Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS"

Transkript

1 Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS

2 Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For samme periode i 2010 var driftsresultatet 15,9 millioner kroner. Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRS-effekter) på -2,1 millioner kroner, mot 9,6 millioner kroner for samme periode i For året 2011 var selskapets driftsresultat før skatt 33,3 millioner kroner, mot 44,7 millioner kroner i Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRSeffekter) på 6,4 millioner kroner, mot 14 millioner kroner i Selskapets forvaltningskapital var ved utgangen av ,3 milliarder kroner, mot 34,6 milliarder kroner ved utgangen av Selskapets innlånsportefølje var ved utgangen av ,5 milliarder kroner, mot 33,2 milliarder kroner ved utgangen av Selskapets utlånsportefølje var ved utgangen av ,2 milliarder kroner, mot 29,9 milliarder kroner ved utgangen av Selskapets netto renteinntekter utgjorde i fjerde kvartal 37 millioner kroner, som er en nedgang på 14,6 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i For året 2011 var netto renteinntekter 173,3 millioner kroner, mot 162,6 millioner kroner i Distributørprovisjoner til sparebankene og OBOS utgjorde i fjerde kvartal 18,4 millioner kroner, mot 29 millioner kroner i fjerde kvartal For året 2011 var distributørprovisjonene 110,7 millioner kroner, sammenlignet med 96,8 millioner kroner i Ved utgangen av 2011 hadde selskapet en kapitaldekning på 10,03 prosent, mot 12,39 prosent ved utgangen av Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Det er ikke foretatt full eller begrenset ekstern revisjon av kvartals- eller halvårstall. Side 2 av 18

3 Rapport for fjerde kvartal 2011 Innledning Terra BoligKreditt har som hovedformål å løse en vesentlig andel av fundingbehovet til sparebankene i Terra alliansen og redusere deres refinansieringsrisiko. Ved utgangen av 2011 har sparebankene og OBOS overført til sammen 37,2 milliarder kroner i utlån, og på den måten avlastet eget fundingbehov med tilsvarende beløp. Terra BoligKreditt er eiet 100 prosent av Terra-Gruppen AS, som igjen er eiet av 78 norske sparebanker og OBOS. Selskapet har konsesjon som kredittselskap og tillatelse til å oppta lån i markedet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. I Norge ble regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett vedtatt i 2007, og etablerte dermed en ny type obligasjoner som i løpet av få år har blitt en viktig kilde for finansiering av banker og kredittforetak. Ved å samle fundingaktiviteten knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett i Terra BoligKreditt har sparebankene og OBOS fått en aktør i obligasjonsmarkedet som med sin størrelse kan oppnå konkurransedyktige vilkår både i det norske og internasjonale obligasjonsmarked. Terra BoligKreditt startet sin fundingaktivitet i februar 2005, og med dagens forvaltningskapital på 43,3 milliarder kroner er selskapet en viktig fundingkanal for alliansens banker og OBOS. For å sikre diversifiserte fundingkilder for sparebankene og OBOS, har selskapet som mål å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale marked. Resultatregnskap for fjerde kvartal Driftsresultat I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For samme periode i 2010 var driftsresultatet 15,9 millioner kroner. Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realisert/urealisert og IFRS-effekter) på -2,1 millioner kroner, mot 9,6 millioner kroner for samme periode i For året 2011 var selskapets driftsresultat før skatt 33,3 millioner kroner, mot et driftsresultat på 44,7 millioner kroner i Driftsresultatet inkluderer verdiendring finansielle instrumenter (realiserte/urealiserte og IFRS-effekter) på 6,4 millioner kroner, mot 14 millioner kroner i Inntekter Terra BoligKreditts totale inntekter utgjorde i fjerde kvartal 397,8 millioner kroner, mot 299,7 millioner kroner i samme periode i For året 2011 utgjorde inntektene 1 402,6 millioner kroner, mot millioner kroner i I fjerde kvartal hadde selskapet netto renteinntekter på 37 millioner kroner, mot 43,3 millioner kroner i samme periode i For året 2011 var selskapets netto renteinntekter 173,3 millioner kroner, sammenlignet med 162,6 millioner kroner i Økningen i netto renteinntekter må i hovedsak tilskrives økning i selskapets utlånsportefølje. Distributørprovisjoner Distributørprovisjoner til sparebankene og OBOS utgjorde i fjerde kvartal 18,4 millioner kroner, sammenlignet med 29 millioner kroner for samme periode i For året 2011 utgjorde distributørprovisjoner til sparebankene og OBOS 110,7 millioner kroner, mot 96,8 millioner kroner i Side 3 av 18

4 Balanse og likviditet Balanse Terra BoligKreditt forvaltet totalt 43,3 milliarder kroner ved utgangen av 2011, en økning på 8,6 milliarder kroner eller 25 prosent siste tolv måneder. Utlån Utlån til kunder økte med 7,3 milliarder kroner eller 24,4 prosent siste tolv måneder. Ved utgangen av rapporteringsperioden har Terra BoligKreditt en samlet utlånsportefølje på 37,2 milliarder kroner. Økningen i utlånsporteføljen skyldes at sparebankene og OBOS avlaster eget fundingbehov ved å etablere boliglån hos Terra BoligKreditt. Innlån Selskapets samlede innlån utgjorde ved utgangen av ,5 milliarder kroner, som er en økning på 8,4 milliarder kroner siden samme måletidspunkt ett år tidligere. I månedsskiftet august/september gjennomførte selskapet et pan-europeisk road-show, med presentasjoner for investorer i 15 europeiske byer. Road-showet var i hovedsak rettet mot større investorer i Tyskland, Østerrike, Sveits, England og Norden. Formålet med road-showet var å undersøke muligheten for en emisjon i Euro i løpet av høsten Selv om tilbakemeldningene fra investorene var gode og Terra BoligKreditt og Norge ble ansett som en safe haven, var euromarkedet høsten 2011 preget av så vidt stor volatilitet at en euroemisjon ble ansett som ufordelaktig kostnadsmessig sammenlignet med emisjoner i det norske markedet. For Terra BoligKreditt viser emisjonsvolumet i Norge at det er stor interesse for selskapets OMF, men også generelt at interessen fra investorene er sterkt økende for OMF som et investeringsaktivum. Terra BoligKreditt har i fjerde kvartal gjennomført 4 emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske markedet. Samlet emisjonsvolum er 4,1 milliarder kroner. I perioden har selskapet gjennomført tilbakekjøp av egne obligasjoner og hatt låneforfall på til sammen 2 milliarder kroner slik at netto emisjonsbeløp utgjør 2,1 milliarder kroner. Gjennomsnittlig løpetid for disse emisjonene har vært om lag 5 år, med variasjoner fra 3 år til 15 år. For året 2011 har selskapet gjennomført 8 emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske markedet. Samlet emisjonsvolum er 12 milliarder kroner. I perioden har selskapet gjennomført tilbakekjøp av egne obligasjoner og hatt låneforfall på 3,6 milliarder kroner slik at netto emisjonsbeløp utgjør 8,4 milliarder kroner. Gjennomsnittlig løpetid for disse emisjonene har vært om lag 5,5 år, med variasjoner fra 3 år til 15 år. For emisjonene i det norske markedet har selskapet benyttet DNB, Swedbank, Nordea og Danske Bank som tilretteleggere. Tabellen nedenfor viser fordelingen av foretakets innlån i ulike instrumenter. Beløp i millioner kroner 31. des des Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjonsinnlån fra Staten Andre obligasjonsinnlån Sertifikater/kortsiktige låneopptak Ansvarlig lån Sum innlån Side 4 av 18

5 Likviditet Siden forsommeren 2011 har selskapet valgt å øke sin likviditetsbeholdning for å kunne være best mulig forberedt på en tiltagende uro i det internasjonale finansmarked. Ved utgangen av 2011 har selskapet en samlet likviditet på 5,2 milliarder kroner. IFRS Siden Terra BoligKreditt er utsteder av noterte verdipapirer, omfattes selskapet av endringen i regelverket som pålegger slike utstedere uten konsernregnskapsplikt å anvende den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS). Med virkning fra 1. januar 2011 har derfor Terra BoligKreditt anvendt IFRS i regnskapsrapporteringen. Åpningsbalansen 1. januar 2010 er omarbeidet slik at den reflekterer alle IFRS implementeringseffekter. Totale implementeringseffekter pr. 1. januar 2010 er en reduksjon av resultat før skatt med 44,3 millioner kroner, som føres direkte mot egenkapitalen, mens effekten pr. 31. desember 2010 er en økning av resultat før skatt med 8,6 millioner kroner. Samlet implementeringseffekt mot egenkapitalen i 2010 er således negativ med 35,7 millioner kroner før skatt. Risikoforhold og kapitaldekning I april 2011 ble selskapet blitt tilført 160 millioner kroner i økt egenkapital ved en rettet emisjon overfor Terra- Gruppen AS. Den gode kapitalsituasjonen medførte at selskapet valgte å benytte call og innfri et ansvarlig lån på 120 millioner kroner den 30. juni Ved utløpet av 2011 har foretaket en samlet ansvarlig kapital på 1,4 milliarder kroner. I tillegg til egenkapitalemisjonen i april ble det vedtatt ny emisjon på 100 millioner kroner i september Emisjonen ble godkjent av selskapsorganene og av Finanstilsynet, men ved en inkurie ble ikke emisjonen registrert i Foretaksregisteret innen tidsfristen på tre måneder fra tegningsfristens utløp. Dette medførte at emisjonsbeløpet ikke kunne anses som egenkapital ved årsskiftet. Terra-Gruppen AS har 20. januar 2012 innbetalt emisjonsbeløpet 100 millioner kroner på nytt, og egenkapitalemisjonen ble registrert i Foretaksregisteret 6. februar Terra BoligKreditt har utelukkende virksomhet innen utlån til bolig med sikkerhet innenfor 60 prosent av panteobjektets verdi ved innregning. I tråd med veksten i det samlede utlån har beregningsgrunnlaget for kapitaldekning økt tilsvarende, og utgjorde 13,7 milliarder kroner ved utgangen Dette beløpet utgjør en kvantifisering av foretakets risiko, og foretakets ansvarlige kapital beregnes som en størrelse i forhold til dette beregningsgrunnlaget. Ved utgangen av 2011 utgjorde foretakets samlede ansvarlige kapital en kapitaldekning på 10,03 prosent. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kapitaldekning. Beløp i millioner kroner 31. desember desember 2010 Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekning i prosent 10,03 % 12,39 % Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Utsiktene fremmover Selv om sparebankene og OBOS har en god likviditetssituasjon, forventer selskapet at den sterke veksten i overførte boliglån vil opprettholdes. Den senere tids uro i finansmarkedet har medført at prisforskjellen mellom usikret bankfunding og obligasjoner med fortrinnsrett har økt ytterligere. Det norske boligmarkedet er preget av høy omsettelighet og prisvekst. Denne utviklingen er knyttet til god vekst og kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi, som igjen bidrar til lønnsvekst og økende etterspørsel. I tillegg Side 5 av 18

6 bidrar lave renter og befolkningsvekst til økt etterspørsel etter boliger. Mye tyder på en fortsatt positiv utvikling i boligmarkedet. Det internasjonale finansmarked må forventes å være preget av uro også i tiden som kommer. Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til hvordan Europa, og i særdeleshet euro-landene, vil løse usikkerheten knyttet til gjeldssituasjonen i de såkalte PIIGS-landene. Selv om norske utstedere er prefererte blant investorene i euromarkedet, er det grunn for å anta at både pris og likviditet i dette markedet vil være påvirket av usikkerheten inntil det foreligger en bærekraftig plan for håndtering av gjeldssituasjonen. Det norske obligasjonsmarked har vært mindre berørt av uroen internasjonalt. Norge har stabile økonomiske forhold med sterke statsfinanser, og det må forventes at norske myndigheter har betydelige ressurser som kan benyttes i den grad usikkerheten i finansmarkedet smitter over på norske forhold. Terra BoligKreditt forventer at etterspørselen etter selskapets obligasjoner, både i Norge og internasjonalt, fortsatt vil være god. Selskapet vil være aktiv både i det norske og internasjonale finansmarked i tiden som kommer. Oslo, 15. februar 2012 I styret for Terra BoligKreditt AS Tom Høiberg styrets leder Martin Mæland Bjørn Riise Terje Svendsen Kjartan M. Bremnes adm. direktør Side 6 av 18

7 Erklæring iht. verdipapirhandelloven 5-5 Vi bekrefter herved at foretakets kvartalsregnskap for perioden 1. oktober til 31. desember 2011 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Årsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, samt en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Oslo, 15. februar 2012 I styret for Terra BoligKreditt AS Tom Høiberg styrets leder Martin Mæland Bjørn Riise Terje Svendsen Kjartan M. Bremnes adm. direktør Side 7 av 18

8 Resultatregnskap Beløp i tusen kroner Noter 4. kvartal kvartal 2010 Helår 2011 Helår 2010 RENTEINNTEKTER OG ANDRE INNTEKTER Renter av utlån til kunder Renter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter av verdipapirer Andre renteinntekter Sum renteinntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter ved utstedelse av verdipapirer Rentekostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader Sum rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg NETTO GEVINST OG TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI Netto gevinst og tap på obligasjoner og sertifikater Note Netto gevinst og tap på finansielle derivater Note Netto gevinst og tap på virkelig verdisikring Note 3, Netto gevinst og tap på utlån til virkelig verdi Note Sum gevinst og tap på finansielle instrumenter til virkelig verdi Provisjonskostnader LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT FOR PERIODEN Andre inntekter og kostnader TOTALRESULTAT FOR PERIODEN Totalresultatet for perioden tilskrives selskapets aksjonærer. Side 8 av 18

9 Balanse Beløp i tusen kroner Noter EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Note Verdipapirer Obligasjoner og sertifikater til virkelig verdi over resultatet Note Finansielle derivater Note Aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg Sum verdipapirer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Andre eiendeler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle derivater Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note Annen gjeld Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Note SUM GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 9 av 18

10 Egenkapitaloppstilling Beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per 31. desember 2009 NGAAP IFRS-effekter Klassifisering av utbytte/konsernbidrag som egenkapital (brutto) IAS 19 - Pensjonsforpliktelser IAS 39 - Virkelig verdi på finansielle instrumenter Netto Utsatt skatt/skattefordel knyttet til IFRS-effekter Balanse per 1. januar Resultat for 1. kvartal Balanse per 31. mars Resultat for 2. kvartal Ikke registrert kapitalforhøyelse Utbetalt konsernbidrag og utbytte for Balanse per 30. juni Resultat 3. kvartal Nedsettelse av overkursfond Balanse per 30. september Resultat 4. kvartal Kapitalforhøyelse Nedsettelse av overkursfond Balanse per 31. desember Resultat 1. kvartal Balanse per 31. mars Resultat 2. kvartal Kapitalforhøyelse Utbetalt konsernbidrag for Balanse per 30. juni Resultat 3. kvartal Balanse per 30. september Resultat 4. kvartal Balanse per 31. desember Side 10 av 18

11 Kontantstrømoppstilling Beløp i tusen kroner KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i lån til kunder Endring i obligasjoner og sertifikater Endring finansielle derivater Endring i andre eiendeler Endring kortsiktig gjeld og tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetalinger fra aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Brutto innbetaling ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatgjeld Brutto nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld Brutto innbetaling ved opptak av ansvarlig lånekapital Opptak av ny gjeld til kredittinstitusjon Brutto nedbetaling av ansvarlig lånekapital - - Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Innbetaling av ny aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende per 1. januar Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved utgangen av perioden Side 11 av 18

12 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Terra BoligKreditt avlegger regnskap for 2011 i samsvar med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som er vedtatt av EU. Med unntak for finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, finansielle eiendeler tilgjengelig for salg samt finansielle eiendeler og forpliktelser som er del av virkelig verdisikring er regnskapet basert på historisk kost-prinsippet. Endring i regnskapsprinsipper I motsetning til tidligere år, avlegger Terra BoligKreditt regnskap for 2011 i samsvar med IFRS. I note 1 i rapporten for første kvartal 2011 er det nærmere redegjort for regnskapsprinsipper etter IFRS. Note 2 Bruk av estimater og skjønn Bruk av estimat og skjønn Utarbeidelse av Terra BoligKreditt AS regnskap innbærer at ledelsen gjør estimater og forutsetninger samt skjønnsmessige vurderinger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli regnskapsført når det foreligger grunnlag for å fastsette nye estimater. Utlån, misligholdte/tapsutsatte lån og nedskrivninger Dersom det foreligger objektive indikasjoner på at et tap ved verdifall, har påløpt, måles tapet som differanse mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene, diskontert med den opprinnelige effektive rente (dvs. den effektive renten beregnet ved førstegangsinnregning). Ved vurdering av de fremtidige kontantstrømmer hensyntas garantier avgitt fra bankene som distribuerer lånene. Eiendelens balanseførte verdi reduseres ved bruk av en avsetningskonto. Tapsbeløpet innregnes i resultatet. Det er i 2011 er det ikke foretatt nedskrivninger av utlån. Virkelig verdi av finansielle instrumenter Selskapet benytter ulike målemetoder ved verdsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked. Valg av målemetoder er basert på markedsforholdene på balansedagen. Dette innbærer at i de tilfeller observerbare markedsdata ikke er tilgjengelig, vil selskapet gjøre antagelser og bruke skjønn på hva markedet vil legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. Note 3 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 4. kvartal 4. kvartal Beløp i tusen kroner Året 2011 Året 2010 Netto gevinster/tap på fastrenteutlån etter virkelig verdi opsjon Netto gevinster/tap på plasseringer i verdipapirer Netto gevinster/tap finansiell gjeld, sikret 1) Netto gevinster/tap på renteswap knyttet til utlån Netto gevinster/tap på renteswap knyttet til plassering i verdipapirer Netto gevinster/tap på rente- og valutaswap knyttet til gjeld Netto gevinster/tap på renteswap ikke knyttet til gjeld Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi ) Selskapet beny tter sikringsbokføring på lange innlån i v aluta der innlånene sikres 1:1 gjennom kontrakter hv or det er perfekt samsv ar mellom v aluta og rentestrømmen og tilhørhende sikringsobjekt. Side 12 av 18

13 Note 4 Utlån til kunder Beløp i tusen kroner Nedbetalingslån - privatmarked Nedbetalingslån - borettslag Justering utlån til virkelig verdi 1) Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 0 0 Uspesifiserte tapsavsetninger 0 0 Sum utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi ) Tabellen nedenfor viser virkelig verdi på utlånene Alle utlån er boliglån med pantesikkerhet innenfor 60 prosent av boligens verdi. Garanti stilt av selskapets distributører medfører en redusert risiko for Terra Boligkreditt AS. Selskapet har ingen misligholdte lån per 31. desember Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Beløp i tusen kroner Nominell verdi Virkelig verdi Utlån til flytende rente Utlån til fast rente Sum utlån Beregning av virkelig verdi på utlån til kunder: Lånenes margin er vurdert å være markedsmessig. Markedsverdien på lån med flytende rente er derfor vurdert å ha en verdi lik amortiser kost. Markedsverdien for lån med fast rente er tilsvarende vurdert lik amortisert kost justert for nåverdien av differansen mellom lånenes faste rente og rente på balansedagen. Note 5 Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Beløp i tusen kroner Obligasjoner fordelt på utstedersektor Pålydende Kostpris Markedsverdi Forretningsbanker Sparebanker Kommuner/Kommunal garanti Kredittforetak Statskasseveksler Sum markedsbaserte obligasjoner Årets verdiendring ført over resultatet Gjennomsnittlig effektiv avkastning er 3,42 prosent hensyntatt virkelig verdi på tilhørende renteswap. Beregningen er basert på vektet markedsverdi Gjennomsnittlig løpetid 1.3 Gjennomsnittlig durasjon hensyntatt sikringsforretning 0.2 Samtlige obligasjoner oppfyller krav for å inngå i sikkerhetsmassen for OmF, dette medfører at de er ratet AA-/Aa3 Eller bedre av et internasjonalt anerkjent ratingbyrå. Side 13 av 18

14 Noe 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lån Obligasjoner med fortrinnsrett - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall CH ,000 CHF Fast 3.14 % ,435,065 1,406,318 NO ,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,829 NO ,000 NOK Fast 5.40 % , ,888 NO ,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,806 NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,495,352 1,688,356 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,816,333 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,440 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,022 NO ,000,000 NOK Fast 5.00 % ,138,377 1,086,189 NO ,000,000 NOK Fast 4.40 % ,213,050 1,214,055 XS ,000 EUR Fast 2.00 % ,280,287 4,679,159 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,994,794 1,497,999 XS ,000 EUR Fast 2.13 % ,860,589 3,881,609 NO ,000,000 NOK Fast 5.20 % ,000,000 - NO ,000,000 NOK Fast 4.65 % ,000 - NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,197,531 - NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,727,534 - NO ,000 NOK Fast 4.60 % ,000 - NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % ,008,547 - NO ,000,000 NOK Fast 3.75 % ,000 - Verdijusteringer 347,803 23,791 Sum obligasjoner med fortrinnsrett 1) 29,178,444 20,476,796 1) For obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) som er tilordnet foretakets sikkerhetsmasse gjelder krav om overpantsettelse på 5 %. Dette innebærer at selskapet til enhver tid skal ha verdier i sin sikkerhetsmasse som utgjør minst 105 prosent av sum utestående OmF. Bytteavtale med staten - beløp i tusen kroner Pålydende Beskrivelse beløp 1) Valuta Rente Opptak Forfall Bytteavtale med staten 2,971,071 NOK Flytende 6 M Nibor % ,971,071 2,971,071 Bytteavtale med staten 1,487,382 NOK Flytende 6 M Nibor % ,487,382 1,487,382 Bytteavtale med staten 987,036 NOK Flytende 6 M Nibor % , ,036 Bytteavtale med staten 3,445,211 NOK Flytende 6 M Nibor % ,445,211 3,445,211 Bytteavtale med staten 1,474,614 NOK Flytende 6 M Nibor % ,474,614 1,474,614 Sum lån fra staten 10,365,314 10,365,314 1) Pålydende beløp på tusen norske kroner er rentebærende gjeld. Pålydende OmF som er tilordnet selskapets sikkerhetsmasse er tusen norske kroner. Terra BoligKreditt deltok i 2009 i bytteordningen med Staten. Ordningen administreres av Norges Bank og gir selskapet rett ti l å bytte egne obligasjoner med fortrinnsrett med statspapirer. Terra BoligKreditt har med sine 5 deltakelser i bytteordningen ta tt opp en rentebærende gjeld med til sammen tusen norske kroner jf. tabell ovenfor. Løpetiden for disse bytteavtalene er fir e og fem år. Bytteordningen med staten har sikret selskapet likviditet til konkurransedyktige betingelser. Andre obligasjonsinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO ,500,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,938 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,402 NO ,000,000 NOK Flytende 3M Nibor % , ,879 Sum andre obligasjoner 1,367,794 1,327,219 Side 14 av 18

15 Sertifikatinnlån - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Fast 2,92 % NO NOK Fast 2,97 % NO NOK Flytende 3M Nibor % Sum sertifikatinnlån Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital - beløp i tusen kroner Pålydende ISIN beløp Valuta Rente Opptak Forfall NO NOK Flytende 3M Nibor + 0,45 % 1) NO NOK Flytende 3M Nibor + 1,50 % 2) NO NOK Flytende 3M Nibor + 2,40 % 3) Sum ansvarlig lånekapital ) Ansvarlig lånekapital 120 millioner kroner med forfall 30. juni 2016, hadde innløsningsrett (call) 30. juni Innløsningsretten ble benyttet 30. juni ) Ansvarlig lånekapital 139 millioner kroner med forfall 6. mars 2018 har innløsningsrett (call) 6. mars Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 2,25 %. 3) Ansvarlig lånekapital 180 millioner kroner med forfall 15. desember 2020, har innløsningsrett (call) 15. desember Dersom innløsningsretten ikke benyttes er rentebetingelsene 3M Nibor + 3,15%. Det foreligger også regulatorisk innløsningsrett. Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad kapitalen kan regnes som ansvarlig kapital kan obligasjonen innløses til en pris lik 100% pluss påløpte renter. Note 7 Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen Markedsverdi Beløp i tusen kroner Pantelån Fyllingssikkerhet og derivater: Finansielle derivater (netto) Annen fyllingssikkerhet 1) Sum Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 106,05 % 107,63 % 1) Annen fy llingssikkerhet inkluderer utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og obligasjoner og sertifikater til v irkelig v erdi over resultatet. Side 15 av 18

16 Note 8 Derivater og sikringsbokføring Derivater Beløp i tusen kroner Eiendeler Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Rentecap Renteswap utlån Rente- og valuta swap 1) Total eiendeler finansielle derivater Gjeld Nominelt beløp Virkelig verdi Nominelt beløp Virkelig verdi Renteswap plassering Renteswap utlån Rente- og valuta swap 1) Total gjeld finansielle derivater ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. Virkelig verdisikring Terra BoligKreditt benytter virkelig verdisikring på finansielle forpliktelser med fastrente med unntak for lån knyttet til bytteavtale ned Staten. Sikringsobjekt er swaprenteelementet i de finansielle forpliktelsene. Rente- og valutaswaper benyttes som sikringsinstrument. Beløp i tusen kroner Nominelt beløp Balanseført verdi Nominelt beløp Balanseført verdi Sikringsinstrumenter: Rente- og valuta swap 1) og 2) Sikringsobjekter: Finansielle forpliktelser inkl valuta 2) Netto balanseført verdi ) Nominelt beløp er omregnet til historisk valutakurs. 2) Balanseført verdi på sikringsinstrumenter er netto markedsverdi. Balanseført verdi på sikringsobjekt er akkumulert verdiendring knyttet til sikret risiko og er en justering av finansielle forpliktelser til amortisert kost. Gevinst/tap på virkelig verdisikring Beløp i tusen kroner 4. kvartal kvartal 2010 Helår 2011 Helår 2010 Sikringsinstrumenter Sikringsobjekt Netto gevinst/tap (ineffektivitet) Side 16 av 18

17 Note 9 Kapitaldekning Beløp i tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalnedsettelse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital Kapitaldekningsprosent 10,03 % 12,39 % Kapitalkrav tilsvarende 8 prosent av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Beregningsgrunnlag Vektet beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Sum Kapitaldekningsberegningen for 2010 er basert på regnskap avlagt etter NGAAP. Det er ikke foretatt omregning i forbindelse med overgang til IFRS. Note 10 Beredskapsfasilitet og kassekreditt Selskapet har avtale om kassekreditt med DNB Bank ASA (DNB). Selskapet har også beredskapsfasilitet ved at det kan utstedes børsnoterte obligasjoner med en ramme fra DNB på NOK 1milliard og selskapets distributører på NOK 3 milliarder. I note 10 i årsrapporten for 2010 er det nærmere redegjort for kassekreditt og beredskapsfasilitet. Note 11 Risikostyring Terra BoligKreditt AS har etablert et rammeverk for risikostyring og kontroll i selskapet som definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og kapital. Finansielle eiendeler og gjeld svinger i verdi som følge av risiko i finansmarkedet. Det er i note 5 i årsrapporten for 2010 beskrevet selskapets finansielle risiko som også er dekkende for den finansielle risiko hittil i Side 17 av 18

18 Nøkkeltall Beløp i tusen kroner Balanseutvikling Utlån til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Egenkapital Egenkapital i % av totalkapitalen 2,47 2,63 Gjennomsnittlig forvaltningskapital siste periode Forvaltningskapital Rentabilitet og lønnsomhet Rentenetto, annualisert (% ) 1) 0,45 0,52 Provisjonskost. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,29 0,31 Andre driftskostnader av gj. forvaltningskapital (% ) 0,03 0,03 Lønn og adm. kostn. av gj.snittlig forvaltningskapital (% ) 0,07 0,08 Kostnad-/inntektsforhold (% ) 2) 22,30 21,87 Total rentabilitet (% ) 3) 0,06 0,10 Egenkapitalrentabilitet (% ) 4) 2,41 4,24 Forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kap. Dekning Kapitaldekning i % 10,03 12,39 Mislighold i % av brutto utlån 0,00 0,00 Tap i % av brutto utlån 0,00 0,00 Personal Antall årsverk ved utgangen av perioden 14,8 12,8 Oversikt likviditetsindikatorer og prognose Faktisk Prognose Måletidspunkt Likviditetsindikator I 93 % 92 % 92 % 102 % Likviditetsindikator II 114 % 120 % 115 % 111 % Gjennomsnitt av indikatorer 103 % 106 % 104 % 107 % 1) Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter. 3) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital (egenkapitalavkastning). 5) Likviditetsindikator I: Finansiering med løpetid over 1 år Illikvide eiendeler 6) Likviditetsindikator II: Finansiering med løpetid over 1 måned Illikvide eiendeler Side 18 av 18

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning

NØKKELTALL. Resultatutvikling. Kapitaldekning Årsrapport 2014 INNHOLD 4 Nøkkeltall 6 Klepp Sparebank 1921 2014 10 Årsberetning 16 Oppstilling av totalregnskap 17 Balanse 18 Oppstilling av endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015

Hovedpunkter. 1. kvartal 2015 Hovedpunkter Resultat før skatt 100 90 Millioner 80 60 73 68 40 20 2-1. Kvartal 2015 1. kvartal 2014 1. kvartal 2013 1. kvartal 2015 Resultat før skatt 90 millioner kroner (73) Annualisert egenkapitalavkastning

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring

Rapport for 3. kvartal 2014. Eika Forsikring Rapport for 3. kvartal 2014 Eika Forsikring Millioner Resultat før skatt 100 80 73 84 88 60 O 40 20-3. kvartal 2014 3. kvartal 2013 3. kvartal 2012 Premievekst f.e.r på 11,1 prosent Skadeprosent f.e.r

Detaljer