Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS"

Transkript

1 Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS

2 Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For samme periode i 2010 var driftsresultatet 15,9 millioner kroner. Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRS-effekter) på -2,1 millioner kroner, mot 9,6 millioner kroner for samme periode i For året 2011 var selskapets driftsresultat før skatt 33,3 millioner kroner, mot 44,7 millioner kroner i Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRSeffekter) på 6,4 millioner kroner, mot 14 millioner kroner i Selskapets forvaltningskapital var ved utgangen av ,3 milliarder kroner, mot 34,6 milliarder kroner ved utgangen av Selskapets innlånsportefølje var ved utgangen av ,5 milliarder kroner, mot 33,2 milliarder kroner ved utgangen av Selskapets utlånsportefølje var ved utgangen av ,2 milliarder kroner, mot 29,9 milliarder kroner ved utgangen av Selskapets netto renteinntekter utgjorde i fjerde kvartal 37 millioner kroner, som er en nedgang på 14,6 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i For året 2011 var netto renteinntekter 173,3 millioner kroner, mot 162,6 millioner kroner i Distributørprovisjoner til sparebankene og OBOS utgjorde i fjerde kvartal 18,4 millioner kroner, mot 29 millioner kroner i fjerde kvartal For året 2011 var distributørprovisjonene 110,7 millioner kroner, sammenlignet med 96,8 millioner kroner i Ved utgangen av 2011 hadde selskapet en kapitaldekning på 10,03 prosent, mot 12,39 prosent ved utgangen av Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Det er ikke foretatt full eller begrenset ekstern revisjon av kvartals- eller halvårstall. Side 2 av 18

3 Rapport for fjerde kvartal 2011 Innledning Terra BoligKreditt har som hovedformål å løse en vesentlig andel av fundingbehovet til sparebankene i Terra alliansen og redusere deres refinansieringsrisiko. Ved utgangen av 2011 har sparebankene og OBOS overført til sammen 37,2 milliarder kroner i utlån, og på den måten avlastet eget fundingbehov med tilsvarende beløp. Terra BoligKreditt er eiet 100 prosent av Terra-Gruppen AS, som igjen er eiet av 78 norske sparebanker og OBOS. Selskapet har konsesjon som kredittselskap og tillatelse til å oppta lån i markedet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. I Norge ble regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett vedtatt i 2007, og etablerte dermed en ny type obligasjoner som i løpet av få år har blitt en viktig kilde for finansiering av banker og kredittforetak. Ved å samle fundingaktiviteten knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett i Terra BoligKreditt har sparebankene og OBOS fått en aktør i obligasjonsmarkedet som med sin størrelse kan oppnå konkurransedyktige vilkår både i det norske og internasjonale obligasjonsmarked. Terra BoligKreditt startet sin fundingaktivitet i februar 2005, og med dagens forvaltningskapital på 43,3 milliarder kroner er selskapet en viktig fundingkanal for alliansens banker og OBOS. For å sikre diversifiserte fundingkilder for sparebankene og OBOS, har selskapet som mål å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale marked. Resultatregnskap for fjerde kvartal Driftsresultat I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For samme periode i 2010 var driftsresultatet 15,9 millioner kroner. Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realisert/urealisert og IFRS-effekter) på -2,1 millioner kroner, mot 9,6 millioner kroner for samme periode i For året 2011 var selskapets driftsresultat før skatt 33,3 millioner kroner, mot et driftsresultat på 44,7 millioner kroner i Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRS-effekter) på 6,4 millioner kroner, mot 14 millioner kroner i Inntekter Terra BoligKreditts totale inntekter utgjorde i fjerde kvartal 397,8 millioner kroner, mot 299,7 millioner kroner i samme periode i For året 2011 utgjorde inntektene 1 402,6 millioner kroner, mot millioner kroner i I fjerde kvartal hadde selskapet netto renteinntekter på 37 millioner kroner, mot 43,3 millioner kroner i samme periode i For året 2011 var selskapets netto renteinntekter 173,3 millioner kroner, sammenlignet med 162,6 millioner kroner i Økningen i netto renteinntekter må i hovedsak tilskrives økning i selskapets utlånsportefølje. Distributørprovisjoner Distributørprovisjoner til sparebankene og OBOS utgjorde i fjerde kvartal 18,4 millioner kroner, sammenlignet med 29 millioner kroner for samme periode i For året 2011 utgjorde distributørprovisjoner til sparebankene og OBOS 110,7 millioner kroner, mot 96,8 millioner kroner i Side 3 av 18

4 Balanse og likviditet Balanse Terra BoligKreditt forvaltet totalt 43,3 milliarder kroner ved utgangen av 2011, en økning på 8,6 milliarder kroner eller 25 prosent siste tolv måneder. Utlån Utlån til kunder økte med 7,3 milliarder kroner eller 24,4 prosent siste tolv måneder. Ved utgangen av rapporteringsperioden har Terra BoligKreditt en samlet utlånsportefølje på 37,2 milliarder kroner. Økningen i utlånsporteføljen skyldes at sparebankene og OBOS avlaster eget fundingbehov ved å etablere boliglån hos Terra BoligKreditt. Innlån Selskapets samlede innlån utgjorde ved utgangen av ,5 milliarder kroner, som er en økning på 8,4 milliarder kroner siden samme måletidspunkt ett år tidligere. I månedsskiftet august/september gjennomførte selskapet et pan-europeisk road-show, med presentasjoner for investorer i 15 europeiske byer. Road-showet var i hovedsak rettet mot større investorer i Tyskland, Østerrike, Sveits, England og Norden. Formålet med road-showet var å undersøke muligheten for en emisjon i Euro i løpet av høsten Selv om tilbakemeldningene fra investorene var gode og Terra BoligKreditt og Norge ble ansett som en safe haven, var euromarkedet høsten 2011 preget av så vidt stor volatilitet at en euroemisjon ble ansett som ufordelaktig kostnadsmessig sammenlignet med emisjoner i det norske markedet. For Terra BoligKreditt viser emisjonsvolumet i Norge at det er stor interesse for selskapets OMF, men også generelt at interessen fra investorene er sterkt økende for OMF som et investeringsaktivum. Terra BoligKreditt har i fjerde kvartal gjennomført 4 emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske markedet. Samlet emisjonsvolum er 4,1 milliarder kroner. I perioden har selskapet gjennomført tilbakekjøp av egne obligasjoner og hatt låneforfall på til sammen 2 milliarder kroner slik at netto emisjonsbeløp utgjør 2,1 milliarder kroner. Gjennomsnittlig løpetid for disse emisjonene har vært om lag 5 år, med variasjoner fra 3 år til 15 år. For året 2011 har selskapet gjennomført 8 emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske markedet. Samlet emisjonsvolum er 12 milliarder kroner. I perioden har selskapet gjennomført tilbakekjøp av egne obligasjoner og hatt låneforfall på 3,6 milliarder kroner slik at netto emisjonsbeløp utgjør 8,4 milliarder kroner. Gjennomsnittlig løpetid for disse emisjonene har vært om lag 5,5 år, med variasjoner fra 3 år til 15 år. For emisjonene i det norske markedet har selskapet benyttet DNB, Swedbank, Nordea og Danske Bank som tilretteleggere. Tabellen nedenfor viser fordelingen av foretakets innlån i ulike instrumenter. Beløp i millioner kroner 31. des des Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjonsinnlån fra Staten Andre obligasjonsinnlån Sertifikater/kortsiktige låneopptak Ansvarlig lån Sum innlån Side 4 av 18

5 Likviditet Siden forsommeren 2011 har selskapet valgt å øke sin likviditetsbeholdning for å kunne være best mulig forberedt på en tiltagende uro i det internasjonale finansmarked. Ved utgangen av 2011 har selskapet en samlet likviditet på 5,2 milliarder kroner. IFRS Siden Terra BoligKreditt er utsteder av noterte verdipapirer, omfattes selskapet av endringen i regelverket som pålegger slike utstedere uten konsernregnskapsplikt å anvende den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS). Med virkning fra 1. januar 2011 har derfor Terra BoligKreditt anvendt IFRS i regnskapsrapporteringen. Åpningsbalansen 1. januar 2010 er omarbeidet slik at den reflekterer alle IFRS implementeringseffekter. Totale implementeringseffekter pr. 1. januar 2010 er en reduksjon av resultat før skatt med 44,3 millioner kroner, som føres direkte mot egenkapitalen, mens effekten pr. 31. desember 2010 er en økning av resultat før skatt med 8,6 millioner kroner. Samlet implementeringseffekt mot egenkapitalen i 2010 er således negativ med 35,7 millioner kroner før skatt. Risikoforhold og kapitaldekning I april 2011 ble selskapet blitt tilført 160 millioner kroner i økt egenkapital ved en rettet emisjon overfor Terra- Gruppen AS. Den gode kapitalsituasjonen medførte at selskapet valgte å benytte call og innfri et ansvarlig lån på 120 millioner kroner den 30. juni Ved utløpet av 2011 har foretaket en samlet ansvarlig kapital på 1,4 milliarder kroner. I tillegg til egenkapitalemisjonen i april ble det vedtatt ny emisjon på 100 millioner kroner i september Emisjonen ble godkjent av selskapsorganene og av Finanstilsynet, men ved en inkurie ble ikke emisjonen registrert i Foretaksregisteret innen tidsfristen på tre måneder fra tegningsfristens utløp. Dette medførte at emisjonsbeløpet ikke kunne anses som egenkapital ved årsskiftet. Terra-Gruppen AS har 20. januar 2012 innbetalt emisjonsbeløpet 100 millioner kroner på nytt, og egenkapitalemisjonen ble registrert i Foretaksregisteret 6. februar Terra BoligKreditt har utelukkende virksomhet innen utlån til bolig med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi ved innregning. I tråd med veksten i det samlede utlån har beregningsgrunnlaget for kapitaldekning økt tilsvarende, og utgjorde 13,7 milliarder kroner ved utgangen Dette beløpet utgjør en kvantifisering av foretakets risiko, og foretakets ansvarlige kapital beregnes som en størrelse i forhold til dette beregningsgrunnlaget. Ved utgangen av 2011 utgjorde foretakets samlede ansvarlige kapital en kapitaldekning på 10,03 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitaldekning. Beløp i millioner kroner 31. desember desember 2010 Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 10,03 % 12,39 % Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Utsiktene fremmover Selv om sparebankene og OBOS har en god likviditetssituasjon, forventer selskapet at den sterke veksten i overførte boliglån vil opprettholdes. Den senere tids uro i finansmarkedet har medført at prisforskjellen mellom usikret bankfunding og obligasjoner med fortrinnsrett har økt ytterligere. Det norske boligmarkedet er preget av høy omsettelighet og prisvekst. Denne utviklingen er knyttet til god vekst og kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi, som igjen bidrar til lønnsvekst og økende etterspørsel. I tillegg Side 5 av 18

6 bidrar lave renter og befolkningsvekst til økt etterspørsel etter boliger. Mye tyder på en fortsatt positiv utvikling i boligmarkedet. Det internasjonale finansmarked må forventes å være preget av uro også i tiden som kommer. Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til hvordan Europa, og i særdeleshet euro-landene, vil løse usikkerheten knyttet til gjeldssituasjonen i de såkalte PIIGS-landene. Selv om norske utstedere er prefererte blant investorene i euromarkedet, er det grunn for å anta at både pris og likviditet i dette markedet vil være påvirket av usikkerheten inntil det foreligger en bærekraftig plan for håndtering av gjeldssituasjonen. Det norske obligasjonsmarked har vært mindre berørt av uroen internasjonalt. Norge har stabile økonomiske forhold med sterke statsfinanser, og det må forventes at norske myndigheter har betydelige ressurser som kan benyttes i den grad usikkerheten i finansmarkedet smitter over på norske forhold. Terra BoligKreditt forventer at etterspørselen etter selskapets obligasjoner, både i Norge og internasjonalt, fortsatt vil være god. Selskapet vil være aktiv både i det norske og internasjonale finansmarked i tiden som kommer. Oslo, 15. februar 2012 I styret for Terra BoligKreditt AS Tom Høiberg styrets leder Martin Mæland Bjørn Riise Terje Svendsen Kjartan M. Bremnes adm. direktør Side 6 av 18

7 Erklæring iht. verdipapirhandelloven 5-5 Vi bekrefter herved at foretakets kvartalsregnskap for perioden 1. oktober til 31. desember 2011 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Årsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, samt en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 15. februar 2012 I styret for Terra BoligKreditt AS Tom Høiberg styrets leder Martin Mæland Bjørn Riise Terje Svendsen Kjartan M. Bremnes adm. direktør Side 7 av 18

8 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter 4. kvartal kvartal 2010 Helår 2011 Helår 2010 RENTEINNTEKTER OG ANDRE INNTEKTER Renter av utlån til kunder Renter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av verdipapirer Andre renteinntekter Sum renteinntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter ved utstedelse av verdipapirer Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg NETTO GEVINST OG TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Netto gevinst og tap på obligasjoner og sertifikater Note Netto gevinst og tap på finansielle derivater Note Netto gevinst og tap på virkelig verdisikring Note 3, Netto gevinst og tap på utlån til virkelig verdi Note Sum gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Provisjonskostnader LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT FOR PERIODEN Andre inntekter og kostnader TOTALRESULTAT FOR PERIODEN Totalresultatet for perioden tilskrives selskapets aksjonærer. Side 8 av 18

9 Balanse Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Note Verdipapirer Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet Note Finansielle derivater Note Aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg Sum verdipapirer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle derivater Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note Annen gjeld Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 9 av 18

10 Egenkapitaloppstilling Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per 31. desember 2009 NGAAP IFRS-effekter Klassifisering av utbytte/konsernbidrag som egenkapital (brutto) IAS 19 - Pensjonsforpliktelser IAS 39 - Virkelig verdi på finansielle instrumenter Netto Utsatt skatt/skattefordel knyttet til IFRS-effekter Balanse per 1. januar Resultat for 1. kvartal Balanse per 31. mars Resultat for 2. kvartal Ikke registrert kapitalforhøyelse Utbetalt konsernbidrag og utbytte for Balanse per 30. juni Resultat 3. kvartal Nedsettelse av overkursfond Balanse per 30. september Resultat 4. kvartal Kapitalforhøyelse Nedsettelse av overkursfond Balanse per 31. desember Resultat 1. kvartal Balanse per 31. mars Resultat 2. kvartal Kapitalforhøyelse Utbetalt konsernbidrag for Balanse per 30. juni Resultat 3. kvartal Balanse per 30. september Resultat 4. kvartal Balanse per 31. desember Side 10 av 18

11 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i lån til kunder Endring i obligasjoner og sertifikater Endring finansielle derivater Endring i andre eiendeler Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Brutto innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld Brutto nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld Brutto innbetaling ved opptak av ansvarlig lånekapital Opptak av ny gjeld til kredittinstitusjon Brutto nedbetaling av ansvarlig lånekapital - - Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Innbetaling av ny aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 1. januar Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved utgangen av perioden Side 11 av 18

12 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Terra BoligKreditt avlegger regnskap for 2011 i samsvar med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som er vedtatt av EU. Med unntak for finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, finansielle eiendeler tilgjengelig for salg samt finansielle eiendeler og forpliktelser som er del av virkelig verdisikring er regnskapet basert på historisk kost-prinsippet. Endring i regnskapsprinsipper I motsetning til tidligere år, avlegger Terra BoligKreditt regnskap for 2011 i samsvar med IFRS. I note 1 i rapporten for første kvartal 2011 er det nærmere redegjort for regnskapsprinsipper etter IFRS. Note 2 Bruk av estimater og skjønn Bruk av estimat og skjønn Utarbeidelse av Terra BoligKreditt AS regnskap innbærer at ledelsen gjør estimater og forutsetninger samt skjønnsmessige vurderinger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og nedskrivninger Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differanse mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Ved vurdering av de fremtidige kontantstrømmer hensyntas garantier avgitt fra bankene som distribuerer lånene. Eiendelens balanseførte verdi reduseres ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Det er i 2011 er det ikke foretatt nedskrivninger av utlån. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Selskapet benytter ulike målemetoder ved verdsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Valg av målemetoder er basert på markedsforholdene på balansedagen. Dette innbærer at i de tilfeller observerbare markedsdata ikke er tilgjengelig, vil selskapet gjøre antagelser og bruke skjønn på hva markedet vil legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. Note 3 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 4. kvartal 4. kvartal Beløp i tusen kroner Året 2011 Året 2010 Netto gevinster/tap på fastrenteutlån etter virkelig verdi opsjon Netto gevinster/tap på plasseringer i verdipapirer Netto gevinster/tap finansiell gjeld, sikret 1) Netto gevinster/tap på renteswap knyttet til utlån Netto gevinster/tap på renteswap knyttet til plassering i verdipapirer Netto gevinster/tap på rente- og valutaswap knyttet til gjeld Netto gevinster/tap på renteswap ikke knyttet til gjeld Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi ) Selskapet beny tter sikringsbokføring på lange innlån i v aluta der innlånene sikres 1:1 gjennom kontrakter hv or det er perfekt samsv ar mellom v aluta og rentestrømmen og tilhørhende sikringsobjekt. Side 12 av 18

13 Note 4 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån - privatmarked Nedbetalingslån - borettslag Justering utlån til virkelig verdi 1) Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 0 0 Uspesifiserte tapsavsetninger 0 0 Sum utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi ) Tabellen nedenfor viser virkelig verdi på utlånene Alle utlån er boliglån med pantesikkerhet innenfor 60 prosent av boligens verdi. Garanti stilt av selskapets distributører medfører en redusert risiko for Terra Boligkreditt AS. Selskapet har ingen misligholdte lån per 31. desember Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Beregning av virkelig verdi på utlån til kunder: Lånenes margin er vurdert å være markedsmessig. Markedsverdien på lån med flytende rente er derfor vurdert å ha en verdi lik amortiser kost. Markedsverdien for lån med fast rente er tilsvarende vurdert lik amortisert kost justert for nåverdien av differansen mellom lånenes faste rente og rente på balansedagen. Note 5 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Beløp i tusen kroner Obligasjoner fordelt på utstedersektor Pålydende Kostpris Markedsverdi Forretningsbanker Sparebanker Kommuner/Kommunal garanti Kredittforetak Statskasseveksler Sum markedsbaserte obligasjoner Årets verdiendring ført over resultatet Gjennomsnittlig effektiv avkastning er 3,42 prosent hensyntatt virkelig verdi på tilhørende renteswap. Beregningen er basert på vektet markedsverdi Gjennomsnittlig løpetid 1.3 Gjennomsnittlig durasjon hensyntatt sikringsforretning 0.2 Samtlige obligasjoner oppfyller krav for å inngå i sikkerhetsmassen for OmF, dette medfører at de er ratet AA-/Aa3 Eller bedre av et internasjonalt anerkjent ratingbyrå. Side 13 av 18

14 Noe 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lån Obligasjoner med fortrinnsrett - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall CH ,000 CHF Fast 3.14 % ,435,065 1,406,318 NO ,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,829 NO ,000 NOK Fast 5.40 % , ,888 NO ,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,806 NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,495,352 1,688,356 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,816,333 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,440 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,022 NO ,000,000 NOK Fast 5.00 % ,138,377 1,086,189 NO ,000,000 NOK Fast 4.40 % ,213,050 1,214,055 XS ,000 EUR Fast 2.00 % ,280,287 4,679,159 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,994,794 1,497,999 XS ,000 EUR Fast 2.13 % ,860,589 3,881,609 NO ,000,000 NOK Fast 5.20 % ,000,000 - NO ,000,000 NOK Fast 4.65 % ,000 - NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,197,531 - NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,727,534 - NO ,000 NOK Fast 4.60 % ,000 - NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,008,547 - NO ,000,000 NOK Fast 3.75 % ,000 - Verdijusteringer 347,803 23,791 Sum obligasjoner med fortrinnsrett 1) 29,178,444 20,476,796 1) For obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) som er tilordnet foretakets sikkerhetsmasse gjelder krav om overpantsettelse på 5 %. Dette innebærer at selskapet til enhver tid skal ha verdier i sin sikkerhetsmasse som utgjør minst 105 prosent av sum utestående OmF. Bytteavtale med staten - beløp i tusen kroner Pålydende Beskrivelse beløp 1) Valuta Rente Opptak Forfall Bytteavtale med staten 2,971,071 NOK Flytende 6 M Nibor % ,971,071 2,971,071 Bytteavtale med staten 1,487,382 NOK Flytende 6 M Nibor % ,487,382 1,487,382 Bytteavtale med staten 987,036 NOK Flytende 6 M Nibor % , ,036 Bytteavtale med staten 3,445,211 NOK Flytende 6 M Nibor % ,445,211 3,445,211 Bytteavtale med staten 1,474,614 NOK Flytende 6 M Nibor % ,474,614 1,474,614 Sum lån fra staten 10,365,314 10,365,314 1) Pålydende beløp på tusen norske kroner er rentebærende gjeld. Pålydende OmF som er tilordnet selskapets sikkerhetsmasse er tusen norske kroner. Terra BoligKreditt deltok i 2009 i bytteordningen med Staten. Ordningen administreres av Norges Bank og gir selskapet rett ti l å bytte egne obligasjoner med fortrinnsrett med statspapirer. Terra BoligKreditt har med sine 5 deltakelser i bytteordningen ta tt opp en rentebærende gjeld med til sammen tusen norske kroner jf. tabell ovenfor. Løpetiden for disse bytteavtalene er fir e og fem år. Bytteordningen med staten har sikret selskapet likviditet til konkurransedyktige betingelser. Andre obligasjonsinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,938 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,402 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,879 Sum andre obligasjoner 1,367,794 1,327,219 Side 14 av 18

15 Sertifikatinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Fast 2,92 % NO NOK Fast 2,97 % NO NOK Flytende 3M Nibor % Sum sertifikatinnlån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,45 % 1) NO NOK Flytende 3M Nibor + 1,50 % 2) NO NOK Flytende 3M Nibor + 2,40 % 3) Sum ansvarlig lånekapital ) Ansvarlig lånekapital 120 millioner kroner med forfall 30. juni 2016, hadde innløsningsrett (call) 30. juni Innløsningsretten ble benyttet 30. juni ) Ansvarlig lånekapital 139 millioner kroner med forfall 6. mars 2018 har innløsningsrett (call) 6. mars Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 2,25 %. 3) Ansvarlig lånekapital 180 millioner kroner med forfall 15. desember 2020, har innløsningsrett (call) 15. desember Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 3,15%. Det foreligger også regulatorisk innløsningsrett. Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad kapitalen kan regnes som ansvarlig kapital kan obligasjonen innløses til en pris lik 100% pluss påløpte renter. Note 7 Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen Markedsverdi Beløp i tusen kroner Pantelån Fyllingssikkerhet og derivater: Finansielle derivater (netto) Annen fyllingssikkerhet 1) Sum Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 106,05 % 107,63 % 1) Annen fy llingssikkerhet inkluderer utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og obligasjoner og sertifikater til v irkelig v erdi over resultatet. Side 15 av 18

16 Note 8 Derivater og sikringsbokføring Derivater Beløp i tusen kroner Eiendeler Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Rentecap Renteswap utlån Rente- og valuta swap 1) Total eiendeler finansielle derivater Gjeld Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Renteswap plassering Renteswap utlån Rente- og valuta swap 1) Total gjeld finansielle derivater ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. Virkelig verdisikring Terra BoligKreditt benytter virkelig verdisikring på finansielle forpliktelser med fastrente med unntak for lån knyttet til bytteavtale ned Staten. Sikringsobjekt er swaprenteelementet i de finansielle forpliktelsene. Rente- og valutaswaper benyttes som sikringsinstrument. Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Balanseført verdi Nominelt beløp Balanseført verdi Sikringsinstrumenter: Rente- og valuta swap 1) og 2) Sikringsobjekter: Finansielle forpliktelser inkl valuta 2) Netto balanseført verdi ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. 2) Balanseført verdi på sikringsinstrumenter er netto markedsverdi. Balanseført verdi på sikringsobjekt er akkumulert verdiendring knyttet til sikret risiko og er en justering av finansielle forpliktelser til amortisert kost. Gevinst/tap på virkelig verdisikring Beløp i tusen kroner 4. kvartal kvartal 2010 Helår 2011 Helår 2010 Sikringsinstrumenter Sikringsobjekt Netto gevinst/tap (ineffektivitet) Side 16 av 18

17 Note 9 Kapitaldekning Beløp i tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekningsprosent 10,03 % 12,39 % Kapitalkrav tilsvarende 8 prosent av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Beregningsgrunnlag Vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Sum Kapitaldekningsberegningen for 2010 er basert på regnskap avlagt etter NGAAP. Det er ikke foretatt omregning i forbindelse med overgang til IFRS. Note 10 Beredskapsfasilitet og kassekreditt Selskapet har avtale om kassekreditt med DNB Bank ASA (DNB). Selskapet har også beredskapsfasilitet ved at det kan utstedes børsnoterte obligasjoner med en ramme fra DNB på NOK 1milliard og selskapets distributører på NOK 3 milliarder. I note 10 i årsrapporten for 2010 er det nærmere redegjort for kassekreditt og beredskapsfasilitet. Note 11 Risikostyring Terra BoligKreditt AS har etablert et rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedet. Det er i note 5 i årsrapporten for 2010 beskrevet selskapets finansielle risiko som også er dekkende for den finansielle risiko hittil i Side 17 av 18

18 Nøkkeltall Beløp i tusen kroner Balanseutvikling Utlån til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Egenkapital Egenkapital i % av totalkapitalen 2,47 2,63 Gjennomsnittlig forvaltningskapital siste periode Forvaltningskapital Rentabilitet og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (% ) 1) 0,45 0,52 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,29 0,31 Andre driftskostnader av gj. forvaltningskapital (% ) 0,03 0,03 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,07 0,08 Kostnad-/inntektsforhold (% ) 2) 22,30 21,87 Total rentabilitet (% ) 3) 0,06 0,10 Egenkapitalrentabilitet (% ) 4) 2,41 4,24 Forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kap. Dekning Kapitaldekning i % 10,03 12,39 Mislighold i % av brutto utlån 0,00 0,00 Tap i % av brutto utlån 0,00 0,00 Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden 14,8 12,8 Oversikt likviditetsindikatorer og prognose Faktisk Prognose Måletidspunkt Likviditetsindikator I 93 % 92 % 92 % 102 % Likviditetsindikator II 114 % 120 % 115 % 111 % Gjennomsnitt av indikatorer 103 % 106 % 104 % 107 % 1) Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter. 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning). 5) Likviditetsindikator I: Finansiering med løpetid over 1 år Illikvide eiendeler 6) Likviditetsindikator II: Finansiering med løpetid over 1 måned Illikvide eiendeler Side 18 av 18

Rapport for 3. kvartal 2011. Terra BoligKreditt AS

Rapport for 3. kvartal 2011. Terra BoligKreditt AS Rapport for 3. kvartal 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport tredje kvartal I tredje kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på -8,1 millioner kroner. For samme periode i 2010 var driftsresultatet

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår Terra BoligKreditt AS

Rapport for andre kvartal og første halvår Terra BoligKreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for andre kvartal og første halvår Driftsresultat før skatt på -0,8 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot et

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2010 Terra BoligKreditt AS

HALVÅRSRAPPORT 2010 Terra BoligKreditt AS HALVÅRSRAPPORT 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første halvår 2010 Driftsresultat før skatt på 21 millioner kroner i første halvår 2010, mot et driftsresultat før skatt på 28,8 millioner kroner for

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for tredje kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for tredje kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for tredje kvartal I tredje kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 18,7 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for andre kvartal og første halvår I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 36,4 millioner

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2011 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2011 Driftsresultat før skatt på 36 millioner kroner for første kvartal, mot et driftsresultat før skatt på 17 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for første kvartal 2013 Urevidert Hovedtall FØRSTE KVARTAL 2013 I første kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 28,3 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 31.03.2011 Totens Sparebank Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1/2011 Innledning Totens Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Totens Sparebank. Selskapet ble stiftet høsten

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 85 MNOK hittil i 2017, og totale utlån til kunder er per 31.03.2017

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 280 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 31.3.2015 på

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Noter til regnskapet for første kvartal 2008

Noter til regnskapet for første kvartal 2008 Note 1 Generell informasjon SpareBank 1 Boligkreditt AS implementerte IFRS per 1. januar 2007. Dato for åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar 2006 og det er således utarbeidet sammenlignbare tall etter

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q3 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.09.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 200 MNOK hittil i 2016, og totale utlån til kunder er per 31.3.2016

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2011

Regnskap 3. kvartal 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal

Delårsrapport 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 501 MNOK hittil i 2016, og totale utlån til kunder er per 30.09.2016 på

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016 Foreløpig årsrapport2016/ Delårsrapport 4. kvartal 2016 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 712 MNOK hittil i 2016, og totale utlån

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2015 Foreløpig årsrapport2015/ Delårsrapport 4. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 223 MNOK hittil i 2015, og totale utlån

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q3 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 2 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 2/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal,

Delårsrapport 4. kvartal, Delårsrapport 4. kvartal, 31.12.2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2013 Utlån Selskapet har økt utlånene med 427 MNOK hittil i 2013, og totale utlån til kunder er per 31.12.13 på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer