner overfor eierbankene og OBOS. Selskapet har ved utgangen av 2012 en samlet ansvarlig kapital på millioner kroner mot millioner kroner ved utgangen av Tabellen nedenfor viser utviklingen i selskapets kapitaldekning. Beløp i millioner kroner Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 11,8 % 10,0 % Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Utbytte Styret har i sin vurdering av forslag til utbytte for 2012 lagt vekt på å føre en konsistent utbyttepolitikk over tid. Styret har derfor foreslått å dele ut årets resultat etter skatt med 81,7 millioner kroner som utbytte for Utdeling av periodens overskudd som utbytte er videre begrunnet i den avtaleregulerte kapitaliseringsforpliktelse som gjelder for eierbankene og OBOS, og som er redegjort for over under overskriften Ny eierstruktur. Utsiktene fremover Styret forventer fortsatt sterk vekst i utlånsporteføljen, i tråd med at eierbankene og OBOS avlaster eget fundingbehov med finansiering fra selskapet. Tilbakemeldinger fra eierbankene og OBOS tyder på at deres relative konkurransekraft er styrket i 2012, noe som støtter opp om en forventning om fortsatt vekst i utlånsporteføljen. Den senere tid er det i offentlig korrespondanse mellom Finansdepartementet og Finanstilsynet reist spørsmål om det bør innføres en begrensning av hvor stor andel av bankenes boliglån som kan overføres til kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett. I brev av 19. desember 2012 har Finansdepartementet bedt om at Finanstilsynet utreder muligheten for en kvalitativ regel som regulerer at banker ikke kan overføre mer boliglån enn det som er forsvarlig. En oversikt pr over hvor stor andel boliglån ulike banker i Norge har overført til slike kredittforetak, viser at eierbankene i Terra BoligKreditt har svært lav overføringsgrad, bare om lag 23 prosent av sine boliglån. Kombinert med at eierbankenes låneportefølje har den laveste gjennomsnittlige belåningsgrad (LTV=42 prosent), er det ventet at innføring av en eventuell kvalitativ regel vil få begrenset innvirkning på den videre vekst i utlånsporteføljen. Side 5 av 18

6 Selv om det kan antas at det internasjonale finansmarked fortsatt vil være preget at uro i tiden som kommer, tror styret at interessen for norske obligasjoner med fortrinnsrett vil være god. Den gode makroøkonomiske tilstanden Norge befinner seg i sammenlignet med øvrige europeiske land, kombinert med en generelt god økonomisk situasjon for privathusholdninger og bedrifter, medfører at norske utstedere er etterspurt blant norske og internasjonale investorer i finansmarkedet. Selskapet tar derfor sikte på å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale finansmarked i tiden som kommer. Oslo, 5. februar 2013 I styret for Terra BoligKreditt AS Martin Mæland Styrets leder (Sign.) Odd Inge Løfald (Sign.) Bjørn Riise (Sign.) Øivind Gaarder (Sign.) Terje Svendsen (Sign.) Kjartan M. Bremnes Adm. direktør (Sign.) Side 6 av 18

7 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter 4. kvartal kvartal RENTEINNTEKTER Renter av utlån til kunder Renter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av obligasjoner, sertifikater og finansielle derivater Andre renteinntekter Sum renteinntekter RENTEKOSTNADER Renter på utstedte verdipapirer Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonskostnader Netto renteinntekter etter provisjonskostnader Utbytte fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg NETTO GEVINST OG TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Netto gevinst og tap på obligasjoner og sertifikater Note Netto gevinst og tap på virkelig verdisikring av utstedte verdipapirer Note 3, Netto gevinst og tap på finansielle derivater Note Netto gevinst og tap på utlån til virkelig verdi Note Sum gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT FOR PERIODEN Andre inntekter og kostnader TOTALRESULTAT FOR PERIODEN Totalresultatet for perioden tilskrives selskapets aksjonærer. Side 7 av 18

8 Balanse Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Note Verdipapirer Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet Note Finansielle derivater Note Aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg Sum verdipapirer Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige immaterielle eiendeler Sum andre immaterielle eiendeler Andre finansielle eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle derivater Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note Annen gjeld Skattegjeld og estimert skattekostnad Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter Annen gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Innbetalt ikke registrert kapitalforhøyelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 8 av 18

9 Egenkapitaloppstilling Annen innskutt Annen Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond egenkapital egenkapital egenkapital Balanse per 1. januar Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Nedsettelse av overkursfond Utbetalt konsernbidrag og utbytte for Balanse per 31. desember Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Utbetalt konsernbidrag og utbytte for Balanse per 31. desember Resultat for perioden Kapitalforhøyelse 1) Balanse per 31. mars Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Balanse per 30. juni Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Balanse per 30. september Resultat for perioden Kapitalforhøyelse Balanse per 31. desember ) I september 2011 ble det vedtatt ny egenkapitalemisjon på 100 millioner kroner. Emisjonen ble godkjent av selskapsorganene og av Finanstilsynet, men ved en inkurie ble ikke emisjonen registrert i Foretaksregisteret innen tidsfristen på tre måneder fra tegningsfristens utløp. Dette medførte at emisjonsbeløpet ikke kunne anses som egenkapital ved årsskiftet og ble derfor klassifisert som gjeld til kredittinstitusjoner pr Den 20. januar 2012 ble emisjonsbeløpet på 100 millioner kroner innbetalt på nytt, og egenkapitalemisjonen ble registrert i Foretaksregisteret 4. februar Gjelden til kredittinstitusjoner er tilsvarende nedbetalt. Sum Side 9 av 18

10 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i lån til kunder Endring i obligasjoner og sertifikater Endring finansielle derivater Endring i andre eiendeler Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Brutto innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld Brutto nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld Brutto nedbetaling av ansvarlig lånekapital Brutto innbetaling ved opptak av gjeld til kredittinstitusjon Brutto nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner - - Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Innbetaling av ny aksjekapital Valuta- og sikringseffekter Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 1. januar Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved utgangen av perioden Side 10 av 18

11 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Terra BoligKreditt avlegger regnskap for 2012 i samsvar med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som er vedtatt av EU. Med unntak for finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg samt finansielle eiendeler og forpliktelser som er del av virkelig verdisikring er regnskapet basert på historisk kost-prinsippet. Kontantsikkerhet I henhold til avtaler med motparter som regulerer handler i OTC-derivater, skal det i visse tilfeller stilles sikkerhet. Siden andre kvartal 2012 har Terra BoligKreditt AS mottatt slik sikkerhetsstillelse i form av kontanter. Kontantene disponeres av Terra BoligKreditt AS i sikkerhetsstillelsesperioden og innregnes i balansen med en tilhørende forpliktelse. Både eiendelen i form av kontanter og forpliktelsen måles deretter til amortisert kost. I note 1 i årsrapporten for 2011 er det nærmere redegjort for regnskapsprinsipper etter IFRS. Navneendring Styret i Terra BoligKreditt har innstilt for generalforsamlingen at Terra BoligKreditt skal endre navn til Eika BoligKreditt. Bakgrunnen for beslutningen er at finanskonsernet og bankalliansen Terra-Gruppen har besluttet å endre navn til Eika. Terra BoligKreditt har som hovedformål å være en kilde for ekstern funding for bankene i alliansen. Styret fant det derfor naturlig at selskapet benytter det samme merkenavn som bankalliansen. Navnskiftet vil lanseres mot slutten av mars 2013, betinget av godkjennelse fra selskapets generalforsamling. Note 2 Bruk av estimater og skjønn I anvendelsen av regnskapsprinsipper som er beskrevet i note 1 i årsrapporten for 2011, er ledelsen pålagt å gjøre vurderinger, estimater og antakelser om balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Estimatene og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som er vurdert å være relevante. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Estimatene og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden estimatet blir endret når endringen kun påvirker denne perioden, eller i den perioden endringen skjer og fremtidige perioder dersom endringen påvirker både nåværende og fremtidige perioder. Nedenfor følger de viktigste antagelsene angående fremtiden, samt andre viktige kilder til usikkerhet ved utgangen av rapporteringsperioden og som har en betydelig risiko for å kunne føre til en vesentlig endring i de balanseførte verdiene på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og nedskrivninger Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differanse mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Ved vurdering av de fremtidige kontantstrømmer hensyntas garantier avgitt fra bankene som distribuerer lånene. Eiendelens balanseførte verdi reduseres ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Det er pr ikke foretatt nedskrivninger av utlån. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Selskapet benytter ulike målemetoder ved fastsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Valg av målemetoder er basert på markedsforholdene på balansedagen. Dette innbærer at i de tilfeller observerbare markedsdata ikke er tilgjengelig, vil selskapet gjøre antagelser og bruke skjønn på hva markedet vil legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. Mer informasjon om de finansielle instrumentene finnes i notene 4, 5 og 8. Note 3 Netto gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Beløp i tusen kroner 4. kvartal kvartal Netto gevinst og tap på utlån til virkelig verdi Netto gevinst og tap på obligasjoner og sertifikater Netto gevinst og tap finansiell gjeld, sikret 1) Netto gevinst og tap på renteswap knyttet til utlån Netto gevinst og tap på renteswap knyttet til obligasjoner og sertifikater Netto gevinst og tap på rente- og valutaswap knyttet til gjeld Netto gevinst og tap på renteswap ikke knyttet til gjeld Netto gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi ) Selskapet beny tter sikringsbokføring på lange innlån i v aluta der innlånene sikres 1:1 gjennom kontrakter hv or det er perfekt samsv ar mellom v aluta og rentestrømmen og tilhørhende sikringsobjekt. Side 11 av 18

12 Note 4 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån - privatmarked Nedbetalingslån - borettslag Justering utlån til virkelig verdi 1) Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 0 0 Uspesifiserte tapsavsetninger 0 0 Sum utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi Alle utlån er boliglån med pantesikkerhet innenfor 60 prosent av boligens verdi. Garanti stilt av selskapets distributører medfører en redusert risiko for Terra Boligkreditt AS. Selskapet har ingen misligholdte lån per 31. desember ) Tabellen nedenfor viser virkelig verdi på utlånene Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Beregning av virkelig verdi på utlån til kunder: Lånenes margin er vurdert å være markedsmessig. Markedsverdien på lån med flytende rente er derfor vurdert å ha en verdi lik amortisert kost. Markedsverdien for lån med fast rente er tilsvarende vurdert lik amortisert kost justert for nåverdien av differansen mellom lånenes faste rente og rente på balansedagen. Note 5 Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet Beløp i tusen kroner Obligasjoner fordelt på utstedersektor Pålydende Kostpris Markedsverdi Forretningsbanker Kommunalt eide aksjeselskaper Kommuner Kredittforetak Statskasseveksler Sum obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet Verdiendring ført over resultatet Gjennomsnittlig effektiv avkastning er 1,98 prosent hensyntatt virkelig verdi på tilhørende renteswap. Beregningen er basert på vektet markedsverdi Gjennomsnittlig løpetid 0,9 Gjennomsnittlig durasjon hensyntatt sikringsforretning 0,2 Samtlige obligasjoner oppfyller krav for å inngå i sikkerhetsmassen for OmF. Dette medfører at de er ratet AA-/Aa3 eller bedre dersom løpetiden er over 100 dager, og A-/A3 dersom løpetiden er inntil 100 dager. Ratingen utføres av et internasjonalt anerkjent ratingbyrå. Side 12 av 18

13 Note 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjoner med fortrinnsrett - beløp i tusen kroner Pålydende Lokal ISIN beløp valuta Rente Rentesats Opptak Forfall CH CHF Fast 3,14 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,40 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 5,00 % NO NOK Fast 4,40 % XS EUR Fast 2,00 % NO NOK Flytende 3M Nibor % XS EUR Fast 2,13 % NO NOK Fast 5,20 % NO NOK Fast 4,65 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 4,60 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 3,75 % XS EUR Fast 2,25 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % XS EUR Fast 2,00 % XS EUR Fast 1,25 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 3,25 % Verdijusteringer Obligasjoner med fortrinnsrett 1) Obligasjoner med fortrinnsrett brukt som sikkerhet i bytteordningen med staten - beløp i tusen kroner Pålydende Lokal ISIN beløp 2) valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % Obligasjoner med fortrinnsrett brukt som sikkerhet i bytteordningen med staten 1) og 2) Ikke innregnede obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i forbindelse med bytteordningen med staten Sum obligasjoner med fortrinnsrett 1) ) For obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) som er tilordnet foretakets sikkerhetsmasse gjelder krav om overpantsettelse på 5 %. Dette innebærer at selskapet til enhver tid skal ha verdier i sin sikkerhetsmasse som utgjør minst 105 prosent av sum utestående OmF. Side 13 av 18

14 Bytteavtale med staten - beløp i tusen kroner Pålydende Lokal Beskrivelse beløp 2) valuta Rente Opptak Forfall Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Bytteavtale med staten NOK Flytende 6 M Nibor % Sum lån fra staten ) Pålydende beløp på tusen norske kroner er rentebærende gjeld. Pålydende OmF som er tilordnet selskapets sikkerhetsmasse er tusen norske kroner, jf. tabell ovenfor. Terra BoligKreditt deltok i 2009 i bytteordningen med staten. Ordningen administreres av Norges Bank og gir selskapet rett ti l å bytte egne obligasjoner med fortrinnsrett med statspapirer. Terra BoligKreditt har med sine 5 deltakelser i bytteordningen tatt opp en rentebærende gjeld med til sammen tusen norske kroner jf. tabell ovenfor. Løpetiden for disse bytteavtalene er fire og fem år. Senior usikrede obligasjonsinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende Lokal ISIN beløp valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Flytende 3M Nibor % Sum senior usikrede obligasjonsinnlån Senior usikrede sertifikatinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende Lokal ISIN beløp valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 3,06 % NO NOK Fast 2,93 % NO NOK Flytende 3M Nibor % NO NOK Fast 2,50 % NO NOK Fast 2,49 % Sum senior usikrede sertifikatinnlån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital - beløp i tusen kroner Pålydende Lokal ISIN beløp valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 1,50 % 1) NO NOK Flytende 3M Nibor + 2,40 % 2) Sum ansvarlig lånekapital ) Ansvarlig lånekapital 139 millioner kroner med forfall 6. mars 2018 har innløsningsrett (call) 6. mars Innløsningsretten vil bli benyttet, og lånet vil innløses 6. mars ) Ansvarlig lånekapital 180 millioner kroner med forfall 15. desember 2020, har innløsningsrett (call) 15. desember Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 3,15%. Det foreligger også regulatorisk innløsningsrett. Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad kapitalen kan regnes som ansvarlig kapital kan obligasjonen innløses til en pris lik 100% pluss påløpte renter. Side 14 av 18

15 Note 7 Sikkerhetsmasse Markedsverdi Beløp i tusen kroner Pantelån Fyllingssikkerhet og derivater: Finansielle derivater (netto) Annen fyllingssikkerhet 1) Sum Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 107,14 % 106,05 % 1) Annen fy llingssikkerhet inkluderer utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og obligasjoner og sertifikater til v irkelig v erdi over resultatet. Note 8 Derivater og sikringsbokføring Beløp i tusen kroner Eiendeler Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Rentecap Renteswap utlån 1) Rente- og valuta swap 2) Total eiendeler finansielle derivater Gjeld Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Renteswap plassering Renteswap utlån Rente- og valuta swap 1) Total gjeld finansielle derivater ) Sikringsinstrumentene tilhørende utlånsporteføljen med fast rente blir rebalansert ved behov. Negativt nominelt beløp forekommer i dette tilfellet som følge av at en tidligere inngått sikringsswap er blitt snudd som følge av rebalansering. 2) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. Virkelig verdisikring Terra BoligKreditt benytter virkelig verdisikring på finansielle forpliktelser med fastrente med unntak for lån knyttet til bytteavtale ned Staten. Sikringsobjektet er swaprenteelementet i de finansielle forpliktelsene. Rente- og valutaswaper benyttes som sikringsinstrument. Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Balanseført verdi Nominelt beløp Balanseført Sikringsinstrumenter: Rente- og valuta swap 1) og 2) Sikringsobjekter: Finansielle forpliktelser inkl valuta 2) Netto balanseført verdi ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. 2) Balanseført verdi på sikringsinstrumenter er netto markedsverdi. Balanseført verdi på sikringsobjekt er akkumulert verdiendring knyttet til sikret risiko og er en justering av finansielle forpliktelser til amortisert kost. Gevinst/tap på virkelig verdisikring Beløp i tusen kroner 4. kvartal kvartal Sikringsinstrumenter Sikringsobjekt Netto gevinst/tap (ineffektivitet) Side 15 av 18

16 Note 9 Kapitaldekning Beløp i tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkursfond Innbetalt ikke registrert kapitalforhøyelse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum kjernekapital Kjernekapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag Kjernekapital Kjernekapitaldekningsprosent 10,0 % 7,7 % Sum kjernekapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekningsprosent 11,8 % 10,0 % Kapitalkrav tilsvarende 8 prosent av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. 4. kvartal 2012 Beregningsgrunnlag Vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Sum Selskapet benytter standardmetoden for beregning av kredittrisiko og markedsrisiko, samt basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Selskapet skal til enhver tid ha en buffer i forhold til minimumskrav på 8 % kapitaldekning. Bufferen skal være tilstrekkelig til å tåle relevante risikoer som kan treffe selskapet. Selskapets ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) foretas for å sikre at selskapet har tilstrekkelig buffer i forhold til minimumskrav. Selskapet planlegger å kapitalisere fortsatt sterk vekst i utlånsporteføljen, og har kapitalmål på henholdsvis 9 prosent ren kjernekapital og 10 prosent samlet ansvarlig kapital. Det er inngått en aksjonæravtale hvor eierbankene og OBOS, til en hver tid, er forpliktet til å tilføre selskapet den kapital som er nødvendig for å opprettholde kapitaldekningen, p.t. minimum 9 prosent ren kjernekapitaldekning og 10 prosent ansvarlig kapital. Aksjonæravtalen vil sørge for at eierskapet i Terra BoligKreditt gradvis vil tilsvare de enkelte distributørens andel av utlånsbalansen i selskapet. Side 16 av 18

17 Note 10 Beredskapsfasilitet og kassekreditt Selskapet har avtale om kassekreditt med DNB Bank ASA (DNB). Selskapet har også beredskapsfasilitet ved at det kan utstedes obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) med en ramme fra DNB på NOK 1 milliard. I note 16 i årsrapporten for 2011 er det nærmere redegjort for kassekreditt og beredskapsfasilitet med DNB. Eierbankene og OBOS inngikk 10. mai 2012 ny avtale om kjøp av OMF (Note Purchase Agreement) med Terra BoligKreditt der eierbankene og OBOS har påtatt seg en likviditetsforpliktelse overfor Terra BoligKreditt. Den nye avtalen om likviditetstøtte dekker likviditetsbehovet til Terra BoligKreditt for de kommende 12 måneder, og erstatter den tidligere rammeavtalen for kjøp av OMF på NOK 3 milliarder. Gjennomførte kjøp av obligasjoner med fortrinnsrett under avtalen, som ikke er innfridd av Terra BoligKreditt, kommer til fratrekk ved beregning av gjenstående likviditetsforpliktelse. Det ble også inngått ny aksjonæravtale den 10. mai der eierbankene og OBOS påtar seg forpliktelse om tilførsel av kapital til Terra BoligKreditt for å opprettholde selskapets kapitalmål. Note 11 Risikostyring Terra BoligKreditt AS har etablert et rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedet. Note 4 i årsrapporten for 2011 beskriver selskapets finansielle risiko, og er også dekkende for den finansielle risikoen i Side 17 av 18

18 Nøkkeltall Beløp i tusen kroner Balanseutvikling Utlån til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Egenkapital Egenkapital i % av totalkapitalen 3,21 2,47 Gjennomsnittlig forvaltningskapital siste periode Forvaltningskapital Rentabilitet og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (% ) 1) 0,72 0,45 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,44 0,29 Andre driftskostnader av gj. forvaltningskapital (% ) 0,02 0,03 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,06 0,07 Kostnad-/inntektsforhold (% ) 2) 12,37 22,30 Total rentabilitet (% ) 3) 0,17 0,06 Egenkapitalrentabilitet (% ) 4) 5,74 2,41 Forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Ren kjernekapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning i % 10,0 7,7 Kapitaldekning i % 11,8 10,0 Mislighold i % av brutto utlån 0,00 0,00 Tap i % av brutto utlån 0,00 0,00 Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden 15,8 14,8 Likviditetsindikatorer Oversikt likviditetsindikatorer og prognose Faktisk Prognose Måletidspunkt Likviditetsindikator I 5) 100 % 105 % 102 % 99 % 101 % Likviditetsindikator II 6) 115 % 119 % 116 % 109 % 115 % Gjennomsnitt av indikatorer 108 % 112 % 109 % 104 % 108 % 1) Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter. 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning). 5) Likviditetsindikator I: Finansiering med løpetid over 1 år Illikvide eiendeler 6) Likviditetsindikator II: Finansiering med løpetid over 1 måned Illikvide eiendeler Side 18 av 18

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2011. Terra BoligKreditt AS

Rapport for 3. kvartal 2011. Terra BoligKreditt AS Rapport for 3. kvartal 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport tredje kvartal I tredje kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på -8,1 millioner kroner. For samme periode i 2010 var driftsresultatet

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2011 Driftsresultat før skatt på 36 millioner kroner for første kvartal, mot et driftsresultat før skatt på 17 millioner kroner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for første kvartal 2013 Urevidert Hovedtall FØRSTE KVARTAL 2013 I første kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 28,3 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport tredje kvartal 2014 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport tredje kvartal 2014 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene og OBOS (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering ved utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport fjerde kvartal 2014 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport fjerde kvartal 2014 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering

Detaljer

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert

Side 2 Eika Boligkreditt AS Rapport første kvartal 2015 - Urevidert Urevidert Side 2 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene i Eika Gruppen og OBOS-banken (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering

Detaljer

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 13 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Rapport 4. kvartal 2014 (urevidert)

Rapport 4. kvartal 2014 (urevidert) Rapport 4. kvartal 2014 (urevidert) SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 31.12.2014 31.12.2013 4.kv 2014 4.kv 2013 Resultatregnskap Resultat før skatt 42 540 43

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2014 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2014 30.09.2013 3.kvartal 2014 3.kvartal 2013 2013 Resultatregnskap Resultat før skatt 33 293

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer